Pengurusan organisasi, kepimpinan dan penyeliaan berkesan

Lee Oi Wah
Lee Oi WahMedical Doctor um HOSPITAL BATU GAJAH,PERAK
PENGURUSAN ORGANISASI, KEPIMPINAN 
& PENYELIAAN BERKESAN 
DR LEE OI WAH
KANDUNGAN CERAMAH 
• PRINSIP ORGANISASI & AMALAN PENGURUSAN 
• PERSEKITARAN ORGANISASI 
• PENGURUSAN ORGANISASI 
• DEFINISI KEPIMPINAN 
• JENIS-JENIS KEPIMPINAN(LEADERSHIP STYLES) 
• FUNGSI DAN NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN 
• PENYELIAAN BERKESAN 
• MOTIVASI PEKERJA
ORGANISASI
DEFINISI ORGANISASI 
• Organisasi Adalah Jentera Yang Menggembeling 
Tenaga Manusia Dan Kerja Untuk Mencapai 
Sesuatu Matlamat” 
• “Satu Proses Penstrukturan Atau Penyusunan 
Bahagian/ Jabatan/ Unit Di Dalam Organisasi”
UNSUR-UNSUR ORGANISASI 
• A collection of 
people 
• A structur of power 
• An objective to 
fulfill 
• A communication 
interlink 
• Sekumpulan manusia 
• Susunan kuasa 
• Matlamat untuk 
dipenuhi 
• Hubungan organisasi
6 
• Sistem/cara pembahagian kerja & penyusunan kerja & 
digambarkan dalam bentuk carta organisasi. 
• Struktur organisasi menunjukkan hubungkait di antara satu 
bahagian, unit atau jawatan dengan yang lain dalam organisasi. 
• Struktur organisasi tidak “standard” berbeza-beza mengikut saiz 
dan fungsi-fungsi jabatan.
7 
KETUA PENGARAH 
PENGARAH 
KEWANGAN 
PENGARAH 
SISTEM 
MAKLUMAT 
PENGARAH 
PEMBANGUNAN 
PEMBANTU 
TADBIR 
(GAJI) 
PEMBANTU 
TADBIR 
(VOT) 
PENYELIA 
KERANI 
P/TADBIRAN 
KERANI 
P/JAWATAN 
PEMBANTU KHAS 
PENGARAH 
LATIHAN 
PENGARAH 
PENTADBIRAN 
EKSEKUTIF EKSEKUTIF 
P E K E R J A 
P E K E R J A P E N G E L U A R A N 
FUNGSI LINI 
FUNGSI STAF
8 
• Membantu Pengarah Urusan dalam bidang tugasnya 
serta bidang lain 
• Bertindak bagi pihak Pengarah Urusan (wakil) 
• Boleh menggunakan sebahagian aktiviti Pengarah 
Urusan untuk memberi arahan kepada pekerja 
bawahan.
9 
• Membantu Pengarah Urusan dan Pengarah- 
Pengarah lain dalam hal-hal yang berkaitan. 
• Tidak mempunyai autoriti ke atas Pengarah lain.
10 
• Keselarasan arahan (unity of direction) 
• Keselarasan perintah (unity of command) 
• Deligasi/ Perwakilan kuasa 
• Kuasa (authority) dan tanggungjawab 
• Kemampuan kawalan (span of control) 
• Hiraki 
• Perseimbangan
11 
1.Pembahagian kerja 
2. Hubungan ketua dengan pekerja bawahan 
3. Jenis kerja yang dijalankan 
4. Pengumpulan bahagian - bahagian kerja 
5. Tingkat pengurusan
12 
PERSEKITARAN DALAMAN 
SUMBER-SUMBER 
BUDAYA KERJA 
ORGANISASI 
OBJEKTIF, 
DASAR, 
STRATEGI, 
PROGRAM, 
PERSEKITARAN KERJA 
• KETUA ORGANISASI 
• KERAJAAN 
• PELANGGAN 
• PESAING 
• PEMBEKAL 
PERSEKITARAN MASYARAKAT 
• SOSIAL BUDAYA 
• POLITIK & PERUNDANGAN 
• TEKNOLOGI 
• EKONOMI
PENGURUSAN ORGANISASI 
• Proses melakukan sesuatu aktiviti melalui 
manusia lain bagi mencapai sesuatu 
matlamat di dalam persekitaran yang 
sentiasa berubah-ubah.
14 
P O D C 
•PERANCANGAN (PLANNING) 
•PENGELOLAAN (ORGANIZING) 
•PENGARAHAN (DIRECTING) 
•PENGAWALAN (CONTROLLING)
15 
• Objektif (matlamat) 
• Polisi (dasar) 
• Program 
SOP
16 
• Struktur 
• Perjawatan 
• Koordinasi 
Format Organisasi
17 
• Motivasi 
• Kepimpinan 
• Penyeliaan 
Manusia dan Produk
18 
• Kos 
• Kualiti 
• Kuantiti 
Bajet dan Sumber
19 
1. Kepimpinan dan penyeliaan 
2. Motivasi 
3. Komunikasi 
4. Perhubungan manusia 
5. Membuat keputusan 
6. Penyelesaian masalahH
KEPIMPINAN
21 
APA ITU KEPIMPINAN (WHAT IS LEADERSHIP?) 
“Leadership is the art of getting 
someone else to do something 
you want done because he 
wants to do it” 
“You do not lead by hitting 
people over the head — that's 
assault, not leadership” 
Dwight Eisenhower 
“Leadership is action, not 
position” 
Donald McGannon 
“One measure of leadership 
is the calibre of people who 
choose to follow you” 
Dennis Peer
22 
3 JENIS GAYA KEPIMPINAN 
Kepimpinan autokratik – membuat 
semua keputusan untuk kumpulan dan 
mengagihkan tugasan kepada ahli 
Kepimpinan demokratik- mengalakkan 
perbincangan kumpulan dan keputusan 
dibuat mengikut consensus 
Kepimpinan delegatif – penglibatan 
minima di dalam proses membuat 
keputusan and menggalakkan ahli 
kumpulan membuat keputusan secara 
berdikari.
4 DIMENSI UTAMA YANG 
MEMPENGARUHI GAYA KEPIMPINAN 
 
