Teum bulletin special issue final

doragk

TEUM special issue 20 years

BIANNUAL
BULLETIN
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ (Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.)
ISSN 2585-2620
Special Issue 2020
Χρυσάνθη
Παλάζη
Πρόεδρος
Κοινωφελούς
Επιχείρησης του
Δήμου Σερρών
(Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) στο πλαίσιο των κατα-
στατικών αρμοδιοτήτων της και της εφαρμογής πολιτικών για την προβολή
πολιτιστικών αγαθών, στηρίζει με χαρά και τιμή πρωτοβουλίες όπως αυτή
της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας (Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.) για την εκτύπω-
ση αντιτύπων του επετειακού τεύχους με τίτλο «Open Spaces” (Ανοιχτοί Χώ-
ροι) λόγω της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών από την ίδρυση της Ένωσης.
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο τεύχος, που παρουσιάζει τις δράσεις της
Ένωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, που άπτονται της πολιτιστι-
κής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας και εκτείνονται χρονικά
από το 2000 έως και σήμερα, σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών και την
Κ.Ε.ΔΗ.Σ., όσο και με άλλους φορείς και τοπικές αρχές, με σκοπό την ανά-
δειξη του πολιτισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Μακάρι η πρωτοβουλία αυτή να βρει συνεχιστές. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα είναι πάντα
αρωγός και συμπαραστάτης σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Καλοτάξιδο!
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΛΑΖΗ—ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Mε μεγάλη μου χαρά απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό στον Σύλλογό σας, που
μετράει ήδη 20 χρόνια δημιουργικής πορείας στα εκπαιδευτικά πράγματα του
τόπου μας.
Είναι, πράγματι, σημαντικό οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην δημόσια
εκπαίδευση, να αναπτύσσουν δράσεις, πέρα και έξω από τα στενά υπαλληλι-
κά τους καθήκοντα. Αποδεικνύουν, έτσι, ότι εμφορούνται από πνεύμα αληθι-
νής Παιδείας και όχι στείρας εκμάθησης γνώσεων.
Οι ιστορικές εξελίξεις οδήγησαν την αγγλική γλώσσα στην κυρίαρχη θέση,
σήμερα, παγκοσμίως, καθιστάμενη ως η γλώσσα συνεννόησης μεταξύ όλων
των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, πολιτιστικού υπόβα-
θρου. Σε συνδυασμό, δε, και με την ταχύτατη εξάπλωση των πληροφοριών
μέσω του διαδικτύου, η άγνοια της αγγλικής γλώσσας, σήμερα, ουσιαστικά
οδηγεί στον αποκλεισμό από την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και εξέλι-
ξη.
Είναι επομένως, πολύ σημαντικό το έργο που καλείσθε να επιτελέσετε προς
όφελος της νέας γενιάς, που αποτελεί το μέλλον της κοινωνίας μας.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στις δράσεις της Ένωσής
σας προς όφελος των μελών και των μαθητών σας.
Παναγιώτης
Σπυρόπουλος
Αντι-
Περιφερειάρχης
Σερρών
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ —
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Page 2
Special Issue 2020
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε φορά
που διαπιστώνω πως μέλη της εκ-
παιδευτικής μας κοινότητας λειτουρ-
γούν σε πλαίσιο και εκτός των υπη-
ρεσιακών τους υποχρεώσεων και
χαίρομαι να ενημερώνομαι για τις
δράσεις και την κοινωνική ευαισθη-
τοποίηση των συλλόγων στους ο-
ποίους συμμετέχουν. Θα ήθελα να
σας συγχαρώ για τα είκοσι χρόνια
προσφοράς στον κλάδο της Αγγλι-
κής Γλώσσας και στον εκπαιδευτικό
κόσμο. Οι ποικίλες δράσεις Πολιτι-
στικού και Λογοτεχνικού Περιεχομέ-
νου και η εθελοντική σας ενεργοποί-
ηση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης είναι παραδείγματα προς μίμη-
ση όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα αλλά και στην κοινωνία μας
γενικότερα.
Η διδασκαλία του μαθήματος της
αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη
και επιβεβλημένη, καθώς οι μαθητές
αποκτούν την απαιτούμενη γλωσσι-
κή κατάρτιση τόσο ως προσόν εκ-
παιδευτικής και επαγγελματικής εξέ-
λιξης όσο και ως μέσο ανάπτυξης
διαπολιτισμικής συνείδησης με στό-
χο την ευρύτερη διαπαιδαγώγηση
του μαθητή. Ταυτόχρονα η επικοινω-
νιακή φύση του μαθήματος και η α-
ξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για
τη διδασκαλία του μαθήματος βοηθά
στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλού
επιπέδου. Για το λόγο αυτό, η διδα-
σκαλία της Αγγλικής Γλώσσας ενι-
σχύθηκε πρόσφατα και επεκτάθηκε
και στο Νηπιαγωγείο.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τις
δράσεις του συλλόγου σας, σας
συγχαίρω για τη συλλογική σας
προσφορά και σας διαβεβαιώνω
πως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
είναι πάντα αρωγός και συμπαρα-
στάτης των ανθρώπων που ονειρεύ-
ονται ένα καλύτερο μέλλον για την
παιδεία, μέσα στους οποίους εντάσ-
σεστε κι εσείς.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ KOΠΤΣΗ — ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Page 3
Special Issue 2020
Kόπτσης
Αλέξανδρος
Περιφερειακός
Διευθυντής
Εκπαίδευσης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
πτυχή της λειτουργίας
του.
Αποστολή μιας Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης
είναι –μεταξύ πολλών
άλλων- η αξιοποίηση
όλων των τοπικών φο-
ρέων με σκοπό τη βελ-
τίωση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών εκπαί-
δευσης προς την εκ-
παιδευτική μας κοινό-
τητα. Ευτυχής συγκυρί-
α, όταν υπάρχουν φο-
ρείς που με το έργο
τους και τις πρωτοβου-
λίες τους συνεισφέρουν
σε αυτή την αποστολή.
Μια τέτοια περίπτωση
είναι η Μακεδονική
Ένωση Καθηγητών
Αγγλικής Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης Νο-
μού Σερρών
(ΜΕΚΑΔΕΣ).
Στη Διεύθυνση, είχαμε
την ευκαιρία τα τελευ-
ταία χρόνια να αξιοποι-
ήσουμε πολλές πτυχές
του έργου της Ένωσης:
εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, καινοτόμες ιδέες,
επιμορφωτικές δρά-
σεις, ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και σημαντι-
κές πρωτοβουλίες και
εκδηλώσεις που δεν
περιορίζονται στο γνω-
στικό πεδίο των μελών
της Ένωσης, αλλά συ-
νιστούν προστιθέμενη
αξία για όλους τους
εκπαιδευτικούς της Δι-
εύθυνσης.
Με ευκαιρία, λοιπόν,
την έκδοση του επε-
τειακού τεύχους για τα
20 χρόνια από την
ίδρυση της ΜΕΚΑΔΕΣ,
θέλουμε να συγχαρού-
με το παρόν και τα
προηγούμενα διοικητι-
κά συμβούλια για την
εξαιρετική συνεργασία
αλλά και κάθε μέλος
της Ένωσης για το ε-
ξαιρετικό έργο που
προσφέρουν στις σχο-
λικές τους μονάδες.
Θέλουμε, επίσης, να
σας ευχαριστήσουμε
θερμά για όλες αυτές
τις σημαντικές δράσεις
που κάθε χρόνο σχε-
διάζετε για τις σχολικές
μονάδες ευθύνης μας.
Είμαστε σίγουροι ότι η
συνεργασία αυτή θα
συνεχιστεί και στο μέλ-
λον και θα έχουμε την
ευκαιρία να συνδιοργα-
νώσουμε νέες δράσεις
και να στηρίξουμε νέες
πρωτοβουλίες σας. Ευ-
χόμαστε να είναι καλο-
τάξιδο το επετειακό
σας τεύχος. Εμείς από
την πλευρά μας, ως
Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, δεσμευόμαστε ότι
θα συνεχίσουμε να
διευκολύνουμε και να
στηρίζουμε τις δράσεις
σας, αφοσιωμένοι στο
όραμά μας για ένα σχο-
λείο στο οποίο οι αρχές
της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας
θα χαρακτηρίζουν κάθε
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Page 4 Special Issue 2020
Καραβασίλης
Ιωάννης
Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Σερρών
Με αφορμή τη συμπλή-
ρωση είκοσι χρόνων
από την ίδρυση της
Μακεδονικής Ένωσης
Καθηγη-
τών Αγγλικής Δημόσιας
Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Ν. Σερ-
ρών απευθύνω εγκάρ-
διο χαιρετισμό στην
Πρόεδρο, κα Γκένιου
Θεοδώρα, και τα μέλη
της Ένωσης, συγχαίρο-
ντας τους για την πολυ-
ετή και πολύπλευρη
δράση τους.
Η σημασία της γλωσ-
σομάθειας, και κυρίως
η εκμάθηση της αγγλι-
κής γλώσσας, είναι α-
διαπραγμάτευτη και
αναμφισβήτητη. Οι εκ-
παιδευτικοί της
Ένωσης με το μεράκι
και τη δημιουργικότητά
τους πρωτοπορούν σε
δράσεις και προγράμ-
ματα, με αποτέλεσμα
την κινητοποίηση των
μαθητών/-τριών τους,
την υποστήριξη των
συναδέλφων τους και
τη διάχυση των αντί-
στοιχων αποτελεσμά-
των. Έτσι, με τον κα-
τάλληλο συντονισμό
και καθοδήγηση, κα-
θώς και με την επιμόρ-
φωση των καθηγητών
αγγλικής γλώσσας, η
Πρόεδρος και τα μέλη
της Ένωσης έχουν α-
ναδείξει το επιτυχημέ-
νο έργο των συναδέλ-
φων τους εκπαιδευτι-
κών.
Στην προσπάθειά τους
αυτή θα είμαι πάντα
ένθερμος υποστηρι-
κτής και αρωγός και
πιστεύω ότι το 2021
θα είναι άλλος ένας
χρόνος επιτυχημένων
δράσεων που αναβαθ-
μίζουν το ρόλο των εκ-
παιδευτικών στη δημό-
σια εκπαίδευση.
Εύχομαι σε όλους μας
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το 2021!
Special Issue 2020 Page 5
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΙΖΟΥ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ρίζος
Στυλιανός
Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Σερρών
Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Ν. Σερρών, παρόλο που έχει ένα σχετικά
μικρό αριθμό μελών, αναπτύσσει πληθώρα δράσεων κάθε έτος. Επί είκοσι
χρόνια τα μέλη της Ένωσης πραγματοποιούν επιμορφωτικές και εκπαιδευτι-
κές ημερίδες, σεμινάρια με ευρύ φάσμα αντικειμένων, εκδηλώσεις εξειδικευ-
μένου και γενικού ενδιαφέροντος, συμμετέχουν σε διοργανώσεις του Δήμου,
των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβού-
λων-Συντονιστών Εκπαίδευσης και άλλων επιστημονικών ενώσεων. Παράλ-
ληλα, παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα κλαδικά προβλήματα που προκύ-
πτουν καταθέτοντας προτάσεις και επιχειρήματα των θέσεων της Ένωσης.
Αξίζουν συγχαρητήρια στο τωρινό Δ.Σ της Ένωσης και την άοκνη Πρόεδρο
κ. Γκένιου Θεοδώρα, καθώς και σε όλα τα Δ.Σ στην ιστορία της Ένωσης, για
την προσφορά τους τόσο στην τοπική κοινωνία των Σερρών όσο και στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουν το πολυσήμαντο
έργο τους.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ—ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΜΕ
ΣΕΡΡΩΝ
Page 6 Special Issue 2020
Πάνου
Ελευθερία
Πρόεδρος
ΕΛΜΕ
ΣΕΡΡΩΝ
Special Issue 2020
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση να χαιρετίσω
το επετειακό σας αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης
Καθηγητών Αγγλικής στις Σέρρες.
Η ίδρυση Τοπικών Ενώσεων με στόχο την προαγωγή και βελτίωση του μα-
θήματος της Αγγλικής γλώσσας και την στήριξη συναδέλφων στο δημόσιο
σχολείο υπήρξε η επιδίωξη μου από το 1998 οπότε ανέλαβα υπηρεσία ως
Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής στην Βόρεια Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα εμπνευσμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία
των Σερρών, προτάσσοντας το συλλογικό σκοπό και όραμα διαθέσανε
άπειρο προσωπικό χρόνο, δουλέψανε σκληρά και ιδρύσανε την Ένωση
Καθηγητών Αγγλικής Σερρών-Δράμας.
Χαιρετίζω την συνεχή και δυναμική παρουσία της Ένωσης, με τις αξιόλο-
γες δράσεις σας και εύχομαι σ εσάς ως συνεχιστές του οράματος μας, υγεί-
α και δύναμη για την επίτευξη των στόχων σας.
Δρ Αγγελική Δεληγιάννη
Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής
Special Issue 2020
Page 8
Φώτο: η κ. Αγγελική Δεληγιάννη και ο κ. Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος. Πάρεδρος ε.θ. του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου
Δεληγιάννη
Αγγελική
Ιδρυτικό
μέλος,
Πρώην
Επίτιμη
Σχολική
Σύμβουλος
Αγγλικής
Γλώσσας
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΗ
Special Issue 2020
It only feels like yesterday when it all got started. I am looking back to when
we first met to found TEUM (Serres – Drama). A dream and an adventure:
there was a vision, passion, difficulties, hard work …
Yet, here we are 20 years later. TEUM has changed, developed, flourished
beyond all our imagination and expectations at that time.
Since then, TEUM members and especially all TEUM Board members have
demonstrated passion, dedication, collaboration and hard work and have
managed to walk a long way for TEUM to thrive.
Thank you for becoming part of our dream 20 years ago and for making it
come true. I am proud that you kept the union alive with your inspiration,
motivation and effort.
We, YOU, have a good reason to look back on what you have done and
celebrate. Do this with satisfaction, happiness and pride, because you have
done a great job.
I wish I could congratulate each one of you in person.
Many wishes for future success and for many more great days to come.
Page 9
Σκενδέρης
Θεόδωρος
Ιδρυτικό
μέλος,
Πρώτος
Πρόεδρος της
ΜΕΚΑΔΕΣΔ,
Πρώην
Σχολικός
Σύμβουλος
Αγγλικής
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
Special Issue 2020
Page 10
Κωνσταντία
Αμανατίδου
Σχολική
Σύμβουλος
Αγγλικής
Γλώσσας
2012-2018
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Τα έξι χρόνια της συνεργασίας μας ήταν δύσκολα, ήταν όμως και δημιουργικά για
την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Δύσκολα οικονομικά, λόγω της πολύ-
πλευρης κρίσης, και ταυτόχρονα δημιουργικά, αφού την περίοδο αυτή υιοθετήθη-
καν στην εκπαίδευση και ειδικά στην διδασκαλία της Αγγλικής σημαντικές καινοτο-
μίες, όπως η εισαγωγή του μαθήματος στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Δημοτι-
κού, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας τους, τα νέα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου, η ψηφιοποίηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού, το κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας, η τράπεζα θεμάτων και πολλές άλλες, μερικές από τις όποιες δυ-
στυχώς ακυρώθηκαν αργότερα και άλλες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Οι δυσκολίες δεν μας απογοήτευσαν, αντιθέτως μέσα από την συνεργασία και την
αλληλεγγύη μας, τις μετατρέψαμε σε θέληση και παραγωγική δουλειά για τους
μαθητές και τις μαθήτριες.
Ταυτόχρονα, το ανοικτό και εξωστρεφές πνεύμα των καθηγητών αγγλικής, δη-
μιούργημα του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους πεδίου, έδωσε νόημα και
περιεχόμενο στην διδασκαλία της Αγγλικής, αγκαλιάζοντας χωρίς δισταγμούς τις
διδακτικές θεσμικές και τεχνολογικές καινοτομίες.
Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αποτυπώνονται μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα στη κοινωνία, την εργασία, τον πολιτισμό, τις επιστήμες, την οικονομία, γι
αυτό και μερικοί που προσδοκούν άμεσα οφέλη τα υποτιμούν, παρ΄ ότι είναι η πιο
ουσιαστική επένδυση κάθε οργανωμένης κοινωνίας, ειδικά στην εποχή όπου η
γνώση, είναι το θεμέλιο κάθε θετικής εξέλιξης για τα άτομα και την ανθρωπότητα.
Σε μια τέτοια αντιφατική περίοδο μόνο έπαινος αξίζει στην Ένωσή σας, που όχι
μόνο δεν έχασε τίποτα από την δημιουργική ορμή των πρώτων χρόνων της συ-
γκρότησής της, αλλά ενίσχυσε τις επιμορφωτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και θε-
σμικές της δραστηριότητες αναβαθμίζοντας την επαγγελματική, μορφωτική και επι-
στημονική ταυτότητα των μελών της, προσφορά στην μεγάλη αποστολή της εκπαί-
δευσης και του εκπαιδευτικού.
Μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώθω που συνεργάστηκα μαζί σας, δηλώνοντας,
πως τα έξι αυτά χρόνια ήταν πολύτιμα και για μένα. Καλή συνέχεια.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΤΤΟΥ
Special Issue 2020
My sincere greetings and heartfelt congratulations on the twenty years of
operation of the State English Teachers’ Union of Serres. Despite the adver-
sities, the time and effort required to spend, it is most admirable that teach-
ers do not cease to aspire to quench their thirst for new paths to knowledge,
building environments of dialogue, challenge and investigation within and
outside of the classroom boundaries, opening up to the local and global
communities.
A fast-changing world in all spheres calls for development of agility, inter-
cultural awareness and social and civic competence besides the convention-
al life and career skills. Teachers who gradually move from the role of the
“Sage-on-the-stage” to that of the “Guide-on-the-side” and the “Meddler-in-
the-middle”, work alongside students weaving knowledge, nurturing the abil-
ity to learn from personally relevant, authentic, meaningful experiences, set-
ting the stage for the development of fully-fledged personalities with demo-
cratic values, increasing understanding of the world and sensitivity to others’
well-being and feelings.
With such inquisitive, dynamic, forward-looking teachers who crave for crea-
tivity and innovation, the future of education looks bright in all respects. May
your endeavors keep flourishing and wish you all the best in your upcoming
plans and actions.
Page 11
Αθηνά Βρεττού
Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού
Έργου ΠΕ06
4ου ΠΕΚΕΣ
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
στή συνεργασία με τον
Δήμο Σερρών, τη Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Σερρών, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, άλλες Επι-
στημονικές Ενώσεις, εκ-
δοτικούς οίκους, τις Διευ-
θύνσεις Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, τους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου.
Μεγαλύτερο κέρδος
όμως, υπήρξαν οι σχέσεις
που αναπτύχθηκαν όλα
αυτά τα χρόνια μεταξύ
μας. Άνθρωποι που εκτι-
μήσαμε, που αγαπήσαμε,
που μας επηρέασαν, που
είχαμε την ευκαιρία να
συνομιλήσουμε. Συγγρα-
φείς, παιδαγωγοί, ακαδη-
μαϊκοί, καλλιτέχνες, συνά-
δελφοι εκπαιδευτικοί.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
λοιπόν σε όσους δούλε-
ψαν σκληρά για αυτό το
αποτέλεσμα και μας ενέ-
πνευσαν, ως μέλη μιας
κοινότητας με κοινό σκο-
πό την αλληλοϋποστήρι-
ξη και τη διαρκή βελτίω-
ση. Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όλους τους συνα-
δέλφους που μας τιμούν
με την παρουσία τους σε
κάθε εκδήλωση, που μας
στηρίζουν οικονομικά,
ακόμα και στις πιο δύσκο-
λες στιγμές. Προσωπικά,
είναι τιμή μου να συνερ-
γάζομαι με ανθρώπους
που με εμπνέουν με τις
πράξεις και τον λόγο τους
γιατί κοντά τους γίνομαι
και εγώ καλύτερη. Μονα-
δική μου ευχή να είμαστε
υγιείς και δυνατοί ώστε να
συνεχίζουμε να προσφέ-
ρουμε από κάθε μετερίζι.
No man is an island,
entire of itself;
every man is a piece of the
continent,
a part of the main.
John Donne
Ο άνθρωπος δεν είναι
ένα νησί, απομονωμένος,
ξεκομμένος από το περι-
βάλλον του. Δημιουργεί
δεσμούς, ανοίγει μονοπά-
τια, επικοινωνεί, συνεργά-
ζεται, συνάπτει επαφές.
Δανείζομαι τους στίχους
του Άγγλου ποιητή John
Donne, του 16ου αιώνα,
για να αναφερθώ στις
αξίες που έχουν αποτελέ-
σει πυξίδα, εδώ και είκοσι
χρόνια, στην λειτουργία
μιας Επιστημονικής
Ένωσης η οποία συνεχί-
ζει να παράγει, να προτεί-
νει, να εμπνέει, να προά-
γει συνέργειες, σε πείσμα
της δυστοπικής πραγμα-
τικότητας που βιώνουμε.
Εξωστρέφεια, καινοτομία,
άρτιο παιδαγωγικό περιε-
χόμενο, κοινωνική και
πολιτιστική προσφορά.
Με γνώμονα αυτές τις
αρχές χαράξαμε την πο-
ρεία μας και οργανώσαμε
τη δράση μας, λειτουργώ-
ντας ως ζωντανό κύτταρο
της τοπικής κοινωνίας
αλλά και του πανελλήνιου
και πανευρωπαϊκού εκ-
παιδευτικού γίγνεσθαι.
Θα ήθελα να επισημάνω
κάποιους σταθμούς στην
πορεία αυτή.
Ο θεσμός του διαμοιρα-
σμού Καλών Πρακτικών
από το 2011 ανέδειξε το
αξιόλογο έργο των εκπαι-
δευτικών του Δημόσιου
Σχολείου, ενισχύοντας
την εμπιστοσύνη στο
έργο του. Εδώ και 9 χρό-
νια οι συνάδελφοι/
συναδέλφισσες παρου-
σιάζουν τις εργασίες που
με τόσο μεράκι έχουν εκ-
πονήσει κατά τη διάρκεια
της χρονιάς με τους μα-
θητές τους. Από θέματα
λογοτεχνίας και γλώσσας
μέχρι την ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στη διδακτική
διαδικασία, η ποικιλία
ανεξάντλητη. Ιδιαίτερη
μνεία στα γρήγορα αντα-
νακλαστικά που οδήγη-
σαν στην οργάνωση τηλε-
ημερίδας μέσω Webex
τον Ιούνιο του 2020.
Η έκδοση του περιοδικού
Open Spaces από το
2015, οι «Ανοιχτοί Χώ-
ροι», στους οποίους με
χαρά και περισσή φροντί-
δα καταθέτουμε την εργα-
σία μας, αποτυπώνουμε
τους προβληματισμούς
μας, αφιερώνοντας προ-
σωπικό χρόνο και κόπο.
Ταυτόχρονα, το ιστολόγιο
μας και η παρουσία στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη ενός δικτύου επαγ-
γελματικής ανάπτυξης με
μέλη σε Ελλάδα και εξω-
τερικό.
Η συμμετοχή μας στο
παγκόσμιο εκπαιδευτικό
δίκτυο για εκπαιδευτικούς
Αγγλικής Γλώσσας
IATEFL, συνετέλεσε στο
να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας με αντίστοιχες Ενώ-
σεις ανά τον κόσμο, υπό
την αιγίδα του Βρετανικού
Συμβουλίου. Επιπλέον το
πλαίσιο της εξωστρέ-
φειας, έχει υπάρξει αγα-
Special Issue 2020 Page 12
EDITORIAL
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ-
ΓΚΕΝΙΟΥ
—
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΚΑΔΕΣΔ
Χρυσάνθη Τσινίκα (Ταμίας-
Σέρρες)
και Ευδοκία Κασάπη (Μέλος
-Δράμα).
Με αφορμή τον εορτασμό
των 20 χρόνων ζωής της
Ένωσης εκδίδεται το παρόν
ειδικό τεύχος με αφιερώματα
σε όλο το φάσμα των φάσε-
ων εξέλιξης και των δράσε-
ων της Ένωσης, καθώς και
των ατόμων και θεσμών
που στήριξαν τις προσπά-
θειες είκοσι ετών επιστημονι-
κής, επιμορφωτικής και πο-
λιτιστικής προσφοράς.
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
ΜΕΚΑΔΕΣΔ
HAPPY 20th BIRTHDAY
Η Μακεδονική Ένωση Καθη-
γητών Αγγλικής Δημόσιας
Εκπαίδευσης Σερρών-
Δράμας, Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.
γεννήθηκε σαν ιδέα μεταξύ
των καθηγητών Αγγλικής
Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης των
νομών Σερρών-Δράμας πριν
από 20 χρόνια με την προ-
τροπή και τη στήριξη της
τότε Σχολικής Συμβούλου
Αγγλικής Σερρών – Δράμας
κ. Αγγελικής Δεληγιάννη και
με τις άοκνες προσπάθειες
του πρώτου Προέδρου της
Ένωσης κ. Θεόδωρου
Σκενδέρη και της πρώτης
γραμματέως κ. Φιφής Σωτη-
ρίου.
Το καταστατικό της ίδρυσης
υπογράφηκε από τα πρώτα
18 ιδρυτικά μέλη στις 8 Νο-
εμβρίου του 2000, αλλά σύ-
ντομα ο σύλλογος αριθμού-
σε πάνω από 100 μέλη
στους νομούς Σερρών-
Δράμας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η Ένωση ήταν η πρώτη
που δημιουργήθηκε σε περι-
φερειακούς νομούς ακολου-
θώντας το παράδειγμα της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθη-
γητών Αγγλικής των Αθηνών
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. και της αντί-
στοιχης Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε. στη
Θεσσαλονίκη.
Οι πρώτες εκλογές του Νο-
εμβρίου 2000 ανέδειξαν το
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελούνταν ονομα-
στικά από τους:
Θεόδωρο Σκενδέρη
(Πρόεδρος-Σέρρες),
Ωραιοζήλη Φετφατζίδου
(Αντιπρόεδρος-Δράμα),
Φιφή Σωτηρίου (Γραμματέας
-Σέρρες),
Special Issue 2020
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2000-2020
Page 13
ΤΟ 1Ο ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
OPEN SPACES
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΦΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Special Issue 2020
Page 14
Fifie Sotiriou-
Moustaka
Founding
Member
and former
chairperson of
TEUM
gratulations! Well done to
you all! Keep up with the
good work!
Celebrating the 20th anni-
versary of the founding of
our union TEUM, allow
me to convey my warm
greetings to all of its
members, old and new. It
is hard to believe that 20
years have already
passed since its founding,
with the advice and en-
couragement of our
school advisor Aggeliki
Deligianni. I have to admit
