Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
UNIVERSITETI PUBLIK
HAXHI ZEKA
FAKULTETI I BIZNESIT
PEJË
Lënda: Menaxhimi i burimeve njerëzore
Viti akademik 2013/2014
(Vl...
Përmbajtja  
 HyrjeHyrje
 Vlerësimi i përformancësVlerësimi i përformancës
 Sistemet formale dhe joformale të Vlerësimi...
1.Hyrje 
 Me anë të këtij punimi seminarik ne synojmë të argumetojmë rëndësinë e
vlerësimit të përformancës e cila ju bën...
2.Vlerësimi i përformancës 
 Vlerësimi i përformansës të personelit bëhet në bazë të shumë
kritereve:
 Cilësisë, Sasisë,...
3.Sistemet formale dhe joformale të
Vlerësimit 
 Sistemet formale të Vlerësimit, dhe
 Sistemet joformale të Vlerësimi.
3.Sistemet formale dhe joformale të
Vlerësimit 
Sistemet formale të VlerësimitSistemet formale të Vlerësimit
 Sistemet fo...
4.Objektivat e vlerësimit  
 Të dhënat e vlerësimit të përformancës janë një informacioni rëndësishëm
për të gjykuar vlef...
5.Sistemi i Vlerësimit  
 Sistemi që përdoret për vlerësimin e përformancës së punonjsëve përbëhet
nga tre elemente kryso...
6.Metodat e Vlerësimit 
 Për vlerësimin e përsonelit mund të përdoren shumë metoda por do
shpejgojmë disa prej tyre:
 Vl...
7.Vlerësimi sipas Objektivave  
 Menaxhimi nëpërmjet objektivave si metodë vlerësimi, përmbanë dhe disa
probleme praktike...
8.Kërkesat për Vlerësuesin 
 Ka një sërë arsyesh të cilat mund të ndikojnë në mungesën e motivimit, pra
dhe të vullnetit ...
9.Gabimet e Vlerësimit 
 Ndër gabimet më kryesore të vlerësimit përmenden:
 Efekti i kontrastit,
 Përshtypja e parë,
 ...
10.Rast Studimi-”Instituti i statistikave –Instat” 
 INSTAT- Në të janë të punësuar rreth 250 punonjës, ku 201 prej tyre ...
Organet drejtuese të INSTAT-it janë: 
 
 Këshilli i Statistikave, i përbërë nga 11 anëtarë, me përfaqësues nga
agjensitë ...
Vlerësimi i performancës për punonjësit e
INSTAT  
 Gjatë vlerësimit, eprori raportues ka parasysh se shumica e njerëzve,...
11.Përfundimi
 Me anë të këtij punimi seminarik u synua të theksohej fakti se sa është e
rëndësishme për një kompani mëny...
12.Literatura
 Dr.Llaci.Shyqri,Dr.Koli.Zana.”Manaxhimi i Burimeve Njerezore”,
 “MENAXHIMI”-Dr.Shyqri Llaci
 http://www....
JU FALEMINDERIT.
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

10.545 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

 1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK HAXHI ZEKA FAKULTETI I BIZNESIT PEJË Lënda: Menaxhimi i burimeve njerëzore Viti akademik 2013/2014 (Vlerësimi i përformancës) Punim seminarik Mentori: Kandidatet: Prof. Msc. Theranda Beqiri Edona Krasniqi Nr. Indexit: 130392012 Arta Kajtazi Nr. Indexit: 130882012 Pejë, 2014
 2. 2. Përmbajtja    HyrjeHyrje  Vlerësimi i përformancësVlerësimi i përformancës  Sistemet formale dhe joformale të VlerësimitSistemet formale dhe joformale të Vlerësimit  Objektivat e vlerësimitObjektivat e vlerësimit  Sistemi i VlerësimitSistemi i Vlerësimit  Metoda te VlerësimitMetoda te Vlerësimit  Vlerësimi sipas ObjektivaveVlerësimi sipas Objektivave  Kërkesat për VlerësuesinKërkesat për Vlerësuesin  Gabimet e VlerësimitGabimet e Vlerësimit  Rast studimi-”Instituti i statistikave –Instat”Rast studimi-”Instituti i statistikave –Instat”  PërfundimiPërfundimi  LiteraturaLiteratura
 3. 3. 1.Hyrje   Me anë të këtij punimi seminarik ne synojmë të argumetojmë rëndësinë e vlerësimit të përformancës e cila ju bën të ditur punëtorve si janë duke i kryer detyrat e tyre, shërben për qëllime të promovimit të punëtorve, planifikimit të resurseve humane, krijimin e sistemit të pagave, etj.
