Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Similar a eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja(20)

Anzeige
Anzeige

eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja

 1. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän YAMK-opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja Leena Paaso, OAMK; Marko Forsell, Centria; Sirpa Tuomi, JAMK; Ilona Laakkonen, JAMK 4.2.2019
 2. Monimuodosta verkkototeutukseksi - EQF7 Master opintojen suunnittelussa eKampus tiimipäällikkö, verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso
 3. Monialaiset opintojaksot verkkototeutuksenperusta • Vuonna 2013 on toteutettu ensimmäiset yhteiset monialaiset opintojaksot • Nyt yhteisiä monialaisia opintojaksoja on 7 kpl: Strategia ja henkilöstöjohtaminen, Projektin johtaminen, Palvelumuotoilu, Yhteistoiminnallinen kehittäminen, Myynti- ja asiakasosaaminen, Hankintaosaaminen ja Yrittäjyys. • Kaikkien monialaisten opintojaksojen laajuus on 5 op • Monialaisillaopintojaksoilla on kaikkia Master-tutkintoja koskeva ajoitussuunnitelma • Kaikissa Master-tutkinnoissa opiskelijoiden on valittavajoitakin monialaisia opintojaksoja (määrä vaihtelee tutkinto- ohjelmittain) • Oamkin Master-tutkintoon johtava koulutus koostuu • monialaisista opinnoista • alakohtaisista opinnoista sekä • 30 op:n opinnäytetyöstä
 4. Yhteisistämonialaisistaopintojaksoistayhteiseen verkkoalustaan • Oamkissa Master-opinnoissa käytetäänkaikille tutkinto-ohjelmille yhteistäOamk Moodle alustaa • Master-opintojen keskeisin oppimisympäristö • Moodle-alustan kehityksestähuolehtivat verkko-opetuksen kehittäjäopettajat yhdessä kehittäjäopiskelijoiden kanssa • Verkkopedagogiikka lähtökohtana • Opintojen eteneminen ehdollista – verkko-opettajahuolehtii Esimerkki etenemisehdoista
 5. Master-tutkintojenyhteinenverkkoalusta - Kaikki Master-opiskelijattulevatyhteisellealustalletutkinto-ohjelmasta riippumatta - Opinnotaloitetaan itsearvioinnilla
 6. Master-tutkinnotverkossa • Oamkin Master-tutkintojen opinnot etenevät osaamisteemoittain, joita on kolme: • Johtamisosaaminen • tutkimus- ja kehittämisosaaminen • Liiketoimintaosaaminen • Osaamisteemojen opintoihin kuuluu sekä monialaisia opintoja että tutkinto-ohjelmakohtaisia opintoja • Jokainen opiskelija suorittaa monialaisissa ryhmissä Tutkimus- ja kehittämismenetelmät opinnot (3 op) • opinnäytetyön osasuoritus
 7. Monialaistenopintojaksojen suunnittelu • Osaamistavoitteiden suunnittelussa sovellettiin AgileAMK-mallia*) • Tutkinto-ohjelmien teemojen opintojen perustana olivat yhteiset monialaiset opintojaksot • Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia opintojaksoja vaihtelevasti • Teemoissa yhteiset osaamistavoitteet • Osaamistavoitteet on laadittu opettajatiimeissä • Opiskelijat aloittavatopintonsa osaamisen itsearvioinnilla *https://agileamk.wordpress.com/materiaalit/agileamk-malli/
 8. Esimerkki kahdeneri tutkinto-ohjelman Johtamisosaaminenteeman opinnoista. • VasemmallaMaaseudunkehittäminen60 op tutkinto-ohjelma • OikeallaSosiaali-ja terveysalankehittäminenja johtaminen 90 op tutkinto-ohjelma
 9. Osaamistavoitteetläpinäkyviksi • Itsearviointilomakkeessa osaamistavoitteet oppimisteemoittain • Opiskelijat tekevät osaamisen itsearvioinnin kolme kertaa opiskelujen aikana • Opintojen alussa osaamisen itsearviointi, jolloin ei vaadita osaamistavoitteiden mukaista osaamista • Opiskelija tekee myös oman oppimisen ja osaamisen itsearvioinnin jokaisen opintojakson päätteeksi • Lisäksi opiskelija arvioi osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä kokonaisuutena koulutuksen loppuvaiheessa