that we were quite inex-
perienced at the begin-
ning, struggling to set up
and manage the organi-
sation. We passed
through various phases of
uncertainty, having to
deal with bureaucracy
and formalities. And there
were a couple of times
later on, when the future
of the union looked grim,
due to a decline in semi-
nar attendances. Howev-
er, the union survived
despite its ups and
downs, thanks to: our
colleagues who em-
braced our endeavour
and joined the union, the
zest ,enthusiasm and
hard work of the board
under the founding mem-
ber’s first elected chair-
person’s Theodoros
Skenderis ‘s leadership
and the prevailing team
spirit of the board mem-
bers. We also owe our
gratitude to Mr Calaitzid-
is, our former School Ad-
visor for his implicit sup-
port and to the British
Council that always stood
by us, always providing
us with brilliant teacher
trainers, Luke Prodromou
and Cliff Parry to name a
few, who offered enor-
mous support and educa-
tional insight to us. Last,
but not least, I would like
to express our thanks and
acknowledgement to all
those English publishing
companies that had al-
ways been with us when-
ever asked, in organising
seminars and book fairs.
In alphabetical order: Bur-
lington Books, Cambridge
University Press, Express
Publishing, Grivas Publi-
cations, Hillside Press-
A.Kostakou, Longman
Hellas, MacMillan Heine-
mann ELT, MM Publica-
tions, Oxford University
Press. I feel blessed and
grateful having served as
a board member and
chairperson in this union
and very happy to see
that the union is thriving.
Most of all, I feel really
happy and proud, seeing
that the union has flour-
ished under the adminis-
trative leadership of Su-
zana Drampa and Dora
Geniou as chair mem-
bers, and the enthusiastic
and hardworking mem-
bers of the new board.
They not only cater for
the educational needs
and progress of their col-
leagues but they have
gone the extra mile by
widening the scope and
horizons of the union and
organising lots of inter-
esting activities that em-
brace and involve the
local community. Con-
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΔΡΑΜΠΑ
Special Issue 2020 Page 15
Σουζάνα Δράμπα
Αντιπρόεδρος
και
Πρώην Πρόεδρος
ΜΕΚΑΔΕΣΔ
όλους τους συναδέλφους
που στάθηκαν δίπλα στην
ΜΕΚΑΔΕΣΔ τα 20 αυτά
χρόνια, συμμετέχοντας
στις δράσεις, παρουσιάζο-
ντας τη δουλειά τους, προ-
σφέροντας εθελοντικά το
χρόνο, το κέφι και τις γνώ-
σεις τους, συμβάλλοντας
έτσι στην αειφορία της
Ένωσης αλλά και τους
αξιόλογους φιλοξενούμε-
νους εισηγητές, που τίμη-
σαν με την παρουσία τους
την Ένωση και την πόλη
μας. Παροτρύνω τους νέ-
ους συναδέλφους, να
πλαισιώσουν τις δράσεις
και τις προσπάθειες της
Ένωσης γιατί αποτελούν
το «νέο αίμα», το μέλλον
της. Ελπίζοντας το υλικό
των πρώτων 20 χρόνων
να αποτελέσει πλούσια
παρακαταθήκη και
έμπνευση για τα επόμενα
χρόνια και στη γρήγορη
επιστροφή στην κανονικό-
τητα που θα επιτρέψει και
πάλι δράσεις και συνεργα-
σίες, εύχομαι στην Ένωση,
στα μέλη και στους φίλους
της άλλα 20 χρόνια
ύπαρξης, δημιουργικά και
καρποφόρα.
Το Νοέμβριο του 2020 η
Μακεδονική Ένωση Κα-
θηγητών Αγγλικής Δημό-
σιας Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης ν. Σερρών,
της οποίας έχω τη χαρά
και την τιμή να είμαι μέ-
λος από την ίδρυσή της,
συμπλήρωσε 20 χρόνια
δημιουργικής ζωής. 20
χρόνια με πλούσιο επι-
στημονικό, επιμορφωτικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό
έργο. 20 χρόνια με ποικί-
λες δράσεις, συνεργασίες,
συμμετοχές πάντα κοντά
στα μέλη της, τους εκπαι-
δευτικούς Αγγλικής, και
στους μαθητές μας, τους
τελικούς αποδέκτες της
επιστημονικής μας βελτί-
ωσης.
Νιώθοντας ιδιαίτερη πε-
ρηφάνια για τη συμμετοχή
μου σ’ αυτήν την προ-
σπάθεια, από όλες τις
θέσεις του Δ.Σ. και ιδιαίτε-
ρα σαν πρόεδρος για 6
χρόνια, έχω την ανάγκη
να ευχαριστήσω τα μέλη
της Ένωσης για την εμπι-
στοσύνη που μου έδειξαν
να υπηρετήσω τους στό-
χους της και την ευκαιρία
που μου έδωσαν να συμ-
βάλλω στην υλοποίηση
των στόχων αυτών. Κοι-
τάζοντας το παρελθόν, η
ικανοποίηση για την πο-
ρεία που χάραξε η
Ένωση και για την αδιαμ-
φισβήτητη πλήρωση των
αρχικών της στόχων δι-
καιώνει την προσπάθεια
αυτή.
Η Ένωση άλλαξε, ωρίμα-
σε με τα χρόνια, ανέλαβε
πολλούς ρόλους, ακολού-
θησε τις παιδαγωγικές
εξελίξεις, διεύρυνε τους
τομείς δράσεις της και την
Ευρωπαϊκή της διάσταση,
αφουγκράστηκε τις επι-
μορφωτικές και θεσμικές
ανάγκες των μελών της,
ισορρόπησε τη θεωρία με
την πράξη, στήριξε την
καινοτομία και έδωσε βή-
μα και λόγο στις ιδέες των
μελών της, φιλοξένησε
αξιόλογους εκπροσώ-
πους της επιστημονικής
και ακαδημαϊκής κοινότη-
τας, προώθησε τη συνερ-
γασία και τη διάχυση,
υιοθέτησε την τεχνολογία
και απέκτησε τη δική της
φωνή μέσα από την κοι-
νωνική δικτύωση, το ιστο-
λόγιο και την έκδοση του
επιστημονικού περιοδικού
της.
Συγκεντρώνοντας το υλι-
κό για το αφιέρωμα,
έρχονται στο νου
όμορφες στιγμές με συνα-
δέλφους, εμπειρίες και
γνώσεις που αποκομίσα-
με σ΄αυτό το κοινό ταξίδι,
υπέροχες γνωριμίες, φιλί-
ες, συνεργασίες, υπέρο-
χες στιγμές που μοιρα-
στήκαμε και συνεργαστή-
καμε για έναν κοινό σκο-
πό. Δράττομαι λοιπόν της
ευκαιρίας, να ευχαριστή-
σω τους συνοδοιπόρους
σε αυτό το δημιουργικό
ταξίδι, όλα τα μέλη των
Δ.Σ. που δουλέψαμε μαζί
άριστα και μας δένουν,
όχι απλά σχέσεις αγα-
στής συνεργασίας, αλλά
σχέσεις φιλίας και εμπι-
στοσύνης.
Πρίν δώσω τις ευχές μου
για την Ένωση, θα ήθελα
να ευχαριστήσω όλες και
Page 16 Special Issue 2020
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΥΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ
Χριστίνα Κουτίδου —Γραμματέας
Έχω την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Ένωση από τη θέση της γραμμα-
τέα αυτή τη χρονική συγκυρία συμπλήρωσης των 20 χρόνων λειτουργίας της. Στο διά-
στημα αυτό τα μέλη και οι εκάστοτε διοικήσεις έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στο πλού-
σιο έργο που επιμελώς κι ευσύνοπτα παρουσιάζεται σε αυτό το επετειακό τεύχος. Τα
πρόσωπα αλλάζουν, το αποτύπωμα μένει. Εύχομαι διαρκείς αξιόλογες συνεργασίες
και πολυδιάστατες δράσεις που θα ξεχωρίζουν τα χρόνια που θ' ακολουθήσουν.
Μαριάνθη Τσεπελή —Μέλος
Από την πρώτη μέρα της συμμετοχής μου στην Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας
Εκπ/σης Ν. Σερρων και ειδικότερα από την εκλογή μου στο Δ. Σ., ένιωσα πως είμαι
μέλος μιας δεμένης, εργατικής οικογένειας που συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά
δρώμενα και είναι ένας ζωντανός θύλακας δημιουργίας στην πολιτιστική ζωή της πόλης
μας. Η Ένωση μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω όλους τους αξιόλογους συναδέλ-
φους που απαρτίζουν την κοινότητα των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας του νομού
Σερρών, των παιδαγωγών που καθημερινά ζωντανεύουν τη σχολική τους τάξη με πολύ
μεράκι και αγάπη για το αντικείμενό τους. Μέσα από δράσεις, ημερίδες, εργαστήρια και
παρουσιάσεις μάθαμε πολλά ο ένας από τον άλλο, ανταλλάξαμε απόψεις, εμπνευστή-
καμε. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Διδά-
χθηκα από το ήθος, την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα και τη δημιουργικότητά σας.
Θεωρώ πως πλέον έχουμε αποκτήσει μια ζεστή και γνήσια φιλία ζωής. Γι’ αυτά και
άλλα, ακόμη περισσότερα, σας ευχαριστώ όλους και όλες. Here’s to many more won-
derful years to come. Onwards and Upwards!
Έγινα μέλος της ΜΕΚΑΔΕΣΔ το 2008. Από τότε παρακολουθώ με αμείωτο ενδιαφέρον
τις καινοτόμες εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις της ένωσης που
εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ανακινούν και αναδεικνύουν κοινωνικά,
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα του κλάδου μας. Θαυμάζω τον ενθουσιασμό
και την αφοσίωση που επιδεικνύουν τα εκάστοτε μέλη του ΔΣ στο έργο που έχουν ανα-
λάβει αφιλοκερδώς και με μεγάλη προθυμία. Το 2017 αποφάσισα να υποστηρίξω τις
δράσεις και να συνδράμω ενεργά στο έργο της Ένωσης βάζοντας υποψηφιότητα στις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ. Με μεγάλη μου χαρά εκλέχθηκα Μέλος και
την επόμενη διετία Ταμίας της Ένωσης και μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω ε-
νεργά και να προσθέσω κι εγώ το λιθαράκι μου στην υπέροχη αυτή προσπάθεια που
λέγεται ΜΕΚΑΔΕΣΔ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και την αλ-
ληλεγγύη που επιδεικνύετε όλα αυτά τα χρόνια, μέλη και ΔΣ, και ευελπιστώ σε ένα
μέλλον της Ένωσης με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά και
πολιτιστικά δρώμενα, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας των Σερρών και της Μακε-
δονίας, αλλά και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σωφρονία Μαραβελάκη —Ταμίας
Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη σύσταση του συλλόγου μας θα ήθελα
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι είχα την τύχη να γνωρίσω και να
συνεργαστώ με τόσο αξιόλογους συναδέλφους. Απόλαυσα κάθε συνάντηση, δράση,
σεμινάριο και κουβέντα που πραγματοποιήσαμε πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας
μου. Ως εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ευχαριστώ το Σύλλογο, ως οντότητα, για την
καθοδήγηση, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση στο εκπαιδευτικό μας έργο αλλά και
στη βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς μας. Πάνω απ’ όλα όμως είμαι ευγνώμων
γιατί, μέσω του Συλλόγου, εκτός από παραδείγματα άξια προς μίμηση, γνώρισα Αν-
θρώπους και φίλους για μια ζωή. Ευχαριστώ για όλα
Χριστίνα Σαββοπούλου —Αναπληρωματικό Μέλος
Special Issue 2020
Page 17
20 χρόνια δημιουργικής κίνησης, δράσεων, συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών, χαράς. Οι λέξεις δεν
αρκούν για να εκφράσουν την αξία και το έργο αυτού του συλλόγου. Όλη αυτή η πορεία μου
άφησε την αίσθηση ότι λειτουργούσε αμφίδρομα για όλους μας, πήραμε και δώσαμε ο ένας στον
άλλον ό,τι καλύτερο σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. Νιώθω ευγνώμων που γνώρισα,
συμπορεύτηκα και συνεργάστηκα με αξιόλογους ανθρώπους και θεωρώ ιδιαίτερη τιμή το γεγονός
ότι μετά από εκλογές συμμετείχα στο ΔΣ του συλλόγου μας. Για μένα ήταν και είναι μία όμορφη
διαδρομή και εύχομαι στο σύλλογο να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ
2000-2020: 20 years!!!! I have been a member of TEUM since 2007. This means: Participating in
cultural, social and training events! Collaborating with colleagues, meeting new people and mak-
ing new friends! Enjoying every moment of organising an event!Helping to promote innovative
methods in teaching English as a Foreign Language! Realising that lifelong learning plays an
important role in our profession! Being grateful for all the wonderful experiences, trips, parties,
seminars, projects, but also for the fruitful collaboration, understanding, support and love among
all TEUM members. I hope the years to come will offer us more experiences like those we have
lived. I wish Happy Birthday to a Union that has definitely gone beyond everyone’s expectations.
Thank you TEUM!
Ελπίδα Τσακίρδαη
Κατερίνα Παληγιάννη
Being a member of TEUM for 20 years – and a member of the board for a number of years from
the post of the Secretary and Co-Chairperson – I have had the chance to work with most re-
markable colleagues, help organise and take part in seminars, meetings and other EFL activi-
ties, all aiming to help us teachers evolve. It has been an ongoing process, which, I believe, has
helped us all English teachers be more creative and innovative. I would like to thank all members
of TEUM and TEUM boards for their help, cooperation, participation and contribution to this
TEAMWORK. I think our love for what we do and our goodwill have always been the driving
force of our Union.
Είκοσι γόνιμα χρόνια για έναν «γυναικοκρατούμενο» σύλλογο που για μια ακόμη φορά αποδει-
κνύει την δυναμική και την αποτελεσματικότητα των γυναικών όταν θέλουν να πετύχουν τον στό-
χο τους. Πιστεύω πως ο στόχος αυτού του συλλόγου επετεύχθη πλήρως. Μπράβο στο Δ.Σ και
τα μέλη του . Εύχομαι καλή συνέχεια!
Σάντυ Θρασυβουλίδη
Ελένη Καρυοφύλλη
20 ΧΡΟΝΙΑ…
… από τη ίδρυση της Ένωσης καθηγητών Αγγλικής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
εκπ/σης στο νομό μας!
… ένωσης των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση!
… ενίσχυσης της συν-αδελφικότητας!
… προσπάθειας για βελτίωση κι εκσυγχρονισμό των διδακτικών πρακτικών στο
δημόσιο σχολείο!
… ανιδιοτελούς προσφοράς από άξια μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας!
… μέλος μιας ζεστής οικογένειας συναδέλφων!
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους εσάς που τα 20 αυτά χρόνια δώσατε τον
πολύτιμο προσωπικό σας χρόνο, τις γνώσεις και το μεράκι σας για να γίνει διάχυση
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, να υλοποιηθούν πολιτιστικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, να συνεισφέρει πολιτιστικά ο κλάδος μας στην ευρύτερη τοπική
κοινωνία αλλά και να προβάλει τα προβλήματά του, να επιμορφωθούμε από
καταξιωμένους επιστήμονες και εκπαιδευτές δασκάλων, να διασκεδάσουμε σε
εκδρομές αλλά και όμορφες χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές και πάνω
από όλα να νιώσουμε όλοι μια οικογένεια με στενούς ανθρώπινους και
συναδελφικούς δεσμούς!
ΕΥΧΟΜΑΙ να συνεχιστεί το πολύτιμο αυτό έργο και να διανθιστεί με δράσεις που
συνάδουν με τις ανάγκες του κλάδου και της κοινωνίας αγκαλιάζοντας όλο και
περισσότερο νέους συναδέλφους!
Άννα Βελίκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΛΑΖΗ
3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΠΤΣΗ
4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΙΖΟΥ
6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΟΥ
8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
9 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΗ
10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
11 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΤΤΟΥ
12 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΚΕΝΙΟΥ
13 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2000-2020
14 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΦΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΔΡΑΜΠΑ
16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΥΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ
17 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ
18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
19 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Α΄
Το 1ο μέρος του αφιερώματος
καλύπτει τα 5 πρώτα δημιουρ-
γικά χρόνια της Ένωσης και
συγκεκριμένα συμπόσια, σεμι-
νάρια και εκθέσεις διδακτικού
υλικού και βιβλίων με σκοπό
την ενημέρωση, επιμόρφωση
και επαγγελματική ανάπτυξη
των μελών, σε συνεργασία με
όλους τους μεγάλους εκδοτι-
κούς οίκους ξενόγλωσσου βι-
βλίου και τα πιο διάσημα ονό-
ματα εκπαιδευτών ενηλίκων,
συμβούλων και συγγραφέων
παιδαγωγικών πρακτικών στη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας
και πάντα με την υποστήριξη
των Σχολικών Συμβούλων κου.
Καλαϊτζίδη και κας. Αγγελικής
Δεληγιάννη. Οι ημερίδες λάμ-
βαναν χώρα εναλλάξ στις πό-
λεις Σερρες και Δράμα με ναύ-
λωση λεωφορείου στα φιλόξε-
να αμφιθέατρα του 2ου ΤΕΕ
Σερρών και «Κωνσταντίνος
Καραμανλής» στο Διοικητήριο
Δράμας αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής εκλέγονται το 2ο Διοικη-
τικό Συμβούλιο την 1η Μαρτίου
2003 που αποτελείται ονομα-
στικά από τους:
Θεόδωρο Σκενδέρη (Πρόεδρος
-Σέρρες), Φιφή Σωτηρίου
(Αντιπρόεδρος-Σέρρες),
Σάντυ Θρασυβουλίδη
(Γραμματέας-Σέρρες), Χρυσάν-
θη Τσινίκα (Ταμίας-Σέρρες) και
Χριστίνα Κοτζαμάνη (Μέλος-
Δράμα)
και το 3ο Διοικητικό Συμβούλιο
στις 13 Νοεμβρίου 2004 με
μέλη τους :
Φιφή Σωτηρίου (Πρόεδρος-
Σέρρες), Κυριακή(Σάντυ)
Θρασυβουλίδη (Αντιπρόεδρος-
Σέρρες), Σουζάνα Δράμπα
(Γραμματέας-Σέρρες), Χρυσάν-
θη Τσινίκα (Ταμίας-Σέρρες) και
Ελένη Τυχόλα (Μέλος-Δράμα).
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Α΄
Special Issue 2020 Page 19
20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
21 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Β΄
22 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005
24 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2006—2010
25 ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2001—2013
26 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄
28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ—ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013—2015
35 ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
36 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
37 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
39 ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
40 BRITISH COUNCIL
41 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
42 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
45 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Δ΄
46 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
55 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Ε΄
56 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
58 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙ-
ΤΑΣ
61 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ/ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
62 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Το 2ο μέρος του αφιερώματος καλύπτει τα χρόνια της Ένωσης από το 2006 ως το 2010 και
συγκεκριμένα σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες σε συνεργασία αρχικά με τον Σχολικό
Σύμβουλο Αγγλικής κ. Θεόδωρο Μανιάκα και κατόπιν με τον κ. Θεόδωρο Σκενδέρη σε νέο
ρόλο Σχολικού Συμβούλου Αγγλικής. Οι ημερίδες, με εισηγητές καταξιωμένους Συμβούλους
Αγγλικής και Επιμορφωτές Εκπαιδευτικών, λαμβάνουν χώρα κυρίως στο νομό Σερρών που
γίνεται το κέντρο των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Οι συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους
ξενόγλωσσων βιβλίων για την παρουσίαση νέων εκδόσεων διδακτικού υλικού συνεχίζονται. Ο
κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των μελών σε καινοτόμες παιδαγωγικές-
διδακτικές μεθόδους, η εισαγωγή της χρήσης νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία
και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού στη νέα μαθητοκεντρική εκπαιδευτι-
κή πρακτική. Σημαντική θέση στις δράσεις της Ένωσης καταλαμβάνουν επίσης οι πολιτιστικές
και εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και οι εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εκλέγονται το 4ο Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2006 που αποτελείται ονομαστικά από τους: Φιφή Σωτηρίου (Πρόεδρος-Σέρρες), Σοφία
Κεσκίνογλου (Αντιπρόεδρος-Σέρρες), Κυριακή(Σάντυ) Θρασυβουλίδη (Γραμματέας- Σέρρες),
Σουζάνα Δράμπα (Ταμίας-Σέρρες) και Αναστασία Γαλανού (Μέλος-Δράμα)
και το 5ο Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου 2008 με μέλη τους : Φι-
φή Σωτηρίου (Πρόεδρος), Ευμορφίλη(Φυλίτσα)Κοφίδου (Αντιπρόεδρος), Κυριακή (Σάντυ)
Θρασυβουλίδη (Γραμματέας), Σουζάνα Δράμπα (Ταμίας) και Ελπίδα Τσακίρδαη (Μέλος), το
οποίο πλέον έχει σύνθεση αποκλειστικά από συναδέλφους του Νομού Σερρών.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Β΄
Special Issue 2020 Page 21
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005
Page 22 Special Issue 2020
6/9/2001
2nd Course book Sym-
posium (COSY) for Pro-
fessional Development /
Book Exhibition
Εισηγήσεις:
‘Click on the Multiple In-
telligence Theory in the
EFL Practice’
‘A journey of a thousand
miles begins with a sin-
gle step’
Maria Pepanidou ELT
Consultant-Teacher
Trainer
‘Diversity in the class-
room’ Addie Kostakou,
Author of English
Coursebooks
‘Make opportunities for
your Lykeia students’
Gabriel Montel-
Yannoulis, Teacher
Trainer
‘Bringing the world into
your secondary class-
room’ Jim Kalathas,
ELT Consultant-Teacher
Trainer
11/2/2002
3rd Coursebook Sympo-
sium (COSY) for Profes-
sional Development/
Book Exhibition
(co-ordinated by the
School Advisor Mrs.
Aggeliki Deligianni)
Thematic Title:
“The Cross-curricular
Approach and Creative
Practical Activities for
ELT and Lesson Plan-
ning”
Speakers: Dr. J. Chryso-
hoos, Ms. I. Thomson,
Mr. R. House
6/9/2003
4th Coursebook Seminar
& Book Exhibition in
cooperation with the Brit-
ish Council
15/12/2003
Presentation of Mr. Cal-
aitzidis’ (ex-school advi-
sor) book “Proverbs” by
Mr. Theodoros Skenderis
15/12/2003
Presentation of Mr. Cal-
aitzidis’ (ex-school advi-
sor) book “Proverbs” by
Mr. Theodoros Skenderis
13/11/2004
Teacher Development
Seminar
‘The Common European
Framework levels and
the European Language
Portfolio’
‘Learner-centred teach-
ing: tips and strategies’
‘A world of reading: tips
to animate your lan-
guage classroom
through drama and mu-
sic’)
Maria Pepanidou, ELT
Consultant-Teacher
Trainer
‘Teaching young learners
(7-11): Action songs,
chants and games’
Lilika Kouri B.A. & M.A.
English/ELT Consultant/
Teacher Trainer/
Coursebook Author
9/4/2005
Teacher Development
Seminar
‘Streaming or Inclusion?
A new approach to ELT’
Addie Kostakou-
Coursebook Author
‘Our students and us:
maintaining appropriate
boundaries’, Marialena
Kalyva BA, MA, MSc
Counselling Psychologist
‘Games and drama activ-
ities in the Primary EFL
class’, Costas Calaitzid-
is, School Advisor of
English Language
8-9/10/2005
Two-day Seminar in Dra-
ma “Konstadinos Kara-
manlis” Amphitheatre
‘Games and drama activ-
ities in the Primary EFL
class’, Costas Calaitzidis
-School Advisor of Eng-
lish
‘Good grades depend
not just on brains but on
hearts’, Addie Kostakou-
Author of English
Coursebooks
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005
Page 23
Special Issue 2020
15/10/2005
5th Coursebook Exhibi-
tion & Seminar in Serres
Plenary Speaker: Dr.
Anastasios Stalikas
‘Learning strategies and
strategies to increase
students’ interest’ Atha-
nasios Papaioannou –
University of Thessaly
‘The social outcast: So-
cial exclusion, rejection
and bullying: the educa-
tor’s role’ Marialena
Kalyva-BA, MA, MSc
Counseling Psychologist
‘Presenting a course-
book for primary and
secondary teachers’ Cliff
Parry-British Council
‘The teaching of English
as a foreign language’
Josef Chryshochoos-
School Advisor, Educa-
tional Consultant at the
Pedagogic Institute,
Teacher-Trainer
‘Breathing life into the
English language class-
room’ Maria Pepanidou-
ELT Consultant-Teacher
Trainer
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2006—2010
Page 24
Special Issue 2020
8/4/2006
Seminar
‘New perspectives and
suggestions of the Peda-
gogical Institute for the
teaching of foreign lan-
guages in Public Educa-
tion’, Dr. Theodoros
Maniakas
‘Language Awareness
versus Grammar’, Mr. K.
Nikolaidis ‘Left brain ver-
sus Right brain’, Mrs.
Maria Pepanidou
‘Time management and
homework in mixed abil-
ity classes’ Mr. Th.
Davroudis
‘Keeping English in
mind’, Mr. Jim Kalathas
2/12/2006
Seminar
‘What do we teach after
all?’ Dr. Theodoros
Maniakas
‘Learning Styles and
Strategies in the class-
room’ Ms. Cathy Geor-
gopoulos
