Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko

EDITHA HONRADEZ
EDITHA HONRADEZsuper hero um 1972
YUNIT II ARALIN 2
PUNA AT MUNGKAHI MO,
TANGGAP KO
Layunin
Nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at
kilos ng kapuwa tulad ng pagtanggap ng puna ng kapuwa
nang maluwag sa kalooban
Walang perpektong tao sa mundong
ito. Lahat tayo ay may kahinaan at
kakayahan, subalit magkakaiba ang
pagtanggap ng tao sa kanilang mga
Day 1
Alamin Natin
Basahin at Gawin
Punaypay( Puna at Pamaypay)
1. Kumuha ng isang buong papel
at itupi ito nang sampu na
parang pamaypay. Isulat ang
iyong pangalan sa unang tupi.
2. Kapag narinig ang musika,
ipapasa ang iyong papel.
3. Kapag huminto ang musika, susulatan
mo ang isang tupi ng papel na hawak
mo ng isang salitang naglalarawan sa
may-ari ng papel. Maaari mong ilarawan
ang pisikal na anyo at ang ugali ng may-
ari ng papel. Siguraduhin mo lamang na
tama ang paglalarawan mo sa kaniya.
Huwag mong isusulat ang iyong
pangalan.
4. Ipapasang muli ang papel kapag
tumugtog ang musika at uulitin ang
proseso nang siyam na beses
hanggang sa masulatan ang bawat
tiklop ng papel.
5. Kapag natapos ang musika,
kokolektahin ng guro ang mga papel
upang ibigay sa may-ari nito.
Basahin ang isinulat ng iyong kaklase. Gamit
ang iyong kuwaderno, gumuhit ng dalawang
kahon at isulat kung paano ka inilarawan ng
iyong mga kaklase.
Magandang Puna Hindi magandang Puna
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Saan mas maraming
naisulat na puna ang iyong
kaklase? Sa iyong palagay,
bakit mas marami ang
nagbigay sa iyo ng ganitong
puna?
Ano ang
naramdaman mo
nang mabasa mo
ang hindi
magandang puna sa
iyo?
Day 2
Isagawa Natin
Isagawa Natin
Gawain 1
Tumalon ka sa tuwa nang
sabihin sa iyong nakapasa ka
sa audition ng “Birit
Bulilit.”Puspusan kang nag-
ensayo upang makuha mo
ang magandang puna ng
mga hurado at magtaas ng
pulang panyo tanda ng
Isagawa Natin
Gawain 1
Dumating ang oras ng iyong
pagtatanghal sa nasabing
paligsahan. Bumirit ka ng
buong husay subalit natapos
ang iyong awit na walang
hurado ang nagtaas ng pulang
panyo. Sa halip na pula asul ay
asul ang kanilang itinaas
tanda ng iyong pagkabigo.
Isagawa Natin
Gawain 1
Sabi ng unang hurado na si
Piolo Valdez, kulang ka raw sa
sigla. Ang puna naman ng
ikalawang hurado na si Carmi
Salcedo, may mga nota na
hindi mo naabot. Sinabi ng
ikatlong huradong si Kath
Padilla, kulang ka raw sa
pagbibigay ng damdamin sa
1. Ano ang iyong reaksiyon nang
marinig mo ang puna ng mga
hurado? Paano mo tinanggap ang
mga puna?
2. Bakit kaya sa palagay mo ay
negatibo ang natanggap mong
mga puna?
3. Sa iyong palagay, ano ang iyong
naging pagkukulang?
4. Ano naman ang iyong gagawin upang sa
susunod na paligsahan ay positibong puna
ang iyong matanggap?
5. Isa-isahin ang iyong maaaring
kakulangan na naging sanhi para hindi ka
manalo sa paligsahan. Ilagay ito sa graphic
organizer at ilagay mo rin ang mga dapat
gawin upang makatanggap ng positibong
puna.
Ang aking
kakulangan:
1.
2.
3.
Mga dapat kong
gawin upang mas
mapabuti ang
aking kakayahan:
1.
2.
3.
Gawain 2 May inilunsad na patimpalak ang