 10. OPINNOLLISTAMINEN YAMKSSA Mitä työn tai projektien tms. opinnollistaminen on yamk opinnoissa?
 11. Hyväksiluku AHOT (aiemminhankitun osaamisen tunnistaminenja tunnustaminen Korvaaminen Sisällyttäminen Työn | projektien | yms. opinnollistaminen Opintojaksoilla kehittyvä osaaminen Opintojen aikana kehittyvä osaaminen 3.12.2018 Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk Sisällyttäminen ristiinopiskelu Korvaaminen ristiinopiskelu
 12. Opinnollistaminen Opinnollistaminen Osaamiskuvaukset:moduulit,opintojaksot, sekä osaamisen arviointikriteeritja -menetelmät A B C Opiskelija Organisaatio X Korkeakoulu OrganisaatioX | Hanke | Projekti | Future Factory Hyväksiluku Työnopinnollistaminen 3.12.2018 Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk Teoria Käytänt ö Itse- säätely- taidot D Integratiivinen pedagogiikka, (Tynjälä,P.) Työelämäpedagogiikka
 13. Osaamistavoitteet,arviointimenetelmätja -kriteerit Työn opinnollistamisen 3 tapaa Opiskelija- lähtöinen Työpaikka- lähtöinen Korkeakoulu- lähtöinen Saavutettu osaaminen Arviointi päätös, vastuu- opettaja Opiskelija Organisaatio X Korkeakoulu Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk3.12.2018
 14. Osaamistavoitteet,arviointimenetelmätja -kriteerit Saavutettu osaaminen Arviointi päätös, vastuu- opettaja Opiskelija Organisaatio X Korkeakoulu Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk3.12.2018 Osaamisen arviointi - opiskelijanäkökulma Opiskelija Mitä osaamisen näyttöön kuuluu? Teoria? Käytäntö? Itsesäätelytaidot? Miten osoitan saavutetun osaamiseni? EQF- taso Miten määrittelen omat osaamistavoitteeni suhteessa vaadittuihin osaamistavoitteisin? Miten arviointikriteereitä käytetään reflektiivisessä itsearvioinnissa? Keneltä saan palautteen ja arvioinnin? Työpaikan mentori? Vertaiset? Opettaja? Asiakkaatja sidosryhmä? Minä itse?
 15. Osaamistavoitteet,arviointimenetelmätja -kriteerit Saavutettu osaaminen Arviointi päätös, vastuu- opettaja Opiskelija Organisaatio X Korkeakoulu Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk3.12.2018 Osaamisen arviointi - työelämänäkökulma Onko työpaikan mentorilla jokin rooli osaamisen näyttöjen arvioinnissa? Teoria? Käytäntö? Itsesäätelytaidot? Mitä näitä kehitetään työssä? Mikä ihmeen EQF? Miten työtehtävät mahdollistavat vaaditun osaamisen kehittymisen? Mitä nämä arviointikriteerit tarkoittavat? Miten työpaikan mentori antaa palautteen? Osallistuvatko asiakkaatja sidosryhmät? Organisaatio X Mitä hyötyä opinnollistamisesta on työpaikalle? Miten työpaikat perehdytetään?
 16. Osaamistavoitteet,arviointimenetelmätja -kriteerit Saavutettu osaaminen Arviointi päätös, vastuu- opettaja Opiskelija Organisaatio X Korkeakoulu Sirpa Tuomi, Enni Mertanen ja Annu Niskanen, Jamk3.12.2018 Osaamisen arviointi - korkeakoulunäkökulma Osoittaako näyttö osaamisen? Teoria? Käytäntö? Itsesäätelytaidot? Näkyvätkö nämä osaamisen näytössä? EQF-taso varmistettu Onko osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritelty ymmärrettävästi opiskelijan ja työelämän näkökulmasta? Onko osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määritelty realistisesti ja mitattavissa? Ketkä antavatpalautetta opiskelijan osaamisen näytöstä? Työpaikan mentori? Vertaiset? Opettaja? Asiakkaatja sidosryhmä? Minä itse? Korkeakoulu Onko osaamisen kehittymisen logiikka varmistettu? Miten tämä mahdollistetaan?
