Ict aralin 7

EDITHA HONRADEZ
EDITHA HONRADEZsuper hero um 1972
Editha T.Honradez
Pasolo Elementary School
Pasolo Valenzuela City
Ict aralin 7
Dapat maging ligtas at
kapakipakinabang sa lahat ang paggamit
ng kagamitan at pasilidad sa Information
and Communication Technology (ICT)
katulad ng computer, email, at internet.
Kailangang mahusay na mapag-aralan ang
mga gabay sa ligtas at responsableng
paggamit ng computer, internet, at email sa
paaralan.
Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang
sumusunod. Maglagay ng tsek (/) sa hanay ng thumbs up icon
kung OO ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI.
Kasanayan sa Ligtas at Responsableng
Paggamit ng Computer, Internet, at Email
1.Natitiyak na ligtas at maayos ang
pinaglalagyan ng computer.
2.Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang
mga paa tuwing gumagamit ng
computer.
3.Nakakasaliksik ng impormasyon sa mga
sites sa internet.
4.Natutukoy ang mga panganib na dulot
ng paggamit ng Internet at nakaiiwas
dito.
5.Nakapagse-share o nagpapamahagi ng
files sa mga kamag-aral upang
makatulong sa paggawa ng takdang-
aralin
6.Nakasusunod sa mga gabay na
pinagkasunduan sa responsableng
paggamit ng computer, internet, at email
1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo
sa bahay, paaralan, at mga lugar-pasyalan
na produkto ng makabagong teknolohiya?
2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga
kagamitang ito? Bakit?
Information Technology (IT)
pamamaraan
kasangkapan
teknolohiya
Tumutulong sa mga tao upang makakuha
ng impormasyon, maproseso ito, maitago,
at maibahagi.
Itinuturing din itong
Sining at Agham:
• pagtatala (recording)
• pag-iingat (storage)
• pagsasaayos (organizing)
• pakikipagpalitan (exchange)
• pagpapalaganap ng impormasyon
(information dissemination).
Salik sa paggamit ng Computer,Internet
at email
Exposure o pagkalantad ng
mga di-naaangkop na
materyales. o Maaari kang
makakita ng materyales na
tahasang seksuwal,
marahas, at ipinagbabawal
o ilegal.
Salik sa paggamit ng
Computer,Internet at email
 Viruses, Adware, at Spyware
o Maaaring makakuha ng
mga virus sa paggamit ng
Internet na maaaring
makapinsala sa mga files at
memory ng computer at
makasira sa maayos nitong
paggana.
 Paniligalig at Pananakot
o Harassment at Cyber
bullying o Maaari ka ring
makaranas ng cyber
bullying o malagay sa
peligro dahil sa pakikipag-
ugnayan sa mga hindi
kakilala.
 Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan
o Identity Theft o ang naibahagi
mong personal na impormasyon
ay gamitin ng ibang tao sa
paggawa ng krimen. Maaaring
ding makuha ang impormasyon
na hindi mo nalalaman o
binibigyang pahintulot. Ito ang
tinatawag na identity theft o
fraud.
Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang
pamamaraan sa paggamit ng computer,
internet, at email ay ang sumusunod:
 Tiyakin/itakda kung aling websites
ang maaaring bisitahin at kung gaano
katagal maaaring gumamit ng
kompyuter, internet at email.
 Magpa-install o magpalagay
ng internet content filter.
Magagamit ito upang ang
kapakipakinabang na nilalaman
lamang ang mababasa at
maida-download gamit ang
Internet.
Makipag-ugnayan lamang sa
mga kakilala o kaibigan tuwing
online. Sundin ang tamang
gabay na itinakda sa paggamit
ng mga social networking,
instant messaging, email, online
gaming, at webcam.
SUBUKIN MO!
A. Isulat sa notbuk ang T kung tama ang pahayag at M naman
kung mali.
______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng
impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets.
______2. Dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at
araw.
______3. Maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa
taong nakilala mo gamit ang Internet.
______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na
hindi mo naiintindihan.
______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang
output sa panahong liliban ka sa klase.
Day 2
ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA
SA LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET
 Magkaroon ng malinaw na
patakaran ang paaralan sa
paggamit ng kompyuter,
internet, at email.
 Ipagbawal ang pagdadala ng
anumang pagkain o inumin sa
loob ng computer laboratory.
 Alamin ang pagkakaiba ng publiko at
pribadong impormasyon.
 Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng
computer laboratory. Sundin ang mga
direksiyon ng guro tungkol sa tamang
paggamit ng anumang kagamitan.
 Ang pasilidad ng internet ay para
sa layuning pang-edukasyon
lamang. I-access o buksan ang
internet sa pahintulot ng guro.
Bisitahin lamang ang mga
aprobadong sites sa internet.
 Huwag maglathala, magbigay, o
mamahagi ng anumang personal na
impormasyon tungkol sa iyo o sa
ibang tao (katulad ng tirahan,
email address, telepono).
 Pumili ng password na mahirap mahulaan, at
palitan ito kung kinakailangan.
 Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine
sa internet. Halimbawa: www.kidzui.com
www.kids.aol.com www.surfnetkids.com
 Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na
maaaring magdulot ng kapahamakan para sa
mag-aaral.
 Huwag ibigay ang password kaninuman
(maliban sa mga magulang) at siguraduhing
naka-log-out ka bago patayin o i-off ang
kompyuter.
 I-shut-down ang kompyuter at i-off ang
koneksiyon ng internet kung tapos nang gamitin
ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang
mga ito kapag hindi ginagamit.
Gawain A: Tseklist sa
Tamang Posisyon sa
Paggamit ng
Computer
Ict aralin 7
Isagawa ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek
ang hanay ng icon na napili.
1. May sandalan ang upuan at
maaaring i-adjust ang taas
nito.
2. Habang nagta-type,mas
mababa nang kaunti ang
keyboard sa kamay.
PAMANTAYAN SA TAMANG PAGGAMIT NG
COMPUTER
3. Bahagyang nakaangat
ang kabilang dulo ng
keyboard.
4. Nakaupo nang tuwid at
nakalapat ang mga paa.
5. Tama lang at hindi masyadong
mahigpit ang pagkakahawak sa
mouse at naiki-click ito nang
mabilis.
6. Walang liwanag na nakatapat
sa screen ng monitor. Tinaasan o
binabaan ang liwanag o
brightness ng monitor hanggang
sa maging komportable na ito sa
iyong paningin.
Gawain B: Mag-Skit Tayo…
1. Bumuo ng anim na grupo.
2. Ang bawat grupo ay tatalakay tungkol sa responsableng
paggamit ng computer, internet, email, at ang mga kaakibat
na panganib na dulot nito. Tingnan ang pagkakaayos ng
grupo batay sa paksang tatalakayin sa ibaba:
a. Pangkat 1 at 2: Responsableng Paggamit ng Computer
b. Pangkat 3 at 4: Repsonsableng Paggamit ng internet
c. Pangkat 5 at 6: Responsableng Paggamit ng Email
3. Gumawa ng skit o anumang uri ng presentasyon na
tumatalakay sa responsableng paggamit ng computer,
internet, at email. Ipakita ito sa klase.
Gawain C: Mga Gabay para sa Kasiya-siya at
Responsableng Paggamit ng Internet
Makibahagi sa talakayan tungkol sa mga gabay para sa
ligtas at responsableng paggamit ng internet.
Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahahalagang
alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng
internet.
Gawain D: Patakaran: Gawin Natin . . . Dapat Nating
Sundin . .
Gamit ang dating grupo sa Gawain D, gumawa ng
tigtatlong patakaran para sa sumusunod:
a. Pangkat 1 at 2: Patakaran sa Paggamit ng
Computer
b. Pangkat 3 at 4: Patakaran sa Paggamit ng internet
c. Pangkat 5 at 6: Patakaran sa Paggamit ng Email
Isulat sa strips ng kartolina ang bawat patakarang
mabubuo at idikit ang mga ito sa pader ng computer
room.
Patakaran sa Paggamit ng
Computer
Patakaran sa Paggamit ng
Internet
Patakaran sa Paggamit ng
Email
B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa
mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng
computer.
1. Pagpasok sa computer laboratory, ang
dapat kong gawin ay:
a. buksan ang computer, at maglaro ng online
games
b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga
para sa akin
c. kumain at uminom
2. May nagpapadala sa iyo ng hindi
naaangkop na “online message,” ano ang
dapat mong gawin?
a. Panatilihin itong isang lihim.
b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo
na huwag ka na niyang padalhan ng hindi
naaangkop na mensahe.
c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin
nila ang Internet Service Provider.
3. Sa paggamit ng internet sa computer
laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin?
a. Maaari kong i-check ang aking email sa
anumang oras na naisin ko.
b.Maaari akong pumunta sa chat rooms o
gamitin ang instant messaging para makipag-
ugnayan sa aking mga kaibigan.
c. Maaari ko lamang gamitin ang internet at
magpunta sa aprobado o mga pinayagang
websites kung may pahintulot ng guro.
4. Kapag may humingi ng personal na
impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o
address, dapat mong:
a. ibigay ang hinihinging impormasyon at
magalang nagawin ito.
b. i-post ang impormasyon sa anumang
pampublikongwebsites tulad ng Facebook,
upang makita ninuman.
c. iwasang ibigay ang personal na impormasyon
online,dahil hindi mo batid kung kanino ka
nakikipag-ugnayan.
5. Nakakita ka ng impormasyon o
lathalain sa computer na sa iyong
palagay ay hindi naangkop, ano ang
dapat mong gawin?
a. Huwag pansinin. Balewalain.
b. I-off ang computer at sabihin ito sa
iyong kaibigan.
c. Ipaalam agad sa nakatatanda.
Maglagay ng tsek () sa hanay ng thumbs up icon kung OO
ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI.
Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng
Computer, Internet, at Email
• Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer.
• Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing
gumagamit ng computer.
• Nakahahanap ng impormasyon sa mga safe at recommended
sites sa internet.
• Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng internet
at nakaiiwas dito.
• Nakapagse-share ng files sa mga kamag-aral upang
makatulong sa paggawa ng takdang-aralin.
1 von 37

