Anzeige
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Anzeige
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Nächste SlideShare
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Anzeige
Anzeige

Sample Semi-Detailed LP EsP 7

  1. 1 | B A N G H A Y A R A L I N S A E S P 7 – D I O N Y L . G O N Z A L E S BANGHAY-ARALIN SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 7 DIONY L. GONZALES Hunyo 13-17, 2016 Unang Markahan I. Layunin: a. Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga /pagbibinata, sa kanyang mga talento, kakayahan, at kahinaan, hilig, at mga tungkulin bilang nagdadalaga/nagbibinata b. Naisasagawa ang mga angkop na hakbang tungo sa paglinang ng apat na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata. Unang Araw: PRE-TEST at PAUNANG PAGTATAYA Kasanayang Pampagkatuto: 1. Nahihinuha ng mga mag-aaral ang mga araling sa tingin niya ay kanya nang alam at napagninilayan ang mga aralin na hindi pa niya napag-aaralan. 2. Nalilinang ang kanyang kakayahan sa pagpili sa pamamagitan ng pagpili niya nang sa tingin niya ay pinakawastong sagot. Layunin (Unang Araw) Sa 50-minutong aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Natataya ang mga kaalaman na kabilang sa mga tanong sa Pre-Test at Paunang Pagtataya sa unang aralin B. Nalilinang ang kakayahan sa wastong pagpili sa pamamagitan ng mga nasabing pagsusulit C. Naiwawasto ang sagutang papel ng kaklase II. Nilalaman Paksa: MANGARAP KA! Batayang Konsepto: Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata ay nakatutulong sa: pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay (paghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag- aasawa / pagpapamilya), at pagiging mabuti at mapanagutang tao. Mahalagang Tanong: Anu-anong mga pagbabagong inaasahan ko sa aking pagdadalaga/pagbibinata? Alin sa mga kakayahanko ang dapat kong linangin? Anu-anong mga bagay ang dapat ko nang kalimutan o iwaksi? Sanggunian Ikaapat na Markahang Pagsusulit, Taong Panuran 2015-2016 at Susi sa Pagwawasto EsP 7 Ikaapat na Markahan, Gabay sa Pagtuturo ng Modyul 1; Pahina 1-3 EsP 7 Ikaapat na Markahan, Modyul para sa mga Mag-aaral; Modyul 1; Pahina 1-6 Mga Kagamitan Sagutang papel, bolpen, susi sa pagwawasto na nasa visual aids III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain Pambungad na Panalangin Pagbati Pagpuna sa kalinisan ng silid-aralan Pag-uulat/Pagtatala ng liban B. Pagganyak Stetching upang mabuhay ang mga natutulog na kalamnan at diwa. Muling masayang pagbati upang maganyan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa pagsusulit. Pagpapaala-ala na huwag mangamba kung hindi makapapasa sa gagawing pagsusulit sapagkat hindi itatala ng guro ang nakuhang grado. Iyon ay pagtataya lamang kung ano at hanggang saan ang kanilang nalalaman sa mga darating na mga aralin. C. Pagwawasto sa mga sagutang papel Makikipagpalit ng sagutang papel ang mga nakaupo sa gitnang bahagi sa katapat na hanay upang maiwasto ang papel ng kamag-aral. D. Item Analysis Kapag may oras pa ay ipagagawa ng guro ang pagtatala ng aytem.
