Quatre notes sobre Joan Salvat-Papasseit i "El poema de la rosa als llavis"

Domenec Garrido
Domenec GarridoProfessor de l'INS Pla de Les Moreres
JOAN SALVAT-PAPASSEIT I EL SEU
POEMARI
EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS
INS PLA DE LES MORERES LITERATURA
CATALANA 1r BATXILLERAT
Domènec Garrido
VIDA I OBRA
 Neix el 1894. Als 7 anys queda orfe de pare
 Passa dels 7 als 12 anys a l’Asilo Naval Español,
orfenat instal.lat damunt diferents vaixells al port de
Barcelona.
 El 1907 es posa a treballar d’aprenent d’adroguer i
més tard en un taller d’escultura religiosa. També
farà de vigilant de nit al port de Barcelona.
 El 1911 coneix Emili Eroles (que tenia una parada
de llibres vells) i d’altres personatges que ajuden
Salvat a entrar en el món de la cultura (FOU
AUTODIDACTE)
 El 1912, Salvat inicia el festeig amb Carme
Eleuterio, la qual al cap de sis anys esdevindrà la
VIDA I OBRA
Salvat passà anys
de la seva infantesa
a l’Asilo Naval
Español, orfenat on
va aprendre les
primeres lletres.
Situat al port de
Barcelona, influí
posteriorment en la
seva poesia
De família humil, és probablement el
primer poeta de la lírica catalana
d’orígens proletaris
El port, el mar, el far, les
gavines, les barques, les
veles, marcaran
l’imaginari poètic de
Salvat
VIDA I OBRA
 El 1914, entra a la redacció de “Los miserables”, on
signà els seus articles amb el pseudònim de Gorkiano.
 El 1916 publica el manifest Hermanos oprimidos, salud.
Aviat, però, es desenganya de les banderes polítiques
perquè “són el ver distintiu de les grans opressions”.
 El 1917 és clau per a Salvat. Se li ofereix la direcció de
la Secció de Llibres de les Galeries Laietanes. Li
permet estabilitat econòmica i establir contactes amb
els cercles literaris del moment (amb el de “La Revista”
de López-Picó, i coneix Foix, Junoy , Folguera ...)
VIDA I OBRA
Mural de Xavier Nogués que
decora les Galeries Laietanes,
que permetran Salvat d’entrar
en contacte amb els cercles
literaris del moment
Revista dirigida per Salvat; en
van aparèixer de manera
intermitent divuit exemplars, on
pulbicava una sèrie d’aforismes,
els Mots-propis
VIDA I OBRA
 El 1917, publica el primer número de la revista “Un
enemic del poble”. Hi publica el primer poema
programàtic, Columna vertebral; Sageta de foc, on
hi ha presents les seves dues grans
preocupacions:
1-L’atac al sistema de vida i de valors de la societat
burgesa .
2-L’adhesió a les formes d’avantguarda com un
instrument de provocació i de ruptura amb els models
culturals de la societat que criticava.
El seu indidivualisme anarcoide dóna pas a un home progressista
amarat de les noves formes futuristes. Literàriament, si comptem
que la ideologia dominant del país era la noucentista, un
“terrorista”, com dirà Joan Fuster.
VIDA I OBRA
 Influència de les avantguardes en Salvat: contacte amb
Torres-Garcia i Barrades (pintors) i les revistes locals i
estrangeres. Foix va escriure que Salvat li solia guardar “tot
de revistes italianes i franceses que rep amb enganyosa regularitat”
 El 1918 es casa i s’estableix a Sitges. Aquest mateix any té
la seva primera crisi de tuberlucosi.
 El 1919 neix la seva primera filla. Deixa d’imaginar-se
ideòleg i se sent ja Poeta en majúscula.
 El 1919, apareix el primer dels seus llibres de poemes,
Poemes en ondes hertzianes, on empra elements pouats
del Cubisme (el collage i el cal.ligrama) i del Futurisme
(diferents tipus i cossos de lletra, signes aritmètics en
comptes de mots, paraules flotants, segmentació versal,
etc). Els orígens proletaris, l’esperit crític, troben en els
moviments de revolta una via per a l’expressió de l’esperit
rebel que el devora.
VIDA I OBRA
 El 1919 publica el manifest Concepte de poeta: “Per
a ésser poeta caldrà primerament el desig de lluitar... El
Poeta serà l’home entusiasta”, escriu.
 El 1920 publica Contra els poetes en minúscula.
Primer manifest futurista català. Aquest mateix any
realitza un viatge a París, d’on diu que torna més
“avantgardiste”
 El 1921 publica el seu segon llibre de poemes:
L’irradiador del port i les gavines (hi són presents el
maquinisme i la lluita, però també l’amor i la
natura)
 El 1921 pateix una altra crisi de tuberculosi que
l’obliga a una cura de repòs al sanatori castellà de
La Fuenfría, on compon Les conspiracions.
VIDA I OBRA
Títol de ressons futuristes,
acompanyat de dibuixos
vibracionistes de Torres-Garcia i
Barrades. S’hi inclouen 9
cal.ligrames
Alterna l’escriptura clàssica amb
la d’avantguarda. Dualitat entre
tradició i ruptura- Pel que fa als
temes, sobresurten el vitalisme,
el món del treball i l’amor
VIDA I OBRA
 El 1922 torna a recaure i necessita una cura en
diversos establiments pirinencs. A les Escaldes,
viurà el procés intens d’una experiència poètica
que abocarà en El poema de la rosa als llavis.
 Retorna a Barcelona i apareix el seu poemari La
