Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tema finala curs tic

490 Aufrufe

Veröffentlicht am

inca o data titlu

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tema finala curs tic

 1. 1. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesional în sprijinul creşterii economice şi ǎ dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesionalǎ” Titlul proiectului: Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62665 Portofoliu de evaluare finală TIC Numele si prenumele: Ionita Natalia Larisa Scoala de provenienta: Palatul Copiilor Alba Iulia Formator TIC: Zamfiroaea Nicoleta
 2. 2. CCuupprriinnssuull pprreezzeennttăărriiii 1. Introducere 2. Context 3. Descriere 4. Introducere în utilizarea calculatoarelor personale 5. Prezentarea laboratoarelor virtuale - Study 1200 6. Prezentarea şi utilizarea portalului Web 7. Concluzii
 3. 3. 11.. IInnttrroodduucceerree 1. Cursul se adresează cadrelor didactice care predau limba engleză în învăţământul preuniversitar şi promovează ideea inovaţiei în predarea limbilor străine, prin introducerea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la clasă şi a metodelor pedagogice moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor. 2. Susţine obiectivele „Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă” din domeniul educaţiei, prin actualizarea curriculum-ului de predare a limbii engleze, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, precum şi promovarea inovaţiei în procesul de predare şi învăţare.
 4. 4. 2. Context 1. Curs TIC a avut loc pe parcursul a 8 întâlniri dintre care 5 s-au desfăşurat Face-to-face, iar 3 Online. 2. Pe parcursul acestor întâlniri am învăţat despre următoarele teme: a. Introducere în utilizarea calculatoarelor personale b. Prezentarea laboratoarelor virtuale - Study 1200 c. Prezentarea şi utilizarea portalului Web
 5. 5. 3. Descriere a. Introducere în utilizarea calculatoarelor personale Prezentarea elementelor de bază referitoare la calculatorul personal şi la sistemul de operare al acestuia.  Cunoaşterea terminologiei de bază din domeniul IT.  Prezentarea generală a sistemului de operare Windows Vista.  Prezentarea conceptelor ce stau la baza utilizării sistemului de operare Windows Vista.  Cunoaşterea utilizării administratorului de fişiere – Windows Explorer şi a unui browser Internet (Internet Explorer).
 6. 6. Cunoaşterea terminologiei de bază din domeniul IT Componente PC Componentele Unităţii centrale
 7. 7. Orice calculator personal modern este alcătuit din:  o componentă hardware (procesor, memorie, placă de bază, hard-disk, dispozitive periferice) o componentă software. Componenta software este alcătuită în principal din:  aplicaţiile (programele) utilizator sistemul de operare al calculatorului.
 8. 8. Prezentarea generală a sistemului de operare Windows Vista. Prezentarea conceptelor ce stau la baza utilizării sistemului de operare Windows Vista.  Windows Vista este o versiune a sistemului de operare Microsoft Windows, proiectată de corporația Microsoft. Windows Vista a fost lansat în noiembrie 2006 pentru firme și parteneri de afaceri iar în ianuarie 2007 a fost lansat pentru utlizatorii obișnuiți. Această lansare vine după mai mult de cinci ani de la apariția pe piață a sistemului de operare Windows XP, fiind cea mai mare distanță între două lansări succesive .  Windows Vista are sute de facilități noi, cum ar fi o interfață grafică modernă și un stil vizual nou, Windows Aero, tehnologia de căutare îmbunătățită, noi unelte multimedia, precum și sub-sistemele complet remodelate de rețea, audio, imprimare și afișare (display). Vista va îmbunătăți comunicarea dintre mașini pe o rețea casnică folosind tehnologia peer-to-peer, și va facilita folosirea în comun a fișierelor, parolelor, și mediilor digitale între diverse computere și dispozitive. Pentru proiectanții de software, Vista pune de asemenea la dispoziție versiunea 3.0 a sistemului de proiectare numit .NET Framework.
 9. 9. Cunoaşterea utilizării administratorului de fişiere – Windows Explorer şi a unui browser Internet (Internet Explorer).  Internet Explorer (prescurtat MSIE, dar cunoscut pe larg ca IE), este un browser web produs și dezvoltat de Microsoft, fiind unul dintre cele mai populare browsere din lume, livrat odată cu sistemul de operare Windows pe PC sau telefoane inteligente. Internet Explorer a fost sau este disponibil pentru Windows, Windows Mobile și Windows.  Alte browseruri: Google Chrome, Mozilla, etc.  Cu ajutorul browserului am accesat portalul http://engleza-fse.edu.ro/
