Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Didaktikken tilbage til læreren

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
It differentiering mr170914
It differentiering mr170914
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Didaktikken tilbage til læreren (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Didaktikken tilbage til læreren

 1. 1. DIDAKTIKKEN TILBAGE TIL LÆREREN Niels Jakob Pasgaard eDidaktik.dk
 2. 2. Hvad er egentlig didaktik? • Didaktikken er en del af pædagogikken! • Pædagogik handler i bund og grund om, at lærer og elever mødes i gensidig nysgerrighed på verden • Didaktikken må tage afsæt i denne pædagogiske nysgerrighed – ikke i ministerielle kompetencemål, operationelle måltal, forlagenes lærervejledninger eller andres ’køreklare forløb’!
 3. 3. Didaktikkens to dimensioner • En normativ dimension • Bygger på idealer om god undervisning • Formålet med skolen, faget og undervisningens indhold står centralt – som åbne spørgsmål • Udgør afsættet for didaktikken • En deskriptiv dimension • Bygger på erfaringer med undervisning • Løbende justeringer med afsæt i den konkrete undervisning
 4. 4. Hvad er der galt med nye Fælles Mål? • De er læringsmål – ikke pædagogiske mål • De er kompetencebaserede – fokus er på at lære eleverne viden der kan anvendes i konkrete (tænkte) situationer • De er centralt og på forhånd definerede og retter sig mod opnåelse af reformens operationelle måltal • De underminerer lærerens og elevernes gensidige nysgerrighed på verden
 5. 5. Hvad er der galt med køreklare forløb og lærervejledninger? ”Vi prioriterer at give lærerne mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Fagudvalgene er et produktionssted, og alle lærere skal lave tre digitale undervisningsforløb og lægge det på Center for Lærings hjemmeside. Det giver 110 køreklare forløb. Kravene er, at forløbene skal kunne forstås og bruges af andre, og de nye forenklede læringsmål skal være indarbejdet.” (Aarhus.dk) ”Samfundsfag 8 sikrer således, at den daglige undervisning i faget forbereder eleverne til aktiv deltagelse i demokratiet, udviklingen af handlekompetencer og bevidstheden om medborgerskab…” (Gyldendal.dk)
 6. 6. Blindhed for det normative! • En normativ dimension • Bygger på idealer om god undervisning • Formålet med skolen, faget og undervisningens indhold står centralt – som åbne spørgsmål • Udgør afsættet for didaktikken • En deskriptiv dimension • Bygger på (andres) erfaringer med undervisning • Løbende justeringer med afsæt i den konkrete undervisning
 7. 7. Det gode digitale læremiddel? Nogle af Undervisningsministeriets kriterier for tilskud: • Det digitale læremiddel skal opmærkes mod de forenklede Fælles Mål • Det digitale læremiddel skal være produceret til anvendelse i læringsøjemed i grundskolen • Kommuner og skoler skal deltage i undersøgelser af effekten af digitale læremidler Hvem træffer de didaktiske valg?
 8. 8. Didaktikken tilbage til læreren! • Det er hverken ministeriet, kollegaerne eller forlagene, men den enkelte lærer, der skal definere formål, udvælge indhold og begrunde de didaktiske valg! • Forberedelse, gennemførelse og evaluering er alle centrale elementer i didaktikken – ingen af dem kan udelades! • Didaktikken må være normativ og deskriptiv!
 9. 9. De gode digitale læremidler bør derfor… • Kunne tilpasses lærerens formål med undervisningen • Didaktiseres og sættes i faglig sammenhæng af læreren • Åbne verden for lærerens og elevernes fælles nysgerrighed • Evalueres ud fra lærerens formål med brugen af dem
 10. 10. En umulig opgave i dag? ”Når jeg siger, at jeg forbereder mig, så betyder det, at jeg søger på nettet, måske læser jeg nogle forskningsmaterialer eller noget undervisningsmateriale. Jeg undersøger et emne, som vi skal arbejde med. Det er forberedelse, men det kan jeg ikke mere. Det har jeg ikke tid til. Men jeg kan have styr på mine materialer til undervisningen. Derfor er jeg begyndt at kalde det klargøring i stedet for. Det hjælper mig.” (Lærer på folkeskolen.dk)