Personaliti pemimpin 
 
Personaliti kumpulan/organisasi 
 
Keadaan persekitaran 
 
Faktor organisasi
8
1. Menentukan matlamat (The Goal Setter ) 
2. Jurucakap (The Spoke Person) 
3. Kompas (Halatuju + Moral) (Destination compass 
+ Moral Compass) 
4. Penyelesai masaalah (The Problem Solver) 
5. Pengagih sumber (The Distributor of Resources) 
6. Pemberi maklumbalas (The Feedback Provider) 
7. Pemberi motivasi (The Motivator) 
8. Melatih pemimpin pengganti (The Future Leaders 
Cultivator)
1. Menentukan matlamat (The Goal Setter) 
• Menentukan matlamat 
organisasi untuk satu tempoh 
masa yang ditetapkan. 
• Pemimpin mestilah mampu 
memberikan arah atau halatuju 
yang jelas ke atas visi, misi 
dan objektif organisasi. 
• Tujuan untuk membolehkan semua warga organisasi mempunyai 
panduan asas untuk menumpukan fokus ke atas aktiviti-aktiviti 
yang menyumbang kepada pencapaian visi, misi dan objektif 
organisasi.
2. Jurucakap kumpulan (The Spoke Person) 
• Pemimpin merupakan jurucakap utama 
untuk kumpulannya. 
• Komunikasi bukan sahaja mengenai 
organisasi itu sendiri sahaja , malah 
harus mengkomunikasikan hubungan 
organisasi tersebut dengan organisasi 
lain dalam persekitaran yang lebih luas. 
• Jurucakap bukan sahaja secara verbal 
tetapi meliputi tingkahlaku hariannya..
3. Kompas (The Compass) 
• Pemimpin seumpama kompas kepada 
organisasi – memberi pengarahan 
kepada organisasi untuk berkembang 
ke arah destinasi yang telah 
ditetapkan. 
• Pemimpin berfungsi sebagai kompas 
moral/etika- sebagai penandaaras 
untuk apa yang ditakrifkan sebagai 
baik kepada organisasi.
4. Penyelesai Masaalah ( The Problem Solver ) 
• Pemimpin dilihat sebagai seorang 
yang bijaksana dan berpengalaman. 
• Maka , pemimpin merupakan seorang 
yang boleh diharapkan oleh warga 
organisasi bila menghadapi masaalah. 
• Penyelesaian masalah merupakan 
fungsi utama seorang pemimpin.
5. Pengagaih sumber (The Distributor of Resources) 
• Sumber organisasi adalah terhad 
dan sentiasa tidak mencukupi. 
• Peranan pemimpin haruslah 
mengaihkan sumber yang terhad 
itu dengan bijak. 
• Agihan sumber yang tidak cekap 
akan menghalang organisai 
daripada mencapai potensi 
maksimanya.
6. Pemberi maklumbalas (The Feedback Provider) 
• Manusia mempunyai sifat ingin 
tahu terutamanya pandangan 
pemimpin ke atas diri mereka 
dan prestasi kerja mereka. 
• Adalah penting untuk memberi 
maklumbalas yang membina 
terutamanya berkaitan dengan 
kemajuan kerja atau kerja-kerja 
yang telah diselesaikan oleh 
anggota bawahannya.
7. Pemberi motivasi (The Motivator) 
• Pemimpin haruslah 
boleh memberi harapan 
kepada pekerja dan 
memberi motivasi untuk 
bekerja keras untuk 
mencapai matlamat . 
• Pemimpin mampu 
memberi motivasi dan 
inspirasi supaya 
meneruskan perjuangan 
tanpa berputus asa. 
“Well done! “ 
“You have done a 
good job!” 
“The Organisation 
is very lucky to 
have a worker like 
you!” 
A leader who will give them a pat 
at the back and a “Good Job!” 
praise if they had done a good job
8. The Cultivator of Future Leaders 
• Pemimpin yang bagus mampu untuk 
membentuk bakal pemimpin yang 
lebih bagus daripada dirinya sendiri. 
• Melalui kepimpinan melalui teladan , 
mengajar , perkongsian pengalaman , 
coaching dan mentoring dan teknik-teknik 