Supreme Pupil Government o SPG sa
inyong paaralan. Ito ay tinawag nilang
“Pagpapahalaga sa Class Home Ko.”
Bubuo kayo ng apat na pangkat upang
makagawa ng plano kung paano ninyo
mapagaganda ang inyong silid-aralan para
manalo sa paligsahan. Layunin ng
paligsahan na maging sentro ng bawat
silid-aralan ang Pagpapahalaga o Values.
Gawain 2 Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina.
Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag-
usapang mabuti at mapaganda ang inyong plano.
Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon
upang maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng
plano. Ang hurado ay binubuo ng SPG, mga
Guidance Counselor, at kinatawan ng samahan ng
mga magulang. Bibigyan ng puna ang inyong
nagawang plano batay sa pamantayang ibibigay ng
guro. Isulat ang lahat ng magiging puna at
mungkahi.
Gawain 2
Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina.
Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag-usapang
mabuti at mapaganda ang inyong plano.
Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon upang
maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng plano. Ang
hurado ay binubuo ng SPG, mga Guidance Counselor, at
kinatawan ng samahan ng mga magulang. Bibigyan ng
puna ang inyong nagawang plano batay sa pamantayang
ibibigay ng guro. Isulat ninyo ang lahat ng magiging puna
at mungkahi na ibibigay ng bawat hurado.
Gawain 2
1. Ano ang inyong gagawin
kung hindi mapili ang
inyong ginawang plano
para sa inyong silid-
aralan?
2. Paano ninyo tatanggapin
ang puna ng mga
hurado?
Day 3
Isapuso Natin
Gawain 2
Magpasiya ka!
Suriin ang mga sitwasyon.
Pangarap mong maging modelo
sa iyong paglaki kung kaya’t
sumasali ka sa mga paligsahan sa
inyong paaralan at komunidad.
Gayon pa man, madalas mong
marinig na may pumipintas sa iyo.
Ano ang iyong gagawin?
Gawain 2
May bago kang kaklase
galing sa malayong
probinsiya. Nalaman mong
pinipintasan ito ng mga
kaklase mo. Ano ang
sasabihin mo sa kanila?
Gawain 2
Napaunlad mo ang iyong angking
kakayahan sa pagguhit. Marami
ang humahanga sa iyo sapagkat
madalas kang manalo sa mga
paligsahan. Ano ang iyong sinasabi
sa mga nagbibigay sa iyo ng mga
papuri?
Gawain 2
Madalas kang kumanta
sapagkat hilig mo rin ito.
Sinigawan ka ng inyong
kapitbahay. Hindi raw
maganda ang boses mo.
Mapipikon ka ba?
Gawain 2
Binabatikos ka dahil sa
isang pagkakamaling
nagawa mo. Paano mo
haharapin ang mga
pumupuna sa iyo?
Likas sa tao ang magbigay ng puna o papuri sa
kilos, ugali, at pisikal na anyo ng kaniyang kapuwa.
May mga pagkakataong hindi natin namamalayan
na nakasasakit na tayo ng damdamin ng ating
kapuwa dahil sa mga ibinibigay nating puna at
pintas.
Paano ba tatanggapin ang mga puna nang
maluwag sa ating kalooban? May mga paraan na
makatutulong sa isang batang tulad mo upang higit
na mapaunlad ang sarili sa kabila ng maraming
puna na iyong natatanggap.
Tandaan Natin
Tandaan Natin
Ang isang tao ay maaaring matuto mula sa
kaniyang kapuwa. Samakatuwid, maaari
mong ituring na bagong impormasyon ang
natanggap mong puna at magagamit mo ito
upang higit na mapagbuti ang iyong mga
gawain at kilos.
