Anzeige
Behavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipino
Nächste SlideShare
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoMga layunin sa pagkatuto sa filipino
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Behavioral Objectives in Filipino

  1. TALAAN NG MGA LAYUNING PANGKAUGALIAN1 (List of Behavioral Objectives) I. PANGKABATIRAN (COGNITIVE) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Mga layuning pangkabatiran (Knowledge Objectives) 1. Nakakagunita, nakakilala ng mga datos at paglalahat na nauugnay sa… (recall, recognize data, concepts and generalizations related to…) 2. Nakahihinuha… (deduce that…) 3. Nakakikilala… (identify or recognize…) 4. Nasasabi ang pagkakaiba ng (tell the difference between…) b. Mga layuning ukol sa pagsisiyasat at kasanayan (Inquiry and Skills Objectives) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1 Nakapagliliwanag kung paano… (explain how…) Nakapaglalarawan at nakapaghahambing (describe and compare…) Nakapagpapakita ng paraan kung paano (demonstrate how…) Nakakakilala ng pagkakaiba… sa… (demonstrate…from…) Naisasalang-alang at nagagamit (consider and use…) Maingat na nakapagbabalak at… (plan carefully and…) Nakapag-iisip ng iba’t-ibang paraan… (conceive varied ways of…) Nakapagbubuo ng mabisa ng… (formulate effectively…) Nakapagbibigay ng mga katibayan o mga patunay ng… (give evidences or proofs of…) Napagtitimbang-timbang ang katumpakan ng… (weigh the validity of…) Nakakagamit ng iba’t-ibang… (use of variety of…) Nakahahanap, nakakatipon, nakapagbibigay halaga, nakapaglalago at nakapag-uulat… (locate, gather, appraise, summarize and report…) Nababasa ng masusi ang kagamitang… (read…material critically…) Nakapaghahambing, nakapagbibigay kahulugan at nakapagbubuod… (compare, interpret and abstract…) Nakapaghihinuha buhat sa mga nakukuhang katibayan pantulong na… (conclude from available supporting evidences that…) Nakapagpapahayag ng mga kaisipan ng mabisa sa… (express ideas effectively in…) Nakabubuo ng mga kagamitan buhat sa ilang mapagkukunan gaya ng… (organize materials from several sources as…) Nabibigyang pansin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari… (note consequences of events…) Nakapagsisiyasat nang masusi… (examine critically…) Duka, Cecilio D. Reviewer for the Licensure Examination for Teachers (LET). 5th edition. pp.307-309
  2. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. II. Nakagugunita ng mga karanasang may kinalaman sa… (recall experiences pertinent to…) Nakapapapahayag ng… nang maliwanag… (state…clearly..) Naisaalang-alang ang lahat ng panig/bahagi ng… (consider every aspect of…) Nakapipili ng mga kagamitang may kaugnayan sa… (select materials relevant to…) Nakapag-uuri ng… (classify…) Nakapagsusuri… (analyze…) Nakikita ang pagkakaiba ng… sa… (differentiate…from…) Nabibigyang kahulugan ang… nang maliwanagan… (define… clearly…) Nahihinuha o napaghuhulo… (infer or deduce…) Napag-uugnay… (correlate…) Nakapagsasaayos or naisasaayos… (arrange…) Natatalakay ng buong talino… (discuss… intelligently…) Nakapagtutunay/Napananatili… (establish…) Nabibigyang-diin na… (emphasize that…) Nahuhulaan na… (predict that…) Natutukoy/Natitiyak… (specify…) Nakapagmamasig ng masusi… (observe carefully…) Nakapagtatalang tumpak… (record accurately…) Naabot/Natatamo… (attain…) Nasisiyasat na mabuti… (examine carefully…) Nakapagpapalaganap/Napalalaganap… (disseminate…) PANDAMDAMIN (MGA SALOOBIN, PAGPAPAHALAGA, MITHIIN AT KAWILIHAN)/ COGNITVE (ATTITUDES, APPRECIATION, IDEALS AND INTERESTS) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Naisasabalikat ang pananagutan para sa… (assume responsibility for…) Nakakagamit ng… nang matino at mabisa (utilize… wisely and effectively) Mahigpit na nakapagmamasid… (observe… strictly…) Nakapapakinig ng masusi at may layunin… (listen critically and purposively…) Nakalalahok ng masigla sa… (participate actively in…) Naipagpapatuloy ang kawilihan sa… (sustain interest in…) Nakibabahagi… sa… (share… with…) Nagpapaubaya/Nagpaparaya… (tolerate…) Pumapayag na… (tolerate…) Tumatanggap/Kumikilala… (accept…) Nakasusunod sa… (comply with…) Nakatatamo ng kasiyahan sa… (find pleasure in…) Nakapagpapasaya ng tumpak… (form sound judgment…) Nagbibigay-pitagan… (venerate…) Napipigil… (control…) Napagtitimbang… (equalize…) Napapahalagahan/Nakapagpapahalaga… (appreciate…)
  3. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. III. Humahanga/Nasisiyahan… (appreciate…) Nasusunod/Nakasusunod… (follow…) Naibabagay/Naiaangkop… (adjust to…) Pahalagahan/Napahahalagahan… (value...) Nasisiyahan/Nabibigyang kasiyahan… (satisfy…) Napapanatili/Naninindigan… (maintain…) Nadadalaw… (visit…) Humahanga sa… (admire…) Naibabagay ang sarili sa… (adjusts to…) Nakapangangalaga/Napangagalagaan… (conserve…) Nakapagmamalas ng paggalang sa… (show respect for…) Nakapagsisimula ng proyektong kapaki-pakinabang… (initiate worthwhile projects…) Alalahanin/Gunitain… (commemorate…) Napalalakas/Napagtitibay… (strengthen…) Napasisidhi/Napatitindi… (intensify…) Napatatalas/Napatatalim… (sharpen…) Nakapagsisikap ng higit sa… (exert more effort in…) Nakalilikha/Nakapagbibigay… (generate…) SAYKOMOTOR/PAG-UUGNAY NG KAISIPAN AT KILOS/PANGKASANAYAN (PSYCHOMOTOR/MANIPULATIVE) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nakayayari/Nakabubuo… (construct..) Nakagagawa/Nakatatayo… (build…) Nakahahawak/Nakagagawa… (manipulate…) Nakagagamit ng… (make use of…) Nakagagawa/Nakagaganap…( perform…) Nakasusukat… (measure…) Nakahahawak… (handle…) Naisasakatuparan/Naisasagawa… (execute…) Napagkakabit/Nakapaglalagay… (install…) Nakasisipi/Nakakakopya… (copy…) Nakapagpapaandar/Nakapagpapalakad… (operate…) Nakapagdudugtong/Nakakapag-uugnay-ugnay… (connect…) Nakagagawa ng pagsubok sa…/Nakakapag-eksperimento sa… (experiment on…) Makapagtipon (makapag-ipon, makapagkabit-kabit, makapagbuo) ng… (assemble…) Prepared by your oh-so-awesome and oh-so-handsome classmate, friend and sex slave, Edwin E.  Cheers! :* 01.12.14
Anzeige