DSKP SAINS PEND.KHAS TAHUN 6

IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka
IPG Kampus Perempuan Melayu MelakaIPG Kampus Perempuan Melayu Melaka
PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL
DAN ALAM SEKITAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
DRAF
TAHUN ENAM
PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN)
DSKP SAINS PEND.KHAS TAHUN 6
DRAF
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL
DAN ALAM SEKITAR
TAHUN ENAM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
DRAF
Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak CiptaTerpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
DRAF
DRAF
DRAF
KANDUNGAN
MUKA SURAT
RUKUN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
PENDAHULUAN 1
MATLAMAT
OBJEKTIF
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4
FOKUS MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 5
PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 7
PENTAKSIRAN SEKOLAH
STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 11
DRAF
1
PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama
untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak
menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang
dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM).
Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran
di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;
....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada:
i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti
iii susunan aktiviti; dan
iv bahan bantu mengajar
...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah
perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan
Khas.
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran
supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
MATLAMAT
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan
matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan
tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan
yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.
OBJEKTIF
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan
murid:
i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam
menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna
serta menjadi warganegara yang berguna
ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat
berdikari dalam kehidupan seharian
iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah
kehidupan berkerjaya
iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri
dengan sempurna
v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,
berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila
masyarakat majmuk
DRAF
2
vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
bagi yang beragama Islam
vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah
ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya
x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain
utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:
i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Fizikal dan Estetika
vi. Keterampilan Diri
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam
bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular
yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah
DRAF
3
Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.
Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid
sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun
1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan
kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). KBAT merujuk
pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk kepada kemahiran
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti di Jadual
1.
KBAT Penerangan
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara
Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif
Jadual 1: Penerangan KBAT
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata
pelajaran.
KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran
inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
DRAF
4
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan
Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan
pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas
pembelajaran mereka sendiri.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah
diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,
Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan
Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR
dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada
elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi.
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara
umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi
penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani
cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya
menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi
mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata
pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan
dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara
tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen
kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai
sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti
murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan
memupuk sikap dan personaliti yang positif.
Keusahawanan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen
keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan
keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:
 Mengamalkan sikap keusahawanan;
 Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan;
 Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan; dan
 Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
keusahawanan.
Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap
kebolehan murid sekolah rendah.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
DRAF
5
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,
perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan
berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam
mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.
Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan
dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK
iaitu:
 Belajar mengenai TMK
 Belajar melalui TMK
 Belajar dengan TMK
FOKUS MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL
DAN ALAM SEKITAR
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar(PSSAS) mula
diperkenalkan di Tahun 4 (Tahap 2) bagi murid pendidikan khas
(Masalah Pembelajaran). Matapelajaran PSSAS merupakan
gabungan empat disiplin ilmu iaitu Sains, Geografi/ Alam Sekitar,
Sejarah dan Kemahiran Sosial.
Matlamat
Matlamat matapelajaran PSSAS adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai pengetahuan asas sains, menghargai alam
sekitar, mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi
secara positif dalam kehidupan harian.
Objektif
Matapelajaran Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar bertujuan
untuk:
i. Menyemai minat murid bagi menguasai ilmu sains
melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan
ii. Memberi peluang murid menguasai kemahiran
saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif.
iii. Membolehkan murid mengenali dan menghargai
alam sekitar.
iv. Memberi kefahaman tentang jati diri.
v. Membolehkan murid mengaplikasi kemahiran
komunikasi dan interaksi sosial yang positif
vi. Membimbing murid dengan sikap dan nilai-nilai
murni dalam kehidupan seharian.
Disiplin Ilmu
Matapelajaran ini melibatkan kepada empat disiplin ilmu iaitu
Sains,(40%),Geografi/ Alam Sekitar (20%), Sejarah(20%) dan
Kemahiran Sosial (20%).
i. Sains
Menyemai minat murid terhadap ilmu sains melalui
pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan. Sains juga dapat
mendidik murid dengan kemahiran saintifik dan nilai-nilai
murni dalam kehidupan harian.
DRAF
6
ii. Geografi/ Alam Sekitar
Mengembangkan pemikiran agar peka tentang alam
sekitar,mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan
bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.
iii. Sejarah
Memberi pengetahuan asas tentang sejarah
Malaysia,mengenali identiti negara, mengetahui negeri-negeri
dan masyarakat di Malaysia serta memupuk dan menyemai
semangat patriotisme dan cintakan negara.
iv. Kemahiran Sosial
Melatih dan membimbing murid dengan kemahiran
komunikasi dan mengaplikasi interaksi sosial yang positif
serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
bermasyarakat.
PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
i. Panduan Pengajaran
Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard
Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan
lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai teknik dan
strategi pengajaran mengikut keperluan murid.
Penglibatan murid yang aktif dapat membantu
meningkatkan pencapaian prestasi murid.
ii. Panduan Pembelajaran
Panduan pembelajaran juga disediakan untuk
kegunaan murid. Panduan ini mengandungi lembaran
kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid
bagi mencapai Standard Kandungan dan
StandardPembelajaran.
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh
mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah:
 Inkuiri
 Analisis Tugasan
 Belajar Melalui Bermain
 Pengajaran Bertema
 Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)
 Konstruktivisme
 Multi Sensori
 Pembelajaran Kontekstual
 Pembelajaran Interaktif
 Pembelajaran Koperatif
 Simulasi
 Pembelajaran Masteri
 Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)
DRAF
7
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Rancangan Pendidikan Individu (RPI):
…adalah....suatu rekod yang mengandungi butiran
sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang
menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap
murid berkeperluan pendidikan khas.
( Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Pendidikan Khas) 2013)
...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat
perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid
berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh
menyatakan tahap pencapaian murid.
(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI)
Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas,
2000)
RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan
penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi
keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu
murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian
dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan
yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak
sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan
tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,
perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,
dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan
peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
sokongan lain.
RPI memperincikan antara lain:
i. Tahap prestasi sedia ada murid
ii. Perancangan akademik dan bukan akademik
iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid
iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur
v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
mereka.
