De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau

Đề thi thử môn Sinh - Trường THPT Khánh Hưng - Cà Mau Xem thêm các đề thi minh họa, đề thi mẫu, đề thi thử khác tại website http://diemthithptquocgia.vn/ Home - Điểm thi THPT Quốc Gia diemthithptquocgia.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
TRƯỜNG THPT KHANH HUNG
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HOC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là
A. prôtêin. B. ARN C. Axit nuclêic D. AND.
Câu 2: Quá trình phiên mã ở đâu trong tế bào?
A. ribôxôm. B. tế bào chất. C. nhân tế bào. D. ti thể.
Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:
A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 4: Thể đột biến là ?
A. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.
B. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trội.
C. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình lặn
D. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trung gian.
Câu 5: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là
A. 61 B. 42 C. 64 D. 65
Câu 6: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là
A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có
cấu trúc thay đổi
B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu
C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau
D. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp
Câu 7: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit(mARN)được tổng hợp theo chiều nào?
A. 3’ → 3’. B. 3’ → 5’. C. 5’ → 3’. D. 5’ → 5’.
Câu 8: Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1
được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
A. 495 B. 498 C. 500 D. 502
Câu 9: Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là
A. 5100A0
B. 3600A0
C. 4080A0
D. 2400A0
Câu 10: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của
cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là:
A. 22 B. 23 C. 26 D. 21
Câu 11: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ
bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo
giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
Câu 12 : Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do
đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột
biến là :
A. A = T = 599; G = X = 900 B. A = T = 600 ; G = X = 900
C. A = T = 600; G = X = 899 D. A = T = 900; G = X = 599
Câu 13: Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các gen là ABCDEFGH bị đột biến thành
NST có trình tự các đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là
A. đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ.
Câu 14: Tính trạng lặn là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen
A. đồng hợp. B. dị hợp. C. đồng hợp và dị hợp. D. cả A, B, C.
Câu 15: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là
A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.
B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể.
C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.
Câu 16: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gen trội. B. gen điều hòa. C. gen đa hiệu. D. gen tăng cường.
Câu 17: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 18 : Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu
hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính
trạng đó đã di truyền
A. tương tác gen. B. phân li độc lập. C. liên kết hoàn toàn. D. hoán vị gen.
Câu 19: Muốn năng suất của giống vật nuôi, cây trồng đạt cực đại ta cần chú ý đến việc
A. cải tiến giống hiện có. B. chọn, tạo ra giống mới.
C. cải tiến kĩ thuật sản xuất. D. nhập nội các giống mới.
Câu 20: Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau
đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thí tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thí tất cả con trai của họ đều bị bệnh.
C. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
D. Nếu mẹ bị bệnh, bố bình thường thì các con gái của họ đều bị bệnh.
Câu 21: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá
trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây
hoa trắng là
A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x aa.
Câu 22: Cho đậu Hà lan hạt vàng-trơn lai với đậu hạt vàng- trơn đời lai thu được 100% hạt vàng – trơn. Thế
hệ P có kiểu gen
A. AaBb x Aabb. B. AaBB x aaBb. C. AaBb x AABb. D. AaBb x AABB.
Câu 23: Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và
31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật
A. phân li độc lập. B. liên kết gen hoàn toàn.C. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ sung.
Câu 24: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA
, IB
, IO
trên NST thường. Một cặp vợ
chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ
chồng này là:
A. chồng IA
IO
vợ IB
IO
. B. chồng IB
IO
vợ IA
IO
.
C. chồng IA
IO
vợ IA
IO
. D. một người IA
IO
người còn lại IB
IO
.
Câu 25: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy
vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng
này có kiểu gen là:
A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x Aa. D. AA x aa.
Câu 26: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là
A. 3/16. B. 1/8. C. 1/16. D. 1/4.
Câu 27: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y.
Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm
luôn nở tằm cái, còn trứng màu sáng luôn nở tằm đực?
A. XA
Xa
x Xa
Y B. XA
Xa
x XA
Y C. XA
XA
x Xa
Y D. Xa
Xa
x XA
Y
Câu 28 : Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số
17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này
A. AB ab 8,5%  ; Ab aB 41,5%  B. AB ab 41,5%  ;Ab aB 8,5% 
C. AB ab 33%  ; Ab aB 17%  D. AB ab 17%  ; Ab aB 33% 
Câu 29: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:
A. AA = aa =
1
1
2
2
n
 
