Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

menaxhimi i operacioneve - vehbi rama

7.548 Aufrufe

Veröffentlicht am

.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

menaxhimi i operacioneve - vehbi rama

 1. 1. • Pse e studiojme menaxhimin e operacioneve: • 1.eshte njeri prej 3 funkioneve ne ndermarrje(marketingu,financimi dhe operacionet-prodhimi) • 2.Duam qe te dijme se si prodhohen mallrat dhe sherbimet, • 3.Per te ditur se qfar bejne menaxheret e operacioneve dhe 4.eshte pjese e kushtueshme e ndermarrjes • Qfar eshte menaxhimi i operacioneve ?-Qdo biznes menaxhohet nepermjet 3 funksioneve :fiancave,marketingut dhe operacioneve.Menaxhimi i operacioneve perfaqeson ate funksion te biznesit qe planifikon,organizon,drejton dhe kontrollon burimet qe nevojiten per te prodhuar produktet dhe sherbimet e kompanise. • -Roli i menaxhimit te operacioneve eshte te transformoje inputet(njerzit,pajisjet,teknologjia,materialet dhe informacionet)e kompanise ne outpute(produkte dhe sherbime)finale • -Inputet per proceset :materialet,informacioni,klientet.Paketa tjeter e inputeve jane burime te cilat veprojne mbi burimet qe transformohen,e keto jane:Fasilitetet-infrastruktura,Stafi. • -Outputet nga procesi:*Produktet pergjithesisht jane te prekshme,ndersa burimet jo,*sherbimet shpesh jane unike,*sherbimet kane nderveprim te larte me klientet,*shpesh sherbimet bazohen tek njohurite
 2. 2. • Vendimet per kapac. Jane kritike per ndermarrjen:kan ndikim real ne aftesin e ndermarrjes • 2) ndikojn ne kostone operimit • 3) Kapaciteti eshte determinues kryesor i kostos fillestare • 4) perfshijn angazhimet afatgjata • 5) ndikojn ne konkurenc • 6) ndikojn ne lehtsimin e menaxhimit • 7) globalizimi ka rritur rendsin dhe kompleksitetin e vendimeve te kapac
 3. 3. • Plani i procesit – permban teresin e dokumenteve qe detajon specifikime te prodh dhe sherbimeve. • Perfshijn: - vizatimet e dizajnuara te projektit te produktit, - listen e materialeve dhe pjeseve te perfshira ne produkt, • - diagramin e montimit apo diagramin e struktures se prod., - grafikun e operacioneve, - skemen e rrugeve. • Projektimi i sherbimit • - Ka ngjashmeri dhe ndryshmeri ndermjet produktit dhe sherbimit • - Projektimi i produktit dhe shperndarja ndahen ne koh, ndersa projektimi i sherbimit zakonisht krijohen dhe shperndahen ne te njejten koh. • Ndryshimet ndermjet projektimit te produktit dhe sherbimit • Projektimi i Prod.=( produktet e prekshme, produktet ruhen, prod.krijohen dhe mandej shperndahen, prod. Nuk jane shum te dukshme per klientet ) • Projektimi i sherb.=( te pa prekshme, nuk ruhen, krijohen dhe shperndahen ne t njejten koh, sherb.jane me teper te dukshme per klientin).
 4. 4. • . Projektimi i prcesit eshte zgjedhja e: • inputeve • operacioneve • rrugeve tekonologjike • metodave per prodhimin e te mirave dhe sherbimeve. • • Proceset perbejn thelbin e menaxh. Te operacioneve.Ato transformojn inputet ne outpute • - perbejn avantazhin konkurues te firmes • Vendimet per procesin reflektojn se si firma ka zgjedhur per te konkuruar ne treg • perforcojn vendimet e mara per produktin dhe • lehtsojn arritjen e qellimeve per nderrmarjen. • Kur kerkohen te mirren Vendimet per zgjedhjen e procesit do te duhet te percaktohen
 5. 5. • Fazat e projektimit • - gjenerimi i konceptit • - shfaqja e konceptit • - projekti paraprak • - vlersimi e permirsimi • - prototipi e projekti final • • Gjenerimi i konceptit • - Idea per konceptet e reja te prod/sherbimit mund te vin nga burimet jasht ndermarrjes, sikurse nga klientet apo konkurentet dhe nga burimet brenda ndermarrjes si p.sh. nga stafi, ose nga departamenti i kerkim zhvillimit. • - Idet nga klientet • - Degjimi i klienteve • - Idet nga konkurentet • • Idete nga stafi • - Idet nga kerkimi dhe zhvillimi • - shfaqja e konceptit • - fizibiliteti i variantit te projektit, a mund te bejm at ? • - pranueshmeria e variantit te projektit, a duam per ta bere at ? • - risku i cdo varianti projekti 0, a duamqe te marrim riskun mbi vete ?
