Math gr. 3 tagalog q1

EDITHA HONRADEZ
EDITHA HONRADEZsuper hero um 1972
i
3
Mathematics
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda
at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan,
kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang
nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at
mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
ii
Mathematics– Ikatlong Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog
Unang Edisyon, 2014
ISBN:
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng
pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na
ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at
mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang
ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda
ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, Ph.D.
BEE-Director: Marilyn D. Dimaano, Ed.D.
Inilimbag ni ___________________________
Department of Education- Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)
Office Address: 5th Floor, Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue,
Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072
E-mail Address: imcsetd@yahoo.com
Development Team of the Learner’s Material
Reviewers: Jean Aurea A. Abad, Alleli C. Domingo, Rogelio O. Doñes,
Abelardo B. Medes, Soledad A. Ulep
Authors: Ofelia G. Chingcuangco, Henry P. Contemplacion,
Eleanor I. Flores, Laura N. Gonzaga, Carolina O. Guevara,
Gerlie M. Ilagan, Maritess S. Patacsil,
Ma. Corazon C. Silvestre, Remylinda T. Soriano,
Victoria C. Tafalla, Teresita P. Tagulao, Dominador J. Villafria
Illustrator: Fermin M. Fabella
Encoders: Marcelino C. Bataller, Roy L. Concepcion, Naneth R. Bautista
Focal Person: Robesa R. Hilario
Contextualizers: Dr. Erico Habihan, Gerlie Ilagan, Donna Salvan
Lead Person: Agnes G. Rolle
iii
Talaan ng Nilalaman
Yunit 1- Bilang Hanggang 10 000 na Ginagamitan ng
Pagsasama-sama (Addition) at Pagbabawas
(Subtraction)
Aralin 1 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang
Hanggang 5 000
Aralin 2 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang
Hanggang 10 000
Aralin 3 Place Value at Value ng Bilang Hanggang
10 000
Aralin 4 Pagbasa at Pagsulat ng Bilang Hanggang
10 000
Aralin 5 Pag-round-off ng Bilang sa Pinakamalapit
na Sampuan (Tens), Sandaanan
(Hundreds), at Libuhan (Thousands)
Aralin 6 Paghahambing ng Bilang Hanggang
10 000
Aralin 7 Pagsusunod-sunod (Ordering) ng Bilang
na may 4-5 Digit
Aralin 8 Ordinal na Bilang Mula 1st –100th
Aralin 9 Mga Barya at Perang Papel Hanggang
₱ 10 000
Aralin 10 Pagbasa at Pagsulat ng Pera
sa Simbolo at Salita
Aralin 11 Paghahambing ng Halaga ng Pera
Hanggang ₱ 500
Aralin 12 Paghahambing ng Halaga
Hanggang ₱ 1000
Aralin 13 Pagsasama-sama ng Bilang na may 3-4
na Digit na walang Regrouping
Aralin 14 Pagsasama-sama (Adding) ng mga Bilang
na may 3-4 na Digit na mayroong
Regrouping
iv
Aralin 15 Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum)
Aralin 16 Pagsama-sama (Adding) ng mga Bilang
na may 1-Digit na Bilang na may at
walang Regrouping
Aralin 17 Pagsasama-sama (Adding) ng Bilang na
may 2-3 Digit na Bilang na may Multiples
na Daanaan
Aralin 18 Paglutas (Solving) ng Suliraning Routine na
Ginagamitin ng Pagdaragdag
Aralin 19 Paglutas ng Non-Routine na Suliranin na
Ginagamitan ng Pagdaragdag
Aralin 20 Paglikha ng Paglikha ng Suliranin (Creating
Problems) Gamit ang Pagdaragdag
(Addition)
Aralin 21 Pagbabawas (Subtraction) na walang
Regrouping
Aralin 22 Subtraction (Pagbabawas) Gamit ang
Regrouping
Aralin 23 Pagtantiya ng Kinalabasan
Aralin 24 Pagbabawas Gamit ng Isip ng Bilang na
may 1-2 Digit
Aralin 25 Pagbabawas ng Bilang 2-3 Digit na
Multiples na may Multiples na Sandaanan
(Hundreds) Gamit ang Isip
Aralin 26 Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng
Pagbabawas (Subtraction)
Aralin 27 Paglutas ng Suliranin Gamit ang
Dalawang Paraan (Two-Step Word
Problem)
Aralin 28 Pagbuo ng Pamilang na Suliranin (Word
Problem) Gamit ang Pagdaragdag at
Pagbabawas (Subtraction)
v
Yunit II - Pagpaparami at Paghahati ng mga Buong
Bilang
Aralin 29 Pagapapakita (Visualizing) ng
Pagpaparami (Multiplication) ng Bilang na
6 at 7
Aralin 30 Pagpapakita (Visualizing) ng
Pagpaparami
(Multiplication) ng Bilang na 8 at 9
Aralin 31 Pagbibigay (Stating) ng Multiplication
Facts Para sa Bilang na 1-10
Aralin 32 Kakanyahang Komutatibo (Commutative
Property) ng Pagpaparami (Multiplication)
Aralin 33 Kakanyahang Pamamahagi (Distributive)
ng Pagpaparami (Multiplication)
Aralin 34 Associative Property of Multiplication
Aralin 35 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na
may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang
na may 1-Digit na walang Regrouping
Aralin 36 Pagpaparami (Multiplying) ng 2-
hanggang 3-Digit na Bilang sa 1-Digit may
Pagpapangkat (Regrouping)
Aralin 37 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na
may 2 Digit
Aralin 38 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang
Gamit ang Multiples ng 10 at 100
Aralin 39 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na
may 1-2 Digit sa pamamagitan ng 1 000
Aralin 40 Pagtantiya (Estimating) ng Sagot (Product)
Aralin 41 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na
may 2 Digit sa 1 Digit na may Product
Hanggang 100 Gamit ang Isip lamang
Aralin 42 Paglutas ng mga Suliranin Gamit ang
Pagpaparami (Multiplication) ng mga
Buong Bilang
vi
Aralin 43 Paglutas ng Suliranin Gamit ang
Pagpaparami (Multiplication) na may
Kasamang Pagdaragdag (Addition) o
Pagbabawas (Subtraction)
Aralin 44 Pagbuo ng Suliranin Gamit ang
Pagpaparami (Multiplication) na mayroon
at walang Pagdaragdag (Addition) o
Pagbabawas (Subtraction)
Aralin 45 Multiples ng mga Bilang na may 1-2 Digit
Aralin 46 Paghahati-hati ng mga Bilang Hanggang
100 sa Pamamagitan ng 6, 7, 8, at 9
Aralin 47 Pagsasabi (Stating) ng Division Facts
ng mga Bilang Hanggang 10
Aralin 48 Paghahati-hati (Dividing) ng Bilang na
may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang
na may 1-Digit
Aralin 49 Paghahati-hati (Dividing) ng Bilang na
may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang
na may 2 Digit
Aralin 50 Paghahati-hati (Dividing) ng mga Bilang
na may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng 10
at 100
Aralin 51 Pagtantiya (Estimating) ng Quotient
Aralin 52 Paghahati-hati (Dividing) Bilang na may 2
Digit sa mga Bilang na may 1 Digit Gamit
ang Isip lamang
Aralin 53 Paglutas ng mga Suliranin (Word Problems)
Gamit ang Paghahati-hati (Division) ng
Wala o Kasama ang Iba Pang Operation
ng mga Buong Bilang
Aralin 54 Pagbuo ng mga Suliranin Gamit ang
Paghahati-hati (Division) Kasama ang Iba
pang Operasyon ng Buong Bilang
vii
Yunit III – Geometry, Patterns, and Algebra
Aralin 55 Mga Bilang na Odd at Even
Aralin 56 Fractions na Katumbas ng Isa at Higit pa
sa Isang Buo
Aralin 57 Pagbabasa at Pagsusulat ng Fraction ng
Higit sa Isa
Aralin 58 Pagpapakita ng Fraction Gamit ang
Regions, Sets, at Numberlines
Aralin 59 Pagpapakita (Visualizing) ng Dissimilar
Fractions
Aralin 60 Paghahambing (Comparing) ng Dissimilar
Fractions
Aralin 61 Pagsusunod-sunod (Arranging) ng
Dissimilar Fractions
Aralin 62 Magkatumbas (Equivalent) na Fractions
Aralin 63 Mga Point, Linya (Line), Line Segment, at
Ray
Aralin 64 Mga Line Segment na Magkapareho ang
Haba
Aralin 65 Mga Linyang Perpendicular, Parallel
at Intersecting
Aralin 66 Simitri sa Kapaligiran at sa mga Disenyo
Aralin 67 Linya ng Simitri sa Mga Hugis na Simitriko
Aralin 68 Pagbuo ng mga Hugis na Simitriko
Aralin 69 Pag-tetesellate ng mga Hugis
Aralin 70 Pagtukoy sa Nawawalang Term sa Isang
Pattern
Aralin 71 Paghanap ng Nawawalang Value sa
Isang Pamilang na Pangungusap
Yunit IV – Measurement, Statistics, and Probability
Aralin 72 Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang
Segundo, Minuto, Oras, at Araw
Aralin 73 Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang
viii
Araw, Linggo, Buwan, at Taon
Aralin 74 Mga Suliranin Gamit ang Pagsasalin ng
Sukat ng Oras
Aralin 75 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng
Panukat na Linear
Aralin 76 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng
Sukat ng Timbang
Aralin 77 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng
Panukat ng Dami o Laman
Aralin 78 Routine at Non-Routine na Pagsasalin ng
mga Karaniwang Yunit ng Panukat
Aralin 79 Pagsukat ng Area Gamit ang
Angkop na Yunit
Aralin 80 Area ng Parihaba at Parisukat
Aralin 81 Mga Suliraning Routine at Non-Routine na
Ginagamit ang Area ng Parisukat at
Parihaba
Aralin 82 Pagsukat sa Capacity ng Sisidlan o
Lalagyan Gamit ang Mililitro at Litro
Aralin 83 Mga Suliraning Routine at Non-routine na
Ginagamitan Pagsukat ng Capacity
(Capacity Measure)
Aralin 84 Pagkolekta ng Datos
Aralin 85 Paggawa at Paglalahad ng Datos sa
Talahanayan at Bar Graph
Aralin 86 Pag-interpret sa Data na nasa Bar Graph
Aralin 87 Pagtukoy sa Posibilidad o Pagkakataon
na Maaaring Mangyari o Maganap
ix
Mahal kong mag-aaral:
Ang aklat na ito ay inihanda upang makatugon sa
layunin ng batayang edukasyon sa matematika “na
malinang ang kasanayan upang maging isang mahusay na
tagapaglutas ng mga suliraning pang matematika at may
mapanuring pag iisip.”
Ang mga aktibiti na nakapaloob sa kagamitang ito ay
makakapagpatibay ng kasanayan sa pagdaragdag
(addition), pagbabawas (subtraction), pagpaparami
(multiplication), at paghahati-hati (division). May mga
kasanayan din na makapagpapaulad ng kakayahan sa
matematika ng mga suliraning pang matematika kaugnay
sa mga karanasan at pang araw-araw na pamumuhay.
Gayundin ang pagkakataon na makagawa ng iba’t ibang
disenyo na gamit ang mga natutuhang hugis at pattern.
Ang mga aralin ay hinati sa apat na yunit:
Yunit 1- Bilang hanggang 10 000, Pagdaragdag (Addition) at
Pagbabawas (Subtraction) ng Whole Number
Yunit 2- Pagpaparami (Multiplication) at Paghahati-hati
(Division) ng Whole Number
Yunit 3- Geometry, Pattern, at Algebra
Yunit 4- Measurement, Probability, at Statistics
Inaasahan na magiging kasiya siya ang pag-aaral ng
asignaturang matematika at magagamit ang mga
pamaraan na natutunan sa araw-araw na pamumuhay.
Maglibang habang tumutuklas at sumasagot ng mga
gawain gamit ng iba’t ibang modelo, ilustrasyon, at tunay
na mga bagay, kasama ng kaibigan, kapareha, o ng sarili.
Manunulat
Math gr. 3 tagalog q1
1
Yunit 1
Bilang Hanggang 10 000 na
Ginagamitan ng Pagsasama-
sama (Addition) at
Pagbabawas (Subtraction)
2
Ang lahat ng mag-aaral ay pumila nang maayos para
magbigay-pugay sa watawat. Alam mo ba ang bilang ng
mga mag-aaral sa inyong paaralan? Mabibilang mo ba
sila?
Gamitin ang sandaanan (flats), sampuan (longs), at squares
upang maipakita ang sumusunod na bilang.
1) 485 2) 392 3) 590 4) 839 5) 248
Aralin 1
Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang
Hanggang 5 000
Gawin 1
3
A. Isulat ang katumbas na kabuuang bilang na
ipinapakita sa bawat set ng number disc.
1) 1 000 1 000 100 100 100 1 1
2) 1 000 1 000 1 000 1 000 100 1 1 1
B. Ipakita sa pamamagitan ng mga number disc ang
katumbas na bilang ng mga digit sa kaliwa. Gamitin
ang thousands, hundreds, tens, at ones.
1) 2 478
2) 3 275
3) 2 312
4) 3 621
5) 3 923
Gawin 2
4
Gamitin ang sansandaanan (flats), sampuan (longs) at
isahan (squares) upang maipakita ang sumusunod na
bilang.
1) 1 375
2) 2 083
3) 3 260
4) Isang libo, limang daan, at labing walong punla ng
mahogany
5) Dumalo sa konsiyerto ang apat na libo, dalawang
daan, at talumpu’t isang manonod. Paano mo
maipakikita ang bilang na ito gamit ang
sansandaanan (flats), sampuan (longs) at isahan
(squares). Isulat ang inyong sagot sa sagutang
papel.
A. Ipakita ang katumbas na bilang ng mga
sumusunod gamit ang sansandaanan (flats), 7
sampuan (longs), at 4 na isahan (squares).
1) 2 217
2) 3 248
3) 3 760
Gawin 3
Gawin 4
5
B. Isulat ang kabuuan ng mga bilang na nasa number disc.
1) 1 000 1 000 100 100 100 ___________
2) 1 000 1 000 1 000 1 ___________
3) 1 000 1 000 1 000 100 100 1 1
___________
4) 1000 1000 10 1 1 1 ___________
5) 1000 100 1 1 ___________
Gamitin ang graphing paper. Iguhit at kulayan ang
katumbas na bilang sa ibaba. Isulat ang angkop na bilang
sa patlang.
1) 1 block, 8 flats at 2 squares ______________
2) 2 blocks, 5 flats, 7 longs, at 4 squares _____________
3) 4 blocks at 9 longs ____________
Gawin 5
6
Kung magbibilang ka at magsisimula sa 5 000, ano ang
kasunod na bilang?
Gamitin ang sansandaanan (flats), sampuan (longs), at
isahan (squares) para maipakita and katumbas ng 5 633.
5 blocks = 5 000 6 flats = 600 5 longs = 50 3 squares = 3
Aralin 2
Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang
Hanggang 10 000
Gawin 1
7
Gamitin ang libuhan (thousand blocks), sandaanan (flats),
sampuan (longs), at isahan (squares) upang maipakita ang
katumbas ng sumusunod na bilang.
1) 1 462
2) 2 195
3) 4 841
4) 5 235
5) 6 243
Gamitin ang mga bigkis ng straw upang maipakita ang
katumbas ng sumusunod na bilang. Ang unang tanong ay
ginamit na halimbawa.
1) 5 982
2) 8 361
3) 9 260
4) 7 834
5) 8 365
Gawin 2
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 100
100 100 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
8
A. Isulat ang katumbas na bilang ng bawat pangkat o set
ng number disc.
1) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100
100 100 100 10 10 10 1
_________________
2) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
100 100 100 100 100 10 1
1 _________________
3) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100
100 100 100 100 100 10 10
10 10 10 1 1 1 1 _________________
4) 100 100 1 1 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000 _________________
Gawin 3
9
A. Gamitin ang libuhan (thousand blocks), sandaan (flats),
sampuan (longs) at isahan (squares) upang maipakita ang
katumbas na bilang ng sumusunod na bilang.
1) 8 765
2) 6 752
3) 5 534
4) 7438
5) 9 567
A. Gamitin ang number disc para
maipakita ang katumbas na bilang na nakasaad sa
ibaba.
1) 6 782
2) 8 294
3) 9 316
4) 7 415
5) 5 962
Gawin 4
10
Gamitin ang graphing paper. Gumuhit at kulayan ang
sumusunod . Isulat ang katumbas na bilang sa simbolo at
salita.
1) 5 libuhan (thousand blocks), 2 sansandaanan (flats) at
8 isahan(squares)
2) 7 libuhan (thousand blocks), 4 sansandaanan (flats), 8
sampuan (longs) and 5 isahan (squares)
3) 10 libuhan (thousand blocks)
Tingnan at pag-aralan ang place value chart.
Sampung
Libuhan
Libuhan Sandaanan Sampuan Isahan
3 5 0 8
1 0 0 0 0
Sa 3 508, ano ang place value ng 5? Ano ang value ng 0?
Sa 10 000, ano ang place value ng 1?
Gawin 5
Aralin 3
Place Value at Value ng Bilang
Hanggang 10 000
11
A. Basahin ang bawat bilang. Tukuyin ang digit na nasa
hundreds place.
1) 670 2) 395 3) 522 4) 983 5) 722
B. Isulat sa inyong kuwaderno ang katumbas ng bilang sa
bawat pangkat o set ng number disc.
1) 100 100 100 100 10 10 1
a. 412 c. 241
b. 421 d. 214
2) 100 10 10 10 10 1 1
a. 124 c. 421
b. 241 d. 142
3) 100 100 100 10 10 10 10
1 1
a. 243 c. 342
b. 432 d. 234
Gawin 1
12
Ibigay ang bilang ng mga numerong ipinapakita sa number
disc na nasa place value chart.
Sampung
Libuhan
(Ten
thousand)
Libuhan
(Thousand)
Sandaanan
(Hundreds)
Sampuan
(Tens)
Isahan
(Ones)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
100
100
10 10
10 10
10 10
10
1
1
Ilang libuhan (blocks) ang inyong nabuo?
Ilan ang sansandaanan (hundreds), sampuan (tens), at
isahan (ones) na nabuo?
Isulat ang bilang nabuo sa inyong kuwaderno?
Isulat ang bilang sa expanded form.
Ilang digit mayroon ang bilang na nabuo?
Ano ang place value ng 5? 3? 7? 2?
Gawin 2
13
A. Ibigay ang place value at value ng digit na may
salungguhit.
1) 1 785 ________ ________
2) 4 607 ________ ________
3) 8 931 ________ ________
4) 7 486 ________ ________
5) 3 958 ________ ________
B. Isulat sa bawat patlang ang nawawalang bilang.
1) Ang 7 524 ay may _____ libuhan (thousands) + _____
sandaanan (hundreds) + ______ sampuan (tens)
+ ______ na isahan (ones).
2) Ang 9 841 ay may_______ na libuhan
(thousands) +_____ sandaanan (hundreds) + ______ na
sampuan (tens) +_______ isahan (ones)
3) Ang 4 385 ay may _____ na libuhan (thousands)
+____ sandaanan (hundreds) + ______ sampuan
(tens)
+ ______ isahan (ones).
4) Ang 7 345 ay katumbas ng 7 000 + 300 +______+ 5
5) Ang 5 446 ay katumbas ng 5 000 + _____+ 40 + ____
Gawin 3
14
C. Sagutin nang wasto ang mga tanong sa bawat bilang.
1) Ano-ano ang place value ng bilang na may 4 na
digit?
2) Saang pangkat ng bilang o period ito
matatagpuan?
3) Paano mo malalaman ang value ng bawat digit sa
bawat bilang?
A. Sa bilang na 8 564, anong digit ang nasa:
1) sandaanan o hundreds place? __________
2) isahan o ones place? __________
3) libuhan o thousands place? __________
4) sampuan o tens place? __________
B. Piliin ang bilang kung saan mas malaki ang value ng 8.
1) 8 342 o 5 328 _____________
2) 8 931 o 9 285 _____________
3) 6 489 o 2 830 _____________
4) 5 768 o 2 899 _____________
5) 9 845 o 1 798 _____________
Gawin 4
15
A. Ibigay ang tamang place value at value ng 5 sa
bawat bilang na nasa ibaba.
1) 5 017 2) 7 305 3) 3 259
4) 5 234 5) 2 513
B. Sagutin nang wasto ang sumusunod na tanong.
1) Sa bilang na 2 179, aling digit ang may
pinakamataas na value?
2) Aling digit ang may pinakamaliit na value sa
bilang na 5 378?
3) Kailangan ba ng 0 sa pagsulat ng dalawang libo,
limang daan, at walo sa pamamagitan ng simbolo?
Bakit?
Hanapin ang lahat ng digit na matatagpuan sa mukha ng
bata. Gamitin ang mga ito upang makabuo ng limang
bilang na may 4 na digit.
Gawin 5
Gawin 6
16
Basahin ang sitwasyon.
Napakinggan ni Glenda mula sa tagapagbalita na may
isang libo, at dalampu’t limang botante sa Barangay Sta.
Ana at isang libo, tatlong daan, at dalampu’t apat na
botante sa Barangay Nabalod. Isinulat niya ang bilang sa
ganitong paraan:
Barangay Sta. Ana – 1 250 botante
Barangay Nabalod – 1 324 botante
Tama ba ang pagkakasulat niya ng bilang ng mga
botante? Bakit?
A. Isulat ang bawat bilang sa pamamagitan ng salita.
1) 1 475
2) 3 480
3) 4 537
4) 5 462
5) 9 484
Aralin 4
Pagbasa at Pagsulat ng Bilang Hanggang
10 000
Gawin 1
17
B. Isulat ang mga bilang sa pamamagitan ng simbolo.
1) dalawang libo, pitong daan, at tatlo
2) anim na libo, limang daan, at apatnapu’t pito
3) siyam na libo, isang daan, at tatlumpu’t dalawa
4) pitong libo, at tatlumpu’t apat
5) limang libo, tatlong daan, at isa
Isulat ang angkop na bilang na nasa pagitan ng
sumusunod na digit.
1) 6 462, _________, 6 464
2) 7 586, _________, 7 588
3) 4 517, _________, 4 519
4) 5 488, _________, 5 490
5) 9 536, _________, 9 538
A. Isulat sa pamamagitan ng salita ang sumusunod na
bilang.
1) 5 459
2) 6 568
3) 5 173
4) 5 342
5) 6 012
Gawin 2
Gawin 3
18
B. Isulat ang sumusunod na bilang sa pamamagitan ng
simbolo o figure.
1) limang libo, siyam na daan, at animnapu’t isa
2) pitong libo, dalawang daan, at tatlumpu’t apat
3) walong libo, at apatnapu’t apat
4) siyam na libo, tatlong daan, at pitumpu’t tatlo
5) anim na libo, at siyamnapu’t pito
Basahin at sagutin.
1) Ano ang pinakamalaking bilang na may 4 na digit.
Isulat ito sa pamamagitan ng simbolo at sa salita.
2) Isulat sa simbolo at sa salita ang bilang na kasunod
ng 5 473.
Gawin 4
19
Sa pag-uwi mo mula sa paaralan patungo sa bahay ay 22
minuto ang nagugugol mo. Ibig sabihin halos nasa pagitan
20-30 minuto bago ka makarating. Paano mo i-round off
ang bilang na 22 sa pinakamalapit na sampuan (tens)? Bakit
mahalaga ang pag-round off ng bilang?
Basahin ang sitwasyon at sagutin nang wasto ang mga
tanong.
A. Si John ay nagbakasyon ng 29 na araw sa
Maynila. I-round off ito sa pinakamalapit na
sampuan (tens), halos ilang araw siya sa Maynila?
Pag-aralan ang number line upang lubos na maunawaan.
1) Aling tens ang mas malapit sa 29? 20? o 30?
Kapag ini-round off ang 29 sa pinakamalapit na
sampuan (tens) ito ay magiging ____________.
Aralin 5
Pag-round-off ng Bilang sa Pinakamalapit
na Sampuan (Tens), Sandaanan
(Hundreds), at Libuhan (Thousands)
Gawin 1
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
20
Kung ganoon si John ay nagbakasyon sa Maynila ng halos
__________ na araw.
2) 20, 21, 22, 23, 24, ay mas malapit sa 20 kung
kaya’t ang bilang na rounded ay _________.
Paano ninyo ini-round off ang mga bilang? Pataas o
pababa? ____________
3) 25, 26, 27, 28, 29 ay mas malapit sa 30, kung
kaya’t ang bilang na rounded ay ____________.
Paano ninyo ini-round off ang mga bilang? Pataas o
pababa?
B. Pag-aralan ang number line na may label na 200-300.
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1. Saang sandaanan (hundreds) mas malapit ang
260? sa 200 o 300?
2. Kapag ini-round off ang 260, ito ay magiging ___.
3. Ano ang gagawin kapag ang digit na ini-round
off ay mas mababa sa 4? 5 o mas mataas sa 5?
C. Pag-aralan ang number line na may label na 4 000,
4 100,…, 5 000.
4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000
1) Saang libuhan (thousands) mas malapit ang
4 300? 4 000 o 5 000?
2) Kapag ini -round off ang 4 300 saan mas malapit
na libuhan (thousands) ito?
21
D. I-round off ang sumusunod na bilang sa
pinakamalapit na sampuan (tens):
1) 56 ______ 2) 84 ______ 3) 38 ______
4) 69 ______ 5) 91 ______
E. I-round off ang sumusunod na bilang sa
pinakamalapit na sandaanan (hundreds):
1) 149______ 2) 269 ______ 3) 576 ______
4) 304 ______ 5) 438 ______
F. I-round off ang sumusunod na bilang sa
pinakamalapit na libuhan (thousands):
1) 2 345 _______ 3) 3 894 _______
2) 1 789 _______ 4) 5 452 _______
G.Sagutin ang sumusunod na tanong sa bawat
bilang.
