Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ryczałt w praktyce - ebook

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Ryczałt w praktyce - ebook

Herunterladen, um offline zu lesen

Ryczałt w praktyce - ebook

Autor: Anna Jeleńska
Data wydania: 01.01.2011
Wydawca: Wszechnica Podatkowa

Publikacja w przystępny sposób omawia następujące kwestie:

- Kiedy warto wybrać ryczałt?
- Stawki ryczałt
- Ulgi dla ryczałtowców
- Zawieszenie działalności gospodarczej

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Z uproszczeniem wymiaru wiąże się zmniejszenie obowiązków podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji.
Od 2011 r., w związku z przejściem na nową PKWiU, zmieniły się np. stawki ryczałtu dla niektórych rodzajów działalności. Już od 2008 r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem. M.in. począwszy od tego roku limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został zmniejszony. Również w 2009 r. wprowadzono sporo zmian w przepisach dotyczących sytuacji ryczałtowców, m.in. w zakresie ulg podatkowych. Pojawiła się też możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, bez obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne. W 2010 r. zmiany dotyczyły zaś podatku dochodowego oraz ryczałtu od przychodów z najmu.
Więcej aktualnych zasadach opodatkowania ryczałtem dowiesz się z niniejszej książki.


pełna wersja:
http://epartnerzy.com/ebooki/ryczalt_w_praktyce__p18249.xml

Ryczałt w praktyce - ebook

Autor: Anna Jeleńska
Data wydania: 01.01.2011
Wydawca: Wszechnica Podatkowa

Publikacja w przystępny sposób omawia następujące kwestie:

- Kiedy warto wybrać ryczałt?
- Stawki ryczałt
- Ulgi dla ryczałtowców
- Zawieszenie działalności gospodarczej

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Z uproszczeniem wymiaru wiąże się zmniejszenie obowiązków podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji.
Od 2011 r., w związku z przejściem na nową PKWiU, zmieniły się np. stawki ryczałtu dla niektórych rodzajów działalności. Już od 2008 r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem. M.in. począwszy od tego roku limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został zmniejszony. Również w 2009 r. wprowadzono sporo zmian w przepisach dotyczących sytuacji ryczałtowców, m.in. w zakresie ulg podatkowych. Pojawiła się też możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, bez obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne. W 2010 r. zmiany dotyczyły zaś podatku dochodowego oraz ryczałtu od przychodów z najmu.
Więcej aktualnych zasadach opodatkowania ryczałtem dowiesz się z niniejszej książki.


pełna wersja:
http://epartnerzy.com/ebooki/ryczalt_w_praktyce__p18249.xml

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Ryczałt w praktyce - ebook (20)

Anzeige

Weitere von epartnerzy.com (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ryczałt w praktyce - ebook