lain
NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN 
• Menggunakan kuasa yang diberikan dengan tanpa 
menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerjanya. 
• Tidak gila kuasa dan menyalahgunakan kuasa. 
• Bersih, Cekap & Amanah. 
• Rela untuk menghadapi risiko dan mencuba benda yang 
baru demi kebaikan organisasi. 
• Sikap hormat-menghormati, sentiasa mengambilberat 
dan bertanggungjawab. 
• Bertimbangrasa dan mengambil pendekatan penyertaan 
dalam pengurusan.
NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN 
• Rela berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja. 
• Menyedari kekuatan dan kelemahan sendiri. 
• Menyedari tentang kemajuan sendiri dan pekerja-pekerja 
bawahannya. 
• Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai 
positif di kalangan pekerja-pekerjanya. 
• Mempunyai emosi yang seimbang dan boleh berjenaka. 
• Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja.
NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN 
• Bertenaga, memberikan dorongan , mengiktiraf dan 
menghargai setiap sumbangan pekerja. 
• Mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan 
selesa. 
• Tidak mengawal pekerja sehingga menimbulkan 
ketegangan. 
• Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina. 
• Bertindak dengan sabar dan adil tanpa pilih kasih.
PENYELIAAN
PENYELIA 
Seseorang Yang Diberi Kuasa, 
Tanggungjawab Untuk Merancang, 
Mengelola, Memimpin dan Mengawal 
Tugasan dan Pekerjanya Untuk 
38 
Mencapai Visi, Misi dan 
Objektif Organisasinya.
4 KEMAHIRAN ASAS YANG PERLU ADA 
DALAM DIRI SEORANG PENYELIA 
1. Kemahiran Kemanusiaan 
2. Kemahiran Teknik 
3. Kemahiran Pentadbiran 
4. Kemahiran Konsep 
39
Kebolehan untuk sama-samabekerja , memahami dan 
mendorong orang lain sama ada sebagai individu atau 
40 
kumpulan.
Kebolehan menggunakan alat, tatacara atau teknik 
melaksanakan sesuatu kerja ‘Job-Know-How’ 
41 
mengikut bidang khusus.
Berpengetahuan ke atas seluruh organisasi dan 
mengetahui bagaimana ia menyelaras, merancang dan 
mengawal serta sistem rekod dan sistem maklumatnya. 
42
MOTIVASI PEKERJA
MOTIVASI 
Rangsangan dalaman atau semangat iatu penggerak kepada 
kelakuan untuk membangkitkan tindakan yang berpunca 
daripada satu tujuan atau beberapa tujuan
KENAPA MANUSIA TIADA MOTIVASI 
 Tidak ada tujuan hidup 
 Meragui potensi diri 
 Puas dengan apa yang ada 
 Tabiat suka menangguhkan kerja 
 Mempunyai simbol-simbol palsu dalam kejayaan 
45 
Ahmad Atory Hussain
PETANDA KEMELESETAN DORONGAN 
/MOTIVASI 
• Sering engkar arahan Ketua 
• Selalu bosan dengan kerja 
• Tidak produktif dan malas bekerja. 
• Selalu datang lewat / balik cepat. 
• Kerap mengambil cuti 
• Sering ponteng kerja 
• Kerapkali tidak hadir mesyuarat tanpa sebab 
• Gemar melaksanakan kerja tanpa mengikut peraturan. 
• Selalu tidak menyiapkan tugasan. 
• Mengasingkan diri dari rakan-rakan kerja. 
• Selalu bertengkar dengan pelanggan.
47 
Penetapan Matlamat 
Pengurusan Bermatlamat 
(MBO) 
Rekabentuk/Pusingan Kerja 
(Job Rotation) 
Pengkayaan Kerja 
(Job Enrichment) 
Kualiti Suasana Kerja 
Ganjaran 
Perluasan Kerja 
(Job Enlargement) 
Kaedah Memotivasikan Pekerja 
Pengupayaan 
(Empowerment)
Pengurusan organisasi, kepimpinan dan penyeliaan berkesan
1 von 48