Ang sumusunod na pamaraan ay
makatutulong sa iyo upang higit na
mapamahalaan mo ang iyong sarili at
makamit ang layunin sa buhay:
Tandaan Natin
• Pakinggan ang sinasabi ng kapuwa mo,
subalit timbangin mo kung ano ang
magiging bunga kung ito ay iyong
susundin o hindi.
• Magkaroon ng positibong pananaw sa
mga bagay na nangyayari sa iyo at sa
iyong paligid.
• Alamin kung ano-ano ang nais mo sa
buhay at dito ituon ang iyong pansin.
Tandaan Natin
• Gawing inspirasyon sa iyong
ginagawa ang iyong pamilya, mga
kaibigan at higit sa lahat magkaroon
ng matibay na paniniwala sa Diyos.
• Maging mabuting halimbawa sa
iyong kapuwa sa pagbibigay ng puna
at papuri.
Tandaan Natin
• Sumali sa mga gawaing pampaaralan
(extra-curricular activities) upang
magkaroon ng maraming kaibigan at
makakuha ng bagong impormasyon.
• Isipin lagi na ang papuri at puna ay
makatutulong sa pagkilala natin sa ating
sarili at upang magkaroon ng pagbabago
at pag-unlad sa iyong mga ginagawa.
Tandaan Natin
Ang pagsusuri sa mga puna ay makatutulong
upang matanggap ang mga ito nang maluwag
sa kalooban at hindi maging sanhi ng kawalan
ng tiwala sa sariling kakayahan.
Sa iyong paglaki ay marami kang maririnig na
mga puna at papuri sa iyong ginagawa. Ang
mahinahong pagtanggap sa mga ito ay
makatutulong upang higit na maunawaan ang
damdamin ng kapuwa at higit na mapaunlad
ang sarili.
Day 4
Isabuhay Natin
Bumuo ng apat na pangkat. Gamitin
ang inyong pagkamalikhain upang
makapagsadula ng isang bahagi ng
buhay ni Manuel L. Quezon, ang ama
ng Wikang Filipino. Bibigyan ang bawat
pangkat ng pagkakataong
makapagbigay ng puna o papuri sa
presentasyon. Sundin ang gabay sa
ibaba sa pagbibigay ng puna at papuri.
A. Pagbibigay ng puna : Isulat ang inyong mga puna sa
ikalawa at ikatlong hanay. Gawin ito sa kuwaderno.
Pangkat na nagtatanghal Negatibong Puna Positibong Puna
1.
2.
3.
B. Pagtanggap ng puna : Ayon sa natanggap na puna
ng inyong pangkat, paano ninyo tatangapin ang mga
ito? Gawin ito sa kuwaderno.
Natanggap na Puna Paraan ng Pagtanggap sa
mga Puna
Day 5
Subukin Natin
Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung sa palagay
mo ay tama ang mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga
puna. Iguhit ang malungkot na mukha kung hindi ka sang-
ayon sa mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.
___1. Salamat sa pagpuna mo,susundin ko ang iyong payo.
___2. Wala kang pakialam.
___3. Kunwari lang naman yan na tutulong para mapaganda
ang proyekto ko,alam ko naiinggit lang yan.
___4. Mabuti at napansin mong malaki sa ang damit ko.
___5. Ayos lang sa akin ang puna mo, mabuti nga at
mababago ko.
___6. Alam kong para sa kabutihan ko ang puna mo.
____7. Magaling ako kaya di ko kailangan ang puna
mo.
____8. Basta ito ang gusto ko, kaya hindi ko
pwedeng baguhin.
____9. Mabuti na lang napuna mo ang mali bago ko
naipasa.
____10.Matagal ko na itong alam kaya hindi ko na
papansinin ang sinsabi mo.
Mas marami ang naiguhit
kong
masayang mukha dahil
____.
Iginuhit ko ang malungkot
na
Binabati kita! Ngayon
ay may positibo ka
nang pagtanggap sa
mga punang
ibinibigay sa iyo ng
iyong kapuwa!
1 von 42