gesta dels estels (l’evolució de Salvat continua i va
deixant palesa la poca consistència del seu
avantguardisme a favor d’una LÍNIA
NEOPOPULAR: LA CANÇÓ)
 El 1923, publica El poema de la rosa als llavis. Mor
poc després, el 1924.
 El 1925 es publica pòstumament el seu darrer llibre
de versos Óssa menor.
VIDA I OBRA
MOVIMENTS D’AVANTGUARDA: CARACTERÍSTIQUES
 Suposen trencament i experimentació
 Són agressius i insolents envers les formes
tradicionals de l’art i la literatura.
 Recerca de noves formes d’expressió, presentació
d’un llenguatge inèdit més enllà de tota normativa
 Duen implícit el rebuig general dels seus
contemporanis.
 Diversos i heterogenis. Vida efímera
CRONOLOGIA:
1-Inici vers l’any 1905
2-Moment de màxima violència entre 1915 i 1925
3-Gairebé desaparició a la dècada dels anys 30
PRINCIPALS MOVIMENTS D’AVANTGUARDA
CUBISME (1907):
en el terreny literari, aplicació del COLLAGE, elements
incorporats al text, com si hi fossin enganxats, talment
emblemes, dibuixos esquemàtics, etc. També proposa l’ús
de diferents lletres d’impremta
FUTURISME (1909):
divulgat pel poeta italià Marinetti. Exaltació de la guerra i
la violència com a elements higiènics socials. Exaltació de
l’esport, el dinamisme, l’aventura i les innovacions
mecàniques. Atac frontal a la tradició i al passat en
general. En el terreny literari, defensa de la destrucció de
la sintaxi, ús de les paraules en llibertat.
MOVIMENTS D’AVANTGUARDA
SURREALISME (1920):
Formulat per A. Breton, es fonamenta en l’exploració
de l’univers dels somnis i en el món desconegut del
subconscient. Lligat a la psicoanàlisi, intenta expressar
el trenat del pensament a través de la paraula o
escriptura sense control de la voluntat
1918 DIVULGACIÓ DEL CAL.LIGRAMA
Composició poètica que, fent ús de l’escriptura o la
tipografia, presenta, plàsticament, el tema tractat pel
mateix text. Un escriptor important fou Apollinaire, amb
el seu llibre Calligrammes. N’hi ha precedents en totes
les èpoques .
EXEMPLE DE CAL.LIGRAMA I EL MANIFEST
SURREALISTA
Oda a Guynemer,
cal.ligrama de Josep
Maria Junoy
Manifeste du surréalisme, de
l’escriptor francès Andre
Breton,
ENTRE L’AVANTGUARDA I EL CANÇONER
 Salvat fou l’introductor, l’activista i el poeta més
destacat de les anomenades “avantguardes
històriques” a la literatura catalana.
 L’interès per la ruptura no impedí la seva
participació decisiva en el corrent formalista del
Neopopularisme.
 Al llindar dels anys 20 fructifica un seguit de poetes
enlluernats per la CANÇÓ: Carner, Josep Maria de
Segarra, Tomàs Garcés, etc.
Bella terra, bella gent (Carner); Cançons de rem i de vela
(Sagarra); Vint cançons (Garcés); Cançons i elegies
(Clementina Arderiu)
OBRA: LA CANÇÓ
 Tradicionalment s’ha cregut que la trajectòria de
Salvat anava de la ruptura a la recuperació de la
forma (del cal.ligrama a la cançó): Més aviat, les
ALTERNA.
En els anys 20, la CANÇÓ es un gènere d’inspiració
popular que imiten els poetes cultes. És un gènere
menor, de format breu. La reducció d’espais exigeix la
síntesi, la dicció breu i la tendència a l’el.lipsi. La
musicalitat del gènere reclama la presència de
tècniques repetitives i de recursos fònics:
al.literacions, anàfores i paral.lelismes. De la
combinació en resulta una petita obra mestra.
SALVAT, POETA AMORÓS
 Poeta amorós per excel.lència de la lírica catalana
contemporània. Més de la meitat de la seva
producció correspon a aquesta temàtica.
 Per a Salvat, l’AMOR esdevé la via de comprensió,
la mesura i la font de coneixement: Dóna’m la mà que
anirem per la riba//ben a la vora del mar//bategant//tindrem
la mida de totes les coses//només en dir-nos que ens
seguim amant.
 L’amor proporciona la clau d’accés a la
interpretació del món, en facilita la comprensió.
LA CRÍTICA PARLA SOBRE EL POEMA DE LA
ROSA ALS LLAVIS
Joan Teixidor
Joan Fuster
“La poesia catalana
moderna no compta amb
cap poema d’amor que
deixi tan al descobert
intimitats eròtiques i doni
al mateix temps una
impressió tan
extraordinària de
netedat”
“ És un dels millors
poemes eròtics de la
literatura europea”
“Crec que s’excedeixen
aquells assagistes que
consideren el poemari el
millor poema eròtic de la
literatura catalana “
Anton Carrera
EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS
 Disposat en vint seccions numerades amb xifres romanes
precedides per un fals haikai inicial, que substitueix les
divises dels llibres anteriors, constitueix un poema UNITARI
amb aspiracions de totalitat. Es basteix a l’entorn d’una
HISTÒRIA D’AMOR.
DOS PLANS O NIVELLS COMPLEMENTARIS:
1-EL DE L’ACCIÓ, NARRATIU I DINÀMIC, QUE SEGUIEX EL
PROCÉS AMATORI VISCUT PEL POETA.
2-EL DE L’ABSTRACCIÓ, ESTÀTIC, CORRESPONENT A LES
SECCIONS DE CAIRE REFLEXIU I LÍRIC, A TRAVÉS DE LES
QUALS EXPOSA LA SEVA TEORIA AMATÒRIA DE
SACRALITZACIÓ I NATURALITZACIÓ DE L’ESTIMADA.
ESTRUCTURA DEL POEMARI