Recomendados

Kepimpinan & penyeliaan berkesan von
Kepimpinan & penyeliaan berkesanKepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanLee Oi Wah
31K views51 Folien
KEPIMPINAN von
KEPIMPINANKEPIMPINAN
KEPIMPINANImsamad
66K views27 Folien
Konsep pengurusan von
Konsep pengurusanKonsep pengurusan
Konsep pengurusanfadz dila
8.2K views12 Folien
Bab 4 Kemahiran Pengurusan von
Bab 4 Kemahiran PengurusanBab 4 Kemahiran Pengurusan
Bab 4 Kemahiran PengurusanCkg Nizam
18.8K views26 Folien
Asas pengurusan von
Asas pengurusanAsas pengurusan
Asas pengurusanEmy Amiera
39.6K views44 Folien
PENGENALAN KEPIMPINAN von
PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANNadzirah Hanis
69.1K views43 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Gaya kepimpinan von
Gaya kepimpinanGaya kepimpinan
Gaya kepimpinanRohana Mohamed Nor
42.6K views15 Folien
Unit2 : pengurus dan pengurusan von
Unit2 : pengurus dan pengurusanUnit2 : pengurus dan pengurusan
Unit2 : pengurus dan pengurusanEBBY FIRDAOS SUFIAN
87.5K views19 Folien
Bab 5-kepimpinan-motivasi von
Bab 5-kepimpinan-motivasiBab 5-kepimpinan-motivasi
Bab 5-kepimpinan-motivasiKhairul Anwar
27K views52 Folien
Topik4 : perancangan von
Topik4 : perancanganTopik4 : perancangan
Topik4 : perancanganEBBY FIRDAOS SUFIAN
16.7K views15 Folien
PENGURUSAN MESYUARAT von
PENGURUSAN MESYUARATPENGURUSAN MESYUARAT
PENGURUSAN MESYUARATSyahremie Teja
26.5K views39 Folien
Tajuk 6 perlaksanaan program latihan von
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanTajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanZilafeeq Shafilla
38.2K views41 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tajuk 6 perlaksanaan program latihan von Zilafeeq Shafilla
Tajuk 6 perlaksanaan program latihanTajuk 6 perlaksanaan program latihan
Tajuk 6 perlaksanaan program latihan
Zilafeeq Shafilla38.2K views
Full modul kursus kepimpinan[1] von Harry Man
Full modul kursus kepimpinan[1]Full modul kursus kepimpinan[1]
Full modul kursus kepimpinan[1]
Harry Man60.4K views
Merancang & mengurus kerja von aimm reka
Merancang & mengurus kerjaMerancang & mengurus kerja
Merancang & mengurus kerja
aimm reka64.4K views
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandingan von fairyzan
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandinganPanduan tugas-jawatankuasa-pertandingan
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandingan
fairyzan67.7K views
Kepimpinan Transformasi von guestd95e21
Kepimpinan TransformasiKepimpinan Transformasi
Kepimpinan Transformasi
guestd95e2131.6K views
Kemahiran Asas Coaching (Modul 1) von ALSAFII
Kemahiran Asas Coaching (Modul 1)Kemahiran Asas Coaching (Modul 1)
Kemahiran Asas Coaching (Modul 1)
ALSAFII3.6K views
Organisasi dan pengurusan von ikha2203
Organisasi dan pengurusanOrganisasi dan pengurusan
Organisasi dan pengurusan
ikha220328.8K views
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan von Atiqah Wan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-KepimpinanSEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
SEM 2 (STPM) Pengajian perniagaan: Bab 1-Kepimpinan
Atiqah Wan83.4K views
5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan von Zainul Mukhtar
5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan
5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan
Zainul Mukhtar42.2K views
Penilaian prestasi 2 bentang von Khairul Azli
Penilaian prestasi 2 bentangPenilaian prestasi 2 bentang
Penilaian prestasi 2 bentang
Khairul Azli29K views
Semester 5 - Deskripsi Kerja & Spesifikasi Kerja von Nur Aisyah Khor
Semester 5 - Deskripsi Kerja & Spesifikasi KerjaSemester 5 - Deskripsi Kerja & Spesifikasi Kerja
Semester 5 - Deskripsi Kerja & Spesifikasi Kerja
Nur Aisyah Khor40.1K views