22/2/2007
Seminar
‘The social outcast: So-
cial exclusion, rejection
and bullying: the educa-
tor’s role’
Ms. Marialena Kalyva
‘Who’s afraid of technol-
ogy?’ Mr. Dimitris Tolias
5/9/2008
Seminar
Study Space-Lesson
planning in ELT class-
room’ Ms. M. Karatsali
16/12/2007
Christmas Event
‘Activities related to
Christmas’ Ms. Litsa An-
dreou
‘Drama techniques to be
used in classroom &
How to put on a play’,
Ms. Christina Kazazi
29/4/2009
Seminar & Book Exhibi-
tion
‘How to get students’
attention with rapport’
Mr. Luke Prodromou
26/4/2010
Seminar
‘Leading the way in Digi-
tal Education’ - Interac-
tive Whiteboards & Elec-
tronic books
Ms Maria Pepanidou
Spring 2001
Day trip Rila Monastery,
Blagoevgrad, Bulgaria
13-16/6/2003
Trip Konstantinoupoli
21-23/11/2003
Meeting of Associations
of Teachers of English -
Skopje
21/11/2004
Day Trip Xanthi-Porto
Lagos
19/3/2005
Day Trip Xanthi
2-8/5/2005
Trip to Konstantinoupoli-
Kappadokia
21-22/10/2005
Mini-conference of
Teachers’ Association -
Veria
28-30/10/2005
Trip Athens - Meeting
with PEKADE
28/1/2006
Day Trip Vergina-Veria-
Naousa
ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2001 - 2013
Page 25 Special Issue 2020
18-19/2/2006
Trip Nimfeo-Kastoria
24/4-1/5/2006
Trip South Italy-Napoli-
Sicily
6-7/5/2006
Educational Trip Eretria
– Hillside Press
5/11/2006
Day Trip Toxotes-Xanthi
22/4/2007
Day Trip Pozar-Edessa-
Pella
18-20/5/2007
Seminar-Forum BETA-
IATEFL, Blagoevgrad,
Bulgaria
12/1/2008
Day Trip Sadanski-
Melnik,Bulgaria
11/10/2008
Day Trip Palaios Pan-
teleimonas & Litochoro
4/4/2009
Day Trip Nestos river-
Toxotes-Xanthi
27-29/6/2009
Trip Ioannina-Sirrako-
Kalarrites
22-24/5/2010
Trip Preveza-Paxoi-
Sivota-Parga
29-31/06/2012
Trip to Zagorochoria-
Ioannina (in cooperation
with Serres-Fosses As-
sociation)
14/4/2013
Day trip Agios Athana-
sios-Kaimaktsalan-
Edessa
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄
Το 3ο μέρος του αφιερώ-
ματος συμπίπτει με τα
γενέθλια της Ένωσης το
Νοέμβριο του 2000, οπό-
τε και συντάχθηκε και
υπογράφηκε το καταστα-
τικό.
Συγκεκριμένα στις 8 Νο-
εμβρίου 2000 διενεργή-
θηκε η πρώτη διαδικασία
αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη του 1ου Δ.Σ. με
Πρόεδρο τον συνάδελφο
τότε καθηγητή Αγγλικής
Θεόδωρο Σκενδέρη.
Σε αυτό το αφιέρωμα
περιλαμβάνονται δράσεις
της δεύτερης δεκαετίας
της Ένωσης 2010-2020.
Οι 4 βασικοί θεματικοί
πυλώνες αφορούν στον
Επιμορφωτικό-
Παιδαγωγικό-
Συνδικαλιστικό χαρακτή-
ρα της Ένωσης, τον Πο-
λιτιστικό-Κοινωνικό ρόλο
της, την Ευρωπαϊκή διά-
σταση που υιοθετούν οι
δράσεις των μελών της
καθώς και την έμφαση
στις συνεργασίες με Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Εκπαιδευτι-
κούς οργανισμούς, θε-
σμούς και επιστημονι-
κούς και πολιτιστικούς
συλλόγους γενικότερα.
‘Οσον αφορά στο επι-
στημονικό/παιδαγωγικό
κομμάτι των δράσεων, η
ΜΕΚΑΔΕΣΔ διευρύνει
τους ορίζοντές της και
διοργανώνει ημερίδες με
εισηγητές από τα μεγάλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
και οργανισμούς της χώ-
ρας, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α,
Πανεπ. Δυτικής Μακεδο-
νίας, Ε.Α.Π., Τ.Ε.Ι. Κρή-
της, Π.Ε.Α.Π αλλά και
οργανισμούς όπως το
British Council, η
UNESCO Σερρών, το
ΚΕΔΔΥ Σερρών κ.τ.λ.
ενώ συνεχίζονται και οι
συνεργασίες με εκδοτι-
κούς οίκους Αγγλικών
Βιβλίων.
Οι ημερίδες και τα σεμι-
νάρια ακολουθούνται
από εργαστήρια εφαρμο-
γής της θεωρίας, όπου
συμμετέχουν εκπαιδευτι-
κοί Αγγλικής και όχι μό-
νο, ενίοτε και μαθητές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
και στην ενημέρωση των
συναδέλφων Αγγλικής
στο ευαίσθητο κομμάτι
της Ειδικής Αγωγής και
τις παιδαγωγικές μεθό-
δους διδασκαλίας της
γλώσσας σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες.
Η καινοτομία στην διδα-
κτική μεθοδολογία, η ει-
σαγωγή των εργαλείων
της Τεχνολογίας της
Πληροφορίας στην εκμά-
θηση της Αγγλικής
Γλώσσας, η λογική της
συνεργασίας και διάχυ-
σης των ιδεών και των
καλών πρακτικών, ο δια-
μοιρασμός της γνώσης
μεταξύ των μελών της
Ένωσης, η στήριξη των
μελών-καθηγητών στην
υλοποίηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και την
προβολή τους, η προώ-
θηση της Φιλαναγνωσίας
και του Λογοτεχνικού
Γραμματισμού, η διεύ-
ρυνση του πολιτιστικού-
κοινωνικού ρόλου της
Ένωσης είναι μερικοί
από τους στόχους αυτής
της περιόδου.
Special Issue 2020
Page 26
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄
Special Issue 2020
Στις 20 Μαρτίου 2011
δημιουργείται το Ιστολό-
γιο της Ένωσης με το
όνομα englishteach-
ersinserres, σαν μέσο
επικοινωνίας, κίνητρο
επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης, τράπεζα άντλησης
πληροφοριών και ιδεών
και σαν χώρος κοινωνι-
κής δικτύωσης, διάδρα-
σης σε ζητήματα που
αφορούν τον κλάδο μας,
ανταλλαγής απόψεων,
επίλυσης προβλημάτων
και αναγκών των συνα-
δέλφων, παρουσίασης,
διαμοιρασμού και διάχυ-
σης της δουλειάς των
μελών και τέλος μέσο
προβολής των δράσεων
της Ένωσης. Κατόπιν
δημιουργείται Σελίδα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης της
Ένωσης στο Facebook
με το ίδιο όνομα.
Με αρχή το σχολικό έτος
2010-2011 η Ένωση
διοργανώνει αδιαλείπτως
εδώ και 9 χρόνια Ημερί-
δα Παρουσίασης και Διά-
χυσης Καλών Διδακτικών
Πρακτικών και Προγραμ-
μάτων των συναδέλφων
Αγγλικής κάθε Ιούνιο με
τη λήξη των μαθημάτων
υπό την αιγίδα των Σχο-
λικών Συμβούλων Αγγλι-
κής.
2012 Αφιέρωμα στα 200
χρόνια από τη γέννηση
του Charles Dickens
Από το σχολικό έτος
2013-2014 η Ένωση ορ-
γανώνει και προτείνει
Πολιτιστικά/Λογοτεχνικά
Προγράμματα για υλο-
ποίηση στα σχολεία Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης σε συνεργασία με τα
Γραφεία Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων και τους
Σχολικούς Συμβούλους
Αγγλικής. Οι θεματικές
που επιλέγονται αφο-
ρούν στη Λογοτεχνία-
Ποίηση, την Αγωγή του
Ενεργού Ευρωπαίου
πολίτη, τη Δημοκρατία
και τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα, τις πανανθρώ-
πινες αξίες ή έχουν α-
φόρμηση σημαντικά το-
πικά ή παγκόσμια γεγο-
νότα ιστορικού ή πολιτι-
στικού ενδιαφέροντος.
Τα προϊόντα των προ-
γραμμάτων παρουσιάζο-
νται από εκπαιδευτικούς
ή/και μαθητές στα σχο-
λεία τους, σε ειδικές ημε-
ρίδες της Ένωσης, σε
διαγωνισμούς, στο πλαί-
σιο παρουσίασης προ-
γραμμάτων των Γραφεί-
ων Σχολικών Δραστηριο-
τήτων κ.τ.λ.. Η μεθοδο-
λογία υλοποίησής τους
διαχέεται στους συναδέλ-
φους κατά την παρουσί-
αση των διδακτικών πρα-
κτικών στο τέλος κάθε
σχολικού έτους. Αρωγοί
σε αυτήν την προσπά-
θεια υπήρξαν πάντα οι
Σχολικοί Σύμβουλοι Αγ-
γλικής-Συντονιστές Εκ-
παιδευτικού έργου, οι
Διευθύνσεις των δύο
βαθμίδων δημόσιας εκ-
παίδευσης, τα Γραφεία
Σχολικών δραστηριοτή-
των,η ΕΛΜΕ Σερρών και
ο Σύλλογος Δασκάλων ν.
Σερρών « Εμμανουήλ
Παππάς». 2016 Διημερί-
δα με αφορμή τα 400
χρόνια από τη γέννηση
του William Shakespeare
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΓΜΕ-
ΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 2011-
2016
6ο Διοικητικό Συμβούλιο
της 23ης Ιανουαρίου
2011 με σύνθεση :
Σουζάνα Δράμπα
(Πρόεδρος),
Θεοδώρα Γκένιου
(Αντιπρόεδρος),
Ελπίδα Τσακίρδαη
(Γραμματέας),
Ελευθερία Πάνου
(Ταμίας) και
Δέσποινα Χρηστίδου
(Μέλος)
7o Διοικητικό Συμβούλιο
της 16ης Δεκεμβρίου
2012 με σύνθεση :
Σουζάνα Δράμπα
(Πρόεδρος),
Θεοδώρα Γκένιου
(Αντιπρόεδρος),
Ελπίδα Τσακίρδαη
(Γραμματέας),
Μαριάνθη Τσεπελή
(Ταμίας) και
Έφη Τζούρη (Μέλος)
8ο Διοικητικό Συμβούλιο
της 7ης Δεκεμβρίου 2014
με σύνθεση:
Σουζάνα Δράμπα
(Πρόεδρος),
Θεοδώρα Γκένιου
(Αντιπρόεδρος),
Κατερίνα Παληγιάννη
(Γραμματέας),
Μαριάνθη Τσεπελή
(Ταμίας) και
Χριστίνα Σαββοπούλου
(Μέλος)
Page 27
Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση
Page 28
Special Issue 2020
23 January 2011
Seminar-Workshop
“Where there is a Will,
there is a Way” introduc-
ing CLIL in the Greek
Classroom
Ματθαιουδάκη Μαρίνα,
Καθηγήτρια Αγγλικού
Τμήματος ΑΠΘ
Αλεξίου Θωμαή, Λέκτο-
ρας Εγγλικού Τμήματος
ΑΠΘ
7 September 2011
«LOOKING AHEAD TO NEW
CHALLENGES»
“Teacher Development in the
21st Century” Keynote Speaker
Mr George Vassilakis
Language Certification Director,
City &Guilds-Peoplecert Group
“The ieBook experience: Make a
difference in the life of a child!”
Sofia Fatsiadou, ELT Consult-
ant, Express Publishing
“Incorporating new technology in
the classroom. A transformation
in learning and teaching.”Savvas
Moschopoulos, Sales Consultant
MM Publications
Book Exhibition -
Participating Publishers:
Express Publishing,
MM Publications
Venue: Serres, Philippos
Xenia Hotel
12 February 2012
Επιμόρφωση για το βι-
βλίο της Γ' Δημοτικού
Magic Book στο πλαίσιο
του προγράμματος Ε-
ΣΠΑ: "Νέες Πολιτικές
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευ-
σης στο Σχολείο: Η Εκ-
μάθηση της Αγγλικής σε
Πρώιμη Παιδική Ηλικία"
Εισηγήτρια: Έλενα Σω-
φρονιάδου, Καθηγήτρια
Αγγλικής, συγγραφική
ομάδα Magic Book
Elpida Resort Hotel
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια-Επιμορφώσεις
Page 29 Special Issue 2020
7 December 2012
«Εtwinning για αρχαρί-
ους» βασικές έννοιες σε
σχέση με τα etwinning
projects
Εισηγήτρια: Δώρα Γκέ-
νιου
3ο Δημοτικό Σχολείο
Σερρών (εργαστήριο
Πληροφορικής)
9 September 2013
«Προγραμματισμός-
Σχέδια μαθήματος στην
Α/θμια Εκπ/ση»
«Το Project στο Λύκειο»
Κωνσταντία Αμανατίδου,
Σχολική Σύμβουλος Αγ-
γλικής
«Η ενσωμάτωση του
ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος e-twinning στη
διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας», Θεοδώρα
Γκένιου, καθηγήτρια Αγ-
γλικής
1ο Γυμνάσιο Σερρών
Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση
Page 30
Special Issue 2020
6 Δεκεμβρίου 2013
"Στρατηγικές Ανάπτυξης
Σχεδίων Εργασίας
(projects):από τη θεωρία
στην πράξη"
Κατερίνα Δημητριάδου, Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Δι-
δακτικής Μεθοδολογίας –
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας
Παρουσίαση καλών πρακτι-
κών από τις εκπαιδευτικούς
Ευαγγελία Σειρά και Κατερί-
να Τσαμούρη από το Γενικό
Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπ/
σης Ευόσμου
Ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία
22 Φεβρουαρίου 2014
“Understanding the role of English and Eng-
lish language teaching in the globalisation
era: lessons learnt”
«Ο ρόλος της διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας στην εποχή της παγκοσμιοποίη-
σης»
“Differentiated instruction: a way forward for
teachers”
« Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: ένα βήμα
μπροστά για τους εκπαιδευτικούς»
Εισηγητής: Σηφάκης Νίκος, αναπληρωτής
καθηγητής διδακτικής της γλώσσας στη Σχο-
λή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου και διευθυντής του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλι-
κής Γλώσσας».
1 Φεβρουαρίου 2015
«ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟ-
ΜΑΘΕΙΑΣ» Με συνέπεια και σταθερότητα
από το 2003
Σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση
Εισηγητές:
Θεόδωρος Σκενδέρης, εξωτερικός συνερ-
γάτης και επιμορφωτής του ΚΠΓ , Σχολι-
κός Σύμβουλος Αγγλικής ε.τ.
Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και
Διδακτικής Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας-ΑΠΘ
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Ελληνογαλλι-
κής Φιλίας «Σέρρες-Fosses»
Αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου
Σερρών
22 Μαρτίου 2015
«Mind Mapping»
“An opportunity to explore, ex-
change ideas and gain practical
experience of a creative, flexible
educational resource for all age
groups.”
Οφέλη της δημιουργικής χρήσης
εννοιολογικών χαρτών στην εκπαί-
δευση
Michael Cook, καθηγητής αγγλικών
(Philosophy-University of Bristol /
Postgraduate Certificate in Educa-
tion at the University of Manches-
ter / Distinction in Theory of Educa-
tion)
3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια-Επιμορφώσεις
Page 31 Special Issue 2020
13 Δεκεμβρίου 2015
«Creative Thinking for Creative Learners
-Δημιουργική Σκέψη για Δημιουργικούς
Μαθητές»
«Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση μέσω
της συγκριτικής μηντιακής προσέγγι-
σης»
Εισηγήτρια: Τατιανή Ραπαντζίκου, Επί-
κουρη Καθ. του Τομέα Αμερικανικής
Λογοτεχνίας, Αγγλικό Τμήμα, Α.Π.Θ
Εφαρμοσμένες Διδακτικές Πρακτικές
από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Δέ-
σποινα Φελέκη, Βασίλειο Δεληογλάνη,
Ευγενία Κλείδωνα
Παράλληλα εργαστήρια Δημιουργικής
Γραφής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθ-
μιας Εκπ/σης
8o/25o Δ.Σ.Σερρών
4 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο/Εργαστήριο
«Τα Comics στην εκπαί-
δευση»
Εισηγητής: Νίκος Δαλα-
μπύρας, φιλόλογος, δη-
μιουργός comics
6ο Δημοτικό Σχολείο
Σερρών
Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση
Page 32
Special Issue 2020
6 Οκτωβρίου 2018
Seminar / Workshop for
teachers
«You’re a poet and you
don’t know it; Creative
Writing in EFL»
Εισηγήτρια/Εμψυχώτρια:
Δέσποινα Καλαϊτζίδου,
Καθηγήτρια Αγγλικών,
Θεατρική Συγγραφέας/
Σκηνοθέτης, Εμψυχώ-
τρια, MED Drama in Ed-
ucation
Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Σερρών
13 Απριλίου 2019
«Παιχνίδια έμφυλων ρό-
λων στη τάξη με αφορμή
το Χειμωνιάτικο Παραμύ-
θι του Shakespeare»-με
τη συνοδεία μουσικών
οργάνων και τη συμμετο-
χή εκπαιδευτικών
Επιμορφώτρια: Κατερίνα
Κίτση (Καθηγήτρια - Το-
μέας Αγγλικής Λογοτεχνί-
ας – Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας
ΑΠΘ).
Δημόσια Κεντρική Βιβλιο-
θήκη Σερρών
«1913-2013 100 years
since the Liberation of
Serres & 1914-2014/100
years since World War I»
War and Peace: Express
yourself through Litera-
ture
Θεματολογία: Πολιτιστι-
κό, Αγωγή Ενεργού Πο-
λίτη, Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα-Δημοκρατία
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχολικά Έτη 2013-2014/2014-2015
Page 33 Special Issue 2020
5 April 2014
Ανοιξιάτικη Γιορτή Ποίη-
σης και Καλλιτεχνικής
Έκφρασης στα Αγγλικά
με θέμα την Ειρήνη σε
συνεργασία με την
Unesco Σερρών.
1913-2013/ 100 χρόνια
από την Απελευθέρωση
των Σερρών & 1914-
2014/100 χρόνια από τον
1ο Παγκόσμιο Πόλεμο
Πόλεμος και Ειρήνη: εκφράσου μέσα από τη
Λογοτεχνία
Παρουσίαση προγραμμάτων από μαθητές 8
Δημοτικών Σχολείων από όλο το Νομό ( 20o
Δ.Σ. Σερρών, 2ο Δ.Σ. Νιγρίτας, Δ.Σ. Σκουτάρε-
ως, Σκοτούσας, Καλών Δέντρων, Μαυροθά-
λασσας, Βαλτοτοπίου Ψυχικού) και του Λυκεί-
ου Σκουτάρεως
Προλογίζει « Μιλώντας για την Ειρήνη» η κ.
Κρυσταλλία Κεραμιδά-Δικηγόρος «Υπεύθυνη
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» UNESCO Σερ-
ρών.
Παράλληλες δράσεις για μαθητές στο χώρο της
Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με εθελοντές της
UNESCO Σερρών (Julia Reiner , Germany/
Marta Romero, Spain/ Anissa Lebbat, France/
Vitor Costa, Portugal)
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχολικά Έτη 2013-2020
Page 34
Special Issue 2020
“With a Book I Can…”
Discovering British and
American English Chil-
dren’s Literature
Συμμετοχή στον Μαθητι-
κό Διαγωνισμό Ποίησης
«Poetry in Motion» του
5oυ Γυμνασίου Σερρών
Πρόγραμμα Λογοτεχνίας
«Οι Ιστορίες πίσω από
τα τραγούδια - The sto-
ries behind songs»
«Στην καρδιά της γαλλό-
φωνης τέχνης και ποίη-
σης» Συμμετοχή 12 ποι-
ημάτων στην Αγγλική
στην εκδήλωση για την
απονομή των μαθητικών
βραβείων ποίησης στην
Γαλλική, Αγγλική και Ελ-
ληνική γλώσσα για τον
διαγωνισμό «Στην καρ-
διά της γαλλόφωνης τέ-
χνης και ποίησης» σε
συνδιοργάνωση με το
Σύλλογο Ελληνογαλλικής
Φιλίας Σέρρες-Fosses
1ο Βραβείο: Δημοτικό
Σχολείο Νέου Σουλίου,
για το ποίημα « Loneli-
ness »
2ο Βραβείο: Δημοτικό
Σχολείο Σκουτάρεως, για
το ποίημα « The green
violinist »
3ο Βραβείο: Δημοτικό
Σχολείο Σκουτάρεως για
το ποίημα « A Guardian
above the village»
Για τα αγγλικά ποιήματα
τα βραβεία χορήγησαν ο
Σύλλογος Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων
Γλωσσών « PALSO », οι
εκδόσεις«Super Course»
και το βιβλιοπωλείο
«Βαμβακά» στην Ηρά-
κλεια Σερρών. «Γ. Κα-
φταντζής» της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Σερρών.
20 Ιουνίου 2011
2ο ΕΠΑΛ Σερρών
1ο Μέρος “ Αξιοποίηση
του Ευρωπαϊκού Portfo-
lio Ξένων Γλωσσών :
εξατομικευμένη
μάθηση μέσα από το
Portfolio Αγγλικής για το
Δημοτικό”
Εισηγητής: Σκενδέρης
θεόδωρος,
Σχ.Σύμβουλος Αγγλικής
2ο Μέρος “Synergy: con-
necting teachers”
Παρουσίαση υλοποιημέ-
νων προγραμμάτων και
διδακτικών πρακτικών
Διάχυση Καλών Πρακτικών
Page 35 Special Issue 2020
6 Σεπτεμβρίου 2012
Educational meeting
“Good practices presen-
tation” in co-operation
with the School Advisor
of English Mrs Amanati-
dou
20ο Δ.Σ.Σερρών
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Page 36
Special Issue 2020
18 Ιουνίου 2013 Α/θμια 20ο Δ.Σ.Σερρών
20 June 2013 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο Σερ-
ρών
17 Ιουνίου 2014 Πρακτικές Α/θμιας
20 Ιουνίου 2014 Παρουσίαση Πρακτι-
κών Κεντρικής Μακεδονίας, Πανόραμα
Θες/νίκη
26 Ιουνίου 2014 Πρακτικές Β/θμιας
25 Ιουνίου 2015 1ο Γυμνάσιο Σερρών
17 Ιουνίου 2016 Α/θμια 8ο – 25ο Δ.Σ.
Σερρών
28 Ιουνίου 2016 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο
Σερρών
19 Ιουνίου 2017 Α/θμια 8ο – 25ο Δ.Σ.
Σερρών
27 Ιουνίου 2017 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο
Σερρών
25 Ιουνίου 2020
“Σύγχρονες διαστάσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης της
Αγγλικής Γλώσσας: Προτάσεις και Προοπτικές”
στην πλατφόρμα WEBEX
σε συνεργασία με τη Συντονίστρια ΠΕ06 κ. Αθηνά Βρεττού και τον Σύλλο-
νο Καθηγητών Πληροφορικής ν. Σερρών
Εισηγητές: Ιωάννα Ζιάκα, Διευθύντρια του Πειραματικού ΔΣ Ευόσμου,
Βάιος Κοφίτσας Πρόεδρος του ΣΥΚΑΠ
Συμμετείχαν και μέλη της ΕΚΑΔΕΒΕ από άλλες περιοχές της Κ. Μακεδονί-
ας παρουσιάζοντας την εμπειρία τους .
13 Ιανουαρίου 2013
Εκπαιδευτική Ημερίδα με
θέμα:
«Μαθησιακές Δυσκολίες
και η Εκμάθηση της Αγ-
γλικής Γλώσσας στην
Πράξη
Εισηγήτρια: Ξυδοπούλου
Έλενα, καθηγήτρια Αγ-
γλικών (ΜΑ) Ειδίκευση
στις Μαθησιακές Δυσκο-
λίες
Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο Σερρών
Ειδική Αγωγή
Page 37 Special Issue 2020
19 Νοεμβρίου 2017
Σεμινάριο
«Δυσλεξία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών: από τη θεωρία στην πράξη»
Εισηγητές : Φωτεινή Μακράκη, «Η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από το ΚΕΔΔΥ»
Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, «Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρώιμα συμπτώματα και ενέρ-
γειες από εκπαιδευτικούς και γονείς»
Θωμαή Αλεξίου, «Δυσλεξία και αγγλική γλώσσα: Προκλήσεις και προοπτικές»
Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ Σερρών
Ευρωπαϊκή Διάσταση
Page 38
Special Issue 2020
Μάρτιος-Απρίλιος 2014
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
UNESCO ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ERASMUS+ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/
ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης εγκε-
κριμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος με θέμα την Ειρήνη
«War and Peace: Express your-
self through Poetry» Άννα Αλευ-
ρά , υπεύθυνη για το πρόγραμ-
μα Εθελοντών της UNESCO
Σερρών και συντονίστρια του
όλου εγχειρήματος.
1) 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας 6 /3 /2014
Υπεύθυνη Εκπ/κός : Γιοβάννη Κατερίνα-
Αγγλικών
In the context of school events to fight bullying
2) Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως 13/3/2014 Υπεύ-
θυνη Εκπ/κός : Ελένη Τάσσιου – Αγγλικών
In the context of the Cultural Project “War and
Peace”
3) 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 31/3/2014
Υπεύθυνη Εκπ/κός : Σουζάνα Δράμπα - Αγγλι-
κών
In the context of the Cultural Project “War and
Peace”
4) Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας 2/ 4 /2014
Υπεύθυνη Εκπ/κός : Ελπίδα Τσακίρδαη
In the context of the Cultural Project “War and
Peace”
25 Απριλίου 2015
Γιορτή της Ημέρας της Ευ-
ρώπης "Παιδιά-Μελλοντικοί
πολίτες της Ευρώπης: α-
ποδέχομαι τη διαφορετικό-
τητα, προωθώ την ενότητα"
"Children-Future citizens of
Europe: accept diversity,
promote unity" «Μιλώντας
για την Ευρώπη» Αντωνία
Τσαΐρα, Διεθνολόγος, ΜΑ
Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Εκδημοκρατισμός,
UNESCO ΣΕΡΡΩΝ Αμφι-
θέατρο " Γεώργιος Καφτα-
ντζής ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εορτασμοί Ευρωπαϊκών Ημερών
Page 39 Special Issue 2020
Έκθεση των αφισών, υλι-
κού και εργασιών των
μαθητών καθώς και βιω-
ματικές δράσεις στο φου-
αγιέ της Βιβλιοθήκης.
• Συνεργασία με Ευρωπα-
ϊκούς /Παγκόσμιους Εκ-
παιδευτικούς Οργανι-
σμούς: Iatefl, SEETA,
British Council, HASE
(Hellenic Association for
the Study of English),
TESOL (Teaching English
to speakers of Other Lan-
guages)
British Council
Page 40
Special Issue 2020
6/9/2002 Seminar Mr. Cliff Parry & the British Council
1/3/2003 Seminar “Taking the Grind out of Grammar”
18/5/2003 Seminar Mr. Cliff Parry ‘Aesop’s ELT fables’
6/9/2003 Seminar (1st part) & Book Exhibition
11-12/10/2003 Seminar (2nd part)
Mr. Cliff Parry & the British Council
23/5/2004 Seminar (3rd part)
British Council & Mr. Cliff Parry ‘Vocabulary & Grammar
Games, Project Work, Using Authentic Materials, Us-
ing Video, Teaching writing, Selecting a coursebook,
Putting it all together’
13/5/2005
Seminar ‘Presenting a course-
book unit in secondary as well
as in Primary class’ (co-
ordinated by the School Advisor
Dr. Theodoros Maniakas)
5/12/2009
Christmas Event Mr. Cliff Parry
‘Ideas for classroom
use’ (coordinated by the School
Advisor Theodoros Skenderis)
14 Ιανουαρίου-
01 Απριλίου 2011
Primary Essentials:
teaching Young Learners
-Online Seminar
Six modules containing
overviews of fundamen-
tal topics in Primary ELT
Introduction
First Steps
Songs and Games
Learning Styles
Syllabus and Lesson
Planning
Classroom Management.
22 Ιανουαρίου 2018
«Το Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Erasmus+: διά-
χυση αποτελεσμάτων και
παραδείγματα καλών
πρακτικών στο ν. Σερ-
ρών» με αφορμή τα 30
χρόνια Erasmus
Παρουσίαση 10 προ-
γραμμάτων ΚΑ1/ΚΑ2
«Erasmus+ και Σχολικός
Επαγγελματικός Προσα-
νατολισμός» πρόλογος:
Δημήτριος Αναγνωστί-
δης, Σύμβουλος ΚΕΣΥΠ
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Στήριξη μελών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus+,
Etwinning) και Ημερίδες Παρουσίασης
Page 41 Special Issue 2020
Page 42
Special Issue 2020
28 Απριλίου 2012
“200 Years Dickens 1812-2012” Literary meeting
“ Ντίκενς εν ώρα κρίσης” Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου, Assistant Professor , Α.Π.Θ.
“Αυτό δεν είναι Ντίκενς:Διασκευάζοντας τον Κάρολο Ντίκενς” Δέσποινα Καλαϊτζίδου, Καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης-Θεατρική Συγγραφέας
Students’ projects on Dickens’ Tale of two cities
‘Μεταφέροντας το μικρόκοσμο του Ντίκενς στη σκηνή’ Μαρία Ριστάνη, Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης-Υποψήφια Διδάκτορας
Experimenting with Dickens' "A Tale of Two Cities"
A Bald Theatre Project : School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Θεατρικό Εργαστήρι με τους φοιτητές και μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών
Αφιερώματα σε Μορφές της Αγγλικής Λογοτεχνίας
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final
Teum bulletin special issue final