1) Ano ang rounding place kung ang bilang ay
kailangang i-round off sa pinakamalapit na
sampuan (tens)? sandaanan (hundreds)?
libuhan (thousands)?
2) Anong digit ang dapat na nasa kanan ng digit
na nasa rounding place kung ikaw ay
kailangang mag-round off pababa?
3) Anong digit ang dapat na nasa kanan ng digit
na nasa rounding place kung ikaw ay
kailangang mag-round off pataas?
22
Tumukoy ng numerong sasagot sa mga tanong na nasa
ibaba. Piliin ang sagot mula sa kahon at isulat ito sa inyong
sagutang papel.
1) Anong bilang ang maaaring i-round off pababa sa
50?
2) Aling bilang na nasa larawan ang maaaring i-round
off pataas sa 60?
3) Anong bilang ang maaaring i-round off pababa sa
80?
4) Anong bilang na 4 na digit ang maaring i-round off
sa 2 000?
5) Anong bilang ang maaaring i-round off pataaas sa
700?
6) Anong bilang na 3 digit ang maaring i-round off sa
500?
A. Piliin kung saan sa dalawang bilang sa kanan mas
malapit ang bilang na nasa kaliwa. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1) 58 a. 50 b. 60
2) 43 a. 40 b. 50
3) 543 a. 500 b. 600
4) 627 a. 600 b. 700
5) 961 a. 900 b. 1 000
Gawin 2
Gawin 3
82
711
67
605
486
57
53
1 839
23
B. I-round off ang bawat bilang ayon sa place value na
nasa loob ng panaklong.
1) 69 sampuan (tens)
2) 486 sandaanan (hundreds)
3) 392 sandaanan (hundreds)
4) 5 736 libuhan (thousands)
5) 236 sampuan (tens)
C. I-round off ang bawat bilang na nasa loob ng kahon sa
pinakamalapit na sampuan (tens), sandaanan
(hundreds) o libuhan (thousands). Isulat ang inyong
sagot sa angkop na kolum.
40 50 60 70 200 300 400 500 3 000 4 000 5000
Basahin at sagutin nang wasto ang mga tanong.
1) Lumahahok ang 3 246 na manlalaro sa ginananap
na Panlarong Panrehiyon. I-round off ang bilang na
ito sa pinakamalapit na libuhan (thousands).
2) Kayang buhatin ng isang lalaki ang halos 50 kg na
bigas. Alin sa mga ito ang kaya niyang buhatin:
55 kg, 54 kg, 47 kg, 58 kg, 56 kg?
Gawin 4
56 4 613 2 548 68 243 273 42
4 217 485 49 361 456 38
24
3) Ang isang panaderya ay nangangailangan ng
halos tatlong daan, dalawampu’t siyam na itlog
para sa paggawa ng egg pie. Halos ilang itlog ang
dapat nilang bilhin?
4) Kung ang dalawang batang boyscout ay gagamit
ng 257 dm ng pisi, alin sa sumusunod na haba ng
pisi ang dapat bilihin? 250 dm, 260 dm, 300 dm?
Bakit?
5) Kung ang nanay ay may ₱ 300, sapat ba ito para
mabili niya ang sumusunod: 1 kilo ng isda,
1 kilo ng manok, at 5 kilo ng bigas? Bakit?
A. Sagutin ang gawin sa ibaba. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1) Ano ang pinakamalaking bilang na kapag
ini-round off ang hundred place, 800 ang makukuha
na sagot?
2) Ano naman ang pinakamaliit na bilang na kapag
ini-round off ang hundreds place, 800 ang
makukuha na sagot.
3) Ano ang pinakamalaki at pinakamaliit na bilang na
kapag ini-round off ang hundreds place, 500 ang
magiging sagot?
4) Kung ang 9 124 ay kailangang i-round off sa nearest
hundred, ano ang magiging sagot?
5) Kung ang 5 501 ay kailangang i-round off sa nearest
thousand, ano ang sagot?
Gawin 5
25
B. Magbigay ng 5 bilang na maaaring i-round off sa:
1) 70 2) 400 3) 8 000
C. Aling bilang sa ibaba ang hindi mababago ang digit
sa hundreds place kahit i-round off sa pinakamalapit
na sandaanan (hundreds)?
1) 351 6) 510
2) 220 7) 299
3) 207 8) 185
4) 918 9) 1 206
5) 840 10) 872
Sina Sally at Carmy ay matalik na magkaibigan. Tingnan ang
larawan nila at ang mga lastikong natipon nila sa loob ng
anim na buwan. Sa inyong palagay sino kaya sa kanila ang
nakapagtipon ng mas maraming lastiko. Paano mo
ihahambing ang dami ng lastikong kanilang natipon?
Aralin 6
Paghahambing ng Bilang Hanggang 10 000
26
Binilang nina Sally at Carmy ang mga lastikong natipon nila
at itinala sa tsart. Sino sa kanila ang may mas maraming
nakolektang lastiko?
Magkaibigan Bilang ng mga lastiko natipon
nila sa loob ng 6 na Buwan
Sally 1 637
Carmy 1 259
Paghambingin ang bilang ng mga lastikong natipon nila
gamit ang sandaanan (flats), sampuan (longs), at squares
(ones).
Paghambingin ang mga bilang gamit ang senyas ng kamay
na nasa larawan.
less than greater than equal
1) 3 345 _____ 5 263
2) 6 232 _____ 6 348
3) 6 476 ______ 7 568
4) 8 315 ______ 9 806
5) 8 925 ______ 9 438
6) 2 040 ______ 2 000 + 0 + 40 + 0
7) 7 904 ______ 7 000 + 900 + 0 +4
Gawin 1
27
8) 4 576 ______ 5 000 + 400 + 70 + 6
9) 9 300 ______ 9 000 + 300 + 0 + 0
10) 6 232 ______ 6 000 + 200 + 30 + 4
A. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang
angkop na bilang at paghambingin ang mga ito
gamit ang >, <, at =.
1) Ang paaralan ng Mapayapa ay may kabuuang
2) 3 260 na mag-aaral. Kung ang paaralan ng
Maligaya ay mas marami ng dalawampung
mag –aaral kaysa sa mag-aaral sa paaralan ng
Mapayapa,ilan ang kabuuang bilang ng mga
mag –aaral sa paaralan ng Maligaya?
3) Buwan ng Oktubre, ang nanay at tatay ay
nakaipon ng halagang ₱ 3 475. Noong Disyembre
ay nakaipon naman sila ng halagang ₱ 3 125. Sa
anong buwan mas maliit ang naipon nilang
halaga?
B. Sipiin ang sumusunod na bilang sa inyong kuwaderno.
Sa bawat bilang, paghambingin ang dalawang
numero at bilugan ang mas higit ang value sa libuhan
(thousand)?
1) 9 879 o 7 894
2) 4 800 o 8 400
3) 7 643 o 6 437
4) 6 897 o 1 689
5) 7 342 o 3 742
Gawin 2
28
A. Sipiin at paghambingin ang mga sumusuod na bilang.
Isulat ang >, <, at = sa bawat patlang.
1. 3 860 _____ 5 487
2. 5 863 _____ 7634
3. 2 737 _____ 7 321
4. 7 876 _____ 6 787
5. 2 346 _____ 2 346
6. 1 678 _____ 1 785
7. 7 341 _____ 7 314
8. 3 413 _____ 3 712
9. 8 678 _____ 8 786
10. 7 891 ____ 7 891
B. Sagutin ang mga tanong.
1) Ang 426 at 624 ay may mag kaparehong mga
digit o numero subalit magkaiba ang ayos nito.
Magkapareho ba ang value nito? Ipaliwanag.
2) Paghambingin ang value ng 4 sa 934 at 647. Alin
ang mas malaki? mas maliit? Ipaliwanag.
C. Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo
ang pangungusap.
1) Sa paghahambing ng 2 457 at 2 464, kailangang
tingnan ang digit na nasa _______ place.
2) Sa paghahambing ng 1 830 at 1 799, kailangang
tingnan ang digit na nasa ______ place.
Gawin 3
29
Isulat ang tamang simbolo (>, <, at =) sa bawat patlang
upang maging wasto ang paghahambing sa bawat bilang.
1) 8 691 ____ 8 961
2) 5 287 ____ 5 827
3) 5 600 ____ 5 000 + 600 + 0 + 0
4) 4 993 ____ 4 939
5) 8 540 ____ 8 450
Kung ikaw ay bibigyan ng pangkat o set ng bilang na may 4
at 5 digit, paano mo aayusin ang mga ito simula sa
pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Simula sa
pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki?
Gawin 4
Aralin 7
Pagsusunod-sunod (Ordering) ng Bilang
na may 4-5 Digit
30
Paghambingin ang mga numero sa bawat pangkat o set sa
ibaba, at ayusin ang mga ito mula sa pinakamalaki
hanggang sa pinakamaliit. Isulat ang inyong sagot sa
sagutang papel.
1) 4 378 4 380 4 379 4 382 4 381
2) 5 320 5 324 5 732 5 322 5 326
3) 7 850 7 845 7 854 7 585 7 865
A. Ayusin ang sumusunod na bilang simula sa pinakamaliit
hanggang pinakamalaki.
1) 2 786 2 790 2 788 2 787 2 789
2) 5 860 5 980 5 000 5 880 5 780
3) 9 904 9 832 10 000 8 461 9 742
B. Ayusin ang pangkat o set ng mga bilang simula sa
pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit.
Gawin 1
Gawin 2
31
1) 4 989 4 986 4 985 4 987 4 988
2) 9 399 9 299 9 400 8 299 8 999
3) 6 090 5 610 6 000 9 967 8 374
a. Ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa
pinakamalaki ang populasyon ng apat na
paaralan.
3 427 2 564 1 976 2 839
________ ________ ________ ________
b. Ayusin ang bilang ng mamayan sa apat na
barangay mula sa pinakamalaki hanggang
pinakamaliit.
4 745 6 983 9 357 7 450
________ ________ ________ _______
Isulat ang bawat bilang sa loob ng hagdang kahon (ladder
box) ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito.
1) 6 327 4 327 8 543 3 258 1 765
Gawin 3
Gawin 4
32
Magsimula dito
2) 4 452 9 778 7 675 4 231 5 189
Magsimula dito
A. Pag-aralan ang tala ng donasyong na nakolekta para
sa mga nasalanta ng bagyo at sagutin ang mga
tanong.
Nais tumulong ng dalawang organisasyon sa Maynila
para sa mga nasalanta ng bagyo sa Luzon. Nagkaisa ang
mga mamamayan dito na makalikom ng cash donations sa
loob ng 5 araw.
Pag-aralan ang talaan sa ibaba.
Gawin 5
33
Halaga ng Cash Donation na Nakolekta sa 5 araw
Araw Organisasyon A Organisasyon B
1 ₱ 8 000 ₱ 5 800
2 ₱ 7 500 ₱ 7 900
3 ₱ 8 600 ₱ 8 500
4 ₱ 10 000 ₱ 9 000
5 ₱ 6 800 ₱ 6 600
Ayusin ang halaga ng donasyon na nakolekta ng
dalawang organisasyon mula sa pinakamalaki hanggang
pinakamaliit na halaga at mula pinakamalaki hanggang
pinakamaliit.
Nakolekta ng Organisasyon A Nakolekta ng Organisasyon B
Papalaki ang Papaliit ang Papalaki ang Papaliit ang
Bilang Bilang Bilang Bilang
_______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______
Paano mo mahihikayat ang mga tao sa inyong pamayanan
na maging matulungin at mapagbigay sa mga
ngangailangan?
34
B. Gamit ang mga digits na 1, 4, 6, at 7, hindi puwedeng
mag-ulit ng digit, bumuo ng bilang na may 4-5 digit at
isulat ito mula sa pinakamalaki hanggang
pinakamababa.
May kapatid ka bang babae at lalaki? Ilan ang kapatid
mo? Sino ang pinakamatanda? pinakabata? Pang-ilan ka
sa inyong magkakapatid?
A. Isulat ang ordinal na bilang ng sumusunod sa
pamamagitan ng simbolo.
1) Ika-labing walo 5) Ika-dalawampu’t apat
2) Ika-dalawampu’t tatlo 6) Ika-dalawampu’t siyam
3) Ika-apatnapu’t tatlo 7) Ika-pitumpu’t anim
4) Ika-walumpu’t isa 8) Ika-walumpu’t walo
B. Isulat ang nawawalang ordinal sa sumusunod.
1) 2nd, 4th, 6th, 8th, ______ 6) 39th, 38th, 37th, ______
2) 10th, 20th, 30th, ______ 7) 41st, 42nd, 43rd, ______
Lesson 8
Gawin 1
Aralin 8
Ordinal na Bilang Mula 1st –100th
35
3) 12th, 13th, ______, 15th 8) 64th , ______, 66th, 67th
4) 25th, 35th, 45th, ______ 9) 78th, ______, 58th
5) 35th, 40th, 45th, ______ 10) 97th, 98th, 99th, ______
Isulat sa patlang ang wastong simbolong ordinal.
1) Ang araw ng mga bayani ay ipinagdiriwang tuwing
ika-ilang araw ng Nobyembre?________
2) Ang Bagong Taon ay ipinagdiriwang tuwing ika-ilang
araw ng Enero? _______
3) Tuwing ika-ilang araw ng Disyembre ipinagdiriwang
ang Pasko? _______
4) Ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing ika-
ilang araw ng Hunyo? ________
5) Ipagdiriwang ng lolo ang kanyang ika-75 taong
kaarawan sa kanilang tahanan. Isulat sa simbolong
ordinal ang edad ng lolo _______.
A. Basahin ang sitwasyon sa ibaba. Punan ang bawat
patlang ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa
sagutang papel.
1) Si Gng. Loren ay may 35 mag-aaral sa kanyang
talaan. Si Teresa ay nakatala bago sa pinakahuli. Si
Teresa ay pang ilang sa talaan? ________
2) Ang nanay ay 50 taon ngayon. Sa susunod na
apat na taon ipagdiriwang niya ang pang ilang
niyangkaarawan? ________
Gawin 2
Gawin 3
36
B. Pag-aralan ang ayos ng mga larawan. Ulitin ang mga
ito hanggang 100th puwesto.
1st 2nd 3rd 4th 5th
6th 7th 8th 9th 10th
11th 12th 13th … …
1) Anong larawan ang nasa 21st na puwesto?
2) Iguhit ang larawan na nasa 100th puwesto?
C. Mula sa mga salitang nasa loob ng kahon. Gamitin ang
The na point of reference upang malaman ang ordinal
na posisyon ng ibang salita sa loob ng kahon. Isulat
ang salita sa katapat na ordinal.
Ang mga batang lalaki at babae ay naglalaro sa plasa.
(point of reference)
31st 36th
32nd 37th
33rd 38th
34th 39th
35th 40th
37
Pag-aralan ang pattern para malaman ang nawawalang
ordinal. Isulat sa inyong sagutang papel.
1st 7th
11th
22nd
40th
43rd
55th
61st
72nd
87th
94th
A. Gamitin ang kalendaryo ng buwan ng Oktubre, 2012.
Bilugan ang petsa na nabanggit sa ibaba.
OCTOBER 2012
Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Gawin 4
Gawin 5
38
1) S
a
2) buwan ng Oktubre, 2012, anong araw ang
tatapatan ng ika-15 araw ng buwan? ________
3) Anong araw naman ang tatamaan ng ika-30 ng
buwan? _______
4) Kung ang ika-1 ng Oktubre ay unang Biyernes ng
buwan, anong araw naman ang ika-21 ng
buwan? _______
5) Ano namang araw ang ika-10 araw ng buwan?
_______
B. Subukin ang sarili. Basahin at sagutin ang tanong sa
bawat bilang.
1) Si Mary Joy ay hindi pangalawa sa hanay. Si Faye
ay kasunod ni Nelia at una kay Mary Joy. Sino sa
kanila ang pangatlo?
2) Ano ang ika-50 bilang mula 22?
3) Ang ika-30 ng Hunyo ay papatak sa araw ng
Miyerkules. Ito ang unang araw ng pagkakaupo ng
bagong halal na mayor. Sinimulan niyang bisitahin
ang mga barangay sa ika-20 araw. Anong araw ito?
Anong araw ang ika-100 araw ng kanyang
panunungkulan bilang mayor?
14 15161616 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
39
Kabisado mo ba ang mga perang papel at mga barya ng
Pilipinas? Anong perang papel ang pinakamalaki ang
halaga? pinakamaliit? Anong barya ang pinakamalaki ang
halaga? pinakamaliit?
A. Isulat ang kulay ng mga perang papel at barya. Ibigay
ang halaga nito sa simbolo.
Kulay Halaga
1) __________ _________
2) __________ _________
3) __________ _________
Gawin 1
Aralin 9
Mga Barya at Perang Papel Hanggang
₱ 10 000
40
4) __________ _________
5) __________ _________
B. Kilalanin kung kaninong mukha ang nasa bawat barya
at perang papel. Ibigay ang halaga nito sa salita.
Larawan Halaga sa Salita
1) __________ _________________
2) __________ _________________
3) __________ _________________
4) _________ _________________
5) __________ ________________
Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang inyong
sagot sa show me board.
Gawin 2
41
Magkano ang pera mo kung ang nakalarawan ay mukha ni:
1) Manuel L. Quezon
2) Apolinario M. Mabini
3) Jose P. Rizal
4) Sergio S. Osmeña
5) Manuel A. Roxas
Basahin ang mga sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa
bawat bilang.
1) Si Abbie ay may 3 perang papel at 5 barya. Kulay lila
ang isang papel na pera at ang dalawa ay kulay kahel.
Ang lahat ng barya ay may mukha ni Emilio Aguinaldo.
Ano ang mga denominasyon ng perang hawak niya?
Magkano ang kabuuang halaga ng perang niya?
2) Nangolekta si Joey ng 25-centavo coin. May hawak siya
na 3 piso at 50 sentimo. Ilang 25- centavo coin
mayroon si Joey?
3) Si Marlon ay nagtitinda ng diyaryo tuwing araw na
walang pasok. Kumikita siya ng ₱ 50 sa umaga at
₱ 50 sa hapon. Magkano ang kita niya sa
maghapon? Siya ay may 3 perang papel at 2 barya.
Ano-ano kaya ito?
Gawin 3
Gawin 4
42
Kilalanin ang mga mukha sa bawat barya at perang papel
na nasa Hanay A at itambal ito sa mga pangalang nasa
Hanay B.
Hanay A Hanay B
____ 1) A. Teodora Alonzo
____ 2) B. Emilio Aguinaldo
____ 3) C. Diosdado Macapagal
____ 4) D. Jose Abad Santos
____ 5) E. Manuel A. Roxas
F. Andres Bonifacio
Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot
sa inyong kuwaderno.
Gawin 5
43
Ano-anong perang papel at barya ang dapat na mayroon
ka upang mabuo ang bawat halagang nakasaad sa bawat
bilang?
1) 2 perang papel at 2 barya na may halagang
isang daan, at limampu’t dalawang piso
2) 1 perang papel at 4 na barya na may halagang
isang daan, at labingpitong piso
3) 4 na perang papel at 5 pirasong barya, na
nagkakahalaga ng siyam na raan at ₱ 25
4) Perang papel na may larawan nina Manuel L.
Quezon, Manuel Roxas, at Benigno S. Aquino, Jr.
(1 perang papel lang sa bawat larawan)
5) Perang papel na may larawan nina
a) Josefa Llanes Escoda
b) Vicente Lim Jose
c) Jose Abad Santos
d) Sergio Osmena
44
Sino sa inyo ang inuutusan ng nanay na bumili sa tindahan?
Ano ang kalimitan ninyong tinitingnan sa bagay na gusto
ninyong bilhin? Nababasa ba ninyo nang wasto ang halaga
o presyo na nakasulat?
Tingnan ang talaan ng mga pagkain na nakatala sa ibaba.
Pumili ng mga pagkain na maaari ninyong mabili mula sa
perang ibibigay sa bawat pangkat.
Mga pagkain na mabibili
sa canteen
Halaga
1) sandwich
2) fruit juice
3) banana cake
4) pancit
5) cheesecake
6) fruit shake
7) suman
₱ 15.50
₱ 12.00
₱ 18.25
₱ 15.00
₱ 10.20
₱ 25.00
₱ 20.00
Isulat ang mga pagkain na inyong nabili at katumbas na
halaga nito. Pagsamahin ang halaga ng mga pagkain na
inyong pinamili? Magkano ang kabuuang halaga ng inyong
pinamili?
Lesson 10
Gawin 1
Aralin10
Pagbasa at Pagsulat ng Pera
sa Simbolo at Salita
45
Isulat sa patlang ang angkop na bilang ng perang papel at
barya upang mabuo ang nakasulat na halaga sa bawat
bilang.
1) ₱ 1000
a. _____ limang daang pisong papel at _____isang
daang pisong papel
b. _____ limang daang pisong papel
2) ₱ 500
a. _____ isang daang pisong papel
b. _____ limampung pisong papel
3) ₱ 200
a. _____ dalawang daang pisong papel
b. _____ isang daang pisong papel
4) ₱ 330
_____ tatlong daang pisong papel, _____ isang daang
pisong papel at _____ sampuang pisong barya
5) ₱ 990
_____ limang daang pisong papel, _____ dalawang
daang pisong papel, at _____ limampung pisong papel
Gawin 2
46
B. Basahin nang maayos ang sumusunod na halaga ng
pera.
1) ₱ 125.00 4) ₱ 649.49
2) ₱ 245.05 5) ₱ 1 000.00
3) ₱ 500.00
B. Isulat ang sumusunod na halaga sa simbolo sa inyong
sagutang papel.
_________ 1) Apat na daan at labing anim na piso
_________ 2) Dalawang daan at walumpu’t limang piso
_________ 3) Pitong daan, labintatlong piso, at
labinlimang sentimo
_________ 4) Walong daan, tatlumpu’t apat na piso, at
labing-isang sentimo
_________ 5) Siyam na daan, dalawampung piso, at
labing pitong sentimo
A. Isulat sa patlang ang angkop na bilang.
1) ₱ 150.25 = _____ piso at _____ sentimo
2) ₱ 212.75 = _____ piso at _____ sentimo
3) ₱ 763.50 = ____ _piso at _____ sentimo
4) ₱ 874.25 = _____ piso at _____ sentimo
5) ₱ 946.50 = _____ piso at _____ sentimo
Gawin 3
Gawin 4
47
B. Kumpletuhin ang tsart sa ibaba sa pamamagitan ng
pagsulat ng halaga ng pera sa angkop na salita o sa
figure.
Halaga ng pera sa salita Halaga ng pera sa
figure
1) Anim daang piso at labinlima
sentimo
2) ₱ 800.15
3) Tatlong daan limampung piso
at tatlumpung sentimo
4) ₱ 505.05
5) Apat na raan, dalampung
piso, at tatlumpung sentimo
48
Gamitin ang >, <, at = upang paghambingin ang halaga ng
mga pera sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa sagutang
papel.
Perang Papel at
Barya
>, <, at
=
Perang Papel at
Barya
1)
2)
3)
Gawin 1
Aralin 11
Paghahambing ng Halaga ng Pera
Hanggang ₱ 500
49
4)
Paghambingin ang halaga ng pera sa ibaba. Isulat ang >, <,
at = sa sagutang papel.
1) ₱ 45.65 ______ ₱ 50.90
2) ₱ 97.35 ______ ₱ 100.00
3) ₱ 67.00 ______ ₱ 6.75
4) ₱ 430.30 ______ ₱ 100.50
5) ₱ 384.56 ______ ₱ 390.05
Gawin 2
50
A. Bilangin at isulat ang kabuuang halaga ng
pinagsama-samang perang papel at sentimo sa bawat
pangkat. Paghambingin ang kabuuang halaga ng
dalawang pangkat gamit ang >, <, at =. Isulat ang sagot
sa inyong kuwaderno.
Pangkat A
Perang Papel
at Sentimo
Halaga
>, <, at
= Halaga
Pangkat B
Perang Papel at
Sentimo
1)
2)
3)
Gawin 3
51
4)
B. Ang sumusunod ay mga bagay na matatagpuan sa
tindahan ni Teresa. Tingnan ang presyo ng bawat isa at
paghambingin gamit ang mga simbolong <, >, at =.
Paghambingin ang pangkat ng mga regalong binili ng
magkapatid.
Lina Alicia
1)
2)
3)
₱ 350.00 ₱ 199.95 ₱ 190.95 ₱ 499.00
₱ 280.75 ₱ 550.00 ₱ 399.95 ₱ 95.50
52
Gamitin ang >, <, at = upang paghambingin ang halaga ng
mga pera sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa sagutang
papel.
A
Perang papel (bills)at
barya (coin)
>, <, at =
B
Perang papel (bills)
at barya (coin)
1) 4 ₱ 20.00 perang
papel at 3 ₱ 10.00
1 ₱ 100.00 perang
papel at 2 ₱ 20.00
perang papel
2) 5 ₱ 50.00 perang
papel at 1 ₱ 20.00
perang papel
1 ₱ 200.00 perang
papel
3) 6 ₱ 20.00 at 4 ₱ 50.00
perang papel
2 ₱ 200.00 at 2 ₱ 50.00
perang papel
4) 4 ₱100.00 perang
papel at 7 ₱10.00
barya
2 ₱ 200.00 perang
papel
5) 8 ₱ 50.00 perang
papel at 10 ₱ 5.00
barya
1 ₱ 500.00 perang
papel
Gawin 4
53
Lagyan ng kaukulang presyo ang mga bagay sa ibaba.
Magtanong sa inyong nanay o mga kasama sa bahay ng
mga presyo ng mga bagay na ito.
