Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hungarian Presentation of Basics of OpenData

  1. Open Data Hun.: Közhasznú Adatbázisok Ortogonális fogalmai és elvi jelentősége
  2. Fogalomlebontás (részfogalmak egyértelmű meghatározása az OpenData rendszerek érdemi vizsgálatához)  Adat fogalma: • Önmagában jelentés nélküli jelsorozat… {pl.: alfanumerikus jelsorozat, kép, nyers médiaanyag, stb.} • Közlemény (fizikai közegen továbbított - így médiumot feltételező - jelsorozat) formai részegysége, tartalmi vonatkozástól elkülöníthetően. • Adathordozótól független, de megjelenési formája az információs rendszerek fejlettségének jellemzője.  Közlemény fogalma, az információ-strukturáltság lebontása:  Jel: Materiális vonatkozású (fizikai, kémiai stb.) folyamatban bekövetkező állapotváltozás megjelenése.  Információ: Olyan környezeti/kapcsolati behatás, amely számunkra releváns és ismerethiányt csökkent. (az informatika alapfogalma)  Adat: Jelentéstől megfosztott jelsorozat. Közlemény ~ JEL Adat Információ+ Formai entitás Tartalmi entitás  Adatbázis fogalma, strukturáltság jelentősége: • Megegyező jellemzőjű adatok struktúrája, melyre tárolást, lekérdezést és szerkesztést lehetővé tevő alkalmazás implementálható. • Köznapi alkalmazásokra példák : {könyvtári keresési szolgáltatások, nyelvtudási készség, stb.} • Utóbbiak csoportja az adatbázis-kezelők, ezeknek célszerű funkciói továbbá az adatbázis működtetése, rendszerszintű felhasználói folyamatokra történő szervezése. • Megszervezésüknek és működtetésüknek hosszú távú célja a megbízható és perzisztens tárolás és a lehető leggyorsabb pontszerű elérések/lekérdezések biztosítása.  Közhasznúság fogalma:  Def.: Jogszabályban meghatározott v. egyértelműen meghatározható olyan állami vagy önkormányzati feladat közvetlen vagy közvetett teljesítését szolgáló tevékenység, mely a civil társadalom és magánszemély közös szükségleteinek kielégítéséhez járul/járulhat hozzá.  Állami vagy önkormányzati feladat tipikus implementációi : • nonprofit K+F szegmensek munkái • társadalmi kérdések vizsgálata • oktatás-&-kommunikációs feladatok  Közhasznúság társadalmi vonatkozású legfontosabb mechanizmusa : Minden olyan feladat, amely állami vagy önkormányzati megerősítéssel társadalmi szükségletek kielégítésének részfeladatait látja el, magával vonja a közhasznúság minőségbeli követelményeit is. Adatbázis Adatbázis-Kezelő 1. Alkalmazás 2 Alkalmazás Információs Interfész Adatbázis -Interfész 1. Struktúra 2. Struktúra Átmeneti Struktúra
  3. Fogalomegyesítés OpenData := Közhasznú Adatbázis (HUN)  Forma: Kollektív strukturált informatikai adatcsoportok.  Szükséges feltétel*: Teljes elérésű, szerzői jogok, védjegyek, jogszabályok és/vagy szabadalmi bejegyzések által se nem privilegizált, se nem monopolizált információs entitás.  Def.: Társadalmon belül a felsorolt* védelmek által meg nem kötött formában elérhető, használható, másolható, vagy újrapublikálható közleményegyüttes.  Közhasznú adatbázis elemi célja megegyezik minden más közhasznú vagy nyílt megjelölésű közlési (információ- /adattovábbítás/-publikáció) és/vagy tájékozódási (információ-/adat tárolási/fogadási/értelmezési) kezdeményezés és munka(csoport) célzatával. (Pl.:)  nyílt-forráskód  OSH (nyílt-forrású hardvertechnológiák)  CC licenszelt nyílt-tartalmak (ld.: David Wiley munkássága)  (…) - Adatbázisok társadalmi hatáselvűsége – Társadalmi és kulturális jelenségek egymásra hatása Társadalmi összefüggése k rendszere  Általános társadalomban a kulturális és gazdasági folyamatoknál az adatok értelmezései és azok nagyobb struktúrákat érintő következményei játszanak döntő, módosító értékű szerepet. Adatok informatív vonatkozásainak, szisztematikus rendszerének befolyásolásából adódóan adott társadalom felépítése és fejlődése jellemezhető abból a szempontból, hogy annak kulturális és társadalmi struktúrái jól vagy rosszul integrálódtak. adat- informativitás adatstruk turáltság + Társadalmi Integráltság Információs szabadság