  
  ; Aa =
1
2
n
 
 
 
. B. AA = aa =
2
1
1
2
 
 
 
; Aa =
2
1
2
 
 
 
.
C. AA = Aa =
1
2
n
 
 
 
; aa =
2
1
1
2
 
 
 
. D. AA = Aa =
1
1
2
n
 
 
 
; aa =
1
2
n
 
 
 
.
Câu 30: Một quần thể có tỉ lệ của 3 loại kiểu gen tương ứng là AA: Aa: aa = 1: 6: 9. Tần số tương đối của
mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu?
A. A = 0,25; a = 0,75 B. A = 0,75; a = 0,25 C. A = 0,4375; a = 0,5625 D.A=0,5625;a=0,4375
Câu 31: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng
trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:
A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1 B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1
C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1
Câu 32: Một quần thể cân bằng Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối của alen A = 0,3; a = 0,7.
Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là:
A. 63 cá thể. B. 126 cá thể. C. 147 cá thể. D. 90 cá thể.
Câu 33: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?
A. Ung thư máu. B. Đao. C. Claiphentơ. D. Hồng cầu lưỡi liềm.
Câu 34: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên
nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ
có kiểu gen như thế nào về tính trạng này?
A. P: Aa x Aa B. P: Aa x AA C. P: AA x AA D. P: XA
Xa
x XA
Y
Câu 35: Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn, nếu
sinh con trai, khả năng mắc bệnh này bao nhiêu so với tổng số con?
A. 12,5%. B. 25%. C. 50%. D. 75%.
Câu 36: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt
trội bố mẹ gọi là
A. thoái hóa giống. B. ưu thế lai. C. bất thụ. D. siêu trội.
Câu 37: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp
A. nhân bản vô tính. B. dung hợp tế bào trần.
C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật. D. nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh.
Câu 38 : Khi nói về vai trò của thể truyền plasmic trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu
nào sau đây là đúng?
A. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
B. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.
C. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được.
D. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.
Câu 39: Cơ quan tương đồng là những cơ quan
A.có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.
B.cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau.
C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D.có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
Câu 40: Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây
trồng là:
A. chọn lọc nhân tạo. B. chọn lọc tự nhiên. C. biến dị cá thể. D. biến dị xác định.
Câu 41: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau
về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có
chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ
trên thể hiện con đường hình thành loài bằng
A. cách li tập tính B. cách li sinh thái C. cách li sinh sản
D. cách li địa lí.
Câu 42: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các
quần thể?
A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Cách li địa lí. D. Đột biến.
Câu 43: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là
A. hình thành các tế bào sơ khai. B. hình thành chất hữu cơ phức tạp.
C. hình thành sinh vật đa bào. D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.
Câu 44: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50
C ; 10,6 - 320
C ; 5 - 440
C;
8 - 320
C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là:
A. C và B B. C và A C. B và A D. C và D
Câu 45: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi
A. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần
thể.
B. điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường, khô có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong
quần thể.
C. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
D. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 46: Quá trình hình thành một ao cá tự nhiên từ một hố bom là diễn thế
A.nguyên sinh. B.thứ sinh C.liên tục D.phân huỷ.
Câu 47: Trong cấu trúc hệ sinh thái, thực vật thuộc nhóm:
A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ. C. sinh vật phân giải. D. sinh vật bậc cao.
Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon đi từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật thông qua hoạt
động của nhóm
A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ bậc 1.
C. sinh vật phân giải. D. sinh vật tiêu thụ bậc 2.
Câu 49: Cho các hoạt động của con người sau đây:
(1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.
(2) Bảo tồn đa dạng sinh học.
(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.
(4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động
A. (2) và (3). B. (1) và (2). C. (1) và (3). D. (3) và (4).
Câu 50: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu
chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 lá
A. châu chấu và sâu B. rắn hổ mang và chim chích
C. rắn hổ mang D. chim chích và ếch xanh
ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 B 31 A 41 A
2 C 12 C 22 D 32 B 42 C
3 A 13 A 23 D 33 D 43 A
4 A 14 A 24 D 34 A 44 A
5 A 15 B 25 C 35 B 45 A
6 D 16 C 26 B 36 B 46 A
7 C 17 B 27 D 37 C 47 A
8 B 18 C 28 B 38 B 48 A
9 C 19 C 29 A 39 B 49 B
10 A 20 D 30 A 40 A 50 D