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama
dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran
murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu
memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan
atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak
sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan
item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
penskoran, perekodan hingga pelaporan.PS penting untuk
menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.PS merupakan
aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala
tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk
memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS
mempunyai ciri-ciri berikut:
DRAF
8
 Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
 Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP;
 Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
 Merujuk standard prestasi yang dibina
berdasarkan standard kurikulum.
PS boleh dilaksanakan secara:
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.
Pentaksiran Rujukan Standard
Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang
murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian
seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan
kuantitatif.Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang
bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf
dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting
dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan
negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-
masing.
Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu
yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.
Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap
TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna
pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran PSSAS.
Tafsiran Umum
TAHAP
PENGUASAAN
MAKSUD
TAFSIRAN UMUM
1 Tahu
Murid tahu perkara asas,
atau boleh melakukan
kemahiran asas atau
memberi respons terhadap
perkara yang asas.
2
Tahu dan
Faham
Murid menunjukkan
kefahaman untuk menukar
bentuk komunikasi atau
menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah
dipelajari.
DRAF
9
3
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat
Murid menggunakan
pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu
situasi.
4
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran dengan
beradab, iaitu mengikut
prosedur atau secara
sistematik.
5
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Terpuji
Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran pada
situasi baharu, dengan
mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta
tekal, dan bersikap positif.
6
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Mithali
Murid berupaya
menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada
situasi baharu secara
sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif, serta
boleh dicontohi.
Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang
Tahap Penguasaan
Tafsiran Mata Pelajaran
Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata
pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid tahu perkara berkaitan atau boleh memberi
respons pada sebarang perkara berkaitan.
2
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari atau
boleh memberi respons pada perkara yang dipelajari .
3
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dan
boleh mengaplikasikannya pada situasi sebenar.
4
Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan
perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu boleh
mengikut cara yang betul.
5
Murid boleh menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan
bersikap positif.
6
Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
10
Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran
Sekolah
Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran(PdP) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan
guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP
secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru
perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid
berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut
kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru
seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk
mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan
proses bimbingan dan pengukuhan.
Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari
dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan
seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan
pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.
Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh
dijalankan adalah:
Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.
Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau
lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif.Contoh ujian lisan adalah kuiz.
Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah
penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.
Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu
tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
murni.
Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara
individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
folio.
Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.
DRAF
11
PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL
DAN ALAM SEKITAR
DRAF
12
DRAF
13
1. MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
1.1 Mengenal
pasti
peringkat
tumbesaran
manusia
1.1.1 Menyatakan peringkat
tumbesaran manusia
i. bayi
ii. kanak-kanak
iii. remaja
iv. dewasa
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tumbesaran
manusia.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai
peringkat tumbesaran manusia dengan berpandukan bahan bantu
mengajar.
3
Menyatakan mengenai peringkat tumbesaran manusia.dengan
memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Memilih dan menyusun gambar-gambar mengikut peringkat
tumbesaran manusia dengan cara yang betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai peringkat
tumbesaran manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul serta tekal dan bersikap positif
DRAF
14
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenalpasti
peringkat tumbesaran manusia dalam siuasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
15
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbinguntuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
1.1.2 Memerihalkan mengenai
makanan seimbang untuk
tumbesaran
i. menamakan jenis-jenis
makanan seimbang
ii. mengelaskan jenis-jenis
makanan seimbang
berpandukan piramid
makanan
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai makanan
seimbang untuk tumbesaran.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan
keperluan-keperluan makanan seimbang untuk tumbesaran dengan
berpandukan piramid makanan
3
Menama dan mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang untuk
tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan.
4
Menyatakan jenis-jenis makanan yang seimbang untuk tumbesaran
dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan
seimbang untuk tumbesaran pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai jenis-jenis
makanan seimbang untuk tumbesaran dengan cara yang betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
16
2. HAIWAN
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
2.1 Mengetahui
jenis- jenis
haiwan
2.1.1. Menyatakan cara pembiakan
haiwan
i. beranak
ii. bertelur
2.1.2 Menerangkan proses kitaran
hidup haiwan yang :
i. beranak
ii. bertelur
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai haiwan.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara
pembiakan haiwan dan proses kitaran hidup haiwan dengan
berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur
serta proses kitaran hidupnya.
4
Membanding beza jenis-jenis haiwan yang beranak dengan bertelur
serta proses kitaran hidupnya dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang
beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya pada situasi
baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif .
DRAF
17
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang
beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya secara kreatif
serta boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
18
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
2.2 Memahami
kepentingan
haiwan
kepada
manusia
2.2.1 Menerangkan kepentingan
haiwan kepada manusia
i. sumber makanan
ii. pakaian
iii. pengangkutan
iv. pertanian
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan
haiwan kepada manusia.
2
Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan kepentingan
haiwan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar.
3
Menerangkan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia dengan
memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Membanding beza haiwan mengikut kepentingnnya kepada manusia
dengan cara yang betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai haiwan
dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap postitif.
6
Menggabungkan pengetahuan berkenaan haiwan dan kepentingannya
kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan
ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
19
3. KEMAHIRAN SOSIAL
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
3.1 Mengetahui
asas
kemahiran
sosial
3.1.1 Menyatakan cara
berkomunikasi di
perhentian bas
atau stesen
komuter atau jeti
i. membuat
permintaan secara sopan
ii. berbalas ucapan
iii. memberi ucapan
penghargaan
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kemahiran sosial
di tempat awam.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara-cara
berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan
bantuan bahan bantu belajar.