Pumili ng mga bagay sa listahan na maaari mong mabili sa
₱ 500.00. Ipaliwanag ang sagot sa ibaba.
1) 1 lata ng sardinas = _________________
2) 1 kilo ng puting asukal = _________________
3) 1 kilo ng bangus = _________________
4) 1 kilo ng repolyo = _________________
5) 1 bote ng peanut butter = _________________
6) 1 kilo ng bigas = _________________
7) 1 kilo ng sibuyas = _________________
8) 1 litro ng cooking oil = _________________
9) 1 lata ng condense milk = _________________
10)1 kilo ng manok = _________________
Gawin 4
54
Magpakita ng iba’t ibang perang papel at barya.
Paghambingin ang halaga ng mga perang papel at barya
na pinakita.
Sumulat ng apat hanggang limang halaga ng perang
papel na may kabuuang ₱ 1000. Isulat ang sagot sa papel.
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________
4) _______________________________________________
Humanap ng kapareha.
Sitwasyon: Ang mamimili ay may ₱ 1000 perang papel.
Isulat lahat ng perang papel at sentimo na maaaring
maging sagot sa word problem.
1) Gumamit ng perang papel at sentimo bilang
pansukli sa mamimiling bumili ng payong na
nagkakahalaga ng ₱ 589.
Gawin 1
Gawin 2
Aralin 12
Paghahambing ng Halaga
Hanggang ₱ 1000
55
2) Gumamit ng perang papel at sentimo bilang pansukli
sa mamimiling bumili ng bag na nagkakahalaga ng
₱ 728.75.
Bilangin ang halaga ng pinagsamang perang papel at
sentimo sa bawat pangkat. Paghambingin ang halaga ng
dalawang pangkat gamit ang <, >, at =. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1) A B
Isulat ang halaga ng pinagsamang perang papel ng bawat
pangkat.
A. _______ B.______
Alin sa dalawang pangkat ang may mas kakaunting
kabuuang halaga?
2)
Isulat ang halaga ng pinagsamang perang papel ng bawat
pangkat.
A. _______ B.______
Alin sa dalawang pangkat ang may mas malaking
kabuuang halaga?
56
Ilang piraso ng sumusunod na halaga ng pera ang
katumbas ng ₱ 1000.00?
1) ₱ 1.00
2) ₱ 10.00
3) ₱ 100.00
4) ₱ 200.00
5) ₱ 500.00
Basahin ang sumusunod na sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang
sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa papel.
1) Kung magbabayad ka ng tsinelas na nagkakahalaga
ng ₱ 99.75 at nagbigay ka ng ₱1 000.00, magbigay ng
iba’t ibang kombinasyon ng perang papel at barya na
maaaring maging sukli ng kahera. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
2) Magtanong o magsaliksik ng presyo ng sumusunod na
bagay. Paghambingin ang mga presyo gamit ang
mga simbolong <, >, at = sa inyong sagutang papel.
a. 25 g na sachet ng juice 33 g sachet ng gatas
b. 1 litrong suka 1 litrong toyo
c. a kilong bigas 1 kilong asukal
Gawin 4
Gawin 5
57
Isulat ang tamang sagot sa inyong papel.
1) 8 447
1 130
+ 5 110
2) 1 103
3 210
+ 4 030
3) 3 010
1 102
+ 5 221
Gamitin ang impormasyon sa tsart na nasa ibaba upang
sagutin ang sumusunod na tanong.
Enrolment ng Paaralang Elementarya ng
Gen. Gregorio del Pilar
Baitang 2010 2011 2012
I 1411 2101 2121
II 1210 1122 1234
III 2034 2221 2333
1) Ano ang kabuuang bilang ng mga mag- aaral sa
Unang Baitang simula 2011 hanggang 2012? ______
2) Ilan naman ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral
sa Ikalawang Baitang simula 2010- 2012? ______
Lesson 13
Gawin 1
Gawin 2
Aralin 13
Pagsasama-sama ng Bilang na may 3-4 na
Digit na walang Regrouping
58
3) Ilan naman ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral
sa Ikatlong Baitang simula 2010-2012? ______
4) Ano ang kabuuang enrolment ng mga mag-aaral ng
Unang Baitang, Ikalawang Baitang, at Ikatlong
Baitang sa taong:
a. 2010 _______
b. 2011 _______
c. 2012 _______
5) Anong taong panuruan ang may pinakamalaking
enrolment? _______
Isulat ang addends sa bawat bilang pababa at ibigay ang
kabuuang halaga nito. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
1) 3 052, 4 614, 1 231
2) 5 143, 1 705, 2 030
3) 1 672, 3 104, 4 123
4) 6 084, 1 703, 2 112
5) 5 416, 1 370, 1 003
Gawin 3
59
Tingnan ang larawan sa ibaba at sagutin ang sumusunod na
tanong. Gamitin ang legend sa ibaba.
Legend/Equivalent:
1) Ano ang kabuuang bilang ng lastiko?
2) Ilan naman ang kabuuang bilang ng kotse?
3) Ano ang kabuuang bilang ng eroplano?
4) Kung pagsasamahin ang bilang ng bola, lastiko, kotse,
at eroplano, ano ang kabuuang bilang ng mga bagay
na ito sa larawan?
15
20
25
50
Gawin 4
60
Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel.
1) 1 447
+ 1 127
a. 2 288 b. 2 287 c. 2 297 d. 2 574
2) 3 254
+ 437
a. 3 691 b. 3 681 c. 36 811 d. 4 691
3) 4 453
+ 1 293
a. 5 646 b. 56 146 c. 5 756 d. 5 746
4) 6 487
+ 2 332
a. 8 719 b. 8 819 c. 87 119 d. 8 818
Aralin 14
Pagsasama-sama (Adding) ng mga Bilang na
may 3-4 na Digit na Mayroong Regrouping
Gawin 1
61
5) 5 768
+ 1 219
a. 6 987 b. 6 977 c. 6 988 d. 69 717
Tingnan ang tsart ng mga bilang sa ibaba. Bawat letra ay
may katumbas na puntos. Ibigay ang kabuuang bilang ng
sumusunod na salita sa ibaba.
Halimbawa:
A = 461
S = 406
O = 743
1 610 na puntos
1) Isulat ang kabuuang
puntos ng sumusunod
na salita:
a. baka
b. paso
c. walo
d. sako
2) Bumuo ng dalawang salita mula sa mga letra sa tsart.
Ibigay ang kabuuang puntos ng nabuong salita.
Gawin 2
Tsart ng Letra at Bilang
A = 461
B = 3 045
E = 234
K = 1 357
L = 2 494
N = 565
O = 743
P = 1 621
S = 406
W = 1 521
62
Isulat ang tamang sagot sa inyong papel.
Sagutin ang gawin sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa
inyong papel. Ipakita ang solusyon o pamamaraang
ginamit sa pagbibigay ng tamang sagot.
1) Ano ang kabuuang bilang ng1492 at 287?
2) Kung ang 3827 ay dadagdagan ng 138, ano ang
magiging sagot?
3) Ano ang kabuuan ng 5 335 at 2 138?
4) Kung ang addends ay 4 563 at 2 154, ano ang
kabuuan?
1) 1 284
844
+ 3 126
2) 1 426
3 561
+ 2 729
3) 8 216
4 768
+ 3 252
4) 3 805
2 127
+ 2 996
5) 2 743
1 846
+ 1 032
Gawin 3
Gawin 4
63
5) Ano ang kabuuan ng 2 293 at 3 424?
6) Ang mesa ay nagkakahalaga ng ₱ 2 540, ang silya ay
₱ 1 520. Kung ang presyo ng kama ay mas mataas ng
₱ 500 sa pinagsamang presyo ng silya at mesa,
magkano ang presyo ng kama?
Gamitin ang menu sa ibaba. Sagutin ang sumusunod na
tanong. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.
1) Kung bibili si Mark ng sopas, itlog, at gatas, magkano
ang babayaran niya sa canteen?
2) Magkano ang ibabayad ni Ana para sa pansit, puto,
at hot chocolate?
3) Si Lita ay may isang 20 pisong perang papel at isang 5-
pisong barya. Sapat ba ang pera niya para makabili
ng pansit, puto, at pineapple juice para sa meryenda?
Bakit?
4) Kung pipili si Eric ng tatlong pagkain na may
pinakamataas na presyo, magkano ang kabuuang
halaga?
SSES School Canteen
Sopas - ₱ 25.00 Milk - ₱ 10.00
Pansit - ₱ 20.00 Hot Chocolate - ₱ 15.00
Puto - ₱ 5.00 Orange Juice - ₱ 10.00
Sandwich - ₱ 15.00 Pineapple Juice - ₱ 10.00
Boiled Egg - ₱ 8.00
Gawin 5
64
Paano nga ba tayo nagtatantiya ng kabuuan (sum)?
Ibigay ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng
sumusunod na bilang.
1) 8 447
+ 466
2) 7 688
+ 469
3) 4 457
+ 436
4) 6 234
+ 3 455
5) 2 272
+ 6 456
I- round off ang sumusunod na addends at ibigay ang
natantiyang kabuuan (estimated sum). Isulat ang sagot sa
inyong papel.
1) 1 198→ ____
+ 981→ ____
2) 4 567→ ____
+ 735→ ____
3) 4 210 → ___
+ 3 876 → ___
4) 2 080 → ____ 5) 6 275 → ____
Aralin 15
Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum)
Gawin 2
Gawain 1
65
+ 1 750 → ____ + 2 289 → ____
Tiyakin ang tinantiyang kabuuan (estimated sum) sa
pamamagitan ng pagkuha ng eksaktong sagot. Alin sa mga
tinantiyang sagot (estimated sum) ang malapit sa eksaktong
sagot?
Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba.
Itinala ni G. Roxas ang bilang ng papel na nagamit nila sa
photocopy shop sa loob ng limang araw.
Araw Bilang ng papel na nagagamit
Lunes 2 342
Martes 2 422
Miyerkules 1 912
Huwebes 883
Biyernes 811
1) Ibigay kung ang bilang ng papel na nagamit noong
araw ng Lunes at Martes?
2) Ano ang natantiyang kabuuang bilang (estimated sum)
ng papel na nagamit noong araw ng Miyerkules at
Huwebes?
3) Ano ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng
papel na nagamit sa mga araw na ito:
Huwebes at Biyernes__________________
4) Ano ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng
papel na nagamit sa mga araw na ito:
Gawain 3
66
Lunes at Biyernes_________________________
Martes at Huwebes_______________________
5) Ibigay ang natantiyang kabuuan (estimating sum) ng
bilang ng papel na nagamit sa loob ng limang araw.
Ano ang kabuuang bilang ng papael na nagamit?
Basahin ang datos sa tsart. Sagutin ang mga tanong sa
ibaba.
Tala ng Kinita ng Tatlong Tindahan sa Isang Araw
Tindahan A ₱ 6 446
Tindahan B ₱ 4 567
Tindahan C ₱ 8 983
1) Magkano ang natantiyang kinita ng tatlong
tindahan?
2) Kung pinagsama ang kinita ng tindahan A at
tindahan B, magkano ang kabuuang halaga?
3) Ibigay ang natantiyang kabuuang kinita ng
tindahan A at tindahan C.
4) Kung pinagsama ang kinita ng tindahan B at
tindahan C, magkano ang kabuuang halaga?
5) Alin sa tatlong tindahan ang may pinakamalaking
kita? Ano ang natantiyang kinikita sa isang araw?
Gawain 4
67
Kung kayo ay bibili ng isang pakete ng juice at tinapay sa
tindahan, paano ninyo kinukuwenta ang inyong
babayaran?
Ibigay ang sagot gamit ang isip.
+ 23
Aralin 16
Pagsama-sama (Adding ) ng mga Bilang
na may 1-Digit na Bilang na may at
walang Regrouping
Gawin1
12
+ 14
23
+ 32
41
+ 23
38
+ 23
32
+ 12
68
Basahin at ibigay ang sagot gamit ang isip.
1) 24 - asul na bola
16 - dilaw na bola
Ilan lahat ang bola?
2) Si Elmer ay may 33
stickers. Si Romy
naman ay 27 sticker.
Ilan lahat ang stickers
nila?
3) 20 hilaw na mangga
18 hinog na mangga
Ilan lahat ang
mangga?
4) 23 dilaw na lapis
16 itim na lapis
Ilan lahat ang lapis?
5) 36 na pulang bag
14 na puting bag
Ilan lahat ang bag?
Sagutin ang pagsasanay sa ibaba gamit ang isip. Isulat ang
sagot sa inyong kuwaderno.
1) 22 + 12 =
2) 30 + 22 =
3) 27 + 15 =
4) 28 + 12 =
5) 58 + 24 =
Gawin 2
Gawin 3
69
Ibigay ang kabuuan ng mga bilang gamit ang isip. Piliin ang
letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong
kuwarderno.
A B C D E
Gawin 4
57
+ 32
18
+ 21
45
+ 29
26
+ 28
67
+ 29
39 96 54 74 89
70
Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat sa kahon ang
tamang sagot. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
1) 400 + 50 = 6) 300 + 70 =
2) 700 + 10 = 7) 600 + 50 =
3) 800 + 90 = 8) 800 + 10 =
4) 300 + 20 = 9) 400 + 40 =
5) 300 + 300 = 10) 500 + 200 =
Aralin 17
Pagsasama-sama (Adding) ng Bilang na may
2-3 Digit na Bilang na may Multiples na
Daanaan
Gawin 1
71
Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1) 80 + 10 = 6) 300 + 30 =
2) 40 + 30 = 7) 500 + 90 =
3) 50 + 40 = 8) 600 + 80 =
4) 60 + 200 = 9) 500 + 400 =
5) 20 + 200 = 1). 600 + 300
Araw-araw ay may iba- iba kayong karanasan na
nangangailangang bigyan ng solusyon, gaano man ito
kasimple. Ang mga pagkakataong tulad nito ay
makatutulong sa inyo para maging mapamaraan sa
paglutas ng iba’t ibang uri ng suliranin.
Gawin 2
Aralin18
Paglutas (Solving) ng Suliraning Routine na
Ginagamitin ng Pagdaragdag
72
Basahin at unawain ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat
ang sagot sa inyong kuwaderno.
1) Kung 1 224 na batang lalaki at 822 na batang babae
ang nakahanay para sa flag ceremony, ilan lahat ang
batang nakahanay?
2) Nakapitas sina Mang Ambo ng 3 545 na mangga
noong nakaraang taon at 3 618 ngayong taon. Ilan
lahat ang manggang napitas nila sa loob ng 2 taon?
3) Buwan ng Oktubre nagdeposito si Mang Ramon ng
₱ 5 000 sa bangko. Nang sumunod na buwan
nagdeposito siya ng ₱ 3 700. Magkano lahat ang pera ni
Mang Ramon sa bangko?
Lutasin ang mga suliranin (wordproblem) sa ibaba. Isulat sa
papel ang inyong sagot.
c. Kung nakapitas sina G. Cruz at kasamahan niya ng
5 334 na pinya noong Sabado at 1 248 naman noong
Linggo, ilan lahat ang napitas nila?
d. Si G. Pura ay nakaipon ng 3 345 na niyog at
2 766 na niyog naman kay Mang Tenorio, ilan lahat
ang naipon nilang niyog?
Gawin 1
Gawin 2
73
Pag-aralan at basahin ang suliranin (word problem) sa
ibaba. Isulat ang angkop na pamilang na pangunugsap
(number sentence) sa bawat bilang.
1) Kung buwan ng Oktubre nakapag-ipon si Ana ng
₱ 157 mula sa kanyang allowance at ₱ 118 naman ang
naipon ng ate niya. Magkano ang kabuuang pera
nila?
Pamilang na Pangungusap
Number Sentence: ______________________________
2) Nagdala si Mang Ambo ng tatlong libo, apatnaraan,
at dalawampung pirasong (3420 ) itlog sa supermarket at
3 465 na itlog naman ang dinala nya sa pamilihang
bayan. Ilan lahat ang itlog na dinala ni Mang Ambo sa
araw na ito?
Pamilang na Pangungusap
Number Sentence: _______________________________
Gawin 3
Gawin 4
74
Basahin at unawain ang sumusunod na suliranin (word
problem). Isulat ang tamang sagot sa kuwaderno.
1) Si Ena ay nagbili ng 1 007 tiket para sa cultural show
noong nakaraang taon at 2009 na tiket naman
ngayong taon. Ilan lahat ang tiket na naipagbili niya sa
loob ng dalawang taon?
2) Kumita ng ₱ 3 675 ang may-ari ng isang
bookstore kahapon at ₱ 4 399 naman kinabukasan?
Magkano ang kabuuang kinita niya sa pagbebenta ng
aklat?
Sagutin ang sumusunod gamit ang isip. Isulat sa papel ang
inyong sagot.
1) Kung Si Ana ay may naipon na ₱ 700 at binigyan pa
siya ng ₱ 200 ng kaniyang ina, magkano lahat ang
pera niya?
2) May 400 na mag-aaral na babae at 850 na
mag -aaral na lalaki sa paaralan, ilan lahat ang
mag -aaral?
Gawin 4
Gawin 3
Gawin 5
5555lima
75
3) Tumutulong si Cherry sa Nanay niya sa pagbebenta ng
banana cue tuwing Sabado. Maaga pa lang
nakapagbenta na siya ng 30 banana cue
kinahapunan naman 20 pang banana cue ang
naibenta niya. Ilan lahat ang banana cue na
naipagbenta?
4) Si Clifford ay may 30 asul na holen at 20 berde na
holen. Ilan lahat ang holen niya? Anong kulay ng
holen ang mas marami ang bilang? Bakit?
5) Kaarawan ni Chinchin, naghanda ang nanay niya ng
20 sandwich at 40 egg pie para sa mga kamag-aral
niya. Sapat ba ang pagkaing inihanda nila kung
25 na lalaki at 38 na babaeng kamag-aral niya ang
darating? Bakit?
Basahin at sagutin ang word problem sa ibaba.
1. Nangolekta ng 300 straw si Bb. Ofel noong nakaraang
Linggo at 200 naman ngayong Linggo para sa
proyekto sa matematika. Ilan lahat ang straw na
nakolekta niya?
2. Si Mer ay nakaipon ng 500 piraso ng takip ng mineral
water para gawing parol. Kung binigyan pa siya ng 80
ng kaniyang kaibigan, ilan lahat ang kabuuang bilang
ng takip ng mineral water ang gagamitin niya?
Gawin 6
76
Suriin kung ang kabuuan(sum) ng bilang sa anumang
hanay, kolum, at pahilis na pagkakaayos ay magkakatulad
ang sum. Isulat ang mga bilang na magkakapareho ang
kabuuan (sum). Isulat sa papel ang inyong sagot.
12 6 13 15 54 49 33 28 35
15 5 11 51 47 20 34 32 30
4 20 7 62 17 59 29 36 31
Aralin 19
Paglutas ng Non-Routine na Suliranin na
Ginagamitan ng Pagdaragdag
involvinAddition
Gawin 1
77
Punan ng tamang addends mula sa kaliwa ang bawat
bilog na tumutugon sa kabuuan (sum) na nakasulat sa
ibaba.
1)
+
10 8 2
2)
+
1 3 5 1
3) +12 + 12 0 4
Gawin 2
7 8 5
2 3 4
3 4 6
8 9 7
8 9 3
2 7 5
78
4)
+
9 3 3 0
5)
+
8 1 1 1
Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa kuwaderno ang
inyong sagot.
1) Ano ang dalawang magkasunod na bilang na
nasa 20 na may kabuuang 51?
2) Ibigay ang 3 magkakasunod na bilang na nasa
bilang ng 30 at 40 na may kabuuang 96?
1 4 7
9 3 5
7 6
4 6 8
5 9 3
1 2
Gawain 3
79
A. Bumuo ng bilang na may 3 na digit mula sa mga
bilang sa kahon na may kabuuan mula sa pinakamaliit
hanggang sa pinakamalaking kabuuan. Isulat ang
sagot sa inyong kuwaderno.
1) A B C
2 3 4 1 2 3 5 4 3
5 6 8 6 5 4 7 6 8
Halimbawa : 258 + 346 = 604 Least Sum
842 + 653 = 1 495 Greatest Sum
Gawin 4
80
Gamitin ang datos na nasa kahon. Piliin ang angkop na
datos para mabuo ang suliranin (word problem) sa ibaba.
Isulat sa papel ang inyong sagot.
1) Nabasa ni Cindy noong Martes ang na pahina ng
kaniyang aklat sa Araling Panlipunanan at na pahina
naman noong Biyernes. Ilang pahina lahat ang nabasa
niya?
2) Libangan nina Kate at Kathleen ang pangongolekta
ng stamps. Si Kate ay nakakolekta ng , at
naman ang nakolekta ni Kathleen. Ilang stamp lahat ang
nakolekta nila?
3) Si Noemi ay bumili ng sa isang manika at
25 Philippine Stamps manika - ₱ 150.00
Krayola - ₱ 35.00 25 lalaki 112 pahina
15 foreign stamps 98 pahina 212 salita
205 salita 30 babae
Gawin 1
Aralin 20
Paglikha ng Paglikha ng Suliranin (Creating
Problems) Gamit ang Pagdaragdag (Addition)
81
sa isang kahon ng krayola. Magkano lahat ang kanyang
pinamili?
4) Kung may at na nagbabasa sa silid-aklatan
ng paaralan, ano ang kabuuang bilang ng mga mag-
aaral na nasa silid-aklatan?
5) Noong unang Linggo, ang mga mag-aaral na nasa
ikatlong baitang ay nakapagtala ng na bagong
salita sa English at naman ng pangalawang Linggo.
May ilang bagong salita ang naitala nila sa buong
dalawang Linggo?
Basahin at unawain ang sumusunod na story problem. Buuin
ang word problem sa pamamagitan ng paghanap ng
itinatanong sa suliranin (question for what is asked). Ipakita
at isulat ang tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa inyong
kuwaderno.
1) May 345 na mag-aaral na nasa ikatlong baitang at 412
naman na mag-aaral na nasa ikaapat na baitang ang
nakilahok sa Peace Parade ng paaralan.
Tanong: ______________________________________________?
Solusyon at sagot:___________________________________
2) Nagtitinda si Aling Nida ng iba-ibang uri ng gulay sa
palengke: 32 kilo ng patatas, 25 kilo ng kamatis, 28 kilo ng
bawang, at 38 kilo ng repolyo.
Tanong: ______________________________________________?
Gawin 2
82
Solusyon at sagot:_____________________________________
3) Si Christian ay naglagay ng 120 na kaimito sa kahon.
Nang hapon ay naglagay naman ng 203 na kaimito sa
kahon si Kenneth.
Tanong: ______________________________________________?
Solusyon at sagot______________________________________
4) Lunes, nabasa na ni Napoleon ang 123 na pahina ng
kaniyang paboritong aklat at 118 na pahina noong
Miyerkules.
Tanong: ______________________________________________?
Solusyon at sagot:_____________________________________
Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para
makabuo ng isang suliranin (word problem). Isulat ang
tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel.
1) Nakalahad o ibinigay na datos
(Given): 27 punla ng kamatis
38 punla ng talong
Tinatanong sa suliranin
(Asked): Kabuuang bilang ng punla
Suliranin: ___________________________
Solusyon at sagot:__________________
2) Nakalahad o Ibinigay na datos: 236 babae
324 lalaki
Gawin 3
83
Tinatanong sa suliranin: Kabuuang bilang ng lalaki at
babae na nakilahok sa
parada
Suliranin: __________________________________________
Solusyon at sagot: _________________________________
3) Nakalahad o Ibinigay na datos:
Si Leomar ay may 48 na holen
Si Kim ay may 36 na holen
Tinatanong sa suliranin: Kabuuang bilang ng mga holen
Suliranin: ________________________________________
Solusyon at sagot: _______________________________
Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para
makabuo ng isang suliranin (word problem). Isulat ang
tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel.
1) Nakalahad o ibinigay na datos : 223 silyang rattan
247 silyang kahoy
Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng upuan sa
hall
Suliranin: ______________________________________?
Solusyon at sagot_______________________________
2) Nakalahad o ibinigay na datos: 70 punla ng langka
110 punla ng kamias
Gawin 4
84
Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng mga
punla sa nursery
Suliranin: ____________________________________?
Solusyon at sagot:____________________________
3) Nakalahad o ibinigay na datos:
Nagpinta si Kenneth ng 24 na bulaklak sa paso
Nagpinta si Ben ng18 na bulaklak sa paso
Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng bulaklak
na ipininta
Suliranin:____________________________________?
Solusyon at sagot: ___________________________
Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para
makabuo ng isang suliranin (word problem). Sulatin ang
tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel.
1) Nakalahad o ibinigay na datos:
128 na tiket ang naipagbili ng ikaapat na
baitang
119 na tiket ang naipagbili
ng ika-apat na baitang
Tanong: kabuuang bilang ng tiket na naipagbili ng mga
mag-aaral
Suliranin: ______________________________________?
Solusyon at sagot:______________________________
2) Nakalahad o ibinigay na datos:
Gawin 5
85
312 na plastic bottle ang nakolekta ng mga bata
na nasa ikatlong baitang.
428 na plastic bottle ang nakolekta ng mga
batang nasa ikaapat na baitang.
Tanong: Kabuuang bilang ng plastic bottle na gagamitin sa
proyekto sa Science
Suliranin: ____________________________________?
Solusyon at sagot: ___________________________
3) Gumawa ng isang word problem.
Tanong:_____________________________________?
Solusyon at sagot: ___________________________
86
Piliin ang dalawang bilang mula sa kanan na kapag kinuha
ang kanilang kinalabasan (difference) ang sagot ay ang
nakasulat mula naman sa maliit na kahon.