 6. 6. • Faktoret qe rrisin mundesit dhe kercnimet mund te jen: • ndryshimi ekonomik • ndryshimi social dhe demografik • ndryshimi politik apo ligjor • ndryshimet ne konkurenc (p.sh prod/sherbime te reja apo te ndryshme ) • ndryshimet teknologjike • Cfare projektohet ne nje prod/sherbim • Gjitha prod./sherbimet kan 3 aspekte • KONCEPTIN - i cili eshte kuptimi i permbajtjes, perdorimit dhe vleres se prod/sherbimit • PAKETA – e komponentit te prod7sherb qe siguron ato perfitime te percaktuara tek koncepti • PROQESI – i cili percakton menyren sipas te ciles prod/sherb do te krijohet edhe shperndahet.
 7. 7. • Projektet mund te konsiderohen si nje ser aktivitetesh dhe detyrash qe: • Kane nje objektiv specifik qe duhet te perfundoj brenda specifikimeve te percaktuara. • Kan afat fillimi dhe perfundimi te percaktuar • Kan limite ne financim • Konsumojn burime njerzore dhe jonjerzore dhe jane shume funksional. • Cdo projekt mund te kushtezohet ne menyra te ndryshme nga: QELLIMI , KOHA, KOSTOJA.
 8. 8. • Struktura e zinxhirit te furnizimit te nji kompanie ka tre komponente: - furnitoret e jashtem - funksionet e brendshme te kompanise - distributoret e jashtem • Tregtia elektronike tregetia elektronike percakton se si perdorimi i internetit dhe web per te kryer biznes. Tregetia elektronike eshte e ndryshme nga e- biznesi per faktin qe e- biznesi irohet transaksioneve dhe porosive brenda ndermarrjes • - tregtia elektronike biznes me biznes(b2b) - tregtia elektronike biznes me klient(b2c) - tregtia elektronike konsumator me konsumator (c2c) - tregtia elektronike me celular(m- tregtia)
 9. 9. • Karakteristikat e produkteve • Produkti mund te rishitet,mund te mbahet reserve,disa aspekte te cilesise jane te matshme,shitja eshte e dallueshme nga sherbimi,produkti eshte i transportueshem,vendodhja e njesise prodhuese eshte e rendesishme per kosoton,automatizimi eshte i thjeshte,te ardhurat gjenerohen kryesisht nga produktet etj. • • Karakteristikat e sherbimeve • Rishitja e sherbimit e pazakonshme,shume sherbime nuk mund te ruhen,shume aspkte te ciliesise eshte veshtire te maten,shtija eshte pjese e sherbimit,vendodhja e kryerjese se sherbimit eshte e rendesishme per kontaktin me klientin,sherbimi shpesh eshte veshtire te automatizohet
 10. 10. • Pergjegjesite direkte te menaxhimit te operacioneve:Kuptimi i objektivave strategjike te operacioneve,Zhvillimi i strategjise se operacioneve te organizates,projektimi i produkteve,sherbimeve dhe proceseve te operacioneve,planifikimi dhe kontrolli i operacioneve • Pergjegjesite indirekte te meanxhimit te operacioneve:Te informoje funksione tjera ne lidhje me mundesite dhe kufizimet e operacionit,Te diskutoje me funksionet tjera per ndojne modifikim per perfitim te te dyjave paleve,Te inkurajoje funksionet tjera qe te sugjerojne menyrat sipas te cilave operacionet mund te permiresojne sherbimet ne pjesen tjeter te organizates • • Menaxhimi i operacioneve eshte i rendesishem per disa arsye • 1.Ai mund te reduktoje koston e prodhimit te produkteve dhe sherbimeve per te qene efiqient • 2.Mund te rrise te ardhurat duke rritur kenaqjen e klientit nepermjet cilisese se mallit dhe te sherbimit • 3.Mund te reduktoje sasine e investimeve duke rritur kapacitetin e operacionve duke qene inovatore ne perdorimin e burimeve ekonomike • 4.Mund te siguroje bazat per permiresimin ne teardhmen nepermjet ndertimit ten je baze solide te aftesive dhe njohurive per operacionet brenda biznesit
 11. 11. • • Roli i funksionimit te operacioneve ne strategjine e biznesit • -Roli baze i operacioneve eshte zbatimi i strategjise.Shumica e kompanive kane strategjine e tyre,por zbatimin praktik te ketyre strategjive e mundesojne operacionet.Strategjia nuk mund te preket e a s te shihet,por ajo qe mund te shihet eshte se si operacionet funksionojne praktikisht. • -Roli tjeter i operacioneve eshte qe te mbeshtes strategjine.Nje rol tjeter eshte qe te udheheqe strategjine duke i dhene asaj nje avantazh unik dhe afatgjate. • • Roli i startegjise se operacioneve • -Roli i strategjise se operacioneve eshte qe te jap planin e funksionit te operacionve ne menyre qe te mundesohet perdorimi me i mire i burimeve.Strategjia e operacioneve specifikon polotikat dhe planet per perdorimin e burimeve te ndermarrjes ne mbeshtetje te strategjise se saj konkuruese afategjate.
