Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 100 Anzeige

Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)

Herunterladen, um offline zu lesen

Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)

- Để xem đáp án, chuyển qua chế độ SlideShow (Nhấn Phím F5 trong Microsoft Office PowerPoint).

- Download: bấm vào biểu tượng Download bên dưới vùng trình chiếu để tải về.

Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)

- Để xem đáp án, chuyển qua chế độ SlideShow (Nhấn Phím F5 trong Microsoft Office PowerPoint).

- Download: bấm vào biểu tượng Download bên dưới vùng trình chiếu để tải về.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Ähnlich wie Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án) (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Slide Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)

 1. 1. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG Tài Liệu Trắc Nghiệm
 2. 2. 1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện nhà nƣớc là: a. Do có sự phân công lao động trong xã hội b. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội c. Do con ngƣời trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh, làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm d. Do ý chí của con ngƣời trong xã hội
 3. 3. 2. Tổ chức thị tộc trong xã hội cộng sản nguyên thủy là a. Một xã hội độc lập b. Một tập đoàn ngƣời cùng sinh sống, cùng lao động, phân phối của cải bình đẳng c. Một tập đoàn ngƣời không có cùng quan hệ huyết thống d. Một tổ chức độc lập
 4. 4. 3. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Hình thức chính thể của nhà nƣớc thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nƣớc ở trung ƣơng với nhau b. Lịch sử xã hội loài ngƣời đã từng trải qua 4 kiểu nhà nƣớc c. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nƣớc cuối cùng trong lịch sử xã hội loài ngƣời d. Trong hình thức chính thể cộng hòa, quyền lực nhà nƣớc thuộc về toàn thể nhân dân
 5. 5. 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nƣớc thì: a. Nhà nƣớc là hiện tƣợng tự nhiên b. Nhà nƣớc tồn tại trong tất cả các hình thái kinh tế - xã hội c. Nhà nƣớc không phải là hiện tƣợng vĩnh cửu, bất biến d. Nhà nƣớc là hiện tƣợng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của xã hội loài ngƣời
 6. 6. 5. Trong chính thể cộng hòa đại nghị: a. Tổng thống lãnh đạo Chính phủ thực hiện quyền hành pháp b. Nguyên thủ quốc gia do Nghị viện bầu c. Chính phủ chịu trách nhiệm trƣớc Tổng thống d. Tổng thống chịu trách nhiệm trƣớc nhân dân
 7. 7. 6. Khi nghiên cứu về nguồn gốc nhà nƣớc theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhận định nào sau đây là SAI: a. Nhà nƣớc ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp b. Thời kỳ xã hội loài ngƣời chƣa có giai cấp thì nhà nƣớc chƣa xuất hiện c. Nhà nƣớc ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài ngƣời d. Nhà nƣớc là hiện tƣợng xã hội mang tính lịch sử
 8. 8. 7. Chế độ chính trị là: a. Cách thức tổ chức quyền lực nhà nƣớc b. Phƣơng pháp cai trị và quản lý xã hội của nhà nƣớc c. Cách thức thực hiện quan hệ đối ngoại của nhà nƣớc d. Sự ổn định về chính trị của đất nƣớc
 9. 9. 8. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Bản chất nhà nƣớc bao gồm tính giai cấp và tính xã hội b. Bản chất pháp luật bao gồm tính giai cấp và tính xã hội c. Hình thức pháp luật bao gồm tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật d. Hệ thống cấu trúc pháp luật bao gồm hiến pháp, luật (bộ luật) và văn bản dƣới luật
 10. 10. 9. Khi nghiên cứu về bản chất nhà nƣớc thì nhận định nào sau đây là đúng a. Bất cứ nhà nƣớc nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội b. Bất cứ nhà nƣớc nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác c. Bất cứ nhà nƣớc nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp d. Bất cứ nhà nƣớc nào cũng thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội
 11. 11. 10. Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Chủ tịch nƣớc Việt Nam: a. Là nguyên thủ quốc gia b. Là đại biểu Quốc hội c. có quyền nhân danh nhà nƣớc phê duyệt điều ƣớc quốc tế d. có quyền thống lĩnh lực lƣợng vũ trang nhân dân