Recomendados

Esp 4 unit 2 aralin 4 von
Esp 4 unit 2 aralin 4 Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4 Rlyn Ralliv
12.9K views14 Folien
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat von
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
124.9K views11 Folien
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita von
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaMissAnSerat
26.2K views13 Folien
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin von
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinAlice Failano
77.9K views12 Folien
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto von
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
33.6K views19 Folien
FILIPINO MELCs Grade 5.pdf von
FILIPINO MELCs Grade 5.pdfFILIPINO MELCs Grade 5.pdf
FILIPINO MELCs Grade 5.pdfJeward Torregosa
6.5K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5 von
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5Mat Macote
4.6K views35 Folien
Music Grade 4 1st Quarter Lesson 1 von
Music Grade 4 1st Quarter Lesson 1Music Grade 4 1st Quarter Lesson 1
Music Grade 4 1st Quarter Lesson 1DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
63.4K views19 Folien
Pagiging mahinahon von
Pagiging mahinahonPagiging mahinahon
Pagiging mahinahonJaizaDemecillo
1.4K views6 Folien
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docx von
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docxPHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docx
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docxMaestraQuenny
3.7K views8 Folien
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx von
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxJeanneAmper1
8.7K views63 Folien
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad von
Panghalip Pamatlig na Paari at PatuladPanghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at PatuladMAILYNVIODOR1
5K views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5 von Mat Macote
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Copy of es p6 q1_mod1_mapanuringpag_iisip_v5
Mat Macote4.6K views
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docx von MaestraQuenny
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docxPHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docx
PHIL-IRI-FILIPINO-GST-PASSAGES-GRADE-6.docx
MaestraQuenny3.7K views
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx von JeanneAmper1
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
JeanneAmper18.7K views
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad von MAILYNVIODOR1
Panghalip Pamatlig na Paari at PatuladPanghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad
MAILYNVIODOR15K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL253.3K views
Panghalip Panao, Kailanang Dalawahan sa Kaukulang Palagyo von RitchenMadura
Panghalip Panao, Kailanang Dalawahan sa Kaukulang PalagyoPanghalip Panao, Kailanang Dalawahan sa Kaukulang Palagyo
Panghalip Panao, Kailanang Dalawahan sa Kaukulang Palagyo
RitchenMadura3.5K views
Esp aralin 1 pagkakamali ko itutuwid ko von EDITHA HONRADEZ
Esp aralin 1 pagkakamali ko itutuwid koEsp aralin 1 pagkakamali ko itutuwid ko
Esp aralin 1 pagkakamali ko itutuwid ko
EDITHA HONRADEZ13.6K views
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B... von benzcadiong1
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
DAY-1-NAGAGAMIT-NANG-WASTO-ANG-MGA-PANGNGALAN-SA-PAGSASALITA-TUNGKOL-SA-TAO-B...
benzcadiong13.2K views
Pangangasiwa ng Likas na Yaman von RitchenMadura
Pangangasiwa ng Likas na YamanPangangasiwa ng Likas na Yaman
Pangangasiwa ng Likas na Yaman
RitchenMadura7K views
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6 von EDITHA HONRADEZ
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6
EDITHA HONRADEZ23.5K views
FIL 6 aralin 4.pptx von WIKA
FIL 6 aralin 4.pptxFIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptx
WIKA867 views

Similar a Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko

ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxROMELITOSARDIDO2
93 views40 Folien
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxDen Zkie
90 views40 Folien
Melc based es p 4 q2 week 1b von
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bEmeliaPastorin1
317 views25 Folien
Melc based es p 4 q2 week 1b von
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bEmeliaPastorin
105 views25 Folien
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx von
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxRowenaNuga
107 views34 Folien
ESP DLL CO2-2023.docx von
ESP DLL CO2-2023.docxESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docxOfeliaCantilla
30 views13 Folien

Similar a Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko (20)

ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von ROMELITOSARDIDO2
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ROMELITOSARDIDO293 views
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx von Den Zkie
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptxESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx
Den Zkie90 views
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx von RowenaNuga
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx
RowenaNuga107 views
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx von MaryfelBiascan
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
MaryfelBiascan267 views
ESP 6 PPT Q3 W1 - Aralin 1 - Ako at ang aking Papel tungo sa Kamalayang Pansi... von MaeShellahAbuyuan
ESP 6 PPT Q3 W1 - Aralin 1 - Ako at ang aking Papel tungo sa Kamalayang Pansi...ESP 6 PPT Q3 W1 - Aralin 1 - Ako at ang aking Papel tungo sa Kamalayang Pansi...
ESP 6 PPT Q3 W1 - Aralin 1 - Ako at ang aking Papel tungo sa Kamalayang Pansi...