SECCIONS CONTINGUT D’ EL POEMA DE LA ROSA ...
Inici En l’amor, homes i déus coincideixen
DESIG INICIAL
D’ESTIMAR I
II
III
EL DESIG I EL CONVIT: (5poemes)
El poeta, convertit en mariner, deixa volar la seva
grua, la qual se li converteix en la imatge d’una
noia capaç de desvetllar al seu entorn un
reguitzell de meravelles. Enamorat d’ella, el
poeta se sent capaç de tornar a estimar.
CAL.LIGRAMA 1:
Jaculatòria eròtica (color vermell)
LES IMATGES 1:
La boca de la noia és com la neu rosa
PROCÉS AMATORI
(APRENENTAGTE)
IV
EL DELERÓS MESTER I LA FLORIDA: (2
poemes)
Davant l’enamorada novella, el poeta, expert, li
ensenya el repertori dels seus coneixements
amatoris
ESTRUCTURA
SECCIONS CONTINGUT D’EL POEMA DE LA ROSA
...
PROCÉS AMATORI (PREPARATIUS)
VI
VII
VIII
PROCÉS AMATORI (LLIURAMENT)
IX
X
COLLITA DE PÈTALS:
Collita dels primers fruits de l’ensenyament
L‘INICI:
Visita a la cambra de l’estimada amb l’ajut
de Cupidell
LES IMATGES 3:
El mocador d’amor
CONTENTAMENT:
Plaer de l’amor furtiu
LA PENYORA EN OFRENA (2 poemes)
Tirania del déu de l’amor i defalliment de la
verge enamorada
LES IMATGES 4:
Estremiment del cos en el joc eròtic
SECCIONS CONTINGUT D’EL POEMA DE LA ROSA...
ASSOLIMENT DE L’AMOR
XIII
XIV
XV
CAL.LIGRAMA 2
Desig d’estimar la noia expressat en ex-vol
(forma marinera, color blau i popularismes
COLLITA DE FRUITS 2 ; (3 poemes)
Possessió definitiva
IMATGES 5:
Sacralització del cos de l’estimada confrontada
amb la natura
APÈNDIXS QUE FONEN EL
PLA NARRATIU I EL LÍRIC
XVI
XVII
XVIII
XIX
LLEGENDA:
Condemna, entre parèntesi, de l’amant per la
totalitat del seu amor
EL SOMNI I LA ROSADA : (3 poemes)
Somnieig delerós i lentitud del desvetllament
ARA I CADA DEMÀ:
Promesa de fidelitat
CARTE-LETTRE:
Desig de sortir i marxar pel laberint dels rails de
l’amor on el poeta resta pres
ASPECTES A TENIR EN COMPTE
 Els 2 cal.ligrames sotmeten l’amor a un provés de
sacralització, recorrent a un llenguatge d’invocació
religiosa.
 El grup de les Imatges (tanquen cada etapa de
itinerari) estableix una relació metafòrica entre
l’enamorada i la naturalesa. Cal afegir-hi el
tractament religiós que farà de la unió carnal: “el
ventre és cripta ufana”; el sexe, sagrari de carn”.
 Aspectes florals de l’obra: l’estimada és comparada
a moltes flors i a fruits –com el raïm, les ametlles o
la poma-: lilàs, roses, rosella, magnòlia, tarongina,
clavellets, etc.
MATERIALS UTILITZATS
BARREJA D’INGREDIENTS TRADICIONALS (MESURA DEL VERS,
RECURSOS FÒNICS D’ITERACIÓ, CORRESPONDÈNCIA ENTRE
FORMA I FONS –la cançó tradueix estats d’exaltació i joia; la
corranda, melangia; el madrigal, admiració seductora- AMB D’ALTRES
POCS DE PROCEDÈNCIA AVANTGUARDISTA (DIFERENTS
TIPOGRAFIES, COLORS, TRENCAMENT DELS VERSOS).
IMATGERIA DE DIVERSES TRADICIONS: BÍBLICO-CRISTIANA
(pregàries dels cal.ligrames i sacralització de l’estimada); CLÀSSICA
(ell esdevé nauta per exposar una experiència íntima amb referències
a Cupidell); LA CORTESANA-MEDIEVAL (recordem la bellesa i
perfecció de la noia-domina, a qui ret homenatge, el secret de la
iniciació, així com la presència del bes i la mirada)
L’EVOLUCIÓ POÈTICA DE SALVAT
 Segons F. Gadea, Salvat fa una ruta contrària als
seus coetanis, passant de la fascinació de les
Avantguardes rupturistes al retorn al classicisme
(operant pels camins de la tradició, com la cançó).
 Salvat voldrà recuperar les formes tradicionals de
tipus cançoneril (corrandes, glosses, romanços) i
tots els seus gèneres: del madrigal a l’epigrama.
 Recuperació dels ressorts tradicionals d’aquest
gènere: brevetat, rima sonora, el colorisme, les
reiteracions, etc.
EXEMPLES DE TRADICIONS
En el poema “Quin tebi pler”, el
poeta, talment un trobador,
practica l’amor en la més
estricta intimitat d’una cambra
En el poema “Ulls clucs l’amor”, hi
ha la presència subjacent de
Cupido, divinitat romana de l’amor
POEMA
SI LA DESPULLAVA
Si la despullava
oh, la meva amor!
un botó que queia
ja em donava goig
-ara la bruseta
i el cinyell tot pret,
mel rosada i fresca
la sina després:
al mig de la toia
clavellets vermell
ADRECES INTERESSANTS
 Vídeo sobre el poeta
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3597
Serrat posa música a la poesia de Salvat
https://www.youtube.com/watch?v=YVPYz3lC
mX8
Exposició “Salvat poetavantguardista”
https://www.youtube.com/watch?v=wm1GTEy
W1I4
ALGUNES LECTURES PER ENTENTRE EL POEMA DE LA
ROSA ...
 L’esquema de l’estructura d’El poema de la rosa ...
pot trobar-se a : Busquets i Grabulosa, Lluís.
“Introducció” a Salvat-Papasseit, Joan. La gesta
dels estels i El poema de la rosa als llavis.
Barcelona. Curial. 1997
 Interessant la introducció de Ferran Gadea al
poemari, en l’editorial Educaula.
 Interessant també l’article de Ferran Gadea
“Elements d’arrel tradicional i trobadoresca a El
poema de la rosa als llavis”, dins Memòria,
escriptura, història. Literatura del segle XX.
1 von 30