Recomendados

De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14] von
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]Ben Tre High School
1.2K views6 Folien
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnMegabook
3.3K views14 Folien
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn von
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐào Nhung
1.6K views10 Folien
De thi thu mon sinh 2013 co dap an von
De thi thu mon sinh 2013 co dap anDe thi thu mon sinh 2013 co dap an
De thi thu mon sinh 2013 co dap anadminseo
1K views7 Folien
De thi thu mon sinh hoc nam 2013 von
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013adminseo
447 views7 Folien
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án von
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánWebdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
51.7K views148 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnMegabook
8.4K views17 Folien
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anVăn Hà
1.3K views7 Folien
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang... von
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...onthitot .com
4.9K views7 Folien
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4 von
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4sonpzx
1.1K views7 Folien
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3 von
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3sonpzx
1.1K views18 Folien
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin... von
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...Megabook
5.9K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Megabook8.4K views
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von Văn Hà
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà1.3K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang... von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
onthitot .com4.9K views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
sonpzx1.1K views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
sonpzx1.1K views
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin... von Megabook
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Đề thi+lời giải chi tiết môn Sinh học khối B (2014) trường THPT Lương Thế Vin...
Megabook5.9K views
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2008 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
tuituhoc1.4K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
dethinet19.9K views
Sinh 2 von adminseo
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
adminseo441 views
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2 von GiaSư NhaTrang
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2
GiaSư NhaTrang8.3K views
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn von Megabook
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook78.4K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-... von Hồng Nguyễn
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-...De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-...
Hồng Nguyễn350 views
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2010 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
tuituhoc1K views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Megabook5.6K views
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn von Megabook
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
Megabook2.7K views
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet17K views
Bài tập về quy luật phân li men đen von Duyen Tran
Bài tập về quy luật phân li men đenBài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đen
Duyen Tran30.8K views
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh von onthitot .com
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
onthitot .com500 views

Destacado

Mapa conceptual toma de decisiones. von
Mapa conceptual toma de decisiones.Mapa conceptual toma de decisiones.
Mapa conceptual toma de decisiones.13344
221 views2 Folien
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORA von
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORAHACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORA
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORAMoises Logroño
362 views4 Folien
Silver & Co. 2015 Summer Review von
Silver & Co. 2015 Summer ReviewSilver & Co. 2015 Summer Review
Silver & Co. 2015 Summer ReviewMerisa Gomez-Adams
388 views32 Folien
Edsc 304 presentation von
Edsc 304 presentationEdsc 304 presentation
Edsc 304 presentationkelsea_r
178 views5 Folien
Personal Growth Plan von
Personal Growth PlanPersonal Growth Plan
Personal Growth PlanEJAdery1
194 views1 Folie
Arizona Office Space Hiring Tips von
Arizona Office Space Hiring TipsArizona Office Space Hiring Tips
Arizona Office Space Hiring TipsCamroad Properties
197 views12 Folien

Destacado(16)