Similar a Pengurusan organisasi, kepimpinan dan penyeliaan berkesan

Kepemimpinan von
Kepemimpinan Kepemimpinan
Kepemimpinan Norshaidi Mohd Nor
5.5K views54 Folien
(44 54) pengurusan organisasi (2) von
(44 54) pengurusan organisasi (2)(44 54) pengurusan organisasi (2)
(44 54) pengurusan organisasi (2)Jokdin Abdullah
826 views44 Folien
HHHC9601 Kepimpinan & Kerja Berpasukan von
HHHC9601 Kepimpinan & Kerja BerpasukanHHHC9601 Kepimpinan & Kerja Berpasukan
HHHC9601 Kepimpinan & Kerja BerpasukanMr. 29526
3.6K views42 Folien
Leadership von
LeadershipLeadership
LeadershipHusaeri Priatna
6.7K views36 Folien
PengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt von
PengaMen_1_angga_(1)_angga.pptPengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt
PengaMen_1_angga_(1)_angga.pptAtrasinaAdlina
11 views40 Folien
PengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt von
PengaMen_1_angga_(1)_angga.pptPengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt
PengaMen_1_angga_(1)_angga.pptBaakMagelang
4 views40 Folien

Similar a Pengurusan organisasi, kepimpinan dan penyeliaan berkesan(20)

HHHC9601 Kepimpinan & Kerja Berpasukan von Mr. 29526
HHHC9601 Kepimpinan & Kerja BerpasukanHHHC9601 Kepimpinan & Kerja Berpasukan
HHHC9601 Kepimpinan & Kerja Berpasukan
Mr. 295263.6K views
PengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt von BaakMagelang
PengaMen_1_angga_(1)_angga.pptPengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt
PengaMen_1_angga_(1)_angga.ppt
BaakMagelang4 views
Memahami fungsi dan pengurusan organisasi datuk abdullah von mastura aliyah
Memahami fungsi dan pengurusan organisasi  datuk abdullahMemahami fungsi dan pengurusan organisasi  datuk abdullah
Memahami fungsi dan pengurusan organisasi datuk abdullah
mastura aliyah600 views
Leadership concept _Materi Training "LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILL" von Kanaidi ken
Leadership concept _Materi Training "LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILL"Leadership concept _Materi Training "LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILL"
Leadership concept _Materi Training "LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILL"
Kanaidi ken691 views
Organisasi dan Kepemimpinan von hattaalwi
Organisasi dan KepemimpinanOrganisasi dan Kepemimpinan
Organisasi dan Kepemimpinan
hattaalwi15.8K views
Kepimpinan dan manajemen organisasi von Dadan Raharja
Kepimpinan dan manajemen organisasiKepimpinan dan manajemen organisasi
Kepimpinan dan manajemen organisasi
Dadan Raharja25K views
kepemimpinandanorganchapter1-170504050436.pptx von ZulFahmi367106
kepemimpinandanorganchapter1-170504050436.pptxkepemimpinandanorganchapter1-170504050436.pptx
kepemimpinandanorganchapter1-170504050436.pptx
Topik 6 – kepemimpinan guru von Shalini Kumar
Topik 6 – kepemimpinan guruTopik 6 – kepemimpinan guru
Topik 6 – kepemimpinan guru
Shalini Kumar19.5K views

Más de Lee Oi Wah

Ebd in healthcare improvement von
Ebd in healthcare improvementEbd in healthcare improvement
Ebd in healthcare improvementLee Oi Wah
10.5K views40 Folien
Overview of clinical governance von
Overview of clinical governanceOverview of clinical governance
Overview of clinical governanceLee Oi Wah
4.6K views25 Folien
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan von
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanTadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanLee Oi Wah
5.1K views53 Folien
Fundamental principle of qa projects von
Fundamental principle of qa projectsFundamental principle of qa projects
Fundamental principle of qa projectsLee Oi Wah
2.7K views81 Folien
Gp pencegahan rasuah kkm von
Gp pencegahan rasuah kkmGp pencegahan rasuah kkm
Gp pencegahan rasuah kkmLee Oi Wah
2.9K views91 Folien
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan von
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanKod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanLee Oi Wah
4.2K views62 Folien

Más de Lee Oi Wah(20)