Recomendados

El noucentisme von
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K views14 Folien
El modernisme català von
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
22.9K views11 Folien
A mallorca, durant la guerra civil von
A mallorca, durant la guerra civilA mallorca, durant la guerra civil
A mallorca, durant la guerra civiljoanmolar
3.5K views8 Folien
Escola mallorquina von
Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquinayovima70
13K views8 Folien
Literatura catalana de l'Edat mitjana von
Literatura catalana de l'Edat mitjanaLiteratura catalana de l'Edat mitjana
Literatura catalana de l'Edat mitjanactorrijo
35.4K views36 Folien
Característiques del modernisme von
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
43.9K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Renaixença von
RenaixençaRenaixença
Renaixençaaalmodis
24.2K views17 Folien
Segle d’or de la literatura catalana von
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaDolors Taulats
21.2K views19 Folien
Salvador Espriu von
Salvador EspriuSalvador Espriu
Salvador Espriuadalaisadelcomtearnau
10.1K views17 Folien
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx von
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxjoanpol
20K views111 Folien
Autors d'avantguarda von
Autors d'avantguardaAutors d'avantguarda
Autors d'avantguardaCarme Bravo Fortuny
4.9K views22 Folien
ESPRIU & ANTÍGONA von
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONAFerranet74
56.8K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Renaixença von aalmodis
RenaixençaRenaixença
Renaixença
aalmodis24.2K views
Segle d’or de la literatura catalana von Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats21.2K views
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx von joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
joanpol20K views
ESPRIU & ANTÍGONA von Ferranet74
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONA
Ferranet7456.8K views
El modernisme - context general i literatura catalana von gemmaencamp
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
gemmaencamp12.6K views
Cant de novembre von joanmolar
Cant de novembreCant de novembre
Cant de novembre
joanmolar4.2K views
Jacint verdaguer, vora la mar von joanmolar
Jacint verdaguer, vora la marJacint verdaguer, vora la mar
Jacint verdaguer, vora la mar
joanmolar29K views
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñol von Jordialejandro
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñolEl teatre modernista simbolista, santiago rusiñol
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñol
Jordialejandro14.9K views
Cant dels joves von joanmolar
Cant dels joves Cant dels joves
Cant dels joves
joanmolar2.7K views
Mestre d'amor. Joan Salvat- Papasseit von mariaagonzalez98
Mestre d'amor. Joan Salvat- Papasseit Mestre d'amor. Joan Salvat- Papasseit
Mestre d'amor. Joan Salvat- Papasseit
mariaagonzalez986.5K views

Destacado

Avantguardisme[1] von
Avantguardisme[1]Avantguardisme[1]
Avantguardisme[1]Montse Torrescasana
54.9K views27 Folien
La renovació literària dels anys 20 i 30 von
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30montse.ciberta
19.6K views10 Folien
Renaixença i romanticisme von
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeSílvia Montals
58K views23 Folien
Com sé que es besa von
Com sé que es besaCom sé que es besa
Com sé que es besapacaluu
4.9K views5 Folien
Cambra de la tardor von
Cambra de la tardorCambra de la tardor
Cambra de la tardorJoanki Duaigües
16.3K views12 Folien
L’avantguardisme 4eso von
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4esomontse.ciberta
55.2K views18 Folien

Destacado(7)

La renovació literària dels anys 20 i 30 von montse.ciberta
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30
montse.ciberta19.6K views
Com sé que es besa von pacaluu
Com sé que es besaCom sé que es besa
Com sé que es besa
pacaluu4.9K views
Antologia comentaris dels poemes de Salvat-Papasseit von csst
Antologia comentaris dels poemes de Salvat-PapasseitAntologia comentaris dels poemes de Salvat-Papasseit
Antologia comentaris dels poemes de Salvat-Papasseit
csst10.3K views

Similar a Quatre notes sobre Joan Salvat-Papasseit i "El poema de la rosa als llavis"

Literatura anys 30_i_40 von
Literatura anys 30_i_40Literatura anys 30_i_40
Literatura anys 30_i_40albert
2.1K views9 Folien
Joan Salvat Papasseit von
Joan Salvat PapasseitJoan Salvat Papasseit
Joan Salvat PapasseitJoan Florit
6.4K views19 Folien
Antologia de la poesia catalana von
Antologia de la poesia catalanaAntologia de la poesia catalana
Antologia de la poesia catalanaMiguel
1.8K views7 Folien
Teatre de postguerra von
Teatre de postguerraTeatre de postguerra
Teatre de postguerraAlba Pons
858 views22 Folien
Joan Salvat i papasseit von
Joan Salvat i papasseitJoan Salvat i papasseit
Joan Salvat i papasseitGiorgi Tsiklauri
572 views9 Folien
La poesia catalana dels segles XIX i XX von
La poesia catalana dels segles XIX i XXLa poesia catalana dels segles XIX i XX
La poesia catalana dels segles XIX i XXtorrascat
4.9K views24 Folien