 11. 11. Læreren som it-didaktiker
 12. 12. Undervisningens formål • Hvorfor undervise i dette emne? • Overvejelserne tager afsæt i en åben fortolkning af skolens og fagets formål – gerne i diskussion med andre faglærere
 13. 13. Læringsmål og dannelsesmål • Hvad skal der undervises i i forløbet? • Hvad skal indholdet være? • Hvad skal eleverne have med fra forløbet – og hvad skal de komme med til forløbet? • Hvordan udvikles målene løbende? I komplicerede situationer kaster forsøg på realiseringen af målet lys over oversete ting. Dette kræver, at det oprindelige mål revideres. Man må lægge til og trække fra. Et mål må derfor være fleksibelt. Det må være i stand til at forandre sig alt efter omstændighederne. Et mål der er etableret udenfor handlingssituationen er altid rigidt. - J. Dewey
 14. 14. Forudsætninger og rammefaktorer • Hvad er rammerne for dette forløb? • Hvilke forudsætninger har eleverne? • Hvad ved de i forvejen? • Hvad kan de i forvejen? • Hvad mener de i forvejen? • Hvilke ressourcer kan de trække på uden for skolen? • Hvilke rammefaktorer arbejder vi under? • Hvilke faglige og it-tekniske forudsætninger har jeg som underviser? • Hvad kan (rent praktisk) lade sig gøre? • Hvilket udstyr og hvilke muligheder er der på skolen? • Hvilke ressourcer kan jeg trække på uden for skolen?
 15. 15. Undervisningsform Monologisk Dialogisk Polyfon Undervisningsformerne kalder på forskellige typer af digitale læremidler Hvordan skal der undervises i dette forløb?
 16. 16. Monologisk undervisning • Læreren er ekspert • Udvælger indhold • Instruerer eleverne • Eleven er modtager • Indholdet skal formidles • Præsentationsværktøjer • Video • Podcast • Artikelsamlinger • Testværktøjer
 17. 17. Monologisk undervisning • Formål: At eleven opnår den viden og de færdigheder som læreren mener er relevante • Eksempel: Forelæsninger/tavleundervisning fulgt op af redegørende opgaver og svar på forståelsesspørgsmål • Evaluering: Lukkede opgaver og test
 18. 18. Dialogisk undervisning • Læreren er rammesætter • Udvælger overordnet indhold • Vejleder eleverne • Eleverne bearbejder • Udvælger relevant indhold • Spørger lærer eller andre om vejledning • Indholdet skal bearbejdes • Mindmaps • Kurateringsværktøjer • Skrive/noteværktøjer • Dataindsamling • Online fora
 19. 19. Dialogisk undervisning • Formål: At eleverne opnår den viden og de færdigheder, der gør dem i stand til at løse autentiske problemstillinger • Eksempel: Problembaseret undervisning, hvor læreren udpeger relevante problemstillinger som eleverne skal løse individuelt eller i fællesskab • Evaluering: Case- og projektopgaver
 20. 20. Polyfon undervisning • Læreren er medskaber • Bearbejder indhold • Skaber fælles viden • Eleverne er medskabere • Bearbejder indhold • Skaber fælles viden • Indholdet bearbejdes og skabes • Fælles mindmaps • Samarbejdsværktøjer • Sociale medier og wikis
 21. 21. Polyfon undervisning • Formål: At eleverne i samarbejde med læreren og øvrige aktører udvikler viden og færdigheder, der gør dem i stand til at udpege og løse autentiske problemstillinger • Eksempel: Eleven finder og udvælger en for hende relevant problemstilling og løser den i samarbejde med andre • Evaluering: Den producerede viden afprøves i det vidensfelt den indskriver sig i
 22. 22. Hvilken undervisningsform er bedst? • Valg af undervisningsform afhænger af: • Undervisningens formål og mål • Undervisningens indhold, rammer og målgruppe • Ingen undervisningsform er ‘den bedste’ • Intet læremiddel er ’det bedste’ Det er læreren, der kan være den bedste!
 23. 23. DIDAKTIKKEN TILBAGE TIL LÆREREN Niels Jakob Pasgaard eDidaktik.dk

×