Recomendados

9th TEUM BULLETIN_2021_VERSION 3.pdf von
9th TEUM BULLETIN_2021_VERSION 3.pdf9th TEUM BULLETIN_2021_VERSION 3.pdf
9th TEUM BULLETIN_2021_VERSION 3.pdfdoragk
321 views30 Folien
6th teum bulletin jan june 2019 final von
6th teum bulletin jan june 2019 final6th teum bulletin jan june 2019 final
6th teum bulletin jan june 2019 finaldoragk
623 views28 Folien
Teum bulletin 2nd issue von
Teum bulletin 2nd issueTeum bulletin 2nd issue
Teum bulletin 2nd issuedoragk
1.2K views28 Folien
4th teum bulletin final von
4th teum bulletin final4th teum bulletin final
4th teum bulletin finaldoragk
929 views34 Folien
5th teum bulletin final von
5th teum bulletin final5th teum bulletin final
5th teum bulletin finaldoragk
885 views26 Folien
7th teum bulletin june dec 2019 final von
7th teum bulletin june dec 2019 final7th teum bulletin june dec 2019 final
7th teum bulletin june dec 2019 finaldoragk
655 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

τ8 εφημερίδα von
τ8 εφημερίδατ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδαlkotsonis
265 views16 Folien
Newsletter1 von
Newsletter1Newsletter1
Newsletter1gvlachos
1K views35 Folien
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3 von
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3Andreou Eleni
197 views12 Folien
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι... von
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...gsejohann
501 views31 Folien
Deltio typou 2017-18 von
Deltio typou 2017-18Deltio typou 2017-18
Deltio typou 2017-18papagekon
671 views68 Folien
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνης von
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνηςεργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνης
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνηςΜαρία Τσουκανέλη
605 views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

