A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése

Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)Social aspects and economic impacts of the digial age, especially information security and security awareness um PREMA Consulting

Kollár Csaba: A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése 3. átdolgozott kiadás Staller Tamás emlékére Az 1. kiadás lektora: Prof. Dr. Staller Tamás a Szent István Egyetem és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem egyetemi tanára © Kollár Csaba, 2011, 2015, 2021 Minden jog fenntartva! Jelen kiadvány bármely részét, vagy részletét tilos reprodukálni, tilos adatrendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton, vagy más módon – a Szerző írásbeli engedélye nélkül közölni. A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bűncselekménynek minősül. A kiadvány elektronikus változata változtatás nélkül szabadon terjeszthető. Kiadja a PREMA Consulting Bt., Budapest Borítóterv: Kollár Csaba A borítón szereplő kép a Google Térkép/Google Earth alkalmazás segítségével készült, figyelembe véve a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei 1/c. pontját.

Kollár Csaba A környezetfilozófia és
a környezetbiztonság
rendszerelvű és
társadalomtudományos
megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
Kollár Csaba
A KÖRNYEZETFILOZÓFIA ÉS A KÖRNYEZETBIZTONSÁG
RENDSZERELVŰ ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSE
3. átdolgozott kiadás
Staller Tamás emlékére
PREMA Consulting
3. átdolgozott kiadás
Az 1. kiadás lektora: Prof. Dr. Staller Tamás
a Szent István Egyetem és
az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
egyetemi tanára
© Kollár Csaba, 2011, 2015, 2021
Minden jog fenntartva! Jelen kiadvány bármely részét, vagy részletét tilos
reprodukálni, tilos adatrendszerben tárolni, bármilyen formában vagy esz-
közzel – elektronikus, fényképészeti úton, vagy más módon – a Szerző
írásbeli engedélye nélkül közölni. A kiadvány másolása és jogosulatlan
felhasználása bűncselekménynek minősül.
A kiadvány elektronikus változata változtatás nélkül szabadon terjeszt-
hető.
Kiadja a PREMA Consulting Bt., Budapest
Borítóterv: Kollár Csaba
A borítón szereplő kép a Google Térkép/Google Earth alkalmazás segítsé-
gével készült, figyelembe véve a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő
Általános Szerződési Feltételei 1/c. pontját.
~ 1 ~
Tartalomjegyzék
Alapfogalmak.............................................................................................3
Filozófia .................................................................................................3
Biztonság................................................................................................6
Környezet ...............................................................................................9
Rendszer...............................................................................................10
Input és output ..................................................................................10
Erőforrások .......................................................................................10
Az erőforrások értéke .......................................................................11
Az erőforrások paraméterei ..............................................................13
Az erőforrások kezelése....................................................................13
A rendszer értéke..............................................................................14
Rendszer és alrendszer......................................................................15
Rendszer egymáshoz kapcsolódása és a folyamatok........................16
Az ökológiai rendszer.......................................................................17
Környezetbiztonság..............................................................................18
Környezetfilozófia................................................................................21
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság
rendszerelvű megközelítése .....................................................................23
Ember okozta változások a Földön ......................................................23
Víz- és talajszennyezés.....................................................................24
Szmog...............................................................................................25
Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása..........................................26
Elsivatagosodás ................................................................................27
Felelőtlen fakitermelés, erdőirtás .....................................................28
Végleg eltűnő állat- és növényfajok .................................................28
Globális felmelegedés.......................................................................29
Urbanizáció.......................................................................................31
Túlhalászás és túllegeltetés...............................................................33
Halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken ................33
Társadalmi válaszok és lehetőségek a környezet védelme érdekében.....34
Módszertan...........................................................................................35
Növelhető a megművelt területek aránya? .......................................36
Van megoldás a túlnépesedésre?......................................................38
~ 2 ~
Miért vagyunk hajlandóak a kényelmünket feláldozni?...................41
Együtt, vagy külön gondoskodjunk magunkról?..............................45
Ki mentse meg a Földet? ..................................................................46
Az egyén felelőssége.....................................................................47
A család felelőssége......................................................................47
Az iskola felelőssége.....................................................................48
A (helyi) közösség felelőssége......................................................49
A civil szervezetek felelőssége.....................................................50
A profitorientált vállalatok és vezetőinek a felelőssége ...............50
A kormányok felelőssége..............................................................51
Az igazságszolgáltatás felelőssége ...............................................52
A nemzetközi szervezetek felelőssége..........................................53
A média felelőssége......................................................................54
Felhasznált irodalom................................................................................55
~ 3 ~
Alapfogalmak
Filozófia
A filozófia sokféle – gyakran ellentmondásos – definíciója közül egyfajta
alapnak tekinthető az a meghatározás, mely Herakleitosztól származik, s
úgy szól, hogy a filozófia a bölcsesség szeretete/kedvelése. A filozófia
olyan alaptudománynak tekinthető, amelyik a létezők érzék feletti össze-
tevőit, ezek összefüggéseit, vagy másképp megfogalmazva azt vizsgálja,
ami van, létezik, tehát különbözik attól, ami nincs, vagyis a semmitől. A
létező fogalmán a számtalan filozófiai iskola különböző megfogható és fi-
zikailag megfoghatatlan dolgokat ért, mindazt, ami érzékelhető, elképzel-
hető és fogalmilag definiálható.
Staller (2011) a filozófia számos területét, ágát nevezi meg, melyek a kö-
vetkezők:
- metafizika: a fizikai, vagyis létező világon túli dolgokkal foglalko-
zik, illetve megadja a keretet az ezekről történő gondolkodáshoz.
Kant szerint: „valamely fejtegetés akkor metafizikai, ha magában
foglalja azt, ami a fogalmat mint a priori adottat tünteti fel.”
- ontológia: a létező, a létezés tana, elsősorban azonban nem a léte-
zésről, hanem a létről szóló tudomány. Az ontológia – gyakorlati-
lag – az emberi gondolkodással egyidős, mivel az emberi létforma
megjelenésével közel egyidőben tudatosulhatott az emberben,
hogy létezik. Érzékszervei segítségével megismerte a környező vi-
lágot, s az ismereteit rendszerezve megalkotta a környezetéről
szóló teóriákat, elképzeléseket, melyek újabb és újabb probléma-
felvetéshez vezettek. Könyvemben több helyen a környezetontoló-
giai megközelítést alkalmazom.
- kozmológia: a filozófia és a fizika tudományterületéhez egyaránt
köthető fogalom, mivel a világegyetemmel, mint egésszel foglal-
kozik. A kozmológia Taylor (1903) meghatározása szerint „azon
legáltalánosabb fogalmaink jelentését és érvényét (jelenti), ame-
lyek segítségével meg akarjuk érteni a tapasztalatban megjelenő vi-
~ 4 ~
lágot felépítő egyes objektumok természetét: kiterjedés, egymásra-
következés, tér, idő, szám, nagyság, mozgás, változás, minőség,
valamint az olyan összetettebb fogalmak, mint az anyag, az erő, az
okság, a kölcsönhatás, a dologság (thinghood) stb.”
- kozmogónia: a világmindenség (bolygók, csillagok, stb.) keletke-
zésével és születésével foglalkozó tudomány. Vallásfilozófusok
hangsúlyozzák, hogy valamennyi vallásnál központi jelentőséggel
bír a világ születésének (és benne külön az élőlények, s így az em-
ber születésének) a leírása.
- etika, vagy erkölcsfilozófia: az erkölcsiségre, az erkölcsös életre,
annak törvényeire vonatkozó tudomány. A wikipédia meghatáro-
zása szerint: „az etika általános jelentése: ésszerű, a józan ész alap-
ján meghozott optimális (az adott lehetőségek közül a legjobbnak
ítélt megoldás) és helyes döntés”. Alapkérdései, hogy a cselekedet
helyes, vagy helytelen, min múlik ennek megítélése, illetve, hogy
lehetséges-e, s ha igen, akkor milyen módon jót cselekedni. Az ál-
talános etika mellett megkülönböztethetünk szak- illetve ágazati
etikákat, többek között: üzleti etikát, mérnöketikát, agrár- és élel-
miszeripari etikát, ökoetikát (ökotikát).
- esztétika: a szépséggel, annak természetével foglalkozó tudomány.
A szépség fogalma és annak gyakorlati megjelenése, illetve meg-
valósítása nem csak a hétköznapi értelemben művészetnek gondolt
területeken látható, hanem az épített környezet tervezésében, az
építészetben, a tájépítészetben, a minket körülvevő tárgyak terve-
zésében is fontos szerepet kap.
- episztemológia, vagy más néven ismeretelmélet. „Olyan kérdések
területe, amelyet azok az egymással lazán összefonódó problémák
alkotnak, amelyek a tudás, az észlelés, a bizonyosságérzés, a talál-
gatás, a tévedés, az emlékezés, a bizonyítás a következtetés, az alá-
támasztás, a megerősítés, az elképzelés, stb. fogalmával kapcsola-
tosak.” (wikipédia)
- logika: a nyelvnek, mit gondolkodásnak a tudománya. Kiterjesztett
értelmezés szerint filozófiai, nyelvészeti, matematikai aspektussal
bír, s tudományos módszertan segítségével vizsgálja a problémák
~ 5 ~
felvetését (kérdések), illetve a rájuk adott válaszokat (következte-
tések, bizonyítások).
- nyelvfilozófia: a természetes nyelvek keletkezésével és működésé-
vel foglalkozó tudomány, szoros kapcsolatot mutat a kommuniká-
cióelmélettel. Számos, egymásnak ellentmondó elmélet született.
Chomsky szerint a nyelvi képesség velünk születik, s a nyelv egyik
funkciója a kommunikáció. Arisztotelész – és követői szerint – a
nyelv feladata az, hogy lehetővé tegye a társas kapcsolatokat. Witt-
genstein szerint a nyelv egy olyan szerszámosláda, amiben az
egyes szavaknak, mint szerszámoknak számos funkciója van. Aus-
tin beszédaktus elmélete szerint beszélni annyit tesz, mint végre-
hajtani egy cselekvést.
- történelemfilozófia: a történelem, s bizony értelemben a társada-
lom történeti emlékezetének a törvényszerűségeivel, szellemiségé-
vel foglalkozik.
- vallásfilozófia: a különböző vallásokat, vallási irányzatokat, azok
eszmeiségét és szellemiségét vizsgálja.
- politikafilozófia: a politikával, a jobbal és az állammal foglalkozik,
ezek összefüggéseit vizsgálja.
- természetfilozófia: hagyományos megközelítés szerint a természeti
jelenségek ok-okozati magyarázatával foglalkozik, alapját Ariszto-
telész biológiai és fizikai témájú írásai adták. A természettudomá-
nyos kísérletek és diszciplínák megjelenésével és elterjedésével ré-
szint a tudományfilozófia, részint a természettudományok vették át
a helyét. A természetfilozófia másik – könyvemben is alkalmazott
– megközelítése szerint ez a tudomány a minket körbevevő termé-
szet(ről való gondolkodás) filozófiája, amelyik a boldog, fenntart-
ható, kiszámítható, humánus, etikus, életigenlő, természetközeli
ember-társadalom-természet viszonyára helyezi a hangsúlyt.
Könyvem vonatkozásában a stalleri, elsősorban a nyugati filozófia terüle-
teit megnevező felosztás mellett érdemes megemlíteni a keleti (pontosab-
ban nem nyugati) filozófiákat is. Ezek közül kiemelkedik az ind filozófia,
melynek alapját a Védák, illetve a Védákhoz fűzött kommentárok, az
~ 6 ~
Upanisadok adják, az arab és iszlám filozófia, a zsidó filozófia, s vallásfi-
lozófiai értelemben a Biblia, a kínai filozófia, s részeként a taoizmus, a
konfucianizmus és a buddhizmus, valamint az afrikai filozófia.
Biztonság
A biztonságról számos meghatározás született, jelen könyv a Magyar Ér-
telmező Kéziszótár definícióját veszi alapul, mely szerint a biztonság „1.
veszélyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot. 2. építmény,
szerkezet szilárd volta. 3. bizonyosság, határozottság.”
Maslow piramisában a szükséglethierarchia első fokán a fiziológiai szük-
ségletek (levegő-légzés, élelem, víz, alvás, menedék, szex), míg erre
épülve a második fokán a biztonság jelenik meg. Maslow szerint csak ak-
kor van lehetőség a szükséglethierarchia magasabb fokaira lépni (szeretet
és hovatartozás, megbecsülés, kognitív szükségletek [tudni, érteni, megis-
merni], esztétikai szükségletek, önmegvalósítás, önzetlenség), ha az adott
fokon az egyén már kielégítette a szükségleteit. Másképp értelmezve: ha a
fiziológiai szükségletek szintjén a levegő szennyezett, az élelem egészség-
telen, az egyén nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez
jutni, stb., akkor – bár sok mindent megtehet – nem fogja magát önfeledten
biztonságban érezni. A biztonságérzet csökkenése egyenes arányban van
az alábbi biztonsági területek hiányának minél nagyobb számával is:
1. testi biztonság
2. egészség
3. foglalkoztatás (fenyegető munkanélküliség)
4. erőforrások biztonsága
5. a család biztonsága
6. erkölcsi biztonság
7. a magántulajdon biztonsága
8. gazdasági és pénzügyi biztonság
A biztonság (Security) fogalma nem csak felértékelődik, de komplexebb
jelentést is kap a digitális korban. Meg lehet különböztetni többek között
(1) az interneten található személyes adatokkal történő visszaélést, a fel-
használó eszközének feltörését és
~ 7 ~
(2) vírussal való megfertőzését és/vagy
(3) a rajta található adatok ellopását,
(4) a weboldalak feltörését,
(5) elérhetetlenné tételét,
(6) a rajta található tartalmak illetéktelen módosítását,
(7) az adatbázisok feltörését és onnan az adatok ellopását,
(8) a társadalomra veszélyes tartalmak megjelenítését (pedofília, terrorista
üzenetek),
(9) bűnszervezetek és terrorakciók online irányítását és szervezését,
(10) a bizalmas adatok visszaélésével történő zsarolást,
(11) a szervereket és hálózati eszközöket ért fizikai támadást,
(12) pénzmosást, társadalomra veszélyes csoportok pénzügyi támogatását.
A digitális korban említett veszélyterületek is jelzik, hogy a biztonság fo-
galma nem csak az egyén aspektusában értelmezhető. Foglalkozni lehet
nagyobb egységek szintjén, illetve másfajta megközelítés szerint is a biz-
tonság kérdésével, többek között az alábbiakkal:
1. társadalmi biztonság
a. a cselekvés biztonsága
b. a család biztonsága
c. a csoport biztonsága
d. a tömeg biztonsága
e. valamely népcsoport, kisebbség biztonsága
f. szociális biztonság
g. a vállalatok és egyéb szervezetek szavahihetőségének a biz-
tonsága
2. regionális biztonság
a. valamely utca, kerület, városrész biztonsága
b. egy régió, vagy egy ország biztonsága
c. a Föld biztonsága
3. jog- és állambiztonság
a. valamilyen törvényből, vagy szerződésből származó biz-
tonság
b. az állami, felügyeleti szervek hatékony és szakszerű mun-
kájába vetett bizalom biztonsága
~ 8 ~
4. rendvédelmi biztonság
5. katonai biztonság
6. politikai biztonság
7. környezeti biztonság
a. a Földünkön élő (nem csak) veszélyeztetett fajok bizton-
sága
b. az épített környezet biztonsága
i. közlekedésbiztonság
c. a természeti környezet biztonsága
d. katasztrófavédelem
e. környezetvédelem
f. ipari biztonság
i. valamely termék, használati tárgy biztonsága
g. a víz és az édesvízkészlet biztonsága
8. az űr biztonsága
9. nukleáris biztonság
Az ember rendszerint törekszik a biztonságra, még akkor is, ha bizonyos
helyzetekben (pl. extrém sportok) tudatosan keresi a veszélyt. Antropoló-
giailag és etológiailag nagy valószínűség szerint megállja a helyét az a ki-
jelentés, miszerint ahhoz, hogy az emberiség fejlődni tudjon, bizonyos
mértékű veszélynek jelen kellett lennie az életében, s ezekre a veszélyfor-
rásokra, mint problémákra akár az egyén, akár a csoport, akár a társadalom
megoldásokat keresett, illetve folyamatosan keres. Ahogy korábban már
említettem, a biztonság emberi szükséglet is, de ellentétpárjáról, a veszély-
ről és a különböző veszélyforrásokról meglehetősen sokféle módon véle-
kedünk.
Miközben a látható, tapasztalható világ veszélyforrásainak egy része az át-
lagember számára is érzékelhető és értelmezhető (pl.: árvíz), addig vannak
olyan, a biztonságot veszélyeztető források, amelyek vagy nem láthatóak
(pl.: rádióaktív sugárzás, vírusok, baktériumok), vagy a társadalom jelen-
tős része nem tudja/akarja megérteni, hogy az miért lehet veszélyforrás,
vagy a veszélyt bagatellizálja azzal, hogy az tőle és szeretteitől távol van,
~ 9 ~
őt és szeretteit elkerüli. A később részletesebben tárgyalt állami és nonpro-
fit szervezetek szerepvállalása többek között a környezeti biztonság terü-
letén számos, egymásnak ellentmondó nézőpontot, elképzelést vázol fel,
melyek megértésében és társadalmi elfogadásában a szakmai érvek egy-
szerű ismertetése mellett döntő jelentőségű a szervezet kommunikációja,
stílusa, akciói médiában történő bemutatása.
Környezet
Az Európa Tanács a környezet fogalmát így határozza meg: „A Környezet
magában foglalja a természetes erőforrásokat, legyenek azok élők vagy
élettelenek, mint amilyen a levegő, a víz, a talaj, a flóra és a fauna (az állati
világ összessége egy adott területen vagy időszakon belül) és mindezek
közötti kölcsönhatások; ugyancsak ide tartoznak mindazok a vagyontár-
gyak, amelyek a kulturális örökség részeit alkotják; illetve a tájkép meg-
határozó jellemzői.” Az 1995. évi LIII. tv. szerint „környezet: a környezeti
elemek, azok rendszerei, folyamata, szerkezete.”
Egy egyszerűbb megfogalmazás szerint a környezet a világnak az a része,
amiben élünk, s tevékenykedünk. A Föld élővilágának környezetére egy
másik fogalom is létezik: bioszféra. A Wikipédia meghatározása szerint:
„A bioszféra a Föld kőzetburkának (litoszféra), vízburkának (hidroszféra),
levegőburkának (atmoszféra) azon része, ahol van élet és biológiai folya-
matok mennek végbe. A legszélesebb geofiziológiai nézőpont szerint a
bioszféra a globális ökológiai rendszer, az összes élőlénnyel és ezek min-
den kapcsolatával, beleértve az élettelen környezettel való kapcsolatot is.”
A környezet fogalma rendszertechnikai szempontból is értelmezhető. Bár
elképzelhető teljesen zárt rendszer, a gyakorlatban a rendszer a környeze-
tével kapcsolatban áll, onnan dolgokat vesz fel, azokat valamilyen módon
„feldolgozza”, majd az így feldolgozott dolgokat visszaadja a környeze-
tébe. A rendszer működése gyakran úgy is leírható, hogy megvizsgáljuk,
hogy az input(ok) és az output(ok) miben tér(nek) el egymástól. Mivel je-
len könyvemben elsősorban a rendszertechnikai megközelítést alkalma-
zom, ezért az alábbiakban – a környezethez kapcsolódóan – a rendszer fo-
galmával részletesebben is megismerkedünk.
~ 10 ~
Rendszer
A rendszerre megalkotott és általánosan elfogadott definíció nincs. Köny-
vemben a rendszerre úgy tekintek, mint egy, vagy több szempont alapján
a környezetből leválasztott és körülhatárolt dologra. A szemponto(ka)t a
lehető legtágabban értelmezem, s ez alapján megkülönböztetjük többek
között az alábbi rendszereket:
● gazdasági rendszer
● társadalmi rendszer
● szociális ellátó rendszer
● egészségügyi rendszer
● pénzügyi rendszer
● a vállalat, szervezet, mint rendszer
● jogrendszer
● (marketing) információs rendszer
● oktatási rendszer
● mezőgazdasági rendszer
● vállalatirányítási rendszer
● az emberi szervezet, mint rendszer
● stb…
Input és output
A rendszer bemenetét nevezzük inputnak, kimenetét pedig outputnak.
Egymáshoz kapcsolódó rendszerek esetében – erről még később lesz szó –
az egyik rendszer outputja lehet (de nem minden esetben) egy másik rend-
szer inputja. Egy rendszernek lehet egy-több inputja és egy-több outputja.
Erőforrások
Gyakorlati tapasztalati úton feltételezzük továbbá, hogy a rendszer nem
önállóan működik, hanem interakciót folytat részint a környezetével, ré-
szint a környezetében levő egyéb rendszerekkel. Az interakciók során
olyan input-output folyamatok zajlanak, amelyekben többek között az
alábbi erőforrások cserélődnek egymással:
~ 11 ~
● anyag
● energia
● információ (tapasztalat, tudás)
● pénz
● humán erőforrás
A rendszereknek természetesen vannak/lehetnek saját belső erőforrásaik
is. Ezek közé tartozhat többek között:
● idő (ami valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges)
● humán erőforrás (a szervezet munkavállalói)
● know how, innováció
● stb...
Az erőforrások értéke
Az erőforrások értéke számos tényezőtől függhet. Az érték gazdaságfilo-
zófiai és tapasztalati meghatározásában a környezet és a rendszer egyaránt
részt vehet. A közgazdaságtanban az érték fogalmának és természetének
meghatározásával többek között Jevons, Menger és Walras foglalkozott.
Meglátásuk szerint a javak mértéke azok hasznosságától függ (szubjektív
ítélet), ellentétben Ricardoval, aki úgy gondolta, hogy a javak értéke és az
ára az előállításukhoz szükséges munka mennyiségének a függvénye.
Könyvemben elsősorban a szubjektív ítéletet részesítem előnyben, nem vi-
tatva Ricardo nézetét sem. A fontosabb, fentebb nevezett külső erőforrások
értékének meghatározása során felmerülő kérdések:
● anyag
○ Mennyibe kerül az előállítása, illetve nyersanyagok eseté-
ben a kitermelése/bányászata?
○ Az előállítása során milyen technológiákat kell használni?
○ Ezek a technológiák milyen hatással vannak a bioszférára?
○ Az anyag élő1
(növény, gomba, állat), halott (pl.: levágott
állat, bútorlapnak feldolgozott fa), vagy élettelen (pl.: vas,
gépelem, vegyi anyag, víz)?
1
Megjegyzem, hogy a későbbiekben még foglalkozom azzal a (filozófiai) kérdéssel,
hogy anyagnak lehet-e tekinteni az élőlényeket, vagy sem
~ 12 ~
● energia
○ Véges, vagy megújuló?
○ Előállításának és a fogyasztóhoz (értsd: az azt felhasználó
rendszerhez) juttatásának mennyi a költsége?
○ Környzetkímélő, vagy környezetszennyező?
○ Kiváltható más energiával (alternatív megoldások)?
○ Felhasználása milyen kárt jelent a bioszférának?
○ Felhasználása milyen technikai, technológiai megoldások
révén valósítható meg?