Similar a Quatre notes sobre Joan Salvat-Papasseit i "El poema de la rosa als llavis"(20)

Literatura anys 30_i_40 von albert
Literatura anys 30_i_40Literatura anys 30_i_40
Literatura anys 30_i_40
albert2.1K views
Joan Salvat Papasseit von Joan Florit
Joan Salvat PapasseitJoan Salvat Papasseit
Joan Salvat Papasseit
Joan Florit6.4K views
Antologia de la poesia catalana von Miguel
Antologia de la poesia catalanaAntologia de la poesia catalana
Antologia de la poesia catalana
Miguel1.8K views
Teatre de postguerra von Alba Pons
Teatre de postguerraTeatre de postguerra
Teatre de postguerra
Alba Pons858 views
La poesia catalana dels segles XIX i XX von torrascat
La poesia catalana dels segles XIX i XXLa poesia catalana dels segles XIX i XX
La poesia catalana dels segles XIX i XX
torrascat4.9K views
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals von ctorrijo
Modernisme. Víctor Català i Drames ruralsModernisme. Víctor Català i Drames rurals
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals
ctorrijo2.3K views
Power Point: Antologia de la poesia catalana von pacaluu
Power Point: Antologia de la poesia catalanaPower Point: Antologia de la poesia catalana
Power Point: Antologia de la poesia catalana
pacaluu1.9K views
9_modernisme.ppt von fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 views
Modernisme von ctorrijo
ModernismeModernisme
Modernisme
ctorrijo4.2K views
Salvador Espriu von Amparo
Salvador Espriu Salvador Espriu
Salvador Espriu
Amparo2.3K views
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt von fmart3
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart3101 views
Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés von adalaisadelcomtearnau
Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli i Vicent Andrés EstellésGabriel Ferrater, Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés
Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis von Edtrllarch
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis
Edtrllarch102 views
Teatre de postguerra definitiu von Jaume Baiget
Teatre de postguerra definitiuTeatre de postguerra definitiu
Teatre de postguerra definitiu
Jaume Baiget1.8K views
Teatre de postguerra definitiu1 von Jaume Baiget
Teatre de postguerra definitiu1Teatre de postguerra definitiu1
Teatre de postguerra definitiu1
Jaume Baiget338 views

Más de Domenec Garrido

EXERC. ORACIÓ ADVERBIAL.docx von
EXERC. ORACIÓ ADVERBIAL.docxEXERC. ORACIÓ ADVERBIAL.docx
EXERC. ORACIÓ ADVERBIAL.docxDomenec Garrido
5 views1 Folie
Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018 von
Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018
Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018Domenec Garrido
952 views13 Folien
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017) von
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)Domenec Garrido
1.4K views23 Folien
Vida i obra de William Shakespeare von
Vida i obra de William ShakespeareVida i obra de William Shakespeare
Vida i obra de William ShakespeareDomenec Garrido
2.5K views19 Folien
Joan vinyoli (1914 1984) von
Joan vinyoli (1914 1984) Joan vinyoli (1914 1984)
Joan vinyoli (1914 1984) Domenec Garrido
15.3K views28 Folien
Consells per redactar bé von
Consells per redactar bé Consells per redactar bé
Consells per redactar bé Domenec Garrido
4.7K views2 Folien

Más de Domenec Garrido(13)

Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018 von Domenec Garrido
Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018
Presentació Manuel de Pedrolo sant jordi 2018
Domenec Garrido952 views
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017) von Domenec Garrido
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)
Bob dylan power point (Concurs literari de Sant Jordi 2017)
Domenec Garrido1.4K views
Vida i obra de William Shakespeare von Domenec Garrido
Vida i obra de William ShakespeareVida i obra de William Shakespeare
Vida i obra de William Shakespeare
Domenec Garrido2.5K views
Aigües encantades, de joan Puig i Ferreter von Domenec Garrido
Aigües encantades, de joan Puig i FerreterAigües encantades, de joan Puig i Ferreter
Aigües encantades, de joan Puig i Ferreter
Domenec Garrido23.7K views
L’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca von Domenec Garrido
L’Edat Mitjana: la lírica trobadorescaL’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
L’Edat Mitjana: la lírica trobadoresca
Domenec Garrido6.8K views
Quatre notes sobre Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda von Domenec Garrido
Quatre notes sobre Jardí vora el mar, de Mercè RodoredaQuatre notes sobre Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda
Quatre notes sobre Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda
Domenec Garrido6.3K views
Vida i obra de Narcís Oller: la novel.la Pilar Prim von Domenec Garrido
Vida i obra de Narcís Oller: la novel.la Pilar PrimVida i obra de Narcís Oller: la novel.la Pilar Prim
Vida i obra de Narcís Oller: la novel.la Pilar Prim
Domenec Garrido22.3K views
Bartomeu rossello porcel-power_point_2_ von Domenec Garrido
Bartomeu rossello porcel-power_point_2_Bartomeu rossello porcel-power_point_2_
Bartomeu rossello porcel-power_point_2_
Domenec Garrido7.1K views

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T von
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 views48 Folien
Redissenyar la nostra feina.pdf von
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 Folien
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre von
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 Folie
ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 views98 Folien
4 RATLLES DESEMBRE.pdf von
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 views5 Folien
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt von
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 views22 Folien

Quatre notes sobre Joan Salvat-Papasseit i "El poema de la rosa als llavis"