Recomendados

Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... von
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
128.4K views23 Folien
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email von
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailMarie Jaja Tan Roa
70.3K views20 Folien
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 - von
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Cathy Princess Bunye
63.9K views40 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict von
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
68.5K views13 Folien
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict von
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictEpp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictMICHELLE CABOT
7.4K views13 Folien
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling Kasuotan von
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling KasuotanHE 4 Pag Aalaga ng Sariling Kasuotan
HE 4 Pag Aalaga ng Sariling KasuotanMarie Jaja Tan Roa
21.1K views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng... von
Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...
Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...Arnel Bautista
45.4K views19 Folien
Q1 epp ict entrep (1) von
Q1 epp ict entrep (1)Q1 epp ict entrep (1)
Q1 epp ict entrep (1)EDITHA HONRADEZ
48K views214 Folien
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental von
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalEpp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalnottysylvia
58.8K views14 Folien
Pananaliksik Gamit ang Internet von
Pananaliksik Gamit ang InternetPananaliksik Gamit ang Internet
Pananaliksik Gamit ang InternetEirish Lazo
37.3K views48 Folien
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukat von
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukatGrade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukat
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukatArnel Bautista
79.9K views23 Folien
Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict von
Ict aralin 12  pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ictIct aralin 12  pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict
Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ictJOHNBERGIN MACARAEG
21.4K views23 Folien

Was ist angesagt?(20)

Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng... von Arnel Bautista
Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...
Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 1 entrepreneurship- ang pagbebenta ng...
Arnel Bautista45.4K views
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental von nottysylvia
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalEpp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
nottysylvia58.8K views
Pananaliksik Gamit ang Internet von Eirish Lazo
Pananaliksik Gamit ang InternetPananaliksik Gamit ang Internet
Pananaliksik Gamit ang Internet
Eirish Lazo37.3K views
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukat von Arnel Bautista
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukatGrade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukat
Grade 4 e.p.p. industrial arts quarter 4 aralin 1 - mga kagamitan sa pagsusukat
Arnel Bautista79.9K views
Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict von JOHNBERGIN MACARAEG
Ict aralin 12  pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ictIct aralin 12  pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict
Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict
JOHNBERGIN MACARAEG21.4K views
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf von ColleenCruz4
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdfPAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
ColleenCruz43.4K views
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Mary Ann Encinas29.5K views
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Mary Ann Encinas29.9K views
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur von Arnel Bautista
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Arnel Bautista110.9K views
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus von Marie Jaja Tan Roa
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusPanganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Marie Jaja Tan Roa54.2K views
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EPP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL104.4K views
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan von EDITHA HONRADEZ
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
EDITHA HONRADEZ107.7K views
Home Economics Aralin 1 Tungkulin sa Sarili von Marie Jaja Tan Roa
Home Economics Aralin 1 Tungkulin sa SariliHome Economics Aralin 1 Tungkulin sa Sarili
Home Economics Aralin 1 Tungkulin sa Sarili
Marie Jaja Tan Roa15.4K views
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili von Arnel Bautista
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sariliGrade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili
Grade 4 e.p.p. quarter 2 aralin 1-h.e. tungkulin sa sarili
Arnel Bautista20.6K views
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman von VIRGINITAJOROLAN1
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng HalamanEPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman
VIRGINITAJOROLAN15.4K views
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL243.9K views