Ebd in healthcare improvement von Lee Oi Wah
Ebd in healthcare improvementEbd in healthcare improvement
Ebd in healthcare improvement
Lee Oi Wah10.5K views
Overview of clinical governance von Lee Oi Wah
Overview of clinical governanceOverview of clinical governance
Overview of clinical governance
Lee Oi Wah4.6K views
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan von Lee Oi Wah
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanTadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Lee Oi Wah5.1K views
Fundamental principle of qa projects von Lee Oi Wah
Fundamental principle of qa projectsFundamental principle of qa projects
Fundamental principle of qa projects
Lee Oi Wah2.7K views
Gp pencegahan rasuah kkm von Lee Oi Wah
Gp pencegahan rasuah kkmGp pencegahan rasuah kkm
Gp pencegahan rasuah kkm
Lee Oi Wah2.9K views
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan von Lee Oi Wah
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanKod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Lee Oi Wah4.2K views
Panduan kemudahan rawatan perubatan von Lee Oi Wah
Panduan kemudahan rawatan perubatanPanduan kemudahan rawatan perubatan
Panduan kemudahan rawatan perubatan
Lee Oi Wah31.4K views
Identifying potential leaders ppt von Lee Oi Wah
Identifying potential leaders pptIdentifying potential leaders ppt
Identifying potential leaders ppt
Lee Oi Wah1.4K views
Caj rawatan pesakit wna von Lee Oi Wah
Caj rawatan pesakit wnaCaj rawatan pesakit wna
Caj rawatan pesakit wna
Lee Oi Wah5.2K views
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi von Lee Oi Wah
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasiMenghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi
Lee Oi Wah973 views
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau von Lee Oi Wah
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Lee Oi Wah9.6K views
Pengungsian bangunan (fsat) von Lee Oi Wah
Pengungsian bangunan (fsat)Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Lee Oi Wah14K views
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan von Lee Oi Wah
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Lee Oi Wah32K views
Infant bls (instruktor) von Lee Oi Wah
Infant bls (instruktor)Infant bls (instruktor)
Infant bls (instruktor)
Lee Oi Wah1.1K views
Pengurusan kenderaan di kk von Lee Oi Wah
Pengurusan kenderaan di kkPengurusan kenderaan di kk
Pengurusan kenderaan di kk
Lee Oi Wah8.4K views
Pengurusan kutipan hasil di kaunter von Lee Oi Wah
Pengurusan kutipan hasil di kaunterPengurusan kutipan hasil di kaunter
Pengurusan kutipan hasil di kaunter
Lee Oi Wah2.6K views
Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan von Lee Oi Wah
Akauntabiliti dalam pengurusan kewanganAkauntabiliti dalam pengurusan kewangan
Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan
Lee Oi Wah5.2K views