Más de EDITHA HONRADEZ

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
15.6K views16 Folien
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitEDITHA HONRADEZ
4.6K views47 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
11.2K views20 Folien
Mapeh quarter 2 [autosaved] von
Mapeh quarter 2 [autosaved]Mapeh quarter 2 [autosaved]
Mapeh quarter 2 [autosaved]EDITHA HONRADEZ
56.6K views105 Folien
Health quarter 2 aralin 1 von
Health quarter 2 aralin 1Health quarter 2 aralin 1
Health quarter 2 aralin 1EDITHA HONRADEZ
26.7K views20 Folien
Epp he aralin 20 von
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
27.1K views20 Folien

Más de EDITHA HONRADEZ(20)

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... von EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.6K views
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit von EDITHA HONRADEZ
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ4.6K views
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig von EDITHA HONRADEZ
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindigEpp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
EDITHA HONRADEZ21.8K views

Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko

 • 1. YUNIT II ARALIN 2 PUNA AT MUNGKAHI MO, TANGGAP KO Layunin Nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapuwa tulad ng pagtanggap ng puna ng kapuwa nang maluwag sa kalooban
 • 2. Walang perpektong tao sa mundong ito. Lahat tayo ay may kahinaan at kakayahan, subalit magkakaiba ang pagtanggap ng tao sa kanilang mga
 • 4. Basahin at Gawin Punaypay( Puna at Pamaypay)
 • 5. 1. Kumuha ng isang buong papel at itupi ito nang sampu na parang pamaypay. Isulat ang iyong pangalan sa unang tupi. 2. Kapag narinig ang musika, ipapasa ang iyong papel.
 • 6. 3. Kapag huminto ang musika, susulatan mo ang isang tupi ng papel na hawak mo ng isang salitang naglalarawan sa may-ari ng papel. Maaari mong ilarawan ang pisikal na anyo at ang ugali ng may- ari ng papel. Siguraduhin mo lamang na tama ang paglalarawan mo sa kaniya. Huwag mong isusulat ang iyong pangalan.
 • 7. 4. Ipapasang muli ang papel kapag tumugtog ang musika at uulitin ang proseso nang siyam na beses hanggang sa masulatan ang bawat tiklop ng papel. 5. Kapag natapos ang musika, kokolektahin ng guro ang mga papel upang ibigay sa may-ari nito.
 • 8. Basahin ang isinulat ng iyong kaklase. Gamit ang iyong kuwaderno, gumuhit ng dalawang kahon at isulat kung paano ka inilarawan ng iyong mga kaklase. Magandang Puna Hindi magandang Puna 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 9. Saan mas maraming naisulat na puna ang iyong kaklase? Sa iyong palagay, bakit mas marami ang nagbigay sa iyo ng ganitong puna?
 • 10. Ano ang naramdaman mo nang mabasa mo ang hindi magandang puna sa iyo?
 • 12. Isagawa Natin Gawain 1 Tumalon ka sa tuwa nang sabihin sa iyong nakapasa ka sa audition ng “Birit Bulilit.”Puspusan kang nag- ensayo upang makuha mo ang magandang puna ng mga hurado at magtaas ng pulang panyo tanda ng
 • 13. Isagawa Natin Gawain 1 Dumating ang oras ng iyong pagtatanghal sa nasabing paligsahan. Bumirit ka ng buong husay subalit natapos ang iyong awit na walang hurado ang nagtaas ng pulang panyo. Sa halip na pula asul ay asul ang kanilang itinaas tanda ng iyong pagkabigo.
 • 14. Isagawa Natin Gawain 1 Sabi ng unang hurado na si Piolo Valdez, kulang ka raw sa sigla. Ang puna naman ng ikalawang hurado na si Carmi Salcedo, may mga nota na hindi mo naabot. Sinabi ng ikatlong huradong si Kath Padilla, kulang ka raw sa pagbibigay ng damdamin sa