  2. 2 | B A N G H A Y A R A L I N S A E S P 7 – D I O N Y L . G O N Z A L E S IV. Takdang Aralin Maghanda sa seating arrangement, sa isahang gawain sa susunod na pagkikita. Magdala ng coloring materials, lumang magazines at pandikit. Ikalawang Araw: SEATING ARRANGEMENT, ISAHANG GAWAIN (Pagtuklas ng Dating Kaalaman) I. Layunin (Ikalawang Araw) Sa 50-minutong aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nagkakaroon ng seating arrangement upang mas madali sa mga mag-aaral at guro ang mga magiging gawain sa mga susunod na araw b. Natutukoy ng mga pagbabago sa kanilang sarili mula sa gulang na 8 - 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong: (a) Pakikipagugnayan (more mature relations) sa mga kasing edad, (b) Papel sa lipunan bilang babae o lalaki, (c) Asal sa pakikipagkapwa / sa lipunan, at (d) Kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya c. Nakapagbabahagi ng gawain sa harapan ng klase. II. Nilalaman Paksa: MODYUL 1: MGA ANGKOP AT INAASAHANG KAKAYAHAN AT KILOS SA PANAHON NG PAGDADALAGA/PAGBIBINATA (Pagtuklas ng Dating Kaalaman) Batayang Konsepto: Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata ay nakatutulong sa: pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay (paghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag- aasawa / pagpapamilya), at pagiging mabuti at mapanagutang tao. Mahalagang Tanong: Anu-ano ang mga positibong pagbabagong napapansin mo sa iyong sarili ayon sa mga kategoryang: (a) Pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad (b) Papel sa lipunan bilang babae o lalaki (c) Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa (d) Kakayahang gumawa ng maingat na pagpapasaya Sanggunian EsP 7 Ikaapat na Markahan, Gabay sa Pagtuturo ng Modyul 1; Pahina 1-4 EsP 7 Ikaapat na Markahan, Modyul para sa mga Mag-aaral; Pahina 6-8 Mga Kagamitan Activity Sheet, Coloring Materials, “Star in Action” (Reward System) sa mga mag-aaral na magbabahagi ng gawain sa harap ng klase. III. Pamamaraan E. Panimulang Gawain Pambungad na Panalangin Pagbati Pagpuna sa kalinisan ng silid-aralan Pag-uulat/Pagtatala ng liban A. Pagganyak Ang guro ay magpapakita ng mga larawan ng mga kilalang artista noon bata pa sila hanggang sa sila ay maging ganap na dalaga at binata na. Tatanungin ng guro ang buong klase: “Anu- ano ang inyong napansin sa mga pagbabagong naganap sa mga artistang ito?” Matapos magtawag ng ilang mag-aaral, sasabihin ng guro: “Nais ko rin malaman kung anu-ano ang mga pagbabagong naganap sa inyo sa pamamagitan ng ating gawain. Simulan na ito upang makapagbahagi pa tayo ng ating mga awtput.” B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Isahang Gawain: Panuto: Sa iyong activity sheet, itala ang mga positibong pagbabagong napapansin mo sa iyong sarili ayon sa bawat kategorya sa bawat bilang sa ibaba. Magtala ng limang pagbabago sa sarili. Pagkatapos, gumupit o gumuhit ng isang larawan na sa iyong palagay ay nagpapakita ng mga kategoryang ito. Sundin ang pormat sa ibaba. Gawin mong gabay ang halimbawa sa unang kategorya.