 17. Non-stop-verkkototeutukset YAMK-opinnoissa KTT Marko Forsell, Centria-ammattikorkeakoulu
 18. Sisältö • Opintojakson toteuttamiseen liittyvät yleiset seikat • Opintojakson toteutus ja mitoitusesimerkki • Opiskelijapalaute opinnoista
 19. Kohderyhmä ja sisällöt • Aluksi omilleYAMK-opiskelijoille • Seuraavaksi Pohjois-Suomen AMKien YAMK-opiskelijoille valinnaisina • Nyt Campus Online ja koko Suomi • Opintojaksot • Strateginen johtaminen (YAMK), 5 op. • Liiketoiminnan kasvustrategiat (YAMK), 5 op. • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen (YAMK), 5 op. Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 20. Hallinnointiinliittyen • Markkinointi • Sisäisesti • Verkoston kautta • Campus Onlinen kautta • Ilmoittautuminen • Omat järjestelmät – automatisoitu • ”S-posti ja Excelit” – käsityönä lisäys • Campus Online ja verkkoilmoittautuminen – automatisoitu • Opintojakson kestosta • ”loputon” – ei hyvä • Määräpäivä – selkeä motivointitekijä Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 21. Opintojaksontoteutus • Powerpointit • Nauhoitettuja luentoja • Lisämateriaalina lähinnä englanninkielisiä artikkeleita • Osaaminen mitataan lähinnä kirjoittamalla raportteja opintojakson sisällön soveltamisesta omaan organisaatioon • YAMK-opiskelijat ja velvoittava työkokemus • Yleensä ovat työssä opintojen aikana • Viisi harjoitustehtävää ja loppuraportti • Jokaista kommentoidaan lyhyesti viikon sisällä. Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 22. Kuvakaappaus opintojaksostaOptimassa Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 23. Opintojaksojen mitoitus, esimerkki • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen (YAMK), 5 op. • Harjoitustehtävät yhteensä lasketaan vievän 15 sivua ja yhteensä noin 3000 sanaa. • Tähän lasketaan kuluvaksi 30 tuntia aikaa. • Loppuraportin laajuudeksi kaavaillaannoin 15 sivua ja yhteensä 3000 sanaa. • Tähän lasketaan kuluvaksi noin 30 tuntia aikaa. • Luentoja on noin 13:30 tuntia (18*45 min.). • Yhden luentotunnin (45 min.) omaksumiseenlasketaan kuluvan noin 2 h eli yhteensä 36 h. • Lisäksi oletetaan perehtymistä kirjallisuuteen (noin 300 sivun verran), johon varataan loput 37 tuntia. • Yhteensä lasketaan kuluvaksi noin 133 tuntia aikaa. Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 24. Opiskelijapalaute • Pidetään työläänä, mutta mitoitukseltaan oikeana. • Pidetään vaativana, mutta YAMK-opiskelijoille sopivina. • Joustavuutta suorituksessa arvostetaan.Sopii juurikin YAMK-opiskelijalle. • Vuorovaikutuksen puutetta moititaan, mutta ymmärretään puuttuminen. • Ei sovellu kaikille oppimistyyleille! • Tähänkaipaisi oivallusta, kuinka toteuttaa! • Raportointipainotteisuutta moititaan (osaksi) ja kaivattaisiinmuita tapoja osoittaa soveltamiskyky. • Mielestäni kaikki opinnot eivät voi olla non-stop, mutta soveltuvat erityisesti valinnaisille opinnoille. • Viikoittaisestapalautteesta pidetäänerityisesti! Centria ammattikorkeakoulu | www.centria.fi
 25. Kiitokset mielenkiinnosta! • KTT Marko Forsell • Centria-ammattikorkeakoulu • marko.forsell@centria.fi
 26. YAMK-tutkintoja verkkoon– yhteisiä periaatteita ja yhteisöllistä kehittämistä Ilona Laakkonen, JAMK Liiketoimintayksikköja AOKK
 27. Opetuksesta verkko- opetukseen • Ei digiloikka vaan hidasta, systeemistäkehitystä • Muuttaa toimintatapoja, rakenteita ja johtamista, pedagogista ajattelua • Opettajan rooli: oppimisen mahdollistaja, itsekin uuden äärellä; tunteet • Tiimityötä: organisaation osaaminen, jakaminen, yhdessä tekeminen • Luovuus, tutkiva mieli, asenne, uteliaisuus, joustavuus, avoimuus, yhteistyö Työtähelpottavat 1. Yhteiset periaatteet 2. Yhteinen kehittäminen 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari
 28. JAMK Liiketoiminta: monimuotokoulutus siirtyy verkkoon Syksy 2015: tradenomien monimuotokoulutuksen verkkototeutusalkaa 01 Syksy 2016: restonomien monimuotokoulutus verkkoon,Kestävä gastronomia 02 Syksy 2018: YAMK- koulutus verkossa 03 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari
 29. Yhteinen pohja ja puitteet • Pedagogiset käytänteet, rakenteet, toimintakulttuuri • Johdon sitoutuminen; strategia, JAMK ja Liiketoimimintayksikkö • JAMKin verkkopedagogiset laatukriteerit; eAMK-laatukriteerit • JAMKn työkaluvalikoima ja oppimisympäristöt • Oppijan työkalut, Opetustatukevat työkalut –ohjesivustot • Tilat: webinaariot, hybridiluokat, videotallennusluokka, Tuberoom • Palvelut: av-palvelut, laitelainaus