 12. 12. 11. Bản chất xã hội của nhà nƣớc đƣợc thể hiện a. Nhà nƣớc là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp b. Nhà nƣớc là công cụ của đại đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cùng với bọn tội phạm phản động c. Nhà nƣớc là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đƣơng các công việc chung của xã hội d. Nhà nƣớc là một bộ máy cƣỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền
 13. 13. 12. Hệ tƣ tƣởng chủ đạo trong nhà nƣớc tƣ sản phƣơng Tây là: a. Tôn giáo b. Nho giáo c. Thần quyền d. Đa thần đạo
 14. 14. 13. Một trong những bản chất của nhà nƣớc là: a. Nhà nƣớc có chủ quyền quốc gia b. Tính xã hội c. Đặt ra thuế và thu thuế dƣới hình thức bắt buộc d. Cả a,b,c đều đúng
 15. 15. 14. Nhà nƣớc dùng sức mạnh cƣỡng chế để đảm bảo pháp luật đƣợc thực hiện trong xã hội. Điều này thể hiện đặc trƣng nào sau đây của pháp luật: a. Tính quyền lực b. Tính quy phạm c. Tính ý chí d. Tính xã hội
 16. 16. 15. Bản chất giai cấp của nhà nƣớc đƣợc thể hiện a. Nhà nƣớc là công cụ sắc bén nhất để nhà nƣớc quản lý mọi mặt đời sống xã hội b. Nhà nƣớc là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác c. Nhà nƣớc là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội d. Cả a, b, c đều đúng
 17. 17. 16. Trong một bản án, phần căn cứ pháp lý đƣợc trình bày nhƣ sau: “Căn cứ bản án số 132/KDTM-ST ngày 01/5/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh A…”. Hình thức pháp luật đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp này là: a. tập quán pháp b. tiền lệ pháp c. Văn bản quy phạm pháp luật d. B và C đúng
 18. 18. 17. Hình thái kinh tế - xã hội nào sau đây chƣa có nhà nƣớc: a. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa b. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy c. Hình thái kinh tế - xã hội tƣ bản chủ nghĩa d. Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ
 19. 19. 18. “Trừ trƣờng hợp có thoả thuận khác, bên bị vi phạm không đƣợc áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng đối với vi phạm không cơ bản”. Bộ phận giả định trong quy phạm pháp luật trên là: a. Trừ trƣờng hợp có thoả thuận khác b. Đối với vi phạm không cơ bản c. Trừ trƣờng hợp có thoả thuận khác, đối với vi phạm không cơ bản d. Không có bộ phận giả định
 20. 20. 19. Văn bản quy phạm pháp luật có thể hết hiệu lực áp dụng trong trƣờng hợp nào sau đây: a. bị thay thế bằng một văn bản mới b. hết thời hạn có hiệu lực đƣợc quy định trong văn bản c. A và B đúng d. chỉ B đúng
 21. 21. 20. Chính sách nào sau đây thể hiện chức năng đối nội của nhà nƣớc: a.Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại b. Tƣơng trợ tƣ pháp giữa các quốc gia c. Ban hành chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng may mặc d. Cả A, B, C đúng
 22. 22. 21. Một ngƣời đƣợc xem là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự khi: a. từ 6 tuổi đến dƣới 18 tuổi b. từ 15 tuổi đến dƣới 18 tuổi c. bị bệnh tâm thần d. Cả A, B, C đều sai
 23. 23. 22. Chủ quyền quốc gia là: a. Quyền độc lập, tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội b. Quyền độc lập, tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại c. Quyền ban hành pháp luật d. A và B đúng
 24. 24. 23. Thủ tục tố tụng hình sự bắt đầu khi: a. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhận đƣợc tin tố giác tội phạm của công dân b. ngƣời phạm tội tự thú c. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phát hiện hành vi phạm tội d. Cả A, B, C đều đúng
 25. 25. 24. Tổ chức nào dƣới đây có quyền lực công a. Các tổ chức phi chính phủ b. Các tổng công ty c. Hội liên hiệp phụ nữ d. Nhà nƣớc
 26. 26. 25. Chủ thể sẽ không thể tham gia quan hệ pháp luật nếu: a. Không có năng lực pháp luật b. Không có năng lực hành vi c. A và B đều đúng d. A và B đều sai