 4. 4. 2.Vlerësimi i përformancës   Vlerësimi i përformansës të personelit bëhet në bazë të shumë kritereve:  Cilësisë, Sasisë,  Iniciativës, Inovacionit,  Njohurive, Kreativitetit,  Komunikimit, Aftëisë, etj.  Në mënyrë ideale një sistem vlerësimi duhet të permbajë:  Objektivat e vlerësimit ,  Kriteret dhe normat e vlerësimit,  Metodat,  Formularët që do përdoren.
 5. 5. 3.Sistemet formale dhe joformale të Vlerësimit   Sistemet formale të Vlerësimit, dhe  Sistemet joformale të Vlerësimi.
 6. 6. 3.Sistemet formale dhe joformale të Vlerësimit  Sistemet formale të VlerësimitSistemet formale të Vlerësimit  Sistemet formale të vlerësimit përcaktohen si aktivitete të planifikuara, të organizuara dhe kontrolluara. Këto bëhen me qëllim që të vrojtohet, matet, të gjykohet dhe të përmirësohet kontributi i punëtorëve në objektivat e organizatës. Sistemet joformale të VlerësimitSistemet joformale të Vlerësimit  Vlerësimi joformal është më pak i ndërlikuar dhe nuk kërkon të respektohet një sistem paraprakisht i caktuar si tek vlerësimi formal.
 7. 7. 4.Objektivat e vlerësimit    Të dhënat e vlerësimit të përformancës janë një informacioni rëndësishëm për të gjykuar vlefshmërinë e metodave seleksionuese, për të vlerësuar nëse këto metoda sigurojnë përzgjedhjën e punonjësve të mirë për organizatën.  Vlerësimi i përformancës i siguron punonjësit një informacion për përformancën e tij, informacioni cili shërben atij si një bazë për përmirësim dhe zhvillim. Vlerësimi i përformancës është i lidhur ngushtë me motivimin e punonjësve.
 8. 8. 5.Sistemi i Vlerësimit    Sistemi që përdoret për vlerësimin e përformancës së punonjsëve përbëhet nga tre elemente krysore:  Kriteret e vlerësimit  Normat e vlerësimit  Masat e vlerësimit
 9. 9. 6.Metodat e Vlerësimit   Për vlerësimin e përsonelit mund të përdoren shumë metoda por do shpejgojmë disa prej tyre:  Vlerësimi sipas shkallës  Klasifikimi sipas rangut  Shpërndarja e imponuar  Incidentet kritike  Lista e sjelljeve
 10. 10. 7.Vlerësimi sipas Objektivave    Menaxhimi nëpërmjet objektivave si metodë vlerësimi, përmbanë dhe disa probleme praktike të tilla si:  Vlerësuesi dhe i vlerësuari u kushtojnë më shumë rëndësi rezultateve të cilat mund të shprehen në mënyrë sasiore.  Vlerësimi bazohet në rezultatet dhe shumë pak në sjelljet, gjë që mund të krijojë probleme të tjera.  Punonjësi, duke parashikuar që do të vlerësohet mbi bazën e objektivave të arritur, ka tendencë t’i fiksoj këto në një nivel relativisht të thjeshtë.  Eprori përpiqet të pajtojë dy role, të cilat janë pak të pajtueshme, atë të këshilluesit me atë të gjykatësit. 