Mapa conceptual toma de decisiones. von 13344
Mapa conceptual toma de decisiones.Mapa conceptual toma de decisiones.
Mapa conceptual toma de decisiones.
13344221 views
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORA von Moises Logroño
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORAHACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORA
HACIA UNA EDUCACIÓN DESALIENADORA
Moises Logroño362 views
Edsc 304 presentation von kelsea_r
Edsc 304 presentationEdsc 304 presentation
Edsc 304 presentation
kelsea_r178 views
Personal Growth Plan von EJAdery1
Personal Growth PlanPersonal Growth Plan
Personal Growth Plan
EJAdery1194 views
Store inventory system using barcode von Shitalinfotech
Store inventory system using barcodeStore inventory system using barcode
Store inventory system using barcode
Shitalinfotech286 views
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes von System Media Kft.
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzesA koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes
A koveteleskezeles jogi szamviteli es adozasi kerdesei online kepzes
System Media Kft.796 views
Principios psicopedagógico de currículo.docx333333 von Mersy Alulema
Principios psicopedagógico de currículo.docx333333Principios psicopedagógico de currículo.docx333333
Principios psicopedagógico de currículo.docx333333
Mersy Alulema50 views
PKI alapok es az E-alairas muszaki hattere ertelmezese az uj EU jogszabalyi k... von System Media Kft.
PKI alapok es az E-alairas muszaki hattere ertelmezese az uj EU jogszabalyi k...PKI alapok es az E-alairas muszaki hattere ertelmezese az uj EU jogszabalyi k...
PKI alapok es az E-alairas muszaki hattere ertelmezese az uj EU jogszabalyi k...
System Media Kft.234 views
Improving Customer Service with a Branded Self Service Portal von dreamforce2006
Improving Customer Service with a Branded Self Service PortalImproving Customer Service with a Branded Self Service Portal
Improving Customer Service with a Branded Self Service Portal
dreamforce20062.1K views
Teenagers in the 70s / 80s / 90s von N Jones
Teenagers in the 70s / 80s / 90s Teenagers in the 70s / 80s / 90s
Teenagers in the 70s / 80s / 90s
N Jones14.3K views

Similar a De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013 von
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013Linh Nguyễn
596 views38 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anVăn Hà
5.2K views10 Folien
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1) von
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)Lá Mùa Thu
968 views8 Folien
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh von
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhadminseo
489 views7 Folien
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5 von
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5sonpzx
913 views10 Folien
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010 von
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Trungtâmluyệnthi Qsc
428 views10 Folien

Similar a De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau(20)

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013 von Linh Nguyễn
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-sinh-khoi-b-nam-2013
Linh Nguyễn596 views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1) von Lá Mùa Thu
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
Lá Mùa Thu968 views
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh von adminseo
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo489 views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
sonpzx913 views
Dap an de thi thu dh 2013 sinh von adminseo
Dap an de thi thu dh 2013  sinhDap an de thi thu dh 2013  sinh
Dap an de thi thu dh 2013 sinh
adminseo744 views
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von adminseo
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo1.7K views
1359102064 de thi-dap-an-so-22 von Phan Tom
1359102064 de thi-dap-an-so-221359102064 de thi-dap-an-so-22
1359102064 de thi-dap-an-so-22
Phan Tom337 views
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
tuituhoc451 views
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 von Zome VN
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Zome VN1.7K views
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012 von webdethi
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
webdethi892 views
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2009 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2009 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2009 môn Sinh Học
tuituhoc1.3K views
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4) von Lá Mùa Thu
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan4)
Lá Mùa Thu653 views
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013 von adminseo
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
adminseo710 views
De thi thu sinh 2013 co dap an von adminseo
De thi thu sinh 2013 co dap anDe thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap an
adminseo622 views

Más de onthitot .com

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020 von
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
68 views4 Folien
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020 von
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
57 views4 Folien
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020 von
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
57 views3 Folien
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020 von
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
58 views4 Folien
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020 von
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
43 views4 Folien
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 von
 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020onthitot .com
52 views5 Folien