  4. Merton következményrendszere  Fejlődő („túlélő”) társadalom: közhasznú információalkotásnak-és-megosztásnak minimálisan meg kell lennie az egyének (és szociológiai részcsoportok) önfenntartásának és környezettel való alkalmazkodásnak (kényszerű tanulásnak) biztosításához  Fejlett („gyarapodó”) társadalom: a társadalom egészének információs készségszintjétől (ált. ért. véve technológia) függően a közhasznú adat- & információforrások és a zárt (a társadalmon belül csak adott részcsoportra/egyénekre vonatkozó) információs bázisok aránya próbálja megközelíteni a technológiai fejlődéshez optimális szintet  Ideális társadalom:  információközvetítés kizárólag közhasznú ÉS informatív; pl.:  közvetett anyagi,  hierarchiai érdekektől mentes  minden olyan adatbázisnak szintén közhasznúnak kell lennie, melynek publicitása társadalom egészére (esetleg intelligens környezetére) nézve egyértelműen közhasznúlag szolgál (társadalom-szerveződés konzekvenciája) Kulturális, informatív források polgár polgár polgár Kulturális, informatív források polgár Társadalmi részcsoport Társadalmi részcsoport Info.: 3 e Info.: 5 e +3 e +3 e +8 e +5 e
  5. Hasznossági ráta számszerűsítései: Szimbólum Értelmezés Elnevezés A szociális összgráf (S) k részcsoportjához köthető i-edik egyén „citizen” Adott egyén n részcsoporban szerzett informáltsága (értéke) „connection” Az összes, közleménybázissal rendelkező, egymással közvetett kapcsolatban levő részcsoport „sociality” Adott közleménybázis és a hozzá köthető egyének részcsoportja „group” m részcsoport összes kapcsolatának darabszáma (a részcsoport elemszáma) A gráf-reprezentációban fellelhető részcsoportok össz-száma.  A modell számszerűen jellemzi, hogy egy társadalomban minél nagyobb számú csoport számára - minél kevésbé megosztottan - érhető el egy adott információs-/adatforrás, annál fejlettebbnek tekinthető az adott társadalom információs rendszere, belső ellátottsága.  A modell szerint : az ideális társadalom egyetlen nagy adat- és információbázisra épül, az összes tag számára elérhetően. Mivel a Merton-tézis feltételezi a közleményforrások minél optimálisabb strukturáltságának szükségességét ill. hasznosságát, így a közleményforrások egyértelműen információs rendszereknek és azok által használt adatbázisoknak feleltethetők meg. Szociológiai és elméleti elemzés szerint ezzel magyarázhatók a közhasznú adatbázisok szükségessége. 1× integráltsági léptékRealizálódási pont 100× integráltsági lépték Társadalmi integráltság (tech. szint)
  6. Felhasznált szakirodalom: Robert K. Merton : Social theory and social structure (1949) Peter Simonson : Refiguring Mass Communication (2010) Informatikai alapismeretek dia Comenius, E-IRG 1/13, Ujvári János, feltöltve: http://own.server3.kokima.hu/public.php?service=file s&t=292e874574182323a2a5c522baa612af&path=%2FI nf%C3%B3rm%C3%A1cios%20technologia%2FPDF Adat, közlemény fogalmai : http://hu.wikipedia.org/wiki/Adat http://en.wikipedia.org/wiki/Me rton_Thesis
Anzeige