● információ
○ Mikor keletkezett?
○ Ki számára releváns?
○ Mennyi az értéke, s mitől függ ez?
○ Milyen az avulási ideje/mértéke?
○ Hogyan dolgozható fel tudássá?
○ Beépíthető a rendszer működésébe? (pl.: tudásalapú szer-
vezet)
● pénz
○ Milyen célra van rá szüksége a rendszernek?
○ Milyen számítások révén határozzák meg a szükséges
mennyiséget?
○ Kiváltható? (pl.: barter)
○ Helyettesíthető?
○ Értékálló, vagy folyamatosan inflálódik?
● humánerőforrás
○ Mi a végzettsége?
○ Milyen tapasztalatokkal rendelkezik?
○ Milyen az egészségi állapota?
○ Beszél nyelveket?
○ Tud csapatban dolgozni, vagy inkább magányos harcos?
○ Mennyire fogadja el a változásokat?
○ Milyen gyorsan tud változni?
○ Mennyire elkötelezett a szervezet (és értékrendje), mint
rendszer iránt?
~ 13 ~
○ Fizetése hányszorosát termeli ki egy hónap alatt?
Az erőforrások paraméterei
Az erőforrásokat értékelésük (értékük megállapítása) mellett különböző
paraméterekkel is le lehet írni. Az erőforrások paramétereinek leírása se-
gítheti – többek között – az érték, a tárolási, raktározási körülmények, a
felhasználás módjának, az interakciók milyenségének a meghatározását is.
Számtalan paraméter létezik, néhány ezek közül:
● avulás, romlás, meghibásodás mértéke, várható ideje
● szubjektív megítélés (pl.: szép, jó, kellemes, hasznos)
● fizikai-kémiai jellemzők:
○ halmazállapot
○ tömeg
○ sűrűség
○ olvadáspont, forráspont
○ tárolhatóság (pl.: energia tárolhatósága)
○ fizikai kiterjedés
○ hőmérséklet
● ár
Az erőforrások paramétereinek egy része nem tekinthető állandónak, hi-
szen az őt körbe vevő környezet (ilyen aspektusból egy erőforrás is tekint-
hető rendszernek) folyamatosan változtatja/változtathatja azt (pl.: ár, hő-
mérséklet).
Az erőforrások kezelése
A rendszerbe érkező erőforrásokat a rendszer saját és/vagy bérelt erőfor-
rásai segítségével „kezelésbe veszi”. Ez alatt általában a következő tevé-
kenységeket értjük:
● átereszti magán: a rendszer alapvetően nem változtat semmit a be-
érkező erőforráson, azt nagyon rövid időn belül kibocsátja magából
● raktározza: a beérkező erőforrást bizonyos ideig a rendszer tárolja,
tehát az erőforrás időbeli paraméterén változtat. A gyakorlatban a
raktározás feladata az erőforrás megóvása a kedvezőtlen behatá-
soktól.
~ 14 ~
● szállítja: a rendszer az erőforrást eljuttatja egyik pontból a másikba.
Eközben rendszerint bizonyos idő eltelik, ami – ahogy később látni
fogjuk – kritikus is lehet (pl.: élő állatok szállítása során azok egy
része a hosszú idő és a kedvezőtlen körülmények miatt elpusztul).
Itt is fontos feladat az erőforrás megóvása a kedvezőtlen behatá-
soktól. Az erőforrás megóvása más erőforrások bevonása segítség-
ével valósítható meg (az előző példánál maradva: az állatok kapnak
vizet, hűtik őket, stb.).
● feldolgozza: a beérkező erőforrás a feldolgozás után eredeti formá-
jában rendszerint már nem áll rendelkezésre, s az esetek jelentős
részében a feldolgozás nem visszafordítható folyamat.
● átalakítja: az erőforrás valamilyen transzformáción megy keresztül
(pl.: a villamos áram egy gépet hajt meg, így a villamos energiából
mozgási és hőenergia keletkezik).
● komplex tevékenység: a fentiek egy részének együttes alkalmazása
a rendszeren belül.
A rendszer értéke
A rendszer értéke számos aspektusból vizsgálható.
Pénzügyi értelemben egy szervezet, mint rendszer estében lehet beszélni
többek között a tulajdonában levő álló- és forgóeszközökről, pénzeszkö-
zökről, tudásról (pl.: know how, innováció), illetve goodwillről is. Ez
utóbbi – magyar fordításban kb. jó hírnév – a környezet véleményét is tük-
rözi az adott szervezetről. A goodwill a szervezet és környezete közötti
interakciók (pl.: károsanyag kibocsátás, jó ügyek támogatása, green tech-
nology alkalmazása) révén folyamatosan alakul, s hatást gyakorol a szer-
vezet által gyártott termékek forgalmára, így bevételére és profitjára.
Gazdasági és filozófiai értelemben egyaránt kérdéses lehet, hogy mit kell
(helyesen és etikusan) tenni a rendszer avulásakor, meghibásodásakor. Az
egyik álláspont szerint pontosan ki lehet számolni, hogy megéri-e pl. egy
gépet javítani, vagy helyette inkább újat érdemes venni. Külön figyelmet
érdemel, hogy a termékek jelentős részénél a terméktervezés és design ré-
sze a szándékos avulás – erről még később szó lesz. A termelésből kivont
~ 15 ~
gép rendszerint komoly terhet ró a környezetére, melynek mértékével saj-
nos még nem kellő komolysággal foglalkoznak. A leselejtezett gépek szak-
szerű újrahasznosítása mindenképp indokolt. A másik álláspont szerint
nem feltétlenül gazdasági megfontolás egy gép megtartása, sokkal inkább
ökológiai döntés. Erről többek között Gerken (1993) is írt a 2000-es évek
metatrendjeinek vonatkozásában: a menedzserekből ökológusok lesznek.
A rendszer értéke az interakciók számával és milyenségével is jellemez-
hető. A környezetével, illetve a környezetében levő rendszerekkel való
hasznos interakciók révén a rendszer felértékelődik (fontossá válik a vele
interakcionálók számára), fontos tagja lesz a gazdasági-társadalmi folya-
matoknak. Egy környezetvédelmi alapítvány, mint rendszer esetében a
környezet védelme érdekében végzett akciói, s tevékenysége révén válhat
a társadalom szemében fontos és elismert szereplővé a többi alapítvány
között.
Ha csökken egy rendszer értéke, akkor a rendszert felügyelő, vagy azzal
foglalkozó szakembereknek megoldást kell találni ennek megállítására. Ez
történhet belső erőforrások átcsoportosításával (pl.: vállalatok újraszerve-
zése), vagy külső erőforrások bevonásával. Makrorendszerek esetében –
ilyen pl. a gazdasági, az egészségügyi, vagy a pénzügyi rendszer – rend-
szerint kormányzati beavatkozás szükséges értékcsökkenés esetén (pl.: új
törvényeket hoznak, állami szinten fejlesztéseket támogatnak).
A tudásalapú gazdaságban a rendszer értéke a benne felhalmozott és fel-
használt tudás mértékével is leírható. Elsősorban nem az információ az ér-
ték (mivel az rendszerint rendelkezésre áll), hanem az a szervezeti intelli-
gencia, ami révén a vállalat, mint rendszer az információkból és adatokból
hasznos és hasznosítható tudást képez. A szervezeti intelligencia teszi a
szervezeti tudást értékké.
Rendszer és alrendszer
A fentiekben számos példán keresztül láthattuk, hogy bármi lehet rendszer,
amit a környezetétől valamilyen szabály alapján elhatárolunk. A rendsze-
reknek szinte kivétel nélkül van alrendszere, s az alrendszernek al-alrend-
szere, és így tovább. Hogy mit tekintünk rendszernek, s mit alrendszernek,
~ 16 ~
az tőlünk függ. Alábbiakban ezt egy példán keresztül szeretnénk bemu-
tatni: az ember szervezete, mint rendszer.
Az ember szervezetének alrendszerei lehetnek a különböző szervrendsze-
rek, mint pl. mozgási (csontváz, izomrendszer), keringési (szív, ér, nyirok),
zsigeri (légző, emésztő, vizeletkiválasztó, nemi szervek), szabályozási
(ideg, belső elválasztású mirigyek), érzékelő/érzékszervi. Az emésztő-
rendszer, mint egy alrendszer része többek között a nyelv, a fogak, a nye-
lőcső, a gyomor, stb. A gyomor, mint alrendszer része többek között a fun-
dus, a corpus, a cardia, a pylorus, az antrum. A gyomor egyes részei tovább
bonthatóak, míg végül eljutunk a sejtekig, vagy az atomokig, illetve a
szubatomi részecskékig.
„Felfelé haladva” az ember, mint alrendszer, része egy családnak, mint
rendszernek. A család része – ha a földrajzi megközelítést követjük – va-
lamely utcának, az utca valamely kerületnek, vagy településnek, a telepü-
lés a régiónak, a régió az országnak, az ország a földrésznek, a földrész a
Földnek, míg végül eljutunk a világmindenségig. A földrajzi megközelítés
helyett a gazdaságit választva az ember része lehet egy munkacsoportnak,
a munkacsoport a munkaszervezetnek (vállalat), a vállalat része egy adott
iparágnak/ágazatnak, és így tovább.
Két rendszer interakciója során nem feltétlenül rendszer-rendszer interak-
cionál. Elképzelhető rendszer-alrendszer, illetve alrendszer-alrendszer
kapcsolódása is.
Rendszer egymáshoz kapcsolódása és a folyamatok
A rendszer – ahogy arra már többször utaltam – más rendszerekhez és al-
rendszerekhez kapcsolódik, így részévé válik különböző folyamatoknak.
Számtalan folyamat létezik, többek között:
● gyártási/termelési folyamat
● kereskedelmi/eladási folyamat
● beszerzési folyamat
● pénzügyi folyamat
● szállítási folyamat
● emésztés és kiválasztás folyamata
● a munkaerőkiválasztás folyamata
~ 17 ~
● a károsanyag-kibocsátás mérésének a folyamata
● az információ átadásának (kommunikáció) folyamata
● stb.
A rendszer legáltalánosabb értelemben vett piacképességét, s bizonyos as-
pektusban a már korábban tárgyalt értékét az is meghatározza, hogy (1) a
többi rendszerhez sorosan és/vagy párhuzamosan és/vagy vegyesen kap-
csolódik, illetve (2) ha kiesik a folyamatból, akkor mi történik magával a
folyamattal, illetve a többi rendszerrel. A párhuzamosan történő kapcsoló-
dás rendszerint azt jelenti, hogy a rendszer osztozik az inputokban és/vagy
a hozzá kapcsolódó rendszerek az outputjaiban. Egy gazdasági példával
szemléltetve: egy vállalatnak van több vevője. A vállalatnak, mint rend-
szernek több outputja van, s az egyes outputok végén egy-egy vevő jelenik
meg. A vevői igények a csatlakozás révén visszahatnak a rendszer műkö-
désére (mennyit, mikorra, mennyiért, stb. termeljen).
Az információs társadalom hálózati (pókhálós) modelljében az egyes rend-
szerek (ezek lehetnek pl.: emberek, nonprofit szervezetek, állami szerve-
zetek, vállalatok) számos síkon és aspektusban kapcsolódnak úgy egymás-
hoz, hogy a kommunikációt az információmegosztás révén tartják folya-
matosan fenn. A (kommunikációs) kapcsolatok szövevényes hálójában a
szereplőktől alapvetően tisztességes viselkedést várnak el a többiek, de ez
az érdeke az adott szereplőnek, mint rendszernek is.
Az ökológiai rendszer
Commoner (1971) az ökológia, illetve az ökológiai rendszer négy törvé-
nyét fogalmazta meg:
1. Minden összefügg mindennel. Egy ökoszférában él minden élő or-
ganizmus, és ami hatással van egyre, hatással van mindegyikre.
2. Mindennek el kell jutnia valahová. A természetben nincs olyan,
hogy „kárba veszett”, és nincs olyan, hogy „messze” ahova a dol-
gokat eldobhatjuk.
3. A természet tudja a legjobban. Az emberiségnek megvannak az ép-
pen aktuális technológiái a természet följavítására, csakhogy a ter-
mészet rendszerében okozott változtatások károsak magára a rend-
szerre.
~ 18 ~
4. Nincs olyan, hogy Ingyen Ebéd. Minden valahonnan ered. Nincs
spontán létezés.
Környezetbiztonság
Damjanovich így vélekedik a környezetbiztonságról: „környezetbizton-
ságról akkor beszélhetünk, amikor az egyén és annak különböző szintű,
helyzetű és összetettségű csoportjai antagonisztikus ellentmondásoktól
mentes összhangban, harmóniában vannak az egyes társadalmak, de szé-
lesebb és célszerűbb értelemben véve az egész emberiség természeti, tár-
sadalmi-gazdasági és politikai kulturális környezetével.” Kovács szerint a
környezetbiztonság „olyan állapot, amikor a társadalmi eredetű és a kör-
nyezetre károsan ható események, illetve a műszaki eredetű katasztrófák
bekövetkezésének valószínűségét megfelelő intézkedésekkel minimumra
csökkentik, illetve katasztrófa esetén a keletkezett kárt úgy hárítják el,
hogy a hatás lehetőleg ne veszélyeztesse a természeti környezet minőségét
a lakosság egészségi állapotát.”
A környezet biztonságát rendszerint három csoportba tudjuk sorolni:
1. természeti eredetű károsodások: erdőtűz, árvíz, szélviharok, vil-
lámbecsapódás, jégeső, sáskajárás, földrengés, tornádó, cunami,
vulkán, tájfun, földcsuszamlás, stb.
2. műszaki eredetű károsodások: veszélyes anyagok hirtelen és nagy
mennyiségben kerülnek ki a környezetbe, atom- és sugárkataszt-
rófa, vegyi anyagok robbanása, vörösiszap-katasztrófa, ivóvíz-
szennyezés, savas eső, stb.
3. társadalmi eredetű események: rablógazdálkozdás, háború, nép-
vándorlás, szegénység, kisemmizettség, stb.
Könyvem nem kíván állást foglalni a mellett, illetve az ellen, hogy szino-
nímizálható-e egymással a környezetbiztonság és a környezetvédelem fo-
galma. Ez utóbbi kiterjed a zaj-, rezgés- és sugárvédelemre, a hulladékgaz-
dálkodásra és -feldolgozásra, a talaj- és vízvédelemre, a levegő tisztaságá-
nak védelmére, s természetesen – ezekkel szoros összefüggésben – az élő-
lények védelmére is.
~ 19 ~
A gazdasági, társadalmi fejlődés és növekedés (pl.: túlnépesedés) egyre
nagyobb terhet ró a környezetre, s veszélyezteti annak biztonságát. Szlávik
(2007) meglátása szerint: „a gazdaság-társadalom-bioszféra viszonyában a
fő veszély abban rejlik, hogy az erősen növekedésorientált szemlélet a Föld
zárt rendszerében oly mértékűvé nőtt, hogy hatását tekintve vetekszik a
földi rendszer hatásaival. Ugyanakkor a társadalomnak igen nehézkes és
lassú a veszélyfelismerő és problémamegoldó képessége, ezért a kockáza-
tok növekednek.”
Az éghajlatváltozás az ok-okozati viszonyokat most nem vizsgálva számos
olyan káros folyamat indikátora, amelyek nem, vagy csak nehezen, s első-
sorban világméretű összefogás révén fordíthatóak vissza. Fintha ezt az
alábbi ábrán szemlélteti:
1. ábra Az éghajlatváltozás folyamata (Fintha, 2012)
A környezet egyre inkább veszélybe kerül, s egyre gyakrabban lehet majd
katasztrófákkal számolni. Az egyén viselkedési mintái a veszély tudatosí-
tásával megváltozhatnak. Egyesek biztonságos óvóhelyeket építenek, ahol
~ 20 ~
hatalmas élelmiszer-tartalékokat halmoznak fel, mások a számukra bizton-
ságosabb helyekre költöznek, míg megint mások egyedül/családdal, vagy
kisebb közösségekkel közösen önellátásra rendezkednek be, s vannak, akik
egyre hangosabb és aktívabb környezetvédővé válnak. A biztonság érzet-
ének csökkenése, illetve elvesztése iránt rendszerint senki sem közömbös,
illetve immunis, ugyanakkor megküzdési stratégiája – ahogy látjuk saját
felmérésemben is – számos változatot mutat.
Lorenz a civilizált emberiség nyolc halálos bűnét nevezte meg, melyek a
környezet biztonságát is veszélyeztetik:
1. Túlnépesedés: a Föld korlátozott kapacitása miatt arányait tekintve
egyre kisebb földterületnek kell egy-egy ember élelmiszer-utánpót-
lását biztosítani. A túlnépesedett városokban nő az emberek fruszt-
rációja, ami kiélezi az agressziót, s előtérbe kerülnek az embertelen
és közönyös viselkedésminták.
2. Az élettér elpusztítása: a természetes élettér elpusztítása révén az
ember nem csak a természet szépségétől fosztja meg magát, hanem
jelentősen befolyásolja a környezet kényes egyensúlyát, s ökoló-
giai összeomlással fenyegeti önmagát. Az élő természettől való el-
idegenedés felerősíti és felgyorsítja az ember etnikai és erkölcsi el-
durvulását.
3. Versenyfutás önmagunkkal: a folyamatos versenyfutás révén az
embernek nincs ideje arra, hogy önmegfigyelést, önreflexiót vé-
gezzen, s szinte problémát a technikai, technológiai fejlődés és fej-
lesztés révén létrejött eszközökkel és gépekkel kíván megoldani.
4. Az érzelmek fagyhalála: az ember egyfelől intoleráns bármilyen
számára akár a legkisebb kellemetlenséget okozó dologgal szem-
ben is, ugyanakkor másfelől szenvtelenül szemléli az állatok/élőlé-
nyek és az emberek szenvedését, elmúlását, halálát.
5. Genetikai hanyatlás: miközben szükség lenne a szociális viselke-
désnormák fejlesztésére és fenntartására, addig a lázadónak mon-
dott ifjúság egy része szociális parazitává válik.
6. A tradíció lerombolása: a tradíciók elvesztése és lerombolása révén
a fiatalabb generációk nem tudják és nem is akarják elfogadni szü-
leik, nagyszüleik értékrendjét, s a generációk között egyre nagyobb
~ 21 ~
szakadékok tátonganak. A szülők és gyermekeik között egyre ko-
molyabb probléma a meghitt, intim kapcsolat hiánya.
7. A dogmák ereje: a tömegmédia segítségével az emberiség egyre
inkább dogmásítható. A média által közvetített hamis értékrend tor-
zítja a néző gondolkodását, s egyben uniformizálja is azt. Pedig a
média – mint a negyedik hatalmi ág – képes lenne az embereket, a
médiafogyasztókat egy jobb, emberibb irányba is terelni.
8. Atomfegyverek (és egyéb tömegpusztító fegyverek): az atom- és
egyéb tömegpusztító fegyverek birtoklása ugyan egyfajta biztonsá-
got ad tulajdonosának, ugyanakkor az első atombomba kilövését
követő válasz, illetve az arra adott viszontválasz nem csak az arze-
nál birtokosát, de akár az egész Földet is elpusztíthatja. Lorenz sze-
rint ez a halálos bűn közömbösíthető a legegyszerűbben.
Környezetfilozófia
Devall és Sessions (idézi Staller, 2011) a környezetfilozófia alábbi alapel-
veit fogalmazta meg:
1. „Az emberi és a nem-emberi élet jóléte és virágzása a Földön ön-
magában vett érték. Az e fajta értékek függetlenek a nem-emberi
világ ember általi hasznosításától.
2. Az élet formáinak gazdagsága és változatossága biztosítja ezen ér-
tékek megvalósulását csakúgy, mint önmagunk létét.
3. Az embereknek nincs joguk ahhoz, hogy ezt a gazdagságot és vál-
tozatosságot korlátozzák, kivéve ha alapvető emberi szükségleteik
kielégítéséről van szó.
4. Az emberi élet és a kultúrák virágzása összeegyeztethető az emberi
népesség lényeges csökkentésével. A nem-emberi élet gazdagsága
megkívánja ezt a csökkentést.
5. Az ember beavatkozása a nem-emberi világba jelenleg eltúlzott, a
helyzet rohamosan romlik.
6. Az államvezetéseknek ezért változtatniuk kell. A politika hatással
van az alapvető gazdasági, technológiai és szellemi struktúrákra. A
~ 22 ~
bekövetkező események már mélyen különböznek majd a jelenle-
giektől.
7. A szellemi változás sokkal inkább az életminőséget becsüli majd,
semmint hogy ragaszkodjon az egyre magasabb életszínvonalhoz.
Alapvető meggyőződés lesz különbséget tenni nagy és nagyszerű
között.
8. Akik tehát egyetértenek a fönt említettekkel, kötelességüknek te-
kintik majd, hogy megpróbálják a szükségszerű változtatások be-
vezetését közvetett vagy közvetlen formában.”
Környezetfilozófiával és ökofilozófiával számos filozófus és más terület-
ről érkezett tudós, gondolkodó is foglalkozott. A teljesség igénye nélkül
érdemes megemlíteni az alábbi neveket és gondolati irányultságukat. A
klasszikusok (Descartes, Spinoza, Wells, Hardin, Prigogine, Lukács, Lo-
velock, stb.) elsősorban a társadalom és a természet különböző kapcsola-
tának paradigmáit (mechanizmus, dualizmus, panteizmus, evolucioniz-
mus, rendszerelmélet, marxizmus, stb.) vizsgálták. Lovelock és Golding
nevéhez köthető a Gaia elnevezés, mely a Földet élő bolygóként, anyaként
aposztrofálja. Lovelock megfogalmazásában: „A föld bioszféráját, atmo-
szféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; kibernetikai
rendszer, mely maga képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és
kémiai környezetet kialakítani/fenntartani.” A szó eredete egyébként már
az ógörög, illetve a germán mondavilágban is megjelent.
A környezeti etikával Leopold és Schweitzer foglalkozott az elsők között.
Az előbbi a föld-etikával, az utóbbi pedig az élet tiszteletével. Írásaik alap-
ján kirajzolódni látszik az individuális, illetve a holisztikus megközelítés,
illetve a filozófiai vizsgálat tárgyává válik az állatfelszabadítás (Singer),
az állatok joga (Reagan), az állatok fájdalomérzete (Ryder), a biocentriz-
mus (Taylor), a szintézis (Rolston), a környezeti jog (Stone), illetve a tech-
nika és a felelősség kapcsolata (Jonas). Ehrlich már 1968-ban papírra ve-
tette a népesedés problémáját, s egy egyenlet alapján írta le a környezeti
hatást (I): I = P (népesség) * A (gazdaság) * T (technikai-technológiai fej-
lettség). Egyes gondolkodók a pusztulás megállítására és a társadalom, a
~ 23 ~
vállalatok és a kormányok felelőtlenségéből eredő katasztrófák elhárítá-
sára radikális megoldásokat javasoltak. Így születtek meg az ökofasiszták,
az ökoszocialisták, az ökocentrikus mélyökológusok (Naess), az antropo-
metrikus ökofeministák (Plumwood, Warren), illetve az társadalmi ökoló-
gusok (Bookchin). Carson írásainak köszönhető, hogy az USA-ban 1970-
ben létrejött az USEAPA (az USA környezetvédelmi ügynöksége), illetve
számos olyan polgárjogi szervezet, amelyik a rovarirtószerek betiltása el-
len harcolt. Itt érdemes ismételten megemlíteni Commonert, aki többek
között az örökös növekedés bűvkörével foglalkozott. Benoist egyfajta val-
lási alapra helyezi a környezetfilozófiát, s azt vallja, hogy egy új pogány-
ság lenne a gyógyír Európa számára, mivel a vallási intolerancia az oka a
természet tönkretételének is. Bateson szerint a világban három nagy rend-
szer hozza létre a mindent átfogó szuperrendszert: az egyén rendszere, a
társadalom rendszere és az ökológia rendszere.
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű megközelí-
tése
A környezet és a rendszer viszonylatában a környezet fogalmát a maga
általános használatában a rendszert körbevevő dologra értettem. A követ-
kezőkben a környezetfilozófia, a környezetbiztonság, az ökológia és a Föld
fogalmait tekintem rendszernek, s egyben vizsgálódásom tárgyainak. A
környezetnek – számos megközelítést használva – a vizsgálódásom tárgya-
ira gyakorolt hatását tekintjük át az alábbiakban.
Ember okozta változások a Földön
Az ember okozta fontosabb változások a Földön a következők:
● víz- és talajszennyezés
● szmog
● üvegházhatást okozó gázok kibocsátása
● elsivatagosodás
● felelőtlen fakitermelés, erdőirtás
● végleg eltűnő állat- és növényfajok
● globális felmelegedés
~ 24 ~
● urbanizáció
● túlhalászás és túllegeltetés
● halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken
Víz- és talajszennyezés
A vízszennyezés lehet (1) pontszerű, illetve (2) nem pontszerű, vagyis dif-
fúz. Pontszerű a szennyezés akkor, amikor a felszíni, vagy felszín alatti
vizekbe (illetve a talajra, talajba) csővezetékből, csatornából, illetve egyéb
pontszerűnek tekinthető szennyezőforrásból kerül a szennyező anyag.
Gyakrabban előforduló fontosabb pontszerű szennyezések:
● nem megfelelően megtisztított szennyvíz, ipari víz, vagy kommu-
nális szennyvíz csövön, csatornán keresztül
● olajvezeték meghibásodása esetén a vezetékből a környezetbe ki-
folyó olaj
● tartálykocsikból a talajra, vizekbe kiengedett vegyi anyagok, feká-
lia
A diffúz szennyezés esetén a szennyező anyag nagyobb térbeli kiterjedés-
ben kerül a talajba/talajra, illetve a vizekbe. Gyakrabban előforduló diffúz
szennyezések:
● savaseső
● esővíz hatására a talajból kimosódó veszélyes, szennyező anyagok,
melyek belejutnak az álló- és folyóvizekbe
● esővíz hatására az engedély nélkül, vagy nem megfelelően tárolt
hulladékból a veszélyes, szennyező anyagok a talaj mélyebb réte-
geibe juthatnak
A szennyezés gyakoribb módjai a következők:
● A megengedettnél lényegesen több növényvédőszer használata,
melyek hatása: (1) talajban található vizek szennyeződnek, (2) be-
kerülhetnek a táplálékláncba, (3) felhalmozódva és koncentrálva
már nagyobb mennyiség juthat az ember szervezetébe.
~ 25 ~
● A levegőbe olyan káros anyagok kerülhetnek, melyek révén az eső-
víz is szennyeződhet, s az így szennyezett esővízzel bekerülhetnek
a folyókba, a tengerekbe, a tavakba, a talajba.
● A fentebb említett ipari tevékenység, beleértve a mérgező fémve-
gyületek vízbe és talajba jutását.
● A fentebb említett kőolaj és származékainak vizekbe és talajba ke-
rülése (csövekből, csővezetékből, tartályhajókról).
● Ha túl sok tápanyag kerül a vizekbe, akkor az algásodáshoz vezet-