τ8 εφημερίδα von lkotsonis
τ8 εφημερίδατ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδα
lkotsonis265 views
Newsletter1 von gvlachos
Newsletter1Newsletter1
Newsletter1
gvlachos1K views
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3 von Andreou Eleni
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3
"Τα Φυλλαράκια" Τεύχος 3
Andreou Eleni197 views
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι... von gsejohann
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...
Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter του Συντονιστικού Γραφείου εκπαίδευσης στο Γι...
gsejohann501 views
Deltio typou 2017-18 von papagekon
Deltio typou 2017-18Deltio typou 2017-18
Deltio typou 2017-18
papagekon671 views
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνης von Μαρία Τσουκανέλη
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνηςεργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνης
εργασία για την ιστορία του βαλταδωρείου γυμνασίου κοζάνης
Live together in the school ppt von marscord
Live together in the school pptLive together in the school ppt
Live together in the school ppt
marscord486 views
«E.U.R.O.P.E.- European Union Regions in our Pupil’s Eyes»-Πρόγραμμα Διά Βίου... von marscord
«E.U.R.O.P.E.- European Union Regions in our Pupil’s Eyes»-Πρόγραμμα Διά Βίου...«E.U.R.O.P.E.- European Union Regions in our Pupil’s Eyes»-Πρόγραμμα Διά Βίου...
«E.U.R.O.P.E.- European Union Regions in our Pupil’s Eyes»-Πρόγραμμα Διά Βίου...
marscord1.1K views
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9
marscord196 views
Εφημεριδα14ουΓυμνασιουΔεκεμβριος2014 von 14gymnasiokallitheas
Εφημεριδα14ουΓυμνασιουΔεκεμβριος2014Εφημεριδα14ουΓυμνασιουΔεκεμβριος2014
Εφημεριδα14ουΓυμνασιουΔεκεμβριος2014
δελτιο τυπου von dakekavalas
δελτιο τυπουδελτιο τυπου
δελτιο τυπου
dakekavalas164 views
Τα Φυλλαράκια 2ο τεύχος von Andreou Eleni
Τα Φυλλαράκια 2ο τεύχος Τα Φυλλαράκια 2ο τεύχος
Τα Φυλλαράκια 2ο τεύχος
Andreou Eleni336 views
τευχος 11 von lkotsonis
τευχος 11τευχος 11
τευχος 11
lkotsonis257 views
ΣΑΧΕΤΙ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ... von gvlachos
ΣΑΧΕΤΙ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣΤΑΘΜΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ...ΣΑΧΕΤΙ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣΤΑΘΜΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ...
ΣΑΧΕΤΙ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ...
gvlachos831 views
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 2015-16 von gvlachos
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 2015-16ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 2015-16
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 2015-16
gvlachos120 views
1.7 ενημερωτικο μαρτιου_2016 (1) von litsalampsa
1.7 ενημερωτικο μαρτιου_2016 (1)1.7 ενημερωτικο μαρτιου_2016 (1)
1.7 ενημερωτικο μαρτιου_2016 (1)
litsalampsa1.1K views

Similar a Teum bulletin special issue final

Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ Πεντάπολης von
Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ ΠεντάποληςΕπιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ Πεντάπολης
Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ ΠεντάποληςKESYPSERRON
341 views43 Folien
Epistoli syllogou von
Epistoli syllogouEpistoli syllogou
Epistoli syllogouTINA MANTIKOU
223 views1 Folie
MJTguide von
MJTguideMJTguide
MJTguideKonstantinos Spiridakos
72 views36 Folien
Ethelontismos kai triti ilikia von
Ethelontismos kai triti ilikiaEthelontismos kai triti ilikia
Ethelontismos kai triti ilikia5oGymnasioAlexpolis
80 views26 Folien
προσκληση σχολειων 15 νοεμβ 2017 von
προσκληση σχολειων 15 νοεμβ 2017προσκληση σχολειων 15 νοεμβ 2017
προσκληση σχολειων 15 νοεμβ 2017Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou
21 views2 Folien
Epistoli kalosorismatos von
Epistoli kalosorismatosEpistoli kalosorismatos
Epistoli kalosorismatosTINA MANTIKOU
300 views1 Folie

Similar a Teum bulletin special issue final(20)

Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ Πεντάπολης von KESYPSERRON
Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ ΠεντάποληςΕπιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ Πεντάπολης
Επιχειρηματικό Σχεδιο Πινακοθήκης ΓΕΛ Πεντάπολης
KESYPSERRON341 views
Prosklisi.sch de.diapolis von dakekavalas
Prosklisi.sch de.diapolisProsklisi.sch de.diapolis
Prosklisi.sch de.diapolis
dakekavalas103 views
Εσωτερικός-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf von Michail Boutkaris
Εσωτερικός-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdfΕσωτερικός-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf
Εσωτερικός-Κανονισμός-Λειτουργίας.pdf
Michail Boutkaris135 views
Sxoles gonewn von 5dimkoryd
Sxoles gonewnSxoles gonewn
Sxoles gonewn
5dimkoryd176 views
1.1 Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου_2015 von litsalampsa
1.1 Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου_20151.1 Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου_2015
1.1 Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου_2015
litsalampsa256 views
ένα άλλο σχολείο -2015 von Petros Tsintzos
ένα άλλο σχολείο -2015ένα άλλο σχολείο -2015
ένα άλλο σχολείο -2015
Petros Tsintzos570 views
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕ... von gvlachos
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕ... ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕ...
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕ...
gvlachos1.3K views
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17 von serreschools
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17
εγκριση ελλην υπουργειου κυπροσ 2016 17
serreschools32 views
συντον επιτρ περιφερ δικ δημ γραφ κ μακ 2015 von serreschools
συντον επιτρ περιφερ δικ δημ γραφ κ μακ 2015συντον επιτρ περιφερ δικ δημ γραφ κ μακ 2015
συντον επιτρ περιφερ δικ δημ γραφ κ μακ 2015
serreschools62 views
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε von vstoup
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αεενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
ενδεικτικός σχολικός κανονισμός_δημοτικό_v8_αε
vstoup53 views

Más de doragk

Move2 learn from france to greece 2018 von
Move2 learn from france to greece 2018Move2 learn from france to greece 2018
Move2 learn from france to greece 2018doragk
124 views73 Folien
Blackoutpoetry von
BlackoutpoetryBlackoutpoetry
Blackoutpoetrydoragk
647 views36 Folien
Open spaces 3 rd issue von
Open spaces 3 rd issueOpen spaces 3 rd issue
Open spaces 3 rd issuedoragk
1.1K views28 Folien
TA & JS Paris 2017 von
TA & JS Paris 2017TA & JS Paris 2017
TA & JS Paris 2017doragk
193 views81 Folien
Creative teaching methods_erasmus+ von
Creative teaching methods_erasmus+Creative teaching methods_erasmus+
Creative teaching methods_erasmus+doragk
155 views50 Folien
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδ von
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδδελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδ
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδdoragk
743 views1 Folie

Más de doragk(20)

Move2 learn from france to greece 2018 von doragk
Move2 learn from france to greece 2018Move2 learn from france to greece 2018
Move2 learn from france to greece 2018
doragk124 views
Blackoutpoetry von doragk
BlackoutpoetryBlackoutpoetry
Blackoutpoetry
doragk647 views
Open spaces 3 rd issue von doragk
Open spaces 3 rd issueOpen spaces 3 rd issue
Open spaces 3 rd issue
doragk1.1K views
TA & JS Paris 2017 von doragk
TA & JS Paris 2017TA & JS Paris 2017
TA & JS Paris 2017
doragk193 views
Creative teaching methods_erasmus+ von doragk
Creative teaching methods_erasmus+Creative teaching methods_erasmus+
Creative teaching methods_erasmus+
doragk155 views
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδ von doragk
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδδελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδ
δελτιο τυπου χριστουγεννιατικης εκδηλωσης μεκαδεσδ
doragk743 views
Serres xmasprogramme von doragk
Serres xmasprogrammeSerres xmasprogramme
Serres xmasprogramme
doragk672 views
Imagine esl group von doragk
Imagine esl groupImagine esl group
Imagine esl group
doragk2.2K views
αλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσα von doragk
αλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσααλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσα
αλεξίου δυσλεξία και ξένη γλώσσα
doragk968 views
ευχαριστησιο μηνυμα von doragk
ευχαριστησιο μηνυμαευχαριστησιο μηνυμα
ευχαριστησιο μηνυμα
doragk673 views
προσκληση ημεριδας von doragk
προσκληση ημεριδαςπροσκληση ημεριδας
προσκληση ημεριδας
doragk650 views
προγραμμα ημεριδας von doragk
προγραμμα ημεριδαςπρογραμμα ημεριδας
προγραμμα ημεριδας
doragk665 views
Dyslexia von doragk
DyslexiaDyslexia
Dyslexia
doragk647 views
Teum bulletin 1st issue von doragk
Teum bulletin 1st issueTeum bulletin 1st issue
Teum bulletin 1st issue
doragk1.3K views
δελτίο τύπου περιβαλλοντικών δράσεων ένωσης καθ. αγγλικής ν.σερρών von doragk
δελτίο τύπου περιβαλλοντικών δράσεων ένωσης καθ. αγγλικής ν.σερρώνδελτίο τύπου περιβαλλοντικών δράσεων ένωσης καθ. αγγλικής ν.σερρών
δελτίο τύπου περιβαλλοντικών δράσεων ένωσης καθ. αγγλικής ν.σερρών
doragk912 views
Give the green light to save the green planet (1) von doragk
Give the green light to save the green planet (1)Give the green light to save the green planet (1)
Give the green light to save the green planet (1)
doragk63 views
νομοθεσια εξετασεων αμανατίδου2017 von doragk
νομοθεσια εξετασεων αμανατίδου2017νομοθεσια εξετασεων αμανατίδου2017
νομοθεσια εξετασεων αμανατίδου2017
doragk837 views
δελτιο τυπου κομικσ von doragk
δελτιο τυπου κομικσδελτιο τυπου κομικσ
δελτιο τυπου κομικσ
doragk796 views
εργαστηριο κομικσ 03 μαρ 17 von doragk
εργαστηριο κομικσ 03 μαρ 17εργαστηριο κομικσ 03 μαρ 17
εργαστηριο κομικσ 03 μαρ 17
doragk770 views
εξ 622 - 2017-1 von doragk
εξ  622 - 2017-1εξ  622 - 2017-1
εξ 622 - 2017-1
doragk973 views

Último

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 Folien
tmimata2711112.pdf von
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
11 views14 Folien
amea.pptx von
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
62 views21 Folien
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 Folien
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.1K views15 Folien
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx von
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
74 views11 Folien

Último(20)

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki15 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 48 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 views

