Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
L5LH Lręžuå SU
_am ülíàgí

ñ _O _ l . 
` . ' r . '
, `K`

. v

. _ . 

'- ' digidaneshjr

Jųęg: Ls| jmaïú| a . ' V . 

...
:Lb ga; .yum m w! 6 aai. , olømàzø
? US Saæųøy . Jggłlà . cd JJ|3>| .s; v~, | j| Jęgęęï
332.; :Aøųgšøo . Gllwšjję p ó...
. g' ` 7"" l

x 7.7' Â f:  

7.'. V; i, "

w” ' , r łł
ppx “ e? ” i*

 [rn : Mii ' '
I~ w' " a. 'ý/ æ: '
. jvïfvç '
...
.ų-ñwęxę-ęųetęsïųsæęæsčøsmøaøė-Iuàsø

 _ . »,. :., ,. m. c. _., '.. l who: I, JLu, úwPS 963,: 
i" n så-L">| -”--: ' . æ...
" v * k n' , ~` ' “ m. " V ' ` ' g): '
`  X , . 1/ . I . 

 ' "W I. ^ . gas | J üųfíøàlæęd V *l

M : Qłíàjlååågęgäåų...
fy*

 ` ï f] ` ł
I' J Â g

. àåàS d_D| S|J lsàhñååíb

ååb Jåíbå! 45 *Lian-b 3 Olo-Lila uę; å úgàJb
3.55 6.6 olríaý 4.3 ...
.AJ

--`~. -:J'å|9 'SJ-*UN 'J 05395

was gaan: .alSųS Al. .. t, wa. p gn. , om; _l `~~
à/ ,åųn ISI'.  45 úSàgS 46,3 ...
// 
/
3:, 1 ` x _. 
1 ` F f) g. .
: l -
v 1 4 å N*
*rç - *hr . «` y l L`
"HI ` r'
'v

     

rif! "
. a 15%
ï
. àęíó...
'J blæïJ' uasåk? DIE-N

, ųau aL. . wt: o 53,: r- n 5,, ,. _ , slwmyiåsl
5x9, 49,, úlàbà (S AJ: oàęwł; Q| J| j| .C...
: Êïlíår: 7 * T i 
. ÂåÂSJKïÂDISJSSÃłIJOJPSÂLJÊILUUJ' * í ý ~. _-_-_. ~a_

45.3 jy) làgbblå La jl I, 9,5 4593.? ægSJ ...
*är aha-å J' ýåuę 6%? : 'e ~5>>5 *S . s-lïåè
who' -693-1- b. a-ôle . åøé . slaan vbà osåæ
. was . as 345.: Ê/ lg/ J 959,...
Jhïúsl
9 
. . 9 
" tLłñ-łñs*
Ja! *Cúųu
Jęj : Lag
"'l t. . : 

JA n, u, . " 
9 n! s. )  

 'hv b. ” gums. .