het.
Szmog
A szmog (smoke (füst) és fog (köd)) angol mozaikszó magyar megfelelője
füstköd, bár a gyakorlatban általánosságban inkább a szmog kifejezést
használjuk. A levegőben található szennyezőanyagok milyenségének, il-
letve a földrajzi és időjárási körülmények függvényében kétféle szmogot
lehet megkülönböztetni: (1) redukáló, vagyis London-típusú és (2) oxi-
dáló, vagyis Los Angeles- típusú.
A redukáló szmog kialakulásának fontosabb feltételei:
● fosszilis tüzelőanyagok nagy mértékű használata során a légkörbe
kerülő korom
● korommal együtt a légkörbe jutó SO2 és szálló por
● szélcsendes időjárás
● magas légnyomás
● -3 és +5 o
C közötti hőmérséklet
● viszonylag magas relatív páratartalom
Az oxidáló szmog kialakulásának fontosabb feltételei:
● magas UV-sugárzás
● gyenge légmozgás
● a járművek által kibocsátott szennyező gázok (pl.: CO, szénhidro-
gének, NOx)
~ 26 ~
A szmog egészségügyi hatásai:
● asztma
● tödőödéma
● tüdőrák
● tüdőgyulladás
● krónikus légzőszervi megbetegedések
● pszichológiai jellegű megbetegedések (pl.: depresszió, búskomor-
ság)
Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása
Az Európai Bizottság egyik jelentése szerint az üvegházhatásért elsősor-
ban a következő gázok felelősek:
● vízgőz
● széndioxid
● metán
● nitrogéndioxid
● fluorozott üvegházhatású gázok (pl.: hidrofluorokarbon (HFC),
kén hexafluorid (SF6), perfluorokarbon (PFC), klorofluorokarbon
(CFC))
Az üvegházhatás jelenségét a Wikipédia szócikke így írja le:
1. „A Földre a Napból az energia elektromágneses sugárzás formájá-
ban érkezik. A Nap felszíni hőmérséklete 6000 K. Az általa kibo-
csájtott hőmérsékleti sugárzás, fény hullámhosszának maximuma
a látható tartományba esik. Erre a hullámhosszra a Föld légköre
gyakorlatilag átlátszó.
2. A bejövő fény nagy részét elnyeli a Föld felszíne, amely ennek ha-
tására felmelegszik az adott évszaktól, szélességi körtől és még sok
egyéb paramétertől függő hőmérsékletre. Azt azonban kijelenthet-
jük, hogy ez a hőmérséklet jellemzően 60 °C alatt van.
3. A Földnek a 60 °C-hoz tartozó saját hőmérsékleti sugárzása a Nap-
hoz képest jóval kisebb energiájú, a hullámhossza a távoli infravö-
rösbe esik. Erre a tartományra nézve a légkör átlátszatlan.
~ 27 ~
4. A légkör átlátszatlansága miatt a hő fénysebességgel kisugározódni
nem tud, ehelyett jóval lassabb hőátadási és áramlási folyamatok-
kal tud csak elindulni az űr felé. Ez a felszín és a légkör melegedé-
sét eredményezi.”
E gázok kibocsájtásának fokozatos növekedése – az üvegházhatás révén –
számos olyan folyamatot indít el, amelyik megbontja és felborítja a földi
élet kényes egyensúlyát. Ezek a következők lehetnek (egy részükről alább
külön is írok):
● az átlaghőmérséklet emelkedése
● a sarki hó- és jégtáblák olvadása
● a tengerszintek és az óceánok szintjének megemelkedése, ami mi-
att országok és országrészek kerülhetnek víz alá
● szélsőségessé váló időjárás
● eddig nem, vagy csak sokkal ritkábban tapasztalt áradások, árvízek
● elsivatagosodás
Elsivatagosodás
Az elsivatagosodás olyan folyamat, aminek a révén az addig mezőgazda-
sági termelésre alkalmas és/vagy növénytakaróval borított terület helyét
homok veszi át. Olyan összetett probléma, aminek oka mezőgazdasági, ég-
hajlati, ökológiai, illetve társadalmi/emberi tényezőkre vezethető vissza.
Ezek közül a fontosabbak a következők:
● a meglevő sivatagok természetesnek mondható terjeszkedése (ez a
folyamat megfelelő szakértelemmel megállítható lenne)
● felelőtlen fakitermelés és erdőirtás
● túllegeltetés
● üvegházhatást okozó gázok növekedése
● éghajlatváltozás, szárazság, az éves csapadékmennyiség drasztikus
csökkenése bizonyos területeken
● a mezőgazdasági termelés miatt egyes területeket túlterheltek, az
ottani, öntözésre használt vizeket felhasználták, így a talajvízszint
is lejjebb süllyedt, s talajerózió indult meg
~ 28 ~
Felelőtlen fakitermelés, erdőirtás
Fentebb olvashattuk, hogy az esztelen fakitermelés és erdőirtás is felelőssé
tehető a föld elsivatagosodásáért. Az erdőgazdálkodásban erdőirtásnak ne-
vezik azt a folyamatot, aminek a révén – lévén, hogy nincs újratepelítés –
az erdő végérvényesen elpusztul. A felelőtlen fakitermelés és erdőirtás az
alábbi fontosabb okokra vezethető vissza:
● a Föld folyamatosan növekvő lélekszáma miatt egyre több területet
kell bevonni a mezőgazdasági termelésbe, így egyre több erdőt ir-
tanak ki
● az urbanizáció következtében a korábbi erdős területek egy részét
utak, majd később városok veszik át
● az ipar – bár a fa egy részét más anyagokkal ki lehet váltani – egyre
nagyobb igényeket és mennyiségeket támaszt a fakitermelésben
Az erdőket (nem csak a brazíliai esőerdőket) a Föld tüdejének is szokás
nevezni. Kiirtásukkal exponenciálisan növekszik az ökológiai katasztrófák
valószínűsége, illetve a felszabaduló széndioxid hozzájárul a globális fel-
melegedéshez is.
Végleg eltűnő állat- és növényfajok
Az állatfajok egy részének a végleges eltűnése nem csak romantikus szo-
morkodás egyes kedves és bájos állatok elvesztése miatt. Nagyon komoly
jelentősége van az emberiség és a Föld jövője szempontjából annak, ha a
biodiverzitás megbomlik. Egy állat-, illetve növényfaj végleges kihalása a
természetes táplálékláncban olyan hiányokat hagyhat, ami a táplálkozási
láncban az előtte és az utána levő egyedekre is hatással van, többek között
felszaporodásukra, megritkulásukra, elvándorlásukra, szokásaik megvál-
toztatására. Az állat- és növényfajokra a legnagyobb veszélyt az életterük
elvesztése, illetve drasztikus megváltozása jelenti, értve ez alatt többek kö-
zött:
● az erdős területek csökkenését (lásd: felelőtlen fakitermelés és er-
dőirtás),
● a zöld területek és az iható víz mennyiségének a csökkenését,
● az ipari méretű mezőgazdaság előretörését és agresszív földterület-
foglalását,
~ 29 ~
● a lápvidékek lecsapolását,
● a felelőtlen vadgazdálkodást és vadászatot (pontosabban állatir-
tást),
● a környezetre rótt extrém terhelést (pl.: vegyi, sugár, stb.),
● a halálos mérgek (pl.: rovarirtószerek) használatát (részletesebben
lásd később).
A kihalás szélére sodort számtalan veszélyeztetett és fokozottan védett ál-
lat- és növényfaj mellett érdemes külön is megnevezni a méheket. 1970 óta
a Föld méhpopulációja 60 százalékkal csökkent, s a méhek pusztulása a
2000-es évek óta gyorsuló tendenciát mutat. A méhek ilyen mértékű pusz-
tulása azért aggasztó, mert az emberiség táplálékának 70-75%-át olyan nö-
vények adják, amelyeket ezek az állatok poroznak be.
Globális felmelegedés
A globális felmelegedés a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedését je-
lenti, beleértve a földfelszín, az óceánok, s egyéb természetes vizek, illetve
földfelszínhez közeli levegő hőmérsékletének az emelkedését is. A globá-
lis éghajlatváltozás fogalma alatt az ember által okozott klímaváltozást ért-
jük.
A globális felmelegedés fontosabb okai az alábbiak:
● állattartás
○ esőerdők irtása (lásd fentebb)
○ ózonréteg csökkenése
○ kedvezőtlen légköri folyamatok
● csillagászati okok
○ napciklus
○ a napállandó változása
○ a Föld pályaelemeinek nagymértékű változása
● gázkibocsátás és -elnyelés
○ üvegházhatást okozó gázok (lásd fentebb)
● geológiai okok
○ aktív vulkáni tevékenység
○ kontinensek vándorlása
○ óceáni vízkörzés
~ 30 ~
● visszacsatolások, felmelegedési spirál. A Wikipédia szócikke ezt
így írja le:
○ „A légkör megnövekedett szén-dioxid-koncentrációja az
üvegházhatás miatt közvetlenül felfűti a levegőt, ami ma-
gasabb hőmérsékleten több vízpárát vesz fel. Ezzel növek-
szik a hőelnyelés mértéke is, ami a vízpára további felvéte-
lét idézi elő.
○ A tengervíz és a fölötte elhelyezkedő légrétegek felmelege-
désével fokozódhat a párolgás, vagyis nőhet a légkör víz-
gőztartalma. A vízgőz a leghatékonyabb természetes üveg-
házgáz. Ha az üvegházgáz légköri koncentrációja nő, fel-
melegedés következik be, aminek közvetett következmé-
nyeként nő a légköri páratartalom és ezzel együtt tovább
erősödik az üvegházhatás. Frank Wentz fizikus szerint ez a
visszacsatolás már megkezdődött: a légköri vízgőz-kon-
centráció az 1990-es években 2%-kal nőtt. A légrétegek
megnövekedett vízgőztartalma ugyanakkor negatív vissza-
csatolást is kiválthat. A felhők elnyelik az infravörös sugár-
zást és az elnyelt mennyiség arányában fejtenek ki melegítő
hatást. Ugyanakkor visszatükrözik a napfény egy részét,
így nagy mennyiségük gátolja a felmelegedést. A vízgőz
okozta visszacsatolás mértékét nehéz megállapítani, mivel
a vízgőz – ellentétben a szén-dioxiddal – nem egyenletesen
oszlik el a levegőben. A vízgőz (felhők formájában) a visz-
szacsatolási folyamaton kívül fontos szerepet játszik a su-
gárzásegyenleg kialakításában. A nappali Föld felszínének
közel felét árnyékoló felhők a napsugárzás több, mint ötö-
dét verik vissza, mérsékelve a felmelegedést.
○ A légkörben megnövekedett szén-dioxid-mennyiség felme-
legíti a Föld felszínét, megolvasztja a jégtömböket. A jég
fehér felületként veri vissza a Nap sugarait, és ahogy olvad,
helyét a hőt lényegesen jobban elnyelő tenger vagy száraz-
föld foglalja el. Ettől gyorsabban olvadnak a jégfelületek,
és öngerjesztő folyamat alakul ki.
~ 31 ~
○ A szén-dioxid koncentrációjának növekedése a talaj hőel-
nyelő képességére is hat. A talajban a szén igen finom
egyensúlyban raktározódik, és már a hőmérséklet egy kis
változása is elég ahhoz, hogy a talaj elkezdje kibocsátani a
korábban elnyelt szén-dioxidot. Alacsonyabb hőmérsékle-
ten lassabb a bakteriális bomlás, és az elhalt növényi részek
széntartalma felhalmozódik a talajban. Ahogy a talaj felme-
legszik, gyorsul a lebontás, és szén-dioxid jut vissza a lég-
körbe.
○ A szén-dioxid koncentrációjának növekedése fokozza az
esőerdőkben a növények kilégzését (a transzspirációt).
Amikor a növények kinyitják a leveleiken elhelyezkedő
légzőnyílásokat (sztómákat), elpárologtatják víztartalmuk
egy részét. A sztómák kinyitásával jutnak hozzá a légköri
szén-dioxidhoz, és ezt a „kaput” pont addig hagyják nyitva,
ameddig szükséges. Ha nő a légkörben a szén-dioxid meny-
nyisége, az esőerdők növényei az átlagosnál tovább tartják
zárva sztómáikat és ezért kevesebb vízpárát lélegeznek ki,
ami egyesek szerint csökkenti a csapadék mennyiségét.
○ Egy másik pozitív visszacsatolási folyamat során a globális
felmelegedés hatására a metán-hidrátból metán szabadulhat
fel. A metán-hidrát szilárd anyag, de instabil elegy, amely
alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a ten-
gervíz keltette nagy nyomás alatt. A metán-hidrát létrejöt-
tének alapvető feltétele a kellően vastag üledékréteg,
amelyben a metán keletkezik. Ha ez az anyag kiszabadul a
tengervíz nyomása alól, közvetlenül szublimál és szétoszlik
a levegőben, üvegházhatást okozva gyorsítja a globális fel-
melegedés folyamatát.”
Urbanizáció
Szociológiai és gazdasági értelemben teljesen normális folyamat és logi-
kus érvekkel is alátámasztható az urbanizáció. Bár az urbanizációs folya-
mat fogalma két összetevőből áll (városodás, városiasodás), alapvetően az
~ 32 ~
emberek (tömeges) városokba vándorlásával, ottani letelepedésével és a
városi életforma elsajátításával írjuk le, melynek révén a tanyák és a falvak
elnéptelenednek, s így jelentős mértékben és tartósan csökken a vidék la-
kossága. Az urbanizációt négy részre oszthatjuk:
1. városrobbanás
2. szuburbanizáció
3. dezurbanizáció
4. reurbanizáció
A városrobbanás során a vidék lakossága tömegesen vándorol a vá-
rosokba, így a népesség térbeli koncentrációja jelentős mértékben növek-
szik. Kialakul a városi életforma, s a városban élők már rendszerint az adott
városban is dolgoznak. A város folyamatosan növekvő lakossága egyre na-
gyobb megterhelést jelent a környezet számára, mivel egyre több energi-
ára, vízre és egyéb erőforrásra van szüksége, másfelől egyre több kommu-
nális, veszélyes és ipari hulladékot, szennyvizet termel. Szuburbanizáci-
óról akkor beszélhetünk, amikor a város növekedése lelassul, ugyanakkor
az elővárosok gyorsan fejlődnek. Háromféle szuburbanizációt különbözte-
tünk meg: a szolgáltató szektorét, az iparét, illetve a népességét. A jövőben
vélhetőleg ez még további egy területtel fog bővülni, nevezetesen az ellátó
szektorral, beleértve a mezőgazdaságot. Erről a digitális korról szóló rész-
ben még lesz szó. Egyes országokban megfigyelték, hogy a városok növe-
kedése megáll, s a falusi lakosság száma kezd emelkedni – ezt hívjuk
dezurbanizációnak. E folyamatot segíti többek között a távmunka elterje-
dése és elfogadása, a városokban megszűnő munkahelyek, a jobb és egész-
ségesebb vidéki/falusi környezet, a vidéki életforma divatja. Reurbanizá-
ció során a városok elhanyagoltabb részeit felújítják, korszerűsítik, fejlesz-
tik infrastruktúráját (városrevitalizáció). A történelmi városnegyedek új
homlokzatot kapnak, a panelházak szürke homlokzatát színesítik, új köz-
lekedési útvonalakat alakítanak ki (pl.: metró), de ügyelnek arra is, hogy a
városi lakosságnak legyen lehetősége a szép és gondozott városi parkok-
ban is pihenni. Számos kényelmi szolgáltatást lehet elérni, többek között
digitális eszközök és hálózatok segítségével.
~ 33 ~
Túlhalászás és túllegeltetés
Az óceánkutatók szerint jelenleg a tengerekre és az óceánokra a legna-
gyobb veszélyt elsősorban nem azok szennyezése jelenti, hanem a túlha-
lászat. A túlhalászat oka, hogy a számában folyamatosan gyarapodó em-
beriségnek egyre több és több élelemre, így egyre több halra is szüksége
van. E tevékenység révén a tengerek és az óceánok ökoszisztémája felbo-
rul. A halászok hatalmas halászhajóikkal, s megannyi, a halrajok pontos
elhelyezkedését bemérő, s vonulásukat folyamatosan regisztráló eszközzel
felszerelve „egyenlőtlen küzdelmet vívnak” a halakkal, akiknek gyakorla-
tilag esélyük sincs arra, hogy elmeneküljenek. Egy halraj szinte összes
egyede így lehalászható. A nagyobb halak kihalászása után a kisebbek ke-
rülnek sorra hasonló módon.
A túlhalászás szekunder hatása számos – nem, vagy hivatalosan nem halá-
szott – halnál, illetve egyéb állatnál is érvényesül. A hálók megfojthatják
a bálnákat és a delfineket, a madarak bekapják a halászkampókat, s így
pusztulnak el, az egyébként tiltott, de a gyakorlatban használt vonóhálós
módszer pedig felszántja a tengerfenéket, s letarol minden élőlényt.
A túllegeltetés oka ugyancsak az emberiség megnövekedett és szinte már
kielégíthetetlen élelmiszerfogyasztási igénye és szükséglete. Túllegeltetés
során egy adott legelőn a lehetségesnél lényegesen több állat van jelen, így
a gyep nem, vagy nem megfelelően tud sarjadzani, a tiprás károsítja a ta-
lajt, csökken a növényfajszám, láthatóvá válik a csupasz talapfelszín, ami
elősegíti az eróziót, illetve a gyomok elszaporodását.
Halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken
Az intenzív, nagyüzemi, sőt nagyipari mezőgazdaság, a terméshozamok
folyamatos növelésének igénye, az adott földterület minél hatéko-
nyabb(nak mondott) kihasználása számos, a természet és az ökoszféra szá-
mára idegen megoldást hozott elő. A teljesség igénye nélkül a fontosabb
védelmi lehetőségek:
● zárlati, vagy más szóval karantén intézkedések betartása
● agrotechnikai eljárások
○ bio- és ökogazdálkodás és -védelem
● fizikai eljárások, pl: hőkezelés, talajgőzölés
~ 34 ~
● nemesítés
○ hagyományos nemesítés, pl.: keresztezés, szelekció
○ biotechnológiai eljárások, pl.: GMO
● biológiai védekezés, pl.: keresztvédettség, hiperparazitizmus
● kémiai védekezés
A fenti felsorolás szerint a halálos mérgek a kémiai védekezés körébe tar-
toznak. Kérdéses, hogy a „halálos” jelző milyen módon értelmezhető. Az
„ideális” az lenne, ha az adott növényre káros rovarokat, gombákat, csigá-
kat, rágcsálókat, stb. az adott területen (ahova kipermetezték) 100%-ban
kiirtaná a vegyszer, de nem tenne kárt sem más élőlényekben, illetve a be-
takarított, leszüretelt terményt fogyasztó emberben sem. Már ennél az ide-
álisnak tartott megoldásnál is gondot okoz az, hogy mi történik akkor, ha
nagy területen olyan káros állatokat, illetve gombákat is kiirtanak 100%-
ban, amelyek egyébként a hasznos állatok számára táplálékot jelentenek.
Ez felboríthatja a természet kényes egyensúlyát. A vegyipari, kémiai gya-
korlatban számos próbálkozás volt az ideális növényvédőszer megalkotá-
sára, de ezidáig ilyet nem sikerült gyártani. Ismeretes többek között az
Alaklór (központi idegrendszert károsítja), a DDT (rákkeltő), a Dinoszeb
(sterilitást, fejlődési rendellenességet okoz), a Kaptafol (rákkeltő) szörnyű
hatása.
Társadalmi válaszok és lehetőségek a környezet védelme érdekében
A fentebb bemutatott problémák és a korábban említett társadalmi bűnök
(pl.: Lorenz-féle nyolc halálos bűn) megoldására a társadalom és annak
csoportjai, illetve tagjai számos védekezési, illetve megküzdési módszert
dolgoztak ki. Ezek közül az alábbiakban a SZIE GTK Agrárkommuniká-
ciós és Agráretikai Kutatóközpont (AKAEKK) 2013 óta tartó kutatásának
fontosabb eredményeit adom közre a módszertan ismertetése után.
~ 35 ~
Módszertan
Tartalomelemző kutatásomba a Facebook közösségi oldal releváns csopor-
toldalain elhangzó véleményeket, vitákat, megjegyzéseket, illetve a fel-
használók által megosztott tartalmakat vontam be 2013-tól, az AKAEKK
indulását követően. Releváns csoportnak tekintetem a következőket:
● A nyers étel csodája
● Agroinform – a Menőgazdászok csoportja, csatlakozz Te is!
● Állattartás és növénytermesztés
● Antropozófus Gyógyászat
● Autonómia Öko-Bio Társulás
● Earthship baráti kör
● Géniusz Gombászok
● Gomba-barátok
● Gombahatározó
● Gyógynövény gyűjtés, hasznos természetjárás
● Gyógynövények és annak hatásai.
● Gyógyulás-Természetgyógyászat
● Gyümölcs tájfajták a Kárpát-medencében (hálózat)
● Legyél önellátó! Legyél szabad!
● Legyünk önellátóak együtt!
● Magbörze – magok, csemeték, palánták csereberéje
● Magyar Gombász
● Magyar Tanya – Tanyás Térségek Itthon
● Népi gyógymódok és gyógyfüvei
● Növényhatározó
● Öko háztartás, önellátás tippek
● ÖkoKör csoportvezetők
● Ökológiai gazdálkodás – organic farming (fórum)
● Önellátás? Vidéken? Találjunk egymásra!
● Öngyógyító praktikák
● Őstermelők, kistermelők
● PALEO – ahogy Te szereted
● Paleolit klub (receptek, ötletek)
~ 36 ~
● Permakultúra
● Steiger Oszkár Élete
● Tanyabörze önellátóknak
● Távgyógyítás Ingyen
● Természet és madárfotók
● Természetes Gyógyítás
● Természetes, ősi gyógyítás: gyógyszeripar, multi vállalatok nélkül!
● TIT Studió Gombász Szakkör (alapítva 1948)
● Tudatos böjtölés, gyógyító méregtelenítés és tisztulás
● Túlélés a természetben
● Túléléstár
● Út az önellátás felé
● Vadnövény-gasztronómia
● Vegan in Hungary
● Vega-tanya
● Vegetáriánus
● Vidéken újrakezdők
Az alább olvasható vélemények, gondolatok a 2015. június végéig feldol-
gozott állapotot tükrözik, s az alcímekben, mint hipotézisekben megfogal-
mazott kérdésekre keresnek választ.
Növelhető a megművelt területek aránya?
A megművelhető területek arányát (mezőgazdasági terület és szántóföld)
jelentősen már nem lehet növelni. Az alábbi táblázat az IMF, a WHO és a
Google adatbázisai alapján készült:
1963 2013 különbség
Népesség (fő) 3,2 milliárd 7,1 milliárd 3,9 milliárd (221%)
Mezőgazdasági te-
rület (km2
)
39 millió 50 millió 11 millió (128%)
Szántóföld (Ha/fő) 0,36 0,2 -0,16
~ 37 ~
A táblázatból egyértelműen látható, hogy miközben ötven év alatt a népes-
ség száma több mint kétszeresére nőtt, addig a mezőgazdasági területek
száma ezt nem követte, az egy főre vetített szántóföldi terület pedig majd-
nem a felére csökkent. A statisztikai adatok, illetve a kapott válaszok alap-
ján is egyértelműen ki lehet jelenti, hogy még az intenzív erdőirtással sem
lehet a mezőgazdasági művelésre fogható területek arányát jelentősen nö-
velni. Ugyanakkor rendelkezésre állnak alternatív megoldások, mint pl.:
● hidropónia
● aeropónia
● akvapónia
● balkonkertészet
● függőleges kertészet
Illetve a régi, bevált technikák is újragondolhatóak, mint pl.:
● télikert
● walipini
● közösségi gazdálkodás
A fent említett megoldások egyéni, családi, illetve kisebb csoport szintjén
vélhetőleg hatékonyak lehetnek, ugyanakkor több területen újabb - egy-
előre megválaszolásra váró - kérdéseket is felvetnek:
● Megoldható a tápanyagutánpótlás?
● milyen tápártékkel bírnak a zárt rendszerben (pl.: akvapónia) ter-
mesztett növények?
● A zárt rendszerek viszonylag jól szabályozhatóak. Mi történik ak-
kor, ha a rendszerben hiba lép fel? (pl.: akvapónia rendszerben a
halak levegőztetője tönkremegy éjszaka, s hibáról csak reggel érte-
sülünk, amikor a halak jelentős része már kimúlt)
● Az említett ötletek kiterjeszthetőek-e olyan ipari szintre, ami haté-
kony megoldást tud kínálni sok ember (értsd: országrész, ország,
esetleg földrész) állandó és egészséges élelmezésére?
Megjegyezzük, hogy a megapoliszok friss zöldséggel és gyümölccsel tör-
ténő ellátását egyes jövőkutatók olyan, a megapoliszokban épített tornyok
segítségével képzelik el, amelyekben hatalmas függőleges kertekben fo-
lyik a termesztés.
~ 38 ~
Van megoldás a túlnépesedésre?
A túlnépesedés azért jelent problémát, mert (1) a Föld készletei végesek,
(2) a készletek felhasználása exponenciális ütemben zajlik, (3) egyre ne-
hezebb megoldani a népesség élelmezését, (4) az emberek által „termelt”
környezetet szennyező anyagok mennyisége katasztrofális méreteket ölt.
A túlnépesedés a Föld egészére jellemző, ugyanakkor az egyes földrészek
között egyenetlenségek jellemzik. 2015-ben 7,3 milliárd ember él a Földön
(forrás Google Public data), s ez a szám 2044-re eléri a 9 milliárdot. Euró-
pában a népesség csökken (737 millióról 665 millióra (2050)), Ázsiában
valamikor 2055 környékén tetőzik 5,17 milliárd fővel, Afrikában viszont
megállíthatatlanul növekszik, s a jelenlegi 1 millárd 2046-ra megduplázó-
dik.
2. ábra a világ népességének változása. Forrás: http://www.google.com/publicdata/exp-
lore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=POP&fdim
_y=scena-
rio:1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=ungroup:248:249:250:251:252:2
53&idim=world:world&ifdim=world&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
~ 39 ~
A túlnépesedés mellett komoly probléma az is, hogy a világ összlakossága
elöregszik. Jelenleg 607 millió 65 év feletti ember és a Földön, de ez a
szám 2060-ra megháromszorozódik. Az elöregedés Ázsiában jelenti majd
létszámát tekintve a legnagyobb problémát, mivel a jelenlegi 330 milliós
szám már 2053-ra megháromszorozódik.
3. ábra Elöregedő népesség. Forrás: http://www.google.com/publicdata/exp-
lore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=POP&fdim
_y=agecat:3&fdim_y=scena-
rio:1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=ungroup&idim=ungroup:249:250:251:252:25
3:248&ifdim=ungroup:parent:world&tstart=1277416800000&tend=2855340000000&
hl=en_US&dl=en_US&ind=false
A túlnépesedéssel kapcsolatban a vizsgált csoportoldalak látogatói úgy vé-
lekednek, hogy a fejlett országokban a születésszabályozás magától meg-
oldódik, mivel Európában és az USA-ban, különösen a fehér bőrű lakosság
körében drasztikusan csökken a gyermekvállalási hajlandóság (ezt az ob-
jektív statisztikai adatok is megerősítik).
~ 40 ~
A születéskor várható élettartam úgyszintén érdekes abból az aspektusból