Teum bulletin special issue final

 • 1. BIANNUAL BULLETIN ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ (Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.) ISSN 2585-2620
 • 2. Special Issue 2020 Χρυσάνθη Παλάζη Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) στο πλαίσιο των κατα- στατικών αρμοδιοτήτων της και της εφαρμογής πολιτικών για την προβολή πολιτιστικών αγαθών, στηρίζει με χαρά και τιμή πρωτοβουλίες όπως αυτή της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας (Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.) για την εκτύπω- ση αντιτύπων του επετειακού τεύχους με τίτλο «Open Spaces” (Ανοιχτοί Χώ- ροι) λόγω της συμπλήρωσης είκοσι (20) ετών από την ίδρυση της Ένωσης. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο τεύχος, που παρουσιάζει τις δράσεις της Ένωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, που άπτονται της πολιτιστι- κής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας και εκτείνονται χρονικά από το 2000 έως και σήμερα, σε συνεργασία με το Δήμο Σερρών και την Κ.Ε.ΔΗ.Σ., όσο και με άλλους φορείς και τοπικές αρχές, με σκοπό την ανά- δειξη του πολιτισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Μακάρι η πρωτοβουλία αυτή να βρει συνεχιστές. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Καλοτάξιδο! ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΛΑΖΗ—ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Mε μεγάλη μου χαρά απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό στον Σύλλογό σας, που μετράει ήδη 20 χρόνια δημιουργικής πορείας στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου μας. Είναι, πράγματι, σημαντικό οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην δημόσια εκπαίδευση, να αναπτύσσουν δράσεις, πέρα και έξω από τα στενά υπαλληλι- κά τους καθήκοντα. Αποδεικνύουν, έτσι, ότι εμφορούνται από πνεύμα αληθι- νής Παιδείας και όχι στείρας εκμάθησης γνώσεων. Οι ιστορικές εξελίξεις οδήγησαν την αγγλική γλώσσα στην κυρίαρχη θέση, σήμερα, παγκοσμίως, καθιστάμενη ως η γλώσσα συνεννόησης μεταξύ όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, πολιτιστικού υπόβα- θρου. Σε συνδυασμό, δε, και με την ταχύτατη εξάπλωση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η άγνοια της αγγλικής γλώσσας, σήμερα, ουσιαστικά οδηγεί στον αποκλεισμό από την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και εξέλι- ξη. Είναι επομένως, πολύ σημαντικό το έργο που καλείσθε να επιτελέσετε προς όφελος της νέας γενιάς, που αποτελεί το μέλλον της κοινωνίας μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στις δράσεις της Ένωσής σας προς όφελος των μελών και των μαθητών σας. Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντι- Περιφερειάρχης Σερρών ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ — ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Page 2 Special Issue 2020
 • 3. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε φορά που διαπιστώνω πως μέλη της εκ- παιδευτικής μας κοινότητας λειτουρ- γούν σε πλαίσιο και εκτός των υπη- ρεσιακών τους υποχρεώσεων και χαίρομαι να ενημερώνομαι για τις δράσεις και την κοινωνική ευαισθη- τοποίηση των συλλόγων στους ο- ποίους συμμετέχουν. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα είκοσι χρόνια προσφοράς στον κλάδο της Αγγλι- κής Γλώσσας και στον εκπαιδευτικό κόσμο. Οι ποικίλες δράσεις Πολιτι- στικού και Λογοτεχνικού Περιεχομέ- νου και η εθελοντική σας ενεργοποί- ηση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγ- γύης είναι παραδείγματα προς μίμη- ση όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοι- νότητα αλλά και στην κοινωνία μας γενικότερα. Η διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, καθώς οι μαθητές αποκτούν την απαιτούμενη γλωσσι- κή κατάρτιση τόσο ως προσόν εκ- παιδευτικής και επαγγελματικής εξέ- λιξης όσο και ως μέσο ανάπτυξης διαπολιτισμικής συνείδησης με στό- χο την ευρύτερη διαπαιδαγώγηση του μαθητή. Ταυτόχρονα η επικοινω- νιακή φύση του μαθήματος και η α- ξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία του μαθήματος βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Για το λόγο αυτό, η διδα- σκαλία της Αγγλικής Γλώσσας ενι- σχύθηκε πρόσφατα και επεκτάθηκε και στο Νηπιαγωγείο. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τις δράσεις του συλλόγου σας, σας συγχαίρω για τη συλλογική σας προσφορά και σας διαβεβαιώνω πως η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ- παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι πάντα αρωγός και συμπαρα- στάτης των ανθρώπων που ονειρεύ- ονται ένα καλύτερο μέλλον για την παιδεία, μέσα στους οποίους εντάσ- σεστε κι εσείς. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ KOΠΤΣΗ — ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Page 3 Special Issue 2020 Kόπτσης Αλέξανδρος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • 4. πτυχή της λειτουργίας του. Αποστολή μιας Διεύ- θυνσης Εκπαίδευσης είναι –μεταξύ πολλών άλλων- η αξιοποίηση όλων των τοπικών φο- ρέων με σκοπό τη βελ- τίωση των παρεχόμε- νων υπηρεσιών εκπαί- δευσης προς την εκ- παιδευτική μας κοινό- τητα. Ευτυχής συγκυρί- α, όταν υπάρχουν φο- ρείς που με το έργο τους και τις πρωτοβου- λίες τους συνεισφέρουν σε αυτή την αποστολή. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης Νο- μού Σερρών (ΜΕΚΑΔΕΣ). Στη Διεύθυνση, είχαμε την ευκαιρία τα τελευ- ταία χρόνια να αξιοποι- ήσουμε πολλές πτυχές του έργου της Ένωσης: εκπαιδευτικά προγράμ- ματα, καινοτόμες ιδέες, επιμορφωτικές δρά- σεις, ευρωπαϊκά προ- γράμματα και σημαντι- κές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που δεν περιορίζονται στο γνω- στικό πεδίο των μελών της Ένωσης, αλλά συ- νιστούν προστιθέμενη αξία για όλους τους εκπαιδευτικούς της Δι- εύθυνσης. Με ευκαιρία, λοιπόν, την έκδοση του επε- τειακού τεύχους για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της ΜΕΚΑΔΕΣ, θέλουμε να συγχαρού- με το παρόν και τα προηγούμενα διοικητι- κά συμβούλια για την εξαιρετική συνεργασία αλλά και κάθε μέλος της Ένωσης για το ε- ξαιρετικό έργο που προσφέρουν στις σχο- λικές τους μονάδες. Θέλουμε, επίσης, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλες αυτές τις σημαντικές δράσεις που κάθε χρόνο σχε- διάζετε για τις σχολικές μονάδες ευθύνης μας. Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλ- λον και θα έχουμε την ευκαιρία να συνδιοργα- νώσουμε νέες δράσεις και να στηρίξουμε νέες πρωτοβουλίες σας. Ευ- χόμαστε να είναι καλο- τάξιδο το επετειακό σας τεύχος. Εμείς από την πλευρά μας, ως Διεύθυνση Εκπαίδευ- σης, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε και να στηρίζουμε τις δράσεις σας, αφοσιωμένοι στο όραμά μας για ένα σχο- λείο στο οποίο οι αρχές της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας θα χαρακτηρίζουν κάθε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Page 4 Special Issue 2020 Καραβασίλης Ιωάννης Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
 • 5. Με αφορμή τη συμπλή- ρωση είκοσι χρόνων από την ίδρυση της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγη- τών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερ- ρών απευθύνω εγκάρ- διο χαιρετισμό στην Πρόεδρο, κα Γκένιου Θεοδώρα, και τα μέλη της Ένωσης, συγχαίρο- ντας τους για την πολυ- ετή και πολύπλευρη δράση τους. Η σημασία της γλωσ- σομάθειας, και κυρίως η εκμάθηση της αγγλι- κής γλώσσας, είναι α- διαπραγμάτευτη και αναμφισβήτητη. Οι εκ- παιδευτικοί της Ένωσης με το μεράκι και τη δημιουργικότητά τους πρωτοπορούν σε δράσεις και προγράμ- ματα, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των μαθητών/-τριών τους, την υποστήριξη των συναδέλφων τους και τη διάχυση των αντί- στοιχων αποτελεσμά- των. Έτσι, με τον κα- τάλληλο συντονισμό και καθοδήγηση, κα- θώς και με την επιμόρ- φωση των καθηγητών αγγλικής γλώσσας, η Πρόεδρος και τα μέλη της Ένωσης έχουν α- ναδείξει το επιτυχημέ- νο έργο των συναδέλ- φων τους εκπαιδευτι- κών. Στην προσπάθειά τους αυτή θα είμαι πάντα ένθερμος υποστηρι- κτής και αρωγός και πιστεύω ότι το 2021 θα είναι άλλος ένας χρόνος επιτυχημένων δράσεων που αναβαθ- μίζουν το ρόλο των εκ- παιδευτικών στη δημό- σια εκπαίδευση. Εύχομαι σε όλους μας Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2021! Special Issue 2020 Page 5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΙΖΟΥ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ρίζος Στυλιανός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
 • 6. Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Ν. Σερρών, παρόλο που έχει ένα σχετικά μικρό αριθμό μελών, αναπτύσσει πληθώρα δράσεων κάθε έτος. Επί είκοσι χρόνια τα μέλη της Ένωσης πραγματοποιούν επιμορφωτικές και εκπαιδευτι- κές ημερίδες, σεμινάρια με ευρύ φάσμα αντικειμένων, εκδηλώσεις εξειδικευ- μένου και γενικού ενδιαφέροντος, συμμετέχουν σε διοργανώσεις του Δήμου, των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβού- λων-Συντονιστών Εκπαίδευσης και άλλων επιστημονικών ενώσεων. Παράλ- ληλα, παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα κλαδικά προβλήματα που προκύ- πτουν καταθέτοντας προτάσεις και επιχειρήματα των θέσεων της Ένωσης. Αξίζουν συγχαρητήρια στο τωρινό Δ.Σ της Ένωσης και την άοκνη Πρόεδρο κ. Γκένιου Θεοδώρα, καθώς και σε όλα τα Δ.Σ στην ιστορία της Ένωσης, για την προσφορά τους τόσο στην τοπική κοινωνία των Σερρών όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουν το πολυσήμαντο έργο τους. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ—ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΜΕ ΣΕΡΡΩΝ Page 6 Special Issue 2020 Πάνου Ελευθερία Πρόεδρος ΕΛΜΕ ΣΕΡΡΩΝ
 • 8. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση να χαιρετίσω το επετειακό σας αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής στις Σέρρες. Η ίδρυση Τοπικών Ενώσεων με στόχο την προαγωγή και βελτίωση του μα- θήματος της Αγγλικής γλώσσας και την στήριξη συναδέλφων στο δημόσιο σχολείο υπήρξε η επιδίωξη μου από το 1998 οπότε ανέλαβα υπηρεσία ως Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής στην Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα εμπνευσμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία των Σερρών, προτάσσοντας το συλλογικό σκοπό και όραμα διαθέσανε άπειρο προσωπικό χρόνο, δουλέψανε σκληρά και ιδρύσανε την Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Σερρών-Δράμας. Χαιρετίζω την συνεχή και δυναμική παρουσία της Ένωσης, με τις αξιόλο- γες δράσεις σας και εύχομαι σ εσάς ως συνεχιστές του οράματος μας, υγεί- α και δύναμη για την επίτευξη των στόχων σας. Δρ Αγγελική Δεληγιάννη Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Special Issue 2020 Page 8 Φώτο: η κ. Αγγελική Δεληγιάννη και ο κ. Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος. Πάρεδρος ε.θ. του Παιδα- γωγικού Ινστιτούτου Δεληγιάννη Αγγελική Ιδρυτικό μέλος, Πρώην Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας
 • 9. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΗ Special Issue 2020 It only feels like yesterday when it all got started. I am looking back to when we first met to found TEUM (Serres – Drama). A dream and an adventure: there was a vision, passion, difficulties, hard work … Yet, here we are 20 years later. TEUM has changed, developed, flourished beyond all our imagination and expectations at that time. Since then, TEUM members and especially all TEUM Board members have demonstrated passion, dedication, collaboration and hard work and have managed to walk a long way for TEUM to thrive. Thank you for becoming part of our dream 20 years ago and for making it come true. I am proud that you kept the union alive with your inspiration, motivation and effort. We, YOU, have a good reason to look back on what you have done and celebrate. Do this with satisfaction, happiness and pride, because you have done a great job. I wish I could congratulate each one of you in person. Many wishes for future success and for many more great days to come. Page 9 Σκενδέρης Θεόδωρος Ιδρυτικό μέλος, Πρώτος Πρόεδρος της ΜΕΚΑΔΕΣΔ, Πρώην Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής
 • 10. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Special Issue 2020 Page 10 Κωνσταντία Αμανατίδου Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας 2012-2018 Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Τα έξι χρόνια της συνεργασίας μας ήταν δύσκολα, ήταν όμως και δημιουργικά για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Δύσκολα οικονομικά, λόγω της πολύ- πλευρης κρίσης, και ταυτόχρονα δημιουργικά, αφού την περίοδο αυτή υιοθετήθη- καν στην εκπαίδευση και ειδικά στην διδασκαλία της Αγγλικής σημαντικές καινοτο- μίες, όπως η εισαγωγή του μαθήματος στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Δημοτι- κού, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας τους, τα νέα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστι- τούτου, η ψηφιοποίηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η τράπεζα θεμάτων και πολλές άλλες, μερικές από τις όποιες δυ- στυχώς ακυρώθηκαν αργότερα και άλλες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Οι δυσκολίες δεν μας απογοήτευσαν, αντιθέτως μέσα από την συνεργασία και την αλληλεγγύη μας, τις μετατρέψαμε σε θέληση και παραγωγική δουλειά για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ταυτόχρονα, το ανοικτό και εξωστρεφές πνεύμα των καθηγητών αγγλικής, δη- μιούργημα του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους πεδίου, έδωσε νόημα και περιεχόμενο στην διδασκαλία της Αγγλικής, αγκαλιάζοντας χωρίς δισταγμούς τις διδακτικές θεσμικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αποτυπώνονται μεσοπρόθεσμα και μακροπρό- θεσμα στη κοινωνία, την εργασία, τον πολιτισμό, τις επιστήμες, την οικονομία, γι αυτό και μερικοί που προσδοκούν άμεσα οφέλη τα υποτιμούν, παρ΄ ότι είναι η πιο ουσιαστική επένδυση κάθε οργανωμένης κοινωνίας, ειδικά στην εποχή όπου η γνώση, είναι το θεμέλιο κάθε θετικής εξέλιξης για τα άτομα και την ανθρωπότητα. Σε μια τέτοια αντιφατική περίοδο μόνο έπαινος αξίζει στην Ένωσή σας, που όχι μόνο δεν έχασε τίποτα από την δημιουργική ορμή των πρώτων χρόνων της συ- γκρότησής της, αλλά ενίσχυσε τις επιμορφωτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και θε- σμικές της δραστηριότητες αναβαθμίζοντας την επαγγελματική, μορφωτική και επι- στημονική ταυτότητα των μελών της, προσφορά στην μεγάλη αποστολή της εκπαί- δευσης και του εκπαιδευτικού. Μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώθω που συνεργάστηκα μαζί σας, δηλώνοντας, πως τα έξι αυτά χρόνια ήταν πολύτιμα και για μένα. Καλή συνέχεια.
 • 11. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΤΤΟΥ Special Issue 2020 My sincere greetings and heartfelt congratulations on the twenty years of operation of the State English Teachers’ Union of Serres. Despite the adver- sities, the time and effort required to spend, it is most admirable that teach- ers do not cease to aspire to quench their thirst for new paths to knowledge, building environments of dialogue, challenge and investigation within and outside of the classroom boundaries, opening up to the local and global communities. A fast-changing world in all spheres calls for development of agility, inter- cultural awareness and social and civic competence besides the convention- al life and career skills. Teachers who gradually move from the role of the “Sage-on-the-stage” to that of the “Guide-on-the-side” and the “Meddler-in- the-middle”, work alongside students weaving knowledge, nurturing the abil- ity to learn from personally relevant, authentic, meaningful experiences, set- ting the stage for the development of fully-fledged personalities with demo- cratic values, increasing understanding of the world and sensitivity to others’ well-being and feelings. With such inquisitive, dynamic, forward-looking teachers who crave for crea- tivity and innovation, the future of education looks bright in all respects. May your endeavors keep flourishing and wish you all the best in your upcoming plans and actions. Page 11 Αθηνά Βρεττού Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 4ου ΠΕΚΕΣ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • 12. στή συνεργασία με τον Δήμο Σερρών, τη Δημό- σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, άλλες Επι- στημονικές Ενώσεις, εκ- δοτικούς οίκους, τις Διευ- θύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαί- δευσης, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Μεγαλύτερο κέρδος όμως, υπήρξαν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ μας. Άνθρωποι που εκτι- μήσαμε, που αγαπήσαμε, που μας επηρέασαν, που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Συγγρα- φείς, παιδαγωγοί, ακαδη- μαϊκοί, καλλιτέχνες, συνά- δελφοι εκπαιδευτικοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όσους δούλε- ψαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα και μας ενέ- πνευσαν, ως μέλη μιας κοινότητας με κοινό σκο- πό την αλληλοϋποστήρι- ξη και τη διαρκή βελτίω- ση. Ένα μεγάλο ευχαρι- στώ σε όλους τους συνα- δέλφους που μας τιμούν με την παρουσία τους σε κάθε εκδήλωση, που μας στηρίζουν οικονομικά, ακόμα και στις πιο δύσκο- λες στιγμές. Προσωπικά, είναι τιμή μου να συνερ- γάζομαι με ανθρώπους που με εμπνέουν με τις πράξεις και τον λόγο τους γιατί κοντά τους γίνομαι και εγώ καλύτερη. Μονα- δική μου ευχή να είμαστε υγιείς και δυνατοί ώστε να συνεχίζουμε να προσφέ- ρουμε από κάθε μετερίζι. No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. John Donne Ο άνθρωπος δεν είναι ένα νησί, απομονωμένος, ξεκομμένος από το περι- βάλλον του. Δημιουργεί δεσμούς, ανοίγει μονοπά- τια, επικοινωνεί, συνεργά- ζεται, συνάπτει επαφές. Δανείζομαι τους στίχους του Άγγλου ποιητή John Donne, του 16ου αιώνα, για να αναφερθώ στις αξίες που έχουν αποτελέ- σει πυξίδα, εδώ και είκοσι χρόνια, στην λειτουργία μιας Επιστημονικής Ένωσης η οποία συνεχί- ζει να παράγει, να προτεί- νει, να εμπνέει, να προά- γει συνέργειες, σε πείσμα της δυστοπικής πραγμα- τικότητας που βιώνουμε. Εξωστρέφεια, καινοτομία, άρτιο παιδαγωγικό περιε- χόμενο, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά. Με γνώμονα αυτές τις αρχές χαράξαμε την πο- ρεία μας και οργανώσαμε τη δράση μας, λειτουργώ- ντας ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας αλλά και του πανελλήνιου και πανευρωπαϊκού εκ- παιδευτικού γίγνεσθαι. Θα ήθελα να επισημάνω κάποιους σταθμούς στην πορεία αυτή. Ο θεσμός του διαμοιρα- σμού Καλών Πρακτικών από το 2011 ανέδειξε το αξιόλογο έργο των εκπαι- δευτικών του Δημόσιου Σχολείου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο έργο του. Εδώ και 9 χρό- νια οι συνάδελφοι/ συναδέλφισσες παρου- σιάζουν τις εργασίες που με τόσο μεράκι έχουν εκ- πονήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς με τους μα- θητές τους. Από θέματα λογοτεχνίας και γλώσσας μέχρι την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, η ποικιλία ανεξάντλητη. Ιδιαίτερη μνεία στα γρήγορα αντα- νακλαστικά που οδήγη- σαν στην οργάνωση τηλε- ημερίδας μέσω Webex τον Ιούνιο του 2020. Η έκδοση του περιοδικού Open Spaces από το 2015, οι «Ανοιχτοί Χώ- ροι», στους οποίους με χαρά και περισσή φροντί- δα καταθέτουμε την εργα- σία μας, αποτυπώνουμε τους προβληματισμούς μας, αφιερώνοντας προ- σωπικό χρόνο και κόπο. Ταυτόχρονα, το ιστολόγιο μας και η παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω- σης συνέβαλαν στην ανά- πτυξη ενός δικτύου επαγ- γελματικής ανάπτυξης με μέλη σε Ελλάδα και εξω- τερικό. Η συμμετοχή μας στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας IATEFL, συνετέλεσε στο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με αντίστοιχες Ενώ- σεις ανά τον κόσμο, υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου. Επιπλέον το πλαίσιο της εξωστρέ- φειας, έχει υπάρξει αγα- Special Issue 2020 Page 12 EDITORIAL ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ- ΓΚΕΝΙΟΥ — ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΚΑΔΕΣΔ
 • 13. Χρυσάνθη Τσινίκα (Ταμίας- Σέρρες) και Ευδοκία Κασάπη (Μέλος -Δράμα). Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων ζωής της Ένωσης εκδίδεται το παρόν ειδικό τεύχος με αφιερώματα σε όλο το φάσμα των φάσε- ων εξέλιξης και των δράσε- ων της Ένωσης, καθώς και των ατόμων και θεσμών που στήριξαν τις προσπά- θειες είκοσι ετών επιστημονι- κής, επιμορφωτικής και πο- λιτιστικής προσφοράς. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕΚΑΔΕΣΔ HAPPY 20th BIRTHDAY Η Μακεδονική Ένωση Καθη- γητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Σερρών- Δράμας, Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. γεννήθηκε σαν ιδέα μεταξύ των καθηγητών Αγγλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Σερρών-Δράμας πριν από 20 χρόνια με την προ- τροπή και τη στήριξη της τότε Σχολικής Συμβούλου Αγγλικής Σερρών – Δράμας κ. Αγγελικής Δεληγιάννη και με τις άοκνες προσπάθειες του πρώτου Προέδρου της Ένωσης κ. Θεόδωρου Σκενδέρη και της πρώτης γραμματέως κ. Φιφής Σωτη- ρίου. Το καταστατικό της ίδρυσης υπογράφηκε από τα πρώτα 18 ιδρυτικά μέλη στις 8 Νο- εμβρίου του 2000, αλλά σύ- ντομα ο σύλλογος αριθμού- σε πάνω από 100 μέλη στους νομούς Σερρών- Δράμας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση ήταν η πρώτη που δημιουργήθηκε σε περι- φερειακούς νομούς ακολου- θώντας το παράδειγμα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθη- γητών Αγγλικής των Αθηνών Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. και της αντί- στοιχης Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες εκλογές του Νο- εμβρίου 2000 ανέδειξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελούνταν ονομα- στικά από τους: Θεόδωρο Σκενδέρη (Πρόεδρος-Σέρρες), Ωραιοζήλη Φετφατζίδου (Αντιπρόεδρος-Δράμα), Φιφή Σωτηρίου (Γραμματέας -Σέρρες), Special Issue 2020 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2000-2020 Page 13 ΤΟ 1Ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ OPEN SPACES