1) 2)
3) 4)
5)
B. Ibigay ang kinalabasan (difference). Tiyakin ang sagot
gamit ang pagdaragdag (addition). Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
Aralin 21
Pagbabawas (Subtraction) na walang
Regrouping
Gawin 1
241 633
763
522
368 578
769
8
210
2012 4 465
3 425
5 347
1405 2 684
3 727
5 132
2351 2 648
2 794
333
87
1) 679 2) 978 3) 4 567 4) 7 794 5) 8 967
– 409 – 642 – 260 – 3 082 – 5 302
Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagpipili ng
sagot mula sa kahon.
Nakalahad na datos.
Sandwiches – 413 piraso
Biscuits – 869 pakete
Cupcakes – 724 piraso
1) Gaano kalaki ang lamang ng bilang ng biscuits
kaysa sa cupcakes?
2) Ilan ang lamang ng bilang ng cupcakes kaysa sa
sandwiches?
3) Kung may 565 bata na manonood ng isang pelikula
at sila ay pakakainin ng sandwiches, ilang
sandwiches ang kailangan pang idagdag para
lahat sila ay mabigyan?
Gawin 2
88
4)
Isagawa ang sumusunod na gawin sa bawat bilang.
1) Gamitin ang mga bilang na 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 9 sa
pagbuo ng minuend at subtrahend upang makuha
ang sagot na 741. Isulat ang bilang sa kaukulang
kahon.
7 4 1
2) Isulat sa bawat kahon ang mga bilang na 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, at 9 para makumpleto ang subtraction sentence
at makuha ang sagot na 8 641.
8 6 4 1
3) Ano ang difference ng pinakamalaking 3-digit na
bilang at ng pinakamaliit na 3-digit na bilang?
4) Ano ang difference ng pinakamalaking 4-digit na
bilang at ng pinakamaliit na 3-digit na bilang?
5) Ano ang difference ng pinakamalaking 4-digit na
bilang at ng pinakamaliit na 4-digit na bilang?
-
-
Gawin 3
89
Isaayos ang bawat bilang pababa at isulat ang tamang
sagot. Tingnan kung tama ang sagot sa pamamagitan ng
addition.
1) 892 – 570
2) 999 – 536
3) 7 892 – 461
4) 8 994 – 3 980
5) 5 345 – 1 232
Ibawas mula sa bilang na nakasulat sa itaas na bahagi ng
kanang hanay ang mga bilang na nakasulat mula sa
kaliwang hanay.
984 - 3 769 -
104 503
350 647
528 2 032
261 1 645
743 3 203
Gawin 4
Gawin 5
90
Buuin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagbabawas
ng mga bilang mula sa itaas na hanay at ng mga bilang sa
kaliwang hanay.
__ 908 7 195 5 939
294
675
843
Aralin 22
Subtraction (Pagbabawas) Gamit ang
Regrouping
Gawin 1
91
A. Isulat ang sumusunod sa pa-hanay na ayos at sagutin
ang bawat bilang. I-tsek kung tama ang iyong sagot gamit
ang pagdaragdag.
a. 560 – 317
b. 782 – 539
c. 2 807 –
685
d. 4 548 – 1 922
e. 9 050 – 3 728
B. Gamitin ang datos sa talaan at sagutin ang mga tanong
sa ibaba.
Paghambingin ang mga datos ng impormasyon tungkol sa
enrolment ng paaralan ng Maple sa huling apat na taon.
1) Kung ikukumpara ang bilang ng mga mag-aaral sa
taong 2012 sa taong 2011, ilan ang higit na bilang ng
mag-aaral sa taong 2011?
2) Gaano kalaki ang pagkakaiba ng enrolment sa taong
2009 at 2010?
2012 848 mag-aaral
2011 745 mag-aaral
2010 686 mag-aaral
2009 645 mag-aaral
Gawin 2
92
3) Kung ikukumpara ang enrolment ng taong 2011 sa
taong 2009, ilan ang higit na bilang ng mga bata na
naka-enrol sa taong 2009?
4) Kung ang taon ng may pinakamaliit na enrolment ay
ibabawas sa taon na may pinakamalaking enrolment,
ano ang difference?
5) Kung ibabawas ang enrolment sa taong 2010 sa
enrolment ng taong 2011, ano ang difference?
Tukuyin at isulat ang nawawalang bilang sa bawat kahon.
1) 5 6 2
– 3 4
2 1 3
2) 6 0
– 5 3 5
1 3 5
3) 4 3
– 1 8 2
2 7
4) 9 2 8
– 6 2 9
3 2 3 5
5) 8 1 7
– 5 4 6 0
2 1 4
Gawin 3
93
Gawin ang iniaatas sa bawat bilang. Isulat ang solusyon sa
inyong sagutang papel. Bilugan ang huling sagot.
1) Ibawas ang 193 mula sa 345.
2) Mula sa 652 ibawas ang 317.
3) Ano ang sagot kapag ang 5 325 ay binawasan ng
810?
4) Ilan ang lamang ng bilang 7 658 sa bilang na 2 385?
5) Kung ang 1 437 ay labis sa 1 274, gaano kalaki ang
labis?
Hanapin at isulat sa bawat kahon ang nawawala: minuend,
subtrahend, o difference.
1) 6 7 2
–
2 3 3
2) 9 1 6
– 7 5 2
3)
– 7 3 2
2 5 2 7
4) 2 5 3 7
–
1 2 5 5
Gawin 4
Aralin 5
94
Gaano ka kabilis sa pagtatantiya o pag-eestimate? Subukin
mong tantiyahin ang kinalabasan (difference) ng bilang ng
mga mag-aaral sa inyong klase at bilang ng mag-aaral sa
ibang klase.
Sa pamamagitan ng pagra-round off ng mga bilang na
nasa ibaba sa pinakamataas na value, tantiyahin ang
kinalabasan (difference) ng sumusunod at isulat ang sagot
sa inyong papel.
1) 258
– 191
 _______
 _______
_______
2) 5 188
– 3 252
 _______
 _______
_______
3) 548
– 224
 _______
 _______
4.) 2 457
– 1 219
 _______
 _______
5) 7 2 5 0
– 2 5 1 9
Aralin 23
Pagtantiya ng Kinalabasan
Gawin 1
95
_______ _______
5) 765
– 421
 _______
 _______
_______
6) 7 184
– 3 263
 _______
 _______
_______
I-round off ang halaga o presyo ng bawat larawan. Isulat
ang tamang instrumentong hinihingi sa bawat patlang.
Instrumentong Pangmusika, on SALE!
₱ 850 ₱ 3 120
₱ 2 470 ₱ 950
1) Ang flute ay may presyong mas mababa ng
₱ 20 kaysa sa ____________.
2) Ang presyo ng tambol ay halos mas mababa ng
₱ 1 000 kaysa sa _________.
3) Ang flute at ang __________ ay may presyong aabot sa
₱ 2 000.
4) Aabot sa ₱ 3 000 ang presyo ng gitara at _________.
Gawin 2
96
5) Ang pera ni Ana ay ₱ 3 000. Pagkatapos niyang mabili
ang ______, may natira pa sa kaniyang
₱ 500.
Gamit ang datos sa ibaba, sagutin ang mga tanong sa
bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.
Club Ticket Sales
Math ₱ 10 250
Science ₱ 7 925
Filipino ₱ 8 175
English ₱ 9 100
1) Magkano ang lamang na benta ng English Club
kaysa sa Filipino Club?
2) Tantiyahin ang kinalabasan (difference) ng benta ng
Math Club sa Science Club.
3) Magkano naman kaya ang lamang na benta ng
Math Club kaysa sa English Club.
4) Anong tantiyang kinalabasan (difference) ng benta
ng English Club kaysa sa Science Club?
5) Kuwentahin ang tantiyang kinalabasan (difference)
ng benta ng Math Club kaysa sa Filipino Clu
Gawin 3
97
Pag-aralan ang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong
sa bawat bilang.
₱ 570
₱ 100
(10 piraso)
₱ 175
₱ 120
(2 loaves)
1) Bumili ng dalawang balot na tinapay si Ruby.
Nagbayad siya ng ₱ 200 sa kahera. Magkano kaya
ang sukli na dapat niyang makuha mula sa kahera?
2) Nais bumili ni Marites ng suman. May pera siyang
₱ 380. Ilang suman kaya ang kanyang mabibili?
3) Magkano kaya ang lamang na halaga ng presyo
ng cake kung ikukumpara sa halaga ng buko pie?
4) Bumili si Gng. Soriano ng cake at buko pie. Kung ang
kaniyang pera ay ₱ 1 000, magkano ang kaniyang
magiging sukli?
5) Si Carol ay bumili ng 2 loaves ng tinapay at
dalawang tali ng suman. Ang kanyang perang
ibinayad sa kahera ay ₱ 500. Magkano ang sukli na
dapat pa niyang matanggap?
Gawin 4
98
Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang gamit ang mga
presyo ng bawat larawan sa ibaba.
₱ 5 .00 ₱ 3.50
₱ 4.50 ₱ 20.00
1) Kung mayroon kang ₱ 50, mga ilang bolpen ang
iyong mabibili?
2) Sa halagang ₱ 100 na iyong hawak na pera,
makabibili ka ba ng isang pad na papel, 2 kahong
krayola, at 10 pirasong bolpen? Patunayan sa
pamamagitan ng pagtatantiya.
3) Mga ilang pirasong bolpen, lapis, pad na papel, at
krayola ang iyong mabibili kung ang pera mong
hawak ay ₱ 200? Patunayan sa pamamagitan ng
pagtatantiya.
Gawin 5
99
Ang iyong tatay ay bumili ng 15 piraso ng dalandan at
binigyan niya ng tig-iisa ang iyong 5 kapatid. Kaya mo bang
malaman kaagad kung ilan ang natirang dalandan?
Papaano mo ito isasagawa?
Sagutin ang bawat bilang sa pasalitang pamamaraan. Ilan
ang kaya mong sagutin?
1) 26
- 6
2) 19
- 8
3) 58
- 21
4) 89
- 66
Aralin 24
Pagbabawas Gamit ng Isip ng Bilang na
may 1-2 Digit
Gawin 1
100
Mula sa kahon, pumili ng mga bilang na kaya mong
mapagbawas gamit ang isip lamang. Isulat mo ang number
sentence sa iyong kuwaderno at ipawasto ito sa iyong guro.
Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip lamang. Ibawas
ang mga bilang na nasa linya mula sa bilang na nasa bilog
(81) hanggang makarating sa mga tatsulok.
5). 73
- 46
6) 62
- 28
7) 31
- 16
8) 45
- 17
34 9 12 84 45
11 92 7 26 5
6 18 73 15 98
88 32 41 3 62
43 34
Gawin 3
Gawain 2
101
A. Sagutin sa isip ang sumusunod na bilang.
1) 41 – 27 = _____ 4) 32 – 16 = _____
2) 83 – 58 = _____ 5) 55 – 38 = _____
3) 64 – 29 = _____
B. Sipiin sa inyong kuwarderno. Tukuyin ang mga
nawawalang numero sa pamamagitan ng
pagbabawas (subtraction) at isulat ang angkop na
bilang sa bawat kahon para makuha ang huling sagot.
.
Simula
81
81
22 57
Gawin 4
89
65
2180
Huling sagot
102
Pag-aralan ang sarbey ng ika-5 baitang na mag-aaral
tungkol sa paborito nilang prutas.
Prutas Bilang
Mangga 59
Lansones 37
Rambutan 42
Bayabas 78
Sagutin sa isip ang sumusunod na tanong.
1) Ilang mag-aaral ang mas gusto ang bayabas kaysa
sa lansones?
2) Ilan ang mga mag-aaral na mas nais ang mangga
kaysa sa rambutan?
3) Gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na
gusto ang rambutan kaysa sa lansones?
4) Gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na
nais ang bayabas kaysa sa mangga?
Gawain 5
103
Sa oras na ito, ipagpalagay mo na kayong mag-kaibigan ay
nais na magpalitan ng text card at holen. Ilan pa kayang
piraso ng text card ang iyong matatanggap kapalit ang 50
holen?
Sagutin ang bawat bilang gamit ang isip. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
1) 85 – 35 = 6) 700 – 200 =
2) 42 – 18 = 7) 287 – 100 =
3) 753 – 99 = 8) 850 – 520 =
4) 164 – 98 = 9) 644 – 199 =
5) 800 – 500 = 10) 519 – 299 =
Aralin 25
Pagbabawas ng Bilang 2-3 Digit na Multiples
na may Multiples na Sandaanan (Hundreds)
Gamit ang Isip
Gawin 1
104
Hanapin ang mga sagot mula sa Hanay B ang mga sagot sa
mga tanong na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa sagutang papel.
A B
1) 72 – 50 = a. 312
2) 63 – 47 = b. 16
3) 200 – 99 = c. 22
4) 500 – 240 = d. 101
5) 712 – 400 = e. 260
Gamit ang pamamaraang compensation, sabihin ang mga
bilang na iyong idaragdag. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
______1) 36 – 15 = _____6) 85 – 47 =
______2) 52 – 18 = _____7) 94 – 39 =
______3) 73 – 24 = _____8) 124 – 44 =
______4) 79 – 30 = _____9) 164 – 29 =
______5) 81 – 36 = _____10) 223 – 98 =
Gawin 2
Gawin 3
105
Sagutin ang bawat bilang gamit ang isip. Bilugan ang
tamang sagot sa sagutang papel.
1) 52 – 30
a. 18 b. 22 c. 23 d. 32
2) 62 – 49
a. 33 b. 3 c. 23 d. 13
3) 200 – 54
a. 136 b. 254 c. 156 d. 146
4) 400 – 120
a. 280 b. 320 c. 380 d. 520
5) 159 – 57
a. 108 b. 102 c. 100 d. 112
Gawin 4
106
Gamit lamang ang isip, basahin, suriin, at sagutin ang
bawat suliranin na nakatala sa bawat bilang. Kung ang
sagot na ibinigay ay tama, isulat ang Oo sa bawat patlang.
Kung hindi naman tama, isulat ang Hindi at sabihin ang
tamang sagot.
1) Bumili si Leomar ng notbuk at bolpen na may
kabuuang halaga na ₱ 26. Nagbayad siya sa kahera
ng ₱ 50. Inaasahan niya na ang kanyang sukli ay
₱ 34. Tama ba ang kaniyang pagkukuwenta?
2) Nagplano sI Naome Mae na bumili ng regalo para sa
kaawaran ng kaniyang nanay. Ito ay nagkakahalaga
ng ₱ 540. Ang hawak niyang pera ay ₱ 350. Sa
kaniyang isipan, nangangailangan pa siya ng ₱ 210
para mabili ang regalo. Tama ba siya?
2) Si Kenneth ay nangangailangan ng ₱125 para sa
kaniyang proyekto. Napag-isipan niyang gamitin ang
kaniyang naipong pera na nagkakahalaga ng ₱ 75. Sa
kaniyang kuwenta, ₱ 50 na lang ang kaniyang
kakailanganin para mabili lahat ang mga materyales
na gagamitin. At ito ay hihingin niya sa kaniyang ina.
Tama ba ang kanyang kuwenta?
Gawin 5
107
Umaga ng Lunes papasok ka sa iyong paaralan. Ang iyong
nanay ay nagbigay ng ₱ 40 para sa iyong baon at
pamasahe. Sa paaralan, ang iyong guro ay nagsabi na may
babayaran kayong ₱15 para sa proyekto. Magkano na lang
kaya ang matitira upang ito ay iyong mapagkasya sa
maghapon?
Sagutin ang tanong sa bawat bilang.
1) Palabasa si Ella. Mayroon siyang binasang aklat
na may100 pahina. Kung siya ay nakatapos na ng
89 na pahina, ilang pahina na lang kaya ang
kaniyang babasahin para matapos ang buong
aklat?
2) May 43 straw si Ben. Dalawampu’t lima ay kulay
berde at ang natitira ay kulay dilaw. Ilan ang
bilang ng kulay dilaw na straw?
3) Gamit ang 2, 6, 4 na mga bilang, ayusin ito para
makabuo ng bilang na may 3-digit na may
mataas na value at bilang na may 3-digit na may
maliit na value. Alamin ang kinalabasan
(difference) ng dalawang bilang.
Aralin 26
Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng
Pagbabawas (Subtraction)
Gawin 1
108
Gawin ng may kapareha.Lutasin ang suliranin sa loob ng
kahon.
Sukatin ang inyong taas sa yunit na sentimetro.
Alamin ang kinalabasan (difference) ng inyong mga
taas. Patunayan ang inyong mga sagot sa
pamamagitan ng tamang ilustrasyon.
Lutasin ang suliranin sa bawat bilang.
1) Masipag magtanim si Kevin. Nang anihan, siya ay
nakaipon ng 175 na talong mula sa kanyang taniman.
Naipagbili niya ang 156 sa isang tindahan, ilan ang
hindi pa niya naipagbibili?
2) Nakatanggap si Janice ng ₱ 789 mula sa kaniyang
ama. Binigyan niya ang kaniyang kapatid na babae
ng kaukulang halaga at ang natira na lamang sa
kaniya ay ₱ 98. Magkano ang ibinigay niya sa
kaniyang kapatid?
3) May dalawang bilang si David 123 at 456. Nais niyang
malaman ang lamang ng malaking numero sa maliit
na numero, ano kaya ang makukuha niyang sagot?
Gawin 2
Gawin 3
109
Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang.
1) Si Ann ay binibigyan ng kaniyang mga magulang ng
₱150 para sa kaniyang lingguhang baon. Kung naka
gastos siya ng ₱ 75 lamang, magkano kaya ang natira
sa kanya?
2) Bumuo ng isang suliranin (word problem) na ginamitan
ng pagbabawas. Gamitin ang nakaguhit sa ibaba.
Gawin 4
110
May mga madadali kayang paraan kung papaano malutas
ang pamilang na suliranin (word problem)? Nais mo ba itong
matutunan? Makinig ka sa iyong guro upang ito ay iyong
matutunan.
Lutasin ang suliranin sa bawat bilang.
1) Bumili si Maria ng dalawang dosenang itlog. Kung ang
15 sa mga ito ay ginamit niya sa pagluluto ng cake,
ilan pa kaya ang hindi niya nagamit o natira?
2) Mahilig maglaro si John ng holen. Ang bilang ng
kanyang kulay dilaw na holen ay 224 at 216 naman
ang kulay pula. Kung ang 325 holen ay nasa loob ng
kahon na gamit niya sa paglalaro, ilang holen ang
nasa labas na hindi niya gamit?
Paglutas ng Suliranin Gamit ang
Dalawang Paraan (Two-Step Word Problem)
Gawin 1
111
3) Masinop at matipid na ina si Gng. Zafra. Sa unang
buwan ng kaniyang trabaho, nakaipon siya ng
halagang ₱ 3 400. Noong nakaraang buwan naman
ay nakapag-impok siya ng ₱ 2 900. Kung ang kaniyang
anak ay mangangailangan ng ₱1 800 para sa gastusin
sa pag-aaral, magkano kaya ang matitira sa kanyang
naipong na pera?
4) Gamit ang digit na 1, 2, 3, at 4, bumuo ng 2 digit
number na may pinakamalaki at pinakamatiit na value
na walang bilang na uulitin.
a. Kunin ang kabuuan (sum) ng dalawang nalikhang
bilang.
b. Ibigay difference ng malaking bilang sa maliit na
bilang na nabuo.
Lutasin ang bawat suliranin na ibinibigay sa bawat bilang.
Gumamit ng iba’t ibang paraan na alam mo.
1) Mula sa supply officer, si Jojo ay kumuha ng 673 piraso
ng bond paper at pagkatapos ay nadagdagan pa uli
ng 75. Ang kabuuang nagamit niya ay umabot sa 569
na piraso. Ilang piraso ang hindi niya nagamit?
2) Si Cindy ay masipag magluto ng paninda. Siya ay
kumita ng ₱1 457 mula sa kaniyang buko pie na
itininda. Kumita rin siya ng ₱ 985 sa kaniyang itinindang
mango pie. Kung ang kaniyang gastos ay umabot
lamang sa ₱ 895 para sa mga sangkap, magkano
kaya ang perang natira sa kaniya?
Gawain 2
112
3) Si Carlo ay kumita sa kaniyang repair shop ng ₱1 500
nang nakaraang buwan at ₱ 900 para sa
kasalukuyang buwan. Bumili siya ng kagamitan para sa
sasakyan niya na nagkakahalaga ng ₱ 900 at martilyo
na may halaga na ₱ 295. Magkano kaya ang natira sa
kaniyang kinita sa loob ng dalawang buwan niyang
pagtratrabaho?
Gamit ang ilang paraan sa paglutas ng suliranin (word
problem) sagutin ang mga tanong sa bawat bilang.
1) Si Diana ay nagkaroon ng gastusin na ₱ 125 para sa
kaniyang proyekto at ₱ 36 para sa kaniyang
transportasyon. Kung ang pera niya sa kaniyang
pitaka ay ₱ 100, magkano pa kaya ang kailangan
niya?
2) Sa proyektong isasakatuparan ni Gary, mayroon
siyang 62 pulang popsicle sticks at 37 berdeng
popsicle sticks. Sa unang araw ng paggawa niya ng
proyekto, nagamit niya ang 45 popsicle sticks. Ilan
pa ang maaari niyang gamitin sa mga susunod
pang araw?
3) Bibili sina Dino ng bagong TV set na may halagang
₱ 5 550 at oven na nagkakahalaga ng ₱ 2 500.
Kung may pera sila na ₱6 500, magkano pa ang
kailangan nila para mabili ang mga ito?
Gawin 3
113
Sagutin ang tanong sa bawat bilang.
1) Si David ay nag-iipon ng holen. Mayroon siyang 50 na
nakalagay sa kahon. Ibinigay niya ang 35 kay John,
ilang holen ang natira sa kanya?
2) Mula sa ₱ 2 680 na suweldo ni Marta sa opisina,
dumaan siya sa grocery at nakapamili ng halagang
₱ 670 at gumastos ng pamasahe na ₱ 56. Magkano
kaya ang natira sa suweldo ni Marta?
Basahin ang sitwasyon.
Buwan ng pagpitas ng bunga ng bayabas sa Quezon. Si
Ramon ay nakapitas ng 16 sa unang puno at 15 naman
sa ikalawang puno. Ilan lahat ang kaniyang napitas?
Ibinigay niya ang 18 bayabas sa kaniyang mga kaibigan.
Ilan na lang kaya ang natira sa kaniya?
Papaano mo lulutasin ang magkasunod na problema?
Gawin 4
Aralin 28
Pagbuo ng Pamilang na Suliranin (Word
Problem) Gamit ang Pagdaragdag at
Pagbabawas (Subtraction)
114
Tunghayan ang larawan.
Ano ang masasabi mo sa larawan?
Ilang piraso ang malaki ang pagkaguhit?
Ilang piraso ang maliit ang pagkaguhit?
Ilang piraso lahat ang nakaguhit?
Kung ang 8 piraso ay aalisin mula sa loob ng kahon, ilan ang
matitira?
Balikan ang mga larawan sa kahon at ang nakaguhit na
bagay. Lumikha o gumawa ng suliranin o word problem
gamit ang pagdaragdag (addition) at pagbabawas
(subtraction).
1) Pagsasama o Pagdaragdag (Addition)
2) Pagbabawas (Subtraction)
3) Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation)
Gawin 1
115
Sumulat o lumikha ng pamilang na suliranin (word problem)
gamit ang datos mula sa kahon.
1) Pagsasama (Addition)
2) Pagbabawas (Subtraction)
3) Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation)
Lumikha o sumulat ng pamilang na suliranin (word problem)
gamit ang pagdaragdag (addition) at pagbabawas
(subtraction) mula sa mga datos na nasa loob ng kahon.
1)
Pagdaragdag (Addition): ________________________
Pagbabawas (Subtraction): ________________________
2)
Pagbabawas (Subtraction): _________________________
Gawin 2
Gawin 3
Esmer libro 50 pahina umaga
45 lahat-lahat hapon 150 pahina
colored pencil Nene nakakolekta ng 12
nakolekta Sara nakakolekta ng 15
mas marami
116
Pagdaragdag (Addition):___________________________
Pagdaragdag at Pagbabawas_____________________
(Two-Step Operation):
1) Gumawa ng pamilang na suliranin (word problem)
gamit ang mga datos na nasa loob ng kahon.
Pagsamahin ang pagdaragdag (addition) at
pagbabawas (subtraction).
1)
Pagdaragdag (Addition):
Pagbabawas (Subtraction):
Pagdaragdag at Pagbabawas
(Two-Step Operation):
2)
Pagdaragdag (Addition):
Pagbabawas (Subtraction):
Pagdaragdag at Pagbabawas
(Two-Step Operation):
Gawan 4
117
Bumuo ng suliranin (word problem) na gagamitan ng
pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction)
gamit ang mga datos sa loob ng kahon.
Suliranin (Word Problem):
Pangungusap na Pamilang:
Pagdaragdag (Addition):
Pagbabawas (Subtraction):
Pagdaragdag at Pagbabawas
(Two-Step Operations)
Lumikha ng isang pamilang na suliranin (word problem)
gamit ang iyong daily allowance na ibinibigay ng iyong
magulang sa loob ng isang Linggo. Gamitin ang paraang
pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction).