is, hogy a Földnek hány évig kell eltartania egy embert, vagy másképp
fogalmazva egy ember élete során a Föld mennyi erőforrását használja el,
esetleg mennyi újat teremt. 2015-ben a születéskor várható élettartam át-
lagban 71 év (nőké 73,2, férfiaké 68,8), míg 2060-ban előreláthatólag 78,6
év (nőké 81,4, férfiaké 75,7).
Komoly vitákat váltott ki a vizsgált csoportokban az eutanázia, illetve a
születésszabályozás. A születésszabályozásnál a vélemények két markáns
irányt mutatnak: (1) mindenkinek joga van annyi gyermeket vállalni, am-
ennyit akar, (2) szükség van születésszabályozásra, hogy csak annyi gyer-
mek szülessen, aki számára a szülei biztos megélhetést nyújtanak. Bár a
fogyatékos és az idős emberekkel kapcsolatban csak néhányan fogalmaz-
tak „haszontalanságuk” mellett, sajnos arra Magyarországon és világvi-
szonylatban egyaránt fel kell készülnie a társadalmaknak és a kormányok-
nak, hogy az elöregedő lakosság nyugellátása és egészségügyi ellátása
egyre komolyabb terhet jelent. Két érdekes megjegyzést olvasható az aláb-
biakban a kommentelők részéről:
● Az elöregedő világ lakossága hogyan lesz majd képes magáról gon-
doskodni?
● Hány éves koráig olthat majd tüzet a tűzoltó?
Az eutanázia megítélése a vizsgált csoportok tagjai körében jelenleg in-
kább negatív. Senki sem írt olyan megjegyzést, hogy az eutanázia a kegyes
halál lenne, sokkal inkább olyan gondolatok fogalmazódtak meg, mint:
● legalizált halál
● állami engedéllyel, orvosok közreműködésével megvalósított em-
berölés
● népirtás
● kórházi körülmények között megvalósított engedélyezett gyilkos-
ság
Néhányan említettek olyan – elsősorban a keleti filozófiákból levezethető
– „megoldást”, hogy az idős, magát már feleslegesnek érző emberek el-
mennek olyan helyekre, ahol magányosan, vagy sorstársaikkal közösen
meditálva, az ételt megtagadva várják a halált. Ezeket a kommenteket
azonban a viszontválaszolók kultúridegennek bélyegezték.
~ 41 ~
Miért vagyunk hajlandóak a kényelmünket feláldozni?
Magától értetődő, hogy az ember – különösen, ha már vannak gyermekei
– arra törekszik, hogy megteremtse maga körül azt a mikrokörnyezetet,
amelyik a számára biztonságot, kiszámíthatóságot, gyerekei számára pedig
biztos és reményei szerint boldogabb és szebb jövőt jelent. Így szépen, las-
san belekényelmesedünk komfortzónánkba, s a korábbi lázadó(nak hitt)
énünkben egyre markánsabb szerepet kap a bölcsesség, a megfontoltság, a
mérlegelés. A még az érettségi környékén aktívan és harcosan fellépő állat-
és környezetvédők jelentős része az idő előrehaladtával már nem, vagy
csak ritkábban vesz részt a nem egyszer törvénytelen akciókban és perfor-
manszokban, elmaradozik a hangos tüntetésekről, vagy megőrzi az állatok
és a környezet iránti elkötelezettségét, de már új, szervezettebb, törvénye-
sebb formában tekint a problémák megoldására. Amikor valaki (akár egy-
maga, akár családjával közösen) a környezettudatosságon, a (vidéki) úrja-
kezdésen, az önellátáson gondolkodik, akkor vagy (1) meggondolatlanul
vág bele, s ilyenkor nagy valószínűség szerint nem is tudja terveit megva-
lósítani, vagy (2) hosszas mérlegelés, számos forrásból származó informá-
ció feldolgozása és kiértékelése után hozza meg tudatosan a döntését.
Kíváncsi voltam arra, hogy a vizsgált csoportok tagjainak értékrendjében
mely fogalmak szerepelnek gyakrabban, illetve, hogy ezek a fogalmak mi-
lyen jelentésmódosuláson esnek át egy komoly döntés meghozatalakor:
● egészség
● gazdagság
● társaság
● biztos munkahely
● család és családi béke
● boldogság (néhányan gúnyosan megjegyezték, hogy a média által
sugárzott boldogság képzete, illúziója)
Az egészségnél pozitív és negatív érzések és gondolatok is társultak a kör-
nyezet jelenlegi állapotához, illetve az újrakezdéshez. Ezek a következők
voltak:
● negatív érzések és gondolatok:
○ mérgező, nagyüzemben termelt élelmiszerek
~ 42 ~
○ szörnyű körülmények között tartott állatok, akiket szteroi-
dokkal és antibiotikumokkal tömnek egész életükben, ezek
feldolgozott húsát lehet megvenni a szupermarketekben
○ a vidéki/falusi élet biztosítja-e az alapvető orvosi ellátást?
A lakóhelytől milyen messze van a legközelebbi háziorvos,
fogorvos, szakorvos?
● pozitív érzések és gondolatok:
○ a saját magunk által megtermelt öko- és bioélelmiszernél
nincs jobb
○ a falusi levegő a legegészségesebb
○ a gyógyszerek helyett gyógynövényeket termesztünk és
használunk
A gazdagság fogalmát a csoportok tagjai sokféleképpen értelmezték. Vol-
tak, akik felsorolták, hogy mit jelent számukra a gazdagság (drága gépko-
csi, úszómedence, hatalmas luxusház, stb.), voltak, akik a gazdagság és a
boldogság között kerestek egyensúlyt (mennyit kell ahhoz dolgozni, hogy
olyan gazdag legyen valaki, hogy még/már boldog is legyen). Az önellá-
tással, újrakezdéssel foglalkozó csoportok tagjainál markánsan jelent meg
a gazdagság relativizált fogalma:
● „a föld, rajta a termények, s az állatok az én gazdagságom”
● „akinek van földje, az nem lehet szegény”
● „nekem a gazdagság azt jelenti, hogy valamennyi gyümölcsfám
roskadozik a gyümölcstől”
● „ha a spájz tele van, akkor az már gazdagság”
● „vannak állataim, gépeim, traktorom, kombájnom”
A citált gondolatok alapján megállapítható, hogy az önellátásra berendez-
kedő embereknél a termőterület és annak művelését elősegítő gépek, s a
termények tárolására és az állatok tartására alkalmas épületek jelentik a
gazdagságot.
Társkereső csoportok nem szerepeltek a vizsgálatban, de több olyan be-
jegyzést is lehetett olvasni, ahol az újrakezdést, az önellátást, erdőn-mezőn
gyűjtögetést, vagy „csak” a vegán életre való áttérést társaságban képzelik
~ 43 ~
el a kommentelők. A városi élet feladásakor ugyanis érthető, hogy az új és
a régi hely közötti távolság ritkítja a baráti, haveri találkozók számát, s az
új környezetben célszerűen szükségét érzik sokan annak, hogy társakkal
(nem feltétlenül párkapcsolati jelleggel) közösen kezdjék el a gazdálko-
dást. A vizsgálatban online csoportok szerepeltek, de szinte valamennyinél
igény mutatkozott, hogy valamilyen apropóból személyesen is találkozza-
nak egymással (pl.: receptcsere, közös főzés, gombászás, gyógynövény-
gyűjtés), s közös tevékenységet végezzenek. Bár a túléléssel foglalkozó
csoportokban a magányos harcos ideálja is szerepel, illetve e csoportok
által tisztelt és követett Steiger Oszkár is rendszerint egyedül túrázik már,
még itt is megfigyelhető, hogy többnyire olyan fényképeket osztanak meg,
amelyeken többen szerepelnek pl.: brushcraftolás, túra, menedéképítés, fő-
zés, stb. közben.
Bár – s ezt számos szekunder felmérést bizonyítja – az emberek jelentő-
sebb része nincs megelégedve a munkahelyével, s amint lehetősége
adódna, tovább állna onnan, a kényelem feladásakor a biztos munkahely
otthagyása sokakat megtorpanásra késztet. A biztos munkahellyel, az on-
nan származó havi fizetéssel elvileg lehet számolni, s ha az ingatlant hitel
terheli, akkor nagy valószínűség szerint nem akarnak az emberek új életet
kezdeni (bár volt olyan válaszadó, aki - ahogy fogalmazott - hagyta bedőlni
a hitelét, s a megspórólt pénzén az élettársa vett egy házat falun, ahol el-
kezdtek gazdálkodni). Az eleve vidéken, gazdálkodásból élő, önellátó cso-
porttagok viszonylag egységes véleményt képviseltek: bár nehéz volt az
újrakezdés, de újból megtennék, feladva munkahelyüket. Akik valamilyen
oknál fogva munkanélkülivé váltak, gyakrabban nyilatkoztak úgy, hogy
(1) mivel nincs megtakarításuk, így esélyük sincs vidéken újrakezdeni, (2)
mivel van megtakarításuk, így vesznek egy házat, meg egy darab földet,
berendezkednek önellátásra, s nem is keresnem új munkahelyet.
A komfortzónából történő kilépés megbonthatja a családot és a családi
békét. Az újrakezdés és az önellátás romantikája feszül a kényelemnek,
melynek része, hogy a városi lakosság jelentős része nem dolgozik hétvé-
~ 44 ~
gén, nem vagy legfeljebb egy-néhány állatról kell gondoskodnia, az időjá-
rás rendszerint annyiban érinti, hogy mikor megy kirándulni, gombászni,
túrázni, esetleg, hogy milyen ruhát vegyen fel a munkába, s vigyen-e ma-
gával esernyőt/esőkabátot. A városi élethez szokott, s benne elkényelme-
sedett emberek számára a vidéki élet realitása gyakran kiábrándítóan hat,
rosszabb esetben akkor, amikor már nem, vagy csak nagyon nehezen tud-
ják visszacsinálni az elhamarkodott döntésüket, hogy mindenüket felszá-
molva vidékre költöznek. Gyakoribb vélemények a vizsgált csoportokban
a családi béke és a vidéki újrakezdés kapcsolatáról:
● „Amikor vidékre költöztünk, az első időben sokkal többet vesze-
kedtem a párommal, majdnem ráment a házasságunk is.”
● „Amikor a gyerek beteg lett, kétségbeestem, mert a legközelebbi
kórház szinte megközelíthetetlennek tűnt az esőtől feláztatott föld-
utakon.”
● „Haragudtam a férjemre és még most sem tudok neki teljesen meg-
bocsátani, amiért belerángatott minket abba, hogy egy omladozó
vályogházban kezdjünk új életet.”
● „A lányom sokat sírdogált, amiért másfél órával korábban kellett
felkelnie azért, hogy időben beérjen az iskolába. A fiam jobbnak
látta, ha kollégiumba költözik.”
● „Központi fűtéses és melegvizes panelból költöztünk vidékre ok-
tóber végén. Hamar rájöttem, ha nem akarom, hogy a családom
megfagyjon, naponta kell fát aprítanom és a kandallót begyújta-
nom. Míg nem vettünk boylert, naponta melegítettünk vizet a mo-
sogatáshoz és a fürdéshez is.”
● „Jó a búboskemence mellett üldögélni, ha jó előre megrakom fá-
val.”
● „Amíg Pesten éltünk, havonta jártunk moziba a családdal. Mióta
falun élünk, még egyszer nem voltunk. Hiányzik.”
Melyik élet nyújt nagyobb boldogságot? A városi, vagy a vidéki? Ha a
média által közvetített hamis boldogságképet vizsgáljuk, akkor a városi,
sőt nagyvárosi élet nyújtja a lehető legnagyobb boldogságot, hiszen köny-
nyen meg lehet venni bármit, számtalan szórakozó- és vendéglátóhely
~ 45 ~
várja a vendégeket, az ügyeket is gyorsabban el lehet intézni a hivatalok-
ban, mivel sokkal kevesebb az utazási idő. Bár több kilométeres távolsá-
gok vannak egyes városrészek között, a tömegközlekedés révén viszony-
lag kényelmesen el lehet jutni egyik pontból a másikba. A tapasztalt (értsd:
több éve vidéken/falun élő) kommentelők szerint az igazi boldogság falun
található meg. A felnövekvő gyerekek számára ugyanis természetes és ma-
gától értetődő dolog a természet, az élővilág megismerése, az állatokkal
való tisztességes és felelősségteljes foglalatoskodás. Nem elhanyagolható
az sem, hogy ha a gyerekeket bevonják a mezőgazdasági tevékenységekbe,
akkor, mire felnőttek lesznek, megtanulnak mindent, ami alapvető önellá-
tásukhoz szükséges, többek között a vetést, az öntözést, a palántázást, a
metszést, a kaszálást, az aratást, a betakarítást, a termények feldolgozását,
az állatok gondozását.
Együtt, vagy külön gondoskodjunk magunkról?
A fentiek alapján saját meggyőződésem, s a vizsgált csoportok tagjai is
inkább azon a véleményen vannak, hogy a magunkról, illetve a családunk-
ról való gondoskodás sokkal hatékonyabb akkor, ha azt nem egyedül, ha-
nem valamilyen közösségben végezzük. Ez az állítás akkor is, ha a külön-
böző gazdálkodással foglalkozó Facebook csoportok tagjainak jelentős ré-
sze a termelőszövetkezetet határozottan elutasítja. A közösség alatt rend-
szerint az alábbiakat értették a válaszadók:
● családi gazdaságok vidéken: több generáció él együtt, esetleg né-
hány testvér közösen gazdálkodik
● a falu, mint termelő közösség, ahol lehet számítani egymásra, ha
baj van
● önszerveződő telekosár rendszerek, mint fogyasztói közösségek: a
városi lakosság ellátását maximum 20-30-50 km távolságban meg-
termett friss zöldségekkel/gyümölcsökkel látják el, a közösség tag-
jai webes felületen adják le igényeiket az ős- és/vagy biotermelők-
nek
● városi közösségi kertek: a városokban parlagon heverő földterüle-
teket az önkormányzat rendszerint térítésmentesen használatba
adja olyan csoportoknak, melyek vállalják annak megművelését
~ 46 ~
● Open source economy: a fizikailag egymástól akár távol levő em-
berek olyan virtuális közösségeket alkotnak, ahol megosztják egy-
mással tapasztalataikat, s önzetlenül segítik egymást
A fenti közösségeknél is megfogalmazódik két markáns kérdés:
1. Milyen társadalmi szabályokat kell alkotni a hatékony együttmű-
ködés érdekében?
2. Ezek a szabályok hogyan tarthatóak, tartathatóak be?
Ki mentse meg a Földet?
Kérdés, hogy a Föld megmentésre szorul-e egyáltalán. A válaszadók ki-
sebbik része úgy gondolja, hogy nem szükséges a Föld megmentése, mivel
eddigi története során mindig képes volt megújulni, így ez most sem lesz
másképp. A többség azonban úgy gondolja, hogy mindenkinek tennie kell
valamit, hogy a Föld egy jobb hely legyen, s túllendüljön a jelenlegi siral-
mas állapotán. Kérdéses továbbá, hogy meddig terjed az egyén/csoport fe-
lelőssége, illetve, hogy a Földet és/vagy az embereket kell-e megmenteni
inkább. Ez utóbbi felvetés alapja az, hogy mivel a túlnépesedés, a Föld
erőforrásainak kimerülése és kiürülése gyakorlatilag visszafordíthatatlan
folyamat, ezért a megoldás az, ha az emberiség egy része, vagy egésze el-
hagyja a Földet, s egy másik bolygón kezd új életet. A Marsexpedíciót je-
lenleg kétkedve fogadják a vizsgált csoportok tagjai, részint a SciFi, részint
a médiahack kategóriába sorolják.
A csoporttagok válaszait és javaslatait a Föld megmentésével kapcsolatban
úgy rendezem, hogy azt a kérdést vizsgáltam, hogy mi várható el...
● az egyéntől
● a családtól
● az iskolától
● a közösségtől
● a civil szervezetektől
● a profitorientált vállalatoktól és vezetőiktől
● a kormányoktól
● az igazságszolgáltatástól
● a nemzetközi szervezetektől
● a médiától
~ 47 ~
Az egyén felelőssége
Az egyén felelőssége leginkább Teréz anya elhíresült idézetével foglalható
össze: „Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta
lenne”. Ugyanakkor megítélésem szerint az egyénnek nem elég a saját
maga portáján rendet raknia, hiszen számos közösség, szervezet tagja is, s
így nem vonhatja ki magát a közösségek, szervezetek, csoportok közös,
kollektív felelőssége alól sem. A válaszadók leginkább az alábbiakat emel-
ték az egyén felelősségével kapcsolatban:
● szelektív hulladékgyűjtés
● a sütőolaj összegyűjtése és leadása az arra kijelölt helyeken
● energiatakarékos fogyasztási eszközök (pl.: hűtő, sütő)
● energiatakarékos világítás (pl.: LED)
● tudatos pénzügyi tervezés, hogy elkerüljék a túlköltekezést és a fe-
lesleges dolgok megvásárlását
● a minimumra csökkenteni a hulladékkibocsátást, amit lehet, azt
újra kell hasznosítani a háztartáson belül
● ami elromlott, azt meg kell javítani, ahelyett, hogy újat vennénk
● egy háztartásba elég egy gépkocsi (vagy inkább egy sem)
● a tömegközlekedés és kerékpározás előnyben részesítése
● amit lehet, magunk termeljünk meg („a teraszon termett néhány
szem saját eper is örömet szerez”)
● a félész és készételek helyett inkább magunk süssünk egészséges
alapanyagokból
● a régi, jól bevált, környezetkímélő tisztítószereket használjuk a ke-
mikáliák helyett
● napenergia, szélenergia a gáz- és villanyenergia helyett
● ne csöpögjön a csap, ne égjen feleslegesen a villany
A család felelőssége
A társadalom egysége a család. A gyermek fejlődésére és értékrendjének
kialakulására a legnagyobb hatást a család szocializációs közege jelenti
(jobb esetben), a család szilárd elképzelése a környezetről, s annak védel-
méről alapvető fontossággal bír. A válaszadók ezt így gondolták:
~ 48 ~
● „Gyakran mentünk el szüleimmel gombászni, ahol édesapám meg-
tanított a természet tiszteletére és szeretetére.”
● „Édesapám ezermester. Azt mondta, hogy amíg valamit meg lehet
javítani, addig vétek lenne kidobni.”
● „Nagymamámtól lestem el, hogyan kell sütni-főzni. Nagypapámtól
pedig megtanultam, miért jó a bió.”
● „Fontos, hogy mindhárom gyerekünk úgy nöjjön fel, hogy szereti
az állatokat, a növényeket, a természetet.”
● „Régebben sokkal többet szemeteltem. De mióta gyerekeim van-
nak, tudatosan törekszem arra, hogy pozitív példát mutassak ne-
kik.”
● „Lehet, hogy egy ökoház többe kerül, mint egy hagyományos, de
elég egyszer egy jó házat építeni, amiben aztán évtizedeket töltünk
el boldogságban.”
● „Jó döntés volt, hogy a családi házunkat körbeszigeteltük. Több
mint 20%-kal csökkent az éves fűtésszámlánk.”
Az iskola felelőssége
A 6-14, illetve a 14-19 éves kör közötti gyerekekre a család mellett az is-
kola van rendszerint a legnagyobb hatással. Az iskola felelőssége sokrétű,
hiszen része, hogy az igazgató, vagy az adott munkaközösség vezetője mi-
lyen külső előadókat enged be az iskolába. De része az is, hogy a szaktanár
szervez-e tanulmányi kirándulásokat, tart-e szakkört és klubfoglalkozást,
illetve, hogy eleve a tanórákon belül mit, milyen hangsúllyal, s milyen
kontextusban mond a környezet és az élőlények védelméről. Az iskola
megítélése változatos volt a vizsgált Facebook csoportok tagjainál. A gya-
koribb pozitív vélemények a következők voltak:
● „Jó volt, hogy a földrajztanárunk elvitt minket évente kétszer ta-
nulmányi kirándulára, ahol elmondta, hogy mi mit tehetünk az élő-
lények védelméért.”
● „Egyik osztálytársam az osztályfőnök szeme láttára tépte ki egy
lepke szárnyait. Az osztályfőnök nem büntette meg, hanem mind-
annyiunk előtt elmagyarázta neki, hogy mit jelent az állatok tiszte-
lete, s hogy mekkora érték az élet.”
~ 49 ~
● „Azért lettem állatorvos, mert a biológiatanárom elsősorban nem a
tananyag automatikus leadására helyezte a hangsúlyt, hanem az
élővilágban zajló folyamatok megismerésére.”
● „Etikaórán gyakran beszéltünk arról, hogy egy tanulónak is tehet a
környezete védelméért.”
● „Gyakran hívtam meg a tanóráinkra olyan civil szervezeteket, akik
az erdők, az állatok, a környezet védelmével foglalkoznak. több di-
ákom lett önkéntes a hívószavukra.”
● „Volt olyan egyetemi feladatunk, hogy először olyan tárgyakat kel-
lett összegyűjteni, amelyik már teljesen haszontalan volt, majd egy
másik csoporttársunknak ezekből kellett valami (újra)hasznosítha-
tót csinálni. Nagyon jó feladat volt.”
A (helyi) közösség felelőssége
Közösség alatt a szociológiában számos csoportot tudunk definiálni, én
azonban könyvemben a helyi közösségeket értem alatta, pl.: egy falu kö-
zössége, egy lakóközösség, az egy utcában, egy kerületrészen lakók. Falu-
helyen rendszerint nem nézték jó szemmel az olyan gazdát, akinek az álla-
tai alultápláltak voltak, vagy nem gondozta/művelte a kertjét. Bár a több-
ség szerint Magyarországon a helyi közösségek aránya és aktivitása még
nem jelentős, számos pozitív példát is lehet találni a vizsgált csoportok be-
jegyzései között:
● közösségi kertek létrehozása
● gyerekek számára egy nyugdíjas tanárnő vezetésével környezetis-
mereti tábor
● hétvégi közös szemétszedés a közeli kiserdőben
● ökokörök indulása a művelődési házakban (pl.: Palotai ökokör)
● önszerveződő állatvédő csoportok megjelenése
● kiskertklubok indulása nem csak nyugdíjasoknak
● biomagbörze
● tanfolyamok ökogazdálkodás témájában kertvárosi polgárok szá-
mára
● szappanfőzés, környezetkímélő mosószerek gyártása közösen
● bio-, vegán receptek megosztása (akár a Facebookon is)
~ 50 ~
A civil szervezetek felelőssége
A tisztességesen működő civil szervezetek egy részét (pl.: alapítványok,
egyesületek) a társadalom lelkiismeretének is tarthatjuk, hiszen program-
jaikkal, akcióikkal a társadalomban levő, vagy a társadalom által (is) elő-
idézett problémák kezelésére kínálnak megoldást. A civil szféra sokféle-
sége miatt nem lehet egységesen működő és egységes alapelvekre támasz-
kodó civil filozófiáról beszélni. Az állatfogyasztás ellen fellépő vegán-jel-
legű alapítványok, s pl. az őshonos állatok tartásával foglalkozó alapítvá-
nyok között örökös ellentét húzódik meg, hiszen az előbbi mindennemű
állati eredetű termék fogyasztását elítéli, míg a másik az őshonos fajtákból
(pl.: mangalica) készített húsáruk fogyasztását népszerűsíti.
A profitorientált vállalatok és vezetőinek a felelőssége
Gerken már az 1990-es évek elején megjósolta, hogy az ezredforduló után
a cégeknél a menedzsment gondolkodás markáns részét képezi az ökoló-
gus gondolkodás, mely megnyilvánulhat többek között a CSR-ben, illetve
a CG-ben is. Az előbbit magyarul a vállalatok társadalmi felelősségválla-
lásának lehet fordítani. Komplex tevékenységkört jelent, beleértve az üz-
letfelek, a beszállítók, a fogyasztók, az alkalmazottak, a menedzsment, a
tulajdonosok, a vállalat közvetlen környezete elvárásainak való minél tel-
jesebb megfelelést, s természetesen környezettudatos gondolkodást, a kör-
nyezettudatos terméktervezést és -gyártást. A CG – corporate governance
– fogalmát magyarul leginkább tudatos, illetve felelős vállalatirányításnak
lehet fordítani. Auer (2010) az OECD-kódex elemzése során kitér a CG
területeire, melyek:
● az általános vállalatirányítási keretrendszer,
● a részvényesek jogait és a tulajdonosi joggyakorlás,
● a részvényesek érdekérvényesítési lehetőségei,
● a részvényesek egyenlő és méltányos kezelése,
● egyéb érdekeltek szerepe,
● a közzététel és az átláthatóság,
● a vezető testületek feladatai,
● a feladatmegosztás az igazgatóság és a vállalatvezetés között,
~ 51 ~
● az igazgatóság összetételének meghatározása (független igazgató-
sági tagok szerepe),
● belső kontrollmechanizmusok rendszerének irányítása és működ-
tetése.
A CSR és a CG fogalmát a vizsgált csoportok tagjai eltérően értékelték.
Egy részük nem hallott még ezekről (különösen a CG-ről), akik hallottak,
azok pedig többnyire fenntartással kezelték ezeket, mivel úgy gondolják,
hogy a CSR a társadalmat sanyargató kommunikációs módszerek közé tar-
tozik, s célja a gátlástalan tőkeorientáltság elkendőzése negédes szloge-
nekkel és látszatakciókkal. Ilyen látszatakciónak gondolják:
● az állatkert egy állatának örökbefogadása
● szemétszedési akció (évente egyszer néhány órában erős médaitá-
mogatottság mellett)
● szelektív hulladékgyűjtés az akció ideje alatt (utána mindenki visz-
szatér a régi szemetelési szokásaihoz)
● egészségtudatos kampányok, s a végén hatalmas eszem-iszom
A kormányok felelőssége
A jog- és államfilozófia kedvelt vizsgálódási területe, hogy felelősségre
vonható-e a kormány, s ha igen, akkor milyen mértékben. A kormányok
rendszerint minisztériumi, vagy államtitkári szinten kezelik a környezet-
és vízvédelem ügyét, s nem egy esetben létrehoznak olyan tárcaközi hát-
térintézményeket/osztályokat, amelyek pl.: az ipari fejlődés és a környe-
zetvédelem viszonyát hivatottak elősegíteni. A környezetvédelmi minisz-
térium több évre szóló környezet- és vízvédelmi stratégiát dolgoz ki, mely-
nek megvalósításában részint saját háttérintézményei, részint más állami
és szükség esetén nem csak állami szervezetek is részt vesznek (pl.: alapít-
ványok). A kormányok feladata az is, hogy az országhatárokon átívelő kör-
nyezeti ártalmak megjelenésekor hatékonyan dolgozzanak együtt az érin-
tett országok környezetvédelmi minisztériumaival/államtitkárságaival. A
törvények megalkotása és végső elfogadása ugyancsak kormányzati fel-
adat, ahogy a Parlament hivatalos weboldalán olvasható „törvényt a köz-
társasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely
képviselő kezdeményezhet. A törvénykezdeményezés azt jelenti, hogy az
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése

Recomendados

A metaelmélet hipotézise - Varga Csaba von
A metaelmélet hipotézise - Varga CsabaA metaelmélet hipotézise - Varga Csaba
A metaelmélet hipotézise - Varga CsabaVarga Csaba
1K views35 Folien
Dok1 von
Dok1Dok1
Dok1adelgrunda
331 views8 Folien
Metafilózófia az Egészről - Varga Csaba von
Metafilózófia az Egészről - Varga CsabaMetafilózófia az Egészről - Varga Csaba
Metafilózófia az Egészről - Varga CsabaVarga Csaba
467 views25 Folien
Jenei zsolt tudaszociologia von
Jenei zsolt tudaszociologiaJenei zsolt tudaszociologia
Jenei zsolt tudaszociologiazsolt jenei
239 views18 Folien
Az Abszolútum pdf - Varga Csaba von
Az Abszolútum pdf - Varga CsabaAz Abszolútum pdf - Varga Csaba
Az Abszolútum pdf - Varga CsabaVarga Csaba
874 views35 Folien
Az Abszolútum pps - Varga Csaba von
Az Abszolútum pps - Varga CsabaAz Abszolútum pps - Varga Csaba
Az Abszolútum pps - Varga CsabaVarga Csaba
837 views35 Folien

Más contenido relacionado

Similar a A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése

Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete. von
Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.
Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.kalandor
330 views8 Folien
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia von
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológiaAz asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológiaSzilárd Kozma
366 views20 Folien
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék? von
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?szkbl
2.5K views70 Folien
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p... von
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...Éva Thun
461 views17 Folien
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt? von
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?Éva Thun
359 views14 Folien
Tolle a most hatalma von
Tolle a most hatalmaTolle a most hatalma
Tolle a most hatalmatiborius01
970 views123 Folien

Similar a A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése(20)

Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete. von kalandor
Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.
Az asztrológia ideális és valós - gyakorlati helye és helyzete.
kalandor330 views
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia von Szilárd Kozma
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológiaAz asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia
Az asztrológia szedllemtudomány és nem josolgató meteorológia
Szilárd Kozma366 views
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék? von szkbl
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?
szkbl2.5K views
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p... von Éva Thun
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...
Thun éva a társadalmi nem mint értelmező-kategória és mint megoldásra váró p...
Éva Thun461 views
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt? von Éva Thun
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?
A posztmodern szemléletek meg tudják-e újítani a neveléstudományt?
Éva Thun359 views
Tolle a most hatalma von tiborius01
Tolle a most hatalmaTolle a most hatalma
Tolle a most hatalma
tiborius01970 views
Transpersonal coaching deakzsolt von Zsolt Deak
Transpersonal coaching deakzsoltTranspersonal coaching deakzsolt
Transpersonal coaching deakzsolt
Zsolt Deak459 views
Selye János Stressz distressz nélkül von SinknPcsikIldik
Selye János Stressz distressz nélkülSelye János Stressz distressz nélkül
Selye János Stressz distressz nélkül
SinknPcsikIldik268 views
Genethics - Gen-etika, Tudomány-etika von Emese Hlacs
Genethics - Gen-etika, Tudomány-etikaGenethics - Gen-etika, Tudomány-etika
Genethics - Gen-etika, Tudomány-etika
Emese Hlacs1.2K views
A Feltekenység metafizikai alapjairól von Szilárd Kozma
A Feltekenység metafizikai alapjairólA Feltekenység metafizikai alapjairól
A Feltekenység metafizikai alapjairól
Szilárd Kozma443 views
1._2._Termeszetgyogyaszati_Alapismeretek.pdf von GyrgyNagy16
1._2._Termeszetgyogyaszati_Alapismeretek.pdf1._2._Termeszetgyogyaszati_Alapismeretek.pdf
1._2._Termeszetgyogyaszati_Alapismeretek.pdf
GyrgyNagy1657 views
Könyvbemutató etika von tamop
Könyvbemutató etikaKönyvbemutató etika
Könyvbemutató etika
tamop340 views
Szemelyiseg és egeszseg von ekftanar
Szemelyiseg és egeszsegSzemelyiseg és egeszseg
Szemelyiseg és egeszseg
ekftanar1.3K views
Konrad lorenz von majdancs
Konrad lorenzKonrad lorenz
Konrad lorenz
majdancs640 views

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views21 Folien
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága von
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views20 Folien
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
17 views23 Folien
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban von
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
28 views28 Folien
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
12 views24 Folien
A domotika rendszerek jövője von
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
16 views24 Folien

Más de Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)(20)

A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
A COVID-19 hatása a hátrányos helyzetben élő családok társadalmi és gazdasági...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Domotika - életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált é...
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korábanDr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában
Dr. Kollár Csaba: Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában

A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése

 • 1. Kollár Csaba A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű és társadalomtudományos megközelítése
 • 3. Kollár Csaba A KÖRNYEZETFILOZÓFIA ÉS A KÖRNYEZETBIZTONSÁG RENDSZERELVŰ ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSE 3. átdolgozott kiadás Staller Tamás emlékére PREMA Consulting
 • 4. 3. átdolgozott kiadás Az 1. kiadás lektora: Prof. Dr. Staller Tamás a Szent István Egyetem és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem egyetemi tanára © Kollár Csaba, 2011, 2015, 2021 Minden jog fenntartva! Jelen kiadvány bármely részét, vagy részletét tilos reprodukálni, tilos adatrendszerben tárolni, bármilyen formában vagy esz- közzel – elektronikus, fényképészeti úton, vagy más módon – a Szerző írásbeli engedélye nélkül közölni. A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bűncselekménynek minősül. A kiadvány elektronikus változata változtatás nélkül szabadon terjeszt- hető. Kiadja a PREMA Consulting Bt., Budapest Borítóterv: Kollár Csaba A borítón szereplő kép a Google Térkép/Google Earth alkalmazás segítsé- gével készült, figyelembe véve a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei 1/c. pontját.
 • 5. ~ 1 ~ Tartalomjegyzék Alapfogalmak.............................................................................................3 Filozófia .................................................................................................3 Biztonság................................................................................................6 Környezet ...............................................................................................9 Rendszer...............................................................................................10 Input és output ..................................................................................10 Erőforrások .......................................................................................10 Az erőforrások értéke .......................................................................11 Az erőforrások paraméterei ..............................................................13 Az erőforrások kezelése....................................................................13 A rendszer értéke..............................................................................14 Rendszer és alrendszer......................................................................15 Rendszer egymáshoz kapcsolódása és a folyamatok........................16 Az ökológiai rendszer.......................................................................17 Környezetbiztonság..............................................................................18 Környezetfilozófia................................................................................21 A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű megközelítése .....................................................................23 Ember okozta változások a Földön ......................................................23 Víz- és talajszennyezés.....................................................................24 Szmog...............................................................................................25 Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása..........................................26 Elsivatagosodás ................................................................................27 Felelőtlen fakitermelés, erdőirtás .....................................................28 Végleg eltűnő állat- és növényfajok .................................................28 Globális felmelegedés.......................................................................29 Urbanizáció.......................................................................................31 Túlhalászás és túllegeltetés...............................................................33 Halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken ................33 Társadalmi válaszok és lehetőségek a környezet védelme érdekében.....34 Módszertan...........................................................................................35 Növelhető a megművelt területek aránya? .......................................36 Van megoldás a túlnépesedésre?......................................................38
 • 6. ~ 2 ~ Miért vagyunk hajlandóak a kényelmünket feláldozni?...................41 Együtt, vagy külön gondoskodjunk magunkról?..............................45 Ki mentse meg a Földet? ..................................................................46 Az egyén felelőssége.....................................................................47 A család felelőssége......................................................................47 Az iskola felelőssége.....................................................................48 A (helyi) közösség felelőssége......................................................49 A civil szervezetek felelőssége.....................................................50 A profitorientált vállalatok és vezetőinek a felelőssége ...............50 A kormányok felelőssége..............................................................51 Az igazságszolgáltatás felelőssége ...............................................52 A nemzetközi szervezetek felelőssége..........................................53 A média felelőssége......................................................................54 Felhasznált irodalom................................................................................55
 • 7. ~ 3 ~ Alapfogalmak Filozófia A filozófia sokféle – gyakran ellentmondásos – definíciója közül egyfajta alapnak tekinthető az a meghatározás, mely Herakleitosztól származik, s úgy szól, hogy a filozófia a bölcsesség szeretete/kedvelése. A filozófia olyan alaptudománynak tekinthető, amelyik a létezők érzék feletti össze- tevőit, ezek összefüggéseit, vagy másképp megfogalmazva azt vizsgálja, ami van, létezik, tehát különbözik attól, ami nincs, vagyis a semmitől. A létező fogalmán a számtalan filozófiai iskola különböző megfogható és fi- zikailag megfoghatatlan dolgokat ért, mindazt, ami érzékelhető, elképzel- hető és fogalmilag definiálható. Staller (2011) a filozófia számos területét, ágát nevezi meg, melyek a kö- vetkezők: - metafizika: a fizikai, vagyis létező világon túli dolgokkal foglalko- zik, illetve megadja a keretet az ezekről történő gondolkodáshoz. Kant szerint: „valamely fejtegetés akkor metafizikai, ha magában foglalja azt, ami a fogalmat mint a priori adottat tünteti fel.” - ontológia: a létező, a létezés tana, elsősorban azonban nem a léte- zésről, hanem a létről szóló tudomány. Az ontológia – gyakorlati- lag – az emberi gondolkodással egyidős, mivel az emberi létforma megjelenésével közel egyidőben tudatosulhatott az emberben, hogy létezik. Érzékszervei segítségével megismerte a környező vi- lágot, s az ismereteit rendszerezve megalkotta a környezetéről szóló teóriákat, elképzeléseket, melyek újabb és újabb probléma- felvetéshez vezettek. Könyvemben több helyen a környezetontoló- giai megközelítést alkalmazom. - kozmológia: a filozófia és a fizika tudományterületéhez egyaránt köthető fogalom, mivel a világegyetemmel, mint egésszel foglal- kozik. A kozmológia Taylor (1903) meghatározása szerint „azon legáltalánosabb fogalmaink jelentését és érvényét (jelenti), ame- lyek segítségével meg akarjuk érteni a tapasztalatban megjelenő vi-
 • 8. ~ 4 ~ lágot felépítő egyes objektumok természetét: kiterjedés, egymásra- következés, tér, idő, szám, nagyság, mozgás, változás, minőség, valamint az olyan összetettebb fogalmak, mint az anyag, az erő, az okság, a kölcsönhatás, a dologság (thinghood) stb.” - kozmogónia: a világmindenség (bolygók, csillagok, stb.) keletke- zésével és születésével foglalkozó tudomány. Vallásfilozófusok hangsúlyozzák, hogy valamennyi vallásnál központi jelentőséggel bír a világ születésének (és benne külön az élőlények, s így az em- ber születésének) a leírása. - etika, vagy erkölcsfilozófia: az erkölcsiségre, az erkölcsös életre, annak törvényeire vonatkozó tudomány. A wikipédia meghatáro- zása szerint: „az etika általános jelentése: ésszerű, a józan ész alap- ján meghozott optimális (az adott lehetőségek közül a legjobbnak ítélt megoldás) és helyes döntés”. Alapkérdései, hogy a cselekedet helyes, vagy helytelen, min múlik ennek megítélése, illetve, hogy lehetséges-e, s ha igen, akkor milyen módon jót cselekedni. Az ál- talános etika mellett megkülönböztethetünk szak- illetve ágazati etikákat, többek között: üzleti etikát, mérnöketikát, agrár- és élel- miszeripari etikát, ökoetikát (ökotikát). - esztétika: a szépséggel, annak természetével foglalkozó tudomány. A szépség fogalma és annak gyakorlati megjelenése, illetve meg- valósítása nem csak a hétköznapi értelemben művészetnek gondolt területeken látható, hanem az épített környezet tervezésében, az építészetben, a tájépítészetben, a minket körülvevő tárgyak terve- zésében is fontos szerepet kap. - episztemológia, vagy más néven ismeretelmélet. „Olyan kérdések területe, amelyet azok az egymással lazán összefonódó problémák alkotnak, amelyek a tudás, az észlelés, a bizonyosságérzés, a talál- gatás, a tévedés, az emlékezés, a bizonyítás a következtetés, az alá- támasztás, a megerősítés, az elképzelés, stb. fogalmával kapcsola- tosak.” (wikipédia) - logika: a nyelvnek, mit gondolkodásnak a tudománya. Kiterjesztett értelmezés szerint filozófiai, nyelvészeti, matematikai aspektussal bír, s tudományos módszertan segítségével vizsgálja a problémák
 • 9. ~ 5 ~ felvetését (kérdések), illetve a rájuk adott válaszokat (következte- tések, bizonyítások). - nyelvfilozófia: a természetes nyelvek keletkezésével és működésé- vel foglalkozó tudomány, szoros kapcsolatot mutat a kommuniká- cióelmélettel. Számos, egymásnak ellentmondó elmélet született. Chomsky szerint a nyelvi képesség velünk születik, s a nyelv egyik funkciója a kommunikáció. Arisztotelész – és követői szerint – a nyelv feladata az, hogy lehetővé tegye a társas kapcsolatokat. Witt- genstein szerint a nyelv egy olyan szerszámosláda, amiben az egyes szavaknak, mint szerszámoknak számos funkciója van. Aus- tin beszédaktus elmélete szerint beszélni annyit tesz, mint végre- hajtani egy cselekvést. - történelemfilozófia: a történelem, s bizony értelemben a társada- lom történeti emlékezetének a törvényszerűségeivel, szellemiségé- vel foglalkozik. - vallásfilozófia: a különböző vallásokat, vallási irányzatokat, azok eszmeiségét és szellemiségét vizsgálja. - politikafilozófia: a politikával, a jobbal és az állammal foglalkozik, ezek összefüggéseit vizsgálja. - természetfilozófia: hagyományos megközelítés szerint a természeti jelenségek ok-okozati magyarázatával foglalkozik, alapját Ariszto- telész biológiai és fizikai témájú írásai adták. A természettudomá- nyos kísérletek és diszciplínák megjelenésével és elterjedésével ré- szint a tudományfilozófia, részint a természettudományok vették át a helyét. A természetfilozófia másik – könyvemben is alkalmazott – megközelítése szerint ez a tudomány a minket körbevevő termé- szet(ről való gondolkodás) filozófiája, amelyik a boldog, fenntart- ható, kiszámítható, humánus, etikus, életigenlő, természetközeli ember-társadalom-természet viszonyára helyezi a hangsúlyt. Könyvem vonatkozásában a stalleri, elsősorban a nyugati filozófia terüle- teit megnevező felosztás mellett érdemes megemlíteni a keleti (pontosab- ban nem nyugati) filozófiákat is. Ezek közül kiemelkedik az ind filozófia, melynek alapját a Védák, illetve a Védákhoz fűzött kommentárok, az
 • 10. ~ 6 ~ Upanisadok adják, az arab és iszlám filozófia, a zsidó filozófia, s vallásfi- lozófiai értelemben a Biblia, a kínai filozófia, s részeként a taoizmus, a konfucianizmus és a buddhizmus, valamint az afrikai filozófia. Biztonság A biztonságról számos meghatározás született, jelen könyv a Magyar Ér- telmező Kéziszótár definícióját veszi alapul, mely szerint a biztonság „1. veszélyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot. 2. építmény, szerkezet szilárd volta. 3. bizonyosság, határozottság.” Maslow piramisában a szükséglethierarchia első fokán a fiziológiai szük- ségletek (levegő-légzés, élelem, víz, alvás, menedék, szex), míg erre épülve a második fokán a biztonság jelenik meg. Maslow szerint csak ak- kor van lehetőség a szükséglethierarchia magasabb fokaira lépni (szeretet és hovatartozás, megbecsülés, kognitív szükségletek [tudni, érteni, megis- merni], esztétikai szükségletek, önmegvalósítás, önzetlenség), ha az adott fokon az egyén már kielégítette a szükségleteit. Másképp értelmezve: ha a fiziológiai szükségletek szintjén a levegő szennyezett, az élelem egészség- telen, az egyén nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez jutni, stb., akkor – bár sok mindent megtehet – nem fogja magát önfeledten biztonságban érezni. A biztonságérzet csökkenése egyenes arányban van az alábbi biztonsági területek hiányának minél nagyobb számával is: 1. testi biztonság 2. egészség 3. foglalkoztatás (fenyegető munkanélküliség) 4. erőforrások biztonsága 5. a család biztonsága 6. erkölcsi biztonság 7. a magántulajdon biztonsága 8. gazdasági és pénzügyi biztonság A biztonság (Security) fogalma nem csak felértékelődik, de komplexebb jelentést is kap a digitális korban. Meg lehet különböztetni többek között (1) az interneten található személyes adatokkal történő visszaélést, a fel- használó eszközének feltörését és
 • 11. ~ 7 ~ (2) vírussal való megfertőzését és/vagy (3) a rajta található adatok ellopását, (4) a weboldalak feltörését, (5) elérhetetlenné tételét, (6) a rajta található tartalmak illetéktelen módosítását, (7) az adatbázisok feltörését és onnan az adatok ellopását, (8) a társadalomra veszélyes tartalmak megjelenítését (pedofília, terrorista üzenetek), (9) bűnszervezetek és terrorakciók online irányítását és szervezését, (10) a bizalmas adatok visszaélésével történő zsarolást, (11) a szervereket és hálózati eszközöket ért fizikai támadást, (12) pénzmosást, társadalomra veszélyes csoportok pénzügyi támogatását. A digitális korban említett veszélyterületek is jelzik, hogy a biztonság fo- galma nem csak az egyén aspektusában értelmezhető. Foglalkozni lehet nagyobb egységek szintjén, illetve másfajta megközelítés szerint is a biz- tonság kérdésével, többek között az alábbiakkal: 1. társadalmi biztonság a. a cselekvés biztonsága b. a család biztonsága c. a csoport biztonsága d. a tömeg biztonsága e. valamely népcsoport, kisebbség biztonsága f. szociális biztonság g. a vállalatok és egyéb szervezetek szavahihetőségének a biz- tonsága 2. regionális biztonság a. valamely utca, kerület, városrész biztonsága b. egy régió, vagy egy ország biztonsága c. a Föld biztonsága 3. jog- és állambiztonság a. valamilyen törvényből, vagy szerződésből származó biz- tonság b. az állami, felügyeleti szervek hatékony és szakszerű mun- kájába vetett bizalom biztonsága
 • 12. ~ 8 ~ 4. rendvédelmi biztonság 5. katonai biztonság 6. politikai biztonság 7. környezeti biztonság a. a Földünkön élő (nem csak) veszélyeztetett fajok bizton- sága b. az épített környezet biztonsága i. közlekedésbiztonság c. a természeti környezet biztonsága d. katasztrófavédelem e. környezetvédelem f. ipari biztonság i. valamely termék, használati tárgy biztonsága g. a víz és az édesvízkészlet biztonsága 8. az űr biztonsága 9. nukleáris biztonság Az ember rendszerint törekszik a biztonságra, még akkor is, ha bizonyos helyzetekben (pl. extrém sportok) tudatosan keresi a veszélyt. Antropoló- giailag és etológiailag nagy valószínűség szerint megállja a helyét az a ki- jelentés, miszerint ahhoz, hogy az emberiség fejlődni tudjon, bizonyos mértékű veszélynek jelen kellett lennie az életében, s ezekre a veszélyfor- rásokra, mint problémákra akár az egyén, akár a csoport, akár a társadalom megoldásokat keresett, illetve folyamatosan keres. Ahogy korábban már említettem, a biztonság emberi szükséglet is, de ellentétpárjáról, a veszély- ről és a különböző veszélyforrásokról meglehetősen sokféle módon véle- kedünk. Miközben a látható, tapasztalható világ veszélyforrásainak egy része az át- lagember számára is érzékelhető és értelmezhető (pl.: árvíz), addig vannak olyan, a biztonságot veszélyeztető források, amelyek vagy nem láthatóak (pl.: rádióaktív sugárzás, vírusok, baktériumok), vagy a társadalom jelen- tős része nem tudja/akarja megérteni, hogy az miért lehet veszélyforrás, vagy a veszélyt bagatellizálja azzal, hogy az tőle és szeretteitől távol van,
 • 13. ~ 9 ~ őt és szeretteit elkerüli. A később részletesebben tárgyalt állami és nonpro- fit szervezetek szerepvállalása többek között a környezeti biztonság terü- letén számos, egymásnak ellentmondó nézőpontot, elképzelést vázol fel, melyek megértésében és társadalmi elfogadásában a szakmai érvek egy- szerű ismertetése mellett döntő jelentőségű a szervezet kommunikációja, stílusa, akciói médiában történő bemutatása. Környezet Az Európa Tanács a környezet fogalmát így határozza meg: „A Környezet magában foglalja a természetes erőforrásokat, legyenek azok élők vagy élettelenek, mint amilyen a levegő, a víz, a talaj, a flóra és a fauna (az állati világ összessége egy adott területen vagy időszakon belül) és mindezek közötti kölcsönhatások; ugyancsak ide tartoznak mindazok a vagyontár- gyak, amelyek a kulturális örökség részeit alkotják; illetve a tájkép meg- határozó jellemzői.” Az 1995. évi LIII. tv. szerint „környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamata, szerkezete.” Egy egyszerűbb megfogalmazás szerint a környezet a világnak az a része, amiben élünk, s tevékenykedünk. A Föld élővilágának környezetére egy másik fogalom is létezik: bioszféra. A Wikipédia meghatározása szerint: „A bioszféra a Föld kőzetburkának (litoszféra), vízburkának (hidroszféra), levegőburkának (atmoszféra) azon része, ahol van élet és biológiai folya- matok mennek végbe. A legszélesebb geofiziológiai nézőpont szerint a bioszféra a globális ökológiai rendszer, az összes élőlénnyel és ezek min- den kapcsolatával, beleértve az élettelen környezettel való kapcsolatot is.” A környezet fogalma rendszertechnikai szempontból is értelmezhető. Bár elképzelhető teljesen zárt rendszer, a gyakorlatban a rendszer a környeze- tével kapcsolatban áll, onnan dolgokat vesz fel, azokat valamilyen módon „feldolgozza”, majd az így feldolgozott dolgokat visszaadja a környeze- tébe. A rendszer működése gyakran úgy is leírható, hogy megvizsgáljuk, hogy az input(ok) és az output(ok) miben tér(nek) el egymástól. Mivel je- len könyvemben elsősorban a rendszertechnikai megközelítést alkalma- zom, ezért az alábbiakban – a környezethez kapcsolódóan – a rendszer fo- galmával részletesebben is megismerkedünk.
 • 14. ~ 10 ~ Rendszer A rendszerre megalkotott és általánosan elfogadott definíció nincs. Köny- vemben a rendszerre úgy tekintek, mint egy, vagy több szempont alapján a környezetből leválasztott és körülhatárolt dologra. A szemponto(ka)t a lehető legtágabban értelmezem, s ez alapján megkülönböztetjük többek között az alábbi rendszereket: ● gazdasági rendszer ● társadalmi rendszer ● szociális ellátó rendszer ● egészségügyi rendszer ● pénzügyi rendszer ● a vállalat, szervezet, mint rendszer ● jogrendszer ● (marketing) információs rendszer ● oktatási rendszer ● mezőgazdasági rendszer ● vállalatirányítási rendszer ● az emberi szervezet, mint rendszer ● stb… Input és output A rendszer bemenetét nevezzük inputnak, kimenetét pedig outputnak. Egymáshoz kapcsolódó rendszerek esetében – erről még később lesz szó – az egyik rendszer outputja lehet (de nem minden esetben) egy másik rend- szer inputja. Egy rendszernek lehet egy-több inputja és egy-több outputja. Erőforrások Gyakorlati tapasztalati úton feltételezzük továbbá, hogy a rendszer nem önállóan működik, hanem interakciót folytat részint a környezetével, ré- szint a környezetében levő egyéb rendszerekkel. Az interakciók során olyan input-output folyamatok zajlanak, amelyekben többek között az alábbi erőforrások cserélődnek egymással:
 • 15. ~ 11 ~ ● anyag ● energia ● információ (tapasztalat, tudás) ● pénz ● humán erőforrás A rendszereknek természetesen vannak/lehetnek saját belső erőforrásaik is. Ezek közé tartozhat többek között: ● idő (ami valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges) ● humán erőforrás (a szervezet munkavállalói) ● know how, innováció ● stb... Az erőforrások értéke Az erőforrások értéke számos tényezőtől függhet. Az érték gazdaságfilo- zófiai és tapasztalati meghatározásában a környezet és a rendszer egyaránt részt vehet. A közgazdaságtanban az érték fogalmának és természetének meghatározásával többek között Jevons, Menger és Walras foglalkozott. Meglátásuk szerint a javak mértéke azok hasznosságától függ (szubjektív ítélet), ellentétben Ricardoval, aki úgy gondolta, hogy a javak értéke és az ára az előállításukhoz szükséges munka mennyiségének a függvénye. Könyvemben elsősorban a szubjektív ítéletet részesítem előnyben, nem vi- tatva Ricardo nézetét sem. A fontosabb, fentebb nevezett külső erőforrások értékének meghatározása során felmerülő kérdések: ● anyag ○ Mennyibe kerül az előállítása, illetve nyersanyagok eseté- ben a kitermelése/bányászata? ○ Az előállítása során milyen technológiákat kell használni? ○ Ezek a technológiák milyen hatással vannak a bioszférára? ○ Az anyag élő1 (növény, gomba, állat), halott (pl.: levágott állat, bútorlapnak feldolgozott fa), vagy élettelen (pl.: vas, gépelem, vegyi anyag, víz)? 1 Megjegyzem, hogy a későbbiekben még foglalkozom azzal a (filozófiai) kérdéssel, hogy anyagnak lehet-e tekinteni az élőlényeket, vagy sem
 • 16. ~ 12 ~ ● energia ○ Véges, vagy megújuló? ○ Előállításának és a fogyasztóhoz (értsd: az azt felhasználó rendszerhez) juttatásának mennyi a költsége? ○ Környzetkímélő, vagy környezetszennyező? ○ Kiváltható más energiával (alternatív megoldások)? ○ Felhasználása milyen kárt jelent a bioszférának? ○ Felhasználása milyen technikai, technológiai megoldások révén valósítható meg? ● információ ○ Mikor keletkezett? ○ Ki számára releváns? ○ Mennyi az értéke, s mitől függ ez? ○ Milyen az avulási ideje/mértéke? ○ Hogyan dolgozható fel tudássá? ○ Beépíthető a rendszer működésébe? (pl.: tudásalapú szer- vezet) ● pénz ○ Milyen célra van rá szüksége a rendszernek? ○ Milyen számítások révén határozzák meg a szükséges mennyiséget? ○ Kiváltható? (pl.: barter) ○ Helyettesíthető? ○ Értékálló, vagy folyamatosan inflálódik? ● humánerőforrás ○ Mi a végzettsége? ○ Milyen tapasztalatokkal rendelkezik? ○ Milyen az egészségi állapota? ○ Beszél nyelveket? ○ Tud csapatban dolgozni, vagy inkább magányos harcos? ○ Mennyire fogadja el a változásokat? ○ Milyen gyorsan tud változni? ○ Mennyire elkötelezett a szervezet (és értékrendje), mint rendszer iránt?
 • 17. ~ 13 ~ ○ Fizetése hányszorosát termeli ki egy hónap alatt? Az erőforrások paraméterei Az erőforrásokat értékelésük (értékük megállapítása) mellett különböző paraméterekkel is le lehet írni. Az erőforrások paramétereinek leírása se- gítheti – többek között – az érték, a tárolási, raktározási körülmények, a felhasználás módjának, az interakciók milyenségének a meghatározását is. Számtalan paraméter létezik, néhány ezek közül: ● avulás, romlás, meghibásodás mértéke, várható ideje ● szubjektív megítélés (pl.: szép, jó, kellemes, hasznos) ● fizikai-kémiai jellemzők: ○ halmazállapot ○ tömeg ○ sűrűség ○ olvadáspont, forráspont ○ tárolhatóság (pl.: energia tárolhatósága) ○ fizikai kiterjedés ○ hőmérséklet ● ár Az erőforrások paramétereinek egy része nem tekinthető állandónak, hi- szen az őt körbe vevő környezet (ilyen aspektusból egy erőforrás is tekint- hető rendszernek) folyamatosan változtatja/változtathatja azt (pl.: ár, hő- mérséklet). Az erőforrások kezelése A rendszerbe érkező erőforrásokat a rendszer saját és/vagy bérelt erőfor- rásai segítségével „kezelésbe veszi”. Ez alatt általában a következő tevé- kenységeket értjük: ● átereszti magán: a rendszer alapvetően nem változtat semmit a be- érkező erőforráson, azt nagyon rövid időn belül kibocsátja magából ● raktározza: a beérkező erőforrást bizonyos ideig a rendszer tárolja, tehát az erőforrás időbeli paraméterén változtat. A gyakorlatban a raktározás feladata az erőforrás megóvása a kedvezőtlen behatá- soktól.
 • 18. ~ 14 ~ ● szállítja: a rendszer az erőforrást eljuttatja egyik pontból a másikba. Eközben rendszerint bizonyos idő eltelik, ami – ahogy később látni fogjuk – kritikus is lehet (pl.: élő állatok szállítása során azok egy része a hosszú idő és a kedvezőtlen körülmények miatt elpusztul). Itt is fontos feladat az erőforrás megóvása a kedvezőtlen behatá- soktól. Az erőforrás megóvása más erőforrások bevonása segítség- ével valósítható meg (az előző példánál maradva: az állatok kapnak vizet, hűtik őket, stb.). ● feldolgozza: a beérkező erőforrás a feldolgozás után eredeti formá- jában rendszerint már nem áll rendelkezésre, s az esetek jelentős részében a feldolgozás nem visszafordítható folyamat. ● átalakítja: az erőforrás valamilyen transzformáción megy keresztül (pl.: a villamos áram egy gépet hajt meg, így a villamos energiából mozgási és hőenergia keletkezik). ● komplex tevékenység: a fentiek egy részének együttes alkalmazása a rendszeren belül. A rendszer értéke A rendszer értéke számos aspektusból vizsgálható. Pénzügyi értelemben egy szervezet, mint rendszer estében lehet beszélni többek között a tulajdonában levő álló- és forgóeszközökről, pénzeszkö- zökről, tudásról (pl.: know how, innováció), illetve goodwillről is. Ez utóbbi – magyar fordításban kb. jó hírnév – a környezet véleményét is tük- rözi az adott szervezetről. A goodwill a szervezet és környezete közötti interakciók (pl.: károsanyag kibocsátás, jó ügyek támogatása, green tech- nology alkalmazása) révén folyamatosan alakul, s hatást gyakorol a szer- vezet által gyártott termékek forgalmára, így bevételére és profitjára. Gazdasági és filozófiai értelemben egyaránt kérdéses lehet, hogy mit kell (helyesen és etikusan) tenni a rendszer avulásakor, meghibásodásakor. Az egyik álláspont szerint pontosan ki lehet számolni, hogy megéri-e pl. egy gépet javítani, vagy helyette inkább újat érdemes venni. Külön figyelmet érdemel, hogy a termékek jelentős részénél a terméktervezés és design ré- sze a szándékos avulás – erről még később szó lesz. A termelésből kivont
 • 19. ~ 15 ~ gép rendszerint komoly terhet ró a környezetére, melynek mértékével saj- nos még nem kellő komolysággal foglalkoznak. A leselejtezett gépek szak- szerű újrahasznosítása mindenképp indokolt. A másik álláspont szerint nem feltétlenül gazdasági megfontolás egy gép megtartása, sokkal inkább ökológiai döntés. Erről többek között Gerken (1993) is írt a 2000-es évek metatrendjeinek vonatkozásában: a menedzserekből ökológusok lesznek. A rendszer értéke az interakciók számával és milyenségével is jellemez- hető. A környezetével, illetve a környezetében levő rendszerekkel való hasznos interakciók révén a rendszer felértékelődik (fontossá válik a vele interakcionálók számára), fontos tagja lesz a gazdasági-társadalmi folya- matoknak. Egy környezetvédelmi alapítvány, mint rendszer esetében a környezet védelme érdekében végzett akciói, s tevékenysége révén válhat a társadalom szemében fontos és elismert szereplővé a többi alapítvány között. Ha csökken egy rendszer értéke, akkor a rendszert felügyelő, vagy azzal foglalkozó szakembereknek megoldást kell találni ennek megállítására. Ez történhet belső erőforrások átcsoportosításával (pl.: vállalatok újraszerve- zése), vagy külső erőforrások bevonásával. Makrorendszerek esetében – ilyen pl. a gazdasági, az egészségügyi, vagy a pénzügyi rendszer – rend- szerint kormányzati beavatkozás szükséges értékcsökkenés esetén (pl.: új törvényeket hoznak, állami szinten fejlesztéseket támogatnak). A tudásalapú gazdaságban a rendszer értéke a benne felhalmozott és fel- használt tudás mértékével is leírható. Elsősorban nem az információ az ér- ték (mivel az rendszerint rendelkezésre áll), hanem az a szervezeti intelli- gencia, ami révén a vállalat, mint rendszer az információkból és adatokból hasznos és hasznosítható tudást képez. A szervezeti intelligencia teszi a szervezeti tudást értékké. Rendszer és alrendszer A fentiekben számos példán keresztül láthattuk, hogy bármi lehet rendszer, amit a környezetétől valamilyen szabály alapján elhatárolunk. A rendsze- reknek szinte kivétel nélkül van alrendszere, s az alrendszernek al-alrend- szere, és így tovább. Hogy mit tekintünk rendszernek, s mit alrendszernek,
 • 20. ~ 16 ~ az tőlünk függ. Alábbiakban ezt egy példán keresztül szeretnénk bemu- tatni: az ember szervezete, mint rendszer. Az ember szervezetének alrendszerei lehetnek a különböző szervrendsze- rek, mint pl. mozgási (csontváz, izomrendszer), keringési (szív, ér, nyirok), zsigeri (légző, emésztő, vizeletkiválasztó, nemi szervek), szabályozási (ideg, belső elválasztású mirigyek), érzékelő/érzékszervi. Az emésztő- rendszer, mint egy alrendszer része többek között a nyelv, a fogak, a nye- lőcső, a gyomor, stb. A gyomor, mint alrendszer része többek között a fun- dus, a corpus, a cardia, a pylorus, az antrum. A gyomor egyes részei tovább bonthatóak, míg végül eljutunk a sejtekig, vagy az atomokig, illetve a szubatomi részecskékig. „Felfelé haladva” az ember, mint alrendszer, része egy családnak, mint rendszernek. A család része – ha a földrajzi megközelítést követjük – va- lamely utcának, az utca valamely kerületnek, vagy településnek, a telepü- lés a régiónak, a régió az országnak, az ország a földrésznek, a földrész a Földnek, míg végül eljutunk a világmindenségig. A földrajzi megközelítés helyett a gazdaságit választva az ember része lehet egy munkacsoportnak, a munkacsoport a munkaszervezetnek (vállalat), a vállalat része egy adott iparágnak/ágazatnak, és így tovább. Két rendszer interakciója során nem feltétlenül rendszer-rendszer interak- cionál. Elképzelhető rendszer-alrendszer, illetve alrendszer-alrendszer kapcsolódása is. Rendszer egymáshoz kapcsolódása és a folyamatok A rendszer – ahogy arra már többször utaltam – más rendszerekhez és al- rendszerekhez kapcsolódik, így részévé válik különböző folyamatoknak. Számtalan folyamat létezik, többek között: ● gyártási/termelési folyamat ● kereskedelmi/eladási folyamat ● beszerzési folyamat ● pénzügyi folyamat ● szállítási folyamat ● emésztés és kiválasztás folyamata ● a munkaerőkiválasztás folyamata
