Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Educational innovation analysis swot

 1. Educational Innovation Analysis วเคราะห์นวัตกรรมการศึกษา ิ
 2. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสู ตร “การสร้ าง ิ ส่ื อการสอนอย่างง่ายด้วย Adobe Captivate CS5.5" และ "เทคนิคการจดการเรียนการสอน e- ั Learning ยุคใหม่ Moodle 1.9”
 3. ด้ ว ยศู น ย์ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ได้ดาเนิ นการจัดโครงการ ํ ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บติการ หลักสู ตร “การสร้ างสื่ อ การสอน ั อย่างง่ายดวย Adobe Captivate CS5.5" และ ้ "เทคนิ คการจดการเรียนการสอน e-Learning ยุคใหม่ ั Moodle 1.9” ให้แก่ คณาจารย์ ผูผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา ้ นักวิจย นักการศึกษา และบุคคลทัวไป ั ่
 4. โดยผูเ้ ข้าอบรมจะได้รับความรู ้ และเกิดทักษะปฏิบติ ั ด้า นการใช้ง านโปรแกรม Adobe Captivate CS5.5 เพื่อสร้างสื่ อการสอนมัลติมีเดียอย่างง่ายด้วยตนเอง และการใช้ ง านระบบบริ หารจั ด การเรี ยนการสอน Moodle 1.9 ในระดบผสอน เพื่อสร้างระบบการเรียน ั ู้ การสอนผานเครือข่ายให้สถาบนการศึกษาของตนเอง ซ่ ึ งจะ ่ ั สามารถนํา ไปพ ัฒ นา ถ่ า ยทอด และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ ปฏิบติงานในหน่ วยงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้อย่างมี ั ประสิ ทธิ ภาพ
 5. ซ่ ึ งได้ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรม ระหว่างวันที่ 25-27 ํ มิถุนายน 2555 ต้ งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง ั คอมพิวเตอร์ 219 ชั้น 2 อาคารสุรพฒน์ 1 มหาวิทยาลย ั ั เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ หลกสูตร ั การสร้างส่ ือการสอนอย่างง่าย 25 มิถุนายน 2555 ด้ วย Adobe Captivate CS5.5 เทคนิคการจดการเรียนการ ั สอน e-Learning 26-27 มิถุนายน 2555 (Moodle 1.9)
 6. SWOT การจดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบตการ หลกสูตร ั ิ ั ิ ั “การสร้ างสื่ อการสอนอย่ างง่ ายด้ วย Adobe Captivate CS5.5" และ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning ยุคใหม่ Moodle 1.9”
 7. จุดแขง ็ 1. กลยทธ์ มหาวทยาลยได้มการวางแผนเพ่ือ รองรับ ุ ิ ั ี ความก้าวหน้าของการเปลยนแปลงในโลกยค ่ี ุ โลกาภิวฒน์เป็ นอย่างดี ั 2. โครงสร้ าง ได้ มีการจัดโครงสร้ างที่ชดเจนไม่ซบซ้ อน ั ั โดยมีการแบ่งสายบังคับบัญชาแบบระนาบเดียว 3. ระบบ มีขนตอนการปฏิบติงานที่ความกระชับและ ั้ ั รวดเร็ว
 8. 4. รูปแบบ ใช้ การบริหารแบบประชาธิปไตย โดยรับฟั ง ความคดเหนของ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ิ ็ 5. การจัดการบุคคล ได้ พิจารณาตามความรู้ความสามารถ ให้เหมาะสมกบการเรียนการสอนหรือตามโครงการอบรม ั พิเศษ 6. ทักษะ อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความสามารถ พร้ อมที่จะรับความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ 7. ค่านิยมร่ วม มหาวิทยาลัยได้ สร้ างค่านิยมให้ การเรี ยนรู้ เสียสละ และสร้างชื่อเสียงให้กบสถาบน ั ั
 9. จุดอ่อน 1. กลยุทธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจนใน การทีจะบรรลุวตถุประสงค์ ่ ั ที่ตั ้งไว้ 2. โครงสร้ าง สายบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจน้ อย เกินไปทําให้ เกิดความล้ าช้ าในการดําเนินการโครงการต่างๆ
 10. 3. ระบบ ยงขาดอปกรณ์ที่ทนสมยในการดําเนินงาน เชน ั ุ ั ั ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ยงเป็นรุ่นเก่าเกินกว่าจะใช้โปรแกรม ั ใหม่ๆได้ 4. รูปแบบ ผู้บริ หารยังยึดติดกับการบริหารแบบเก่าๆ กล่าวคือ ยังมีความเผด็จการอยู่ในบางเรื่ องบางเหตุการณ์ 5. การจัดการบุคคล อาจารย์ยงมีอคติในการคัดเลือก ั นักศึกษาเข้ าฝึ กอบรมตามความเหมาะสมตามสาขาวิชา
 11. 6. ทกษะ ยังมีอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันมานานยังขาดทักษะ ั ในการสอนและเรี ยนรู้แนวทางวิชาการแบบใหม่ 7. ค่านิยมร่ วม ยังมีคานิยมต่างอันเนื่องมาจาก ยังยึดติด ่ กับค่านิยมเดิมของสถาบันเก่าที่เคยศึกษามาก
 12. โอกาส 1. กระทรวงไอซีที มีนโยบายให้ การสนับสนุนในการเรี ยนรู้ 2. เศรษฐกิจมีการขยายตวอย่างต่อเนื่อง สงผลให้มีความ ั ่ จําเป็ นในการเรี ยนรู้ระบบไอทีในรูปแบบใหม่ๆ 3. สงคมปัจจบนเป็นโลกยคโลกาภิวฒน์ จงสนบสนนการ ั ุ ั ุ ั ึ ั ุ เรี ยนรู้เป็ นอย่างมาก 4. อุปกรณ์เทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ า ทําให้ สะดวกต่อการ เรียนร้ ู
 13. อุปสรรค 1. มีความล้ าช้ าในเชิงนโยบาย ในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ ดําเนินการอบรม 2. ปั ญหาค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ส่งผลให้ อปกรณ์และซอฟแวร์ มีราคา ุ สูงขึ ้น 3. ยังมีแนวคิดบางอย่างของสังคมที่มีการต่อต้ านเกี่ยวกับระบบไอที 4. เทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ อปกรณ์ไอทีที่ใช้ อยู่เกิด ุ ความล้ าหลังหรื อทุกรุ่นอย่างรวดเร็ว ทําให้ บางครังซอฟแวร์ ใหม่ๆไม่ ้ สามารถนําไปใช้ ได้
Anzeige