Pamilang na Pangungusap:
(Number Sentence):
Pagdaragdag (Addition):
Pagbabawas (Subtraction):
Pagdaragdag at Pagbabawas
(Two-Step operation):
Gawin 5
554
Gawin 6
Mavee ₱ 500 pera sa pitaka
₱ 95 bawat meal ginastos
₱ 50 pamasahe sa dyip natira

Recomendados

K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOLiGhT ArOhL
267.8K views166 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICSLiGhT ArOhL
188.7K views367 Folien
Grade 3 Filipino Teachers Guide von
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideLance Razon
87.2K views296 Folien
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma... von
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Desiree Mangundayao
9.9K views28 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T... von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...LiGhT ArOhL
63.5K views40 Folien
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
699.2K views280 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
185.9K views88 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
483.8K views567 Folien
English 3 lm quarter 1 von
English 3 lm quarter 1English 3 lm quarter 1
English 3 lm quarter 1EDITHA HONRADEZ
104.1K views114 Folien
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon) von
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)Jov Pomada
183.5K views12 Folien
Pagsunod sa Panuto von
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoShena May Malait
25.9K views23 Folien
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) von
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)LiGhT ArOhL
138.5K views283 Folien

Was ist angesagt?(20)

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL185.9K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL483.8K views
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon) von Jov Pomada
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)
Jov Pomada183.5K views
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
LiGhT ArOhL138.5K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 1)
LiGhT ArOhL130.8K views
Filipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter von EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 Learner's Manual 3rd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 3rd Quarter
EDITHA HONRADEZ30.8K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL145.9K views
k to 12 Filipino Grade 2 lm von Ahtide Agustin
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin387.5K views
Grade 3 EsP Learners Module von Lance Razon
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
Lance Razon92.4K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL114K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL280.6K views
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL113.1K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL120.7K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Quarter 2)
LiGhT ArOhL107.5K views

Similar a Math gr. 3 tagalog q1

Math gr. 3 tagalog q1 von
Math gr. 3 tagalog q1Math gr. 3 tagalog q1
Math gr. 3 tagalog q1Grace Gonzales
5.3K views137 Folien
Math Grade 3 Q1.pdf von
Math Grade 3 Q1.pdfMath Grade 3 Q1.pdf
Math Grade 3 Q1.pdfmariolanuza
3.3K views40 Folien
Mathematics 1 semi detailed lp von
Mathematics 1 semi detailed lpMathematics 1 semi detailed lp
Mathematics 1 semi detailed lplichellecruz
11.8K views50 Folien
2 math lm tag y10 von
2 math lm tag y102 math lm tag y10
2 math lm tag y10Robert Delos Reyes
22.8K views51 Folien
MATH 3 ARALIN 1-5.docx von
MATH 3 ARALIN 1-5.docxMATH 3 ARALIN 1-5.docx
MATH 3 ARALIN 1-5.docxBleasyChicooperblae
58 views10 Folien
DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docx von
DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docxDLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docx
DLL_EPP 4_Q4_W1 (1).docxGeraldConejar
16 views4 Folien

Similar a Math gr. 3 tagalog q1(8)

Más de EDITHA HONRADEZ

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
15.7K views16 Folien
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitEDITHA HONRADEZ
4.7K views47 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
11.2K views20 Folien
Mapeh quarter 2 [autosaved] von
Mapeh quarter 2 [autosaved]Mapeh quarter 2 [autosaved]
Mapeh quarter 2 [autosaved]EDITHA HONRADEZ
56.7K views105 Folien
Health quarter 2 aralin 1 von
Health quarter 2 aralin 1Health quarter 2 aralin 1
Health quarter 2 aralin 1EDITHA HONRADEZ
26.8K views20 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
27.1K views20 Folien

Más de EDITHA HONRADEZ(20)

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.7K views
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von EDITHA HONRADEZ
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ4.7K views
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig von EDITHA HONRADEZ
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindigEpp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
EDITHA HONRADEZ21.9K views

Math gr. 3 tagalog q1

 • 1. i 3 Mathematics Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 2. ii Mathematics– Ikatlong Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Tagalog Unang Edisyon, 2014 ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, Ph.D. BEE-Director: Marilyn D. Dimaano, Ed.D. Inilimbag ni ___________________________ Department of Education- Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor, Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Development Team of the Learner’s Material Reviewers: Jean Aurea A. Abad, Alleli C. Domingo, Rogelio O. Doñes, Abelardo B. Medes, Soledad A. Ulep Authors: Ofelia G. Chingcuangco, Henry P. Contemplacion, Eleanor I. Flores, Laura N. Gonzaga, Carolina O. Guevara, Gerlie M. Ilagan, Maritess S. Patacsil, Ma. Corazon C. Silvestre, Remylinda T. Soriano, Victoria C. Tafalla, Teresita P. Tagulao, Dominador J. Villafria Illustrator: Fermin M. Fabella Encoders: Marcelino C. Bataller, Roy L. Concepcion, Naneth R. Bautista Focal Person: Robesa R. Hilario Contextualizers: Dr. Erico Habihan, Gerlie Ilagan, Donna Salvan Lead Person: Agnes G. Rolle
 • 3. iii Talaan ng Nilalaman Yunit 1- Bilang Hanggang 10 000 na Ginagamitan ng Pagsasama-sama (Addition) at Pagbabawas (Subtraction) Aralin 1 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang Hanggang 5 000 Aralin 2 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang Hanggang 10 000 Aralin 3 Place Value at Value ng Bilang Hanggang 10 000 Aralin 4 Pagbasa at Pagsulat ng Bilang Hanggang 10 000 Aralin 5 Pag-round-off ng Bilang sa Pinakamalapit na Sampuan (Tens), Sandaanan (Hundreds), at Libuhan (Thousands) Aralin 6 Paghahambing ng Bilang Hanggang 10 000 Aralin 7 Pagsusunod-sunod (Ordering) ng Bilang na may 4-5 Digit Aralin 8 Ordinal na Bilang Mula 1st –100th Aralin 9 Mga Barya at Perang Papel Hanggang ₱ 10 000 Aralin 10 Pagbasa at Pagsulat ng Pera sa Simbolo at Salita Aralin 11 Paghahambing ng Halaga ng Pera Hanggang ₱ 500 Aralin 12 Paghahambing ng Halaga Hanggang ₱ 1000 Aralin 13 Pagsasama-sama ng Bilang na may 3-4 na Digit na walang Regrouping Aralin 14 Pagsasama-sama (Adding) ng mga Bilang na may 3-4 na Digit na mayroong Regrouping
 • 4. iv Aralin 15 Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum) Aralin 16 Pagsama-sama (Adding) ng mga Bilang na may 1-Digit na Bilang na may at walang Regrouping Aralin 17 Pagsasama-sama (Adding) ng Bilang na may 2-3 Digit na Bilang na may Multiples na Daanaan Aralin 18 Paglutas (Solving) ng Suliraning Routine na Ginagamitin ng Pagdaragdag Aralin 19 Paglutas ng Non-Routine na Suliranin na Ginagamitan ng Pagdaragdag Aralin 20 Paglikha ng Paglikha ng Suliranin (Creating Problems) Gamit ang Pagdaragdag (Addition) Aralin 21 Pagbabawas (Subtraction) na walang Regrouping Aralin 22 Subtraction (Pagbabawas) Gamit ang Regrouping Aralin 23 Pagtantiya ng Kinalabasan Aralin 24 Pagbabawas Gamit ng Isip ng Bilang na may 1-2 Digit Aralin 25 Pagbabawas ng Bilang 2-3 Digit na Multiples na may Multiples na Sandaanan (Hundreds) Gamit ang Isip Aralin 26 Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas (Subtraction) Aralin 27 Paglutas ng Suliranin Gamit ang Dalawang Paraan (Two-Step Word Problem) Aralin 28 Pagbuo ng Pamilang na Suliranin (Word Problem) Gamit ang Pagdaragdag at Pagbabawas (Subtraction)
 • 5. v Yunit II - Pagpaparami at Paghahati ng mga Buong Bilang Aralin 29 Pagapapakita (Visualizing) ng Pagpaparami (Multiplication) ng Bilang na 6 at 7 Aralin 30 Pagpapakita (Visualizing) ng Pagpaparami (Multiplication) ng Bilang na 8 at 9 Aralin 31 Pagbibigay (Stating) ng Multiplication Facts Para sa Bilang na 1-10 Aralin 32 Kakanyahang Komutatibo (Commutative Property) ng Pagpaparami (Multiplication) Aralin 33 Kakanyahang Pamamahagi (Distributive) ng Pagpaparami (Multiplication) Aralin 34 Associative Property of Multiplication Aralin 35 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang na may 1-Digit na walang Regrouping Aralin 36 Pagpaparami (Multiplying) ng 2- hanggang 3-Digit na Bilang sa 1-Digit may Pagpapangkat (Regrouping) Aralin 37 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na may 2 Digit Aralin 38 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang Gamit ang Multiples ng 10 at 100 Aralin 39 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na may 1-2 Digit sa pamamagitan ng 1 000 Aralin 40 Pagtantiya (Estimating) ng Sagot (Product) Aralin 41 Pagpaparami (Multiplying) ng Bilang na may 2 Digit sa 1 Digit na may Product Hanggang 100 Gamit ang Isip lamang Aralin 42 Paglutas ng mga Suliranin Gamit ang Pagpaparami (Multiplication) ng mga Buong Bilang
 • 6. vi Aralin 43 Paglutas ng Suliranin Gamit ang Pagpaparami (Multiplication) na may Kasamang Pagdaragdag (Addition) o Pagbabawas (Subtraction) Aralin 44 Pagbuo ng Suliranin Gamit ang Pagpaparami (Multiplication) na mayroon at walang Pagdaragdag (Addition) o Pagbabawas (Subtraction) Aralin 45 Multiples ng mga Bilang na may 1-2 Digit Aralin 46 Paghahati-hati ng mga Bilang Hanggang 100 sa Pamamagitan ng 6, 7, 8, at 9 Aralin 47 Pagsasabi (Stating) ng Division Facts ng mga Bilang Hanggang 10 Aralin 48 Paghahati-hati (Dividing) ng Bilang na may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang na may 1-Digit Aralin 49 Paghahati-hati (Dividing) ng Bilang na may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng Bilang na may 2 Digit Aralin 50 Paghahati-hati (Dividing) ng mga Bilang na may 2-3 Digit sa Pamamagitan ng 10 at 100 Aralin 51 Pagtantiya (Estimating) ng Quotient Aralin 52 Paghahati-hati (Dividing) Bilang na may 2 Digit sa mga Bilang na may 1 Digit Gamit ang Isip lamang Aralin 53 Paglutas ng mga Suliranin (Word Problems) Gamit ang Paghahati-hati (Division) ng Wala o Kasama ang Iba Pang Operation ng mga Buong Bilang Aralin 54 Pagbuo ng mga Suliranin Gamit ang Paghahati-hati (Division) Kasama ang Iba pang Operasyon ng Buong Bilang
 • 7. vii Yunit III – Geometry, Patterns, and Algebra Aralin 55 Mga Bilang na Odd at Even Aralin 56 Fractions na Katumbas ng Isa at Higit pa sa Isang Buo Aralin 57 Pagbabasa at Pagsusulat ng Fraction ng Higit sa Isa Aralin 58 Pagpapakita ng Fraction Gamit ang Regions, Sets, at Numberlines Aralin 59 Pagpapakita (Visualizing) ng Dissimilar Fractions Aralin 60 Paghahambing (Comparing) ng Dissimilar Fractions Aralin 61 Pagsusunod-sunod (Arranging) ng Dissimilar Fractions Aralin 62 Magkatumbas (Equivalent) na Fractions Aralin 63 Mga Point, Linya (Line), Line Segment, at Ray Aralin 64 Mga Line Segment na Magkapareho ang Haba Aralin 65 Mga Linyang Perpendicular, Parallel at Intersecting Aralin 66 Simitri sa Kapaligiran at sa mga Disenyo Aralin 67 Linya ng Simitri sa Mga Hugis na Simitriko Aralin 68 Pagbuo ng mga Hugis na Simitriko Aralin 69 Pag-tetesellate ng mga Hugis Aralin 70 Pagtukoy sa Nawawalang Term sa Isang Pattern Aralin 71 Paghanap ng Nawawalang Value sa Isang Pamilang na Pangungusap Yunit IV – Measurement, Statistics, and Probability Aralin 72 Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang Segundo, Minuto, Oras, at Araw Aralin 73 Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang
 • 8. viii Araw, Linggo, Buwan, at Taon Aralin 74 Mga Suliranin Gamit ang Pagsasalin ng Sukat ng Oras Aralin 75 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat na Linear Aralin 76 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Sukat ng Timbang Aralin 77 Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat ng Dami o Laman Aralin 78 Routine at Non-Routine na Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat Aralin 79 Pagsukat ng Area Gamit ang Angkop na Yunit Aralin 80 Area ng Parihaba at Parisukat Aralin 81 Mga Suliraning Routine at Non-Routine na Ginagamit ang Area ng Parisukat at Parihaba Aralin 82 Pagsukat sa Capacity ng Sisidlan o Lalagyan Gamit ang Mililitro at Litro Aralin 83 Mga Suliraning Routine at Non-routine na Ginagamitan Pagsukat ng Capacity (Capacity Measure) Aralin 84 Pagkolekta ng Datos Aralin 85 Paggawa at Paglalahad ng Datos sa Talahanayan at Bar Graph Aralin 86 Pag-interpret sa Data na nasa Bar Graph Aralin 87 Pagtukoy sa Posibilidad o Pagkakataon na Maaaring Mangyari o Maganap
 • 9. ix Mahal kong mag-aaral: Ang aklat na ito ay inihanda upang makatugon sa layunin ng batayang edukasyon sa matematika “na malinang ang kasanayan upang maging isang mahusay na tagapaglutas ng mga suliraning pang matematika at may mapanuring pag iisip.” Ang mga aktibiti na nakapaloob sa kagamitang ito ay makakapagpatibay ng kasanayan sa pagdaragdag (addition), pagbabawas (subtraction), pagpaparami (multiplication), at paghahati-hati (division). May mga kasanayan din na makapagpapaulad ng kakayahan sa matematika ng mga suliraning pang matematika kaugnay sa mga karanasan at pang araw-araw na pamumuhay. Gayundin ang pagkakataon na makagawa ng iba’t ibang disenyo na gamit ang mga natutuhang hugis at pattern. Ang mga aralin ay hinati sa apat na yunit: Yunit 1- Bilang hanggang 10 000, Pagdaragdag (Addition) at Pagbabawas (Subtraction) ng Whole Number Yunit 2- Pagpaparami (Multiplication) at Paghahati-hati (Division) ng Whole Number Yunit 3- Geometry, Pattern, at Algebra Yunit 4- Measurement, Probability, at Statistics Inaasahan na magiging kasiya siya ang pag-aaral ng asignaturang matematika at magagamit ang mga pamaraan na natutunan sa araw-araw na pamumuhay. Maglibang habang tumutuklas at sumasagot ng mga gawain gamit ng iba’t ibang modelo, ilustrasyon, at tunay na mga bagay, kasama ng kaibigan, kapareha, o ng sarili. Manunulat
 • 11. 1 Yunit 1 Bilang Hanggang 10 000 na Ginagamitan ng Pagsasama- sama (Addition) at Pagbabawas (Subtraction)
 • 12. 2 Ang lahat ng mag-aaral ay pumila nang maayos para magbigay-pugay sa watawat. Alam mo ba ang bilang ng mga mag-aaral sa inyong paaralan? Mabibilang mo ba sila? Gamitin ang sandaanan (flats), sampuan (longs), at squares upang maipakita ang sumusunod na bilang. 1) 485 2) 392 3) 590 4) 839 5) 248 Aralin 1 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang Hanggang 5 000 Gawin 1
 • 13. 3 A. Isulat ang katumbas na kabuuang bilang na ipinapakita sa bawat set ng number disc. 1) 1 000 1 000 100 100 100 1 1 2) 1 000 1 000 1 000 1 000 100 1 1 1 B. Ipakita sa pamamagitan ng mga number disc ang katumbas na bilang ng mga digit sa kaliwa. Gamitin ang thousands, hundreds, tens, at ones. 1) 2 478 2) 3 275 3) 2 312 4) 3 621 5) 3 923 Gawin 2
 • 14. 4 Gamitin ang sansandaanan (flats), sampuan (longs) at isahan (squares) upang maipakita ang sumusunod na bilang. 1) 1 375 2) 2 083 3) 3 260 4) Isang libo, limang daan, at labing walong punla ng mahogany 5) Dumalo sa konsiyerto ang apat na libo, dalawang daan, at talumpu’t isang manonod. Paano mo maipakikita ang bilang na ito gamit ang sansandaanan (flats), sampuan (longs) at isahan (squares). Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. A. Ipakita ang katumbas na bilang ng mga sumusunod gamit ang sansandaanan (flats), 7 sampuan (longs), at 4 na isahan (squares). 1) 2 217 2) 3 248 3) 3 760 Gawin 3 Gawin 4
 • 15. 5 B. Isulat ang kabuuan ng mga bilang na nasa number disc. 1) 1 000 1 000 100 100 100 ___________ 2) 1 000 1 000 1 000 1 ___________ 3) 1 000 1 000 1 000 100 100 1 1 ___________ 4) 1000 1000 10 1 1 1 ___________ 5) 1000 100 1 1 ___________ Gamitin ang graphing paper. Iguhit at kulayan ang katumbas na bilang sa ibaba. Isulat ang angkop na bilang sa patlang. 1) 1 block, 8 flats at 2 squares ______________ 2) 2 blocks, 5 flats, 7 longs, at 4 squares _____________ 3) 4 blocks at 9 longs ____________ Gawin 5
 • 16. 6 Kung magbibilang ka at magsisimula sa 5 000, ano ang kasunod na bilang? Gamitin ang sansandaanan (flats), sampuan (longs), at isahan (squares) para maipakita and katumbas ng 5 633. 5 blocks = 5 000 6 flats = 600 5 longs = 50 3 squares = 3 Aralin 2 Pagpapakita (Visualizing) ng Bilang Hanggang 10 000 Gawin 1
 • 17. 7 Gamitin ang libuhan (thousand blocks), sandaanan (flats), sampuan (longs), at isahan (squares) upang maipakita ang katumbas ng sumusunod na bilang. 1) 1 462 2) 2 195 3) 4 841 4) 5 235 5) 6 243 Gamitin ang mga bigkis ng straw upang maipakita ang katumbas ng sumusunod na bilang. Ang unang tanong ay ginamit na halimbawa. 1) 5 982 2) 8 361 3) 9 260 4) 7 834 5) 8 365 Gawin 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
 • 18. 8 A. Isulat ang katumbas na bilang ng bawat pangkat o set ng number disc. 1) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 100 10 10 10 1 _________________ 2) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 100 100 10 1 1 _________________ 3) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 10 1 1 1 1 _________________ 4) 100 100 1 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 _________________ Gawin 3
 • 19. 9 A. Gamitin ang libuhan (thousand blocks), sandaan (flats), sampuan (longs) at isahan (squares) upang maipakita ang katumbas na bilang ng sumusunod na bilang. 1) 8 765 2) 6 752 3) 5 534 4) 7438 5) 9 567 A. Gamitin ang number disc para maipakita ang katumbas na bilang na nakasaad sa ibaba. 1) 6 782 2) 8 294 3) 9 316 4) 7 415 5) 5 962 Gawin 4
 • 20. 10 Gamitin ang graphing paper. Gumuhit at kulayan ang sumusunod . Isulat ang katumbas na bilang sa simbolo at salita. 1) 5 libuhan (thousand blocks), 2 sansandaanan (flats) at 8 isahan(squares) 2) 7 libuhan (thousand blocks), 4 sansandaanan (flats), 8 sampuan (longs) and 5 isahan (squares) 3) 10 libuhan (thousand blocks) Tingnan at pag-aralan ang place value chart. Sampung Libuhan Libuhan Sandaanan Sampuan Isahan 3 5 0 8 1 0 0 0 0 Sa 3 508, ano ang place value ng 5? Ano ang value ng 0? Sa 10 000, ano ang place value ng 1? Gawin 5 Aralin 3 Place Value at Value ng Bilang Hanggang 10 000
 • 21. 11 A. Basahin ang bawat bilang. Tukuyin ang digit na nasa hundreds place. 1) 670 2) 395 3) 522 4) 983 5) 722 B. Isulat sa inyong kuwaderno ang katumbas ng bilang sa bawat pangkat o set ng number disc. 1) 100 100 100 100 10 10 1 a. 412 c. 241 b. 421 d. 214 2) 100 10 10 10 10 1 1 a. 124 c. 421 b. 241 d. 142 3) 100 100 100 10 10 10 10 1 1 a. 243 c. 342 b. 432 d. 234 Gawin 1
 • 22. 12 Ibigay ang bilang ng mga numerong ipinapakita sa number disc na nasa place value chart. Sampung Libuhan (Ten thousand) Libuhan (Thousand) Sandaanan (Hundreds) Sampuan (Tens) Isahan (Ones) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 1 1 Ilang libuhan (blocks) ang inyong nabuo? Ilan ang sansandaanan (hundreds), sampuan (tens), at isahan (ones) na nabuo? Isulat ang bilang nabuo sa inyong kuwaderno? Isulat ang bilang sa expanded form. Ilang digit mayroon ang bilang na nabuo? Ano ang place value ng 5? 3? 7? 2? Gawin 2
 • 23. 13 A. Ibigay ang place value at value ng digit na may salungguhit. 1) 1 785 ________ ________ 2) 4 607 ________ ________ 3) 8 931 ________ ________ 4) 7 486 ________ ________ 5) 3 958 ________ ________ B. Isulat sa bawat patlang ang nawawalang bilang. 1) Ang 7 524 ay may _____ libuhan (thousands) + _____ sandaanan (hundreds) + ______ sampuan (tens) + ______ na isahan (ones). 2) Ang 9 841 ay may_______ na libuhan (thousands) +_____ sandaanan (hundreds) + ______ na sampuan (tens) +_______ isahan (ones) 3) Ang 4 385 ay may _____ na libuhan (thousands) +____ sandaanan (hundreds) + ______ sampuan (tens) + ______ isahan (ones). 4) Ang 7 345 ay katumbas ng 7 000 + 300 +______+ 5 5) Ang 5 446 ay katumbas ng 5 000 + _____+ 40 + ____ Gawin 3
 • 24. 14 C. Sagutin nang wasto ang mga tanong sa bawat bilang. 1) Ano-ano ang place value ng bilang na may 4 na digit? 2) Saang pangkat ng bilang o period ito matatagpuan? 3) Paano mo malalaman ang value ng bawat digit sa bawat bilang? A. Sa bilang na 8 564, anong digit ang nasa: 1) sandaanan o hundreds place? __________ 2) isahan o ones place? __________ 3) libuhan o thousands place? __________ 4) sampuan o tens place? __________ B. Piliin ang bilang kung saan mas malaki ang value ng 8. 1) 8 342 o 5 328 _____________ 2) 8 931 o 9 285 _____________ 3) 6 489 o 2 830 _____________ 4) 5 768 o 2 899 _____________ 5) 9 845 o 1 798 _____________ Gawin 4
 • 25. 15 A. Ibigay ang tamang place value at value ng 5 sa bawat bilang na nasa ibaba. 1) 5 017 2) 7 305 3) 3 259 4) 5 234 5) 2 513 B. Sagutin nang wasto ang sumusunod na tanong. 1) Sa bilang na 2 179, aling digit ang may pinakamataas na value? 2) Aling digit ang may pinakamaliit na value sa bilang na 5 378? 3) Kailangan ba ng 0 sa pagsulat ng dalawang libo, limang daan, at walo sa pamamagitan ng simbolo? Bakit? Hanapin ang lahat ng digit na matatagpuan sa mukha ng bata. Gamitin ang mga ito upang makabuo ng limang bilang na may 4 na digit. Gawin 5 Gawin 6
 • 26. 16 Basahin ang sitwasyon. Napakinggan ni Glenda mula sa tagapagbalita na may isang libo, at dalampu’t limang botante sa Barangay Sta. Ana at isang libo, tatlong daan, at dalampu’t apat na botante sa Barangay Nabalod. Isinulat niya ang bilang sa ganitong paraan: Barangay Sta. Ana – 1 250 botante Barangay Nabalod – 1 324 botante Tama ba ang pagkakasulat niya ng bilang ng mga botante? Bakit? A. Isulat ang bawat bilang sa pamamagitan ng salita. 1) 1 475 2) 3 480 3) 4 537 4) 5 462 5) 9 484 Aralin 4 Pagbasa at Pagsulat ng Bilang Hanggang 10 000 Gawin 1
 • 27. 17 B. Isulat ang mga bilang sa pamamagitan ng simbolo. 1) dalawang libo, pitong daan, at tatlo 2) anim na libo, limang daan, at apatnapu’t pito 3) siyam na libo, isang daan, at tatlumpu’t dalawa 4) pitong libo, at tatlumpu’t apat 5) limang libo, tatlong daan, at isa Isulat ang angkop na bilang na nasa pagitan ng sumusunod na digit. 1) 6 462, _________, 6 464 2) 7 586, _________, 7 588 3) 4 517, _________, 4 519 4) 5 488, _________, 5 490 5) 9 536, _________, 9 538 A. Isulat sa pamamagitan ng salita ang sumusunod na bilang. 1) 5 459 2) 6 568 3) 5 173 4) 5 342 5) 6 012 Gawin 2 Gawin 3
 • 28. 18 B. Isulat ang sumusunod na bilang sa pamamagitan ng simbolo o figure. 1) limang libo, siyam na daan, at animnapu’t isa 2) pitong libo, dalawang daan, at tatlumpu’t apat 3) walong libo, at apatnapu’t apat 4) siyam na libo, tatlong daan, at pitumpu’t tatlo 5) anim na libo, at siyamnapu’t pito Basahin at sagutin. 1) Ano ang pinakamalaking bilang na may 4 na digit. Isulat ito sa pamamagitan ng simbolo at sa salita. 2) Isulat sa simbolo at sa salita ang bilang na kasunod ng 5 473. Gawin 4
 • 29. 19 Sa pag-uwi mo mula sa paaralan patungo sa bahay ay 22 minuto ang nagugugol mo. Ibig sabihin halos nasa pagitan 20-30 minuto bago ka makarating. Paano mo i-round off ang bilang na 22 sa pinakamalapit na sampuan (tens)? Bakit mahalaga ang pag-round off ng bilang? Basahin ang sitwasyon at sagutin nang wasto ang mga tanong. A. Si John ay nagbakasyon ng 29 na araw sa Maynila. I-round off ito sa pinakamalapit na sampuan (tens), halos ilang araw siya sa Maynila? Pag-aralan ang number line upang lubos na maunawaan. 1) Aling tens ang mas malapit sa 29? 20? o 30? Kapag ini-round off ang 29 sa pinakamalapit na sampuan (tens) ito ay magiging ____________. Aralin 5 Pag-round-off ng Bilang sa Pinakamalapit na Sampuan (Tens), Sandaanan (Hundreds), at Libuhan (Thousands) Gawin 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 • 30. 20 Kung ganoon si John ay nagbakasyon sa Maynila ng halos __________ na araw. 2) 20, 21, 22, 23, 24, ay mas malapit sa 20 kung kaya’t ang bilang na rounded ay _________. Paano ninyo ini-round off ang mga bilang? Pataas o pababa? ____________ 3) 25, 26, 27, 28, 29 ay mas malapit sa 30, kung kaya’t ang bilang na rounded ay ____________. Paano ninyo ini-round off ang mga bilang? Pataas o pababa? B. Pag-aralan ang number line na may label na 200-300. 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 1. Saang sandaanan (hundreds) mas malapit ang 260? sa 200 o 300? 2. Kapag ini-round off ang 260, ito ay magiging ___. 3. Ano ang gagawin kapag ang digit na ini-round off ay mas mababa sa 4? 5 o mas mataas sa 5? C. Pag-aralan ang number line na may label na 4 000, 4 100,…, 5 000. 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 1) Saang libuhan (thousands) mas malapit ang 4 300? 4 000 o 5 000? 2) Kapag ini -round off ang 4 300 saan mas malapit na libuhan (thousands) ito?