Pengurusan organisasi, kepimpinan dan penyeliaan berkesan

 • 1. PENGURUSAN ORGANISASI, KEPIMPINAN & PENYELIAAN BERKESAN DR LEE OI WAH
 • 2. KANDUNGAN CERAMAH • PRINSIP ORGANISASI & AMALAN PENGURUSAN • PERSEKITARAN ORGANISASI • PENGURUSAN ORGANISASI • DEFINISI KEPIMPINAN • JENIS-JENIS KEPIMPINAN(LEADERSHIP STYLES) • FUNGSI DAN NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN • PENYELIAAN BERKESAN • MOTIVASI PEKERJA
 • 4. DEFINISI ORGANISASI • Organisasi Adalah Jentera Yang Menggembeling Tenaga Manusia Dan Kerja Untuk Mencapai Sesuatu Matlamat” • “Satu Proses Penstrukturan Atau Penyusunan Bahagian/ Jabatan/ Unit Di Dalam Organisasi”
 • 5. UNSUR-UNSUR ORGANISASI • A collection of people • A structur of power • An objective to fulfill • A communication interlink • Sekumpulan manusia • Susunan kuasa • Matlamat untuk dipenuhi • Hubungan organisasi
 • 6. 6 • Sistem/cara pembahagian kerja & penyusunan kerja & digambarkan dalam bentuk carta organisasi. • Struktur organisasi menunjukkan hubungkait di antara satu bahagian, unit atau jawatan dengan yang lain dalam organisasi. • Struktur organisasi tidak “standard” berbeza-beza mengikut saiz dan fungsi-fungsi jabatan.
 • 7. 7 KETUA PENGARAH PENGARAH KEWANGAN PENGARAH SISTEM MAKLUMAT PENGARAH PEMBANGUNAN PEMBANTU TADBIR (GAJI) PEMBANTU TADBIR (VOT) PENYELIA KERANI P/TADBIRAN KERANI P/JAWATAN PEMBANTU KHAS PENGARAH LATIHAN PENGARAH PENTADBIRAN EKSEKUTIF EKSEKUTIF P E K E R J A P E K E R J A P E N G E L U A R A N FUNGSI LINI FUNGSI STAF
 • 8. 8 • Membantu Pengarah Urusan dalam bidang tugasnya serta bidang lain • Bertindak bagi pihak Pengarah Urusan (wakil) • Boleh menggunakan sebahagian aktiviti Pengarah Urusan untuk memberi arahan kepada pekerja bawahan.
 • 9. 9 • Membantu Pengarah Urusan dan Pengarah- Pengarah lain dalam hal-hal yang berkaitan. • Tidak mempunyai autoriti ke atas Pengarah lain.
 • 10. 10 • Keselarasan arahan (unity of direction) • Keselarasan perintah (unity of command) • Deligasi/ Perwakilan kuasa • Kuasa (authority) dan tanggungjawab • Kemampuan kawalan (span of control) • Hiraki • Perseimbangan
 • 11. 11 1.Pembahagian kerja 2. Hubungan ketua dengan pekerja bawahan 3. Jenis kerja yang dijalankan 4. Pengumpulan bahagian - bahagian kerja 5. Tingkat pengurusan
 • 12. 12 PERSEKITARAN DALAMAN SUMBER-SUMBER BUDAYA KERJA ORGANISASI OBJEKTIF, DASAR, STRATEGI, PROGRAM, PERSEKITARAN KERJA • KETUA ORGANISASI • KERAJAAN • PELANGGAN • PESAING • PEMBEKAL PERSEKITARAN MASYARAKAT • SOSIAL BUDAYA • POLITIK & PERUNDANGAN • TEKNOLOGI • EKONOMI
 • 13. PENGURUSAN ORGANISASI • Proses melakukan sesuatu aktiviti melalui manusia lain bagi mencapai sesuatu matlamat di dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah.
 • 14. 14 P O D C •PERANCANGAN (PLANNING) •PENGELOLAAN (ORGANIZING) •PENGARAHAN (DIRECTING) •PENGAWALAN (CONTROLLING)
 • 15. 15 • Objektif (matlamat) • Polisi (dasar) • Program SOP
 • 16. 16 • Struktur • Perjawatan • Koordinasi Format Organisasi
 • 17. 17 • Motivasi • Kepimpinan • Penyeliaan Manusia dan Produk
 • 18. 18 • Kos • Kualiti • Kuantiti Bajet dan Sumber
 • 19. 19 1. Kepimpinan dan penyeliaan 2. Motivasi 3. Komunikasi 4. Perhubungan manusia 5. Membuat keputusan 6. Penyelesaian masalahH
 • 21. 21 APA ITU KEPIMPINAN (WHAT IS LEADERSHIP?) “Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it” “You do not lead by hitting people over the head — that's assault, not leadership” Dwight Eisenhower “Leadership is action, not position” Donald McGannon “One measure of leadership is the calibre of people who choose to follow you” Dennis Peer
 • 22. 22 3 JENIS GAYA KEPIMPINAN Kepimpinan autokratik – membuat semua keputusan untuk kumpulan dan mengagihkan tugasan kepada ahli Kepimpinan demokratik- mengalakkan perbincangan kumpulan dan keputusan dibuat mengikut consensus Kepimpinan delegatif – penglibatan minima di dalam proses membuat keputusan and menggalakkan ahli kumpulan membuat keputusan secara berdikari.
 • 23. 4 DIMENSI UTAMA YANG MEMPENGARUHI GAYA KEPIMPINAN  Personaliti pemimpin  Personaliti kumpulan/organisasi  Keadaan persekitaran  Faktor organisasi
 • 24. 8
 • 25. 1. Menentukan matlamat (The Goal Setter ) 2. Jurucakap (The Spoke Person) 3. Kompas (Halatuju + Moral) (Destination compass + Moral Compass) 4. Penyelesai masaalah (The Problem Solver) 5. Pengagih sumber (The Distributor of Resources) 6. Pemberi maklumbalas (The Feedback Provider) 7. Pemberi motivasi (The Motivator) 8. Melatih pemimpin pengganti (The Future Leaders Cultivator)
 • 26. 1. Menentukan matlamat (The Goal Setter) • Menentukan matlamat organisasi untuk satu tempoh masa yang ditetapkan. • Pemimpin mestilah mampu memberikan arah atau halatuju yang jelas ke atas visi, misi dan objektif organisasi. • Tujuan untuk membolehkan semua warga organisasi mempunyai panduan asas untuk menumpukan fokus ke atas aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pencapaian visi, misi dan objektif organisasi.
 • 27. 2. Jurucakap kumpulan (The Spoke Person) • Pemimpin merupakan jurucakap utama untuk kumpulannya. • Komunikasi bukan sahaja mengenai organisasi itu sendiri sahaja , malah harus mengkomunikasikan hubungan organisasi tersebut dengan organisasi lain dalam persekitaran yang lebih luas. • Jurucakap bukan sahaja secara verbal tetapi meliputi tingkahlaku hariannya..