 27. 27. 26. Hình thức nhà nƣớc đƣợc thể hiện chủ yếu ở các khía cạnh: a. Hình thức chính thể - hình thức cấu trúc – chế độ kinh tế - xã hội b. Hình thức chính thể - hình thức cấu trúc – chế độ chính trị c. Hình thức chuyên chính - hình thức cấu trúc – chế độ kinh tế - xã hội d. Hình thức chuyên chính - hình thức cấu trúc – chế độ chính trị
 28. 28. 27. Ông A và bà B kết hôn. Quan hệ hôn nhân này chịu sự tác động của: a. Quy phạm pháp luật b. Quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo c. A và B đều đúng d. chỉ A đúng
 29. 29. 28. Lịch sử xã hội loài ngƣời đã trải qua các kiểu nhà nƣớc: a. chủ nô – phong kiến – tƣ hữu – cộng sản chủ nghĩa b. chiếm hữu nô lệ - chủ nô – tƣ sản – xã hội chủ nghĩa c. chủ nô – phong kiến – tƣ sản – cộng sản chủ nghĩa d. chủ nô – phong kiến – tƣ sản – xã hội chủ nghĩa
 30. 30. 29. Hình thức nhà nƣớc Việt Nam dƣới góc độ chính thể là: a. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tƣ sản b. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế c. Hình thức chính thể cộng hòa lƣỡng tính d. Hình thức chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa
 31. 31. 30. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Công dân là chủ thể có năng lực pháp luật đầy đủ nhất b. ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch có năng lực pháp luật nhƣ nhau c. năng lực hành vi của ngƣời nƣớc ngoài phụ thuộc vào pháp luật của nƣớc nơi ngƣời đó mang quốc tịch d. ngƣời không quốc tịch không đƣợc nhà nƣớc nơi họ sinh sống bảo hộ
 32. 32. 31. Chế độ chính trị của nhà nƣớc Việt Nam là a. Dân chủ chủ nô b. Dân chủ quý tộc c. Dân chủ tƣ sản d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
 33. 33. 32. Ông A bán 100 bao gạo cho ông B. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền pháp lý của ông A trong quan hệ mua bán hàng hóa trên: a. Ông A giao hàng cho ông B b. Ông A khởi kiện ra Tòa án nếu ông B không thanh toán tiền hàng c. Ông A bồi thƣờng thiệt hại cho ông B nếu giao hàng không đúng chất lƣợng d. cả A, B, C đúng
 34. 34. 34. “Nhà nƣớc là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của: a. C.Mác b. Angghen c. Lênin d. Hồ Chí Minh
 35. 35. 35. Ông A là chủ doanh nghiệp tƣ nhân ABC, vì có ý thức tuân thủ pháp luật nên ông A luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nƣớc. Có thể rút ra nhận định sau: a. Ý thức pháp luật là tiền đề để hoàn thiện hệ thống pháp luật b. Ý thức pháp luật là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội c. Ý thức pháp luật là cơ sở đảm bảo cho việc áp dụng đúng đắn pháp luật d. A, B, C đều đúng
 36. 36. 36. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG: a. Trong xã hội tồn tại ý thức pháp luật thống nhất b. Tồn tại xã hội chịu sự quy định của ý thức pháp luật c. Ý thức pháp luật luôn lạc hậu hơn tồn tại xã hội d. Ý thức pháp luật của giai cấp thống trị đƣợc thể hiện chủ yếu trong hệ thống pháp luật
 37. 37. 37. Công ty A và công ty B ký kết hợp đồng mua bán 100 bao xi măng trên cơ sở pháp luật thƣơng mại của nhà nƣớc. Ý chí thể hiện trong quan hệ pháp luật trên là của: a. Công ty A và công ty B b. Công ty A, công ty B và nhà nƣớc c. A và B đúng d. chỉ B đúng
 38. 38. 39. Ông A chở mẹ đi cấp cứu. Vì đƣờng kẹt xe nên ông rẽ vào đƣờng cấm. a. Hành vi của ông A là hành vi vi phạm pháp luật b. Ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý c. Hành vi của ông A là hành vi trái pháp luật d. Trƣờng hợp trên là sự kiện bất khả kháng
 39. 39. 40. “Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra | nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện đƣợc trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thƣờng và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhƣng không thông báo cho bên mua”. Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật trên là: a. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện đƣợc b. nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện đƣợc trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thƣờng và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhƣng không thông báo cho bên mua c. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra d. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá
 40. 40. 41. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến còn có tên gọi khác là: a. Quân chủ đại nghị b. Quân chủ tuyệt đối c. Cộng hòa đại nghị d. Quân chủ chuyên chế
 41. 41. 42. Nhà nƣớc nào dƣới đây không thuộc kiểu nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa a. Việt Nam b. Trung Quốc c. Campuchia d. Cuba
 42. 42. 43. Vai trò quan trọng của Tổng thống đƣợc thể hiện trong hình thức chính thể: a. cộng hòa đại nghị b. cộng hòa tổng thống c. cộng hòa lƣỡng tính d. B và C đúng
 43. 43. 44. Chế độ phản dân chủ là a. Nhà nƣớc độc tài b. Vi phạm các quyền tự do của nhân dân c. Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân d. Tất cả đều đúng
 44. 44. 45. Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn: a. Bị hạn chế b. Vô hạn c. Cả a và b đều sai d. Cả a và b đều đúng
 45. 45. 46. Loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất là: a. Trách nhiệm hình sự b. Trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm vật chất
 46. 46. 47. Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Quốc hội nƣớc Việt Nam: a. Do nhân dân trực tiếp bầu ra b. thực hiện chức năng giám sát tối cao c. nhiệm kỳ là 5 năm d. Có cơ quan thƣờng trực là Ban thƣờng vụ
 47. 47. 48. Pháp luật hình sự quy định những hành vi nào là tội phạm, ngoài những hành vi đó thì không phải là tội phạm. Điều này thể hiện đặc trƣng nào sau đây của pháp luật: a. Tính quyền lực b. Tính quy phạm c. Tính xã hội d. Tính ý chí
 48. 48. 49. Hình thức chính thể cộng hòa có những biến thể sau: a. cộng hòa tuyệt đối và cộng hòa hạn chế b. cộng hòa đại nghị và cộng hòa hạn chế c. cộng hòa tổng thống và cộng hòa quý tộc d. cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống
 49. 49. 50. Nhận định nào sau đây không đúng về tập quán pháp: a. tập quán pháp là tập quán b. tập quán pháp là pháp luật c. tập quán pháp đƣợc đảm bảo thực hiện bằng cƣỡng chế nhà nƣớc và dƣ luận xã hội d. tập quán pháp đƣợc sử dụng phổ biến trong nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa
 50. 50. 51. “Trƣờng hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó”. Quy phạm pháp luật trên là: a. Quy phạm định nghĩa b. Quy phạm trao quyền c. Quy phạm bắt buộc d. Quy phạm cấm
 51. 51. 52. Ông A vận chuyển trái phép 100gam heroin từ Lào về Việt Nam. Ông bị kết án 7 năm tù giam. Hành vi vi phạm pháp luật của ông A là: a. Vi phạm hành chính b. Vi phạm hình sự c. Vi phạm dân sự d. Vi phạm kỷ luật
 52. 52. 53. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là a. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế b. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến c. Hình thức chính thể quân chủ đại nghị d. Câu b và c đúng
 53. 53. 54. Chính thể cộng hòa đại nghị còn đƣợc gọi là: a. Chính thể cộng hòa nghị viện b. Chính thể cộng hòa tổng thống c. Chính thể cộng hòa lƣỡng tính d. Chính thể quân chủ đại nghị
 54. 54. 55. Quốc hội đƣợc quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây: a. nghị quyết b. Thông tƣ c. lệnh d. A và C đúng
 55. 55. 56. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng có hiệu lực áp dụng trong phạm vi địa phƣơng đó b. ngƣời nƣớc ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng chịu sự tác động của pháp luật Việt Nam c. Văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực ngay sau khi đƣợc ký ban hành d. Văn bản quy phạm pháp luật luôn có hiệu lực áp dụng trong suốt khoảng thời gian có hiệu lực của văn bản
 56. 56. 57. Loại trách nhiệm pháp lý nào sau đây mà biện pháp xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền: a. Trách nhiệm hành chính b. Trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm vật chất
 57. 57. 58. Ông A đang có vợ (đăng ký kết hôn hợp pháp) nhƣng ông A chung sống nhƣ vợ chồng với bà B. Ông bà bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi: a. Vi phạm hành chính b. Vi phạm hình sự c. Vi phạm dân sự d. Vi phạm kỷ luật
 58. 58. 59. Quốc hội nƣớc CNXHCN Việt Nam đƣợc bầu bởi: a. Mọi công dân Việt Nam b. Công dân Việt Nam 18 tuổi trở lên c. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên d. Công dân Việt Nam và ngƣời không có quốc tịch