 • 31. 21 D. I-round off ang sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sampuan (tens): 1) 56 ______ 2) 84 ______ 3) 38 ______ 4) 69 ______ 5) 91 ______ E. I-round off ang sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sandaanan (hundreds): 1) 149______ 2) 269 ______ 3) 576 ______ 4) 304 ______ 5) 438 ______ F. I-round off ang sumusunod na bilang sa pinakamalapit na libuhan (thousands): 1) 2 345 _______ 3) 3 894 _______ 2) 1 789 _______ 4) 5 452 _______ G.Sagutin ang sumusunod na tanong sa bawat bilang. 1) Ano ang rounding place kung ang bilang ay kailangang i-round off sa pinakamalapit na sampuan (tens)? sandaanan (hundreds)? libuhan (thousands)? 2) Anong digit ang dapat na nasa kanan ng digit na nasa rounding place kung ikaw ay kailangang mag-round off pababa? 3) Anong digit ang dapat na nasa kanan ng digit na nasa rounding place kung ikaw ay kailangang mag-round off pataas?
 • 32. 22 Tumukoy ng numerong sasagot sa mga tanong na nasa ibaba. Piliin ang sagot mula sa kahon at isulat ito sa inyong sagutang papel. 1) Anong bilang ang maaaring i-round off pababa sa 50? 2) Aling bilang na nasa larawan ang maaaring i-round off pataas sa 60? 3) Anong bilang ang maaaring i-round off pababa sa 80? 4) Anong bilang na 4 na digit ang maaring i-round off sa 2 000? 5) Anong bilang ang maaaring i-round off pataaas sa 700? 6) Anong bilang na 3 digit ang maaring i-round off sa 500? A. Piliin kung saan sa dalawang bilang sa kanan mas malapit ang bilang na nasa kaliwa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1) 58 a. 50 b. 60 2) 43 a. 40 b. 50 3) 543 a. 500 b. 600 4) 627 a. 600 b. 700 5) 961 a. 900 b. 1 000 Gawin 2 Gawin 3 82 711 67 605 486 57 53 1 839
 • 33. 23 B. I-round off ang bawat bilang ayon sa place value na nasa loob ng panaklong. 1) 69 sampuan (tens) 2) 486 sandaanan (hundreds) 3) 392 sandaanan (hundreds) 4) 5 736 libuhan (thousands) 5) 236 sampuan (tens) C. I-round off ang bawat bilang na nasa loob ng kahon sa pinakamalapit na sampuan (tens), sandaanan (hundreds) o libuhan (thousands). Isulat ang inyong sagot sa angkop na kolum. 40 50 60 70 200 300 400 500 3 000 4 000 5000 Basahin at sagutin nang wasto ang mga tanong. 1) Lumahahok ang 3 246 na manlalaro sa ginananap na Panlarong Panrehiyon. I-round off ang bilang na ito sa pinakamalapit na libuhan (thousands). 2) Kayang buhatin ng isang lalaki ang halos 50 kg na bigas. Alin sa mga ito ang kaya niyang buhatin: 55 kg, 54 kg, 47 kg, 58 kg, 56 kg? Gawin 4 56 4 613 2 548 68 243 273 42 4 217 485 49 361 456 38
 • 34. 24 3) Ang isang panaderya ay nangangailangan ng halos tatlong daan, dalawampu’t siyam na itlog para sa paggawa ng egg pie. Halos ilang itlog ang dapat nilang bilhin? 4) Kung ang dalawang batang boyscout ay gagamit ng 257 dm ng pisi, alin sa sumusunod na haba ng pisi ang dapat bilihin? 250 dm, 260 dm, 300 dm? Bakit? 5) Kung ang nanay ay may ₱ 300, sapat ba ito para mabili niya ang sumusunod: 1 kilo ng isda, 1 kilo ng manok, at 5 kilo ng bigas? Bakit? A. Sagutin ang gawin sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1) Ano ang pinakamalaking bilang na kapag ini-round off ang hundred place, 800 ang makukuha na sagot? 2) Ano naman ang pinakamaliit na bilang na kapag ini-round off ang hundreds place, 800 ang makukuha na sagot. 3) Ano ang pinakamalaki at pinakamaliit na bilang na kapag ini-round off ang hundreds place, 500 ang magiging sagot? 4) Kung ang 9 124 ay kailangang i-round off sa nearest hundred, ano ang magiging sagot? 5) Kung ang 5 501 ay kailangang i-round off sa nearest thousand, ano ang sagot? Gawin 5
 • 35. 25 B. Magbigay ng 5 bilang na maaaring i-round off sa: 1) 70 2) 400 3) 8 000 C. Aling bilang sa ibaba ang hindi mababago ang digit sa hundreds place kahit i-round off sa pinakamalapit na sandaanan (hundreds)? 1) 351 6) 510 2) 220 7) 299 3) 207 8) 185 4) 918 9) 1 206 5) 840 10) 872 Sina Sally at Carmy ay matalik na magkaibigan. Tingnan ang larawan nila at ang mga lastikong natipon nila sa loob ng anim na buwan. Sa inyong palagay sino kaya sa kanila ang nakapagtipon ng mas maraming lastiko. Paano mo ihahambing ang dami ng lastikong kanilang natipon? Aralin 6 Paghahambing ng Bilang Hanggang 10 000
 • 36. 26 Binilang nina Sally at Carmy ang mga lastikong natipon nila at itinala sa tsart. Sino sa kanila ang may mas maraming nakolektang lastiko? Magkaibigan Bilang ng mga lastiko natipon nila sa loob ng 6 na Buwan Sally 1 637 Carmy 1 259 Paghambingin ang bilang ng mga lastikong natipon nila gamit ang sandaanan (flats), sampuan (longs), at squares (ones). Paghambingin ang mga bilang gamit ang senyas ng kamay na nasa larawan. less than greater than equal 1) 3 345 _____ 5 263 2) 6 232 _____ 6 348 3) 6 476 ______ 7 568 4) 8 315 ______ 9 806 5) 8 925 ______ 9 438 6) 2 040 ______ 2 000 + 0 + 40 + 0 7) 7 904 ______ 7 000 + 900 + 0 +4 Gawin 1
 • 37. 27 8) 4 576 ______ 5 000 + 400 + 70 + 6 9) 9 300 ______ 9 000 + 300 + 0 + 0 10) 6 232 ______ 6 000 + 200 + 30 + 4 A. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang angkop na bilang at paghambingin ang mga ito gamit ang >, <, at =. 1) Ang paaralan ng Mapayapa ay may kabuuang 2) 3 260 na mag-aaral. Kung ang paaralan ng Maligaya ay mas marami ng dalawampung mag –aaral kaysa sa mag-aaral sa paaralan ng Mapayapa,ilan ang kabuuang bilang ng mga mag –aaral sa paaralan ng Maligaya? 3) Buwan ng Oktubre, ang nanay at tatay ay nakaipon ng halagang ₱ 3 475. Noong Disyembre ay nakaipon naman sila ng halagang ₱ 3 125. Sa anong buwan mas maliit ang naipon nilang halaga? B. Sipiin ang sumusunod na bilang sa inyong kuwaderno. Sa bawat bilang, paghambingin ang dalawang numero at bilugan ang mas higit ang value sa libuhan (thousand)? 1) 9 879 o 7 894 2) 4 800 o 8 400 3) 7 643 o 6 437 4) 6 897 o 1 689 5) 7 342 o 3 742 Gawin 2
 • 38. 28 A. Sipiin at paghambingin ang mga sumusuod na bilang. Isulat ang >, <, at = sa bawat patlang. 1. 3 860 _____ 5 487 2. 5 863 _____ 7634 3. 2 737 _____ 7 321 4. 7 876 _____ 6 787 5. 2 346 _____ 2 346 6. 1 678 _____ 1 785 7. 7 341 _____ 7 314 8. 3 413 _____ 3 712 9. 8 678 _____ 8 786 10. 7 891 ____ 7 891 B. Sagutin ang mga tanong. 1) Ang 426 at 624 ay may mag kaparehong mga digit o numero subalit magkaiba ang ayos nito. Magkapareho ba ang value nito? Ipaliwanag. 2) Paghambingin ang value ng 4 sa 934 at 647. Alin ang mas malaki? mas maliit? Ipaliwanag. C. Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang pangungusap. 1) Sa paghahambing ng 2 457 at 2 464, kailangang tingnan ang digit na nasa _______ place. 2) Sa paghahambing ng 1 830 at 1 799, kailangang tingnan ang digit na nasa ______ place. Gawin 3
 • 39. 29 Isulat ang tamang simbolo (>, <, at =) sa bawat patlang upang maging wasto ang paghahambing sa bawat bilang. 1) 8 691 ____ 8 961 2) 5 287 ____ 5 827 3) 5 600 ____ 5 000 + 600 + 0 + 0 4) 4 993 ____ 4 939 5) 8 540 ____ 8 450 Kung ikaw ay bibigyan ng pangkat o set ng bilang na may 4 at 5 digit, paano mo aayusin ang mga ito simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit? Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Gawin 4 Aralin 7 Pagsusunod-sunod (Ordering) ng Bilang na may 4-5 Digit
 • 40. 30 Paghambingin ang mga numero sa bawat pangkat o set sa ibaba, at ayusin ang mga ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 1) 4 378 4 380 4 379 4 382 4 381 2) 5 320 5 324 5 732 5 322 5 326 3) 7 850 7 845 7 854 7 585 7 865 A. Ayusin ang sumusunod na bilang simula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. 1) 2 786 2 790 2 788 2 787 2 789 2) 5 860 5 980 5 000 5 880 5 780 3) 9 904 9 832 10 000 8 461 9 742 B. Ayusin ang pangkat o set ng mga bilang simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Gawin 1 Gawin 2
 • 41. 31 1) 4 989 4 986 4 985 4 987 4 988 2) 9 399 9 299 9 400 8 299 8 999 3) 6 090 5 610 6 000 9 967 8 374 a. Ayusin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ang populasyon ng apat na paaralan. 3 427 2 564 1 976 2 839 ________ ________ ________ ________ b. Ayusin ang bilang ng mamayan sa apat na barangay mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit. 4 745 6 983 9 357 7 450 ________ ________ ________ _______ Isulat ang bawat bilang sa loob ng hagdang kahon (ladder box) ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito. 1) 6 327 4 327 8 543 3 258 1 765 Gawin 3 Gawin 4
 • 42. 32 Magsimula dito 2) 4 452 9 778 7 675 4 231 5 189 Magsimula dito A. Pag-aralan ang tala ng donasyong na nakolekta para sa mga nasalanta ng bagyo at sagutin ang mga tanong. Nais tumulong ng dalawang organisasyon sa Maynila para sa mga nasalanta ng bagyo sa Luzon. Nagkaisa ang mga mamamayan dito na makalikom ng cash donations sa loob ng 5 araw. Pag-aralan ang talaan sa ibaba. Gawin 5
 • 43. 33 Halaga ng Cash Donation na Nakolekta sa 5 araw Araw Organisasyon A Organisasyon B 1 ₱ 8 000 ₱ 5 800 2 ₱ 7 500 ₱ 7 900 3 ₱ 8 600 ₱ 8 500 4 ₱ 10 000 ₱ 9 000 5 ₱ 6 800 ₱ 6 600 Ayusin ang halaga ng donasyon na nakolekta ng dalawang organisasyon mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit na halaga at mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Nakolekta ng Organisasyon A Nakolekta ng Organisasyon B Papalaki ang Papaliit ang Papalaki ang Papaliit ang Bilang Bilang Bilang Bilang _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Paano mo mahihikayat ang mga tao sa inyong pamayanan na maging matulungin at mapagbigay sa mga ngangailangan?
 • 44. 34 B. Gamit ang mga digits na 1, 4, 6, at 7, hindi puwedeng mag-ulit ng digit, bumuo ng bilang na may 4-5 digit at isulat ito mula sa pinakamalaki hanggang pinakamababa. May kapatid ka bang babae at lalaki? Ilan ang kapatid mo? Sino ang pinakamatanda? pinakabata? Pang-ilan ka sa inyong magkakapatid? A. Isulat ang ordinal na bilang ng sumusunod sa pamamagitan ng simbolo. 1) Ika-labing walo 5) Ika-dalawampu’t apat 2) Ika-dalawampu’t tatlo 6) Ika-dalawampu’t siyam 3) Ika-apatnapu’t tatlo 7) Ika-pitumpu’t anim 4) Ika-walumpu’t isa 8) Ika-walumpu’t walo B. Isulat ang nawawalang ordinal sa sumusunod. 1) 2nd, 4th, 6th, 8th, ______ 6) 39th, 38th, 37th, ______ 2) 10th, 20th, 30th, ______ 7) 41st, 42nd, 43rd, ______ Lesson 8 Gawin 1 Aralin 8 Ordinal na Bilang Mula 1st –100th
 • 45. 35 3) 12th, 13th, ______, 15th 8) 64th , ______, 66th, 67th 4) 25th, 35th, 45th, ______ 9) 78th, ______, 58th 5) 35th, 40th, 45th, ______ 10) 97th, 98th, 99th, ______ Isulat sa patlang ang wastong simbolong ordinal. 1) Ang araw ng mga bayani ay ipinagdiriwang tuwing ika-ilang araw ng Nobyembre?________ 2) Ang Bagong Taon ay ipinagdiriwang tuwing ika-ilang araw ng Enero? _______ 3) Tuwing ika-ilang araw ng Disyembre ipinagdiriwang ang Pasko? _______ 4) Ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing ika- ilang araw ng Hunyo? ________ 5) Ipagdiriwang ng lolo ang kanyang ika-75 taong kaarawan sa kanilang tahanan. Isulat sa simbolong ordinal ang edad ng lolo _______. A. Basahin ang sitwasyon sa ibaba. Punan ang bawat patlang ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 1) Si Gng. Loren ay may 35 mag-aaral sa kanyang talaan. Si Teresa ay nakatala bago sa pinakahuli. Si Teresa ay pang ilang sa talaan? ________ 2) Ang nanay ay 50 taon ngayon. Sa susunod na apat na taon ipagdiriwang niya ang pang ilang niyangkaarawan? ________ Gawin 2 Gawin 3
 • 46. 36 B. Pag-aralan ang ayos ng mga larawan. Ulitin ang mga ito hanggang 100th puwesto. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th … … 1) Anong larawan ang nasa 21st na puwesto? 2) Iguhit ang larawan na nasa 100th puwesto? C. Mula sa mga salitang nasa loob ng kahon. Gamitin ang The na point of reference upang malaman ang ordinal na posisyon ng ibang salita sa loob ng kahon. Isulat ang salita sa katapat na ordinal. Ang mga batang lalaki at babae ay naglalaro sa plasa. (point of reference) 31st 36th 32nd 37th 33rd 38th 34th 39th 35th 40th
 • 47. 37 Pag-aralan ang pattern para malaman ang nawawalang ordinal. Isulat sa inyong sagutang papel. 1st 7th 11th 22nd 40th 43rd 55th 61st 72nd 87th 94th A. Gamitin ang kalendaryo ng buwan ng Oktubre, 2012. Bilugan ang petsa na nabanggit sa ibaba. OCTOBER 2012 Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gawin 4 Gawin 5
 • 48. 38 1) S a 2) buwan ng Oktubre, 2012, anong araw ang tatapatan ng ika-15 araw ng buwan? ________ 3) Anong araw naman ang tatamaan ng ika-30 ng buwan? _______ 4) Kung ang ika-1 ng Oktubre ay unang Biyernes ng buwan, anong araw naman ang ika-21 ng buwan? _______ 5) Ano namang araw ang ika-10 araw ng buwan? _______ B. Subukin ang sarili. Basahin at sagutin ang tanong sa bawat bilang. 1) Si Mary Joy ay hindi pangalawa sa hanay. Si Faye ay kasunod ni Nelia at una kay Mary Joy. Sino sa kanila ang pangatlo? 2) Ano ang ika-50 bilang mula 22? 3) Ang ika-30 ng Hunyo ay papatak sa araw ng Miyerkules. Ito ang unang araw ng pagkakaupo ng bagong halal na mayor. Sinimulan niyang bisitahin ang mga barangay sa ika-20 araw. Anong araw ito? Anong araw ang ika-100 araw ng kanyang panunungkulan bilang mayor? 14 15161616 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 • 49. 39 Kabisado mo ba ang mga perang papel at mga barya ng Pilipinas? Anong perang papel ang pinakamalaki ang halaga? pinakamaliit? Anong barya ang pinakamalaki ang halaga? pinakamaliit? A. Isulat ang kulay ng mga perang papel at barya. Ibigay ang halaga nito sa simbolo. Kulay Halaga 1) __________ _________ 2) __________ _________ 3) __________ _________ Gawin 1 Aralin 9 Mga Barya at Perang Papel Hanggang ₱ 10 000
 • 50. 40 4) __________ _________ 5) __________ _________ B. Kilalanin kung kaninong mukha ang nasa bawat barya at perang papel. Ibigay ang halaga nito sa salita. Larawan Halaga sa Salita 1) __________ _________________ 2) __________ _________________ 3) __________ _________________ 4) _________ _________________ 5) __________ ________________ Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang inyong sagot sa show me board. Gawin 2
 • 51. 41 Magkano ang pera mo kung ang nakalarawan ay mukha ni: 1) Manuel L. Quezon 2) Apolinario M. Mabini 3) Jose P. Rizal 4) Sergio S. Osmeña 5) Manuel A. Roxas Basahin ang mga sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. 1) Si Abbie ay may 3 perang papel at 5 barya. Kulay lila ang isang papel na pera at ang dalawa ay kulay kahel. Ang lahat ng barya ay may mukha ni Emilio Aguinaldo. Ano ang mga denominasyon ng perang hawak niya? Magkano ang kabuuang halaga ng perang niya? 2) Nangolekta si Joey ng 25-centavo coin. May hawak siya na 3 piso at 50 sentimo. Ilang 25- centavo coin mayroon si Joey? 3) Si Marlon ay nagtitinda ng diyaryo tuwing araw na walang pasok. Kumikita siya ng ₱ 50 sa umaga at ₱ 50 sa hapon. Magkano ang kita niya sa maghapon? Siya ay may 3 perang papel at 2 barya. Ano-ano kaya ito? Gawin 3 Gawin 4
 • 52. 42 Kilalanin ang mga mukha sa bawat barya at perang papel na nasa Hanay A at itambal ito sa mga pangalang nasa Hanay B. Hanay A Hanay B ____ 1) A. Teodora Alonzo ____ 2) B. Emilio Aguinaldo ____ 3) C. Diosdado Macapagal ____ 4) D. Jose Abad Santos ____ 5) E. Manuel A. Roxas F. Andres Bonifacio Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. Gawin 5
 • 53. 43 Ano-anong perang papel at barya ang dapat na mayroon ka upang mabuo ang bawat halagang nakasaad sa bawat bilang? 1) 2 perang papel at 2 barya na may halagang isang daan, at limampu’t dalawang piso 2) 1 perang papel at 4 na barya na may halagang isang daan, at labingpitong piso 3) 4 na perang papel at 5 pirasong barya, na nagkakahalaga ng siyam na raan at ₱ 25 4) Perang papel na may larawan nina Manuel L. Quezon, Manuel Roxas, at Benigno S. Aquino, Jr. (1 perang papel lang sa bawat larawan) 5) Perang papel na may larawan nina a) Josefa Llanes Escoda b) Vicente Lim Jose c) Jose Abad Santos d) Sergio Osmena
 • 54. 44 Sino sa inyo ang inuutusan ng nanay na bumili sa tindahan? Ano ang kalimitan ninyong tinitingnan sa bagay na gusto ninyong bilhin? Nababasa ba ninyo nang wasto ang halaga o presyo na nakasulat? Tingnan ang talaan ng mga pagkain na nakatala sa ibaba. Pumili ng mga pagkain na maaari ninyong mabili mula sa perang ibibigay sa bawat pangkat. Mga pagkain na mabibili sa canteen Halaga 1) sandwich 2) fruit juice 3) banana cake 4) pancit 5) cheesecake 6) fruit shake 7) suman ₱ 15.50 ₱ 12.00 ₱ 18.25 ₱ 15.00 ₱ 10.20 ₱ 25.00 ₱ 20.00 Isulat ang mga pagkain na inyong nabili at katumbas na halaga nito. Pagsamahin ang halaga ng mga pagkain na inyong pinamili? Magkano ang kabuuang halaga ng inyong pinamili? Lesson 10 Gawin 1 Aralin10 Pagbasa at Pagsulat ng Pera sa Simbolo at Salita
 • 55. 45 Isulat sa patlang ang angkop na bilang ng perang papel at barya upang mabuo ang nakasulat na halaga sa bawat bilang. 1) ₱ 1000 a. _____ limang daang pisong papel at _____isang daang pisong papel b. _____ limang daang pisong papel 2) ₱ 500 a. _____ isang daang pisong papel b. _____ limampung pisong papel 3) ₱ 200 a. _____ dalawang daang pisong papel b. _____ isang daang pisong papel 4) ₱ 330 _____ tatlong daang pisong papel, _____ isang daang pisong papel at _____ sampuang pisong barya 5) ₱ 990 _____ limang daang pisong papel, _____ dalawang daang pisong papel, at _____ limampung pisong papel Gawin 2
 • 56. 46 B. Basahin nang maayos ang sumusunod na halaga ng pera. 1) ₱ 125.00 4) ₱ 649.49 2) ₱ 245.05 5) ₱ 1 000.00 3) ₱ 500.00 B. Isulat ang sumusunod na halaga sa simbolo sa inyong sagutang papel. _________ 1) Apat na daan at labing anim na piso _________ 2) Dalawang daan at walumpu’t limang piso _________ 3) Pitong daan, labintatlong piso, at labinlimang sentimo _________ 4) Walong daan, tatlumpu’t apat na piso, at labing-isang sentimo _________ 5) Siyam na daan, dalawampung piso, at labing pitong sentimo A. Isulat sa patlang ang angkop na bilang. 1) ₱ 150.25 = _____ piso at _____ sentimo 2) ₱ 212.75 = _____ piso at _____ sentimo 3) ₱ 763.50 = ____ _piso at _____ sentimo 4) ₱ 874.25 = _____ piso at _____ sentimo 5) ₱ 946.50 = _____ piso at _____ sentimo Gawin 3 Gawin 4
 • 57. 47 B. Kumpletuhin ang tsart sa ibaba sa pamamagitan ng pagsulat ng halaga ng pera sa angkop na salita o sa figure. Halaga ng pera sa salita Halaga ng pera sa figure 1) Anim daang piso at labinlima sentimo 2) ₱ 800.15 3) Tatlong daan limampung piso at tatlumpung sentimo 4) ₱ 505.05 5) Apat na raan, dalampung piso, at tatlumpung sentimo
 • 58. 48 Gamitin ang >, <, at = upang paghambingin ang halaga ng mga pera sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Perang Papel at Barya >, <, at = Perang Papel at Barya 1) 2) 3) Gawin 1 Aralin 11 Paghahambing ng Halaga ng Pera Hanggang ₱ 500
 • 59. 49 4) Paghambingin ang halaga ng pera sa ibaba. Isulat ang >, <, at = sa sagutang papel. 1) ₱ 45.65 ______ ₱ 50.90 2) ₱ 97.35 ______ ₱ 100.00 3) ₱ 67.00 ______ ₱ 6.75 4) ₱ 430.30 ______ ₱ 100.50 5) ₱ 384.56 ______ ₱ 390.05 Gawin 2
 • 60. 50 A. Bilangin at isulat ang kabuuang halaga ng pinagsama-samang perang papel at sentimo sa bawat pangkat. Paghambingin ang kabuuang halaga ng dalawang pangkat gamit ang >, <, at =. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. Pangkat A Perang Papel at Sentimo Halaga >, <, at = Halaga Pangkat B Perang Papel at Sentimo 1) 2) 3) Gawin 3
 • 61. 51 4) B. Ang sumusunod ay mga bagay na matatagpuan sa tindahan ni Teresa. Tingnan ang presyo ng bawat isa at paghambingin gamit ang mga simbolong <, >, at =. Paghambingin ang pangkat ng mga regalong binili ng magkapatid. Lina Alicia 1) 2) 3) ₱ 350.00 ₱ 199.95 ₱ 190.95 ₱ 499.00 ₱ 280.75 ₱ 550.00 ₱ 399.95 ₱ 95.50
 • 62. 52 Gamitin ang >, <, at = upang paghambingin ang halaga ng mga pera sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. A Perang papel (bills)at barya (coin) >, <, at = B Perang papel (bills) at barya (coin) 1) 4 ₱ 20.00 perang papel at 3 ₱ 10.00 1 ₱ 100.00 perang papel at 2 ₱ 20.00 perang papel 2) 5 ₱ 50.00 perang papel at 1 ₱ 20.00 perang papel 1 ₱ 200.00 perang papel 3) 6 ₱ 20.00 at 4 ₱ 50.00 perang papel 2 ₱ 200.00 at 2 ₱ 50.00 perang papel 4) 4 ₱100.00 perang papel at 7 ₱10.00 barya 2 ₱ 200.00 perang papel 5) 8 ₱ 50.00 perang papel at 10 ₱ 5.00 barya 1 ₱ 500.00 perang papel Gawin 4
 • 63. 53 Lagyan ng kaukulang presyo ang mga bagay sa ibaba. Magtanong sa inyong nanay o mga kasama sa bahay ng mga presyo ng mga bagay na ito. Pumili ng mga bagay sa listahan na maaari mong mabili sa ₱ 500.00. Ipaliwanag ang sagot sa ibaba. 1) 1 lata ng sardinas = _________________ 2) 1 kilo ng puting asukal = _________________ 3) 1 kilo ng bangus = _________________ 4) 1 kilo ng repolyo = _________________ 5) 1 bote ng peanut butter = _________________ 6) 1 kilo ng bigas = _________________ 7) 1 kilo ng sibuyas = _________________ 8) 1 litro ng cooking oil = _________________ 9) 1 lata ng condense milk = _________________ 10)1 kilo ng manok = _________________ Gawin 4
 • 64. 54 Magpakita ng iba’t ibang perang papel at barya. Paghambingin ang halaga ng mga perang papel at barya na pinakita. Sumulat ng apat hanggang limang halaga ng perang papel na may kabuuang ₱ 1000. Isulat ang sagot sa papel. 1) _______________________________________________ 2) _______________________________________________ 3) _______________________________________________ 4) _______________________________________________ Humanap ng kapareha. Sitwasyon: Ang mamimili ay may ₱ 1000 perang papel. Isulat lahat ng perang papel at sentimo na maaaring maging sagot sa word problem. 1) Gumamit ng perang papel at sentimo bilang pansukli sa mamimiling bumili ng payong na nagkakahalaga ng ₱ 589. Gawin 1 Gawin 2 Aralin 12 Paghahambing ng Halaga Hanggang ₱ 1000
 • 65. 55 2) Gumamit ng perang papel at sentimo bilang pansukli sa mamimiling bumili ng bag na nagkakahalaga ng ₱ 728.75. Bilangin ang halaga ng pinagsamang perang papel at sentimo sa bawat pangkat. Paghambingin ang halaga ng dalawang pangkat gamit ang <, >, at =. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1) A B Isulat ang halaga ng pinagsamang perang papel ng bawat pangkat. A. _______ B.______ Alin sa dalawang pangkat ang may mas kakaunting kabuuang halaga? 2) Isulat ang halaga ng pinagsamang perang papel ng bawat pangkat. A. _______ B.______ Alin sa dalawang pangkat ang may mas malaking kabuuang halaga?