 • 14. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΦΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ Special Issue 2020 Page 14 Fifie Sotiriou- Moustaka Founding Member and former chairperson of TEUM gratulations! Well done to you all! Keep up with the good work! Celebrating the 20th anni- versary of the founding of our union TEUM, allow me to convey my warm greetings to all of its members, old and new. It is hard to believe that 20 years have already passed since its founding, with the advice and en- couragement of our school advisor Aggeliki Deligianni. I have to admit that we were quite inex- perienced at the begin- ning, struggling to set up and manage the organi- sation. We passed through various phases of uncertainty, having to deal with bureaucracy and formalities. And there were a couple of times later on, when the future of the union looked grim, due to a decline in semi- nar attendances. Howev- er, the union survived despite its ups and downs, thanks to: our colleagues who em- braced our endeavour and joined the union, the zest ,enthusiasm and hard work of the board under the founding mem- ber’s first elected chair- person’s Theodoros Skenderis ‘s leadership and the prevailing team spirit of the board mem- bers. We also owe our gratitude to Mr Calaitzid- is, our former School Ad- visor for his implicit sup- port and to the British Council that always stood by us, always providing us with brilliant teacher trainers, Luke Prodromou and Cliff Parry to name a few, who offered enor- mous support and educa- tional insight to us. Last, but not least, I would like to express our thanks and acknowledgement to all those English publishing companies that had al- ways been with us when- ever asked, in organising seminars and book fairs. In alphabetical order: Bur- lington Books, Cambridge University Press, Express Publishing, Grivas Publi- cations, Hillside Press- A.Kostakou, Longman Hellas, MacMillan Heine- mann ELT, MM Publica- tions, Oxford University Press. I feel blessed and grateful having served as a board member and chairperson in this union and very happy to see that the union is thriving. Most of all, I feel really happy and proud, seeing that the union has flour- ished under the adminis- trative leadership of Su- zana Drampa and Dora Geniou as chair mem- bers, and the enthusiastic and hardworking mem- bers of the new board. They not only cater for the educational needs and progress of their col- leagues but they have gone the extra mile by widening the scope and horizons of the union and organising lots of inter- esting activities that em- brace and involve the local community. Con-
 • 15. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΔΡΑΜΠΑ Special Issue 2020 Page 15 Σουζάνα Δράμπα Αντιπρόεδρος και Πρώην Πρόεδρος ΜΕΚΑΔΕΣΔ όλους τους συναδέλφους που στάθηκαν δίπλα στην ΜΕΚΑΔΕΣΔ τα 20 αυτά χρόνια, συμμετέχοντας στις δράσεις, παρουσιάζο- ντας τη δουλειά τους, προ- σφέροντας εθελοντικά το χρόνο, το κέφι και τις γνώ- σεις τους, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορία της Ένωσης αλλά και τους αξιόλογους φιλοξενούμε- νους εισηγητές, που τίμη- σαν με την παρουσία τους την Ένωση και την πόλη μας. Παροτρύνω τους νέ- ους συναδέλφους, να πλαισιώσουν τις δράσεις και τις προσπάθειες της Ένωσης γιατί αποτελούν το «νέο αίμα», το μέλλον της. Ελπίζοντας το υλικό των πρώτων 20 χρόνων να αποτελέσει πλούσια παρακαταθήκη και έμπνευση για τα επόμενα χρόνια και στη γρήγορη επιστροφή στην κανονικό- τητα που θα επιτρέψει και πάλι δράσεις και συνεργα- σίες, εύχομαι στην Ένωση, στα μέλη και στους φίλους της άλλα 20 χρόνια ύπαρξης, δημιουργικά και καρποφόρα. Το Νοέμβριο του 2020 η Μακεδονική Ένωση Κα- θηγητών Αγγλικής Δημό- σιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Σερρών, της οποίας έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέ- λος από την ίδρυσή της, συμπλήρωσε 20 χρόνια δημιουργικής ζωής. 20 χρόνια με πλούσιο επι- στημονικό, επιμορφωτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. 20 χρόνια με ποικί- λες δράσεις, συνεργασίες, συμμετοχές πάντα κοντά στα μέλη της, τους εκπαι- δευτικούς Αγγλικής, και στους μαθητές μας, τους τελικούς αποδέκτες της επιστημονικής μας βελτί- ωσης. Νιώθοντας ιδιαίτερη πε- ρηφάνια για τη συμμετοχή μου σ’ αυτήν την προ- σπάθεια, από όλες τις θέσεις του Δ.Σ. και ιδιαίτε- ρα σαν πρόεδρος για 6 χρόνια, έχω την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της Ένωσης για την εμπι- στοσύνη που μου έδειξαν να υπηρετήσω τους στό- χους της και την ευκαιρία που μου έδωσαν να συμ- βάλλω στην υλοποίηση των στόχων αυτών. Κοι- τάζοντας το παρελθόν, η ικανοποίηση για την πο- ρεία που χάραξε η Ένωση και για την αδιαμ- φισβήτητη πλήρωση των αρχικών της στόχων δι- καιώνει την προσπάθεια αυτή. Η Ένωση άλλαξε, ωρίμα- σε με τα χρόνια, ανέλαβε πολλούς ρόλους, ακολού- θησε τις παιδαγωγικές εξελίξεις, διεύρυνε τους τομείς δράσεις της και την Ευρωπαϊκή της διάσταση, αφουγκράστηκε τις επι- μορφωτικές και θεσμικές ανάγκες των μελών της, ισορρόπησε τη θεωρία με την πράξη, στήριξε την καινοτομία και έδωσε βή- μα και λόγο στις ιδέες των μελών της, φιλοξένησε αξιόλογους εκπροσώ- πους της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότη- τας, προώθησε τη συνερ- γασία και τη διάχυση, υιοθέτησε την τεχνολογία και απέκτησε τη δική της φωνή μέσα από την κοι- νωνική δικτύωση, το ιστο- λόγιο και την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της. Συγκεντρώνοντας το υλι- κό για το αφιέρωμα, έρχονται στο νου όμορφες στιγμές με συνα- δέλφους, εμπειρίες και γνώσεις που αποκομίσα- με σ΄αυτό το κοινό ταξίδι, υπέροχες γνωριμίες, φιλί- ες, συνεργασίες, υπέρο- χες στιγμές που μοιρα- στήκαμε και συνεργαστή- καμε για έναν κοινό σκο- πό. Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας, να ευχαριστή- σω τους συνοδοιπόρους σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι, όλα τα μέλη των Δ.Σ. που δουλέψαμε μαζί άριστα και μας δένουν, όχι απλά σχέσεις αγα- στής συνεργασίας, αλλά σχέσεις φιλίας και εμπι- στοσύνης. Πρίν δώσω τις ευχές μου για την Ένωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και
 • 16. Page 16 Special Issue 2020 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΥΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ Χριστίνα Κουτίδου —Γραμματέας Έχω την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Ένωση από τη θέση της γραμμα- τέα αυτή τη χρονική συγκυρία συμπλήρωσης των 20 χρόνων λειτουργίας της. Στο διά- στημα αυτό τα μέλη και οι εκάστοτε διοικήσεις έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στο πλού- σιο έργο που επιμελώς κι ευσύνοπτα παρουσιάζεται σε αυτό το επετειακό τεύχος. Τα πρόσωπα αλλάζουν, το αποτύπωμα μένει. Εύχομαι διαρκείς αξιόλογες συνεργασίες και πολυδιάστατες δράσεις που θα ξεχωρίζουν τα χρόνια που θ' ακολουθήσουν. Μαριάνθη Τσεπελή —Μέλος Από την πρώτη μέρα της συμμετοχής μου στην Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπ/σης Ν. Σερρων και ειδικότερα από την εκλογή μου στο Δ. Σ., ένιωσα πως είμαι μέλος μιας δεμένης, εργατικής οικογένειας που συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά δρώμενα και είναι ένας ζωντανός θύλακας δημιουργίας στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Η Ένωση μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω όλους τους αξιόλογους συναδέλ- φους που απαρτίζουν την κοινότητα των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας του νομού Σερρών, των παιδαγωγών που καθημερινά ζωντανεύουν τη σχολική τους τάξη με πολύ μεράκι και αγάπη για το αντικείμενό τους. Μέσα από δράσεις, ημερίδες, εργαστήρια και παρουσιάσεις μάθαμε πολλά ο ένας από τον άλλο, ανταλλάξαμε απόψεις, εμπνευστή- καμε. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Διδά- χθηκα από το ήθος, την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα και τη δημιουργικότητά σας. Θεωρώ πως πλέον έχουμε αποκτήσει μια ζεστή και γνήσια φιλία ζωής. Γι’ αυτά και άλλα, ακόμη περισσότερα, σας ευχαριστώ όλους και όλες. Here’s to many more won- derful years to come. Onwards and Upwards! Έγινα μέλος της ΜΕΚΑΔΕΣΔ το 2008. Από τότε παρακολουθώ με αμείωτο ενδιαφέρον τις καινοτόμες εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις της ένωσης που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ανακινούν και αναδεικνύουν κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα του κλάδου μας. Θαυμάζω τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση που επιδεικνύουν τα εκάστοτε μέλη του ΔΣ στο έργο που έχουν ανα- λάβει αφιλοκερδώς και με μεγάλη προθυμία. Το 2017 αποφάσισα να υποστηρίξω τις δράσεις και να συνδράμω ενεργά στο έργο της Ένωσης βάζοντας υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ. Με μεγάλη μου χαρά εκλέχθηκα Μέλος και την επόμενη διετία Ταμίας της Ένωσης και μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω ε- νεργά και να προσθέσω κι εγώ το λιθαράκι μου στην υπέροχη αυτή προσπάθεια που λέγεται ΜΕΚΑΔΕΣΔ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και την αλ- ληλεγγύη που επιδεικνύετε όλα αυτά τα χρόνια, μέλη και ΔΣ, και ευελπιστώ σε ένα μέλλον της Ένωσης με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας των Σερρών και της Μακε- δονίας, αλλά και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σωφρονία Μαραβελάκη —Ταμίας Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη σύσταση του συλλόγου μας θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τόσο αξιόλογους συναδέλφους. Απόλαυσα κάθε συνάντηση, δράση, σεμινάριο και κουβέντα που πραγματοποιήσαμε πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ως εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ευχαριστώ το Σύλλογο, ως οντότητα, για την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση στο εκπαιδευτικό μας έργο αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς μας. Πάνω απ’ όλα όμως είμαι ευγνώμων γιατί, μέσω του Συλλόγου, εκτός από παραδείγματα άξια προς μίμηση, γνώρισα Αν- θρώπους και φίλους για μια ζωή. Ευχαριστώ για όλα Χριστίνα Σαββοπούλου —Αναπληρωματικό Μέλος
 • 17. Special Issue 2020 Page 17 20 χρόνια δημιουργικής κίνησης, δράσεων, συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών, χαράς. Οι λέξεις δεν αρκούν για να εκφράσουν την αξία και το έργο αυτού του συλλόγου. Όλη αυτή η πορεία μου άφησε την αίσθηση ότι λειτουργούσε αμφίδρομα για όλους μας, πήραμε και δώσαμε ο ένας στον άλλον ό,τι καλύτερο σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. Νιώθω ευγνώμων που γνώρισα, συμπορεύτηκα και συνεργάστηκα με αξιόλογους ανθρώπους και θεωρώ ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι μετά από εκλογές συμμετείχα στο ΔΣ του συλλόγου μας. Για μένα ήταν και είναι μία όμορφη διαδρομή και εύχομαι στο σύλλογο να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ 2000-2020: 20 years!!!! I have been a member of TEUM since 2007. This means: Participating in cultural, social and training events! Collaborating with colleagues, meeting new people and mak- ing new friends! Enjoying every moment of organising an event!Helping to promote innovative methods in teaching English as a Foreign Language! Realising that lifelong learning plays an important role in our profession! Being grateful for all the wonderful experiences, trips, parties, seminars, projects, but also for the fruitful collaboration, understanding, support and love among all TEUM members. I hope the years to come will offer us more experiences like those we have lived. I wish Happy Birthday to a Union that has definitely gone beyond everyone’s expectations. Thank you TEUM! Ελπίδα Τσακίρδαη Κατερίνα Παληγιάννη Being a member of TEUM for 20 years – and a member of the board for a number of years from the post of the Secretary and Co-Chairperson – I have had the chance to work with most re- markable colleagues, help organise and take part in seminars, meetings and other EFL activi- ties, all aiming to help us teachers evolve. It has been an ongoing process, which, I believe, has helped us all English teachers be more creative and innovative. I would like to thank all members of TEUM and TEUM boards for their help, cooperation, participation and contribution to this TEAMWORK. I think our love for what we do and our goodwill have always been the driving force of our Union. Είκοσι γόνιμα χρόνια για έναν «γυναικοκρατούμενο» σύλλογο που για μια ακόμη φορά αποδει- κνύει την δυναμική και την αποτελεσματικότητα των γυναικών όταν θέλουν να πετύχουν τον στό- χο τους. Πιστεύω πως ο στόχος αυτού του συλλόγου επετεύχθη πλήρως. Μπράβο στο Δ.Σ και τα μέλη του . Εύχομαι καλή συνέχεια! Σάντυ Θρασυβουλίδη Ελένη Καρυοφύλλη 20 ΧΡΟΝΙΑ… … από τη ίδρυση της Ένωσης καθηγητών Αγγλικής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπ/σης στο νομό μας! … ένωσης των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση! … ενίσχυσης της συν-αδελφικότητας! … προσπάθειας για βελτίωση κι εκσυγχρονισμό των διδακτικών πρακτικών στο δημόσιο σχολείο! … ανιδιοτελούς προσφοράς από άξια μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας! … μέλος μιας ζεστής οικογένειας συναδέλφων! Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους εσάς που τα 20 αυτά χρόνια δώσατε τον πολύτιμο προσωπικό σας χρόνο, τις γνώσεις και το μεράκι σας για να γίνει διάχυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, να υλοποιηθούν πολιτιστικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, να συνεισφέρει πολιτιστικά ο κλάδος μας στην ευρύτερη τοπική κοινωνία αλλά και να προβάλει τα προβλήματά του, να επιμορφωθούμε από καταξιωμένους επιστήμονες και εκπαιδευτές δασκάλων, να διασκεδάσουμε σε εκδρομές αλλά και όμορφες χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές και πάνω από όλα να νιώσουμε όλοι μια οικογένεια με στενούς ανθρώπινους και συναδελφικούς δεσμούς! ΕΥΧΟΜΑΙ να συνεχιστεί το πολύτιμο αυτό έργο και να διανθιστεί με δράσεις που συνάδουν με τις ανάγκες του κλάδου και της κοινωνίας αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερο νέους συναδέλφους! Άννα Βελίκη
 • 18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΛΑΖΗ 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΠΤΣΗ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΙΖΟΥ 6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΝΟΥ 8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 9 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΗ 10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ 11 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΤΤΟΥ 12 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΚΕΝΙΟΥ 13 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2000-2020 14 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΦΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΔΡΑΜΠΑ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΥΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ 17 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΚΑΔΕΣΔ 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Α΄
 • 19. Το 1ο μέρος του αφιερώματος καλύπτει τα 5 πρώτα δημιουρ- γικά χρόνια της Ένωσης και συγκεκριμένα συμπόσια, σεμι- νάρια και εκθέσεις διδακτικού υλικού και βιβλίων με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών, σε συνεργασία με όλους τους μεγάλους εκδοτι- κούς οίκους ξενόγλωσσου βι- βλίου και τα πιο διάσημα ονό- ματα εκπαιδευτών ενηλίκων, συμβούλων και συγγραφέων παιδαγωγικών πρακτικών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και πάντα με την υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων κου. Καλαϊτζίδη και κας. Αγγελικής Δεληγιάννη. Οι ημερίδες λάμ- βαναν χώρα εναλλάξ στις πό- λεις Σερρες και Δράμα με ναύ- λωση λεωφορείου στα φιλόξε- να αμφιθέατρα του 2ου ΤΕΕ Σερρών και «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Διοικητήριο Δράμας αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εκλέγονται το 2ο Διοικη- τικό Συμβούλιο την 1η Μαρτίου 2003 που αποτελείται ονομα- στικά από τους: Θεόδωρο Σκενδέρη (Πρόεδρος -Σέρρες), Φιφή Σωτηρίου (Αντιπρόεδρος-Σέρρες), Σάντυ Θρασυβουλίδη (Γραμματέας-Σέρρες), Χρυσάν- θη Τσινίκα (Ταμίας-Σέρρες) και Χριστίνα Κοτζαμάνη (Μέλος- Δράμα) και το 3ο Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2004 με μέλη τους : Φιφή Σωτηρίου (Πρόεδρος- Σέρρες), Κυριακή(Σάντυ) Θρασυβουλίδη (Αντιπρόεδρος- Σέρρες), Σουζάνα Δράμπα (Γραμματέας-Σέρρες), Χρυσάν- θη Τσινίκα (Ταμίας-Σέρρες) και Ελένη Τυχόλα (Μέλος-Δράμα). ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Α΄ Special Issue 2020 Page 19
 • 20. 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Β΄ 22 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005 24 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2006—2010 25 ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2001—2013 26 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄ 28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ—ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013—2015 35 ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 36 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 37 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 39 ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 40 BRITISH COUNCIL 41 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 42 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 45 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Δ΄ 46 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 55 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Ε΄ 56 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 58 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙ- ΤΑΣ 61 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ/ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 62 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
 • 21. Το 2ο μέρος του αφιερώματος καλύπτει τα χρόνια της Ένωσης από το 2006 ως το 2010 και συγκεκριμένα σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες σε συνεργασία αρχικά με τον Σχολικό Σύμβουλο Αγγλικής κ. Θεόδωρο Μανιάκα και κατόπιν με τον κ. Θεόδωρο Σκενδέρη σε νέο ρόλο Σχολικού Συμβούλου Αγγλικής. Οι ημερίδες, με εισηγητές καταξιωμένους Συμβούλους Αγγλικής και Επιμορφωτές Εκπαιδευτικών, λαμβάνουν χώρα κυρίως στο νομό Σερρών που γίνεται το κέντρο των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Οι συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους ξενόγλωσσων βιβλίων για την παρουσίαση νέων εκδόσεων διδακτικού υλικού συνεχίζονται. Ο κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των μελών σε καινοτόμες παιδαγωγικές- διδακτικές μεθόδους, η εισαγωγή της χρήσης νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού στη νέα μαθητοκεντρική εκπαιδευτι- κή πρακτική. Σημαντική θέση στις δράσεις της Ένωσης καταλαμβάνουν επίσης οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και οι εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εκλέγονται το 4ο Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρί- ου 2006 που αποτελείται ονομαστικά από τους: Φιφή Σωτηρίου (Πρόεδρος-Σέρρες), Σοφία Κεσκίνογλου (Αντιπρόεδρος-Σέρρες), Κυριακή(Σάντυ) Θρασυβουλίδη (Γραμματέας- Σέρρες), Σουζάνα Δράμπα (Ταμίας-Σέρρες) και Αναστασία Γαλανού (Μέλος-Δράμα) και το 5ο Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου 2008 με μέλη τους : Φι- φή Σωτηρίου (Πρόεδρος), Ευμορφίλη(Φυλίτσα)Κοφίδου (Αντιπρόεδρος), Κυριακή (Σάντυ) Θρασυβουλίδη (Γραμματέας), Σουζάνα Δράμπα (Ταμίας) και Ελπίδα Τσακίρδαη (Μέλος), το οποίο πλέον έχει σύνθεση αποκλειστικά από συναδέλφους του Νομού Σερρών. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Β΄ Special Issue 2020 Page 21
 • 22. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005 Page 22 Special Issue 2020 6/9/2001 2nd Course book Sym- posium (COSY) for Pro- fessional Development / Book Exhibition Εισηγήσεις: ‘Click on the Multiple In- telligence Theory in the EFL Practice’ ‘A journey of a thousand miles begins with a sin- gle step’ Maria Pepanidou ELT Consultant-Teacher Trainer ‘Diversity in the class- room’ Addie Kostakou, Author of English Coursebooks ‘Make opportunities for your Lykeia students’ Gabriel Montel- Yannoulis, Teacher Trainer ‘Bringing the world into your secondary class- room’ Jim Kalathas, ELT Consultant-Teacher Trainer 11/2/2002 3rd Coursebook Sympo- sium (COSY) for Profes- sional Development/ Book Exhibition (co-ordinated by the School Advisor Mrs. Aggeliki Deligianni) Thematic Title: “The Cross-curricular Approach and Creative Practical Activities for ELT and Lesson Plan- ning” Speakers: Dr. J. Chryso- hoos, Ms. I. Thomson, Mr. R. House 6/9/2003 4th Coursebook Seminar & Book Exhibition in cooperation with the Brit- ish Council 15/12/2003 Presentation of Mr. Cal- aitzidis’ (ex-school advi- sor) book “Proverbs” by Mr. Theodoros Skenderis 15/12/2003 Presentation of Mr. Cal- aitzidis’ (ex-school advi- sor) book “Proverbs” by Mr. Theodoros Skenderis 13/11/2004 Teacher Development Seminar ‘The Common European Framework levels and the European Language Portfolio’ ‘Learner-centred teach- ing: tips and strategies’ ‘A world of reading: tips to animate your lan- guage classroom through drama and mu- sic’) Maria Pepanidou, ELT Consultant-Teacher Trainer ‘Teaching young learners (7-11): Action songs, chants and games’ Lilika Kouri B.A. & M.A. English/ELT Consultant/ Teacher Trainer/ Coursebook Author
 • 23. 9/4/2005 Teacher Development Seminar ‘Streaming or Inclusion? A new approach to ELT’ Addie Kostakou- Coursebook Author ‘Our students and us: maintaining appropriate boundaries’, Marialena Kalyva BA, MA, MSc Counselling Psychologist ‘Games and drama activ- ities in the Primary EFL class’, Costas Calaitzid- is, School Advisor of English Language 8-9/10/2005 Two-day Seminar in Dra- ma “Konstadinos Kara- manlis” Amphitheatre ‘Games and drama activ- ities in the Primary EFL class’, Costas Calaitzidis -School Advisor of Eng- lish ‘Good grades depend not just on brains but on hearts’, Addie Kostakou- Author of English Coursebooks ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001—2005 Page 23 Special Issue 2020 15/10/2005 5th Coursebook Exhibi- tion & Seminar in Serres Plenary Speaker: Dr. Anastasios Stalikas ‘Learning strategies and strategies to increase students’ interest’ Atha- nasios Papaioannou – University of Thessaly ‘The social outcast: So- cial exclusion, rejection and bullying: the educa- tor’s role’ Marialena Kalyva-BA, MA, MSc Counseling Psychologist ‘Presenting a course- book for primary and secondary teachers’ Cliff Parry-British Council ‘The teaching of English as a foreign language’ Josef Chryshochoos- School Advisor, Educa- tional Consultant at the Pedagogic Institute, Teacher-Trainer ‘Breathing life into the English language class- room’ Maria Pepanidou- ELT Consultant-Teacher Trainer
 • 24. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2006—2010 Page 24 Special Issue 2020 8/4/2006 Seminar ‘New perspectives and suggestions of the Peda- gogical Institute for the teaching of foreign lan- guages in Public Educa- tion’, Dr. Theodoros Maniakas ‘Language Awareness versus Grammar’, Mr. K. Nikolaidis ‘Left brain ver- sus Right brain’, Mrs. Maria Pepanidou ‘Time management and homework in mixed abil- ity classes’ Mr. Th. Davroudis ‘Keeping English in mind’, Mr. Jim Kalathas 2/12/2006 Seminar ‘What do we teach after all?’ Dr. Theodoros Maniakas ‘Learning Styles and Strategies in the class- room’ Ms. Cathy Geor- gopoulos 22/2/2007 Seminar ‘The social outcast: So- cial exclusion, rejection and bullying: the educa- tor’s role’ Ms. Marialena Kalyva ‘Who’s afraid of technol- ogy?’ Mr. Dimitris Tolias 5/9/2008 Seminar Study Space-Lesson planning in ELT class- room’ Ms. M. Karatsali 16/12/2007 Christmas Event ‘Activities related to Christmas’ Ms. Litsa An- dreou ‘Drama techniques to be used in classroom & How to put on a play’, Ms. Christina Kazazi 29/4/2009 Seminar & Book Exhibi- tion ‘How to get students’ attention with rapport’ Mr. Luke Prodromou 26/4/2010 Seminar ‘Leading the way in Digi- tal Education’ - Interac- tive Whiteboards & Elec- tronic books Ms Maria Pepanidou