U LLÊJB...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

10 راز طلايي براي تربيت كودكان شاد

 1. 1. L5LH Lręžuå SU _am ülíàgí ñ _O _ l . ` . ' r . ' , `K` . v . _ . '- ' digidaneshjr Jųęg: Ls| jmaïú| a . ' V . r A ,
 2. 2. :Lb ga; .yum m w! 6 aai. , olømàzø ? US Saæųøy . Jggłlà . cd JJ|3>| .s; v~, | j| Jęgęęï 332.; :Aøųgšøo . Gllwšjję p óåuå éųS ól-Êc-JJ 653 . amal 95395 5>Lžn j) Jak Cyjýęo 9.3935 . ųlås . gik 6.3! 0.24!) . asgv . Sue 05395 23.36. 6.53' Jhb! QL: glłulmųl 5 0903-45 . jy . mlgå owáaø) . sa-ne slaan 6913-* zlàšulę
 3. 3. . g' ` 7"" l x 7.7' Â f: 7.'. V; i, " w” ' , r łł ppx “ e? ” i* [rn : Mii ' ' I~ w' " a. 'ý/ æ: ' . jvïfvç ' . "Â * w I; "mhwa-ab on sw" å: !35u| .-! -H'3"P-5|93i=9U9*0-|9" . pm 3 àub oues-bl : I 4÷ 6 . vlae u: Jàså' . as 7,, haa: 4., 0:31: aw: 4S 3.55.. who! .ųløàý 'l 9,5 4, 69,5 , Lisl . .;. ..I Aųúlgøl “w” *eúęåulåšiėęlę oaàJb çxb-: l-'e-å/ bb 5495' 81h55 . hy
 4. 4. .ų-ñwęxę-ęųetęsïųsæęæsčøsmøaøė-Iuàsø _ . »,. :., ,. m. c. _., '.. l who: I, JLu, úwPS 963,: i" n så-L">| -”--: ' . æåïx Ju-: ï 699 n 45 *55 . R25 (S : g ægælý 03.! býl p o>l: ... _o_l j! Guy; l jlęå sala/ ya al , g p . æålg úbxbg p g, .uk:9304 Pa oKàgS . gå 3.3955 glýæål (zåb 33:33 úälmkå, ,sig Góga ggdlę 4S p 015395 scågå: p lęâï . Aålg . AJ/ läl. .. óggúuę ' rt/ åų/ jí h! ! 11” A" 7 x f "å T' . rQ' l
 5. 5. " v * k n' , ~` ' “ m. " V ' ` ' g): ' ` X , . 1/ . I . ' "W I. ^ . gas | J üųfíøàlæęd V *l M : Qłíàjlååågęgäåųêýłsàélę-ęfęågåųsågsłgíž 1 45 å-Jrlzł 2' <÷ J> I; al aåbå pa ölåïl YL? " 5/ q 69,: 'ly "; *'*'| P'ę" 'äåų “å l v _ J r _ 34:55 : Lin sms”, :LJ . Jt. .~. -.| 4, . s.-. .,; ,ï , ght. . L » A) » 31 . “n 0345,' 65:. . dub: x ; ,.~. .:. ÷u , ,aw : Ipl . .x. :. 7; A K . »;»'~“`-». ę X Gas, 4, : L: : bfn dat, ” . .u, .:. `,. ;s, ..: . 59,3;; T~ T o . sg* _ A . maw Lęsl 4,. ..~. -., | 3,5% jbåirųóxågaålæ ų; _ M; Q A= w*4-, Ar, :« : n e* ' . , x - _ _'n- ÉAV", 1' v , ' , `:: {í. h in . - 7 á k i i “xax w. . ` x * x , -z ~
 6. 6. fy* ` ï f] ` ł I' J Â g . àåàS d_D| S|J lsàhñååíb ååb Jåíbå! 45 *Lian-b 3 Olo-Lila uę; å úgàJb 3.55 6.6 olríaý 4.3 JJS I, aLåálhý 531:. , g om; .na aap. ..? , xS 35,1, pomp otblgj _ ėl-à . A-øl lou-à Jl oï . szbåx Cule- 3 ass? 051.32! . Gul bàęï g) ygųj g-
 7. 7. .AJ --`~. -:J'å|9 'SJ-*UN 'J 05395 was gaan: .alSųS Al. .. t, wa. p gn. , om; _l `~~ à/ ,åųn ISI'. 45 úSàgS 46,3 båpøaål, JJJI) . Spas oėuàč' p" *e galg-wir ssàb- uåJ-èø *5-:9 . FJ/ s 3 . xååųuø . pu Qølæolý 4, 4.5 as. , 3:93 x x X X ` . 'P - -. K X n x ` 1 X 1 'x n" /4 æãf-ų- _íV
 8. 8. // / 3:, 1 ` x _. 1 ` F f) g. . : l - v 1 4 å N* *rç - *hr . «` y l L` "HI ` r' 'v rif! " . a 15% ï . àęíóohłååløóJlšàlgÂgngJàlJúàLü 1.' , kak . lèdbųgú/ K . Lavin . okšaý an; w. ,g/ lgål ' , q _ ' , sig : Lé obblå ma, 45 I, “hëna/ Li . Izųsjlšalg okSsý 55,5 . ųæa , ys . glųsų- Já! ) wa; J>ý í/ 'Il 'ï. :I>'LJul~ aad" 4.: -"b' I lou: 2 M? J 2.. es. t. . . hyåø-ñ. __. ..-~J . . . aan ul-ø : New-JM usmäł-*r , V' ï P* ~. . _r * 'I »
 9. 9. 'J blæïJ' uasåk? DIE-N , ųau aL. . wt: o 53,: r- n 5,, ,. _ , slwmyiåsl 5x9, 49,, úlàbà (S AJ: oàęwł; Q| J| j| .CL-má : JJ: (åšėmųplęãïïęaųaýàyåuøâdgųčæzåwė Aàhlýæ L. alSàý . Aååmà lę5| (agi 3 ogàJb 15 àúàgę 'ïmdæ, æ>~, ~_. ï,s`, glæuls, g.e. ,s, sàlęsïq4s . AJ/ ag CAJ; AJJS CJA al p . ~.-. ;I, :._. ulýlà . gum aa! ) fbýl . uit Qünyjp/ ,slnçglná p I, Qlšàý . as Jy: - ųėtęsmęïswøwøu . sans
 10. 10. : Êïlíår: 7 * T i . ÂåÂSJKïÂDISJSSÃłIJOJPSÂLJÊILUUJ' * í ý ~. _-_-_. ~a_ 45.3 jy) làgbblå La jl I, 9,5 4593.? ægSJ wa. .. . m wy wï le 4393-: um aa: 4.: ,I <÷ ~->~u'> JJ . bàý . xęolli I; 3| ęnłjåjęà 'g gnu) Cmųíå ÂI -mšx >s-'~ an: Cę-"åâ <-. - ičuw *as I= :aš 5.1433 5413 j) b àgå CJlwLuoHâ' 4.5 : av: 0.2.3. . gun olrSaý 5,3." u. .. x.: S og. , æ-: å Já 'J 395 1:93) alma' Jeu- Jå wwt-o 63:" . ųjlýè V* V 7 v . ç_ , - 1,2.
 11. 11. *är aha-å J' ýåuę 6%? : 'e ~5>>5 *S . s-lïåè who' -693-1- b. a-ôle . åøé . slaan vbà osåæ . was . as 345.: Ê/ lg/ J 959,: t, .uw , Lu qu, ïmbglčúawýlojy. æzšcųøuaüų_àúbàuång 051%? ë-: U-r R3 díé/ MW 445 513 'J 01:3)? x . 6995 z> 69.95 pS da. slå-U *e daa-å w? _ ` Jam 'J 05995 lå *#93 3 úåb* whå' --`-“'.
 12. 12. Jhïúsl 9 . . 9 " tLłñ-łñs* Ja! *Cúųu Jęj : Lag "'l t. . : JA n, u, . " 9 n! s. ) 'hv b. ” gums. . U LLÊJB “Uluuaàïp J95Jm Di* dum G' QÂLT . n . HM ųłøbbåjųl In “Så Lsln G 551303.. - . ..y-Ab 3 ni: . 95ųe3`1m n. n. ' j . n so Gåhåa . l Iųà X Wwwæl. _ ugndanesm, žšá Én E: a: T

×