Similar a Ict aralin 7

Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... von
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
11.1K views23 Folien
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx von
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxRizsajinHandig2
24 views24 Folien
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx von
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxJhengPantaleon
41 views49 Folien
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx von
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxEPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxBalquedraQuivesRomme
108 views34 Folien
Learning about epp von
Learning about eppLearning about epp
Learning about eppMariko Toyama
752 views13 Folien
day 3 ict.pptx von
day 3 ict.pptxday 3 ict.pptx
day 3 ict.pptxALBERTOSARMIENTO17
50 views32 Folien

Similar a Ict aralin 7(17)

Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Mary Ann Encinas11.1K views
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx von RizsajinHandig2
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
RizsajinHandig224 views
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx von AngelicaTaer
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docxPanuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
AngelicaTaer2 views
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx von AngelicaTaer
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docxPanuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
AngelicaTaer6 views
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante von alrich0325
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
alrich0325105.4K views
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx von JonasJovellana
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptxPAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx
JonasJovellana472 views
Monday july 6 july 10,2015 epp lp von EDITHA HONRADEZ
Monday          july 6 july 10,2015 epp lpMonday          july 6 july 10,2015 epp lp
Monday july 6 july 10,2015 epp lp
EDITHA HONRADEZ5.8K views
malwares-EPP.docx von ZennyArio
malwares-EPP.docxmalwares-EPP.docx
malwares-EPP.docx
ZennyArio73 views
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet von Ella Socia
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internetEdukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet
Ella Socia16.4K views

Más de EDITHA HONRADEZ

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
15.7K views16 Folien
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitEDITHA HONRADEZ
4.7K views47 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
11.2K views20 Folien
Mapeh quarter 2 [autosaved] von
Mapeh quarter 2 [autosaved]Mapeh quarter 2 [autosaved]
Mapeh quarter 2 [autosaved]EDITHA HONRADEZ
56.6K views105 Folien
Health quarter 2 aralin 1 von
Health quarter 2 aralin 1Health quarter 2 aralin 1
Health quarter 2 aralin 1EDITHA HONRADEZ
26.8K views20 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
27.1K views20 Folien

Más de EDITHA HONRADEZ(20)

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.7K views
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von EDITHA HONRADEZ
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ4.7K views
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig von EDITHA HONRADEZ
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindigEpp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
EDITHA HONRADEZ21.9K views