 • 25. Spring 2001 Day trip Rila Monastery, Blagoevgrad, Bulgaria 13-16/6/2003 Trip Konstantinoupoli 21-23/11/2003 Meeting of Associations of Teachers of English - Skopje 21/11/2004 Day Trip Xanthi-Porto Lagos 19/3/2005 Day Trip Xanthi 2-8/5/2005 Trip to Konstantinoupoli- Kappadokia 21-22/10/2005 Mini-conference of Teachers’ Association - Veria 28-30/10/2005 Trip Athens - Meeting with PEKADE 28/1/2006 Day Trip Vergina-Veria- Naousa ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2001 - 2013 Page 25 Special Issue 2020 18-19/2/2006 Trip Nimfeo-Kastoria 24/4-1/5/2006 Trip South Italy-Napoli- Sicily 6-7/5/2006 Educational Trip Eretria – Hillside Press 5/11/2006 Day Trip Toxotes-Xanthi 22/4/2007 Day Trip Pozar-Edessa- Pella 18-20/5/2007 Seminar-Forum BETA- IATEFL, Blagoevgrad, Bulgaria 12/1/2008 Day Trip Sadanski- Melnik,Bulgaria 11/10/2008 Day Trip Palaios Pan- teleimonas & Litochoro 4/4/2009 Day Trip Nestos river- Toxotes-Xanthi 27-29/6/2009 Trip Ioannina-Sirrako- Kalarrites 22-24/5/2010 Trip Preveza-Paxoi- Sivota-Parga 29-31/06/2012 Trip to Zagorochoria- Ioannina (in cooperation with Serres-Fosses As- sociation) 14/4/2013 Day trip Agios Athana- sios-Kaimaktsalan- Edessa
 • 26. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄ Το 3ο μέρος του αφιερώ- ματος συμπίπτει με τα γενέθλια της Ένωσης το Νοέμβριο του 2000, οπό- τε και συντάχθηκε και υπογράφηκε το καταστα- τικό. Συγκεκριμένα στις 8 Νο- εμβρίου 2000 διενεργή- θηκε η πρώτη διαδικασία αρχαιρεσιών για την ανά- δειξη του 1ου Δ.Σ. με Πρόεδρο τον συνάδελφο τότε καθηγητή Αγγλικής Θεόδωρο Σκενδέρη. Σε αυτό το αφιέρωμα περιλαμβάνονται δράσεις της δεύτερης δεκαετίας της Ένωσης 2010-2020. Οι 4 βασικοί θεματικοί πυλώνες αφορούν στον Επιμορφωτικό- Παιδαγωγικό- Συνδικαλιστικό χαρακτή- ρα της Ένωσης, τον Πο- λιτιστικό-Κοινωνικό ρόλο της, την Ευρωπαϊκή διά- σταση που υιοθετούν οι δράσεις των μελών της καθώς και την έμφαση στις συνεργασίες με Α- νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτι- κούς οργανισμούς, θε- σμούς και επιστημονι- κούς και πολιτιστικούς συλλόγους γενικότερα. ‘Οσον αφορά στο επι- στημονικό/παιδαγωγικό κομμάτι των δράσεων, η ΜΕΚΑΔΕΣΔ διευρύνει τους ορίζοντές της και διοργανώνει ημερίδες με εισηγητές από τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς της χώ- ρας, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α, Πανεπ. Δυτικής Μακεδο- νίας, Ε.Α.Π., Τ.Ε.Ι. Κρή- της, Π.Ε.Α.Π αλλά και οργανισμούς όπως το British Council, η UNESCO Σερρών, το ΚΕΔΔΥ Σερρών κ.τ.λ. ενώ συνεχίζονται και οι συνεργασίες με εκδοτι- κούς οίκους Αγγλικών Βιβλίων. Οι ημερίδες και τα σεμι- νάρια ακολουθούνται από εργαστήρια εφαρμο- γής της θεωρίας, όπου συμμετέχουν εκπαιδευτι- κοί Αγγλικής και όχι μό- νο, ενίοτε και μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των συναδέλφων Αγγλικής στο ευαίσθητο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής και τις παιδαγωγικές μεθό- δους διδασκαλίας της γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η καινοτομία στην διδα- κτική μεθοδολογία, η ει- σαγωγή των εργαλείων της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην εκμά- θηση της Αγγλικής Γλώσσας, η λογική της συνεργασίας και διάχυ- σης των ιδεών και των καλών πρακτικών, ο δια- μοιρασμός της γνώσης μεταξύ των μελών της Ένωσης, η στήριξη των μελών-καθηγητών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την προβολή τους, η προώ- θηση της Φιλαναγνωσίας και του Λογοτεχνικού Γραμματισμού, η διεύ- ρυνση του πολιτιστικού- κοινωνικού ρόλου της Ένωσης είναι μερικοί από τους στόχους αυτής της περιόδου. Special Issue 2020 Page 26
 • 27. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ. ΜΕΡΟΣ Γ΄ Special Issue 2020 Στις 20 Μαρτίου 2011 δημιουργείται το Ιστολό- γιο της Ένωσης με το όνομα englishteach- ersinserres, σαν μέσο επικοινωνίας, κίνητρο επαγγελματικής ανάπτυ- ξης, τράπεζα άντλησης πληροφοριών και ιδεών και σαν χώρος κοινωνι- κής δικτύωσης, διάδρα- σης σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, ανταλλαγής απόψεων, επίλυσης προβλημάτων και αναγκών των συνα- δέλφων, παρουσίασης, διαμοιρασμού και διάχυ- σης της δουλειάς των μελών και τέλος μέσο προβολής των δράσεων της Ένωσης. Κατόπιν δημιουργείται Σελίδα Κοι- νωνικής Δικτύωσης της Ένωσης στο Facebook με το ίδιο όνομα. Με αρχή το σχολικό έτος 2010-2011 η Ένωση διοργανώνει αδιαλείπτως εδώ και 9 χρόνια Ημερί- δα Παρουσίασης και Διά- χυσης Καλών Διδακτικών Πρακτικών και Προγραμ- μάτων των συναδέλφων Αγγλικής κάθε Ιούνιο με τη λήξη των μαθημάτων υπό την αιγίδα των Σχο- λικών Συμβούλων Αγγλι- κής. 2012 Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Charles Dickens Από το σχολικό έτος 2013-2014 η Ένωση ορ- γανώνει και προτείνει Πολιτιστικά/Λογοτεχνικά Προγράμματα για υλο- ποίηση στα σχολεία Α/ θμιας και Β/θμιας Εκπ/ σης σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δρα- στηριοτήτων και τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής. Οι θεματικές που επιλέγονται αφο- ρούν στη Λογοτεχνία- Ποίηση, την Αγωγή του Ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δι- καιώματα, τις πανανθρώ- πινες αξίες ή έχουν α- φόρμηση σημαντικά το- πικά ή παγκόσμια γεγο- νότα ιστορικού ή πολιτι- στικού ενδιαφέροντος. Τα προϊόντα των προ- γραμμάτων παρουσιάζο- νται από εκπαιδευτικούς ή/και μαθητές στα σχο- λεία τους, σε ειδικές ημε- ρίδες της Ένωσης, σε διαγωνισμούς, στο πλαί- σιο παρουσίασης προ- γραμμάτων των Γραφεί- ων Σχολικών Δραστηριο- τήτων κ.τ.λ.. Η μεθοδο- λογία υλοποίησής τους διαχέεται στους συναδέλ- φους κατά την παρουσί- αση των διδακτικών πρα- κτικών στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Αρωγοί σε αυτήν την προσπά- θεια υπήρξαν πάντα οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγ- γλικής-Συντονιστές Εκ- παιδευτικού έργου, οι Διευθύνσεις των δύο βαθμίδων δημόσιας εκ- παίδευσης, τα Γραφεία Σχολικών δραστηριοτή- των,η ΕΛΜΕ Σερρών και ο Σύλλογος Δασκάλων ν. Σερρών « Εμμανουήλ Παππάς». 2016 Διημερί- δα με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του William Shakespeare ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΓΜΕ- ΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 2011- 2016 6ο Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Ιανουαρίου 2011 με σύνθεση : Σουζάνα Δράμπα (Πρόεδρος), Θεοδώρα Γκένιου (Αντιπρόεδρος), Ελπίδα Τσακίρδαη (Γραμματέας), Ελευθερία Πάνου (Ταμίας) και Δέσποινα Χρηστίδου (Μέλος) 7o Διοικητικό Συμβούλιο της 16ης Δεκεμβρίου 2012 με σύνθεση : Σουζάνα Δράμπα (Πρόεδρος), Θεοδώρα Γκένιου (Αντιπρόεδρος), Ελπίδα Τσακίρδαη (Γραμματέας), Μαριάνθη Τσεπελή (Ταμίας) και Έφη Τζούρη (Μέλος) 8ο Διοικητικό Συμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου 2014 με σύνθεση: Σουζάνα Δράμπα (Πρόεδρος), Θεοδώρα Γκένιου (Αντιπρόεδρος), Κατερίνα Παληγιάννη (Γραμματέας), Μαριάνθη Τσεπελή (Ταμίας) και Χριστίνα Σαββοπούλου (Μέλος) Page 27
 • 28. Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση Page 28 Special Issue 2020 23 January 2011 Seminar-Workshop “Where there is a Will, there is a Way” introduc- ing CLIL in the Greek Classroom Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Καθηγήτρια Αγγλικού Τμήματος ΑΠΘ Αλεξίου Θωμαή, Λέκτο- ρας Εγγλικού Τμήματος ΑΠΘ 7 September 2011 «LOOKING AHEAD TO NEW CHALLENGES» “Teacher Development in the 21st Century” Keynote Speaker Mr George Vassilakis Language Certification Director, City &Guilds-Peoplecert Group “The ieBook experience: Make a difference in the life of a child!” Sofia Fatsiadou, ELT Consult- ant, Express Publishing “Incorporating new technology in the classroom. A transformation in learning and teaching.”Savvas Moschopoulos, Sales Consultant MM Publications Book Exhibition - Participating Publishers: Express Publishing, MM Publications Venue: Serres, Philippos Xenia Hotel
 • 29. 12 February 2012 Επιμόρφωση για το βι- βλίο της Γ' Δημοτικού Magic Book στο πλαίσιο του προγράμματος Ε- ΣΠΑ: "Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευ- σης στο Σχολείο: Η Εκ- μάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία" Εισηγήτρια: Έλενα Σω- φρονιάδου, Καθηγήτρια Αγγλικής, συγγραφική ομάδα Magic Book Elpida Resort Hotel Εκπαιδευτικά Εργαστήρια-Επιμορφώσεις Page 29 Special Issue 2020 7 December 2012 «Εtwinning για αρχαρί- ους» βασικές έννοιες σε σχέση με τα etwinning projects Εισηγήτρια: Δώρα Γκέ- νιου 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών (εργαστήριο Πληροφορικής) 9 September 2013 «Προγραμματισμός- Σχέδια μαθήματος στην Α/θμια Εκπ/ση» «Το Project στο Λύκειο» Κωνσταντία Αμανατίδου, Σχολική Σύμβουλος Αγ- γλικής «Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού προγράμ- ματος e-twinning στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας», Θεοδώρα Γκένιου, καθηγήτρια Αγ- γλικής 1ο Γυμνάσιο Σερρών
 • 30. Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση Page 30 Special Issue 2020 6 Δεκεμβρίου 2013 "Στρατηγικές Ανάπτυξης Σχεδίων Εργασίας (projects):από τη θεωρία στην πράξη" Κατερίνα Δημητριάδου, Ανα- πληρώτρια Καθηγήτρια Δι- δακτικής Μεθοδολογίας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα- κεδονίας Παρουσίαση καλών πρακτι- κών από τις εκπαιδευτικούς Ευαγγελία Σειρά και Κατερί- να Τσαμούρη από το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπ/ σης Ευόσμου Ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία 22 Φεβρουαρίου 2014 “Understanding the role of English and Eng- lish language teaching in the globalisation era: lessons learnt” «Ο ρόλος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην εποχή της παγκοσμιοποίη- σης» “Differentiated instruction: a way forward for teachers” « Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: ένα βήμα μπροστά για τους εκπαιδευτικούς» Εισηγητής: Σηφάκης Νίκος, αναπληρωτής καθηγητής διδακτικής της γλώσσας στη Σχο- λή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλι- κής Γλώσσας». 1 Φεβρουαρίου 2015 «ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟ- ΜΑΘΕΙΑΣ» Με συνέπεια και σταθερότητα από το 2003 Σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση Εισηγητές: Θεόδωρος Σκενδέρης, εξωτερικός συνερ- γάτης και επιμορφωτής του ΚΠΓ , Σχολι- κός Σύμβουλος Αγγλικής ε.τ. Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αναπληρώ- τρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διδακτικής Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-ΑΠΘ Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Ελληνογαλλι- κής Φιλίας «Σέρρες-Fosses» Αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Σερρών
 • 31. 22 Μαρτίου 2015 «Mind Mapping» “An opportunity to explore, ex- change ideas and gain practical experience of a creative, flexible educational resource for all age groups.” Οφέλη της δημιουργικής χρήσης εννοιολογικών χαρτών στην εκπαί- δευση Michael Cook, καθηγητής αγγλικών (Philosophy-University of Bristol / Postgraduate Certificate in Educa- tion at the University of Manches- ter / Distinction in Theory of Educa- tion) 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών Εκπαιδευτικά Εργαστήρια-Επιμορφώσεις Page 31 Special Issue 2020 13 Δεκεμβρίου 2015 «Creative Thinking for Creative Learners -Δημιουργική Σκέψη για Δημιουργικούς Μαθητές» «Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση μέσω της συγκριτικής μηντιακής προσέγγι- σης» Εισηγήτρια: Τατιανή Ραπαντζίκου, Επί- κουρη Καθ. του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας, Αγγλικό Τμήμα, Α.Π.Θ Εφαρμοσμένες Διδακτικές Πρακτικές από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Δέ- σποινα Φελέκη, Βασίλειο Δεληογλάνη, Ευγενία Κλείδωνα Παράλληλα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθ- μιας Εκπ/σης 8o/25o Δ.Σ.Σερρών 4 Μαρτίου 2017 Σεμινάριο/Εργαστήριο «Τα Comics στην εκπαί- δευση» Εισηγητής: Νίκος Δαλα- μπύρας, φιλόλογος, δη- μιουργός comics 6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
 • 32. Από τη Θεωρία στην Πράξη: Συνεργασία, Καινοτομία, Διάχυση Page 32 Special Issue 2020 6 Οκτωβρίου 2018 Seminar / Workshop for teachers «You’re a poet and you don’t know it; Creative Writing in EFL» Εισηγήτρια/Εμψυχώτρια: Δέσποινα Καλαϊτζίδου, Καθηγήτρια Αγγλικών, Θεατρική Συγγραφέας/ Σκηνοθέτης, Εμψυχώ- τρια, MED Drama in Ed- ucation Δημόσια Κεντρική Βι- βλιοθήκη Σερρών 13 Απριλίου 2019 «Παιχνίδια έμφυλων ρό- λων στη τάξη με αφορμή το Χειμωνιάτικο Παραμύ- θι του Shakespeare»-με τη συνοδεία μουσικών οργάνων και τη συμμετο- χή εκπαιδευτικών Επιμορφώτρια: Κατερίνα Κίτση (Καθηγήτρια - Το- μέας Αγγλικής Λογοτεχνί- ας – Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ). Δημόσια Κεντρική Βιβλιο- θήκη Σερρών
 • 33. «1913-2013 100 years since the Liberation of Serres & 1914-2014/100 years since World War I» War and Peace: Express yourself through Litera- ture Θεματολογία: Πολιτιστι- κό, Αγωγή Ενεργού Πο- λίτη, Ανθρώπινα Δικαιώ- ματα-Δημοκρατία Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχολικά Έτη 2013-2014/2014-2015 Page 33 Special Issue 2020 5 April 2014 Ανοιξιάτικη Γιορτή Ποίη- σης και Καλλιτεχνικής Έκφρασης στα Αγγλικά με θέμα την Ειρήνη σε συνεργασία με την Unesco Σερρών. 1913-2013/ 100 χρόνια από την Απελευθέρωση των Σερρών & 1914- 2014/100 χρόνια από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο Πόλεμος και Ειρήνη: εκφράσου μέσα από τη Λογοτεχνία Παρουσίαση προγραμμάτων από μαθητές 8 Δημοτικών Σχολείων από όλο το Νομό ( 20o Δ.Σ. Σερρών, 2ο Δ.Σ. Νιγρίτας, Δ.Σ. Σκουτάρε- ως, Σκοτούσας, Καλών Δέντρων, Μαυροθά- λασσας, Βαλτοτοπίου Ψυχικού) και του Λυκεί- ου Σκουτάρεως Προλογίζει « Μιλώντας για την Ειρήνη» η κ. Κρυσταλλία Κεραμιδά-Δικηγόρος «Υπεύθυνη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» UNESCO Σερ- ρών. Παράλληλες δράσεις για μαθητές στο χώρο της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με εθελοντές της UNESCO Σερρών (Julia Reiner , Germany/ Marta Romero, Spain/ Anissa Lebbat, France/ Vitor Costa, Portugal)
 • 34. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχολικά Έτη 2013-2020 Page 34 Special Issue 2020 “With a Book I Can…” Discovering British and American English Chil- dren’s Literature Συμμετοχή στον Μαθητι- κό Διαγωνισμό Ποίησης «Poetry in Motion» του 5oυ Γυμνασίου Σερρών Πρόγραμμα Λογοτεχνίας «Οι Ιστορίες πίσω από τα τραγούδια - The sto- ries behind songs» «Στην καρδιά της γαλλό- φωνης τέχνης και ποίη- σης» Συμμετοχή 12 ποι- ημάτων στην Αγγλική στην εκδήλωση για την απονομή των μαθητικών βραβείων ποίησης στην Γαλλική, Αγγλική και Ελ- ληνική γλώσσα για τον διαγωνισμό «Στην καρ- διά της γαλλόφωνης τέ- χνης και ποίησης» σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses 1ο Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου, για το ποίημα « Loneli- ness » 2ο Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως, για το ποίημα « The green violinist » 3ο Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως για το ποίημα « A Guardian above the village» Για τα αγγλικά ποιήματα τα βραβεία χορήγησαν ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών « PALSO », οι εκδόσεις«Super Course» και το βιβλιοπωλείο «Βαμβακά» στην Ηρά- κλεια Σερρών. «Γ. Κα- φταντζής» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.
 • 35. 20 Ιουνίου 2011 2ο ΕΠΑΛ Σερρών 1ο Μέρος “ Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfo- lio Ξένων Γλωσσών : εξατομικευμένη μάθηση μέσα από το Portfolio Αγγλικής για το Δημοτικό” Εισηγητής: Σκενδέρης θεόδωρος, Σχ.Σύμβουλος Αγγλικής 2ο Μέρος “Synergy: con- necting teachers” Παρουσίαση υλοποιημέ- νων προγραμμάτων και διδακτικών πρακτικών Διάχυση Καλών Πρακτικών Page 35 Special Issue 2020 6 Σεπτεμβρίου 2012 Educational meeting “Good practices presen- tation” in co-operation with the School Advisor of English Mrs Amanati- dou 20ο Δ.Σ.Σερρών
 • 36. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Page 36 Special Issue 2020 18 Ιουνίου 2013 Α/θμια 20ο Δ.Σ.Σερρών 20 June 2013 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο Σερ- ρών 17 Ιουνίου 2014 Πρακτικές Α/θμιας 20 Ιουνίου 2014 Παρουσίαση Πρακτι- κών Κεντρικής Μακεδονίας, Πανόραμα Θες/νίκη 26 Ιουνίου 2014 Πρακτικές Β/θμιας 25 Ιουνίου 2015 1ο Γυμνάσιο Σερρών 17 Ιουνίου 2016 Α/θμια 8ο – 25ο Δ.Σ. Σερρών 28 Ιουνίου 2016 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο Σερρών 19 Ιουνίου 2017 Α/θμια 8ο – 25ο Δ.Σ. Σερρών 27 Ιουνίου 2017 Β/θμια 1ο Γυμνάσιο Σερρών 25 Ιουνίου 2020 “Σύγχρονες διαστάσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης της Αγγλικής Γλώσσας: Προτάσεις και Προοπτικές” στην πλατφόρμα WEBEX σε συνεργασία με τη Συντονίστρια ΠΕ06 κ. Αθηνά Βρεττού και τον Σύλλο- νο Καθηγητών Πληροφορικής ν. Σερρών Εισηγητές: Ιωάννα Ζιάκα, Διευθύντρια του Πειραματικού ΔΣ Ευόσμου, Βάιος Κοφίτσας Πρόεδρος του ΣΥΚΑΠ Συμμετείχαν και μέλη της ΕΚΑΔΕΒΕ από άλλες περιοχές της Κ. Μακεδονί- ας παρουσιάζοντας την εμπειρία τους .
 • 37. 13 Ιανουαρίου 2013 Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες και η Εκμάθηση της Αγ- γλικής Γλώσσας στην Πράξη Εισηγήτρια: Ξυδοπούλου Έλενα, καθηγήτρια Αγ- γλικών (ΜΑ) Ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκο- λίες Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών Ειδική Αγωγή Page 37 Special Issue 2020 19 Νοεμβρίου 2017 Σεμινάριο «Δυσλεξία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών: από τη θεωρία στην πράξη» Εισηγητές : Φωτεινή Μακράκη, «Η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από το ΚΕΔΔΥ» Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, «Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρώιμα συμπτώματα και ενέρ- γειες από εκπαιδευτικούς και γονείς» Θωμαή Αλεξίου, «Δυσλεξία και αγγλική γλώσσα: Προκλήσεις και προοπτικές» Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ Σερρών
 • 38. Ευρωπαϊκή Διάσταση Page 38 Special Issue 2020 Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ERASMUS+ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» Στο πλαίσιο υλοποίησης εγκε- κριμένου εκπαιδευτικού προ- γράμματος με θέμα την Ειρήνη «War and Peace: Express your- self through Poetry» Άννα Αλευ- ρά , υπεύθυνη για το πρόγραμ- μα Εθελοντών της UNESCO Σερρών και συντονίστρια του όλου εγχειρήματος. 1) 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας 6 /3 /2014 Υπεύθυνη Εκπ/κός : Γιοβάννη Κατερίνα- Αγγλικών In the context of school events to fight bullying 2) Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως 13/3/2014 Υπεύ- θυνη Εκπ/κός : Ελένη Τάσσιου – Αγγλικών In the context of the Cultural Project “War and Peace” 3) 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 31/3/2014 Υπεύθυνη Εκπ/κός : Σουζάνα Δράμπα - Αγγλι- κών In the context of the Cultural Project “War and Peace” 4) Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας 2/ 4 /2014 Υπεύθυνη Εκπ/κός : Ελπίδα Τσακίρδαη In the context of the Cultural Project “War and Peace”
 • 39. 25 Απριλίου 2015 Γιορτή της Ημέρας της Ευ- ρώπης "Παιδιά-Μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης: α- ποδέχομαι τη διαφορετικό- τητα, προωθώ την ενότητα" "Children-Future citizens of Europe: accept diversity, promote unity" «Μιλώντας για την Ευρώπη» Αντωνία Τσαΐρα, Διεθνολόγος, ΜΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκδημοκρατισμός, UNESCO ΣΕΡΡΩΝ Αμφι- θέατρο " Γεώργιος Καφτα- ντζής ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙ- ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εορτασμοί Ευρωπαϊκών Ημερών Page 39 Special Issue 2020 Έκθεση των αφισών, υλι- κού και εργασιών των μαθητών καθώς και βιω- ματικές δράσεις στο φου- αγιέ της Βιβλιοθήκης. • Συνεργασία με Ευρωπα- ϊκούς /Παγκόσμιους Εκ- παιδευτικούς Οργανι- σμούς: Iatefl, SEETA, British Council, HASE (Hellenic Association for the Study of English), TESOL (Teaching English to speakers of Other Lan- guages)
 • 40. British Council Page 40 Special Issue 2020 6/9/2002 Seminar Mr. Cliff Parry & the British Council 1/3/2003 Seminar “Taking the Grind out of Grammar” 18/5/2003 Seminar Mr. Cliff Parry ‘Aesop’s ELT fables’ 6/9/2003 Seminar (1st part) & Book Exhibition 11-12/10/2003 Seminar (2nd part) Mr. Cliff Parry & the British Council 23/5/2004 Seminar (3rd part) British Council & Mr. Cliff Parry ‘Vocabulary & Grammar Games, Project Work, Using Authentic Materials, Us- ing Video, Teaching writing, Selecting a coursebook, Putting it all together’ 13/5/2005 Seminar ‘Presenting a course- book unit in secondary as well as in Primary class’ (co- ordinated by the School Advisor Dr. Theodoros Maniakas) 5/12/2009 Christmas Event Mr. Cliff Parry ‘Ideas for classroom use’ (coordinated by the School Advisor Theodoros Skenderis) 14 Ιανουαρίου- 01 Απριλίου 2011 Primary Essentials: teaching Young Learners -Online Seminar Six modules containing overviews of fundamen- tal topics in Primary ELT Introduction First Steps Songs and Games Learning Styles Syllabus and Lesson Planning Classroom Management.
 • 41. 22 Ιανουαρίου 2018 «Το Ευρωπαϊκό Πρό- γραμμα Erasmus+: διά- χυση αποτελεσμάτων και παραδείγματα καλών πρακτικών στο ν. Σερ- ρών» με αφορμή τα 30 χρόνια Erasmus Παρουσίαση 10 προ- γραμμάτων ΚΑ1/ΚΑ2 «Erasmus+ και Σχολικός Επαγγελματικός Προσα- νατολισμός» πρόλογος: Δημήτριος Αναγνωστί- δης, Σύμβουλος ΚΕΣΥΠ 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Στήριξη μελών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus+, Etwinning) και Ημερίδες Παρουσίασης Page 41 Special Issue 2020
 • 42. Page 42 Special Issue 2020 28 Απριλίου 2012 “200 Years Dickens 1812-2012” Literary meeting “ Ντίκενς εν ώρα κρίσης” Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου, Assistant Professor , Α.Π.Θ. “Αυτό δεν είναι Ντίκενς:Διασκευάζοντας τον Κάρολο Ντίκενς” Δέσποινα Καλαϊτζίδου, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης-Θεατρική Συγγραφέας Students’ projects on Dickens’ Tale of two cities ‘Μεταφέροντας το μικρόκοσμο του Ντίκενς στη σκηνή’ Μαρία Ριστάνη, Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαί- δευσης-Υποψήφια Διδάκτορας Experimenting with Dickens' "A Tale of Two Cities" A Bald Theatre Project : School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Θεατρικό Εργαστήρι με τους φοιτητές και μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών Αφιερώματα σε Μορφές της Αγγλικής Λογοτεχνίας