 • 21. ~ 17 ~ ● a károsanyag-kibocsátás mérésének a folyamata ● az információ átadásának (kommunikáció) folyamata ● stb. A rendszer legáltalánosabb értelemben vett piacképességét, s bizonyos as- pektusban a már korábban tárgyalt értékét az is meghatározza, hogy (1) a többi rendszerhez sorosan és/vagy párhuzamosan és/vagy vegyesen kap- csolódik, illetve (2) ha kiesik a folyamatból, akkor mi történik magával a folyamattal, illetve a többi rendszerrel. A párhuzamosan történő kapcsoló- dás rendszerint azt jelenti, hogy a rendszer osztozik az inputokban és/vagy a hozzá kapcsolódó rendszerek az outputjaiban. Egy gazdasági példával szemléltetve: egy vállalatnak van több vevője. A vállalatnak, mint rend- szernek több outputja van, s az egyes outputok végén egy-egy vevő jelenik meg. A vevői igények a csatlakozás révén visszahatnak a rendszer műkö- désére (mennyit, mikorra, mennyiért, stb. termeljen). Az információs társadalom hálózati (pókhálós) modelljében az egyes rend- szerek (ezek lehetnek pl.: emberek, nonprofit szervezetek, állami szerve- zetek, vállalatok) számos síkon és aspektusban kapcsolódnak úgy egymás- hoz, hogy a kommunikációt az információmegosztás révén tartják folya- matosan fenn. A (kommunikációs) kapcsolatok szövevényes hálójában a szereplőktől alapvetően tisztességes viselkedést várnak el a többiek, de ez az érdeke az adott szereplőnek, mint rendszernek is. Az ökológiai rendszer Commoner (1971) az ökológia, illetve az ökológiai rendszer négy törvé- nyét fogalmazta meg: 1. Minden összefügg mindennel. Egy ökoszférában él minden élő or- ganizmus, és ami hatással van egyre, hatással van mindegyikre. 2. Mindennek el kell jutnia valahová. A természetben nincs olyan, hogy „kárba veszett”, és nincs olyan, hogy „messze” ahova a dol- gokat eldobhatjuk. 3. A természet tudja a legjobban. Az emberiségnek megvannak az ép- pen aktuális technológiái a természet följavítására, csakhogy a ter- mészet rendszerében okozott változtatások károsak magára a rend- szerre.
 • 22. ~ 18 ~ 4. Nincs olyan, hogy Ingyen Ebéd. Minden valahonnan ered. Nincs spontán létezés. Környezetbiztonság Damjanovich így vélekedik a környezetbiztonságról: „környezetbizton- ságról akkor beszélhetünk, amikor az egyén és annak különböző szintű, helyzetű és összetettségű csoportjai antagonisztikus ellentmondásoktól mentes összhangban, harmóniában vannak az egyes társadalmak, de szé- lesebb és célszerűbb értelemben véve az egész emberiség természeti, tár- sadalmi-gazdasági és politikai kulturális környezetével.” Kovács szerint a környezetbiztonság „olyan állapot, amikor a társadalmi eredetű és a kör- nyezetre károsan ható események, illetve a műszaki eredetű katasztrófák bekövetkezésének valószínűségét megfelelő intézkedésekkel minimumra csökkentik, illetve katasztrófa esetén a keletkezett kárt úgy hárítják el, hogy a hatás lehetőleg ne veszélyeztesse a természeti környezet minőségét a lakosság egészségi állapotát.” A környezet biztonságát rendszerint három csoportba tudjuk sorolni: 1. természeti eredetű károsodások: erdőtűz, árvíz, szélviharok, vil- lámbecsapódás, jégeső, sáskajárás, földrengés, tornádó, cunami, vulkán, tájfun, földcsuszamlás, stb. 2. műszaki eredetű károsodások: veszélyes anyagok hirtelen és nagy mennyiségben kerülnek ki a környezetbe, atom- és sugárkataszt- rófa, vegyi anyagok robbanása, vörösiszap-katasztrófa, ivóvíz- szennyezés, savas eső, stb. 3. társadalmi eredetű események: rablógazdálkozdás, háború, nép- vándorlás, szegénység, kisemmizettség, stb. Könyvem nem kíván állást foglalni a mellett, illetve az ellen, hogy szino- nímizálható-e egymással a környezetbiztonság és a környezetvédelem fo- galma. Ez utóbbi kiterjed a zaj-, rezgés- és sugárvédelemre, a hulladékgaz- dálkodásra és -feldolgozásra, a talaj- és vízvédelemre, a levegő tisztaságá- nak védelmére, s természetesen – ezekkel szoros összefüggésben – az élő- lények védelmére is.
 • 23. ~ 19 ~ A gazdasági, társadalmi fejlődés és növekedés (pl.: túlnépesedés) egyre nagyobb terhet ró a környezetre, s veszélyezteti annak biztonságát. Szlávik (2007) meglátása szerint: „a gazdaság-társadalom-bioszféra viszonyában a fő veszély abban rejlik, hogy az erősen növekedésorientált szemlélet a Föld zárt rendszerében oly mértékűvé nőtt, hogy hatását tekintve vetekszik a földi rendszer hatásaival. Ugyanakkor a társadalomnak igen nehézkes és lassú a veszélyfelismerő és problémamegoldó képessége, ezért a kockáza- tok növekednek.” Az éghajlatváltozás az ok-okozati viszonyokat most nem vizsgálva számos olyan káros folyamat indikátora, amelyek nem, vagy csak nehezen, s első- sorban világméretű összefogás révén fordíthatóak vissza. Fintha ezt az alábbi ábrán szemlélteti: 1. ábra Az éghajlatváltozás folyamata (Fintha, 2012) A környezet egyre inkább veszélybe kerül, s egyre gyakrabban lehet majd katasztrófákkal számolni. Az egyén viselkedési mintái a veszély tudatosí- tásával megváltozhatnak. Egyesek biztonságos óvóhelyeket építenek, ahol
 • 24. ~ 20 ~ hatalmas élelmiszer-tartalékokat halmoznak fel, mások a számukra bizton- ságosabb helyekre költöznek, míg megint mások egyedül/családdal, vagy kisebb közösségekkel közösen önellátásra rendezkednek be, s vannak, akik egyre hangosabb és aktívabb környezetvédővé válnak. A biztonság érzet- ének csökkenése, illetve elvesztése iránt rendszerint senki sem közömbös, illetve immunis, ugyanakkor megküzdési stratégiája – ahogy látjuk saját felmérésemben is – számos változatot mutat. Lorenz a civilizált emberiség nyolc halálos bűnét nevezte meg, melyek a környezet biztonságát is veszélyeztetik: 1. Túlnépesedés: a Föld korlátozott kapacitása miatt arányait tekintve egyre kisebb földterületnek kell egy-egy ember élelmiszer-utánpót- lását biztosítani. A túlnépesedett városokban nő az emberek fruszt- rációja, ami kiélezi az agressziót, s előtérbe kerülnek az embertelen és közönyös viselkedésminták. 2. Az élettér elpusztítása: a természetes élettér elpusztítása révén az ember nem csak a természet szépségétől fosztja meg magát, hanem jelentősen befolyásolja a környezet kényes egyensúlyát, s ökoló- giai összeomlással fenyegeti önmagát. Az élő természettől való el- idegenedés felerősíti és felgyorsítja az ember etnikai és erkölcsi el- durvulását. 3. Versenyfutás önmagunkkal: a folyamatos versenyfutás révén az embernek nincs ideje arra, hogy önmegfigyelést, önreflexiót vé- gezzen, s szinte problémát a technikai, technológiai fejlődés és fej- lesztés révén létrejött eszközökkel és gépekkel kíván megoldani. 4. Az érzelmek fagyhalála: az ember egyfelől intoleráns bármilyen számára akár a legkisebb kellemetlenséget okozó dologgal szem- ben is, ugyanakkor másfelől szenvtelenül szemléli az állatok/élőlé- nyek és az emberek szenvedését, elmúlását, halálát. 5. Genetikai hanyatlás: miközben szükség lenne a szociális viselke- désnormák fejlesztésére és fenntartására, addig a lázadónak mon- dott ifjúság egy része szociális parazitává válik. 6. A tradíció lerombolása: a tradíciók elvesztése és lerombolása révén a fiatalabb generációk nem tudják és nem is akarják elfogadni szü- leik, nagyszüleik értékrendjét, s a generációk között egyre nagyobb
 • 25. ~ 21 ~ szakadékok tátonganak. A szülők és gyermekeik között egyre ko- molyabb probléma a meghitt, intim kapcsolat hiánya. 7. A dogmák ereje: a tömegmédia segítségével az emberiség egyre inkább dogmásítható. A média által közvetített hamis értékrend tor- zítja a néző gondolkodását, s egyben uniformizálja is azt. Pedig a média – mint a negyedik hatalmi ág – képes lenne az embereket, a médiafogyasztókat egy jobb, emberibb irányba is terelni. 8. Atomfegyverek (és egyéb tömegpusztító fegyverek): az atom- és egyéb tömegpusztító fegyverek birtoklása ugyan egyfajta biztonsá- got ad tulajdonosának, ugyanakkor az első atombomba kilövését követő válasz, illetve az arra adott viszontválasz nem csak az arze- nál birtokosát, de akár az egész Földet is elpusztíthatja. Lorenz sze- rint ez a halálos bűn közömbösíthető a legegyszerűbben. Környezetfilozófia Devall és Sessions (idézi Staller, 2011) a környezetfilozófia alábbi alapel- veit fogalmazta meg: 1. „Az emberi és a nem-emberi élet jóléte és virágzása a Földön ön- magában vett érték. Az e fajta értékek függetlenek a nem-emberi világ ember általi hasznosításától. 2. Az élet formáinak gazdagsága és változatossága biztosítja ezen ér- tékek megvalósulását csakúgy, mint önmagunk létét. 3. Az embereknek nincs joguk ahhoz, hogy ezt a gazdagságot és vál- tozatosságot korlátozzák, kivéve ha alapvető emberi szükségleteik kielégítéséről van szó. 4. Az emberi élet és a kultúrák virágzása összeegyeztethető az emberi népesség lényeges csökkentésével. A nem-emberi élet gazdagsága megkívánja ezt a csökkentést. 5. Az ember beavatkozása a nem-emberi világba jelenleg eltúlzott, a helyzet rohamosan romlik. 6. Az államvezetéseknek ezért változtatniuk kell. A politika hatással van az alapvető gazdasági, technológiai és szellemi struktúrákra. A
 • 26. ~ 22 ~ bekövetkező események már mélyen különböznek majd a jelenle- giektől. 7. A szellemi változás sokkal inkább az életminőséget becsüli majd, semmint hogy ragaszkodjon az egyre magasabb életszínvonalhoz. Alapvető meggyőződés lesz különbséget tenni nagy és nagyszerű között. 8. Akik tehát egyetértenek a fönt említettekkel, kötelességüknek te- kintik majd, hogy megpróbálják a szükségszerű változtatások be- vezetését közvetett vagy közvetlen formában.” Környezetfilozófiával és ökofilozófiával számos filozófus és más terület- ről érkezett tudós, gondolkodó is foglalkozott. A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni az alábbi neveket és gondolati irányultságukat. A klasszikusok (Descartes, Spinoza, Wells, Hardin, Prigogine, Lukács, Lo- velock, stb.) elsősorban a társadalom és a természet különböző kapcsola- tának paradigmáit (mechanizmus, dualizmus, panteizmus, evolucioniz- mus, rendszerelmélet, marxizmus, stb.) vizsgálták. Lovelock és Golding nevéhez köthető a Gaia elnevezés, mely a Földet élő bolygóként, anyaként aposztrofálja. Lovelock megfogalmazásában: „A föld bioszféráját, atmo- szféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; kibernetikai rendszer, mely maga képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet kialakítani/fenntartani.” A szó eredete egyébként már az ógörög, illetve a germán mondavilágban is megjelent. A környezeti etikával Leopold és Schweitzer foglalkozott az elsők között. Az előbbi a föld-etikával, az utóbbi pedig az élet tiszteletével. Írásaik alap- ján kirajzolódni látszik az individuális, illetve a holisztikus megközelítés, illetve a filozófiai vizsgálat tárgyává válik az állatfelszabadítás (Singer), az állatok joga (Reagan), az állatok fájdalomérzete (Ryder), a biocentriz- mus (Taylor), a szintézis (Rolston), a környezeti jog (Stone), illetve a tech- nika és a felelősség kapcsolata (Jonas). Ehrlich már 1968-ban papírra ve- tette a népesedés problémáját, s egy egyenlet alapján írta le a környezeti hatást (I): I = P (népesség) * A (gazdaság) * T (technikai-technológiai fej- lettség). Egyes gondolkodók a pusztulás megállítására és a társadalom, a
 • 27. ~ 23 ~ vállalatok és a kormányok felelőtlenségéből eredő katasztrófák elhárítá- sára radikális megoldásokat javasoltak. Így születtek meg az ökofasiszták, az ökoszocialisták, az ökocentrikus mélyökológusok (Naess), az antropo- metrikus ökofeministák (Plumwood, Warren), illetve az társadalmi ökoló- gusok (Bookchin). Carson írásainak köszönhető, hogy az USA-ban 1970- ben létrejött az USEAPA (az USA környezetvédelmi ügynöksége), illetve számos olyan polgárjogi szervezet, amelyik a rovarirtószerek betiltása el- len harcolt. Itt érdemes ismételten megemlíteni Commonert, aki többek között az örökös növekedés bűvkörével foglalkozott. Benoist egyfajta val- lási alapra helyezi a környezetfilozófiát, s azt vallja, hogy egy új pogány- ság lenne a gyógyír Európa számára, mivel a vallási intolerancia az oka a természet tönkretételének is. Bateson szerint a világban három nagy rend- szer hozza létre a mindent átfogó szuperrendszert: az egyén rendszere, a társadalom rendszere és az ökológia rendszere. A környezetfilozófia és a környezetbiztonság rendszerelvű megközelí- tése A környezet és a rendszer viszonylatában a környezet fogalmát a maga általános használatában a rendszert körbevevő dologra értettem. A követ- kezőkben a környezetfilozófia, a környezetbiztonság, az ökológia és a Föld fogalmait tekintem rendszernek, s egyben vizsgálódásom tárgyainak. A környezetnek – számos megközelítést használva – a vizsgálódásom tárgya- ira gyakorolt hatását tekintjük át az alábbiakban. Ember okozta változások a Földön Az ember okozta fontosabb változások a Földön a következők: ● víz- és talajszennyezés ● szmog ● üvegházhatást okozó gázok kibocsátása ● elsivatagosodás ● felelőtlen fakitermelés, erdőirtás ● végleg eltűnő állat- és növényfajok ● globális felmelegedés
 • 28. ~ 24 ~ ● urbanizáció ● túlhalászás és túllegeltetés ● halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken Víz- és talajszennyezés A vízszennyezés lehet (1) pontszerű, illetve (2) nem pontszerű, vagyis dif- fúz. Pontszerű a szennyezés akkor, amikor a felszíni, vagy felszín alatti vizekbe (illetve a talajra, talajba) csővezetékből, csatornából, illetve egyéb pontszerűnek tekinthető szennyezőforrásból kerül a szennyező anyag. Gyakrabban előforduló fontosabb pontszerű szennyezések: ● nem megfelelően megtisztított szennyvíz, ipari víz, vagy kommu- nális szennyvíz csövön, csatornán keresztül ● olajvezeték meghibásodása esetén a vezetékből a környezetbe ki- folyó olaj ● tartálykocsikból a talajra, vizekbe kiengedett vegyi anyagok, feká- lia A diffúz szennyezés esetén a szennyező anyag nagyobb térbeli kiterjedés- ben kerül a talajba/talajra, illetve a vizekbe. Gyakrabban előforduló diffúz szennyezések: ● savaseső ● esővíz hatására a talajból kimosódó veszélyes, szennyező anyagok, melyek belejutnak az álló- és folyóvizekbe ● esővíz hatására az engedély nélkül, vagy nem megfelelően tárolt hulladékból a veszélyes, szennyező anyagok a talaj mélyebb réte- geibe juthatnak A szennyezés gyakoribb módjai a következők: ● A megengedettnél lényegesen több növényvédőszer használata, melyek hatása: (1) talajban található vizek szennyeződnek, (2) be- kerülhetnek a táplálékláncba, (3) felhalmozódva és koncentrálva már nagyobb mennyiség juthat az ember szervezetébe.
 • 29. ~ 25 ~ ● A levegőbe olyan káros anyagok kerülhetnek, melyek révén az eső- víz is szennyeződhet, s az így szennyezett esővízzel bekerülhetnek a folyókba, a tengerekbe, a tavakba, a talajba. ● A fentebb említett ipari tevékenység, beleértve a mérgező fémve- gyületek vízbe és talajba jutását. ● A fentebb említett kőolaj és származékainak vizekbe és talajba ke- rülése (csövekből, csővezetékből, tartályhajókról). ● Ha túl sok tápanyag kerül a vizekbe, akkor az algásodáshoz vezet- het. Szmog A szmog (smoke (füst) és fog (köd)) angol mozaikszó magyar megfelelője füstköd, bár a gyakorlatban általánosságban inkább a szmog kifejezést használjuk. A levegőben található szennyezőanyagok milyenségének, il- letve a földrajzi és időjárási körülmények függvényében kétféle szmogot lehet megkülönböztetni: (1) redukáló, vagyis London-típusú és (2) oxi- dáló, vagyis Los Angeles- típusú. A redukáló szmog kialakulásának fontosabb feltételei: ● fosszilis tüzelőanyagok nagy mértékű használata során a légkörbe kerülő korom ● korommal együtt a légkörbe jutó SO2 és szálló por ● szélcsendes időjárás ● magas légnyomás ● -3 és +5 o C közötti hőmérséklet ● viszonylag magas relatív páratartalom Az oxidáló szmog kialakulásának fontosabb feltételei: ● magas UV-sugárzás ● gyenge légmozgás ● a járművek által kibocsátott szennyező gázok (pl.: CO, szénhidro- gének, NOx)
 • 30. ~ 26 ~ A szmog egészségügyi hatásai: ● asztma ● tödőödéma ● tüdőrák ● tüdőgyulladás ● krónikus légzőszervi megbetegedések ● pszichológiai jellegű megbetegedések (pl.: depresszió, búskomor- ság) Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása Az Európai Bizottság egyik jelentése szerint az üvegházhatásért elsősor- ban a következő gázok felelősek: ● vízgőz ● széndioxid ● metán ● nitrogéndioxid ● fluorozott üvegházhatású gázok (pl.: hidrofluorokarbon (HFC), kén hexafluorid (SF6), perfluorokarbon (PFC), klorofluorokarbon (CFC)) Az üvegházhatás jelenségét a Wikipédia szócikke így írja le: 1. „A Földre a Napból az energia elektromágneses sugárzás formájá- ban érkezik. A Nap felszíni hőmérséklete 6000 K. Az általa kibo- csájtott hőmérsékleti sugárzás, fény hullámhosszának maximuma a látható tartományba esik. Erre a hullámhosszra a Föld légköre gyakorlatilag átlátszó. 2. A bejövő fény nagy részét elnyeli a Föld felszíne, amely ennek ha- tására felmelegszik az adott évszaktól, szélességi körtől és még sok egyéb paramétertől függő hőmérsékletre. Azt azonban kijelenthet- jük, hogy ez a hőmérséklet jellemzően 60 °C alatt van. 3. A Földnek a 60 °C-hoz tartozó saját hőmérsékleti sugárzása a Nap- hoz képest jóval kisebb energiájú, a hullámhossza a távoli infravö- rösbe esik. Erre a tartományra nézve a légkör átlátszatlan.
 • 31. ~ 27 ~ 4. A légkör átlátszatlansága miatt a hő fénysebességgel kisugározódni nem tud, ehelyett jóval lassabb hőátadási és áramlási folyamatok- kal tud csak elindulni az űr felé. Ez a felszín és a légkör melegedé- sét eredményezi.” E gázok kibocsájtásának fokozatos növekedése – az üvegházhatás révén – számos olyan folyamatot indít el, amelyik megbontja és felborítja a földi élet kényes egyensúlyát. Ezek a következők lehetnek (egy részükről alább külön is írok): ● az átlaghőmérséklet emelkedése ● a sarki hó- és jégtáblák olvadása ● a tengerszintek és az óceánok szintjének megemelkedése, ami mi- att országok és országrészek kerülhetnek víz alá ● szélsőségessé váló időjárás ● eddig nem, vagy csak sokkal ritkábban tapasztalt áradások, árvízek ● elsivatagosodás Elsivatagosodás Az elsivatagosodás olyan folyamat, aminek a révén az addig mezőgazda- sági termelésre alkalmas és/vagy növénytakaróval borított terület helyét homok veszi át. Olyan összetett probléma, aminek oka mezőgazdasági, ég- hajlati, ökológiai, illetve társadalmi/emberi tényezőkre vezethető vissza. Ezek közül a fontosabbak a következők: ● a meglevő sivatagok természetesnek mondható terjeszkedése (ez a folyamat megfelelő szakértelemmel megállítható lenne) ● felelőtlen fakitermelés és erdőirtás ● túllegeltetés ● üvegházhatást okozó gázok növekedése ● éghajlatváltozás, szárazság, az éves csapadékmennyiség drasztikus csökkenése bizonyos területeken ● a mezőgazdasági termelés miatt egyes területeket túlterheltek, az ottani, öntözésre használt vizeket felhasználták, így a talajvízszint is lejjebb süllyedt, s talajerózió indult meg
 • 32. ~ 28 ~ Felelőtlen fakitermelés, erdőirtás Fentebb olvashattuk, hogy az esztelen fakitermelés és erdőirtás is felelőssé tehető a föld elsivatagosodásáért. Az erdőgazdálkodásban erdőirtásnak ne- vezik azt a folyamatot, aminek a révén – lévén, hogy nincs újratepelítés – az erdő végérvényesen elpusztul. A felelőtlen fakitermelés és erdőirtás az alábbi fontosabb okokra vezethető vissza: ● a Föld folyamatosan növekvő lélekszáma miatt egyre több területet kell bevonni a mezőgazdasági termelésbe, így egyre több erdőt ir- tanak ki ● az urbanizáció következtében a korábbi erdős területek egy részét utak, majd később városok veszik át ● az ipar – bár a fa egy részét más anyagokkal ki lehet váltani – egyre nagyobb igényeket és mennyiségeket támaszt a fakitermelésben Az erdőket (nem csak a brazíliai esőerdőket) a Föld tüdejének is szokás nevezni. Kiirtásukkal exponenciálisan növekszik az ökológiai katasztrófák valószínűsége, illetve a felszabaduló széndioxid hozzájárul a globális fel- melegedéshez is. Végleg eltűnő állat- és növényfajok Az állatfajok egy részének a végleges eltűnése nem csak romantikus szo- morkodás egyes kedves és bájos állatok elvesztése miatt. Nagyon komoly jelentősége van az emberiség és a Föld jövője szempontjából annak, ha a biodiverzitás megbomlik. Egy állat-, illetve növényfaj végleges kihalása a természetes táplálékláncban olyan hiányokat hagyhat, ami a táplálkozási láncban az előtte és az utána levő egyedekre is hatással van, többek között felszaporodásukra, megritkulásukra, elvándorlásukra, szokásaik megvál- toztatására. Az állat- és növényfajokra a legnagyobb veszélyt az életterük elvesztése, illetve drasztikus megváltozása jelenti, értve ez alatt többek kö- zött: ● az erdős területek csökkenését (lásd: felelőtlen fakitermelés és er- dőirtás), ● a zöld területek és az iható víz mennyiségének a csökkenését, ● az ipari méretű mezőgazdaság előretörését és agresszív földterület- foglalását,
 • 33. ~ 29 ~ ● a lápvidékek lecsapolását, ● a felelőtlen vadgazdálkodást és vadászatot (pontosabban állatir- tást), ● a környezetre rótt extrém terhelést (pl.: vegyi, sugár, stb.), ● a halálos mérgek (pl.: rovarirtószerek) használatát (részletesebben lásd később). A kihalás szélére sodort számtalan veszélyeztetett és fokozottan védett ál- lat- és növényfaj mellett érdemes külön is megnevezni a méheket. 1970 óta a Föld méhpopulációja 60 százalékkal csökkent, s a méhek pusztulása a 2000-es évek óta gyorsuló tendenciát mutat. A méhek ilyen mértékű pusz- tulása azért aggasztó, mert az emberiség táplálékának 70-75%-át olyan nö- vények adják, amelyeket ezek az állatok poroznak be. Globális felmelegedés A globális felmelegedés a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedését je- lenti, beleértve a földfelszín, az óceánok, s egyéb természetes vizek, illetve földfelszínhez közeli levegő hőmérsékletének az emelkedését is. A globá- lis éghajlatváltozás fogalma alatt az ember által okozott klímaváltozást ért- jük. A globális felmelegedés fontosabb okai az alábbiak: ● állattartás ○ esőerdők irtása (lásd fentebb) ○ ózonréteg csökkenése ○ kedvezőtlen légköri folyamatok ● csillagászati okok ○ napciklus ○ a napállandó változása ○ a Föld pályaelemeinek nagymértékű változása ● gázkibocsátás és -elnyelés ○ üvegházhatást okozó gázok (lásd fentebb) ● geológiai okok ○ aktív vulkáni tevékenység ○ kontinensek vándorlása ○ óceáni vízkörzés
 • 34. ~ 30 ~ ● visszacsatolások, felmelegedési spirál. A Wikipédia szócikke ezt így írja le: ○ „A légkör megnövekedett szén-dioxid-koncentrációja az üvegházhatás miatt közvetlenül felfűti a levegőt, ami ma- gasabb hőmérsékleten több vízpárát vesz fel. Ezzel növek- szik a hőelnyelés mértéke is, ami a vízpára további felvéte- lét idézi elő. ○ A tengervíz és a fölötte elhelyezkedő légrétegek felmelege- désével fokozódhat a párolgás, vagyis nőhet a légkör víz- gőztartalma. A vízgőz a leghatékonyabb természetes üveg- házgáz. Ha az üvegházgáz légköri koncentrációja nő, fel- melegedés következik be, aminek közvetett következmé- nyeként nő a légköri páratartalom és ezzel együtt tovább erősödik az üvegházhatás. Frank Wentz fizikus szerint ez a visszacsatolás már megkezdődött: a légköri vízgőz-kon- centráció az 1990-es években 2%-kal nőtt. A légrétegek megnövekedett vízgőztartalma ugyanakkor negatív vissza- csatolást is kiválthat. A felhők elnyelik az infravörös sugár- zást és az elnyelt mennyiség arányában fejtenek ki melegítő hatást. Ugyanakkor visszatükrözik a napfény egy részét, így nagy mennyiségük gátolja a felmelegedést. A vízgőz okozta visszacsatolás mértékét nehéz megállapítani, mivel a vízgőz – ellentétben a szén-dioxiddal – nem egyenletesen oszlik el a levegőben. A vízgőz (felhők formájában) a visz- szacsatolási folyamaton kívül fontos szerepet játszik a su- gárzásegyenleg kialakításában. A nappali Föld felszínének közel felét árnyékoló felhők a napsugárzás több, mint ötö- dét verik vissza, mérsékelve a felmelegedést. ○ A légkörben megnövekedett szén-dioxid-mennyiség felme- legíti a Föld felszínét, megolvasztja a jégtömböket. A jég fehér felületként veri vissza a Nap sugarait, és ahogy olvad, helyét a hőt lényegesen jobban elnyelő tenger vagy száraz- föld foglalja el. Ettől gyorsabban olvadnak a jégfelületek, és öngerjesztő folyamat alakul ki.
 • 35. ~ 31 ~ ○ A szén-dioxid koncentrációjának növekedése a talaj hőel- nyelő képességére is hat. A talajban a szén igen finom egyensúlyban raktározódik, és már a hőmérséklet egy kis változása is elég ahhoz, hogy a talaj elkezdje kibocsátani a korábban elnyelt szén-dioxidot. Alacsonyabb hőmérsékle- ten lassabb a bakteriális bomlás, és az elhalt növényi részek széntartalma felhalmozódik a talajban. Ahogy a talaj felme- legszik, gyorsul a lebontás, és szén-dioxid jut vissza a lég- körbe. ○ A szén-dioxid koncentrációjának növekedése fokozza az esőerdőkben a növények kilégzését (a transzspirációt). Amikor a növények kinyitják a leveleiken elhelyezkedő légzőnyílásokat (sztómákat), elpárologtatják víztartalmuk egy részét. A sztómák kinyitásával jutnak hozzá a légköri szén-dioxidhoz, és ezt a „kaput” pont addig hagyják nyitva, ameddig szükséges. Ha nő a légkörben a szén-dioxid meny- nyisége, az esőerdők növényei az átlagosnál tovább tartják zárva sztómáikat és ezért kevesebb vízpárát lélegeznek ki, ami egyesek szerint csökkenti a csapadék mennyiségét. ○ Egy másik pozitív visszacsatolási folyamat során a globális felmelegedés hatására a metán-hidrátból metán szabadulhat fel. A metán-hidrát szilárd anyag, de instabil elegy, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a ten- gervíz keltette nagy nyomás alatt. A metán-hidrát létrejöt- tének alapvető feltétele a kellően vastag üledékréteg, amelyben a metán keletkezik. Ha ez az anyag kiszabadul a tengervíz nyomása alól, közvetlenül szublimál és szétoszlik a levegőben, üvegházhatást okozva gyorsítja a globális fel- melegedés folyamatát.” Urbanizáció Szociológiai és gazdasági értelemben teljesen normális folyamat és logi- kus érvekkel is alátámasztható az urbanizáció. Bár az urbanizációs folya- mat fogalma két összetevőből áll (városodás, városiasodás), alapvetően az
 • 36. ~ 32 ~ emberek (tömeges) városokba vándorlásával, ottani letelepedésével és a városi életforma elsajátításával írjuk le, melynek révén a tanyák és a falvak elnéptelenednek, s így jelentős mértékben és tartósan csökken a vidék la- kossága. Az urbanizációt négy részre oszthatjuk: 1. városrobbanás 2. szuburbanizáció 3. dezurbanizáció 4. reurbanizáció A városrobbanás során a vidék lakossága tömegesen vándorol a vá- rosokba, így a népesség térbeli koncentrációja jelentős mértékben növek- szik. Kialakul a városi életforma, s a városban élők már rendszerint az adott városban is dolgoznak. A város folyamatosan növekvő lakossága egyre na- gyobb megterhelést jelent a környezet számára, mivel egyre több energi- ára, vízre és egyéb erőforrásra van szüksége, másfelől egyre több kommu- nális, veszélyes és ipari hulladékot, szennyvizet termel. Szuburbanizáci- óról akkor beszélhetünk, amikor a város növekedése lelassul, ugyanakkor az elővárosok gyorsan fejlődnek. Háromféle szuburbanizációt különbözte- tünk meg: a szolgáltató szektorét, az iparét, illetve a népességét. A jövőben vélhetőleg ez még további egy területtel fog bővülni, nevezetesen az ellátó szektorral, beleértve a mezőgazdaságot. Erről a digitális korról szóló rész- ben még lesz szó. Egyes országokban megfigyelték, hogy a városok növe- kedése megáll, s a falusi lakosság száma kezd emelkedni – ezt hívjuk dezurbanizációnak. E folyamatot segíti többek között a távmunka elterje- dése és elfogadása, a városokban megszűnő munkahelyek, a jobb és egész- ségesebb vidéki/falusi környezet, a vidéki életforma divatja. Reurbanizá- ció során a városok elhanyagoltabb részeit felújítják, korszerűsítik, fejlesz- tik infrastruktúráját (városrevitalizáció). A történelmi városnegyedek új homlokzatot kapnak, a panelházak szürke homlokzatát színesítik, új köz- lekedési útvonalakat alakítanak ki (pl.: metró), de ügyelnek arra is, hogy a városi lakosságnak legyen lehetősége a szép és gondozott városi parkok- ban is pihenni. Számos kényelmi szolgáltatást lehet elérni, többek között digitális eszközök és hálózatok segítségével.
 • 37. ~ 33 ~ Túlhalászás és túllegeltetés Az óceánkutatók szerint jelenleg a tengerekre és az óceánokra a legna- gyobb veszélyt elsősorban nem azok szennyezése jelenti, hanem a túlha- lászat. A túlhalászat oka, hogy a számában folyamatosan gyarapodó em- beriségnek egyre több és több élelemre, így egyre több halra is szüksége van. E tevékenység révén a tengerek és az óceánok ökoszisztémája felbo- rul. A halászok hatalmas halászhajóikkal, s megannyi, a halrajok pontos elhelyezkedését bemérő, s vonulásukat folyamatosan regisztráló eszközzel felszerelve „egyenlőtlen küzdelmet vívnak” a halakkal, akiknek gyakorla- tilag esélyük sincs arra, hogy elmeneküljenek. Egy halraj szinte összes egyede így lehalászható. A nagyobb halak kihalászása után a kisebbek ke- rülnek sorra hasonló módon. A túlhalászás szekunder hatása számos – nem, vagy hivatalosan nem halá- szott – halnál, illetve egyéb állatnál is érvényesül. A hálók megfojthatják a bálnákat és a delfineket, a madarak bekapják a halászkampókat, s így pusztulnak el, az egyébként tiltott, de a gyakorlatban használt vonóhálós módszer pedig felszántja a tengerfenéket, s letarol minden élőlényt. A túllegeltetés oka ugyancsak az emberiség megnövekedett és szinte már kielégíthetetlen élelmiszerfogyasztási igénye és szükséglete. Túllegeltetés során egy adott legelőn a lehetségesnél lényegesen több állat van jelen, így a gyep nem, vagy nem megfelelően tud sarjadzani, a tiprás károsítja a ta- lajt, csökken a növényfajszám, láthatóvá válik a csupasz talapfelszín, ami elősegíti az eróziót, illetve a gyomok elszaporodását. Halálos mérgek használata a mezőgazdasági területeken Az intenzív, nagyüzemi, sőt nagyipari mezőgazdaság, a terméshozamok folyamatos növelésének igénye, az adott földterület minél hatéko- nyabb(nak mondott) kihasználása számos, a természet és az ökoszféra szá- mára idegen megoldást hozott elő. A teljesség igénye nélkül a fontosabb védelmi lehetőségek: ● zárlati, vagy más szóval karantén intézkedések betartása ● agrotechnikai eljárások ○ bio- és ökogazdálkodás és -védelem ● fizikai eljárások, pl: hőkezelés, talajgőzölés
