Anzeige

Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand

EsP Teacher um Department of Education
29. Feb 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige
Anzeige

Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand

 1. ESP 9 MODYUL 15 LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND Balangkas ng Pagtuturo Inihanda ni Gng. Edna A. Manangan Guro sa EsP 9 Mataas Na Paaralang Juan C. Laya
 2. Paunang Pagtataya  1. Alin sa mga sumusunod na suliranin ang dapat bigyan ng pansin ng pamahalan na maaaring maging susi sa pag-unlad ng ekonomiya nito?  A. Ang patuloy na pagdami ng mga Pilipinong walang trabaho  B. Ang pagdami ng mga inaabuso sa ibang bansa  C. Ang kawalan ng sapat na impormasyon sa mga trabahong lokal at global na angkop sa hilig, talento at kakayahan.
 3. Paunang Pagtataya  2. Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat isaalang-alang upang maging matagumpay ang isang tao bilang kabahagi sa mundo ng paggawa maliban sa;  A. Ang kanyang hilig, talento at kakayahan  B. Ang benepisyong makukuha para sa sarili, pamilya at lipunan.  C. Ang kursong kukunin ayon sa kanyang kasanayan  D. Ayon sa demand na kailangan sa paggawa.
 4. Paunang pagtataya  3. Isinasabuhay ng pamahalaan ang kanyang tungkulin sa kanyang mamamayan sa pamamagitan ng___.  A. Paglikha ng maraming trabaho para sa mga tao  B. Paglulunsad ng mga programang pampagkatuto na magagamit ng kanyang mamamayan sa paggawa at mithiin ng lipunan ang kabutihang panlahat  C. Pagbibigay ng sapat na impormasyon sa mga batas na nilikha para pangalagaan ang
 5. Paunang Pagtataya  4. Kung isasabuhay mo ang iyong mga pangarap, alin sa mga sumusunod ang maaaring makatulong sa iyo?  A. Pagsasabuhay ng mga kaalamang ibinahagi ng magulang, guro at kaibigan  B. Mga kasanayan ayon sa lipunang kinabibilangan  C.Pagpili ng kurso ayon sa talento, hilig at kakayahan
 6. Paunang Pagtataya  5. Ang pagpili ng kurso, negosyo o hanapbuhay ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pangungusap ay____.  A. Tama, ang maling pagpili ay nangangahulugan ng karagdagang problema sa isyu ng job mismatch.  B. Mali, ang pag-unlad ng bansa ay responsibilidad ng pamahalaan  C. Tama, sapagkat ito ay hakbang sa minimithing trabaho at buhay sa hinaharap para sa sarili, pamilya at bansa.
 7. Paunang Pagtataya  Panuto: Gamit ang talaan sa ibaba, tukuyin kung alin ang angkop na track o strand para sa kursong kukunin ayon sa talento, kakayahan at hilig para magtagumpay sa iyong mithiin. Isulat ang sagot sa Dyornal.
 8. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  6. Si Ponchit ay anak ni Mama Chit na nakilala sa ipinagmamalaking chitcharon sa kanilang probinsya. Ang ideyang ito ay mula mismo kay Ponchit sa kanyang ideyang ipagsama ang chitcharon at chitchirya.
 9. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  7. Nagtratrabaho bilang kahera at stockman si Benedick sa negosyo ng kanyang tiyuhin na si Ka Estong. Ang kaalamang mayroon siya ay namana niya sa kanyang Lola Paz na may angking galing at talino sa negosyo
 10. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  8. Madalas mapagalitan si Jerome sa kanyang tatay dahil sa pagbutingting ng mga gamit sa bahay. Ang hilig na ito ni Jerome ay hindi nawala hanggang sa siya’y nagbinata.
 11. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  9. Ang gusto ng tatay ni Jennifer para sa kanya ay maging isang abogado at mamahayag. Si Jennifer ay mahiyain ang hilig niya ay gumuhit at magpinta na taliwas sa kakayahan na dapat taglay ng abogado at mamahayag.
 12. BAM, HESS, TECH/VOC, STEM  10. Bata pa lang si Dyosa ay hilig na niyang gumupit at ilang gawain na may kaugnayan sa pagpapaganda. Pangarap niyang magtayo ng isang beauty parlor.
 13. Answer key
 14. Answer key  1. c 2. b 3.b 4. d 5. c  6. BAM/TECH-VOC  7. BAM  8. TECH-VOC  9. HESS  10. TECH-VOC
 15. Gawain 1 Tara Maglaro Tayo!! 4 pics 1 word B. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 16. Hulaan ang salita na ipinapakita ng mga larawan….
 17. Pangalawang larawan….
 18. Pangatlong larawan…
 19. Pang-apat na larawan….
 20. I C E F F O K R W O Ang sagot ay….. Office work….
 21. Ano ang isang salita na ipinapakita ng mga larawan? Unang larawan…. Heto ang pangalawa….
 22. Heto ang pangatlo…. At ang pang- apat….
 23. A N G B I I N G N G P A B A S N A Ang sagot ay…. PANGINGIBANG- BANSA….
 24. Hulaan nyo pa ang mga ito… Unang larawan…. Pangalawang larawan…
 25. Pangatlong larawan…. At ang pang-apat…
 26. O M C U P R E T M S G A E Ang sagot ay…. COMPUTER GAMES…
 27. Isang salita na lang….hulaan n’yo! Unang larawan… Pangalawa…
 28. Pangatlo… At pang-apat…
 29. W A G G N A I H A Y A B Ang sagot ay… GAWAING BAHAY….
 30. Gawain 2 Panuto: Isaayos ang mga sumusunod na kaisipan ayon sa kanilang pagkakasunod- sunod. Isulat ang sagot sa Dyornal B. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 31.  __a. Sa mga kaalamang ito natuto akong makisalamuha at makipagkapwa.  __b. Kasama na dito ang pagpili ng maaaring kuning larangan o karera  __c. Ako ay natatanging nilikha na pinagkalooban ng buhay.  __d. Mula dito unti-unting lumalabas ang aking hilig, talento at kakayahan  __e. Na aking magagamit sa pagsasabuhay ng aking mga mithiin sa buhay
 32.  F. Bahagi ng aking buhay bilang isang tao ang aking pamilya.  G. Para sa aking sarili, pamilya, kapwa at lipunang kinabibilangan.  H. Sila ang nagturo ng mga pangunahing kaalaman na kailangan ko sa buhay
 33. Gawain 1 Halika at Maglakbay Tayo!!!! c. Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa
 34. Panuto: Pumikit sandali habang nagbabalik-tanaw at isipin ang mga gawain sa tahanan paaralan, at lipunan.
 35. Sagutin sa iyong isip ang sumusunod na tanong.  1. Anong mga karaniwang gawain ang gusto mong ginagawa?
 36.  2. Ang mga gawain bang ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa iyo? Bakit?  3. May kaugnayan ba ang mga gawaing ito sa iyong hilig, talento at kakayahan? Ipaliwanag.  4. Tugma ba ang mga gawaing ito sa iyong mithiin sa buhay? Pangatwiranan  5. Anong kurso ang sa palagay mo ang pwede mong kunin na may kaugnayan sa trabaho o gawain na lagi mong ginagawa?
 37. Gawain 2 Punan ang hinihingi ng sumusunod na talahanayan Tingnan ang Module ng mga mag-aaral sa EsP 9 Salamat at Mabuhay!! c. Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pang-unawa
Anzeige