3 Menerangkan cara-cara berkomunikasi ketika di perhentian bas atau
stesen komuter atau jeti
4 Membandingbeza cara-cara berkomunikasi yang betul ketika di
perhentian bas atau stesen komuter atau jeti.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi yang
betul ketika di perhatian bas atau stesen komuter atau jeti dengan
tempat-tempat awam yang lain pada situasi baharu, tekal dan bersikap
positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan. kemahiran berkomunikasi yang
betul ketika di tempat-tempat awam pada situasi baharu, secara kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
20
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
3.2 Mengaplikasi
kemahiran
sosial di
perhentian
bas atau
stesen
komuter atau
bot atau feri
3.2.1 Menyatakan cara yang betul
ketika menaiki bas atau komuter
atau bot atau feri
3.2.2 Melaksanakan aktiviti menaiki
bas atau komuter atau bot atau feri
sambil menggunakan ucapan
bertatasusila dan bertingkah laku
yang bersesuaian.
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara
menaiki kenderaan awam.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara-
cara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan
ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian.
3
Menunjukcara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan
menggunakan pengucapan bertatasusila dan perlakuan yang betul.
4
Membanding beza cara berkomunikasi yang betul ketika menaiki bas
atau komuter atau bot atau feri.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi serta
perlakuan yang betul ketika melaksanakan aktiviti menaiki bas atau
komuter atau bot atau feri pada situasi baharu dengan cara tekal dan
bersikap positif
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran sosial yang betul ketika
di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.
DRAF
21
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
3.3 Menjelaskan
dengan contoh
keadaan di
perhentian bas
atau stesen
komuter atau
jeti
3.3.1 Mengenal pasti kemudahan
yang terdapat di perhentian
bas atau stesen komuter
atau jeti
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai keadaan di
perhentian bas atau stesen komuter atau jeti.
.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai
keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen
komuter atau jeti dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menceritakan mengenai keadaan dan kegunaan kemudahan yang
terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti serta memberi
contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Membanding beza keadaan dan kemudahan yang terdapat di
perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat
awam yang lain dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai keadaan di perhentian
bas atau stesen komuter atau jeti pada situasi baharu dengan cara
yang betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran social ketika di tempat
awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.
DRAF
22
4. ALAM SEKITAR
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
4.1 Mengenali
hutan
4.1.1 Menamakan hidupan hutan
I. flora
II. fauna
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai hidupan hutan.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan dengan
hidupan hutan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai hidupan hutan serta memberi contoh-contoh
yang berkaitan dengannya.
4
Membanding bezakan antara hidupan hutan flora dan fauna dengan
betul
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai hidupan hutan pada masa
dahulu dan kini dengan betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai hidupan hutan secara kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
23
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
4.2 Mengetahui
kepentingan
memelihara
dan
memulihara
alam
4.2.1 Menyatakan cara memelihara
dan memulihara hutan
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemeliharaan dan
pemuliharaan hutan.
2
Memberi respons mengenai kepentingan memelihara dan memulihara
hutan dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara hutan kepada
manusia dan persekitaran serta memberi contoh-contoh yang berkaitan
dengannya.
4 Membandingkan antara memelihara dan memulihara hutan serta
kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan
memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran
dengan betul serta tekal dan birsekap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan
memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran
dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
24
5. SUMBER
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
5.1 Mengenal pasti
pokok kelapa
sawit
5.1.1 Menamakan bahagian-
bahagian utama pokok
kelapa sawit
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pokok
kelapa sawit dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai bahagian-bahaian utama pokok kelapa sawit dan
memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Menyatakan mengenai bahagian-bahagian utama pokok kelapa sawit
dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan
pokok-pokok lain dengan betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan
betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai dan boleh dicontohi.
DRAF
25
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
5.2 Mengetahui
kepentingan
kelapa sawit
5.2.1 Menyatakan kegunaan kelapa
sawit.
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kegunaan
kelapa sawit dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan tentang kelapa sawit dan kegunaannya dalam kehidupan
seharian
.
4
Menyusun gambar-gambar yang berkaitan dengan kepentingan dan
kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan seharian dengan betul
5
Menghubungkaitkan pengetahuan berkaitan kelapa sawit dan kepentingannya
dalam kehidupan seharian dengan betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan berkaitan kepentingan kelapa sawit secara
kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
26
6. SEJARAH MALAYSIA
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
6.1 Mengetahui
tokoh negara
6.1.1 Menamakan pemimpin negara
i. DYMM Yang Di
Pertuan Agong
Ii, Perdana Menteri
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemimpin
negara.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan
pemimpin negara dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3 Menamakan jawatan dan pemimpin negera semasa.
4
Membanding beza peranan toko negara DYMM Yang Dipertuan
Agong dengan Perdana Menteri Malaysia dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenali pemimpin negara sendiri
dengan betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenali pemimpin
negara semasa dan sebelumnya dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DRAF
27
7. IDENTITI MALAYSIA
STANDARD
KANDUNGAN
(muriddibimbinguntuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
7.1 Mengetahui
prinsip
Rukun
Negara
7.1.1 Membaca prinsip Rukun
Negara.
7.1.2 Menyatakan cara-cara yang
betul melafazkan ikrar prinsip
Rukun Negara
7.1.3 Melafazkan ikrar prinsip
Rukun Negara mengikut
susunan
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai Rukun Negara.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan prinsip Rukun
Negara dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan dan melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan
menunjukkan cara-cara melafazkannya mengikut susunannya.
4 Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip –
prinsip Rukun Negara dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip –
prinsip Rukun Negara dengan betul dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
28
8. TUMBUHAN
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
8.1 Memahami
proses
tumbesaran
tumbuhan
8.1.1 Memerihalkan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan
proses fotosintesis
i. cahaya matahari
ii. air
iii. udara
1
Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan proses
tumbesaran tumbuhan.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan proses
tumbesaran tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai proses tumbesaran tumbuhan dan
keperluannya ketika menjalankan proses fotosentisis dengan
menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4 Membanding bezakan antara keperluan-keperluan tumbuhan semasa
proses fotosintesis dan membuat inferens mengenainya.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai proses tumbesaran
tumbuhan secara kreatif, tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai keperluan tumbuhan semasa
proses fotesintesis secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..