 • 38. ~ 34 ~ ● nemesítés ○ hagyományos nemesítés, pl.: keresztezés, szelekció ○ biotechnológiai eljárások, pl.: GMO ● biológiai védekezés, pl.: keresztvédettség, hiperparazitizmus ● kémiai védekezés A fenti felsorolás szerint a halálos mérgek a kémiai védekezés körébe tar- toznak. Kérdéses, hogy a „halálos” jelző milyen módon értelmezhető. Az „ideális” az lenne, ha az adott növényre káros rovarokat, gombákat, csigá- kat, rágcsálókat, stb. az adott területen (ahova kipermetezték) 100%-ban kiirtaná a vegyszer, de nem tenne kárt sem más élőlényekben, illetve a be- takarított, leszüretelt terményt fogyasztó emberben sem. Már ennél az ide- álisnak tartott megoldásnál is gondot okoz az, hogy mi történik akkor, ha nagy területen olyan káros állatokat, illetve gombákat is kiirtanak 100%- ban, amelyek egyébként a hasznos állatok számára táplálékot jelentenek. Ez felboríthatja a természet kényes egyensúlyát. A vegyipari, kémiai gya- korlatban számos próbálkozás volt az ideális növényvédőszer megalkotá- sára, de ezidáig ilyet nem sikerült gyártani. Ismeretes többek között az Alaklór (központi idegrendszert károsítja), a DDT (rákkeltő), a Dinoszeb (sterilitást, fejlődési rendellenességet okoz), a Kaptafol (rákkeltő) szörnyű hatása. Társadalmi válaszok és lehetőségek a környezet védelme érdekében A fentebb bemutatott problémák és a korábban említett társadalmi bűnök (pl.: Lorenz-féle nyolc halálos bűn) megoldására a társadalom és annak csoportjai, illetve tagjai számos védekezési, illetve megküzdési módszert dolgoztak ki. Ezek közül az alábbiakban a SZIE GTK Agrárkommuniká- ciós és Agráretikai Kutatóközpont (AKAEKK) 2013 óta tartó kutatásának fontosabb eredményeit adom közre a módszertan ismertetése után.
 • 39. ~ 35 ~ Módszertan Tartalomelemző kutatásomba a Facebook közösségi oldal releváns csopor- toldalain elhangzó véleményeket, vitákat, megjegyzéseket, illetve a fel- használók által megosztott tartalmakat vontam be 2013-tól, az AKAEKK indulását követően. Releváns csoportnak tekintetem a következőket: ● A nyers étel csodája ● Agroinform – a Menőgazdászok csoportja, csatlakozz Te is! ● Állattartás és növénytermesztés ● Antropozófus Gyógyászat ● Autonómia Öko-Bio Társulás ● Earthship baráti kör ● Géniusz Gombászok ● Gomba-barátok ● Gombahatározó ● Gyógynövény gyűjtés, hasznos természetjárás ● Gyógynövények és annak hatásai. ● Gyógyulás-Természetgyógyászat ● Gyümölcs tájfajták a Kárpát-medencében (hálózat) ● Legyél önellátó! Legyél szabad! ● Legyünk önellátóak együtt! ● Magbörze – magok, csemeték, palánták csereberéje ● Magyar Gombász ● Magyar Tanya – Tanyás Térségek Itthon ● Népi gyógymódok és gyógyfüvei ● Növényhatározó ● Öko háztartás, önellátás tippek ● ÖkoKör csoportvezetők ● Ökológiai gazdálkodás – organic farming (fórum) ● Önellátás? Vidéken? Találjunk egymásra! ● Öngyógyító praktikák ● Őstermelők, kistermelők ● PALEO – ahogy Te szereted ● Paleolit klub (receptek, ötletek)
 • 40. ~ 36 ~ ● Permakultúra ● Steiger Oszkár Élete ● Tanyabörze önellátóknak ● Távgyógyítás Ingyen ● Természet és madárfotók ● Természetes Gyógyítás ● Természetes, ősi gyógyítás: gyógyszeripar, multi vállalatok nélkül! ● TIT Studió Gombász Szakkör (alapítva 1948) ● Tudatos böjtölés, gyógyító méregtelenítés és tisztulás ● Túlélés a természetben ● Túléléstár ● Út az önellátás felé ● Vadnövény-gasztronómia ● Vegan in Hungary ● Vega-tanya ● Vegetáriánus ● Vidéken újrakezdők Az alább olvasható vélemények, gondolatok a 2015. június végéig feldol- gozott állapotot tükrözik, s az alcímekben, mint hipotézisekben megfogal- mazott kérdésekre keresnek választ. Növelhető a megművelt területek aránya? A megművelhető területek arányát (mezőgazdasági terület és szántóföld) jelentősen már nem lehet növelni. Az alábbi táblázat az IMF, a WHO és a Google adatbázisai alapján készült: 1963 2013 különbség Népesség (fő) 3,2 milliárd 7,1 milliárd 3,9 milliárd (221%) Mezőgazdasági te- rület (km2 ) 39 millió 50 millió 11 millió (128%) Szántóföld (Ha/fő) 0,36 0,2 -0,16
 • 41. ~ 37 ~ A táblázatból egyértelműen látható, hogy miközben ötven év alatt a népes- ség száma több mint kétszeresére nőtt, addig a mezőgazdasági területek száma ezt nem követte, az egy főre vetített szántóföldi terület pedig majd- nem a felére csökkent. A statisztikai adatok, illetve a kapott válaszok alap- ján is egyértelműen ki lehet jelenti, hogy még az intenzív erdőirtással sem lehet a mezőgazdasági művelésre fogható területek arányát jelentősen nö- velni. Ugyanakkor rendelkezésre állnak alternatív megoldások, mint pl.: ● hidropónia ● aeropónia ● akvapónia ● balkonkertészet ● függőleges kertészet Illetve a régi, bevált technikák is újragondolhatóak, mint pl.: ● télikert ● walipini ● közösségi gazdálkodás A fent említett megoldások egyéni, családi, illetve kisebb csoport szintjén vélhetőleg hatékonyak lehetnek, ugyanakkor több területen újabb - egy- előre megválaszolásra váró - kérdéseket is felvetnek: ● Megoldható a tápanyagutánpótlás? ● milyen tápártékkel bírnak a zárt rendszerben (pl.: akvapónia) ter- mesztett növények? ● A zárt rendszerek viszonylag jól szabályozhatóak. Mi történik ak- kor, ha a rendszerben hiba lép fel? (pl.: akvapónia rendszerben a halak levegőztetője tönkremegy éjszaka, s hibáról csak reggel érte- sülünk, amikor a halak jelentős része már kimúlt) ● Az említett ötletek kiterjeszthetőek-e olyan ipari szintre, ami haté- kony megoldást tud kínálni sok ember (értsd: országrész, ország, esetleg földrész) állandó és egészséges élelmezésére? Megjegyezzük, hogy a megapoliszok friss zöldséggel és gyümölccsel tör- ténő ellátását egyes jövőkutatók olyan, a megapoliszokban épített tornyok segítségével képzelik el, amelyekben hatalmas függőleges kertekben fo- lyik a termesztés.
 • 42. ~ 38 ~ Van megoldás a túlnépesedésre? A túlnépesedés azért jelent problémát, mert (1) a Föld készletei végesek, (2) a készletek felhasználása exponenciális ütemben zajlik, (3) egyre ne- hezebb megoldani a népesség élelmezését, (4) az emberek által „termelt” környezetet szennyező anyagok mennyisége katasztrofális méreteket ölt. A túlnépesedés a Föld egészére jellemző, ugyanakkor az egyes földrészek között egyenetlenségek jellemzik. 2015-ben 7,3 milliárd ember él a Földön (forrás Google Public data), s ez a szám 2044-re eléri a 9 milliárdot. Euró- pában a népesség csökken (737 millióról 665 millióra (2050)), Ázsiában valamikor 2055 környékén tetőzik 5,17 milliárd fővel, Afrikában viszont megállíthatatlanul növekszik, s a jelenlegi 1 millárd 2046-ra megduplázó- dik. 2. ábra a világ népességének változása. Forrás: http://www.google.com/publicdata/exp- lore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=POP&fdim _y=scena- rio:1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=ungroup:248:249:250:251:252:2 53&idim=world:world&ifdim=world&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
 • 43. ~ 39 ~ A túlnépesedés mellett komoly probléma az is, hogy a világ összlakossága elöregszik. Jelenleg 607 millió 65 év feletti ember és a Földön, de ez a szám 2060-ra megháromszorozódik. Az elöregedés Ázsiában jelenti majd létszámát tekintve a legnagyobb problémát, mivel a jelenlegi 330 milliós szám már 2053-ra megháromszorozódik. 3. ábra Elöregedő népesség. Forrás: http://www.google.com/publicdata/exp- lore?ds=n4ff2muj8bh2a_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=POP&fdim _y=agecat:3&fdim_y=scena- rio:1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=ungroup&idim=ungroup:249:250:251:252:25 3:248&ifdim=ungroup:parent:world&tstart=1277416800000&tend=2855340000000& hl=en_US&dl=en_US&ind=false A túlnépesedéssel kapcsolatban a vizsgált csoportoldalak látogatói úgy vé- lekednek, hogy a fejlett országokban a születésszabályozás magától meg- oldódik, mivel Európában és az USA-ban, különösen a fehér bőrű lakosság körében drasztikusan csökken a gyermekvállalási hajlandóság (ezt az ob- jektív statisztikai adatok is megerősítik).
 • 44. ~ 40 ~ A születéskor várható élettartam úgyszintén érdekes abból az aspektusból is, hogy a Földnek hány évig kell eltartania egy embert, vagy másképp fogalmazva egy ember élete során a Föld mennyi erőforrását használja el, esetleg mennyi újat teremt. 2015-ben a születéskor várható élettartam át- lagban 71 év (nőké 73,2, férfiaké 68,8), míg 2060-ban előreláthatólag 78,6 év (nőké 81,4, férfiaké 75,7). Komoly vitákat váltott ki a vizsgált csoportokban az eutanázia, illetve a születésszabályozás. A születésszabályozásnál a vélemények két markáns irányt mutatnak: (1) mindenkinek joga van annyi gyermeket vállalni, am- ennyit akar, (2) szükség van születésszabályozásra, hogy csak annyi gyer- mek szülessen, aki számára a szülei biztos megélhetést nyújtanak. Bár a fogyatékos és az idős emberekkel kapcsolatban csak néhányan fogalmaz- tak „haszontalanságuk” mellett, sajnos arra Magyarországon és világvi- szonylatban egyaránt fel kell készülnie a társadalmaknak és a kormányok- nak, hogy az elöregedő lakosság nyugellátása és egészségügyi ellátása egyre komolyabb terhet jelent. Két érdekes megjegyzést olvasható az aláb- biakban a kommentelők részéről: ● Az elöregedő világ lakossága hogyan lesz majd képes magáról gon- doskodni? ● Hány éves koráig olthat majd tüzet a tűzoltó? Az eutanázia megítélése a vizsgált csoportok tagjai körében jelenleg in- kább negatív. Senki sem írt olyan megjegyzést, hogy az eutanázia a kegyes halál lenne, sokkal inkább olyan gondolatok fogalmazódtak meg, mint: ● legalizált halál ● állami engedéllyel, orvosok közreműködésével megvalósított em- berölés ● népirtás ● kórházi körülmények között megvalósított engedélyezett gyilkos- ság Néhányan említettek olyan – elsősorban a keleti filozófiákból levezethető – „megoldást”, hogy az idős, magát már feleslegesnek érző emberek el- mennek olyan helyekre, ahol magányosan, vagy sorstársaikkal közösen meditálva, az ételt megtagadva várják a halált. Ezeket a kommenteket azonban a viszontválaszolók kultúridegennek bélyegezték.
 • 45. ~ 41 ~ Miért vagyunk hajlandóak a kényelmünket feláldozni? Magától értetődő, hogy az ember – különösen, ha már vannak gyermekei – arra törekszik, hogy megteremtse maga körül azt a mikrokörnyezetet, amelyik a számára biztonságot, kiszámíthatóságot, gyerekei számára pedig biztos és reményei szerint boldogabb és szebb jövőt jelent. Így szépen, las- san belekényelmesedünk komfortzónánkba, s a korábbi lázadó(nak hitt) énünkben egyre markánsabb szerepet kap a bölcsesség, a megfontoltság, a mérlegelés. A még az érettségi környékén aktívan és harcosan fellépő állat- és környezetvédők jelentős része az idő előrehaladtával már nem, vagy csak ritkábban vesz részt a nem egyszer törvénytelen akciókban és perfor- manszokban, elmaradozik a hangos tüntetésekről, vagy megőrzi az állatok és a környezet iránti elkötelezettségét, de már új, szervezettebb, törvénye- sebb formában tekint a problémák megoldására. Amikor valaki (akár egy- maga, akár családjával közösen) a környezettudatosságon, a (vidéki) úrja- kezdésen, az önellátáson gondolkodik, akkor vagy (1) meggondolatlanul vág bele, s ilyenkor nagy valószínűség szerint nem is tudja terveit megva- lósítani, vagy (2) hosszas mérlegelés, számos forrásból származó informá- ció feldolgozása és kiértékelése után hozza meg tudatosan a döntését. Kíváncsi voltam arra, hogy a vizsgált csoportok tagjainak értékrendjében mely fogalmak szerepelnek gyakrabban, illetve, hogy ezek a fogalmak mi- lyen jelentésmódosuláson esnek át egy komoly döntés meghozatalakor: ● egészség ● gazdagság ● társaság ● biztos munkahely ● család és családi béke ● boldogság (néhányan gúnyosan megjegyezték, hogy a média által sugárzott boldogság képzete, illúziója) Az egészségnél pozitív és negatív érzések és gondolatok is társultak a kör- nyezet jelenlegi állapotához, illetve az újrakezdéshez. Ezek a következők voltak: ● negatív érzések és gondolatok: ○ mérgező, nagyüzemben termelt élelmiszerek
 • 46. ~ 42 ~ ○ szörnyű körülmények között tartott állatok, akiket szteroi- dokkal és antibiotikumokkal tömnek egész életükben, ezek feldolgozott húsát lehet megvenni a szupermarketekben ○ a vidéki/falusi élet biztosítja-e az alapvető orvosi ellátást? A lakóhelytől milyen messze van a legközelebbi háziorvos, fogorvos, szakorvos? ● pozitív érzések és gondolatok: ○ a saját magunk által megtermelt öko- és bioélelmiszernél nincs jobb ○ a falusi levegő a legegészségesebb ○ a gyógyszerek helyett gyógynövényeket termesztünk és használunk A gazdagság fogalmát a csoportok tagjai sokféleképpen értelmezték. Vol- tak, akik felsorolták, hogy mit jelent számukra a gazdagság (drága gépko- csi, úszómedence, hatalmas luxusház, stb.), voltak, akik a gazdagság és a boldogság között kerestek egyensúlyt (mennyit kell ahhoz dolgozni, hogy olyan gazdag legyen valaki, hogy még/már boldog is legyen). Az önellá- tással, újrakezdéssel foglalkozó csoportok tagjainál markánsan jelent meg a gazdagság relativizált fogalma: ● „a föld, rajta a termények, s az állatok az én gazdagságom” ● „akinek van földje, az nem lehet szegény” ● „nekem a gazdagság azt jelenti, hogy valamennyi gyümölcsfám roskadozik a gyümölcstől” ● „ha a spájz tele van, akkor az már gazdagság” ● „vannak állataim, gépeim, traktorom, kombájnom” A citált gondolatok alapján megállapítható, hogy az önellátásra berendez- kedő embereknél a termőterület és annak művelését elősegítő gépek, s a termények tárolására és az állatok tartására alkalmas épületek jelentik a gazdagságot. Társkereső csoportok nem szerepeltek a vizsgálatban, de több olyan be- jegyzést is lehetett olvasni, ahol az újrakezdést, az önellátást, erdőn-mezőn gyűjtögetést, vagy „csak” a vegán életre való áttérést társaságban képzelik
 • 47. ~ 43 ~ el a kommentelők. A városi élet feladásakor ugyanis érthető, hogy az új és a régi hely közötti távolság ritkítja a baráti, haveri találkozók számát, s az új környezetben célszerűen szükségét érzik sokan annak, hogy társakkal (nem feltétlenül párkapcsolati jelleggel) közösen kezdjék el a gazdálko- dást. A vizsgálatban online csoportok szerepeltek, de szinte valamennyinél igény mutatkozott, hogy valamilyen apropóból személyesen is találkozza- nak egymással (pl.: receptcsere, közös főzés, gombászás, gyógynövény- gyűjtés), s közös tevékenységet végezzenek. Bár a túléléssel foglalkozó csoportokban a magányos harcos ideálja is szerepel, illetve e csoportok által tisztelt és követett Steiger Oszkár is rendszerint egyedül túrázik már, még itt is megfigyelhető, hogy többnyire olyan fényképeket osztanak meg, amelyeken többen szerepelnek pl.: brushcraftolás, túra, menedéképítés, fő- zés, stb. közben. Bár – s ezt számos szekunder felmérést bizonyítja – az emberek jelentő- sebb része nincs megelégedve a munkahelyével, s amint lehetősége adódna, tovább állna onnan, a kényelem feladásakor a biztos munkahely otthagyása sokakat megtorpanásra késztet. A biztos munkahellyel, az on- nan származó havi fizetéssel elvileg lehet számolni, s ha az ingatlant hitel terheli, akkor nagy valószínűség szerint nem akarnak az emberek új életet kezdeni (bár volt olyan válaszadó, aki - ahogy fogalmazott - hagyta bedőlni a hitelét, s a megspórólt pénzén az élettársa vett egy házat falun, ahol el- kezdtek gazdálkodni). Az eleve vidéken, gazdálkodásból élő, önellátó cso- porttagok viszonylag egységes véleményt képviseltek: bár nehéz volt az újrakezdés, de újból megtennék, feladva munkahelyüket. Akik valamilyen oknál fogva munkanélkülivé váltak, gyakrabban nyilatkoztak úgy, hogy (1) mivel nincs megtakarításuk, így esélyük sincs vidéken újrakezdeni, (2) mivel van megtakarításuk, így vesznek egy házat, meg egy darab földet, berendezkednek önellátásra, s nem is keresnem új munkahelyet. A komfortzónából történő kilépés megbonthatja a családot és a családi békét. Az újrakezdés és az önellátás romantikája feszül a kényelemnek, melynek része, hogy a városi lakosság jelentős része nem dolgozik hétvé-
 • 48. ~ 44 ~ gén, nem vagy legfeljebb egy-néhány állatról kell gondoskodnia, az időjá- rás rendszerint annyiban érinti, hogy mikor megy kirándulni, gombászni, túrázni, esetleg, hogy milyen ruhát vegyen fel a munkába, s vigyen-e ma- gával esernyőt/esőkabátot. A városi élethez szokott, s benne elkényelme- sedett emberek számára a vidéki élet realitása gyakran kiábrándítóan hat, rosszabb esetben akkor, amikor már nem, vagy csak nagyon nehezen tud- ják visszacsinálni az elhamarkodott döntésüket, hogy mindenüket felszá- molva vidékre költöznek. Gyakoribb vélemények a vizsgált csoportokban a családi béke és a vidéki újrakezdés kapcsolatáról: ● „Amikor vidékre költöztünk, az első időben sokkal többet vesze- kedtem a párommal, majdnem ráment a házasságunk is.” ● „Amikor a gyerek beteg lett, kétségbeestem, mert a legközelebbi kórház szinte megközelíthetetlennek tűnt az esőtől feláztatott föld- utakon.” ● „Haragudtam a férjemre és még most sem tudok neki teljesen meg- bocsátani, amiért belerángatott minket abba, hogy egy omladozó vályogházban kezdjünk új életet.” ● „A lányom sokat sírdogált, amiért másfél órával korábban kellett felkelnie azért, hogy időben beérjen az iskolába. A fiam jobbnak látta, ha kollégiumba költözik.” ● „Központi fűtéses és melegvizes panelból költöztünk vidékre ok- tóber végén. Hamar rájöttem, ha nem akarom, hogy a családom megfagyjon, naponta kell fát aprítanom és a kandallót begyújta- nom. Míg nem vettünk boylert, naponta melegítettünk vizet a mo- sogatáshoz és a fürdéshez is.” ● „Jó a búboskemence mellett üldögélni, ha jó előre megrakom fá- val.” ● „Amíg Pesten éltünk, havonta jártunk moziba a családdal. Mióta falun élünk, még egyszer nem voltunk. Hiányzik.” Melyik élet nyújt nagyobb boldogságot? A városi, vagy a vidéki? Ha a média által közvetített hamis boldogságképet vizsgáljuk, akkor a városi, sőt nagyvárosi élet nyújtja a lehető legnagyobb boldogságot, hiszen köny- nyen meg lehet venni bármit, számtalan szórakozó- és vendéglátóhely
 • 49. ~ 45 ~ várja a vendégeket, az ügyeket is gyorsabban el lehet intézni a hivatalok- ban, mivel sokkal kevesebb az utazási idő. Bár több kilométeres távolsá- gok vannak egyes városrészek között, a tömegközlekedés révén viszony- lag kényelmesen el lehet jutni egyik pontból a másikba. A tapasztalt (értsd: több éve vidéken/falun élő) kommentelők szerint az igazi boldogság falun található meg. A felnövekvő gyerekek számára ugyanis természetes és ma- gától értetődő dolog a természet, az élővilág megismerése, az állatokkal való tisztességes és felelősségteljes foglalatoskodás. Nem elhanyagolható az sem, hogy ha a gyerekeket bevonják a mezőgazdasági tevékenységekbe, akkor, mire felnőttek lesznek, megtanulnak mindent, ami alapvető önellá- tásukhoz szükséges, többek között a vetést, az öntözést, a palántázást, a metszést, a kaszálást, az aratást, a betakarítást, a termények feldolgozását, az állatok gondozását. Együtt, vagy külön gondoskodjunk magunkról? A fentiek alapján saját meggyőződésem, s a vizsgált csoportok tagjai is inkább azon a véleményen vannak, hogy a magunkról, illetve a családunk- ról való gondoskodás sokkal hatékonyabb akkor, ha azt nem egyedül, ha- nem valamilyen közösségben végezzük. Ez az állítás akkor is, ha a külön- böző gazdálkodással foglalkozó Facebook csoportok tagjainak jelentős ré- sze a termelőszövetkezetet határozottan elutasítja. A közösség alatt rend- szerint az alábbiakat értették a válaszadók: ● családi gazdaságok vidéken: több generáció él együtt, esetleg né- hány testvér közösen gazdálkodik ● a falu, mint termelő közösség, ahol lehet számítani egymásra, ha baj van ● önszerveződő telekosár rendszerek, mint fogyasztói közösségek: a városi lakosság ellátását maximum 20-30-50 km távolságban meg- termett friss zöldségekkel/gyümölcsökkel látják el, a közösség tag- jai webes felületen adják le igényeiket az ős- és/vagy biotermelők- nek ● városi közösségi kertek: a városokban parlagon heverő földterüle- teket az önkormányzat rendszerint térítésmentesen használatba adja olyan csoportoknak, melyek vállalják annak megművelését
 • 50. ~ 46 ~ ● Open source economy: a fizikailag egymástól akár távol levő em- berek olyan virtuális közösségeket alkotnak, ahol megosztják egy- mással tapasztalataikat, s önzetlenül segítik egymást A fenti közösségeknél is megfogalmazódik két markáns kérdés: 1. Milyen társadalmi szabályokat kell alkotni a hatékony együttmű- ködés érdekében? 2. Ezek a szabályok hogyan tarthatóak, tartathatóak be? Ki mentse meg a Földet? Kérdés, hogy a Föld megmentésre szorul-e egyáltalán. A válaszadók ki- sebbik része úgy gondolja, hogy nem szükséges a Föld megmentése, mivel eddigi története során mindig képes volt megújulni, így ez most sem lesz másképp. A többség azonban úgy gondolja, hogy mindenkinek tennie kell valamit, hogy a Föld egy jobb hely legyen, s túllendüljön a jelenlegi siral- mas állapotán. Kérdéses továbbá, hogy meddig terjed az egyén/csoport fe- lelőssége, illetve, hogy a Földet és/vagy az embereket kell-e megmenteni inkább. Ez utóbbi felvetés alapja az, hogy mivel a túlnépesedés, a Föld erőforrásainak kimerülése és kiürülése gyakorlatilag visszafordíthatatlan folyamat, ezért a megoldás az, ha az emberiség egy része, vagy egésze el- hagyja a Földet, s egy másik bolygón kezd új életet. A Marsexpedíciót je- lenleg kétkedve fogadják a vizsgált csoportok tagjai, részint a SciFi, részint a médiahack kategóriába sorolják. A csoporttagok válaszait és javaslatait a Föld megmentésével kapcsolatban úgy rendezem, hogy azt a kérdést vizsgáltam, hogy mi várható el... ● az egyéntől ● a családtól ● az iskolától ● a közösségtől ● a civil szervezetektől ● a profitorientált vállalatoktól és vezetőiktől ● a kormányoktól ● az igazságszolgáltatástól ● a nemzetközi szervezetektől ● a médiától
 • 51. ~ 47 ~ Az egyén felelőssége Az egyén felelőssége leginkább Teréz anya elhíresült idézetével foglalható össze: „Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne”. Ugyanakkor megítélésem szerint az egyénnek nem elég a saját maga portáján rendet raknia, hiszen számos közösség, szervezet tagja is, s így nem vonhatja ki magát a közösségek, szervezetek, csoportok közös, kollektív felelőssége alól sem. A válaszadók leginkább az alábbiakat emel- ték az egyén felelősségével kapcsolatban: ● szelektív hulladékgyűjtés ● a sütőolaj összegyűjtése és leadása az arra kijelölt helyeken ● energiatakarékos fogyasztási eszközök (pl.: hűtő, sütő) ● energiatakarékos világítás (pl.: LED) ● tudatos pénzügyi tervezés, hogy elkerüljék a túlköltekezést és a fe- lesleges dolgok megvásárlását ● a minimumra csökkenteni a hulladékkibocsátást, amit lehet, azt újra kell hasznosítani a háztartáson belül ● ami elromlott, azt meg kell javítani, ahelyett, hogy újat vennénk ● egy háztartásba elég egy gépkocsi (vagy inkább egy sem) ● a tömegközlekedés és kerékpározás előnyben részesítése ● amit lehet, magunk termeljünk meg („a teraszon termett néhány szem saját eper is örömet szerez”) ● a félész és készételek helyett inkább magunk süssünk egészséges alapanyagokból ● a régi, jól bevált, környezetkímélő tisztítószereket használjuk a ke- mikáliák helyett ● napenergia, szélenergia a gáz- és villanyenergia helyett ● ne csöpögjön a csap, ne égjen feleslegesen a villany A család felelőssége A társadalom egysége a család. A gyermek fejlődésére és értékrendjének kialakulására a legnagyobb hatást a család szocializációs közege jelenti (jobb esetben), a család szilárd elképzelése a környezetről, s annak védel- méről alapvető fontossággal bír. A válaszadók ezt így gondolták:
 • 52. ~ 48 ~ ● „Gyakran mentünk el szüleimmel gombászni, ahol édesapám meg- tanított a természet tiszteletére és szeretetére.” ● „Édesapám ezermester. Azt mondta, hogy amíg valamit meg lehet javítani, addig vétek lenne kidobni.” ● „Nagymamámtól lestem el, hogyan kell sütni-főzni. Nagypapámtól pedig megtanultam, miért jó a bió.” ● „Fontos, hogy mindhárom gyerekünk úgy nöjjön fel, hogy szereti az állatokat, a növényeket, a természetet.” ● „Régebben sokkal többet szemeteltem. De mióta gyerekeim van- nak, tudatosan törekszem arra, hogy pozitív példát mutassak ne- kik.” ● „Lehet, hogy egy ökoház többe kerül, mint egy hagyományos, de elég egyszer egy jó házat építeni, amiben aztán évtizedeket töltünk el boldogságban.” ● „Jó döntés volt, hogy a családi házunkat körbeszigeteltük. Több mint 20%-kal csökkent az éves fűtésszámlánk.” Az iskola felelőssége A 6-14, illetve a 14-19 éves kör közötti gyerekekre a család mellett az is- kola van rendszerint a legnagyobb hatással. Az iskola felelőssége sokrétű, hiszen része, hogy az igazgató, vagy az adott munkaközösség vezetője mi- lyen külső előadókat enged be az iskolába. De része az is, hogy a szaktanár szervez-e tanulmányi kirándulásokat, tart-e szakkört és klubfoglalkozást, illetve, hogy eleve a tanórákon belül mit, milyen hangsúllyal, s milyen kontextusban mond a környezet és az élőlények védelméről. Az iskola megítélése változatos volt a vizsgált Facebook csoportok tagjainál. A gya- koribb pozitív vélemények a következők voltak: ● „Jó volt, hogy a földrajztanárunk elvitt minket évente kétszer ta- nulmányi kirándulára, ahol elmondta, hogy mi mit tehetünk az élő- lények védelméért.” ● „Egyik osztálytársam az osztályfőnök szeme láttára tépte ki egy lepke szárnyait. Az osztályfőnök nem büntette meg, hanem mind- annyiunk előtt elmagyarázta neki, hogy mit jelent az állatok tiszte- lete, s hogy mekkora érték az élet.”
 • 53. ~ 49 ~ ● „Azért lettem állatorvos, mert a biológiatanárom elsősorban nem a tananyag automatikus leadására helyezte a hangsúlyt, hanem az élővilágban zajló folyamatok megismerésére.” ● „Etikaórán gyakran beszéltünk arról, hogy egy tanulónak is tehet a környezete védelméért.” ● „Gyakran hívtam meg a tanóráinkra olyan civil szervezeteket, akik az erdők, az állatok, a környezet védelmével foglalkoznak. több di- ákom lett önkéntes a hívószavukra.” ● „Volt olyan egyetemi feladatunk, hogy először olyan tárgyakat kel- lett összegyűjteni, amelyik már teljesen haszontalan volt, majd egy másik csoporttársunknak ezekből kellett valami (újra)hasznosítha- tót csinálni. Nagyon jó feladat volt.” A (helyi) közösség felelőssége Közösség alatt a szociológiában számos csoportot tudunk definiálni, én azonban könyvemben a helyi közösségeket értem alatta, pl.: egy falu kö- zössége, egy lakóközösség, az egy utcában, egy kerületrészen lakók. Falu- helyen rendszerint nem nézték jó szemmel az olyan gazdát, akinek az álla- tai alultápláltak voltak, vagy nem gondozta/művelte a kertjét. Bár a több- ség szerint Magyarországon a helyi közösségek aránya és aktivitása még nem jelentős, számos pozitív példát is lehet találni a vizsgált csoportok be- jegyzései között: ● közösségi kertek létrehozása ● gyerekek számára egy nyugdíjas tanárnő vezetésével környezetis- mereti tábor ● hétvégi közös szemétszedés a közeli kiserdőben ● ökokörök indulása a művelődési házakban (pl.: Palotai ökokör) ● önszerveződő állatvédő csoportok megjelenése ● kiskertklubok indulása nem csak nyugdíjasoknak ● biomagbörze ● tanfolyamok ökogazdálkodás témájában kertvárosi polgárok szá- mára ● szappanfőzés, környezetkímélő mosószerek gyártása közösen ● bio-, vegán receptek megosztása (akár a Facebookon is)
 • 54. ~ 50 ~ A civil szervezetek felelőssége A tisztességesen működő civil szervezetek egy részét (pl.: alapítványok, egyesületek) a társadalom lelkiismeretének is tarthatjuk, hiszen program- jaikkal, akcióikkal a társadalomban levő, vagy a társadalom által (is) elő- idézett problémák kezelésére kínálnak megoldást. A civil szféra sokféle- sége miatt nem lehet egységesen működő és egységes alapelvekre támasz- kodó civil filozófiáról beszélni. Az állatfogyasztás ellen fellépő vegán-jel- legű alapítványok, s pl. az őshonos állatok tartásával foglalkozó alapítvá- nyok között örökös ellentét húzódik meg, hiszen az előbbi mindennemű állati eredetű termék fogyasztását elítéli, míg a másik az őshonos fajtákból (pl.: mangalica) készített húsáruk fogyasztását népszerűsíti. A profitorientált vállalatok és vezetőinek a felelőssége Gerken már az 1990-es évek elején megjósolta, hogy az ezredforduló után a cégeknél a menedzsment gondolkodás markáns részét képezi az ökoló- gus gondolkodás, mely megnyilvánulhat többek között a CSR-ben, illetve a CG-ben is. Az előbbit magyarul a vállalatok társadalmi felelősségválla- lásának lehet fordítani. Komplex tevékenységkört jelent, beleértve az üz- letfelek, a beszállítók, a fogyasztók, az alkalmazottak, a menedzsment, a tulajdonosok, a vállalat közvetlen környezete elvárásainak való minél tel- jesebb megfelelést, s természetesen környezettudatos gondolkodást, a kör- nyezettudatos terméktervezést és -gyártást. A CG – corporate governance – fogalmát magyarul leginkább tudatos, illetve felelős vállalatirányításnak lehet fordítani. Auer (2010) az OECD-kódex elemzése során kitér a CG területeire, melyek: ● az általános vállalatirányítási keretrendszer, ● a részvényesek jogait és a tulajdonosi joggyakorlás, ● a részvényesek érdekérvényesítési lehetőségei, ● a részvényesek egyenlő és méltányos kezelése, ● egyéb érdekeltek szerepe, ● a közzététel és az átláthatóság, ● a vezető testületek feladatai, ● a feladatmegosztás az igazgatóság és a vállalatvezetés között,
 • 55. ~ 51 ~ ● az igazgatóság összetételének meghatározása (független igazgató- sági tagok szerepe), ● belső kontrollmechanizmusok rendszerének irányítása és működ- tetése. A CSR és a CG fogalmát a vizsgált csoportok tagjai eltérően értékelték. Egy részük nem hallott még ezekről (különösen a CG-ről), akik hallottak, azok pedig többnyire fenntartással kezelték ezeket, mivel úgy gondolják, hogy a CSR a társadalmat sanyargató kommunikációs módszerek közé tar- tozik, s célja a gátlástalan tőkeorientáltság elkendőzése negédes szloge- nekkel és látszatakciókkal. Ilyen látszatakciónak gondolják: ● az állatkert egy állatának örökbefogadása ● szemétszedési akció (évente egyszer néhány órában erős médaitá- mogatottság mellett) ● szelektív hulladékgyűjtés az akció ideje alatt (utána mindenki visz- szatér a régi szemetelési szokásaihoz) ● egészségtudatos kampányok, s a végén hatalmas eszem-iszom A kormányok felelőssége A jog- és államfilozófia kedvelt vizsgálódási területe, hogy felelősségre vonható-e a kormány, s ha igen, akkor milyen mértékben. A kormányok rendszerint minisztériumi, vagy államtitkári szinten kezelik a környezet- és vízvédelem ügyét, s nem egy esetben létrehoznak olyan tárcaközi hát- térintézményeket/osztályokat, amelyek pl.: az ipari fejlődés és a környe- zetvédelem viszonyát hivatottak elősegíteni. A környezetvédelmi minisz- térium több évre szóló környezet- és vízvédelmi stratégiát dolgoz ki, mely- nek megvalósításában részint saját háttérintézményei, részint más állami és szükség esetén nem csak állami szervezetek is részt vesznek (pl.: alapít- ványok). A kormányok feladata az is, hogy az országhatárokon átívelő kör- nyezeti ártalmak megjelenésekor hatékonyan dolgozzanak együtt az érin- tett országok környezetvédelmi minisztériumaival/államtitkárságaival. A törvények megalkotása és végső elfogadása ugyancsak kormányzati fel- adat, ahogy a Parlament hivatalos weboldalán olvasható „törvényt a köz- társasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely képviselő kezdeményezhet. A törvénykezdeményezés azt jelenti, hogy az