  1. 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
  2. 2. Wszelkie prawa zastrze one. adna cz tej ksi ki nie mo e by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urz dze elektronicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. Stan prawny: 2011 Wydawca: Wszechnica Podatkowa ul. Ba uckiego 31, 30-318 Kraków tel. 12 410-54-00, faks 12 417-16-88 e-mail: wydawnictwo@tax.pl www.wszechnicapodatkowa.pl ISBN 978-83-61807-53-7 Projekt ok adki: Joanna Ko acz- mieja Sk ad i amanie: Pawe Pi tka, wydawnictwo FALL Druk: Drukarnia Skleniarz Kraków 2011
  3. 3. SPIS TRE CI Wst p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3.2. Inne czynniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.3. Rycza t a skala podatkowa PIT . . . . . . . . . . .23 Rozdzia I. Kto mo e skorzysta z opodatkowania 4. Jak wybra opodatkowanie rycza tem? . . . . . . . . . .24 rycza tem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1. Kto jest uprawniony do wyboru rycza tu? . . . . . . . .6 Rozdzia II. Wysoko podatku w formie 1.1. Pozarolnicza dzia alno gospodarcza . . . . . . .6 rycza tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.2. Wolne zawody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.3. Najem i umowy podobne . . . . . . . . . . . . . . . .12 2. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 1.4. Zrycza towany podatek dochodowy 2.1. Co obejmuje podstawa opodatkowania? . . . .31 od przychodów osób duchownych . . . . . . . . .14 2.2. Ró nice kursowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2. Kto nie skorzysta z rycza tu? . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2.3. Odliczenia od przychodu . . . . . . . . . . . . . . . .33 2.1. Wy czenie osób rozliczaj cych si 2.4. Podstawa opodatkowania u wspólników za pomoc karty podatkowej . . . . . . . . . . . . .15 i ma onków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.2. Wy czenie zwolnionych od podatku 3. Stawki rycza tu od przychodów dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ewidencjonowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2.3. Wy czenie ze wzgl du na przedmiot 3.1. Wysoko stawek rycza tu . . . . . . . . . . . . . . .36 dzia alno ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.2. Co, je li przychody s opodatkowane 2.4. Wy czenie akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ró nymi stawkami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2.5. Wy czenie ze wzgl du na poprzedni 4. Zmniejszenia podatku zrycza towanego . . . . . . . . .45 dzia alno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 5. Opodatkowanie przychodów ze zbycia 2.6. Wy czenie by ych pracowników . . . . . . . . . .21 nieruchomo ci i praw maj tkowych . . . . . . . . . . . .47 3. Kiedy warto wybra rycza t? . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 5.1. Nieruchomo ci niemieszkalne . . . . . . . . . . . .47 3.1. Op acalno rycza tu w porównaniu 5.2. Odp atne zbycie nieruchomo ci z podatkiem liniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
  4. 4. Rozdzia III. Jak dokumentacj musz 3. Zeznanie roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 prowadzi rycza towcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 4. 1% podatku dla organizacji po ytku publicznego . .70 1. Wykaz rodków trwa ych oraz warto ci 5. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody niematerialnych i prawnych, ewidencja ustalania ceny transakcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 wyposa enia oraz ewidencja przychodów . . . . . . .53 6. U atwienia dla pocz tkuj cych przedsi biorców . .74 1.1. Jak nale y prowadzi ewidencj 7. Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej . . . . . . . . . .77 przychodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 1.2. Jak nale y prowadzi wykaz rodków USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. trwa ych oraz warto ci niematerialnych o zrycza towanym podatku dochodowym i prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 od niektórych przychodów osi ganych przez 1.3. Jak nale y prowadzi ewidencj osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 wyposa enia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Za cznik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 2. Kiedy nale y sporz dzi spis z natury? . . . . . . . . .62 Za cznik nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 3. Karty przychodów pracowników. . . . . . . . . . . . . . .64 Za cznik nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Rozdzia IV. Jak nale y si rozlicza z rycza tu? . . .67 Za cznik nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 1. Rycza t a PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Za cznik nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 2. Okresy rozliczeniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 4
  5. 5. WST P Zrycza towanie podatku oznacza jego wymierzanie Podstawy prawne opracowania: w sposób uproszczony w stosunku do zasad ogólnych (tj. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowego od osób fizycznych, op acanego przy podatku dochodowym od niektórych przychodów osi - zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, w art. 26 ustawy o PIT, i skali, o której mowa w art. 27 poz. 930, z pó n. zm.) – dalej okre lana jako: ustawa ustawy o PIT), stanowi cych regu i obowi zuj cych we o rycza cie; wszystkich przypadkach, w których nie s stosowane inne ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym przepisy. Zrycza towane formy opodatkowania s stosowa- od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ne w stosunku do podatników prowadz cych dzia alno z pó n. zm.) – dalej okre lana jako: ustawa o PIT; (osi gaj cych dochody) w mniejszych rozmiarach. rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 29 pa dzierni- Z uproszczeniem wymiaru wi e si zmniejszenie obo- ka 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów wi zków podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji. i Us ug (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 264, Jak co roku, równie na 2011 r. zasz o kilka zmian z pó n. zm.); w przepisach dotycz cych rycza towców. St d warto zapo- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów zna i si z obecnym stanem, przedstawionym w niniejszej i us ug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z pó n. zm.) ksi ce. – dalej okre lana jako: ustawa o VAT. 5
  6. 6. ROZDZIA I KTO MO E SKORZYSTA Z OPODATKOWANIA RYCZA TEM? 1. Kto jest uprawniony do wyboru rycza tu? Opodatkowaniu rycza tem od przychodów ewi- dencjonowanych podlegaj wszystkie przychody osób Do innych przychodów poza ni ej wymienionymi ry- fizycznych z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej cza t od przychodów ewidencjonowanych nie ma zasto- (wymienione w art. 14 ustawy o PIT), w tym równie , gdy sowania. dzia alno ta jest prowadzona w formie spó ki cywilnej osób fizycznych lub spó ki jawnej osób fizycznych. Na- 1.1. Pozarolnicza dzia alno gospodarcza tomiast z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawodawca skre li przepis dotycz cy mo liwo ci wyboru zrycza towanej formy W zasadzie osoby fizyczne osi gaj ce przychody opodatkowania przez wspólników spó ek partnerskich. Tym z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej mog op aca samym od tego dnia do osób tych nie maj zastosowania zrycza towany podatek dochodowy w formie: rycza tu przepisy ustawy o rycza cie. od przychodów ewidencjonowanych albo karty podat- kowej. Za przychód z dzia alno ci gospodarczej uwa a si co Pozarolnicz dzia alno ci gospodarcz jest dzia al- do zasady kwoty nale ne, cho by nie zosta y faktycznie no zarobkowa: otrzymane, po wy czeniu warto ci zwróconych towarów, 1) wytwórcza, budowlana, handlowa, us ugowa, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj cych 2) polegaj ca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydo- sprzeda y towarów i us ug opodatkowanych podatkiem bywaniu kopalin ze z ó , od towarów i us ug za przychód z tej sprzeda y uwa a 3) polegaj ca na wykorzystywaniu rzeczy oraz warto ci si przychód pomniejszony o nale ny podatek od towa- niematerialnych i prawnych – prowadzona we w asnym rów i us ug. Przychodem z dzia alno ci gospodarczej s imieniu bez wzgl du na jej rezultat, w sposób zorga- równie np.: nizowany i ci g y, z której uzyskane przychody nie s 1) przychody z odp atnego zbycia wykorzystywanych na zaliczane do innych przychodów ze róde wymienio- potrzeby zwi zane z dzia alno ci gospodarcz wi k- nych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT. szo ci sk adników maj tku, 6