 • 66. 56 Ilang piraso ng sumusunod na halaga ng pera ang katumbas ng ₱ 1000.00? 1) ₱ 1.00 2) ₱ 10.00 3) ₱ 100.00 4) ₱ 200.00 5) ₱ 500.00 Basahin ang sumusunod na sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa papel. 1) Kung magbabayad ka ng tsinelas na nagkakahalaga ng ₱ 99.75 at nagbigay ka ng ₱1 000.00, magbigay ng iba’t ibang kombinasyon ng perang papel at barya na maaaring maging sukli ng kahera. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 2) Magtanong o magsaliksik ng presyo ng sumusunod na bagay. Paghambingin ang mga presyo gamit ang mga simbolong <, >, at = sa inyong sagutang papel. a. 25 g na sachet ng juice 33 g sachet ng gatas b. 1 litrong suka 1 litrong toyo c. a kilong bigas 1 kilong asukal Gawin 4 Gawin 5
 • 67. 57 Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. 1) 8 447 1 130 + 5 110 2) 1 103 3 210 + 4 030 3) 3 010 1 102 + 5 221 Gamitin ang impormasyon sa tsart na nasa ibaba upang sagutin ang sumusunod na tanong. Enrolment ng Paaralang Elementarya ng Gen. Gregorio del Pilar Baitang 2010 2011 2012 I 1411 2101 2121 II 1210 1122 1234 III 2034 2221 2333 1) Ano ang kabuuang bilang ng mga mag- aaral sa Unang Baitang simula 2011 hanggang 2012? ______ 2) Ilan naman ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa Ikalawang Baitang simula 2010- 2012? ______ Lesson 13 Gawin 1 Gawin 2 Aralin 13 Pagsasama-sama ng Bilang na may 3-4 na Digit na walang Regrouping
 • 68. 58 3) Ilan naman ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa Ikatlong Baitang simula 2010-2012? ______ 4) Ano ang kabuuang enrolment ng mga mag-aaral ng Unang Baitang, Ikalawang Baitang, at Ikatlong Baitang sa taong: a. 2010 _______ b. 2011 _______ c. 2012 _______ 5) Anong taong panuruan ang may pinakamalaking enrolment? _______ Isulat ang addends sa bawat bilang pababa at ibigay ang kabuuang halaga nito. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1) 3 052, 4 614, 1 231 2) 5 143, 1 705, 2 030 3) 1 672, 3 104, 4 123 4) 6 084, 1 703, 2 112 5) 5 416, 1 370, 1 003 Gawin 3
 • 69. 59 Tingnan ang larawan sa ibaba at sagutin ang sumusunod na tanong. Gamitin ang legend sa ibaba. Legend/Equivalent: 1) Ano ang kabuuang bilang ng lastiko? 2) Ilan naman ang kabuuang bilang ng kotse? 3) Ano ang kabuuang bilang ng eroplano? 4) Kung pagsasamahin ang bilang ng bola, lastiko, kotse, at eroplano, ano ang kabuuang bilang ng mga bagay na ito sa larawan? 15 20 25 50 Gawin 4
 • 70. 60 Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. 1) 1 447 + 1 127 a. 2 288 b. 2 287 c. 2 297 d. 2 574 2) 3 254 + 437 a. 3 691 b. 3 681 c. 36 811 d. 4 691 3) 4 453 + 1 293 a. 5 646 b. 56 146 c. 5 756 d. 5 746 4) 6 487 + 2 332 a. 8 719 b. 8 819 c. 87 119 d. 8 818 Aralin 14 Pagsasama-sama (Adding) ng mga Bilang na may 3-4 na Digit na Mayroong Regrouping Gawin 1
 • 71. 61 5) 5 768 + 1 219 a. 6 987 b. 6 977 c. 6 988 d. 69 717 Tingnan ang tsart ng mga bilang sa ibaba. Bawat letra ay may katumbas na puntos. Ibigay ang kabuuang bilang ng sumusunod na salita sa ibaba. Halimbawa: A = 461 S = 406 O = 743 1 610 na puntos 1) Isulat ang kabuuang puntos ng sumusunod na salita: a. baka b. paso c. walo d. sako 2) Bumuo ng dalawang salita mula sa mga letra sa tsart. Ibigay ang kabuuang puntos ng nabuong salita. Gawin 2 Tsart ng Letra at Bilang A = 461 B = 3 045 E = 234 K = 1 357 L = 2 494 N = 565 O = 743 P = 1 621 S = 406 W = 1 521
 • 72. 62 Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Sagutin ang gawin sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Ipakita ang solusyon o pamamaraang ginamit sa pagbibigay ng tamang sagot. 1) Ano ang kabuuang bilang ng1492 at 287? 2) Kung ang 3827 ay dadagdagan ng 138, ano ang magiging sagot? 3) Ano ang kabuuan ng 5 335 at 2 138? 4) Kung ang addends ay 4 563 at 2 154, ano ang kabuuan? 1) 1 284 844 + 3 126 2) 1 426 3 561 + 2 729 3) 8 216 4 768 + 3 252 4) 3 805 2 127 + 2 996 5) 2 743 1 846 + 1 032 Gawin 3 Gawin 4
 • 73. 63 5) Ano ang kabuuan ng 2 293 at 3 424? 6) Ang mesa ay nagkakahalaga ng ₱ 2 540, ang silya ay ₱ 1 520. Kung ang presyo ng kama ay mas mataas ng ₱ 500 sa pinagsamang presyo ng silya at mesa, magkano ang presyo ng kama? Gamitin ang menu sa ibaba. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. 1) Kung bibili si Mark ng sopas, itlog, at gatas, magkano ang babayaran niya sa canteen? 2) Magkano ang ibabayad ni Ana para sa pansit, puto, at hot chocolate? 3) Si Lita ay may isang 20 pisong perang papel at isang 5- pisong barya. Sapat ba ang pera niya para makabili ng pansit, puto, at pineapple juice para sa meryenda? Bakit? 4) Kung pipili si Eric ng tatlong pagkain na may pinakamataas na presyo, magkano ang kabuuang halaga? SSES School Canteen Sopas - ₱ 25.00 Milk - ₱ 10.00 Pansit - ₱ 20.00 Hot Chocolate - ₱ 15.00 Puto - ₱ 5.00 Orange Juice - ₱ 10.00 Sandwich - ₱ 15.00 Pineapple Juice - ₱ 10.00 Boiled Egg - ₱ 8.00 Gawin 5
 • 74. 64 Paano nga ba tayo nagtatantiya ng kabuuan (sum)? Ibigay ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng sumusunod na bilang. 1) 8 447 + 466 2) 7 688 + 469 3) 4 457 + 436 4) 6 234 + 3 455 5) 2 272 + 6 456 I- round off ang sumusunod na addends at ibigay ang natantiyang kabuuan (estimated sum). Isulat ang sagot sa inyong papel. 1) 1 198→ ____ + 981→ ____ 2) 4 567→ ____ + 735→ ____ 3) 4 210 → ___ + 3 876 → ___ 4) 2 080 → ____ 5) 6 275 → ____ Aralin 15 Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum) Gawin 2 Gawain 1
 • 75. 65 + 1 750 → ____ + 2 289 → ____ Tiyakin ang tinantiyang kabuuan (estimated sum) sa pamamagitan ng pagkuha ng eksaktong sagot. Alin sa mga tinantiyang sagot (estimated sum) ang malapit sa eksaktong sagot? Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Itinala ni G. Roxas ang bilang ng papel na nagamit nila sa photocopy shop sa loob ng limang araw. Araw Bilang ng papel na nagagamit Lunes 2 342 Martes 2 422 Miyerkules 1 912 Huwebes 883 Biyernes 811 1) Ibigay kung ang bilang ng papel na nagamit noong araw ng Lunes at Martes? 2) Ano ang natantiyang kabuuang bilang (estimated sum) ng papel na nagamit noong araw ng Miyerkules at Huwebes? 3) Ano ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng papel na nagamit sa mga araw na ito: Huwebes at Biyernes__________________ 4) Ano ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng papel na nagamit sa mga araw na ito: Gawain 3
 • 76. 66 Lunes at Biyernes_________________________ Martes at Huwebes_______________________ 5) Ibigay ang natantiyang kabuuan (estimating sum) ng bilang ng papel na nagamit sa loob ng limang araw. Ano ang kabuuang bilang ng papael na nagamit? Basahin ang datos sa tsart. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Tala ng Kinita ng Tatlong Tindahan sa Isang Araw Tindahan A ₱ 6 446 Tindahan B ₱ 4 567 Tindahan C ₱ 8 983 1) Magkano ang natantiyang kinita ng tatlong tindahan? 2) Kung pinagsama ang kinita ng tindahan A at tindahan B, magkano ang kabuuang halaga? 3) Ibigay ang natantiyang kabuuang kinita ng tindahan A at tindahan C. 4) Kung pinagsama ang kinita ng tindahan B at tindahan C, magkano ang kabuuang halaga? 5) Alin sa tatlong tindahan ang may pinakamalaking kita? Ano ang natantiyang kinikita sa isang araw? Gawain 4
 • 77. 67 Kung kayo ay bibili ng isang pakete ng juice at tinapay sa tindahan, paano ninyo kinukuwenta ang inyong babayaran? Ibigay ang sagot gamit ang isip. + 23 Aralin 16 Pagsama-sama (Adding ) ng mga Bilang na may 1-Digit na Bilang na may at walang Regrouping Gawin1 12 + 14 23 + 32 41 + 23 38 + 23 32 + 12
 • 78. 68 Basahin at ibigay ang sagot gamit ang isip. 1) 24 - asul na bola 16 - dilaw na bola Ilan lahat ang bola? 2) Si Elmer ay may 33 stickers. Si Romy naman ay 27 sticker. Ilan lahat ang stickers nila? 3) 20 hilaw na mangga 18 hinog na mangga Ilan lahat ang mangga? 4) 23 dilaw na lapis 16 itim na lapis Ilan lahat ang lapis? 5) 36 na pulang bag 14 na puting bag Ilan lahat ang bag? Sagutin ang pagsasanay sa ibaba gamit ang isip. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. 1) 22 + 12 = 2) 30 + 22 = 3) 27 + 15 = 4) 28 + 12 = 5) 58 + 24 = Gawin 2 Gawin 3
 • 79. 69 Ibigay ang kabuuan ng mga bilang gamit ang isip. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kuwarderno. A B C D E Gawin 4 57 + 32 18 + 21 45 + 29 26 + 28 67 + 29 39 96 54 74 89
 • 80. 70 Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat sa kahon ang tamang sagot. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1) 400 + 50 = 6) 300 + 70 = 2) 700 + 10 = 7) 600 + 50 = 3) 800 + 90 = 8) 800 + 10 = 4) 300 + 20 = 9) 400 + 40 = 5) 300 + 300 = 10) 500 + 200 = Aralin 17 Pagsasama-sama (Adding) ng Bilang na may 2-3 Digit na Bilang na may Multiples na Daanaan Gawin 1
 • 81. 71 Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1) 80 + 10 = 6) 300 + 30 = 2) 40 + 30 = 7) 500 + 90 = 3) 50 + 40 = 8) 600 + 80 = 4) 60 + 200 = 9) 500 + 400 = 5) 20 + 200 = 1). 600 + 300 Araw-araw ay may iba- iba kayong karanasan na nangangailangang bigyan ng solusyon, gaano man ito kasimple. Ang mga pagkakataong tulad nito ay makatutulong sa inyo para maging mapamaraan sa paglutas ng iba’t ibang uri ng suliranin. Gawin 2 Aralin18 Paglutas (Solving) ng Suliraning Routine na Ginagamitin ng Pagdaragdag
 • 82. 72 Basahin at unawain ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. 1) Kung 1 224 na batang lalaki at 822 na batang babae ang nakahanay para sa flag ceremony, ilan lahat ang batang nakahanay? 2) Nakapitas sina Mang Ambo ng 3 545 na mangga noong nakaraang taon at 3 618 ngayong taon. Ilan lahat ang manggang napitas nila sa loob ng 2 taon? 3) Buwan ng Oktubre nagdeposito si Mang Ramon ng ₱ 5 000 sa bangko. Nang sumunod na buwan nagdeposito siya ng ₱ 3 700. Magkano lahat ang pera ni Mang Ramon sa bangko? Lutasin ang mga suliranin (wordproblem) sa ibaba. Isulat sa papel ang inyong sagot. c. Kung nakapitas sina G. Cruz at kasamahan niya ng 5 334 na pinya noong Sabado at 1 248 naman noong Linggo, ilan lahat ang napitas nila? d. Si G. Pura ay nakaipon ng 3 345 na niyog at 2 766 na niyog naman kay Mang Tenorio, ilan lahat ang naipon nilang niyog? Gawin 1 Gawin 2
 • 83. 73 Pag-aralan at basahin ang suliranin (word problem) sa ibaba. Isulat ang angkop na pamilang na pangunugsap (number sentence) sa bawat bilang. 1) Kung buwan ng Oktubre nakapag-ipon si Ana ng ₱ 157 mula sa kanyang allowance at ₱ 118 naman ang naipon ng ate niya. Magkano ang kabuuang pera nila? Pamilang na Pangungusap Number Sentence: ______________________________ 2) Nagdala si Mang Ambo ng tatlong libo, apatnaraan, at dalawampung pirasong (3420 ) itlog sa supermarket at 3 465 na itlog naman ang dinala nya sa pamilihang bayan. Ilan lahat ang itlog na dinala ni Mang Ambo sa araw na ito? Pamilang na Pangungusap Number Sentence: _______________________________ Gawin 3 Gawin 4
 • 84. 74 Basahin at unawain ang sumusunod na suliranin (word problem). Isulat ang tamang sagot sa kuwaderno. 1) Si Ena ay nagbili ng 1 007 tiket para sa cultural show noong nakaraang taon at 2009 na tiket naman ngayong taon. Ilan lahat ang tiket na naipagbili niya sa loob ng dalawang taon? 2) Kumita ng ₱ 3 675 ang may-ari ng isang bookstore kahapon at ₱ 4 399 naman kinabukasan? Magkano ang kabuuang kinita niya sa pagbebenta ng aklat? Sagutin ang sumusunod gamit ang isip. Isulat sa papel ang inyong sagot. 1) Kung Si Ana ay may naipon na ₱ 700 at binigyan pa siya ng ₱ 200 ng kaniyang ina, magkano lahat ang pera niya? 2) May 400 na mag-aaral na babae at 850 na mag -aaral na lalaki sa paaralan, ilan lahat ang mag -aaral? Gawin 4 Gawin 3 Gawin 5 5555lima
 • 85. 75 3) Tumutulong si Cherry sa Nanay niya sa pagbebenta ng banana cue tuwing Sabado. Maaga pa lang nakapagbenta na siya ng 30 banana cue kinahapunan naman 20 pang banana cue ang naibenta niya. Ilan lahat ang banana cue na naipagbenta? 4) Si Clifford ay may 30 asul na holen at 20 berde na holen. Ilan lahat ang holen niya? Anong kulay ng holen ang mas marami ang bilang? Bakit? 5) Kaarawan ni Chinchin, naghanda ang nanay niya ng 20 sandwich at 40 egg pie para sa mga kamag-aral niya. Sapat ba ang pagkaing inihanda nila kung 25 na lalaki at 38 na babaeng kamag-aral niya ang darating? Bakit? Basahin at sagutin ang word problem sa ibaba. 1. Nangolekta ng 300 straw si Bb. Ofel noong nakaraang Linggo at 200 naman ngayong Linggo para sa proyekto sa matematika. Ilan lahat ang straw na nakolekta niya? 2. Si Mer ay nakaipon ng 500 piraso ng takip ng mineral water para gawing parol. Kung binigyan pa siya ng 80 ng kaniyang kaibigan, ilan lahat ang kabuuang bilang ng takip ng mineral water ang gagamitin niya? Gawin 6
 • 86. 76 Suriin kung ang kabuuan(sum) ng bilang sa anumang hanay, kolum, at pahilis na pagkakaayos ay magkakatulad ang sum. Isulat ang mga bilang na magkakapareho ang kabuuan (sum). Isulat sa papel ang inyong sagot. 12 6 13 15 54 49 33 28 35 15 5 11 51 47 20 34 32 30 4 20 7 62 17 59 29 36 31 Aralin 19 Paglutas ng Non-Routine na Suliranin na Ginagamitan ng Pagdaragdag involvinAddition Gawin 1
 • 87. 77 Punan ng tamang addends mula sa kaliwa ang bawat bilog na tumutugon sa kabuuan (sum) na nakasulat sa ibaba. 1) + 10 8 2 2) + 1 3 5 1 3) +12 + 12 0 4 Gawin 2 7 8 5 2 3 4 3 4 6 8 9 7 8 9 3 2 7 5
 • 88. 78 4) + 9 3 3 0 5) + 8 1 1 1 Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa kuwaderno ang inyong sagot. 1) Ano ang dalawang magkasunod na bilang na nasa 20 na may kabuuang 51? 2) Ibigay ang 3 magkakasunod na bilang na nasa bilang ng 30 at 40 na may kabuuang 96? 1 4 7 9 3 5 7 6 4 6 8 5 9 3 1 2 Gawain 3
 • 89. 79 A. Bumuo ng bilang na may 3 na digit mula sa mga bilang sa kahon na may kabuuan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kabuuan. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. 1) A B C 2 3 4 1 2 3 5 4 3 5 6 8 6 5 4 7 6 8 Halimbawa : 258 + 346 = 604 Least Sum 842 + 653 = 1 495 Greatest Sum Gawin 4
 • 90. 80 Gamitin ang datos na nasa kahon. Piliin ang angkop na datos para mabuo ang suliranin (word problem) sa ibaba. Isulat sa papel ang inyong sagot. 1) Nabasa ni Cindy noong Martes ang na pahina ng kaniyang aklat sa Araling Panlipunanan at na pahina naman noong Biyernes. Ilang pahina lahat ang nabasa niya? 2) Libangan nina Kate at Kathleen ang pangongolekta ng stamps. Si Kate ay nakakolekta ng , at naman ang nakolekta ni Kathleen. Ilang stamp lahat ang nakolekta nila? 3) Si Noemi ay bumili ng sa isang manika at 25 Philippine Stamps manika - ₱ 150.00 Krayola - ₱ 35.00 25 lalaki 112 pahina 15 foreign stamps 98 pahina 212 salita 205 salita 30 babae Gawin 1 Aralin 20 Paglikha ng Paglikha ng Suliranin (Creating Problems) Gamit ang Pagdaragdag (Addition)
 • 91. 81 sa isang kahon ng krayola. Magkano lahat ang kanyang pinamili? 4) Kung may at na nagbabasa sa silid-aklatan ng paaralan, ano ang kabuuang bilang ng mga mag- aaral na nasa silid-aklatan? 5) Noong unang Linggo, ang mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang ay nakapagtala ng na bagong salita sa English at naman ng pangalawang Linggo. May ilang bagong salita ang naitala nila sa buong dalawang Linggo? Basahin at unawain ang sumusunod na story problem. Buuin ang word problem sa pamamagitan ng paghanap ng itinatanong sa suliranin (question for what is asked). Ipakita at isulat ang tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa inyong kuwaderno. 1) May 345 na mag-aaral na nasa ikatlong baitang at 412 naman na mag-aaral na nasa ikaapat na baitang ang nakilahok sa Peace Parade ng paaralan. Tanong: ______________________________________________? Solusyon at sagot:___________________________________ 2) Nagtitinda si Aling Nida ng iba-ibang uri ng gulay sa palengke: 32 kilo ng patatas, 25 kilo ng kamatis, 28 kilo ng bawang, at 38 kilo ng repolyo. Tanong: ______________________________________________? Gawin 2
 • 92. 82 Solusyon at sagot:_____________________________________ 3) Si Christian ay naglagay ng 120 na kaimito sa kahon. Nang hapon ay naglagay naman ng 203 na kaimito sa kahon si Kenneth. Tanong: ______________________________________________? Solusyon at sagot______________________________________ 4) Lunes, nabasa na ni Napoleon ang 123 na pahina ng kaniyang paboritong aklat at 118 na pahina noong Miyerkules. Tanong: ______________________________________________? Solusyon at sagot:_____________________________________ Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para makabuo ng isang suliranin (word problem). Isulat ang tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1) Nakalahad o ibinigay na datos (Given): 27 punla ng kamatis 38 punla ng talong Tinatanong sa suliranin (Asked): Kabuuang bilang ng punla Suliranin: ___________________________ Solusyon at sagot:__________________ 2) Nakalahad o Ibinigay na datos: 236 babae 324 lalaki Gawin 3
 • 93. 83 Tinatanong sa suliranin: Kabuuang bilang ng lalaki at babae na nakilahok sa parada Suliranin: __________________________________________ Solusyon at sagot: _________________________________ 3) Nakalahad o Ibinigay na datos: Si Leomar ay may 48 na holen Si Kim ay may 36 na holen Tinatanong sa suliranin: Kabuuang bilang ng mga holen Suliranin: ________________________________________ Solusyon at sagot: _______________________________ Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para makabuo ng isang suliranin (word problem). Isulat ang tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1) Nakalahad o ibinigay na datos : 223 silyang rattan 247 silyang kahoy Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng upuan sa hall Suliranin: ______________________________________? Solusyon at sagot_______________________________ 2) Nakalahad o ibinigay na datos: 70 punla ng langka 110 punla ng kamias Gawin 4
 • 94. 84 Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng mga punla sa nursery Suliranin: ____________________________________? Solusyon at sagot:____________________________ 3) Nakalahad o ibinigay na datos: Nagpinta si Kenneth ng 24 na bulaklak sa paso Nagpinta si Ben ng18 na bulaklak sa paso Tinatanong sa suliranin: kabuuang bilang ng bulaklak na ipininta Suliranin:____________________________________? Solusyon at sagot: ___________________________ Basahin ang datos sa bawat bilang. Gamitin ang datos para makabuo ng isang suliranin (word problem). Sulatin ang tamang solusyon at sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1) Nakalahad o ibinigay na datos: 128 na tiket ang naipagbili ng ikaapat na baitang 119 na tiket ang naipagbili ng ika-apat na baitang Tanong: kabuuang bilang ng tiket na naipagbili ng mga mag-aaral Suliranin: ______________________________________? Solusyon at sagot:______________________________ 2) Nakalahad o ibinigay na datos: Gawin 5
 • 95. 85 312 na plastic bottle ang nakolekta ng mga bata na nasa ikatlong baitang. 428 na plastic bottle ang nakolekta ng mga batang nasa ikaapat na baitang. Tanong: Kabuuang bilang ng plastic bottle na gagamitin sa proyekto sa Science Suliranin: ____________________________________? Solusyon at sagot: ___________________________ 3) Gumawa ng isang word problem. Tanong:_____________________________________? Solusyon at sagot: ___________________________
 • 96. 86 Piliin ang dalawang bilang mula sa kanan na kapag kinuha ang kanilang kinalabasan (difference) ang sagot ay ang nakasulat mula naman sa maliit na kahon. 1) 2) 3) 4) 5) B. Ibigay ang kinalabasan (difference). Tiyakin ang sagot gamit ang pagdaragdag (addition). Isulat ang sagot sa sagutang papel. Aralin 21 Pagbabawas (Subtraction) na walang Regrouping Gawin 1 241 633 763 522 368 578 769 8 210 2012 4 465 3 425 5 347 1405 2 684 3 727 5 132 2351 2 648 2 794 333