 12. 12. • Strategjia e biznesit percakton planin afategjate te kompanise • Strategjia e marketingut • Percakton planet e marketingut per te mbeshtete startegjine e biznesit • Strategjia e operacioneve • Nderton planin per funksionimin e operacioneve per te mbeshtet strategjine e biznesit • Strategjia e financave • Nderton planin financiar per te mbeshtet strategjine e biznesit
 13. 13. • Stategjia e operacioneve perfshine dislokimin,permasat dhe madhesite e ndermarrjes,llojin e makinarive dhe pajisjeve qe do te perdoren,aftesise e punetoreve qe kerkohen,perdorimin e teknologjise,te proceseve,cilesin si dhe metodat e kontrollit • 3.Kompetencat unike • -Kompetencat unike perfshijne aftesite special te punetoreve si ekspertiza ne dhenien e sherbimeve sipas kerkeses se klienteve apo njohurite ne teknologjine e informacionit.Si shembull mund te jete perdorimi i pajisjeve fleksibile.
 14. 14. • Strategjia e operacioneve lidhe strategjine e biznesit me funksionimin e operacioneve.Kjo strategji fokusohet tek aspektet specifike te oepracioneve qe i sigurojne kompanise avantazh konkurues.Keto aftesi quhen prioritete konkuruese • -Projekti eshte nje perpjekje e perkoheshme qe ndermerret per te krijuar nje produkt apo sherbim unik.Projekti perfshine ndermarrjen e nje sere aktivitetesh te nderlidhura dhe te koordinuara qe orientohen drejt arritjes se nje qellimi qe kane nje kohezgjatje te percaktuar dhe qe jane pothuajse te gjitha unike deri ne nje far shkalle
 15. 15. • CIKLI I JETES SE PRODUKTIT • Prokukti kalon neper disa faza:Futja,Rritja,Maturimi dhe Renja e produktit • Ndryshimet ndermjet projektimit te produktit dhe projektimi te Sherbimit • Produket Sherbimet Jan te prkshme ndersa sherbimet JO Njeher krijohen tani shperndahen Krijohen dhe shperndahen Njehkosisht Produktet nuk jan shume Ndersa Sherbimet te dukshme per Klient Jan te Dukshme Per klient
 16. 16. • PROJEKTIMI I PROCESIT TE PRODHIMIT • -Objektivi i projektimit si per produktet,ashtu edhe per sherbimet eshte qe te kenaqe klientet duke permbushur nevojat dhe parashikimet e tyre.Projektimi i produktit/sherbimit mund te shihet si nje process qe ka nisje dhe perfundim klientin.Qfar te projektohet ne nje sherbim apo produkt?-Te gjitha produktet dhe sherbimet mund te konsiderohen se kane 3 aspekte:1.KONCEPTIN- i cili eshte kuptim i permbajtjes,perdorimit dhe vleres se sherbimit apo produktit,2.PAKETA- e komponentit te produktit /sherbimit qe siguron ato perfitime te percaktuara tek koncepti,3.PROCESI- i cili percakton menyren sipas se ciles produkti apo sherbimi do te krijohet apo shperndahet. • • -Krijimi i projekteve per produktet/sherbimet eshte ne vetvete nje process i cili perputhet me skemen e pergjithshme INPUT------- Transformim------------------OUTPUT • -Projektimi i procesit te prodhimit ndikon drejteprdrejt ne produktivitetin pasi shume nga inputet ne raportin output/input percaktohen gjat projektimit te procesit.Megjithate zgjedhjet e projektimit te proccesit nuk behen menjehere sepse projektimi i procesit eshte nje aktivitet i vazhdueshem.
 17. 17. • LIDHJA E PROJEKTIMIT TE PRODUKTIT DHE ZGJEDHJA E PROCESIT • -1.Lloji i produktit qe nje kompani prodhon percakton edhe operacionet qe nevojiten,2.Vendimet e projektimit te produktit ,3.Prioritetet konkuruese,4.Sistemet e makinerive dhe pajisjet,5.Strategjia e produkt dherbimit • • PLANIFIKIMI I PROCESIT • -Planifikimi i procesit percakton se si do te prodhohet nje produkt apo si do te jepet nje sherbim.Planifikimi percakton se cilet komponente do te prodhohen brenda per brenda dhe cilet do te blihen nga furnitori,zgjedh proceset dhe pajisjet specifike dhe zhvillon e dokumenton specifikimet per prodhimin dhe shperndarjen. • • Vendimi te prodhosh apo te blesh-marra e vendimeve te prodhosh apo te blesh lidhet me vlersimin e faktoreve qe jane:Koson,Kapacitetin,Cilisia,Shpejtesia,Siguria dhe ekspertiza • • Zgjedhja e pajisjes specifike-disa faktore te rendesishem jane:kostot e blerjes,operimit,kursimet vjetore,rritja e te ardhurave,analiza e zevendesimit,risku dhe pasiguria.