 59. 59. 60. Chủ thể của ngành luật công pháp quốc tế là: a. Nhà nƣớc b. Liên hiệp quốc c. A và B đúng d. chỉ A đúng
 60. 60. 61. Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng a. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nƣớc b. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tƣ pháp c. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra d. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra
 61. 61. 62. Ông A ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B. Sau hai năm làm việc, ông A đơn phƣơng đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động. Sự kiện làm chấm dứt quan hệ lao động trên là: a. sự biến pháp lý b. Hành vi pháp lý c. A và B đúng d. A và B sai
 62. 62. 63. Trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì: a. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật b. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất c. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành d. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng, đại diện cho nhân dân ở địa phƣơng
 63. 63. 64. “Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nƣớc, vùng lãnh thổ để bán sang một nƣớc, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam”. Xác định loại quy phạm pháp luật trên: a. Quy phạm điều chỉnh b. Quy phạm bảo vệ c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm trao quyền
 64. 64. 65. Cơ quan nhà nƣớc nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế. a. Chính phủ b. Quốc hội c. Toà án d. Cả a,b,c đều đúng
 65. 65. 66. Ông A cho ông B thuê căn nhà của mình trong thời hạn 1 năm với số tiền thuê là 100 triệu đồng. Nội dung của quan hệ pháp luật trên là: a. Ông A và ông B b. số tiền thuê nhà c. Căn nhà cho thuê d. quyền và nghĩa vụ của ông A và ông B
 66. 66. 67. Thủ tục tố tụng dân sự bắt đầu khi: a. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm pháp luật b. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền nhận đƣợc đơn khởi kiện của nguyên đơn c. ngƣời vi phạm pháp luật tự thú d. cả A, B, C đều đúng Xem câu 23
 67. 67. 68. Ông A ký hợp đồng vận chuyển bằng đƣờng sông 500 bao lúa mì của ông B từ Hậu Giang về Cần Thơ. Trên đƣờng vận chuyển thì bất ngờ xảy ra cơn gió lốc làm thuyền của ông A bị lật, 500 bao lúa mì bị hƣ hỏng. Vậy ông A: a. phải chịu trách nhiệm pháp lý vì không hoàn thành nghĩa vụ b. không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì sự kiện bất khả kháng c. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì tình thế cấp thiết d. phải chịu trách nhiệm pháp lý do nguyên tắc suy đoán lỗi
 68. 68. 69. Bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam đƣợc tổ chức theo nguyên tắc nào: a. Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản b. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất nhƣng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp c. Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động d. Tất cả các phƣơng án đều đúng
 69. 69. 70. Ông A gây thƣơng tích cho ông B. Nhà nƣớc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông A. Ý chí thể hiện trong quan hệ pháp luật trên là của: a. Ông A và ông B b. Ông A và nhà nƣớc c. Ông A, ông B và nhà nƣớc d. chỉ nhà nƣớc
 70. 70. 71. “Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài”. Bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật trên là: a. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên b. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế c. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác d. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài
 71. 71. 72. Việc thực hiện quyền lực trong nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự: a. Phân chia quyền lực b. Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nƣớc c. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp đƣợc giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án d. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ
 72. 72. 73. Nhận định nào sau đây là SAI: a. chế định pháp luật là một tập hợp các ngành luật có đặc tính chung b. Ngành luật là một tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung c. hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hai ngành luật chính là công pháp và tƣ pháp d. Ngành luật nhà nƣớc còn gọi là ngành luật hiến pháp
 73. 73. 74. Cơ quan thƣờng trực của Quốc hội nƣớc ta là: a. Ủy ban Quốc hội b. Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội c. Ủy ban kinh tế và ngân sách d. Ủy ban đối nội và đối ngoại
 74. 74. 75. Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc ở nƣớc ta đƣợc thể hiện: a. Quyền lực nhà nƣớc thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ b. Quyền lực nhà nƣớc thuộc về ngƣời đứng đầu nhà nƣớc c. Quyền lực nhà nƣớc tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay ngƣời đứng đầu nhà nƣớc d. Cả A, B, C đều đúng
 75. 75. 76. Kết cấu của quy phạm pháp luật bao gồm: a. giả định, quy định, chế tài b. mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể c. nội dung, hình thức d. cả A, B, C đều sai
 76. 76. 77. “Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính……(1)…… chung, do ……(2)……. ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ……(3)…… của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ……(4)………, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”. a. bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị b. bắt buộc chung – nhà nƣớc – lý tƣởng – chính trị c. bắt buộc – quốc hội – lý tƣởng – kinh tế xã hội d. bắt buộc - nhà nƣớc – ý chí – kinh tế xã hội
 77. 77. 78. Nói ý thức pháp luật có tính độc lập tƣơng đối so với tồn tại xã hội vì: a. Ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội b. Ý thức pháp luật có thể vƣợt lên trƣớc tồn tại xã hội c. tồn tại xã hội bị tác động bởi ý thức pháp luật d. B và C đúng
 78. 78. 79. Tập quán pháp là việc: a. biến đổi những tục lệ, tập quán đã có sẵn thành pháp luật b. biến đổi những thói quen hành xử của con ngƣời trong lịch sử thành pháp luật c. biến đổi những quy phạm tôn giáo thành pháp luật d. tạo ra những tập quán mới và đƣa vào hệ thống pháp luật
 79. 79. 80. Ông A là thẩm phán đƣợc giao xét xử vụ án của bị cáo B. Để giải quyết vụ án, ông A đã phân tích tình huống thực tế của vụ án và lựa chọn áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự. Kết quả vụ án đƣợc giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Có thể rút ra nhận định nào sau đây: a. Ý thức pháp luật của ông A là nhân tố thúc đẩy ông A thực hiện đúng pháp luật b. Ý thức pháp luật của ông A là cơ sở để ông A áp dụng đúng đắn pháp luật c. A và B đúng d. A và B sai
 80. 80. 81. Trong lịch sử đã có các hình thức pháp luật: a. tập quán – án lệ - văn bản vi phạm pháp luật b. tập quán pháp – tiền lệ pháp - văn bản vi phạm pháp luật c. tập quán pháp – tiền lệ - văn bản quy phạm pháp luật d. tập quán pháp – tiền lệ pháp – văn bản quy phạm pháp luật
 81. 81. 82. Ông A sinh năm 1975, trạng thái tinh thần bình thƣờng, đang cƣ trú tại số 01, đƣờng Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP HCM. Ông A muốn bán mảnh đất tại địa chỉ trên cho ông B, quốc tịch Hoa Kỳ nhƣng ông không thực hiện đƣợc vì: a. Ông A có năng lực hành vi nhƣng không có năng lực pháp luật để tham gia quan hệ này b. Ông A có năng lực pháp luật nhƣng không có năng lực hành vi để tham gia quan hệ này c. Ông A không đủ điều kiện về năng lực chủ thể để tham gia quan hệ này d. Tất cả đều đúng
 82. 82. 83. Thành phần của vi phạm pháp luật bao gồm: a. giả định, quy định, chế tài b. mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể c. nội dung, hình thức d. cả A, B, C đều sai
 83. 83. 84. Tổ chức nào sau đây không phải là pháp nhân: a. Sở Tƣ pháp Tp. HCM b. Mặt trận tổ quốc Việt Nam c. Doanh nghiệp tƣ nhân d. Công ty cổ phần
 84. 84. 85. Nhận định nào sau đây là SAI về năng lực trách nhiệm pháp lý: a. đƣợc xác định dựa vào hai yếu tố: độ tuổi và khả năng lý trí b. ngƣời mắc bệnh tâm thần không có năng lực trách nhiệm pháp lý c. Độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý không đƣợc quy định thống nhất ở tất cả các loại vi phạm pháp luật d. Cả A, B, C đều sai