DRAF
29
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
8.2 Mengenal
cara
pembiakan
tumbuhan
8.2.1 Menyatakan cara pembiakan
tumbuh-tumbuhan
i. biji benih
ii. anak pokok
iii. keratan batang
iv. daun
v. batang bawah tanah
vi. spora
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara
pembiakan tumbuh-tumbuhan.
2
Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan cara-cara
pembiakan tumbuhan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dengan
memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Membanding beza cara-cara pembiakan antara tumbuh-tumbuhan
dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan
tumbuh-tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal
dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh-
tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DRAF
30
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
8.3 Memahami
kepentingan
tumbuhan
kepada
manusia
8.3.1 Menyenaraikan kepentingan
tumbuhan kepada manusia:
i. sumber makanan
ii. perubatan
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan
tumbuhan kepada manusia.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan
kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.
3 Menerangkan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan
menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4 Membandingbeza antara kepentingan tumbuhan kepada manusia
dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan
kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan betul serta
tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan
kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DRAF
31
9. BAHAN
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
9.1 Memahami ciri-
ciri bahan
9.1.1 Mengelaskan bahan yang :
i. larut dan tidak
larut dalam air
ii. berrmagnet dan tidak
bermagnet
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai bahan yang
larut dan bermagnet.
2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan ciri-ciri
bahan dengan berpandukan gambar atau video.
3 Mengelaskan bahan mengikut ciri-cirinya dengan menggunakan
contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4 Membanding beza bahan mengikut ciri-cirinya dengan betul.
5
.
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada
situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif..
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi
baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
32
10. HABA
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
10.1Mengetahui
sumber haba
10.1.1 Menyatakan kepentingan
sumber haba kepada
manusia
i. matahari
ii. bahan api seperti
petroleum dan gas
iii. makanan
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sumber haba.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai
kepentingan sumber haba kepada manusia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.
3 Menceritakan mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia
dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4 Membanding beza antara sumber-sumber haba kepada manusia dengan
betul.
5
Menghubungkait pengetahuan mengenai sumber haba dan
kepentingannya kepada manusia dengan betul dan tekal serta bersikap
positif
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai sumber haba dan
kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DRAF
33
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
10.2 Mengetahui
alat
penyukat
haba
10.2.1 Mengenali termometer
sebagai alat penyukat haba
10.2.2 Menjalankan aktiviti
menyukat haba dengan
menggunakan termometer.
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai alat penyukat
haba.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan
thermometer dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3 Menunjukcara menggunakan termometer untuk menyukat haba dengan
memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Membandingbezakan antara suhu-suhu haba dengan menggunakan
termometer melalui akiviti menyukat suhu dengan cara betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba
dengan termometer pada situasi baharu dan tekal serta bersikap positif..
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan
termometer pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DRAF
34
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
10.3 Memahami
kepentingan
tenaga
elektrik
kepada
manusia
10.3.1 Memerihalkan kepentingan
tenaga elektrik kepada
manusia
10.3.2 Menjelaskan kepentingan
menggunakan tenaga
elektrik secara berhemah.
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tenaga elektrik.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai tenaga
elektrik dan kepentingannya kepada manusia dengan berpandukan
bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia
dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya.
4
Menyusun gambar-gambar berkaitan tenaga elektrik dan kepentingannya
kepada manusia serta cara-cara menggunakannya dengan betul.
.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga
elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakan dengan cara yang
betul dan tekal serta bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik
kepada manusia dan cara-cara menggunakannya dengan betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.
DRAF
35
11. BENCANA ALAM
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
11.1 Memahami
kejadian
ribut
11.1.1 Memerihalkan
kejadian ribut
11.1.2 Menjelaskan situasi
ketika kejadian ribut
11.1.3 Menerangkan kesan kejadian
ribut
11.1.4 Menerangkan langkah-
langkah keselamatan
apabila berlaku kejadian
ribut
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kejadian ribut.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kejadian
ribut dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menerangkan mengenai kejadian ribut dan memberi contoh-contoh situasi
yang berkaitan dengannya serta langkah langkah keselamatan.
4
Menyusun gambar-gambar mengenai kejadian ribut dan situasi yang
berkaitan dengannya serta langkah-lanagkah keselamatan apabila
berlaku kejadian ribut dengan betul.
5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi
baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi
baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi
DRAF
36
12. PENGHIJAUAN
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
12.1 Mengetahui
kepentingan
tanaman
12.1.1 Membezakan tanaman:
i. berbunga
ii. tidak berbunga
iii. berbuah
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan
tanaman.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan
kepentingan tanaman dalam kehidupan dengan berpandukan bahan
bantu belajar.
3
Membezakan antara tanaman berbunga, tidak berbunga dan berbuah
serta kepentingannya kepada manusia.
.
4
Membanding beza jenis tanaman dan kepentingannya dalam kehidupan
seharian dengan betul
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tanaman dan
kepentinganya dalam kehidupan seharian dengan betul dan tekal serta
bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tanaman kepada
manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..
DRAF
37
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
12.2 Aplikasi
projek
penghijauan
kawasan
sekolah
12.2.1 Menanam tumbuh-tumbuhan
12.2.2 Menjaga tanaman
i. menyiram
ii. merumput
iii. menggembur
iv. membaja
1
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara menanam dan
menjaga tumbuh-tumbuhan.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara
menanam dan menjaga tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu
belajar.
3
Menyedia dan menghasilkan projek penghijauan kawasan sekolah
.
4
Menjalankan projek penghijauan kawasan sekolah dengan terancang.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman
dan penjagaan tumbuhan dengan cara yang betul dalam projek
penghijauan kawasan sekolah.
6
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan
penjagaan tanaman dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di
contohi.
DRAF
38
13. NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
13.1 Mengenal
tempat-
tempat
menarik di
Malaysia
13.1.1 Menamakan tempat-tempat
menarik di Malaysia
i. tempat bersejarah
ii. tempat pelancongan
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tempat-tempat
menarik di Malaysia.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan tempat-
tempat menarik di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar.
3
Menghasilkan buku skrap mengenai tempat bersejarah dan tempat
perlancongan yang menarik di Malaysia.
