Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

Lesson in EsP 9

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

 1. 1. Leksyon sa EsP 9 Gng. Edna A. Manangan Guro Mataas na Paaralang Juan C. Laya San Manuel Pangasinan Sanggunian: Learner’s Module in EsP 9
 2. 2.  1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kahulugan ng Personal na Misyon sa Buhay? a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang pagpapasya b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay c. Magandang paraan ito upang makilala ang sarili d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa
 3. 3.  2. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay maaaring mabago o palitan a. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nababago sa tao b. Mali,sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay d. Mali,sapagkat ito na ang iyong saligan sa buhay. Magkakaproblema kung babaguhin pa.
 4. 4.  3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung:  A. nagagamit sa araw-araw nang mayroong pagpapahalaga  B. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian  C. nagagampanan ng balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad  D. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kanyang kapwa
 5. 5.  4. Ito ay ang hangarin ng tao sa kanyang buhay na magdadala sa kanya sa kaganapan a. Misyon b. Bokasyon c. Propesyon d. Tamang Direksyon
 6. 6.  5. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. a. Bokasyon b. Misyon c. Tamang Direksyon d. Propesyon
 7. 7. 6. Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? a. Sarili, simbahan at lipunan b. Kapwa, lipunan at paaralan c. Paaralan, kapwa at lipunan d. Sarili, kapwa at lipunan
 8. 8.  7. Ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng Personal na Misyon sa Buhay maliban sa: a. Suriin ang iyong ugali at katangian b. Sukatin ang mga kakayahan c. Tukuyin ang mga pinapahalagahan d. Tipunin ang mga impormasyon
 9. 9.  8.Sa paggawa ng Personal na Misyon sa Buhay, kinakailangan na gamitan mo ng SMART. Ano ang kahulugan nito? a. Specific, Measurable, Artistic,Relevance,Time Bound b. Specific, Measurable,Attainable, Relevance, Time Bound c. Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound d. Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound
 10. 10.  9.Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ang isang tao? a. Upang siya ay hindi maligaw b. Upang matanaw niya ang hinaharap c. Upang mayroon siyang gabay d. Upang magkaroon siya ng kasiyahan
 11. 11.  10. Ayon kay Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ano ang maibibigay nito sa tao sa oras na isinagawa niya ito? a. Kapayapaan b. Kaligtasan c. Kaligayahan d. Kabutihan
 12. 12. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 13. 13. Paano ka nagpapasya?
 14. 14. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Hindi na kayang tustusan ng aking mga magulang ang aking pag- aaral. Nag- working student ako. Pinili kong magpatuloy sapagkat naisip ko na magiging mahirap akong makakuha ng trabaho kung di ako nakatapos. Nakatapos ako at nagkaroon ng magandang hanapbuhay. Nahirapan ako sa pagiging working student.
 15. 15. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Lagi akong niyayaya ng aking kaibigan na lumiban sa klase at maglaro ng computer. Nagpasya akong pumasok sa halip na lumiban Sinunod ko ang laging paalala ng aking mga magulang Matataas ang aking mga marka. Wala po.
 16. 16. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. 1. 2. 3.
 17. 17. 1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili mula sa gawain?
 18. 18. 2. Bakit mahalaga na magpasya ng tama?
 19. 19. 3.Mayroon ba itong magiging epekto sa iyong buhay sa hinaharap?
 20. 20. Pagtuklas ng Dating Kaalaman
 21. 21. Panuto: Mula sa naunang gawain ay gumawa ng Linya ng Buhay o Life line. Isulat ang mga ginawang pasya sa mga sitwasyon na naranasan mo sa iyong buhay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba.  5.  2.Pagtulong sa aking mga magulang  3.Pagsisimba 4.  1.Pag-aaral ng mabuti araw-araw
 22. 22. Panuto: Ikaw naman dito.  5.  2.  3. 4.  1.
 23. 23.  1. Mula sa iyong ginawa, nakikita mo bang tinatahak mo ang tamang direksyon na nais mong magyari sa iyong buhay?
 24. 24. 2.paano makakatulong sa isang tao ang pagkakaroon niya ng gabay o pattern sa kanyang buhay? Ipaliwanag.
 25. 25. 3. Mahalaga ba sa isang tao na magkaroon siya ng kanyang magiging gabay sa kanyang ginagawang pagkilos at pagpapasya? Ipaliwanag.
 26. 26. 4. Ano kaya ng tawag sa saligang ito?
 27. 27.  1. Isulat ang mga taglay na positibong katangian sa kwaderno.  2. Isulat ang mga tagumpay na naranasan ng mga nakaraang taon.

×