Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

استراتژي‌هاي نامناسب

317 Aufrufe

Veröffentlicht am

استراتژي‌هاي نامناسب

Veröffentlicht in: Business
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

استراتژي‌هاي نامناسب

 1. 1. 1 o" 'op ? f . 1% A. í. .____ - _ž _ 7 í* Té __ ' L
 2. 2. .xälėųųs . ųzėgóbpà uųmjàq b Lejlå, uJåb 4563334 j| 4:. .., J g; ams. ..! ųgu g! ųlęi 9 . xihslbbå , LM tags-ng. ..! g” dę-wsæė-zú `5Lb6j3båhu| 0.1! j! 63.3. 'ab p al. ..! . Aàáųæ
 3. 3. l . rvlïuíæeg j' L59J*. ł:_ł .
 4. 4. al I T' v . ` g; li , Big 63,5 Lçuil Caudúíøaflšæęå “maa”. Lçjïlymljl 3,133' gúsýgåaàgúýbwæxúàåaüåíbųåUgųqy. àóbïææėjłløhàaøxl . ųxsnptýæ asp. .uu . Jųblųsaøęwųhwuęoap an: 0,4%. A A u; à. ñ fí` í' 'í_ T' W`í` 3 l l ų ï' ` wt: 1, VS g " N I: s , » x __ __ » z ' _ . _ r, .q P. .: `
 5. 5. in _ `üų~ tau" a. , " ' ""* ïrzų i `~~I a Nm. . I m ` l x ` I , « , í "~""7"- å _/ " 1 . // / | - QX `--; ::: ;. . ; k; . ». , hu! 4% "V" 6453 J' 65:53 Jå z-'ïa-. eę-M 32)). 935-933 0993 . .flæóï 4:. asp. 0.3 1314.. .., ,uæúï , sg 4, 6 Can' 43.556. 3 . aýüø úúJLú pl. . , slnjxrlS 93.353.933 3 9.35; gi: QI, .Lc.4._a 63.4: l 45 Jåïå M* 945* aa' J' 45 àøe fks-łóï J' (nis-b. 3 aw; 23307 A . mlm JLMS . Jlo- T" 7' 7 TTží' 7 ' " 'TT' "'"" 7' N > x k*
 6. 6. DJ. 0 L _a _XL L . l SU , ųUm T. . kf
 7. 7. m; Nelia-f : #93 wip aaa dam-w" æwåæ wys 083: di' wie 6299-' . Aåíååà-gúànàïbàýcęååyg ~. r "n . , ' _x 1
 8. 8. ,Êp 59,4 dym-au gi; 03,9% dhbl . Gilpxyml Oliglmø ,3 `_ç3.z. _a. b,. "b Jie C3m,3 5,|3,. _~. oJ. _«_å 05,33 ui: ?bh Jy: gsålg) Up; 39,133; . úwl 3,313 3 PS .3J3,SJ dlęåhl oï , 'Ifo3,a Lol .3,S 5,359 g.
 9. 9. J' Hu 0.1297 úww w 2: 259 Gul? 9 'Leila *oh 65295 4: ->929 4.3 14h33; j| Jøb Lçlåånb. ) 923.41 almal , Ulę -Wvæ #93 9 my" 9 . stad-tw æbå' æ-ørr g u. ` A, i ~ ï _ _v . 4 " j* 3 M, ,. JJ V. , 43* f- . ` > r ų “laf ç ' J ų . x . " l 9 x. n .
 10. 10. | . . . - --, . . .. n . . . om 95 was* 9319 asua* 3 hëna! nie fa'a* 59-59 JJ . gün-Juno ulu J' 9 023%' Jia 4:43 312? . yzb-ñ 59-55 J' cAn-e å-ï-uï-*us a? b. âsw 4:31? ' . mum ~ i A, - ~__ . ł- _ _. - _, ,. å _ l. _ V, . A ~'. ` / ø ~ '_/ . ~ a ' v/ _, . _` - '. ' ~ r z ł . l ' p __ dý' _.
 11. 11. F . u-*J L5JlSłm0*. “:**”3.
 12. 12. 9 9925 p? b : på ask, 9 Cawa càúpågø 9299; die #09 W: l: ob-. tèw 45 .5459 xasó, la, ga, ę._uuc. .ø, à o! 54.4 glxųlýæ
 13. 13. Ex GųžabbjpäQQÃÊ, bglåíænýólgæsčlåæsåsýúmhzłsæJàïá/ å -lM592ę 2" 0521-3994 '212' 699-539 953 MMM ~1~52å 6325' 9 oh) edpø, lol : à-ålę I; ek. . j!
 14. 14. C) . dgųs On; CLmà j.
 15. 15. :r : .å UU| gåæ4SAå| ębLåaUø| åLçj3|jm| ÂLÂJJ/ àšúïúsråųíàúwųysæ-ø . gaai _'öå, .ntsjï| )å'mlú| Gaåyšėúgålg æjuågågågýb
 16. 16. cåm| båuåłgåéýóý| ýwlæ| j|úwúwåó| xåå xsšuęýctšúílxn J| )aD| d): üàb Jàà 4.33 JH! ” aàihúýcęúåsújäyby bun) . å-Ê-ñåuø dub! gl 4.33 351336:
 17. 17. r '(53) www Hwçsę. . ..N . ',, .-. -.. . .4
 18. 18. |_| w' w n L . _ r 'on V V T Yl* ñ à 3% t , JA . _ | _|| |.| ..'1 . Ally. . In. g. - . - ' -4 ' vun- gų, 1,4* : L-IL: 5`___l, :j : .,. ".'L' : g:-
 19. 19. dlågæà úlyzuïúl. ) alna Lgufúlå ba. ) 2U~`í390~æł39àe1sLJ49k~~ï~5h~xJå1÷-: "HM-Mud sU| JgåJjlgú`, nLcLÂ11ånL5lO0J3JJåuaaJAå36lG| ýâD J) | J UUQDTULEL) 9 Ulågaåaåüåsaløuuåłgu : ULAAAAÂÊ 29519 uze-w -å-: W menu uåJJ' esi-bin ek 9 MOS Man) ónoųïpdzàøúuumax, ,ųugų, uzsúųu, b -àså-uøúexė-suàkælå-ędúbuæėàwýáę-*jú www. digidanesh. ir

×