.
4
Membanding beza antara tempat bersejarah dan tempat pelancongan
yang menarik di Malaysia denga betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tempat-tempat menarik di
Malaysia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan secara
tekal dan bersikap positif.
6
Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai tempat-
tempat menarik di Malaysia dengan betul, kreatif dan bolehberbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh
dicontohi.
DRAF
39
14. MASYARAKAT DI MALAYSIA
STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk….)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk …….)
STANDARD PRESTASI
(murid boleh…..)
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
14.1 Mengetahui
perayaan -
perayaan
utama
masyarakat
di Malaysia
14.1.1 Menyatakan perayaan -
perayaan utama masyarakat
di Malaysia.
i. Hari Raya Aidilfitri
ii. Tahun Baru Cina
iii. Deepavali
iv. Hari Krismas
v. Pesta Keamatan
vi. Hari Gawai
1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai perayaan-
perayaan utama masyarakat di Malaysia.
2
Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan perayaan-
perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan berpandukan bahan
bantu belajar.
3
Menghasilkan buku skrap mengenai perayaan-perayaan utama
masyarakat di Malaysia.
.
4
Membanding beza antara perayaan-perayaan utama masyarakat di
Malaysia dengan betul.
5
Menghubungkaitkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaan-
perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul,tekal dan bersikap
positif
6
Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaan-
perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.
DSKP SAINS PEND.KHAS TAHUN 6
TERBITAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk
1 von 48

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(17)

Standar Isi KK 2013Standar Isi KK 2013
Standar Isi KK 2013
TeuKie Heedictator57.5K views
DSKP Sains KSSR Tahun 1 ( Semakan )DSKP Sains KSSR Tahun 1 ( Semakan )
DSKP Sains KSSR Tahun 1 ( Semakan )
Safiah Sulaiman4.8K views
Kerangka dasar kurikulum 2013Kerangka dasar kurikulum 2013
Kerangka dasar kurikulum 2013
Ifik Firdaus11.3K views
Dsk pend seni visual thn 4 pkDsk pend seni visual thn 4 pk
Dsk pend seni visual thn 4 pk
Azliza Mohamed301 views
DSKP Matematik KSSR Tahun 1 ( Semakan )DSKP Matematik KSSR Tahun 1 ( Semakan )
DSKP Matematik KSSR Tahun 1 ( Semakan )
Safiah Sulaiman3.5K views
Kurikulum 2013 doc.Kurikulum 2013 doc.
Kurikulum 2013 doc.
kana rozi18.5K views
DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1(SK) SEMAKAN 2017
Mohd Suhaimin Isnen6.3K views
Dskp rbt tahun 4Dskp rbt tahun 4
Dskp rbt tahun 4
afyusup448 views
Dsk tmk thn 4 pkDsk tmk thn 4 pk
Dsk tmk thn 4 pk
Azliza Mohamed438 views
Makalah struktur kurikulum 2013Makalah struktur kurikulum 2013
Makalah struktur kurikulum 2013
Bambang Giwank40.5K views
Kurikulum 2013Kurikulum 2013
Kurikulum 2013
Gracia_fonda8.3K views

Destacado(15)

KSSR PSV PENDIDIKAN KHAS TAHUN 4KSSR PSV PENDIDIKAN KHAS TAHUN 4
KSSR PSV PENDIDIKAN KHAS TAHUN 4
Sya Natasya8K views
Dskp sains kssr tahun 5 skDskp sains kssr tahun 5 sk
Dskp sains kssr tahun 5 sk
vleadminaba20596.2K views
Rph masalah pembelajaranRph masalah pembelajaran
Rph masalah pembelajaran
marshiza3.6K views
Modul PdP Sains KSSR T6 2016Modul PdP Sains KSSR T6 2016
Modul PdP Sains KSSR T6 2016
Sayshare 3.1K views
FotosintesisFotosintesis
Fotosintesis
ummunas41.2K views
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel TumbuhanLaporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Atifah Ruzana Abd Wahab68.3K views
KSSM PENDIDIKAN KHAS KSSM PENDIDIKAN KHAS
KSSM PENDIDIKAN KHAS
amuradhamid edidik edu my17.5K views
Bab 2 struktur sel dan fungsiBab 2 struktur sel dan fungsi
Bab 2 struktur sel dan fungsi
Hajar Len201.2K views
Lembaran kerja kanak-kanak 2Lembaran kerja kanak-kanak 2
Lembaran kerja kanak-kanak 2
ekspresikreativiti4.4K views
Rpt psv tahun 4 kssrRpt psv tahun 4 kssr
Rpt psv tahun 4 kssr
Zainudin Omar1.4K views

Similar a DSKP SAINS PEND.KHAS TAHUN 6(20)

Dsk tmk thn 4 ldDsk tmk thn 4 ld
Dsk tmk thn 4 ld
yatiear0066 views
Dskp tmk thn 6 Dskp tmk thn 6
Dskp tmk thn 6
Azmi Ngah46 views
Dskp tmk thn 6 090315bDskp tmk thn 6 090315b
Dskp tmk thn 6 090315b
Az Rul581 views
DSKP TMK TAHUN 6DSKP TMK TAHUN 6
DSKP TMK TAHUN 6
Safiah Sulaiman904 views
Dskp tmk tahun 6Dskp tmk tahun 6
Dskp tmk tahun 6
vleadminaba20591.4K views
Ds dst sk thn 3Ds dst sk thn 3
Ds dst sk thn 3
Wan Nur Erisha377 views
Dskp tmk thn 6Dskp tmk thn 6
Dskp tmk thn 6
Hisyam Alias Salim365 views
Dsk pendidikan muzik thn 4 pkDsk pendidikan muzik thn 4 pk
Dsk pendidikan muzik thn 4 pk
Azliza Mohamed2.6K views
Dskp rbt d4 200813Dskp rbt d4 200813
Dskp rbt d4 200813
aikkaiyin226 views
Ds asas 3 m ldDs asas 3 m ld
Ds asas 3 m ld
Kementerian Pelajaran Malaysia342 views
Dsk pendidikan islam thn 4 pkDsk pendidikan islam thn 4 pk
Dsk pendidikan islam thn 4 pk
Azliza Mohamed829 views

DSKP SAINS PEND.KHAS TAHUN 6

 • 1. PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN DRAF TAHUN ENAM PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN)
 • 3. DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 4. DRAF Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak CiptaTerpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 7. DRAF KANDUNGAN MUKA SURAT RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDAHULUAN 1 MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4 FOKUS MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 5 PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 7 PENTAKSIRAN SEKOLAH STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 11
 • 8. DRAF 1 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan; ....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada: i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti iii susunan aktiviti; dan iv bahan bantu mengajar ...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. MATLAMAT KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk
 • 9. DRAF 2 vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah
 • 10. DRAF 3 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti di Jadual 1. KBAT Penerangan Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
 • 11. DRAF 4 menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti yang positif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:  Mengamalkan sikap keusahawanan;  Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;  Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan;  Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan  Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