 18. 18. • MENAXHIMI DHE PLANIFIKIMI I KAPACITETIT • -Parashikimet behen per te planifikuar per te ardhmen.Modelet e parashikimeve kane karakteristika te perbashketa: • 1.Rralle here jaane perfekte,2.Parashikimet jane me te sakta per grupe artikujsh se sa per artikuj individual,3.Parashimimet jane me te sakta per periudhe kohe me te shkurter se sa per periudhe me te gjate • Pyetjet kryesore qe lidhen me planifikimin e kapacitetit jane:1.Qfare lloji kapaciteti nevojitet?,2.Sa kapacitet nevojitet?,3.Kur ky kapacitet nevojitet? • • -Parashikimet perbejne inputin kryesor per tu pergjigjur pergjigjur pyetjes se sa kapacitet nevojitet
 19. 19. • Kapaciteti mund te shikohet ne dy menyra: • 1.Sasia maksimale e outputeve per nje njesi kohe dhe • 2.SI njesi te burimeve ne dispozicion • -Planifikimi i kapacitetit ne nje kompani mund te kryhet zakonisht ne dy nivele: • 1.Niveli i pare i vendimeve te kapacitetit eshte i karakterit strategjik dhe afategjat,e qe keto vendime kane te bejne me investimet ne makineri e pajisje te reja prodhuese qe do te duhet te behen ,jane te natyres strategjike qe kerkojne shpenzime te medha kapitale dhe kane ndikim te madh ne aftesine e kompanise per te drejtuar biznesin. • 2.Niveli i dyte i vendimeve te kapacitetit eshte me taktik ne natyre,qe fokusohet ne probleme afateshkurtera duke perfshire planifikimin e fuqise punetore,te rezervave dhe perdorimin dite pas dite te makinerive • -Planifikimi i kapaciteit eshte proces i percaktimit te sasise se outputit qe mund te arrihet nga njesia prodhuese.Nese kompania nuk planifikon ne menyre korrekte kapacitetin ose nuk do te kete sasi outouti te mjaftueshme per te permushur kerkesat e klienteve ose do te kete kapacitet te teoert qe do te rrine. • -Planifikimi i kapacitetit eshte i rendesishem nese kompania do qe te rrise dhe te perfitoje nga kerkesa.
 20. 20. • EKONOMITE E SHKALLES • -Koncepti i njohur si ekonomi e shkalles percakton qe kosoto mesatare per njesi e sherbimit ose mallit mund te reduktohen duke rritur sasine e saj te outputit.Ka 4 shkaqe kryesore se perse ekonomite e shkalles mund te qojne kosoton drejt uljes kur rritet outputi e keto jane:1.Shperndarja e kostos fikse • 2.Reduktimi i kosotos se ndertimit • 3.Shkurtimi i kosotos ose materialeve te blear • 4.Gjetja e avantazheve te procesit
 21. 21. • Modelet jan para=afrime me ate qka qe deshirojme te arrijm ose te realizojm Modelet ndahen ne • ---- Pershkruse Matematikore-statistikore skematike fizike Hapat ne procesin e parashikimit eshte vlersimi dhe analizimi I te dhenave te duhura kapaciteti ndikon me se shumti ne Kosto
 22. 22. • Kapaciteti mund te definohet si sasia maksimale e outputeve per nje njesi kohe ose sa burime I kemi ne ne dispozicion Planifikimi I kapacitetit eshte proces I peraktimit te sasis se outputit qe mund te arrihet nga njesia prodhuese Ekonomia e shkalles percakton koston mesatare per njesi te sherbimit ndersa Disekonomia e shkalles eshte nje moment kur njesia prodhuse mund te jete shum e madhe ose mund te jet shum e vogel
 23. 23. • Matja e kapaciteteve behet me madhesit hyrse dhe ato dalese ndersa dy mates ta kapacitetit jane: K.i produktit dhe K.Efektiv • Projekti eshte nje sekuenc e aktiviteteve unike I cili ka nje synim apo qellim kryesor dhe duhet te perfundoj ne kohen e caktuar K.i projektuar eshte sasia e maksimumit te outputeve qe mund te arrihet nga nje njesi prodhuse ne kushtet ideale K.efektiv eshte saia e outputeve per nje njesi kohe qe mund te sigurohet ne kushtet REALE

×