Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Analiza financiare e nje firme tregtare

20.444 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Login to see the comments

Analiza financiare e nje firme tregtare

 1. 1. Analiza e bilancit te nje firme tregtare
 2. 2. Permbajtja I.Historik I shkurter II.Paraqitje e bilancit te gjendjes per vitin 2011-2012 III.Analiza horizontale e bilancit IV.Analiza vertikale e bilancit V.Racio Analiza(Analiza permes raportesh)
 3. 3. Kompania AL – Petrol është themeluar në vitin 1989,me seli në Vragoli,Fushë -Kosovë. Kjo kompani ka nje traditë 24 vjeçare ne tregtimin e derivate te naftës,me shumice dhe pakice. Sot,ajo numeron 37 pika shitëse të karburanteve të standardeve evropiane. Kjo kompani furnizohet prej kompanive më prestigjioze në Evropë dhe qëllim kryesor ka që konsumatori të jetë i kënaqur qoftë me shërbime po ashtu edhe me cilësi të derivateve te tyre. Për momentin,kompania ka cisterna moderne për rezerva të derivateve dhe me kalimin e kohës pretendojne të investojnë në zgjerimin e këtyre kapaciteteve. Po ashtu kjo kompania ka investuar edhe në modernizimin e sistemit të IT-së ku nga një pikëkontrolluese bëhet monitorimi i funksionimit të gjitha pikave shitëse në territorin e Kosovës dhe më gjerë.
 4. 4. Paraqitje e bilancit te gjendjes per vitet 2011-2012
 5. 5. Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 1 Mjete monetare (ne banke dhe ne arke) Llog.te arketueshme Inventaret Shpenzimet e parapaguara Totali I aktiveve Afatshkurtra Toka Ndertesat Makineri & Pajisje Aktive te patrupezuara Investime Afatgjata Totali I aktiveve Afatgjata Totali I Aktiveve(AASH+AAGJ) 146,800,000 36,500,000 157,800,000 637,062,860 104,450,000 1,046,112,860 0 365,016,000 345,250,000 0 440,550,000 1,150,816,000 2,196,928,860 47,800,000 445,240,000 20,455,000 549,995,000 0 424,679,000 233,535,000 0 183,340,000 841,554,000 1,391,549,000 Llogari te pagueshme Paga te pagueshme Tatim mbi fitimin I pagueshem Detyrime te tjera afatshkurter Totali I detyrimeve afatshkurtra Hua afatgjate Detyrime te tjera afatgjate Totali I detyrimeve afatgjata Totali I detyrimeve(DASH+DAGJ) Kapitali I vet Fitimi I periudhes(EAN) Fitim I pashperndare Totali I kapitalit te vet Totali I detyrimeve & kapital 53,600,000 0 0 13,650,000 67,250,000 125,300,000 0 125,300,000 192,550,000 1,072,211,000 932,167,860 0 2,004,378,860 2,196,928,860 23,750,000 6,875,000 0 3,750,000 34,375,000 125,300,000 0 125,300,000 159,675,000 566,424,000 665,450,000 0 1,231,874,000 1,391,549,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
 6. 6. Analiza Horizontale
 7. 7. Analiza horizontale per vitet 2011-2012 Pozicio ni Pershkrimi 1 Mjete monetare 31.12.2012 31.12.2011 Shuma % 146,800,000 36,500,000 110,300,000 302 (ne banke dhe ne arke) 2 Llog.te arketueshme 157,800,000 47,800,000 110,000,000 230 3 Inventaret 637,062,860 445,240,000 191,822,860 43 4 Shpenzimet e parapaguara 104,450,000 20,455,000 83,995,000 410 5 Totali I aktiveve Afatshkurtra 1,046,112,860 549,995,000 496,117,860 90 6 Toka 0 0 0 0 7 Ndertesat 365,016,000 424,679,000 -59,663,000 -14 8 Makineri & Pajisje 345,250,000 233,535,000 111,715,000 48 9 Aktive te patrupezuara 0 0 0 0 10 Investime Afatgjata 440,550,000 183,340,000 257,210,000 140 11 Totali I aktiveve Afatgjata 1,150,816,000 841,554,000 309,262,000 37 12 Totali I Aktiveve(AASH+AAGJ) 2,196,928,860 1,391,549,000 805,379,860 58
 8. 8. 13 Llogari te pagueshme 53,600,000 23,750,000 29,850.00 126 14 Paga te pagueshme 0 6,875,000 -6,875,000 -100 15 Tatim mbi fitimin I pagueshem 0 0 0 0 16 Detyrime te tjera afatshkurter 13,650,000 3,750,000 9,900,000 264 17 Totali I detyrimeve afatshkurtra 67,250,000 34,375,000 32,875,000 96 18 Hua afatgjate 125,300,000 125,300,000 0 0 19 Detyrime te tjera afatgjate 0 0 0 0 20 Totali I detyrimeve afatgjata 125,300,000 125,300,000 0 0 21 Totali I detyrimeve(DASH+DAGJ) 192,550,000 159,675,000 32,875,000 21 22 Kapitali I vet 1,072,211,000 566,424,000 506,787,000 89 23 Fitimi I periudhes(EAN) 932,167,860 665,450,000 266,717,860 40 24 Fitim I pashperndare 0 0 0 0 24 Totali I kapitalit te vet 2,004,378,860 1,231,874,000 772,504,860 63 25 Totali I detyrimeve & kapital 2,196,928,860 1,391,549,000 805,379,860 58