 • 12. DRAF 5 Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu:  Belajar mengenai TMK  Belajar melalui TMK  Belajar dengan TMK FOKUS MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar(PSSAS) mula diperkenalkan di Tahun 4 (Tahap 2) bagi murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran). Matapelajaran PSSAS merupakan gabungan empat disiplin ilmu iaitu Sains, Geografi/ Alam Sekitar, Sejarah dan Kemahiran Sosial. Matlamat Matlamat matapelajaran PSSAS adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan asas sains, menghargai alam sekitar, mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi secara positif dalam kehidupan harian. Objektif Matapelajaran Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar bertujuan untuk: i. Menyemai minat murid bagi menguasai ilmu sains melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan ii. Memberi peluang murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. iii. Membolehkan murid mengenali dan menghargai alam sekitar. iv. Memberi kefahaman tentang jati diri. v. Membolehkan murid mengaplikasi kemahiran komunikasi dan interaksi sosial yang positif vi. Membimbing murid dengan sikap dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Disiplin Ilmu Matapelajaran ini melibatkan kepada empat disiplin ilmu iaitu Sains,(40%),Geografi/ Alam Sekitar (20%), Sejarah(20%) dan Kemahiran Sosial (20%). i. Sains Menyemai minat murid terhadap ilmu sains melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan. Sains juga dapat mendidik murid dengan kemahiran saintifik dan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian.
 • 13. DRAF 6 ii. Geografi/ Alam Sekitar Mengembangkan pemikiran agar peka tentang alam sekitar,mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. iii. Sejarah Memberi pengetahuan asas tentang sejarah Malaysia,mengenali identiti negara, mengetahui negeri-negeri dan masyarakat di Malaysia serta memupuk dan menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. iv. Kemahiran Sosial Melatih dan membimbing murid dengan kemahiran komunikasi dan mengaplikasi interaksi sosial yang positif serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Panduan Pengajaran Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai teknik dan strategi pengajaran mengikut keperluan murid. Penglibatan murid yang aktif dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid. ii. Panduan Pembelajaran Panduan pembelajaran juga disediakan untuk kegunaan murid. Panduan ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah:  Inkuiri  Analisis Tugasan  Belajar Melalui Bermain  Pengajaran Bertema  Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)  Konstruktivisme  Multi Sensori  Pembelajaran Kontekstual  Pembelajaran Interaktif  Pembelajaran Koperatif  Simulasi  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)
 • 14. DRAF 7 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Rancangan Pendidikan Individu (RPI): …adalah....suatu rekod yang mengandungi butiran sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap murid berkeperluan pendidikan khas. ( Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013) ...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000) RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan.PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:
 • 15. DRAF 8  Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni;  Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP;  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan  Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara:  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing- masing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran PSSAS. Tafsiran Umum TAHAP PENGUASAAN MAKSUD TAFSIRAN UMUM 1 Tahu Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Tahu dan Faham Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
 • 16. DRAF 9 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan Tafsiran Mata Pelajaran Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara berkaitan atau boleh memberi respons pada sebarang perkara berkaitan. 2 Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari atau boleh memberi respons pada perkara yang dipelajari . 3 Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dan boleh mengaplikasikannya pada situasi sebenar. 4 Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu boleh mengikut cara yang betul. 5 Murid boleh menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 17. DRAF 10 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran Sekolah Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran(PdP) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif.Contoh ujian lisan adalah kuiz. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.
 • 20. DRAF 13 1. MANUSIA STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1.1 Mengenal pasti peringkat tumbesaran manusia 1.1.1 Menyatakan peringkat tumbesaran manusia i. bayi ii. kanak-kanak iii. remaja iv. dewasa 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tumbesaran manusia. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai peringkat tumbesaran manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar. 3 Menyatakan mengenai peringkat tumbesaran manusia.dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Memilih dan menyusun gambar-gambar mengikut peringkat tumbesaran manusia dengan cara yang betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai peringkat tumbesaran manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif
 • 21. DRAF 14 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenalpasti peringkat tumbesaran manusia dalam siuasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 22. DRAF 15 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbinguntuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1.1.2 Memerihalkan mengenai makanan seimbang untuk tumbesaran i. menamakan jenis-jenis makanan seimbang ii. mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang berpandukan piramid makanan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai makanan seimbang untuk tumbesaran. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan keperluan-keperluan makanan seimbang untuk tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan 3 Menama dan mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan. 4 Menyatakan jenis-jenis makanan yang seimbang untuk tumbesaran dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 23. DRAF 16 2. HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 2.1 Mengetahui jenis- jenis haiwan 2.1.1. Menyatakan cara pembiakan haiwan i. beranak ii. bertelur 2.1.2 Menerangkan proses kitaran hidup haiwan yang : i. beranak ii. bertelur 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai haiwan. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara pembiakan haiwan dan proses kitaran hidup haiwan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya. 4 Membanding beza jenis-jenis haiwan yang beranak dengan bertelur serta proses kitaran hidupnya dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif .
 • 24. DRAF 17 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya secara kreatif serta boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 25. DRAF 18 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 2.2 Memahami kepentingan haiwan kepada manusia 2.2.1 Menerangkan kepentingan haiwan kepada manusia i. sumber makanan ii. pakaian iii. pengangkutan iv. pertanian 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia. 2 Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan kepentingan haiwan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar. 3 Menerangkan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza haiwan mengikut kepentingnnya kepada manusia dengan cara yang betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai haiwan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap postitif. 6 Menggabungkan pengetahuan berkenaan haiwan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 26. DRAF 19 3. KEMAHIRAN SOSIAL STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 3.1 Mengetahui asas kemahiran sosial 3.1.1 Menyatakan cara berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti i. membuat permintaan secara sopan ii. berbalas ucapan iii. memberi ucapan penghargaan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kemahiran sosial di tempat awam. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara-cara berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan bantuan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan cara-cara berkomunikasi ketika di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti 4 Membandingbeza cara-cara berkomunikasi yang betul ketika di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi yang betul ketika di perhatian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat awam yang lain pada situasi baharu, tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan. kemahiran berkomunikasi yang betul ketika di tempat-tempat awam pada situasi baharu, secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 27. DRAF 20 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 3.2 Mengaplikasi kemahiran sosial di perhentian bas atau stesen komuter atau bot atau feri 3.2.1 Menyatakan cara yang betul ketika menaiki bas atau komuter atau bot atau feri 3.2.2 Melaksanakan aktiviti menaiki bas atau komuter atau bot atau feri sambil menggunakan ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara menaiki kenderaan awam. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara- cara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian. 3 Menunjukcara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan pengucapan bertatasusila dan perlakuan yang betul. 4 Membanding beza cara berkomunikasi yang betul ketika menaiki bas atau komuter atau bot atau feri. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi serta perlakuan yang betul ketika melaksanakan aktiviti menaiki bas atau komuter atau bot atau feri pada situasi baharu dengan cara tekal dan bersikap positif 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran sosial yang betul ketika di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 28. DRAF 21 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 3.3 Menjelaskan dengan contoh keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti 3.3.1 Mengenal pasti kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti. . 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menceritakan mengenai keadaan dan kegunaan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat awam yang lain dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti pada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran social ketika di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 29. DRAF 22 4. ALAM SEKITAR STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 4.1 Mengenali hutan 4.1.1 Menamakan hidupan hutan I. flora II. fauna 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai hidupan hutan. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan dengan hidupan hutan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai hidupan hutan serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding bezakan antara hidupan hutan flora dan fauna dengan betul 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai hidupan hutan pada masa dahulu dan kini dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai hidupan hutan secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 30. DRAF 23 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 4.2 Mengetahui kepentingan memelihara dan memulihara alam 4.2.1 Menyatakan cara memelihara dan memulihara hutan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. 2 Memberi respons mengenai kepentingan memelihara dan memulihara hutan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara hutan kepada manusia dan persekitaran serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingkan antara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul serta tekal dan birsekap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 31. DRAF 24 5. SUMBER STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 5.1 Mengenal pasti pokok kelapa sawit 5.1.1 Menamakan bahagian- bahagian utama pokok kelapa sawit 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pokok kelapa sawit dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai bahagian-bahaian utama pokok kelapa sawit dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Menyatakan mengenai bahagian-bahagian utama pokok kelapa sawit dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan pokok-pokok lain dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi.
 • 32. DRAF 25 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 5.2 Mengetahui kepentingan kelapa sawit 5.2.1 Menyatakan kegunaan kelapa sawit. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan tentang kelapa sawit dan kegunaannya dalam kehidupan seharian . 4 Menyusun gambar-gambar yang berkaitan dengan kepentingan dan kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan seharian dengan betul 5 Menghubungkaitkan pengetahuan berkaitan kelapa sawit dan kepentingannya dalam kehidupan seharian dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan berkaitan kepentingan kelapa sawit secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 33. DRAF 26 6. SEJARAH MALAYSIA STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 6.1 Mengetahui tokoh negara 6.1.1 Menamakan pemimpin negara i. DYMM Yang Di Pertuan Agong Ii, Perdana Menteri 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemimpin negara. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pemimpin negara dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menamakan jawatan dan pemimpin negera semasa. 4 Membanding beza peranan toko negara DYMM Yang Dipertuan Agong dengan Perdana Menteri Malaysia dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenali pemimpin negara sendiri dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenali pemimpin negara semasa dan sebelumnya dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 34. DRAF 27 7. IDENTITI MALAYSIA STANDARD KANDUNGAN (muriddibimbinguntuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 7.1 Mengetahui prinsip Rukun Negara 7.1.1 Membaca prinsip Rukun Negara. 7.1.2 Menyatakan cara-cara yang betul melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara 7.1.3 Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara mengikut susunan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai Rukun Negara. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan prinsip Rukun Negara dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan dan melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan menunjukkan cara-cara melafazkannya mengikut susunannya. 4 Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip – prinsip Rukun Negara dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip – prinsip Rukun Negara dengan betul dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 35. DRAF 28 8. TUMBUHAN STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 8.1 Memahami proses tumbesaran tumbuhan 8.1.1 Memerihalkan keperluan tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis i. cahaya matahari ii. air iii. udara 1 Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan proses tumbesaran tumbuhan. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan proses tumbesaran tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai proses tumbesaran tumbuhan dan keperluannya ketika menjalankan proses fotosentisis dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding bezakan antara keperluan-keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis dan membuat inferens mengenainya. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai proses tumbesaran tumbuhan secara kreatif, tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai keperluan tumbuhan semasa proses fotesintesis secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..
