Anzeige

Filipino 4

3. Jan 2015
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Anzeige
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Anzeige
Filipino 4
Filipino 4
Filipino 4
Nächste SlideShare
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
Wird geladen in ... 3
1 von 12
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Filipino 4

  1. Naga College Foundation Basic Education Department G4 FILIPINO Huling Pagsusulit sa Ikalawang Markahan Name:______________________________ Grade & Section:_________ _ GOOD LUCK! KNOWLEDGE: I. Unawain ang bawat bilang.Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ang tubig ay mahalaga sa lahat ng uri ng nabubuhay. Anong uri ng ng pangungusap ito ayon sa gamit? a. pasalaysay c. pautos b. patanong d. padamdam 2. Aling pangungusap ang hindi dapat mapabilang dahil naiiba ang uri nito ayon sa gamit? a. Isara mo ang gripo kapag nagsesepilyo. b. Gumamit ka ng timba kapag naglilinis ng sasakyan. c. Iayos kaagad ang gripong tumutulo. d. Bakit mahalagang magtipid ng tubig? 3. Ang pagtitipid ng tubig ay makabubuti sa kalikasan. Anong uri ng ito ng pangungusap ayon sa kayarian? a. Payak c. Hugnayan b. Tambalan d.Langkapan 4. Alin sa mga pangungusap ang may uring padamdam? a. Naku! Nag- aaksaya ka naman ng tunig. b. Ang pag-aaksaya ng tubig ay nakasasama sa kapaligiran. c. Sino ang gusting makatulong sa pagtitipid ng tubig? d. Magtipid ka ng tubig para na rin sa kabutihan ng lahat. 5. Ang mga guro , gayundin sina Lolo at Lola ay nagnanais na mahubog ang kakayahan ng kabataan . Ano ang kasarian ng pangngalang guro? a. pambabae b. magulang b. panlalaki c. walang kasarian 6. Alin ang pangngalan ang may naiibang kasarian? a. guro c. magulang b. kabataan d. lola Para sa bilang 9 at 10 Si Regine ay mahusay na mang- aawit. 7. Paano ginamit ang pangngalang mang- aawit? a. simuno c. layon ng pang- ukol b. kaganapang pansimuno d. layon ng pandiwa 8. Paano ginamit ang pangngalang Regine? a. simuno c. layon ng pang – ukol b. kaganapang pansimuno d. layon ng pandiwa K P TOTAL SCORE
  2. 9. Ako man ay may kakayahan ding nararapat linangin. Alin ang panghalip panao sa sumusunod na salita? a. kakayahan c. din b. nararapat d. ako 10. Kami ay ang unang – unang magbubunyi sa iyong tagumpay. Ang panghalip panaong kami ay nasa anong panauhan? a. una c. tayo b. ikalawa d. ikaapat 11. Alin sa sumusunod na panghalip panao ang nasa kailanang maramihan? a. ako c. tayo b. ikaw d. siya Para sa bilang 12-13 12. Aling panghalip ang maaaring ihalili sa pangngalang sina Ate at Kuya? a. siya c. kami b. sila d. tayo 13. Ano ang kasarian ang pangngalang kuya? a. pambabae b. di –tiyak b. panlalaki d. walang kasarian II. Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Piliin ang sagot mula sa kahon at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. _________14. Araw – araw ay tinatahak ng magkapatid ang mabatong kalsada. _________15. Pagdating sa danggitan ay diretso ang magkapatid sa isang mesang kahoy na nasa sulok. _________16. Iniunat ng bata ang kamay na kanina pa nangangalay. _________17. Ang pambubuska ng kapatid ay tinawanan lang ni Nena. _________18. Alam kasi nilang dahil sa paggawa sa danggitan ay pareho na silang madungis. Sina Ate at Kuya ay tumutulong upang mapaghusay ko pa ang aking kakayahan. a. tungkulin d. madumi b. panunukso e. gilid c. nangangawit f. dinadaanan
  3. III. Kilalanin kung sino o ano ang sumusunod. Isulat ang sagot sa unang patlang. Sa ikalawang patlang ay isulat ang kasarian ng iyong sagot. Sagot Kasarian ng Iyong Sagot 19. Ako ang panganay na kapatid mong babae. Sino ako? 20. Ako ang kapatid na babae ng iyong ina. Sino ako? 21. Anak ako ng kapatid ng iyong ama o ina.Ang Daddy ko’y tinatawag mong Tito. Sino ako? 22. Ako ang madalas mong kasama kapag wala kang magawa. Maraming impormasyong makukuha ka sa akin subalit mag ingat ka rin sapagkat hindi lahat ng mapapanood mo sa akin ay makabubuti sa iyo.Ano ako? 23. Ako ang ina ng iyong ina. Sino ako? 24. Ako ay mahalagang gamit mo sa paaralan.Maraming bagay kang natutuhan mula sa aking mga pahina. Ano ako?
  4. PROCESS: IV. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ilagay ang sagot sa patlang. Ayon sa kuwentong “ Mga Batang Mandadanggit”, Bakit mahalagang maibigay sa mga bata ang mga karapatang nararapat sa kanila?(25-28) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ayon sa “ Alamat ng Makopa” na iyong nabasa, Ano- anong mumunting kabayanihan ang maaari ring gawin ng mga batang katulad mo?Bakit mahalagang gawin ang mga ito?(29-31) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ V.Pagbibigay – Hinuha Ano kaya ang maaring maging bunga ng sumusunod na pangyayari? Dugtungan ang pangungusap upang mabuo ang iyong sagot . 32-35 Kung patuloy pa ring mag – aaksaya ng tubig ng tubig ang mga tao…. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
  5. 36-40 Kung matututo ang mga taong magpahalaga at magtipid ng tubig… ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _________________________________________ LAGDA NG MAGULANG
  6. I. Isulat sa patlang kung kongkreto o di - kongkreto ang mga pangngalang sa bawat bilang. 16. kahinaan 17. respeto 18.tao 19.mamayan 20. bahay
  7. II. Sabihin ang klasipikasyon ng sumusunod na pangngalan .Isulat sa patlang ang PB kung pambalana; isulat ang PT kung pantangi. ____ 21. Alamat ng Lahi _____24. Lupang Hinirang ____ 22. tulay _____25. artista ____23. RJ PROCESS III. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ilagay ang sagot sa patlang. Ayon sa kuwentong “ Ang Basag na Banga “ 26-30. Anong kabutihan ang naging bunga ng kakulangan o kapintasan ng basag na banga? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________ Bakit hindi natin dapat katakutan o ikahiya ang ating mga kahinaan o kakulangan? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________ IV. Iguhit sa loob ng puso ang larawan ng iyong alaga o kung wala ka pang alaga ay ang hayop na nais mong alagaan. Sa mga patlang ay isulat ang mga paraan ng pagpapakita mo ng pagmamahal at ng pagpapahalaga rito. (31-40)
  8. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
Anzeige