  7. 7. RYCZA T W PRAKTYCE 2) ró nice kursowe, 9) wynagrodzenia p atników z tytu u: terminowego wp a- 3) otrzymane kary umowne, cania podatków pobranych na rzecz bud etu pa stwa 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzy- czy wykonywania zada zwi zanych z ustalaniem prawa mywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci , do wiadcze i ich wysoko ci oraz wyp at wiadcze 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za , z ubezpieczenia chorobowego, okre lonych w przepi- w tym z tytu u zaci gni tych kredytów (po yczek), z wy- sach o systemie ubezpiecze spo ecznych, j tkiem umorzonych po yczek z Funduszu Pracy, 10) przychody z najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier- 6) przychody osi gni te w zwi zku ze zwrotem lub otrzy- awy oraz z innych umów o podobnym charakterze, maniem po yczki (kredytu), je eli po yczka (kredyt) sk adników maj tku zwi zanych z dzia alno ci gospo- by a waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku darcz , gdy: 11) otrzymane odszkodowania za szkody dotycz ce sk ad- a) po yczkodawca (kredytodawca) otrzymuje rodki ników maj tku zwi zanych z prowadzon dzia alno ci pieni ne stanowi ce sp at kapita u w wysoko ci gospodarcz . wy szej od kwoty udzielonej po yczki (kredytu) – w wysoko ci ró nicy pomi dzy kwot zwróconego PRZYK AD kapita u a kwot udzielonej po yczki (kredytu), Je li podatnik prowadzi dzia alno gospodarcz opo- b) po yczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytu em datkowan rycza tem od przychodów ewidencjonowanych, sp aty po yczki (kredytu) rodki pieni ne sta- to otrzymywane przez niego dotacje oraz umorzone po yczki nowi ce sp at kapita u w wysoko ci ni szej od nale y zaliczy do przychodu, na podstawie którego oblicza kwoty otrzymanej po yczki (kredytu) – w wysoko- wysoko podatku. W art. 14 ust. 2 ustawy o PIT wymienio- ci ró nicy pomi dzy kwot otrzymanej po yczki ne s bowiem poszczególne rodzaje przychodów zaliczane (kredytu) a kwot zwróconego kapita u, do przychodów z dzia alno ci gospodarczej. Mieszcz si 7) warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych tam m.in. dotacje, subwencje, dop aty i inne nieodp atne nieodp atnych wiadcze , wiadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako 8) otrzymane wynagrodzenie za obs ug pracowniczego zwrot wydatków (pkt 2) oraz warto umorzonych lub prze- programu emerytalnego uczestnika, w zwi zku ze dawnionych zobowi za (pkt 6). W obu przypadkach rycza t, zwrotem rodków pochodz cych ze sk adki dodatko- zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy o rycza cie, wej, wynosi 3% tych przychodów. 7
  8. 8. ROZDZIA I. KTO MO E SKORZYSTA Z OPODATKOWANIA RYCZA TEM? PRZYK AD dów wspólników takiej spó ki z tej dzia alno ci Je li podatnik przy wiadczeniu us ug zu ywa do napraw nie przekroczy a kwoty 150.000 euro, materia y, to nale y rozró ni 2 sytuacje. Gdy materia y 2) rozpoczn wykonywanie dzia alno ci w roku podatko- niezb dne do naprawy dostarczane s przez us ugobiorc , wym i nie korzystaj z opodatkowania w formie karty to warto tych materia ów nie powi kszy wynagrodzenia za podatkowej – bez wzgl du na wysoko przychodów. wykonan us ug . Warto ta nie b dzie zatem powi ksza a Wysoko uzyskiwanego przychodu w roku podatko- podlegaj cego opodatkowaniu przychodu. Gdy natomiast wym wywiera skutek w odniesieniu do formy opodatko- materia y niezb dne do naprawy zapewnia wykonuj cy wania w roku nast pnym. us ug we w asnym zakresie, to warto tych materia ów powi kszy wynagrodzenie za wykonan us ug , a tym samym Przychodów uzyskanych z dzia alno ci wykonywanej przychód podlegaj cy opodatkowaniu (tak: wyrok NSA samodzielnie nie czy si z przychodami uzyskanymi z 3 lipca 2000 r., sygn. I SA/Ka 82/99). z tytu u udzia u w spó ce. Je eli wi c podatnik w roku poprzedzaj cym rok podatkowy prowadzi dzia alno samo- W art. 14 ust. 3 ustawy o PIT wymieniono natomiast dzielnie, a tak e w formie spó ki, op aca w roku podatkowym wp ywy, których nie zalicza si do przychodów z pozarol- rycza t od przychodów ewidencjonowanych: niczej dzia alno ci gospodarczej. 