 • 36. DRAF 29 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 8.2 Mengenal cara pembiakan tumbuhan 8.2.1 Menyatakan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan i. biji benih ii. anak pokok iii. keratan batang iv. daun v. batang bawah tanah vi. spora 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. 2 Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan cara-cara pembiakan tumbuhan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza cara-cara pembiakan antara tumbuh-tumbuhan dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh- tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 37. DRAF 30 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 8.3 Memahami kepentingan tumbuhan kepada manusia 8.3.1 Menyenaraikan kepentingan tumbuhan kepada manusia: i. sumber makanan ii. perubatan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingbeza antara kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 38. DRAF 31 9. BAHAN STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 9.1 Memahami ciri- ciri bahan 9.1.1 Mengelaskan bahan yang : i. larut dan tidak larut dalam air ii. berrmagnet dan tidak bermagnet 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai bahan yang larut dan bermagnet. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan ciri-ciri bahan dengan berpandukan gambar atau video. 3 Mengelaskan bahan mengikut ciri-cirinya dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza bahan mengikut ciri-cirinya dengan betul. 5 . Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif.. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 39. DRAF 32 10. HABA STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 10.1Mengetahui sumber haba 10.1.1 Menyatakan kepentingan sumber haba kepada manusia i. matahari ii. bahan api seperti petroleum dan gas iii. makanan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sumber haba. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menceritakan mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza antara sumber-sumber haba kepada manusia dengan betul. 5 Menghubungkait pengetahuan mengenai sumber haba dan kepentingannya kepada manusia dengan betul dan tekal serta bersikap positif 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai sumber haba dan kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 40. DRAF 33 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 10.2 Mengetahui alat penyukat haba 10.2.1 Mengenali termometer sebagai alat penyukat haba 10.2.2 Menjalankan aktiviti menyukat haba dengan menggunakan termometer. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai alat penyukat haba. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan thermometer dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menunjukcara menggunakan termometer untuk menyukat haba dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingbezakan antara suhu-suhu haba dengan menggunakan termometer melalui akiviti menyukat suhu dengan cara betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan termometer pada situasi baharu dan tekal serta bersikap positif.. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan termometer pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 41. DRAF 34 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 10.3 Memahami kepentingan tenaga elektrik kepada manusia 10.3.1 Memerihalkan kepentingan tenaga elektrik kepada manusia 10.3.2 Menjelaskan kepentingan menggunakan tenaga elektrik secara berhemah. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tenaga elektrik. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai tenaga elektrik dan kepentingannya kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Menyusun gambar-gambar berkaitan tenaga elektrik dan kepentingannya kepada manusia serta cara-cara menggunakannya dengan betul. . 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakan dengan cara yang betul dan tekal serta bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakannya dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 42. DRAF 35 11. BENCANA ALAM STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 11.1 Memahami kejadian ribut 11.1.1 Memerihalkan kejadian ribut 11.1.2 Menjelaskan situasi ketika kejadian ribut 11.1.3 Menerangkan kesan kejadian ribut 11.1.4 Menerangkan langkah- langkah keselamatan apabila berlaku kejadian ribut 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kejadian ribut. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kejadian ribut dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menerangkan mengenai kejadian ribut dan memberi contoh-contoh situasi yang berkaitan dengannya serta langkah langkah keselamatan. 4 Menyusun gambar-gambar mengenai kejadian ribut dan situasi yang berkaitan dengannya serta langkah-lanagkah keselamatan apabila berlaku kejadian ribut dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi
 • 43. DRAF 36 12. PENGHIJAUAN STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 12.1 Mengetahui kepentingan tanaman 12.1.1 Membezakan tanaman: i. berbunga ii. tidak berbunga iii. berbuah 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan tanaman. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kepentingan tanaman dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Membezakan antara tanaman berbunga, tidak berbunga dan berbuah serta kepentingannya kepada manusia. . 4 Membanding beza jenis tanaman dan kepentingannya dalam kehidupan seharian dengan betul 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tanaman dan kepentinganya dalam kehidupan seharian dengan betul dan tekal serta bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tanaman kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..
 • 44. DRAF 37 STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 12.2 Aplikasi projek penghijauan kawasan sekolah 12.2.1 Menanam tumbuh-tumbuhan 12.2.2 Menjaga tanaman i. menyiram ii. merumput iii. menggembur iv. membaja 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara menanam dan menjaga tumbuh-tumbuhan. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara menanam dan menjaga tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menyedia dan menghasilkan projek penghijauan kawasan sekolah . 4 Menjalankan projek penghijauan kawasan sekolah dengan terancang. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan penjagaan tumbuhan dengan cara yang betul dalam projek penghijauan kawasan sekolah. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan penjagaan tanaman dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi.
 • 45. DRAF 38 13. NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 13.1 Mengenal tempat- tempat menarik di Malaysia 13.1.1 Menamakan tempat-tempat menarik di Malaysia i. tempat bersejarah ii. tempat pelancongan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tempat-tempat menarik di Malaysia. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan tempat- tempat menarik di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menghasilkan buku skrap mengenai tempat bersejarah dan tempat perlancongan yang menarik di Malaysia. . 4 Membanding beza antara tempat bersejarah dan tempat pelancongan yang menarik di Malaysia denga betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tempat-tempat menarik di Malaysia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan secara tekal dan bersikap positif. 6 Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai tempat- tempat menarik di Malaysia dengan betul, kreatif dan bolehberbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 46. DRAF 39 14. MASYARAKAT DI MALAYSIA STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk….) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk …….) STANDARD PRESTASI (murid boleh…..) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 14.1 Mengetahui perayaan - perayaan utama masyarakat di Malaysia 14.1.1 Menyatakan perayaan - perayaan utama masyarakat di Malaysia. i. Hari Raya Aidilfitri ii. Tahun Baru Cina iii. Deepavali iv. Hari Krismas v. Pesta Keamatan vi. Hari Gawai 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai perayaan- perayaan utama masyarakat di Malaysia. 2 Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan perayaan- perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 3 Menghasilkan buku skrap mengenai perayaan-perayaan utama masyarakat di Malaysia. . 4 Membanding beza antara perayaan-perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul. 5 Menghubungkaitkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaan- perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul,tekal dan bersikap positif 6 Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaan- perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.
 • 48. TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe. gov.my/bpk