 11. 11. 8.Kërkesat për Vlerësuesin   Ka një sërë arsyesh të cilat mund të ndikojnë në mungesën e motivimit, pra dhe të vullnetit të vlerësuesve për të vlerësuar në mënyrë korrekte:  mosnjohja e objektivave reale të sistemit të vlerësimit,  pamundësia për të shpërblyer punojësit më të mirë,  koha dhe përpjekjet e nevojshme,  hezitimi për të luajtur rolin e gjykatësit apo të policit,  frika se mos i ben armiq punonjësit, dhe  përshtypja që njerëzit janë ata që janë dhe nuk mund të bëhet gjë për t’i përmirësuar.
 12. 12. 9.Gabimet e Vlerësimit   Ndër gabimet më kryesore të vlerësimit përmenden:  Efekti i kontrastit,  Përshtypja e parë,  Gabimi qëndror, dhe  Gabimi i ekstremeve.
 13. 13. 10.Rast Studimi-”Instituti i statistikave –Instat”   INSTAT- Në të janë të punësuar rreth 250 punonjës, ku 201 prej tyre punojnë me kohë të plotë, ndërsa 49 të tjerë, kryesisht kontrollorë e mbikëqyrës, janë të kontraktuar me kohë të pjesëshme gjatë vitit. Nga 201 punonjës të INSTAT-it, 52 prej tyre janë të shpërndarë në rrethe dhe kryejnë rolin mbështetës për organizimin dhe mbledhjen e të dhënave qoftë administrative, ashtu dhe nëpërmjet vrojtimeve që kryhen brenda zonës që mbulojnë. Pjesa tjetër është e përqendruar në qendrën e institucionit, në Tiranë. Instituti i Statistikave (INSTAT) është institucion qendror, person juridik publik.Ushtrimi i aktivitetit të tij rregullohet me Ligjin nr. 9180.
 14. 14. Organet drejtuese të INSTAT-it janë:     Këshilli i Statistikave, i përbërë nga 11 anëtarë, me përfaqësues nga agjensitë statistikore, bota akademike dhe shoqëria civile.  Drejtori i Përgjithshëm, i cili emërohet nga Kryeministri me propozim të Këshillit të Statistikave.
 15. 15. Vlerësimi i performancës për punonjësit e INSTAT    Gjatë vlerësimit, eprori raportues ka parasysh se shumica e njerëzve, nuk mund ta kryejnë detyrën me një standard të njëjtë në të gjitha aspektet e punës. Shumica mund të kenë disa aftësi dhe dobësi të caktuara, të cilat duhet të pasqyrohen në raportin e vlerësimit që përgatitet.  Në rastin e INSTAT ishte e nevojshme një matje konkrete e volumit të punës, ngarkesës së punës, burimeve të përdorura, metodologjisë së përdorur si dhe cilësisë së treguesve. Pra na duhej të matnim jo vetëm objektiva dhe tipare, por edhe sjellje e rezultate.
 16. 16. 11.Përfundimi  Me anë të këtij punimi seminarik u synua të theksohej fakti se sa është e rëndësishme për një kompani mënyra sesi ajo duhet ti vlerësojë dhe ti shpërblej punëtorët e saj. Suksesi i një institucioni varet shumë nga mënyra sesi punonjësit i realizojnë detyrat e tyre.  Disa nga rekomandimet për të gjithë menaxherët që të përmisojnë situatën e organizatës në lidhje me vlerësimin e punonjësve dhe kënaqësinë në punë janë:  Shtimi i kontaktit të drejtëpërdrejtë do të sillte për të gjithë punonjësit rritje të kënaqësisë në punë.  Duhet të merren masa për rritjen e rëndësisë së matjes së përformancës, kjo do të ndikonte tek punonjësit por edhe tek menaxherët mbi impaktin e vlerësimit.  Duhet të merren masa që vlerësimi i përformancës të shoqërohet me përfitime materiale dhe monetare dhe kjo do të rrisë nivelin e angazhimit të punonjësve në organizatë.
 17. 17. 12.Literatura  Dr.Llaci.Shyqri,Dr.Koli.Zana.”Manaxhimi i Burimeve Njerezore”,  “MENAXHIMI”-Dr.Shyqri Llaci  http://www.vitrina.edu.al/newweb/? fq=brenda&m=shfaqart&gj=gj1&aid=47348  http://www.instat.gov.al/al/home.aspx
 18. 18. JU FALEMINDERIT.

×