 30. Soveltuvat mallit ja ratkaisut Valikoitujamallejaja työkalujayksikön pedagogisen kehittämisen,opetuksen suunnittelun ja opetustyön tueksi 4.2.2019
 31. Verkkopedagogiikan toimijat ja kehittäjät Opettajat Opiskelijat Johto Pedagentit Verkkopedagogiikan suunnittelijat ICT-palvelut Sidosryhmät ja kumppanit EduFutura eAMK Hankkeet, projektit, muut verkostot 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari
 32. PEDAGENTTI VERKKOPEDAGOGIIKAN SUUNNITTELIJA Pedagogisen muutoksen vauhdittaja,opettaja, mentori, vertaistuki Verkko/monimuoto-opetuksen edistäjä,digipedagogiikan kehittäjä,lähituki 10 Toiminnantavoite: LAADUKAS MONIMUOTOKOULUTUS 7 & 0,6 htv/yksikkö 1-2 htv/yksikkö Asiakkaanaopetushenkilöstö Asiakkaanakoko henkilöstö Mukana päätöksenteossa yhteistyössä IT-palveluiden kanssa Osaamisen jakaminen ja tiedon välittäminen Lähellä asiakasta, osana työyhteisöä Yksikkökohtaiset tavoitteet ja seuranta 2pv/vuosi/hlö1,5pv/vuosi/hlö Minna Koskinen 2018
 33. YAMK-tutkintojen kehittäminen Verkkopedagoginenosaaminen• Verkko-opetuksenlaatu • Monimuotokoulutus kokonaisuutena • Työtavat• Ohjaus• Läsnäolo verkossa • Osaamisen jakaminen • Toimintakulttuurin kehittäminen • Innostaminen 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari
 34. YAMKYamk-tutkinnot verkkoon syksyllä 2018 Päätös ja esivalmistelut 2017 • tavoitteet, vastuuhenkilöt; syksyllä yhteinen pohja ja aikataulut kehittämiselle 01 Kevät 2018 Yhteiset työpajat •Ympäristöt, viestintäkäytänteet, aikajana, pedagogiset laatukriteerit, periaatteet, ohjaus verkossa, toimintatavat, deadlinet opintojaksototeutuksille, tukimuodot, koulutustarpeet 02 Elokuu2018 viimeistelyja startti •Zoom-koulutukset, opintojaksojen viimeistely, Yammer-ympäristö, opiskelijoiden valmennus verkko- opiskeluun 03
 35. Yhteisöllistä kehittämistä Carpe Diemillä • Yhteisöllinen, tiimityöhön perustuva toimintamalli, suunnitellaan ja toteutetaandigitaalisen ajan oppimiskokonaisuuksia ja –kokemuksia • Käytännönläheisyys, ideoinnista heti testattavaksi koeversioksi • LIKEssä käytettiin restonomin verkko-opintoja kehittäessä, periaatteita sovellettiin myös YAMK- tutkinnoissa Carpe Diem –menetelmä Gilly Salmon www.gillysalmon.com
 36. Luonnos Käsikirjoitus Prototyyppi Testaus ja palaute Muokkaaminen Jatkosuunnitelma Prosessi ja työkalut 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari Päivä 1 Päivä 2
 37. Storyboard Ilona Laakkonen eAMK-webinaari Visuaalinensuunnitelma,aikajana – paperille, taululle tai verkkoon; apuna värikoodausja aikataulupohja Oppimisprosessinjäsentäminenja konkretisoiminen • Aikataulu(viikoittain?) • Sisällöt • Arviointi ja palaute • Tehtävät • Materiaalitja työvälineet • Menetelmät Isompaakokonaisuutta suunnitellessaauttaahahmottamaan opintojaksojentyökuormaa,tehtäviä, webinaarejayms opiskelijan näkökulmasta– koko vuoden storyboard 4.2.2019
 38. Kiitos! 4.2.2019 Ilona Laakkonen eAMK-webinaari
 39. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän KIITOS!
 40. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 41. OTSIKKO1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel pretium sapien. Mauris odio leo, tincidunt dapibus nunc nec, commodo luctus mauris. Nulla non sagittis sem. Nulla facilisis, purus eget pretium egestas, dolor purus condimentum augue, quis elementum dolor erat id orci. Nulla ac sollicitudin nunc. Aenean ut libero congue, feugiat mi eu, fringilla urna. Nam et velit placerat, sagittis velit ac, scelerisque diam. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Otsikko 2
 42. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 43. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän ”Tähän joku tekstinosto”
 44. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän OTSIKKO • Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 45. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän OTSIKKO1 KAHDELLA RIVILLÄ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel pretium sapien. Mauris odio leo, tincidunt dapibus nunc nec, commodo luctus mauris. Nulla non sagittis sem. Otsikko 2 Otsikko 2 Otsikko 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel pretium sapien. Mauris odio leo, tincidunt dapibus nunc nec, commodo luctus mauris. Nulla non sagittis sem. OTSIKKO1 KAHDELLARIVILLÄ
 46. 3.2.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän “Tähän joku tekstinosto”
Anzeige