 • 1. JOAN SALVAT-PAPASSEIT I EL SEU POEMARI EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS INS PLA DE LES MORERES LITERATURA CATALANA 1r BATXILLERAT Domènec Garrido
 • 2. VIDA I OBRA  Neix el 1894. Als 7 anys queda orfe de pare  Passa dels 7 als 12 anys a l’Asilo Naval Español, orfenat instal.lat damunt diferents vaixells al port de Barcelona.  El 1907 es posa a treballar d’aprenent d’adroguer i més tard en un taller d’escultura religiosa. També farà de vigilant de nit al port de Barcelona.  El 1911 coneix Emili Eroles (que tenia una parada de llibres vells) i d’altres personatges que ajuden Salvat a entrar en el món de la cultura (FOU AUTODIDACTE)  El 1912, Salvat inicia el festeig amb Carme Eleuterio, la qual al cap de sis anys esdevindrà la
 • 3. VIDA I OBRA Salvat passà anys de la seva infantesa a l’Asilo Naval Español, orfenat on va aprendre les primeres lletres. Situat al port de Barcelona, influí posteriorment en la seva poesia De família humil, és probablement el primer poeta de la lírica catalana d’orígens proletaris El port, el mar, el far, les gavines, les barques, les veles, marcaran l’imaginari poètic de Salvat
 • 4. VIDA I OBRA  El 1914, entra a la redacció de “Los miserables”, on signà els seus articles amb el pseudònim de Gorkiano.  El 1916 publica el manifest Hermanos oprimidos, salud. Aviat, però, es desenganya de les banderes polítiques perquè “són el ver distintiu de les grans opressions”.  El 1917 és clau per a Salvat. Se li ofereix la direcció de la Secció de Llibres de les Galeries Laietanes. Li permet estabilitat econòmica i establir contactes amb els cercles literaris del moment (amb el de “La Revista” de López-Picó, i coneix Foix, Junoy , Folguera ...)
 • 5. VIDA I OBRA Mural de Xavier Nogués que decora les Galeries Laietanes, que permetran Salvat d’entrar en contacte amb els cercles literaris del moment Revista dirigida per Salvat; en van aparèixer de manera intermitent divuit exemplars, on pulbicava una sèrie d’aforismes, els Mots-propis
 • 6. VIDA I OBRA  El 1917, publica el primer número de la revista “Un enemic del poble”. Hi publica el primer poema programàtic, Columna vertebral; Sageta de foc, on hi ha presents les seves dues grans preocupacions: 1-L’atac al sistema de vida i de valors de la societat burgesa . 2-L’adhesió a les formes d’avantguarda com un instrument de provocació i de ruptura amb els models culturals de la societat que criticava. El seu indidivualisme anarcoide dóna pas a un home progressista amarat de les noves formes futuristes. Literàriament, si comptem que la ideologia dominant del país era la noucentista, un “terrorista”, com dirà Joan Fuster.
 • 7. VIDA I OBRA  Influència de les avantguardes en Salvat: contacte amb Torres-Garcia i Barrades (pintors) i les revistes locals i estrangeres. Foix va escriure que Salvat li solia guardar “tot de revistes italianes i franceses que rep amb enganyosa regularitat”  El 1918 es casa i s’estableix a Sitges. Aquest mateix any té la seva primera crisi de tuberlucosi.  El 1919 neix la seva primera filla. Deixa d’imaginar-se ideòleg i se sent ja Poeta en majúscula.  El 1919, apareix el primer dels seus llibres de poemes, Poemes en ondes hertzianes, on empra elements pouats del Cubisme (el collage i el cal.ligrama) i del Futurisme (diferents tipus i cossos de lletra, signes aritmètics en comptes de mots, paraules flotants, segmentació versal, etc). Els orígens proletaris, l’esperit crític, troben en els moviments de revolta una via per a l’expressió de l’esperit rebel que el devora.
 • 8. VIDA I OBRA  El 1919 publica el manifest Concepte de poeta: “Per a ésser poeta caldrà primerament el desig de lluitar... El Poeta serà l’home entusiasta”, escriu.  El 1920 publica Contra els poetes en minúscula. Primer manifest futurista català. Aquest mateix any realitza un viatge a París, d’on diu que torna més “avantgardiste”  El 1921 publica el seu segon llibre de poemes: L’irradiador del port i les gavines (hi són presents el maquinisme i la lluita, però també l’amor i la natura)  El 1921 pateix una altra crisi de tuberculosi que l’obliga a una cura de repòs al sanatori castellà de La Fuenfría, on compon Les conspiracions.
 • 9. VIDA I OBRA Títol de ressons futuristes, acompanyat de dibuixos vibracionistes de Torres-Garcia i Barrades. S’hi inclouen 9 cal.ligrames Alterna l’escriptura clàssica amb la d’avantguarda. Dualitat entre tradició i ruptura- Pel que fa als temes, sobresurten el vitalisme, el món del treball i l’amor
 • 10. VIDA I OBRA  El 1922 torna a recaure i necessita una cura en diversos establiments pirinencs. A les Escaldes, viurà el procés intens d’una experiència poètica que abocarà en El poema de la rosa als llavis.  Retorna a Barcelona i apareix el seu poemari La gesta dels estels (l’evolució de Salvat continua i va deixant palesa la poca consistència del seu avantguardisme a favor d’una LÍNIA NEOPOPULAR: LA CANÇÓ)  El 1923, publica El poema de la rosa als llavis. Mor poc després, el 1924.  El 1925 es publica pòstumament el seu darrer llibre de versos Óssa menor.
