Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Epp he aralin 15

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp he aralin 13
Epp he aralin 13
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 15

 1. 1. EPP-Home Eco. Aralin 15 Wastong Paglilinis ng Bakuran Editha T.Honradez
 2. 2.  Ano-ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa paglilinis ng bakuran?  Paano ang wastong paglilinis sa bakuran?
 3. 3. Mga Mungkahing Gawain upang Makatulong ka sa Paglilinis sa Bakuran
 4. 4.  Maglaan ng oras para sa paglilinis ng bakuran bago pumasok at pagkauwi mula sa paaralan. Maaari ding gawin isang beses lang sa isang araw ang paglilinis. Maaaring gawin sa umaga o sa hapon depende kung anong oras maluwag ang iskedyul sa paaralan.
 5. 5. Hingin ang bahagi ng bakuran na nakatakda mong linisin araw- araw. Linisin ang bahagi ng bakuran na nakatakdang linisin mo araw-araw.
 6. 6.  Magsabi sa kasapi ng mag-anak kung hindi kayang linisin ang bahaging nakatakda sa iyo upang hindi mapabayaang marumi ito.
 7. 7. Mga Paraan ng Paglilinis sa Bakuran:
 8. 8. Ugaliin ang pagwawalis sa loob at labas ng bakuran. Tapat mo, linis mo.
 9. 9. Diligan ang mga halaman araw- araw. Paminsan- minsan, lagyan ito ng patabang organiko at bungkalin ang lupa sa paligid ng halaman.
 10. 10. Gupitan din ang mga halaman kung kailangan upang gumanda ang hugis at haba ng mga sanga at maging malusog ang halaman.
 11. 11.  Kung magtatapon ng basura, paghiwalayin ang nabubulok at hindi nabubulok. Ang mga tuyong dahon ay mga basurang nabubulok at maaaring gawing pataba. Ang mga hindi nabubulok gaya ng mga bote at plastik ay maaaring ipagbili o gamiting muli (recycle).
 12. 12. Kinakailangang takpan ang mga basurahan upang hindi pamugaran ng daga, langaw, ipis, at iba pang mga insekto.
 13. 13. - Bunutin ang mga damong ligaw hanggang sa mga ugat upang hindi kaagad tumubo ang mga ito. Isama sa compost ang mga binunot na damo o ibaon sa lupa upang maging pataba.
 14. 14. Siguruhing ang mga kanal o daluyan ng tubig ay dumadaloy nang tuloy-tuloy upang hindi pamahayan ng mga lamok at upang makaiwas sa sakit na dengue.
 15. 15. Takda: Magdala ng mga kagamitan sa paglilinis ng bakura.
 16. 16. Pangkatang Gawain
 17. 17. Gawain C : Paglilinis ng bakuran: Bilang pangkat, gawin ang tamang paglilinis sa bakuran at sa labas ng silid-aralan. Sundin ang panuntunan sa paggawa na ibinigay ng inyong guro. Tingnan kung nasunod ng inyong pangkat ang mga pamamaraan sa pamamagitan ng pagsagot ng lider sa tseklist:
 18. 18. Sipiin sa iyong kuwaderno at lagyan ng tsek (/) ang patlang ng bilang kung ang isinasaad ng pangungusap ay wastong paraan ng paglilinis ng bakuran at ekis (X) naman kung hindi. ___1.Linisin ang bahagi ng bakuran na nakatakdang linisin mo araw-araw. ____2. Ang mga damong ligaw na tumutubo ay kailangang bunutin kasama ang ugat nito. ____3. Ang bakurang malinis ay nakatutulong sa pagkakaroon ng malinis na pamayanan.
 19. 19. ____4. Kinakailangang walisin ang mga tuyong dahon at ibang kalat sa loob at labas ng bakuran. ____5. Ang mga basurang nabubulok ay kailangang ilagay sa compost pit. ____6. Ang mga basurang hindi nabubulok ay kailangang itapon sa malayong lugar. ____7. Bunutin ang mga ugat ng mga ligaw na damo upang hindi na tumubo muli.
 20. 20. ____8. Pagkatapos walisin ang mga tuyong dahon, sunugin ito ____9. Ang mga nabubulok na basura ay pampataba sa mga halaman. ____10. Gamitin ang pandakot kung ilalagay ang mga tuyong dahon sa basurahan.
 21. 21. Tumulong sa paglilinis ng inyong bakuran. Sipiin muli ang tseklist at gawin ito.

×