 10. 10. bb.. PPrreezzeennttaarreeaa llaabboorraattooaarreelloorr vviirrttuuaallee -- SSttuuddyy 11220000  Sanako Study 1200 este un limbaj avansat de învățare , care oferă o varietate de activitați axate atât pe ințelegerea ascultării cît și pe vorbirea practică. Study 1200 le ofera elevilor și profesorilor toate caracteristicile și beneficiile unui limbaj modern de învățare .  Datorită faptului că Study 1200 este doar o aplicație Soft , nu necesită echipamente Hard adiționale , fiind ușor de instalat și întreținut.
 11. 11. Laboratorul virtual Sanako Study 1200 este o modalitate moderna si antrenanta de a ajuta elevii si profesorii in procesul de predare invatare. Acesta ofera variante diferite de lucru care altfel ar putea fi realizate doar prin mai multe programe separate si, poate, cu rezultate mai slabe
 12. 12.  Aplicația Study 1200 Tutor Profesorii folosesc aplicațtia Study 1200 Tutor , care este interfața principală a Sistemului Study 1200 . Aplicația Study 1200 Tutor permite profesorilor predarea în Sistemul Study 1200 și monitorizarea stațiilor clasei virtuale.  Aplicația Study 1200 Student Aplicația Study 1200 Student este instalată pe toate stațiile folosite de elevi. Aplicația Study 1200 Student se conecteaza automat la stația Study Server în momentul pornirii și rulează în fundal ,așteptând comenzi de la aplicația Study 1200 Tutor. Aplicația Study Server Aplicația Study Server este centrul informațional al Sistemului Sanako Study 1200 la care ambele aplicații Tutor și Student se conecteaza automat.
 13. 13.  Elevii pot fi impartiti in 6 sesiuni (grupe). grupele disponibile apar in gri
 14. 14.  Aplicaţia SSaannaakkoo ppeerrmmiittee ddeessffăăşşuurraarreeaa mmaaii mmuullttoorr aaccttiivviittăăţţii.. DDiinnttrree aacceesstteeaa aammiinnttiimm:: -- SSeellff--AAcccceessss -- AAPP EExxaamm -- DDiissccuussssiioonn -- LLiisstteenniinngg CCoommpprreehheennssiioonn -- MMooddeell IImmiittaattiioonn -- RReeaaddiinngg PPrraaccttiiccee -- RRoouunndd ttaabbllee ddiissccuussssiioonn -- TTuuttoorriinngg -- WWeebb BBrroowwssiinngg
 15. 15. SSee ppoorrnneeşşttee aapplliiccaaţţiiaa SSaannaakkoo
 16. 16. Alegerea clasei virtuale
 17. 17. Apoi testul este distribuit elevilor pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull SSaannaakkoo
 18. 18. CREAREA INTREBARILOR GRILA  Butonul Voting  Accesând butonul Voting se va deschide o fereastră în care se pot crea întrebari grilă , care pot fi ulterior trimise elevilor. 1. Introduceți întrebarea 2. Selectați numărul de răspunsuri alternative.Puteți selecta două (A...B), trei (A...C), sau un număr nelimitat de alternative(A...n). 3. Introduceți răspunsurile alternative în câmpurile de la opțiunea Choices iar apoi verificați răspunsul corect 4. Pentru a trimite testul elevilor folosiți butonul Send. 5. Accesând butonul Create new situat în colțul stâng al ferestrei Voting puteți reîncepe (fără a trimite întrebarea ) sau să creați întrebări noi .
 19. 19. SSee sseelleecctteeaazzăă eelleevviiii
 20. 20. Se distribuie testul elevilor
 21. 21. SSee ttrraannssffeerrăă tteessttuull ssaallvvaatt ddee ppee ppoorrttaall ccăăttrree eelleevviiii ddiinn aapplliiccaaţţiiaa SSaannaakkoo
 22. 22. Elevii primesc testul pe calculatoarele lor
 23. 23. Dupa rezolvare elevii ataseaza testul
 24. 24. Elevii returneaza testul rezolvat
 25. 25. Tutorele, adică profesorul colectează tteesstteellee eelleevviilloorr..
 26. 26. Rezultat test grila
 27. 27. Optiunea monitorizeaza
 28. 28. SScchhiimmbbaarreeaa nnuummeelluuii eelleevvuulluuii
 29. 29. cc.. PPrreezzeennttaarreeaa şşii uuttiilliizzaarreeaa ppoorrttaalluulluuii WWeebb  Portalul Web poate fi accesat la adresa: http://engleza-fse.edu.ro/  Portalul este structurat pe mai multe module/pagini ce conţin link-uri către secţiunile principale ale site-ului. Scoatem în evidenţă linkurile către următoarele secțiuni:  Acasă, Despre proiect, Parteneri, Activitățile proiectului, Forum, Autentificare, Contact.  După accesare, cursanţii se loghează pe portal după cum urmează:
 30. 30. DDupă upă autentificare, cursanţii pot avea acces llaa ddiiffeerriitteellee sseeccţţiiuunniiii aallee ppoorrttaalluulluuii,, pprriinnttrree ccaarree şşii cceeaa aa FFoorruummuulluuii ppee ccaarree ssee ppoosstteeaazzăă tteemmeellee aaccaassăă ssii ssee ddiissccuuttaa ddiivveerrssee ssuubbiieeccttee
 31. 31. 44.. CCoonncclluuzziiii  Cursul a fost relevant pentru activitatea mea ca profesor.  La finalul acestui curs voi putea utiliza mai mult resursele informatice si voi implementa predarea prin proiecte în unitatea de învăţământ de unde provin.  Imi voi desfasura activitatea mai mult bazandu-ma pe aceste resurse si imi voi sustine elevii in utilizarea lor.

×