 • 28. 3. Kompas (The Compass) • Pemimpin seumpama kompas kepada organisasi – memberi pengarahan kepada organisasi untuk berkembang ke arah destinasi yang telah ditetapkan. • Pemimpin berfungsi sebagai kompas moral/etika- sebagai penandaaras untuk apa yang ditakrifkan sebagai baik kepada organisasi.
 • 29. 4. Penyelesai Masaalah ( The Problem Solver ) • Pemimpin dilihat sebagai seorang yang bijaksana dan berpengalaman. • Maka , pemimpin merupakan seorang yang boleh diharapkan oleh warga organisasi bila menghadapi masaalah. • Penyelesaian masalah merupakan fungsi utama seorang pemimpin.
 • 30. 5. Pengagaih sumber (The Distributor of Resources) • Sumber organisasi adalah terhad dan sentiasa tidak mencukupi. • Peranan pemimpin haruslah mengaihkan sumber yang terhad itu dengan bijak. • Agihan sumber yang tidak cekap akan menghalang organisai daripada mencapai potensi maksimanya.
 • 31. 6. Pemberi maklumbalas (The Feedback Provider) • Manusia mempunyai sifat ingin tahu terutamanya pandangan pemimpin ke atas diri mereka dan prestasi kerja mereka. • Adalah penting untuk memberi maklumbalas yang membina terutamanya berkaitan dengan kemajuan kerja atau kerja-kerja yang telah diselesaikan oleh anggota bawahannya.
 • 32. 7. Pemberi motivasi (The Motivator) • Pemimpin haruslah boleh memberi harapan kepada pekerja dan memberi motivasi untuk bekerja keras untuk mencapai matlamat . • Pemimpin mampu memberi motivasi dan inspirasi supaya meneruskan perjuangan tanpa berputus asa. “Well done! “ “You have done a good job!” “The Organisation is very lucky to have a worker like you!” A leader who will give them a pat at the back and a “Good Job!” praise if they had done a good job
 • 33. 8. The Cultivator of Future Leaders • Pemimpin yang bagus mampu untuk membentuk bakal pemimpin yang lebih bagus daripada dirinya sendiri. • Melalui kepimpinan melalui teladan , mengajar , perkongsian pengalaman , coaching dan mentoring dan teknik-teknik lain
 • 34. NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN • Menggunakan kuasa yang diberikan dengan tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerjanya. • Tidak gila kuasa dan menyalahgunakan kuasa. • Bersih, Cekap & Amanah. • Rela untuk menghadapi risiko dan mencuba benda yang baru demi kebaikan organisasi. • Sikap hormat-menghormati, sentiasa mengambilberat dan bertanggungjawab. • Bertimbangrasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan.
 • 35. NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN • Rela berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja. • Menyedari kekuatan dan kelemahan sendiri. • Menyedari tentang kemajuan sendiri dan pekerja-pekerja bawahannya. • Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai positif di kalangan pekerja-pekerjanya. • Mempunyai emosi yang seimbang dan boleh berjenaka. • Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja.
 • 36. NILAI-NILAI MURNI KEPIMPINAN • Bertenaga, memberikan dorongan , mengiktiraf dan menghargai setiap sumbangan pekerja. • Mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa. • Tidak mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan. • Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina. • Bertindak dengan sabar dan adil tanpa pilih kasih.
 • 38. PENYELIA Seseorang Yang Diberi Kuasa, Tanggungjawab Untuk Merancang, Mengelola, Memimpin dan Mengawal Tugasan dan Pekerjanya Untuk 38 Mencapai Visi, Misi dan Objektif Organisasinya.
 • 39. 4 KEMAHIRAN ASAS YANG PERLU ADA DALAM DIRI SEORANG PENYELIA 1. Kemahiran Kemanusiaan 2. Kemahiran Teknik 3. Kemahiran Pentadbiran 4. Kemahiran Konsep 39
 • 40. Kebolehan untuk sama-samabekerja , memahami dan mendorong orang lain sama ada sebagai individu atau 40 kumpulan.
 • 41. Kebolehan menggunakan alat, tatacara atau teknik melaksanakan sesuatu kerja ‘Job-Know-How’ 41 mengikut bidang khusus.
 • 42. Berpengetahuan ke atas seluruh organisasi dan mengetahui bagaimana ia menyelaras, merancang dan mengawal serta sistem rekod dan sistem maklumatnya. 42
 • 44. MOTIVASI Rangsangan dalaman atau semangat iatu penggerak kepada kelakuan untuk membangkitkan tindakan yang berpunca daripada satu tujuan atau beberapa tujuan
 • 45. KENAPA MANUSIA TIADA MOTIVASI  Tidak ada tujuan hidup  Meragui potensi diri  Puas dengan apa yang ada  Tabiat suka menangguhkan kerja  Mempunyai simbol-simbol palsu dalam kejayaan 45 Ahmad Atory Hussain
 • 46. PETANDA KEMELESETAN DORONGAN /MOTIVASI • Sering engkar arahan Ketua • Selalu bosan dengan kerja • Tidak produktif dan malas bekerja. • Selalu datang lewat / balik cepat. • Kerap mengambil cuti • Sering ponteng kerja • Kerapkali tidak hadir mesyuarat tanpa sebab • Gemar melaksanakan kerja tanpa mengikut peraturan. • Selalu tidak menyiapkan tugasan. • Mengasingkan diri dari rakan-rakan kerja. • Selalu bertengkar dengan pelanggan.
 • 47. 47 Penetapan Matlamat Pengurusan Bermatlamat (MBO) Rekabentuk/Pusingan Kerja (Job Rotation) Pengkayaan Kerja (Job Enrichment) Kualiti Suasana Kerja Ganjaran Perluasan Kerja (Job Enlargement) Kaedah Memotivasikan Pekerja Pengupayaan (Empowerment)