 • 15. 1. Ano ang iyong reaksiyon nang marinig mo ang puna ng mga hurado? Paano mo tinanggap ang mga puna? 2. Bakit kaya sa palagay mo ay negatibo ang natanggap mong mga puna? 3. Sa iyong palagay, ano ang iyong naging pagkukulang?
 • 16. 4. Ano naman ang iyong gagawin upang sa susunod na paligsahan ay positibong puna ang iyong matanggap? 5. Isa-isahin ang iyong maaaring kakulangan na naging sanhi para hindi ka manalo sa paligsahan. Ilagay ito sa graphic organizer at ilagay mo rin ang mga dapat gawin upang makatanggap ng positibong puna.
 • 17. Ang aking kakulangan: 1. 2. 3. Mga dapat kong gawin upang mas mapabuti ang aking kakayahan: 1. 2. 3.
 • 18. Gawain 2 May inilunsad na patimpalak ang Supreme Pupil Government o SPG sa inyong paaralan. Ito ay tinawag nilang “Pagpapahalaga sa Class Home Ko.” Bubuo kayo ng apat na pangkat upang makagawa ng plano kung paano ninyo mapagaganda ang inyong silid-aralan para manalo sa paligsahan. Layunin ng paligsahan na maging sentro ng bawat silid-aralan ang Pagpapahalaga o Values.
 • 19. Gawain 2 Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina. Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag- usapang mabuti at mapaganda ang inyong plano. Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon upang maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng plano. Ang hurado ay binubuo ng SPG, mga Guidance Counselor, at kinatawan ng samahan ng mga magulang. Bibigyan ng puna ang inyong nagawang plano batay sa pamantayang ibibigay ng guro. Isulat ang lahat ng magiging puna at mungkahi.
 • 20. Gawain 2 Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina. Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag-usapang mabuti at mapaganda ang inyong plano. Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon upang maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng plano. Ang hurado ay binubuo ng SPG, mga Guidance Counselor, at kinatawan ng samahan ng mga magulang. Bibigyan ng puna ang inyong nagawang plano batay sa pamantayang ibibigay ng guro. Isulat ninyo ang lahat ng magiging puna at mungkahi na ibibigay ng bawat hurado.
 • 21. Gawain 2 1. Ano ang inyong gagawin kung hindi mapili ang inyong ginawang plano para sa inyong silid- aralan? 2. Paano ninyo tatanggapin ang puna ng mga hurado?
 • 23. Gawain 2 Magpasiya ka! Suriin ang mga sitwasyon. Pangarap mong maging modelo sa iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa mga paligsahan sa inyong paaralan at komunidad. Gayon pa man, madalas mong marinig na may pumipintas sa iyo. Ano ang iyong gagawin?
 • 24. Gawain 2 May bago kang kaklase galing sa malayong probinsiya. Nalaman mong pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila?
 • 25. Gawain 2 Napaunlad mo ang iyong angking kakayahan sa pagguhit. Marami ang humahanga sa iyo sapagkat madalas kang manalo sa mga paligsahan. Ano ang iyong sinasabi sa mga nagbibigay sa iyo ng mga papuri?
 • 26. Gawain 2 Madalas kang kumanta sapagkat hilig mo rin ito. Sinigawan ka ng inyong kapitbahay. Hindi raw maganda ang boses mo. Mapipikon ka ba?
 • 27. Gawain 2 Binabatikos ka dahil sa isang pagkakamaling nagawa mo. Paano mo haharapin ang mga pumupuna sa iyo?
 • 28. Likas sa tao ang magbigay ng puna o papuri sa kilos, ugali, at pisikal na anyo ng kaniyang kapuwa. May mga pagkakataong hindi natin namamalayan na nakasasakit na tayo ng damdamin ng ating kapuwa dahil sa mga ibinibigay nating puna at pintas. Paano ba tatanggapin ang mga puna nang maluwag sa ating kalooban? May mga paraan na makatutulong sa isang batang tulad mo upang higit na mapaunlad ang sarili sa kabila ng maraming puna na iyong natatanggap. Tandaan Natin