Ict aralin 7

 • 1. Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 • 3. Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology (ICT) katulad ng computer, email, at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet, at email sa paaralan.
 • 4. Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang sumusunod. Maglagay ng tsek (/) sa hanay ng thumbs up icon kung OO ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI. Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet, at Email 1.Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. 2.Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. 3.Nakakasaliksik ng impormasyon sa mga sites sa internet.
 • 5. 4.Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng Internet at nakaiiwas dito. 5.Nakapagse-share o nagpapamahagi ng files sa mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng takdang- aralin 6.Nakasusunod sa mga gabay na pinagkasunduan sa responsableng paggamit ng computer, internet, at email
 • 6. 1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa bahay, paaralan, at mga lugar-pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya? 2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang ito? Bakit?
 • 7. Information Technology (IT) pamamaraan kasangkapan teknolohiya Tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago, at maibahagi.
 • 8. Itinuturing din itong Sining at Agham: • pagtatala (recording) • pag-iingat (storage) • pagsasaayos (organizing) • pakikipagpalitan (exchange) • pagpapalaganap ng impormasyon (information dissemination).
 • 9. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email Exposure o pagkalantad ng mga di-naaangkop na materyales. o Maaari kang makakita ng materyales na tahasang seksuwal, marahas, at ipinagbabawal o ilegal.
 • 10. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email  Viruses, Adware, at Spyware o Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng Internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana.
 • 11.  Paniligalig at Pananakot o Harassment at Cyber bullying o Maaari ka ring makaranas ng cyber bullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag- ugnayan sa mga hindi kakilala.
 • 12.  Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan o Identity Theft o ang naibahagi mong personal na impormasyon ay gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaaring ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ang tinatawag na identity theft o fraud.
 • 13. Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet, at email ay ang sumusunod:  Tiyakin/itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng kompyuter, internet at email.
 • 14.  Magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at maida-download gamit ang Internet.
 • 15. Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam.
 • 16. SUBUKIN MO! A. Isulat sa notbuk ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. ______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. ______2. Dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw. ______3. Maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang Internet. ______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. ______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase.
 • 17. Day 2
 • 18. ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA SA LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET  Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng kompyuter, internet, at email.  Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory.
 • 19.  Alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon.  Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksiyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan.
 • 20.  Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong sites sa internet.  Huwag maglathala, magbigay, o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao (katulad ng tirahan, email address, telepono).
 • 21.  Pumili ng password na mahirap mahulaan, at palitan ito kung kinakailangan.  Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Halimbawa: www.kidzui.com www.kids.aol.com www.surfnetkids.com
 • 22.  Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mag-aaral.  Huwag ibigay ang password kaninuman (maliban sa mga magulang) at siguraduhing naka-log-out ka bago patayin o i-off ang kompyuter.  I-shut-down ang kompyuter at i-off ang koneksiyon ng internet kung tapos nang gamitin ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang mga ito kapag hindi ginagamit.
 • 23. Gawain A: Tseklist sa Tamang Posisyon sa Paggamit ng Computer
 • 25. Isagawa ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek ang hanay ng icon na napili. 1. May sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas nito. 2. Habang nagta-type,mas mababa nang kaunti ang keyboard sa kamay. PAMANTAYAN SA TAMANG PAGGAMIT NG COMPUTER
 • 26. 3. Bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. 4. Nakaupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa.
 • 27. 5. Tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naiki-click ito nang mabilis. 6. Walang liwanag na nakatapat sa screen ng monitor. Tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable na ito sa iyong paningin.
 • 28. Gawain B: Mag-Skit Tayo… 1. Bumuo ng anim na grupo. 2. Ang bawat grupo ay tatalakay tungkol sa responsableng paggamit ng computer, internet, email, at ang mga kaakibat na panganib na dulot nito. Tingnan ang pagkakaayos ng grupo batay sa paksang tatalakayin sa ibaba: a. Pangkat 1 at 2: Responsableng Paggamit ng Computer b. Pangkat 3 at 4: Repsonsableng Paggamit ng internet c. Pangkat 5 at 6: Responsableng Paggamit ng Email 3. Gumawa ng skit o anumang uri ng presentasyon na tumatalakay sa responsableng paggamit ng computer, internet, at email. Ipakita ito sa klase.
 • 29. Gawain C: Mga Gabay para sa Kasiya-siya at Responsableng Paggamit ng Internet Makibahagi sa talakayan tungkol sa mga gabay para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet.
 • 30. Gawain D: Patakaran: Gawin Natin . . . Dapat Nating Sundin . . Gamit ang dating grupo sa Gawain D, gumawa ng tigtatlong patakaran para sa sumusunod: a. Pangkat 1 at 2: Patakaran sa Paggamit ng Computer b. Pangkat 3 at 4: Patakaran sa Paggamit ng internet c. Pangkat 5 at 6: Patakaran sa Paggamit ng Email
 • 31. Isulat sa strips ng kartolina ang bawat patakarang mabubuo at idikit ang mga ito sa pader ng computer room. Patakaran sa Paggamit ng Computer Patakaran sa Paggamit ng Internet Patakaran sa Paggamit ng Email
 • 32. B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. 1. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay: a. buksan ang computer, at maglaro ng online games b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin c. kumain at uminom
 • 33. 2. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na “online message,” ano ang dapat mong gawin? a. Panatilihin itong isang lihim. b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang Internet Service Provider.
 • 34. 3. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? a. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. b.Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag- ugnayan sa aking mga kaibigan. c. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro.
 • 35. 4. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong: a. ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang nagawin ito. b. i-post ang impormasyon sa anumang pampublikongwebsites tulad ng Facebook, upang makita ninuman. c. iwasang ibigay ang personal na impormasyon online,dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan.
 • 36. 5. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naangkop, ano ang dapat mong gawin? a. Huwag pansinin. Balewalain. b. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. c. Ipaalam agad sa nakatatanda.
 • 37. Maglagay ng tsek () sa hanay ng thumbs up icon kung OO ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI. Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet, at Email • Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. • Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. • Nakahahanap ng impormasyon sa mga safe at recommended sites sa internet. • Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng internet at nakaiiwas dito. • Nakapagse-share ng files sa mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng takdang-aralin.