  3. 3 | B A N G H A Y A R A L I N S A E S P 7 – D I O N Y L . G O N Z A L E S a. Pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad 1. Lalong lumalalim ang pakikipagkaibigan sa mga kapwa babae/lalaki. 2. Ibinabahagi ang ilang mga problema sa mga malapit na kaibigan at hinihingi ang kanilang opinyon 3. Nagkakaroon ng interes sa mga katapat na kasarian; nagkakaroon ng crush. 4. Iniiwasan ang pakikipag-away 5. Hindi lang sa paglalaro kasama ang mga kaibigan, maging sa mahahalagang proyekto sa paaralan Ngayon, ikaw naman: a. Pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ b. Papel sa lipunan bilang babae o lalaki 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ 7 c. Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ d. Kakayahang gumawa ng maingat na pagpapasaya 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ C. Pagtataya Magkakaroon ng “star” ang mga mag-aaral na boluntaryong magbabahagi sa harapan. Bibilangin ito ng guro sa susunod na lingo sa ikalawang araw upang maitala sa hanay ng “recitation” para sa karagdagang marka. Ang resulta ng gawaing Pagtuklas ng Dating Kaalaman ang siyang magiging pagtataya sa linggong ito IV. Takdang Aralin Sagutan ang “Profayl Ko, Noon at Ngayon” (Pagdidikit ng larawan o pagguhit ng angkop sa kategorya) (Pagdidikit ng larawan o pagguhit ng angkop sa kategorya) (Pagdidikit ng larawan o pagguhit ng angkop sa kategorya) (Pagdidikit ng larawan o pagguhit ng angkop sa kategorya)
  4. 4 | B A N G H A Y A R A L I N S A E S P 7 – D I O N Y L . G O N Z A L E S Panuto: Punan ang tsart sa ibaba. Sa hanay ng “Ako Ngayon”, isulat ang mga pagbabagong iyong itinala sa naunang gawain. Sa hanay ng “Ako Noon”, itala naman ang iyong mga katangian noong ikaw ay nasa gulang na 8 hanggang 11 taon. Profayl Ko, Noon at Ngayon Ako Noon (Gulang na 8-11) Ako Ngayon Pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad Hal. Kalaro ko ang aking mga Kaibigan. Hal. Karamay ko ang mga kaibigan ko sa mga hinaharap na suliranin. Papel sa lipunan bilang babae o lalaki Hal. Tungkulin ko ang maging isang mabuting mag-aaral. Hal. Nagtatrabaho at nag-aaral ako para makapasok sa mas mahusay na trabaho. Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa Hal. Masunurin ako sa utos ng aking mga magulang dahil alam nila ang mabuti para sa akin. Hal. Sumusunod ako sa batas upang makaiwas sa suliranin. Kakayahang gumawa ng maingat na pagpapasiya Hal. Ang aking mga magulang ang nagpapasya para sa akin. Hal. Ginagawa ko kung ano ang alam kong makabubuti sa akin at sa aking pamilya. Ikaw naman: Ako Noon (Gulang na 8-11) Ako Ngayon Pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad Papel sa lipunan bilang babae o lalaki Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa Kakayahang gumawa ng maingat na pagpapasiya Gamit ang iyong binuong “Profayl Ko, Noon at Ngayon”, isa-isahin at ipaliwanag ang mga pagbabago sa iyong sarili mula noong walong taong gulang ka hanggang ngayon. Tayain kung positibo o negatibo ang mga naging pagbabago sa iyong sarili
  5. 5 | B A N G H A Y A R A L I N S A E S P 7 – D I O N Y L . G O N Z A L E S Kung nakarating ka sa itaas ng bundok, positibo ang karamihan sa mga naging pagbabago sa iyo. Kung hindi ka umabot dito, maaaring mas maraming negatibo kaysa positibong pagbabago sa iyo. Sagutin sa iyong kwaderno: Sa iyong dyornal, sumulat ng isang repleksiyon o pagninilay tungkol sa paghahambing na iyong ginawa. Gamiting gabay sa pagsulat ang mga tanong sa ibaba. 1. Paano mo ihahambing ang iyong sarili noon at sarili ngayon? 2. Naibigan mo ba ang mga pagbabago sa iyong sarili bilang nagdadalaga/nagbibinata? Ipaliwanag. 3. Ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito sa iyo bilang isang nagdadalaga/nagbibinata? 4. Makatutulong ba ang mga pagbabagong ito sa iyo? Sa paanong paraan? 5. May masama bang maidudulot sa iyo ang mga pagbabagong ito? Sa paanong paraan? 6. Ano-ano ang mga nakatulong sa positibong pagbabago sa iyong buhay? Magdala ng colored paper. (Magtatalaga ang guro ng kulay sa bawat pangkat [section] ng kanilang kulay) Inihanda ni: Checked by: DIONY L. GONZALES JESSICA Y. SANTOS Guro, EsP 9 Puno ng Kagawaran, EsP
Anzeige