 • 29. Tandaan Natin Ang isang tao ay maaaring matuto mula sa kaniyang kapuwa. Samakatuwid, maaari mong ituring na bagong impormasyon ang natanggap mong puna at magagamit mo ito upang higit na mapagbuti ang iyong mga gawain at kilos. Ang sumusunod na pamaraan ay makatutulong sa iyo upang higit na mapamahalaan mo ang iyong sarili at makamit ang layunin sa buhay:
 • 30. Tandaan Natin • Pakinggan ang sinasabi ng kapuwa mo, subalit timbangin mo kung ano ang magiging bunga kung ito ay iyong susundin o hindi. • Magkaroon ng positibong pananaw sa mga bagay na nangyayari sa iyo at sa iyong paligid. • Alamin kung ano-ano ang nais mo sa buhay at dito ituon ang iyong pansin.
 • 31. Tandaan Natin • Gawing inspirasyon sa iyong ginagawa ang iyong pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat magkaroon ng matibay na paniniwala sa Diyos. • Maging mabuting halimbawa sa iyong kapuwa sa pagbibigay ng puna at papuri.
 • 32. Tandaan Natin • Sumali sa mga gawaing pampaaralan (extra-curricular activities) upang magkaroon ng maraming kaibigan at makakuha ng bagong impormasyon. • Isipin lagi na ang papuri at puna ay makatutulong sa pagkilala natin sa ating sarili at upang magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa iyong mga ginagawa.
 • 33. Tandaan Natin Ang pagsusuri sa mga puna ay makatutulong upang matanggap ang mga ito nang maluwag sa kalooban at hindi maging sanhi ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan. Sa iyong paglaki ay marami kang maririnig na mga puna at papuri sa iyong ginagawa. Ang mahinahong pagtanggap sa mga ito ay makatutulong upang higit na maunawaan ang damdamin ng kapuwa at higit na mapaunlad ang sarili.
 • 35. Bumuo ng apat na pangkat. Gamitin ang inyong pagkamalikhain upang makapagsadula ng isang bahagi ng buhay ni Manuel L. Quezon, ang ama ng Wikang Filipino. Bibigyan ang bawat pangkat ng pagkakataong makapagbigay ng puna o papuri sa presentasyon. Sundin ang gabay sa ibaba sa pagbibigay ng puna at papuri.
 • 36. A. Pagbibigay ng puna : Isulat ang inyong mga puna sa ikalawa at ikatlong hanay. Gawin ito sa kuwaderno. Pangkat na nagtatanghal Negatibong Puna Positibong Puna 1. 2. 3.
 • 37. B. Pagtanggap ng puna : Ayon sa natanggap na puna ng inyong pangkat, paano ninyo tatangapin ang mga ito? Gawin ito sa kuwaderno. Natanggap na Puna Paraan ng Pagtanggap sa mga Puna
 • 39. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung sa palagay mo ay tama ang mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Iguhit ang malungkot na mukha kung hindi ka sang- ayon sa mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Gawin ito sa iyong kuwaderno. ___1. Salamat sa pagpuna mo,susundin ko ang iyong payo. ___2. Wala kang pakialam. ___3. Kunwari lang naman yan na tutulong para mapaganda ang proyekto ko,alam ko naiinggit lang yan. ___4. Mabuti at napansin mong malaki sa ang damit ko. ___5. Ayos lang sa akin ang puna mo, mabuti nga at mababago ko.
 • 40. ___6. Alam kong para sa kabutihan ko ang puna mo. ____7. Magaling ako kaya di ko kailangan ang puna mo. ____8. Basta ito ang gusto ko, kaya hindi ko pwedeng baguhin. ____9. Mabuti na lang napuna mo ang mali bago ko naipasa. ____10.Matagal ko na itong alam kaya hindi ko na papansinin ang sinsabi mo.
 • 41. Mas marami ang naiguhit kong masayang mukha dahil ____. Iginuhit ko ang malungkot na
 • 42. Binabati kita! Ngayon ay may positibo ka nang pagtanggap sa mga punang ibinibigay sa iyo ng iyong kapuwa!