1) odr bnie z dzia alno ci wykonywanej samodzielnie i odr bnie z dzia alno ci wykonywanej w formie spó ki, Zgodnie z przepisami obowi zuj cymi od pocz tku gdy spe nia warunek, e w roku poprzedzaj cym rok 2008 r. podatnicy op acaj w roku podatkowym rycza t od podatkowy uzyska przychody z tej dzia alno ci, przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej dzia al- prowadzonej wy cznie samodzielnie, w wysoko ci no ci gospodarczej, je li: nie przekraczaj cej 150.000 euro, lub uzyska przy- 1) w roku poprzedzaj cym rok podatkowy: chody wy cznie z dzia alno ci prowadzonej w formie a) uzyskali przychody z tej dzia alno ci, prowa- ww. spó ki, a suma przychodów wspólników spó ki dzonej wy cznie samodzielnie, w wysoko ci nie z tej dzia alno ci nie przekroczy a kwoty 150.000 euro, przekraczaj cej 150.000 euro, lub albo b) uzyskali przychody wy cznie z dzia alno ci prowa- 2) z dzia alno ci wykonywanej samodzielnie, gdy spe nia dzonej w formie spó ki cywilnej osób fizycznych warunek, e w roku poprzedzaj cym rok podatkowy lub spó ki jawnej osób fizycznych, a suma przycho- uzyska przychody z tej dzia alno ci, prowadzonej wy- 8
  9. 9. RYCZA T W PRAKTYCE cznie samodzielnie, w wysoko ci nie przekraczaj cej uzyska przychodów z pozarolniczej dzia alno ci gospodar- 150.000 euro, a z dzia alno ci wykonywanej w formie czej. W przypadku nowo utworzonej spó ki za rozpocz cie spó ki – gdy spe nia warunek, i w roku poprzedza- dzia alno ci równie uwa a si dat uzyskania pierwszego j cym rok podatkowy uzyska przychody wy cznie przychodu przez t spó k . Obowi zek podatkowy w zakre- z dzia alno ci prowadzonej w formie spó ki cywilnej sie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych powstaje osób fizycznych lub spó ki jawnej osób fizycznych, z dniem uzyskania pierwszego przychodu przez podatnika a suma przychodów wspólników takiej spó ki z tej (spó k )1. Zasada ta dotyczy jednak wy cznie podatni- dzia alno ci nie przekroczy a kwoty 150.000 euro. ków, którzy w roku podatkowym rozpocz li dzia alno , Rycza t od przychodów ewidencjonowanych op a- a nie prowadzili jej w roku poprzedzaj cym rok podatkowy caj równie podatnicy, którzy w roku poprzedzaj cym (w tym tych, którzy dzia alno zako czyli wcze niej ni rok podatkowy prowadzili dzia alno samodzielnie lub w roku poprzedzaj cym), oraz nowo utworzonych spó ek w formie spó ki, z której przychody by y opodatkowane cywilnych. Nie stanowi rozpocz cia dzia alno ci w roku wy cznie w formie karty podatkowej, lub za cz roku podatkowym: by y opodatkowane w formie karty podatkowej i za cz 1) ca kowita lub cz ciowa zmiana bran y lub przedmiotu roku na ogólnych zasadach, a czne przychody w roku dzia alno ci, poprzedzaj cym rok podatkowy nie przekroczy y kwoty 2) zmiana umowy spó ki lub zmiana wspólnika (tj. gdy 150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane umowa spó ki nie zosta a rozwi zana). w formie karty podatkowej oblicza si wy cznie na podsta- wie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników Kwoty wyra one w euro przelicza si na walut polsk tych stosuje si odpowiednio ww. zasady. wed ug redniego kursu euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi zuj cego w dniu 1 pa dziernika roku Natomiast do podatników rozpoczynaj cych dzia al- poprzedzaj cego rok podatkowy. W 2007 roku obowi zy- no w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku wa limit w postaci równowarto ci 250.000 euro w kwocie podatkowym nie prowadzili dzia alno ci, opodatkowanie 995.875 z . Rycza t od przychodów ewidencjonowanych rycza tem od przychodów ewidencjonowanych stosuje si w 2007 r. mogli wi c op aca podatnicy, którzy w 2006 r. od dnia uzyskania pierwszego przychodu. uzyskali przychody z dzia alno ci gospodarczej w wysoko ci Za podatnika rozpoczynaj cego dzia alno nale y nieprzekraczaj cej 995.875 z . uzna takiego, który w poprzednim roku podatkowym nie 9
  10. 10. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

×