 • 12. MOVIMENTS D’AVANTGUARDA: CARACTERÍSTIQUES  Suposen trencament i experimentació  Són agressius i insolents envers les formes tradicionals de l’art i la literatura.  Recerca de noves formes d’expressió, presentació d’un llenguatge inèdit més enllà de tota normativa  Duen implícit el rebuig general dels seus contemporanis.  Diversos i heterogenis. Vida efímera CRONOLOGIA: 1-Inici vers l’any 1905 2-Moment de màxima violència entre 1915 i 1925 3-Gairebé desaparició a la dècada dels anys 30
 • 13. PRINCIPALS MOVIMENTS D’AVANTGUARDA CUBISME (1907): en el terreny literari, aplicació del COLLAGE, elements incorporats al text, com si hi fossin enganxats, talment emblemes, dibuixos esquemàtics, etc. També proposa l’ús de diferents lletres d’impremta FUTURISME (1909): divulgat pel poeta italià Marinetti. Exaltació de la guerra i la violència com a elements higiènics socials. Exaltació de l’esport, el dinamisme, l’aventura i les innovacions mecàniques. Atac frontal a la tradició i al passat en general. En el terreny literari, defensa de la destrucció de la sintaxi, ús de les paraules en llibertat.
 • 14. MOVIMENTS D’AVANTGUARDA SURREALISME (1920): Formulat per A. Breton, es fonamenta en l’exploració de l’univers dels somnis i en el món desconegut del subconscient. Lligat a la psicoanàlisi, intenta expressar el trenat del pensament a través de la paraula o escriptura sense control de la voluntat 1918 DIVULGACIÓ DEL CAL.LIGRAMA Composició poètica que, fent ús de l’escriptura o la tipografia, presenta, plàsticament, el tema tractat pel mateix text. Un escriptor important fou Apollinaire, amb el seu llibre Calligrammes. N’hi ha precedents en totes les èpoques .
 • 15. EXEMPLE DE CAL.LIGRAMA I EL MANIFEST SURREALISTA Oda a Guynemer, cal.ligrama de Josep Maria Junoy Manifeste du surréalisme, de l’escriptor francès Andre Breton,
 • 16. ENTRE L’AVANTGUARDA I EL CANÇONER  Salvat fou l’introductor, l’activista i el poeta més destacat de les anomenades “avantguardes històriques” a la literatura catalana.  L’interès per la ruptura no impedí la seva participació decisiva en el corrent formalista del Neopopularisme.  Al llindar dels anys 20 fructifica un seguit de poetes enlluernats per la CANÇÓ: Carner, Josep Maria de Segarra, Tomàs Garcés, etc. Bella terra, bella gent (Carner); Cançons de rem i de vela (Sagarra); Vint cançons (Garcés); Cançons i elegies (Clementina Arderiu)
 • 17. OBRA: LA CANÇÓ  Tradicionalment s’ha cregut que la trajectòria de Salvat anava de la ruptura a la recuperació de la forma (del cal.ligrama a la cançó): Més aviat, les ALTERNA. En els anys 20, la CANÇÓ es un gènere d’inspiració popular que imiten els poetes cultes. És un gènere menor, de format breu. La reducció d’espais exigeix la síntesi, la dicció breu i la tendència a l’el.lipsi. La musicalitat del gènere reclama la presència de tècniques repetitives i de recursos fònics: al.literacions, anàfores i paral.lelismes. De la combinació en resulta una petita obra mestra.
 • 18. SALVAT, POETA AMORÓS  Poeta amorós per excel.lència de la lírica catalana contemporània. Més de la meitat de la seva producció correspon a aquesta temàtica.  Per a Salvat, l’AMOR esdevé la via de comprensió, la mesura i la font de coneixement: Dóna’m la mà que anirem per la riba//ben a la vora del mar//bategant//tindrem la mida de totes les coses//només en dir-nos que ens seguim amant.  L’amor proporciona la clau d’accés a la interpretació del món, en facilita la comprensió.
 • 19. LA CRÍTICA PARLA SOBRE EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS Joan Teixidor Joan Fuster “La poesia catalana moderna no compta amb cap poema d’amor que deixi tan al descobert intimitats eròtiques i doni al mateix temps una impressió tan extraordinària de netedat” “ És un dels millors poemes eròtics de la literatura europea” “Crec que s’excedeixen aquells assagistes que consideren el poemari el millor poema eròtic de la literatura catalana “ Anton Carrera
 • 20. EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS  Disposat en vint seccions numerades amb xifres romanes precedides per un fals haikai inicial, que substitueix les divises dels llibres anteriors, constitueix un poema UNITARI amb aspiracions de totalitat. Es basteix a l’entorn d’una HISTÒRIA D’AMOR. DOS PLANS O NIVELLS COMPLEMENTARIS: 1-EL DE L’ACCIÓ, NARRATIU I DINÀMIC, QUE SEGUIEX EL PROCÉS AMATORI VISCUT PEL POETA. 2-EL DE L’ABSTRACCIÓ, ESTÀTIC, CORRESPONENT A LES SECCIONS DE CAIRE REFLEXIU I LÍRIC, A TRAVÉS DE LES QUALS EXPOSA LA SEVA TEORIA AMATÒRIA DE SACRALITZACIÓ I NATURALITZACIÓ DE L’ESTIMADA.