 9. 9. Analiza vertikale
 10. 10. Analiza vertikale per vitet 2011-2012 Pozicioni Pershkrimi 1 Mjete monetare 31.12.2012 31.12.2011 % 2012 % 2011 146,800,000 36,500,000 6.7 2.6 (ne banke dhe ne arke) 2 Llog.te arketueshme 157,800,000 47,800,000 7.2 3.4 3 Inventaret 637,062,860 445,240,000 29 32 4 Shpenzimet e parapaguara 104,450,000 20,455,000 4.8 1.4 5 Totali I aktiveve Afatshkurtra 1,046,112,860 549,995,000 47.6 39.5 6 Toka 0 0 0 0 7 Ndertesat 365,016,000 424,679,000 16.6 30.5 8 Makineri & Pajisje 345,250,000 233,535,000 15.7 16.8 9 Aktive te patrupezuara 0 0 0 0 10 Investime Afatgjata 440,550,000 183,340,000 20.1 13.2 11 Totali I aktiveve Afatgjata 1,150,816,000 841,554,000 52.4 60.5 12 Totali I Aktiveve(AASH+AAGJ) 2,196,928,860 1,391,549,000 100 100
 11. 11. 13 Llogari te pagueshme 53,600,000 23,750,000 2.4 1.7 14 Paga te pagueshme 0 6,875,000 0 0.5 15 Tatim mbi fitimin I pagueshem 0 0 0 0 16 Detyrime te tjera afatshkurter 13,650,000 3,750,000 0.6 0.3 17 Totali I detyrimeve afatshkurtra 67,250,000 34,375,000 3.1 2.5 18 Hua afatgjate 125,300,000 125,300,000 5.7 9 19 Detyrime te tjera afatgjate 0 0 0 0 20 Totali I detyrimeve afatgjata 125,300,000 125,300,000 5.7 9 21 Totali I detyrimeve(DASH+DAGJ) 192,550,000 159,675,000 8.8 11.5 22 Kapitali I vet 1,072,211,000 566,424,000 48.8 40.7 23 Fitimi I periudhes(EAN) 932,167,860 665,450,000 42.4 47.8 24 Fitim I pashperndare 0 0 0 0 24 Totali I kapitalit te vet 2,004,378,860 1,231,874,000 91.2 88.5 25 Totali I detyrimeve & kapital 2,196,928,860 1,391,549,000 100 100
 12. 12. Racio Analiza
 13. 13. 1.Raporti korent Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 5 AASH 1,046,112,860 549,995,000 17 DASH 67,250,000 34,375,000 31.12.2012 AASH = 1,046,112,860 = 15.55 here 67,250,000 DASH 31.12.2011 AASH = DASH 549,995,000 = 34,375,000 15.59 here
 14. 14. 2.Testi ‘’Acid’’ Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 3 Inventare 637,062,860 445,240,000 5 AASH 1,046,112,860 549,995,000 17 DASH 67,250,000 34,375,000 31.12.2012 AASH-inventare = 1,046,112,860 - 637,062,860 67,250,000 DASH = 6.08 here 31.12.2011 AASH-inventare = DASH 549,995,000- 445,240,000 34,375,000 = 3.047 here
 15. 15. 3.Kapitali punues Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 5 AASH 1,046,112,860 549,995,000 17 DASH 67,250,000 34,375,000 31.12.2012 = Kapitali punues AASH – DASH = 1,046,112,860- 67,250,000 = 978,862,860 31.12.2011 Kapitali punues = AASH – DASH = 549,995,000-34,375,000 = 515,629,000
 16. 16. 4.Mjaftueshmeria e kapitalit punues Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 5 AASH 1,046,112,860 549,995,000 Kapitali punues 978,862,860 515,629,000 31.12.2012 978,862,860 1,046,112,860 = = Kapitali punues AASH 93.6 % 31.12.2011 515,629,000 549,995,000 = = Kapitali punues AASH 93.7 %
 17. 17. 5.Raporti I borxhit Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 5 Totali I detyrimeve Totali I Detyrimeve & kapital 192,550,000 159,675,000 2,196,928,860 1,391,549,000 17 31.12.2012 Raporti I borxhit = 31.12.2011 Totali I detyrimeve = 192,550,000 = 8.76 % Totali I Detyrimeve 2,196,928,860 & Kapital Totali I detyrimeve = 159,675,000 = 11.47 % Raporti I borxhit = Totali I Detyrimeve 1,391,549,000 & Kapital
 18. 18. 6.Raporti I borxhit ndaj kapitalit Pozicioni Pershkrimi 31.12.2012 31.12.2011 5 Totali I detyrimeve 192,550,000 159,675,000 17 Totali I Kapitalit 2,004,378,860 1,231,874,000 31.12.2012 Totali I detyrimeve = Totali I Kapitalit 192,550,000 2,004,378,860 = 9.6 % 31.12.2011 159,675,000 = 13 % Totali I detyrimeve = 1,231,874,000 Totali I Kapitalit
 19. 19. Perfundime Analiza e pergjithshme tregon se: • Kompania Al-Petrol ka aftesi shume te mira likuiduese • Kompania ka nje strukture shume te ekuilibruar kapitali.

×