 • 97. 87 1) 679 2) 978 3) 4 567 4) 7 794 5) 8 967 – 409 – 642 – 260 – 3 082 – 5 302 Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagpipili ng sagot mula sa kahon. Nakalahad na datos. Sandwiches – 413 piraso Biscuits – 869 pakete Cupcakes – 724 piraso 1) Gaano kalaki ang lamang ng bilang ng biscuits kaysa sa cupcakes? 2) Ilan ang lamang ng bilang ng cupcakes kaysa sa sandwiches? 3) Kung may 565 bata na manonood ng isang pelikula at sila ay pakakainin ng sandwiches, ilang sandwiches ang kailangan pang idagdag para lahat sila ay mabigyan? Gawin 2
 • 98. 88 4) Isagawa ang sumusunod na gawin sa bawat bilang. 1) Gamitin ang mga bilang na 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 9 sa pagbuo ng minuend at subtrahend upang makuha ang sagot na 741. Isulat ang bilang sa kaukulang kahon. 7 4 1 2) Isulat sa bawat kahon ang mga bilang na 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, at 9 para makumpleto ang subtraction sentence at makuha ang sagot na 8 641. 8 6 4 1 3) Ano ang difference ng pinakamalaking 3-digit na bilang at ng pinakamaliit na 3-digit na bilang? 4) Ano ang difference ng pinakamalaking 4-digit na bilang at ng pinakamaliit na 3-digit na bilang? 5) Ano ang difference ng pinakamalaking 4-digit na bilang at ng pinakamaliit na 4-digit na bilang? - - Gawin 3
 • 99. 89 Isaayos ang bawat bilang pababa at isulat ang tamang sagot. Tingnan kung tama ang sagot sa pamamagitan ng addition. 1) 892 – 570 2) 999 – 536 3) 7 892 – 461 4) 8 994 – 3 980 5) 5 345 – 1 232 Ibawas mula sa bilang na nakasulat sa itaas na bahagi ng kanang hanay ang mga bilang na nakasulat mula sa kaliwang hanay. 984 - 3 769 - 104 503 350 647 528 2 032 261 1 645 743 3 203 Gawin 4 Gawin 5
 • 100. 90 Buuin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga bilang mula sa itaas na hanay at ng mga bilang sa kaliwang hanay. __ 908 7 195 5 939 294 675 843 Aralin 22 Subtraction (Pagbabawas) Gamit ang Regrouping Gawin 1
 • 101. 91 A. Isulat ang sumusunod sa pa-hanay na ayos at sagutin ang bawat bilang. I-tsek kung tama ang iyong sagot gamit ang pagdaragdag. a. 560 – 317 b. 782 – 539 c. 2 807 – 685 d. 4 548 – 1 922 e. 9 050 – 3 728 B. Gamitin ang datos sa talaan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Paghambingin ang mga datos ng impormasyon tungkol sa enrolment ng paaralan ng Maple sa huling apat na taon. 1) Kung ikukumpara ang bilang ng mga mag-aaral sa taong 2012 sa taong 2011, ilan ang higit na bilang ng mag-aaral sa taong 2011? 2) Gaano kalaki ang pagkakaiba ng enrolment sa taong 2009 at 2010? 2012 848 mag-aaral 2011 745 mag-aaral 2010 686 mag-aaral 2009 645 mag-aaral Gawin 2
 • 102. 92 3) Kung ikukumpara ang enrolment ng taong 2011 sa taong 2009, ilan ang higit na bilang ng mga bata na naka-enrol sa taong 2009? 4) Kung ang taon ng may pinakamaliit na enrolment ay ibabawas sa taon na may pinakamalaking enrolment, ano ang difference? 5) Kung ibabawas ang enrolment sa taong 2010 sa enrolment ng taong 2011, ano ang difference? Tukuyin at isulat ang nawawalang bilang sa bawat kahon. 1) 5 6 2 – 3 4 2 1 3 2) 6 0 – 5 3 5 1 3 5 3) 4 3 – 1 8 2 2 7 4) 9 2 8 – 6 2 9 3 2 3 5 5) 8 1 7 – 5 4 6 0 2 1 4 Gawin 3
 • 103. 93 Gawin ang iniaatas sa bawat bilang. Isulat ang solusyon sa inyong sagutang papel. Bilugan ang huling sagot. 1) Ibawas ang 193 mula sa 345. 2) Mula sa 652 ibawas ang 317. 3) Ano ang sagot kapag ang 5 325 ay binawasan ng 810? 4) Ilan ang lamang ng bilang 7 658 sa bilang na 2 385? 5) Kung ang 1 437 ay labis sa 1 274, gaano kalaki ang labis? Hanapin at isulat sa bawat kahon ang nawawala: minuend, subtrahend, o difference. 1) 6 7 2 – 2 3 3 2) 9 1 6 – 7 5 2 3) – 7 3 2 2 5 2 7 4) 2 5 3 7 – 1 2 5 5 Gawin 4 Aralin 5
 • 104. 94 Gaano ka kabilis sa pagtatantiya o pag-eestimate? Subukin mong tantiyahin ang kinalabasan (difference) ng bilang ng mga mag-aaral sa inyong klase at bilang ng mag-aaral sa ibang klase. Sa pamamagitan ng pagra-round off ng mga bilang na nasa ibaba sa pinakamataas na value, tantiyahin ang kinalabasan (difference) ng sumusunod at isulat ang sagot sa inyong papel. 1) 258 – 191  _______  _______ _______ 2) 5 188 – 3 252  _______  _______ _______ 3) 548 – 224  _______  _______ 4.) 2 457 – 1 219  _______  _______ 5) 7 2 5 0 – 2 5 1 9 Aralin 23 Pagtantiya ng Kinalabasan Gawin 1
 • 105. 95 _______ _______ 5) 765 – 421  _______  _______ _______ 6) 7 184 – 3 263  _______  _______ _______ I-round off ang halaga o presyo ng bawat larawan. Isulat ang tamang instrumentong hinihingi sa bawat patlang. Instrumentong Pangmusika, on SALE! ₱ 850 ₱ 3 120 ₱ 2 470 ₱ 950 1) Ang flute ay may presyong mas mababa ng ₱ 20 kaysa sa ____________. 2) Ang presyo ng tambol ay halos mas mababa ng ₱ 1 000 kaysa sa _________. 3) Ang flute at ang __________ ay may presyong aabot sa ₱ 2 000. 4) Aabot sa ₱ 3 000 ang presyo ng gitara at _________. Gawin 2
 • 106. 96 5) Ang pera ni Ana ay ₱ 3 000. Pagkatapos niyang mabili ang ______, may natira pa sa kaniyang ₱ 500. Gamit ang datos sa ibaba, sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno. Club Ticket Sales Math ₱ 10 250 Science ₱ 7 925 Filipino ₱ 8 175 English ₱ 9 100 1) Magkano ang lamang na benta ng English Club kaysa sa Filipino Club? 2) Tantiyahin ang kinalabasan (difference) ng benta ng Math Club sa Science Club. 3) Magkano naman kaya ang lamang na benta ng Math Club kaysa sa English Club. 4) Anong tantiyang kinalabasan (difference) ng benta ng English Club kaysa sa Science Club? 5) Kuwentahin ang tantiyang kinalabasan (difference) ng benta ng Math Club kaysa sa Filipino Clu Gawin 3
 • 107. 97 Pag-aralan ang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. ₱ 570 ₱ 100 (10 piraso) ₱ 175 ₱ 120 (2 loaves) 1) Bumili ng dalawang balot na tinapay si Ruby. Nagbayad siya ng ₱ 200 sa kahera. Magkano kaya ang sukli na dapat niyang makuha mula sa kahera? 2) Nais bumili ni Marites ng suman. May pera siyang ₱ 380. Ilang suman kaya ang kanyang mabibili? 3) Magkano kaya ang lamang na halaga ng presyo ng cake kung ikukumpara sa halaga ng buko pie? 4) Bumili si Gng. Soriano ng cake at buko pie. Kung ang kaniyang pera ay ₱ 1 000, magkano ang kaniyang magiging sukli? 5) Si Carol ay bumili ng 2 loaves ng tinapay at dalawang tali ng suman. Ang kanyang perang ibinayad sa kahera ay ₱ 500. Magkano ang sukli na dapat pa niyang matanggap? Gawin 4
 • 108. 98 Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang gamit ang mga presyo ng bawat larawan sa ibaba. ₱ 5 .00 ₱ 3.50 ₱ 4.50 ₱ 20.00 1) Kung mayroon kang ₱ 50, mga ilang bolpen ang iyong mabibili? 2) Sa halagang ₱ 100 na iyong hawak na pera, makabibili ka ba ng isang pad na papel, 2 kahong krayola, at 10 pirasong bolpen? Patunayan sa pamamagitan ng pagtatantiya. 3) Mga ilang pirasong bolpen, lapis, pad na papel, at krayola ang iyong mabibili kung ang pera mong hawak ay ₱ 200? Patunayan sa pamamagitan ng pagtatantiya. Gawin 5
 • 109. 99 Ang iyong tatay ay bumili ng 15 piraso ng dalandan at binigyan niya ng tig-iisa ang iyong 5 kapatid. Kaya mo bang malaman kaagad kung ilan ang natirang dalandan? Papaano mo ito isasagawa? Sagutin ang bawat bilang sa pasalitang pamamaraan. Ilan ang kaya mong sagutin? 1) 26 - 6 2) 19 - 8 3) 58 - 21 4) 89 - 66 Aralin 24 Pagbabawas Gamit ng Isip ng Bilang na may 1-2 Digit Gawin 1
 • 110. 100 Mula sa kahon, pumili ng mga bilang na kaya mong mapagbawas gamit ang isip lamang. Isulat mo ang number sentence sa iyong kuwaderno at ipawasto ito sa iyong guro. Ibigay ang tamang sagot gamit ang isip lamang. Ibawas ang mga bilang na nasa linya mula sa bilang na nasa bilog (81) hanggang makarating sa mga tatsulok. 5). 73 - 46 6) 62 - 28 7) 31 - 16 8) 45 - 17 34 9 12 84 45 11 92 7 26 5 6 18 73 15 98 88 32 41 3 62 43 34 Gawin 3 Gawain 2
 • 111. 101 A. Sagutin sa isip ang sumusunod na bilang. 1) 41 – 27 = _____ 4) 32 – 16 = _____ 2) 83 – 58 = _____ 5) 55 – 38 = _____ 3) 64 – 29 = _____ B. Sipiin sa inyong kuwarderno. Tukuyin ang mga nawawalang numero sa pamamagitan ng pagbabawas (subtraction) at isulat ang angkop na bilang sa bawat kahon para makuha ang huling sagot. . Simula 81 81 22 57 Gawin 4 89 65 2180 Huling sagot
 • 112. 102 Pag-aralan ang sarbey ng ika-5 baitang na mag-aaral tungkol sa paborito nilang prutas. Prutas Bilang Mangga 59 Lansones 37 Rambutan 42 Bayabas 78 Sagutin sa isip ang sumusunod na tanong. 1) Ilang mag-aaral ang mas gusto ang bayabas kaysa sa lansones? 2) Ilan ang mga mag-aaral na mas nais ang mangga kaysa sa rambutan? 3) Gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na gusto ang rambutan kaysa sa lansones? 4) Gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na nais ang bayabas kaysa sa mangga? Gawain 5
 • 113. 103 Sa oras na ito, ipagpalagay mo na kayong mag-kaibigan ay nais na magpalitan ng text card at holen. Ilan pa kayang piraso ng text card ang iyong matatanggap kapalit ang 50 holen? Sagutin ang bawat bilang gamit ang isip. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1) 85 – 35 = 6) 700 – 200 = 2) 42 – 18 = 7) 287 – 100 = 3) 753 – 99 = 8) 850 – 520 = 4) 164 – 98 = 9) 644 – 199 = 5) 800 – 500 = 10) 519 – 299 = Aralin 25 Pagbabawas ng Bilang 2-3 Digit na Multiples na may Multiples na Sandaanan (Hundreds) Gamit ang Isip Gawin 1
 • 114. 104 Hanapin ang mga sagot mula sa Hanay B ang mga sagot sa mga tanong na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. A B 1) 72 – 50 = a. 312 2) 63 – 47 = b. 16 3) 200 – 99 = c. 22 4) 500 – 240 = d. 101 5) 712 – 400 = e. 260 Gamit ang pamamaraang compensation, sabihin ang mga bilang na iyong idaragdag. Isulat ang sagot sa kuwaderno. ______1) 36 – 15 = _____6) 85 – 47 = ______2) 52 – 18 = _____7) 94 – 39 = ______3) 73 – 24 = _____8) 124 – 44 = ______4) 79 – 30 = _____9) 164 – 29 = ______5) 81 – 36 = _____10) 223 – 98 = Gawin 2 Gawin 3
 • 115. 105 Sagutin ang bawat bilang gamit ang isip. Bilugan ang tamang sagot sa sagutang papel. 1) 52 – 30 a. 18 b. 22 c. 23 d. 32 2) 62 – 49 a. 33 b. 3 c. 23 d. 13 3) 200 – 54 a. 136 b. 254 c. 156 d. 146 4) 400 – 120 a. 280 b. 320 c. 380 d. 520 5) 159 – 57 a. 108 b. 102 c. 100 d. 112 Gawin 4
 • 116. 106 Gamit lamang ang isip, basahin, suriin, at sagutin ang bawat suliranin na nakatala sa bawat bilang. Kung ang sagot na ibinigay ay tama, isulat ang Oo sa bawat patlang. Kung hindi naman tama, isulat ang Hindi at sabihin ang tamang sagot. 1) Bumili si Leomar ng notbuk at bolpen na may kabuuang halaga na ₱ 26. Nagbayad siya sa kahera ng ₱ 50. Inaasahan niya na ang kanyang sukli ay ₱ 34. Tama ba ang kaniyang pagkukuwenta? 2) Nagplano sI Naome Mae na bumili ng regalo para sa kaawaran ng kaniyang nanay. Ito ay nagkakahalaga ng ₱ 540. Ang hawak niyang pera ay ₱ 350. Sa kaniyang isipan, nangangailangan pa siya ng ₱ 210 para mabili ang regalo. Tama ba siya? 2) Si Kenneth ay nangangailangan ng ₱125 para sa kaniyang proyekto. Napag-isipan niyang gamitin ang kaniyang naipong pera na nagkakahalaga ng ₱ 75. Sa kaniyang kuwenta, ₱ 50 na lang ang kaniyang kakailanganin para mabili lahat ang mga materyales na gagamitin. At ito ay hihingin niya sa kaniyang ina. Tama ba ang kanyang kuwenta? Gawin 5
 • 117. 107 Umaga ng Lunes papasok ka sa iyong paaralan. Ang iyong nanay ay nagbigay ng ₱ 40 para sa iyong baon at pamasahe. Sa paaralan, ang iyong guro ay nagsabi na may babayaran kayong ₱15 para sa proyekto. Magkano na lang kaya ang matitira upang ito ay iyong mapagkasya sa maghapon? Sagutin ang tanong sa bawat bilang. 1) Palabasa si Ella. Mayroon siyang binasang aklat na may100 pahina. Kung siya ay nakatapos na ng 89 na pahina, ilang pahina na lang kaya ang kaniyang babasahin para matapos ang buong aklat? 2) May 43 straw si Ben. Dalawampu’t lima ay kulay berde at ang natitira ay kulay dilaw. Ilan ang bilang ng kulay dilaw na straw? 3) Gamit ang 2, 6, 4 na mga bilang, ayusin ito para makabuo ng bilang na may 3-digit na may mataas na value at bilang na may 3-digit na may maliit na value. Alamin ang kinalabasan (difference) ng dalawang bilang. Aralin 26 Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas (Subtraction) Gawin 1
 • 118. 108 Gawin ng may kapareha.Lutasin ang suliranin sa loob ng kahon. Sukatin ang inyong taas sa yunit na sentimetro. Alamin ang kinalabasan (difference) ng inyong mga taas. Patunayan ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng tamang ilustrasyon. Lutasin ang suliranin sa bawat bilang. 1) Masipag magtanim si Kevin. Nang anihan, siya ay nakaipon ng 175 na talong mula sa kanyang taniman. Naipagbili niya ang 156 sa isang tindahan, ilan ang hindi pa niya naipagbibili? 2) Nakatanggap si Janice ng ₱ 789 mula sa kaniyang ama. Binigyan niya ang kaniyang kapatid na babae ng kaukulang halaga at ang natira na lamang sa kaniya ay ₱ 98. Magkano ang ibinigay niya sa kaniyang kapatid? 3) May dalawang bilang si David 123 at 456. Nais niyang malaman ang lamang ng malaking numero sa maliit na numero, ano kaya ang makukuha niyang sagot? Gawin 2 Gawin 3
 • 119. 109 Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. 1) Si Ann ay binibigyan ng kaniyang mga magulang ng ₱150 para sa kaniyang lingguhang baon. Kung naka gastos siya ng ₱ 75 lamang, magkano kaya ang natira sa kanya? 2) Bumuo ng isang suliranin (word problem) na ginamitan ng pagbabawas. Gamitin ang nakaguhit sa ibaba. Gawin 4
 • 120. 110 May mga madadali kayang paraan kung papaano malutas ang pamilang na suliranin (word problem)? Nais mo ba itong matutunan? Makinig ka sa iyong guro upang ito ay iyong matutunan. Lutasin ang suliranin sa bawat bilang. 1) Bumili si Maria ng dalawang dosenang itlog. Kung ang 15 sa mga ito ay ginamit niya sa pagluluto ng cake, ilan pa kaya ang hindi niya nagamit o natira? 2) Mahilig maglaro si John ng holen. Ang bilang ng kanyang kulay dilaw na holen ay 224 at 216 naman ang kulay pula. Kung ang 325 holen ay nasa loob ng kahon na gamit niya sa paglalaro, ilang holen ang nasa labas na hindi niya gamit? Paglutas ng Suliranin Gamit ang Dalawang Paraan (Two-Step Word Problem) Gawin 1
 • 121. 111 3) Masinop at matipid na ina si Gng. Zafra. Sa unang buwan ng kaniyang trabaho, nakaipon siya ng halagang ₱ 3 400. Noong nakaraang buwan naman ay nakapag-impok siya ng ₱ 2 900. Kung ang kaniyang anak ay mangangailangan ng ₱1 800 para sa gastusin sa pag-aaral, magkano kaya ang matitira sa kanyang naipong na pera? 4) Gamit ang digit na 1, 2, 3, at 4, bumuo ng 2 digit number na may pinakamalaki at pinakamatiit na value na walang bilang na uulitin. a. Kunin ang kabuuan (sum) ng dalawang nalikhang bilang. b. Ibigay difference ng malaking bilang sa maliit na bilang na nabuo. Lutasin ang bawat suliranin na ibinibigay sa bawat bilang. Gumamit ng iba’t ibang paraan na alam mo. 1) Mula sa supply officer, si Jojo ay kumuha ng 673 piraso ng bond paper at pagkatapos ay nadagdagan pa uli ng 75. Ang kabuuang nagamit niya ay umabot sa 569 na piraso. Ilang piraso ang hindi niya nagamit? 2) Si Cindy ay masipag magluto ng paninda. Siya ay kumita ng ₱1 457 mula sa kaniyang buko pie na itininda. Kumita rin siya ng ₱ 985 sa kaniyang itinindang mango pie. Kung ang kaniyang gastos ay umabot lamang sa ₱ 895 para sa mga sangkap, magkano kaya ang perang natira sa kaniya? Gawain 2
 • 122. 112 3) Si Carlo ay kumita sa kaniyang repair shop ng ₱1 500 nang nakaraang buwan at ₱ 900 para sa kasalukuyang buwan. Bumili siya ng kagamitan para sa sasakyan niya na nagkakahalaga ng ₱ 900 at martilyo na may halaga na ₱ 295. Magkano kaya ang natira sa kaniyang kinita sa loob ng dalawang buwan niyang pagtratrabaho? Gamit ang ilang paraan sa paglutas ng suliranin (word problem) sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. 1) Si Diana ay nagkaroon ng gastusin na ₱ 125 para sa kaniyang proyekto at ₱ 36 para sa kaniyang transportasyon. Kung ang pera niya sa kaniyang pitaka ay ₱ 100, magkano pa kaya ang kailangan niya? 2) Sa proyektong isasakatuparan ni Gary, mayroon siyang 62 pulang popsicle sticks at 37 berdeng popsicle sticks. Sa unang araw ng paggawa niya ng proyekto, nagamit niya ang 45 popsicle sticks. Ilan pa ang maaari niyang gamitin sa mga susunod pang araw? 3) Bibili sina Dino ng bagong TV set na may halagang ₱ 5 550 at oven na nagkakahalaga ng ₱ 2 500. Kung may pera sila na ₱6 500, magkano pa ang kailangan nila para mabili ang mga ito? Gawin 3
 • 123. 113 Sagutin ang tanong sa bawat bilang. 1) Si David ay nag-iipon ng holen. Mayroon siyang 50 na nakalagay sa kahon. Ibinigay niya ang 35 kay John, ilang holen ang natira sa kanya? 2) Mula sa ₱ 2 680 na suweldo ni Marta sa opisina, dumaan siya sa grocery at nakapamili ng halagang ₱ 670 at gumastos ng pamasahe na ₱ 56. Magkano kaya ang natira sa suweldo ni Marta? Basahin ang sitwasyon. Buwan ng pagpitas ng bunga ng bayabas sa Quezon. Si Ramon ay nakapitas ng 16 sa unang puno at 15 naman sa ikalawang puno. Ilan lahat ang kaniyang napitas? Ibinigay niya ang 18 bayabas sa kaniyang mga kaibigan. Ilan na lang kaya ang natira sa kaniya? Papaano mo lulutasin ang magkasunod na problema? Gawin 4 Aralin 28 Pagbuo ng Pamilang na Suliranin (Word Problem) Gamit ang Pagdaragdag at Pagbabawas (Subtraction)
 • 124. 114 Tunghayan ang larawan. Ano ang masasabi mo sa larawan? Ilang piraso ang malaki ang pagkaguhit? Ilang piraso ang maliit ang pagkaguhit? Ilang piraso lahat ang nakaguhit? Kung ang 8 piraso ay aalisin mula sa loob ng kahon, ilan ang matitira? Balikan ang mga larawan sa kahon at ang nakaguhit na bagay. Lumikha o gumawa ng suliranin o word problem gamit ang pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction). 1) Pagsasama o Pagdaragdag (Addition) 2) Pagbabawas (Subtraction) 3) Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation) Gawin 1
 • 125. 115 Sumulat o lumikha ng pamilang na suliranin (word problem) gamit ang datos mula sa kahon. 1) Pagsasama (Addition) 2) Pagbabawas (Subtraction) 3) Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation) Lumikha o sumulat ng pamilang na suliranin (word problem) gamit ang pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction) mula sa mga datos na nasa loob ng kahon. 1) Pagdaragdag (Addition): ________________________ Pagbabawas (Subtraction): ________________________ 2) Pagbabawas (Subtraction): _________________________ Gawin 2 Gawin 3 Esmer libro 50 pahina umaga 45 lahat-lahat hapon 150 pahina colored pencil Nene nakakolekta ng 12 nakolekta Sara nakakolekta ng 15 mas marami
 • 126. 116 Pagdaragdag (Addition):___________________________ Pagdaragdag at Pagbabawas_____________________ (Two-Step Operation): 1) Gumawa ng pamilang na suliranin (word problem) gamit ang mga datos na nasa loob ng kahon. Pagsamahin ang pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction). 1) Pagdaragdag (Addition): Pagbabawas (Subtraction): Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation): 2) Pagdaragdag (Addition): Pagbabawas (Subtraction): Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operation): Gawan 4
 • 127. 117 Bumuo ng suliranin (word problem) na gagamitan ng pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction) gamit ang mga datos sa loob ng kahon. Suliranin (Word Problem): Pangungusap na Pamilang: Pagdaragdag (Addition): Pagbabawas (Subtraction): Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step Operations) Lumikha ng isang pamilang na suliranin (word problem) gamit ang iyong daily allowance na ibinibigay ng iyong magulang sa loob ng isang Linggo. Gamitin ang paraang pagdaragdag (addition) at pagbabawas (subtraction). Pamilang na Pangungusap: (Number Sentence): Pagdaragdag (Addition): Pagbabawas (Subtraction): Pagdaragdag at Pagbabawas (Two-Step operation): Gawin 5 554 Gawin 6 Mavee ₱ 500 pera sa pitaka ₱ 95 bawat meal ginastos ₱ 50 pamasahe sa dyip natira