 • 21. ESTRUCTURA DEL POEMARI SECCIONS CONTINGUT D’ EL POEMA DE LA ROSA ... Inici En l’amor, homes i déus coincideixen DESIG INICIAL D’ESTIMAR I II III EL DESIG I EL CONVIT: (5poemes) El poeta, convertit en mariner, deixa volar la seva grua, la qual se li converteix en la imatge d’una noia capaç de desvetllar al seu entorn un reguitzell de meravelles. Enamorat d’ella, el poeta se sent capaç de tornar a estimar. CAL.LIGRAMA 1: Jaculatòria eròtica (color vermell) LES IMATGES 1: La boca de la noia és com la neu rosa PROCÉS AMATORI (APRENENTAGTE) IV EL DELERÓS MESTER I LA FLORIDA: (2 poemes) Davant l’enamorada novella, el poeta, expert, li ensenya el repertori dels seus coneixements amatoris
 • 22. ESTRUCTURA SECCIONS CONTINGUT D’EL POEMA DE LA ROSA ... PROCÉS AMATORI (PREPARATIUS) VI VII VIII PROCÉS AMATORI (LLIURAMENT) IX X COLLITA DE PÈTALS: Collita dels primers fruits de l’ensenyament L‘INICI: Visita a la cambra de l’estimada amb l’ajut de Cupidell LES IMATGES 3: El mocador d’amor CONTENTAMENT: Plaer de l’amor furtiu LA PENYORA EN OFRENA (2 poemes) Tirania del déu de l’amor i defalliment de la verge enamorada LES IMATGES 4: Estremiment del cos en el joc eròtic
 • 23. SECCIONS CONTINGUT D’EL POEMA DE LA ROSA... ASSOLIMENT DE L’AMOR XIII XIV XV CAL.LIGRAMA 2 Desig d’estimar la noia expressat en ex-vol (forma marinera, color blau i popularismes COLLITA DE FRUITS 2 ; (3 poemes) Possessió definitiva IMATGES 5: Sacralització del cos de l’estimada confrontada amb la natura APÈNDIXS QUE FONEN EL PLA NARRATIU I EL LÍRIC XVI XVII XVIII XIX LLEGENDA: Condemna, entre parèntesi, de l’amant per la totalitat del seu amor EL SOMNI I LA ROSADA : (3 poemes) Somnieig delerós i lentitud del desvetllament ARA I CADA DEMÀ: Promesa de fidelitat CARTE-LETTRE: Desig de sortir i marxar pel laberint dels rails de l’amor on el poeta resta pres
 • 24. ASPECTES A TENIR EN COMPTE  Els 2 cal.ligrames sotmeten l’amor a un provés de sacralització, recorrent a un llenguatge d’invocació religiosa.  El grup de les Imatges (tanquen cada etapa de itinerari) estableix una relació metafòrica entre l’enamorada i la naturalesa. Cal afegir-hi el tractament religiós que farà de la unió carnal: “el ventre és cripta ufana”; el sexe, sagrari de carn”.  Aspectes florals de l’obra: l’estimada és comparada a moltes flors i a fruits –com el raïm, les ametlles o la poma-: lilàs, roses, rosella, magnòlia, tarongina, clavellets, etc.
 • 25. MATERIALS UTILITZATS BARREJA D’INGREDIENTS TRADICIONALS (MESURA DEL VERS, RECURSOS FÒNICS D’ITERACIÓ, CORRESPONDÈNCIA ENTRE FORMA I FONS –la cançó tradueix estats d’exaltació i joia; la corranda, melangia; el madrigal, admiració seductora- AMB D’ALTRES POCS DE PROCEDÈNCIA AVANTGUARDISTA (DIFERENTS TIPOGRAFIES, COLORS, TRENCAMENT DELS VERSOS). IMATGERIA DE DIVERSES TRADICIONS: BÍBLICO-CRISTIANA (pregàries dels cal.ligrames i sacralització de l’estimada); CLÀSSICA (ell esdevé nauta per exposar una experiència íntima amb referències a Cupidell); LA CORTESANA-MEDIEVAL (recordem la bellesa i perfecció de la noia-domina, a qui ret homenatge, el secret de la iniciació, així com la presència del bes i la mirada)
 • 26. L’EVOLUCIÓ POÈTICA DE SALVAT  Segons F. Gadea, Salvat fa una ruta contrària als seus coetanis, passant de la fascinació de les Avantguardes rupturistes al retorn al classicisme (operant pels camins de la tradició, com la cançó).  Salvat voldrà recuperar les formes tradicionals de tipus cançoneril (corrandes, glosses, romanços) i tots els seus gèneres: del madrigal a l’epigrama.  Recuperació dels ressorts tradicionals d’aquest gènere: brevetat, rima sonora, el colorisme, les reiteracions, etc.
 • 27. EXEMPLES DE TRADICIONS En el poema “Quin tebi pler”, el poeta, talment un trobador, practica l’amor en la més estricta intimitat d’una cambra En el poema “Ulls clucs l’amor”, hi ha la presència subjacent de Cupido, divinitat romana de l’amor
 • 28. POEMA SI LA DESPULLAVA Si la despullava oh, la meva amor! un botó que queia ja em donava goig -ara la bruseta i el cinyell tot pret, mel rosada i fresca la sina després: al mig de la toia clavellets vermell
 • 29. ADRECES INTERESSANTS  Vídeo sobre el poeta http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3597 Serrat posa música a la poesia de Salvat https://www.youtube.com/watch?v=YVPYz3lC mX8 Exposició “Salvat poetavantguardista” https://www.youtube.com/watch?v=wm1GTEy W1I4
 • 30. ALGUNES LECTURES PER ENTENTRE EL POEMA DE LA ROSA ...  L’esquema de l’estructura d’El poema de la rosa ... pot trobar-se a : Busquets i Grabulosa, Lluís. “Introducció” a Salvat-Papasseit, Joan. La gesta dels estels i El poema de la rosa als llavis. Barcelona. Curial. 1997  Interessant la introducció de Ferran Gadea al poemari, en l’editorial Educaula.  Interessant també l’article de Ferran Gadea “Elements d’arrel tradicional i trobadoresca a El poema de la rosa als llavis”, dins Memòria, escriptura, història. Literatura del segle XX.