 85. 85. 86. Quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự mang tính ….(1)…… do ………(2)……..ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các …….(3)……… a. bắt buộc chung – nhà nƣớc – quan hệ pháp luật b. bắt buộc – nhà nƣớc – quan hệ xã hội c. bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội d. bắt buộc chung – nhà nƣớc – quan hệ xã hội
 86. 86. 87. Chủ thể của ngành luật tƣ pháp quốc tế là: a. Nhà nƣớc b. Công dân, tổ chức c. A và B đúng d. chỉ A đúng
 87. 87. 88. Chế tài có các loại sau: a. chế tài hình sự và chế tài hành chính b. chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự c. chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự, chế tài kỷ luật d. chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài bắt buộc
 88. 88. 89. Ông Nam vận chuyển gia cầm bị bệnh, cơ quan có thẩm quyền buộc ông Nam phải tiêu hủy hết số gia cầm này. Đây là biện pháp chế tài: a. Hình sự b. Dân sự c. Hành chính d. Kỷ luật
 89. 89. 90. “Ngƣời nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chƣa đƣợc xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là: a. Ngƣời nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ b. Ngƣời nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng c. Ngƣời nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này d. Ngƣời nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chƣa đƣợc xóa án tích mà còn vi phạm
 90. 90. 91. Năng lực chủ thể bao gồm: a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi b. Năng lực pháp lý và năng lực hành vi c. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức d. Năng lực pháp lý và năng lực nhận thức
 91. 91. 92. Trong hình thức chính thể quân chủ hạn chế thì: a. Quyền lực nhà nƣớc tập trung hoàn toàn vào tay Vua (Nữ hoàng) b. Quyền lực của nguyên thủ quốc gia bị hạn chế một phần c. Nghị viện là cơ quan do Vua thành lập d. Nhà vua nắm phần lớn quyền lực nhà nƣớc
 92. 92. 93. Tƣ cách thể nhân không đƣợc công nhận cho: a. ngƣời hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhƣng không mang quốc tịch Việt Nam b. ngƣời chƣa thành niên c. ngƣời mắc bệnh tâm thần d. cả A, B, C đều sai
 93. 93. 94. Nhận định nào sau đây là đúng: a. Pháp luật phụ thuộc một chiều vào cơ sở kinh tế của xã hội b. Đƣờng lối, chính sách của giai cấp thống trị phụ thuộc vào pháp luật c. Quyền lực nhà nƣớc đƣợc triển khai thực hiện thông qua pháp luật d. Pháp luật không phản ánh các quy phạm đạo đức của xã hội
 94. 94. 95. Chọn nhận định sai: a. Phó Thủ tƣớng Chính phủ nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội b. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con ngƣời đƣợc sinh ra c. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội d. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi
 95. 95. 96. Xác định loại quy phạm pháp luật sau: “Chủ sở hữu, ngƣởi sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật từ thời điểm thu đƣợc hoa lợi, lợi tức đó”. a. Quy phạm bảo vệ b. Quy phạm điều chỉnh c. Quy phạm trao quyền d. Quy phạm bắt buộc
 96. 96. 97. Công ty A xả thải trực tiếp ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trƣờng. Trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với công ty A là: a. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính b. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm dân sự
 97. 97. 98. Độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam là: a. từ 14 tuổi b. từ đủ 14 tuổi c. từ 15 tuổi d. từ đủ 15 tuổi
 98. 98. 99. “Hợp đồng mua bán nhà ở phải đƣợc lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác”. Quy phạm pháp luật trên là: a. Quy phạm bảo vệ b. Quy phạm cấm c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm bắt buộc
 99. 99. 100. Loại quy phạm pháp luật thƣờng gặp trong pháp luật hình sự là: a. Quy phạm trao quyền b. Quy phạm bảo vệ c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm điều chỉnh
 100. 100. To download FULL document, visit: http://dhp-it.tk/download/Slide_Trac_Nghiem_PLDC_DA.rar

×