Más de onthitot .com(20)

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com68 views
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com57 views
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com57 views
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com58 views
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com43 views
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com52 views
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com36 views
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com29 views
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com47 views
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com40 views
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com34 views
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com17 views
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com24 views
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020 von onthitot .com
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com17 views
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long von onthitot .com
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh longđIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
onthitot .com1.1K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-... von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
onthitot .com3.8K views
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang von onthitot .com
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nangDap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
onthitot .com2.3K views
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh von onthitot .com
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh BinhDe thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
onthitot .com2.5K views

Último

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
28 views102 Folien
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views431 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views83 Folien
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... von
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 views26 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views931 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views83 Folien

Último(20)

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 views
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 views
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx von AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 views
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...

De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau

 • 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU TRƯỜNG THPT KHANH HUNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HOC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là A. prôtêin. B. ARN C. Axit nuclêic D. AND. Câu 2: Quá trình phiên mã ở đâu trong tế bào? A. ribôxôm. B. tế bào chất. C. nhân tế bào. D. ti thể. Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự: A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu 4: Thể đột biến là ? A. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. B. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trội. C. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình lặn D. những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trung gian. Câu 5: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là A. 61 B. 42 C. 64 D. 65 Câu 6: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổi B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau D. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp Câu 7: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit(mARN)được tổng hợp theo chiều nào? A. 3’ → 3’. B. 3’ → 5’. C. 5’ → 3’. D. 5’ → 5’. Câu 8: Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu? A. 495 B. 498 C. 500 D. 502 Câu 9: Một gen có 120 vòng xoắn có chiều dài là A. 5100A0 B. 3600A0 C. 4080A0 D. 2400A0 Câu 10: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là: A. 22 B. 23 C. 26 D. 21 Câu 11: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Câu 12 : Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là : A. A = T = 599; G = X = 900 B. A = T = 600 ; G = X = 900 C. A = T = 600; G = X = 899 D. A = T = 900; G = X = 599 Câu 13: Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các gen là ABCDEFGH bị đột biến thành NST có trình tự các đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là A. đảo đoạn. B. lặp đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ. Câu 14: Tính trạng lặn là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen A. đồng hợp. B. dị hợp. C. đồng hợp và dị hợp. D. cả A, B, C. Câu 15: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.
 • 2. B. mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp nhiễm sắc thể. C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng. D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn. Câu 16: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là A. gen trội. B. gen điều hòa. C. gen đa hiệu. D. gen tăng cường. Câu 17: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết? A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể. C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết. D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau. Câu 18 : Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền A. tương tác gen. B. phân li độc lập. C. liên kết hoàn toàn. D. hoán vị gen. Câu 19: Muốn năng suất của giống vật nuôi, cây trồng đạt cực đại ta cần chú ý đến việc A. cải tiến giống hiện có. B. chọn, tạo ra giống mới. C. cải tiến kĩ thuật sản xuất. D. nhập nội các giống mới. Câu 20: Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên? A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thí tất cả con gái của họ đều bị bệnh. B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thí tất cả con trai của họ đều bị bệnh. C. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới. D. Nếu mẹ bị bệnh, bố bình thường thì các con gái của họ đều bị bệnh. Câu 21: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x aa. Câu 22: Cho đậu Hà lan hạt vàng-trơn lai với đậu hạt vàng- trơn đời lai thu được 100% hạt vàng – trơn. Thế hệ P có kiểu gen A. AaBb x Aabb. B. AaBB x aaBb. C. AaBb x AABb. D. AaBb x AABB. Câu 23: Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật A. phân li độc lập. B. liên kết gen hoàn toàn.C. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ sung. Câu 24: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA , IB , IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là: A. chồng IA IO vợ IB IO . B. chồng IB IO vợ IA IO . C. chồng IA IO vợ IA IO . D. một người IA IO người còn lại IB IO . Câu 25: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là: A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x Aa. D. AA x aa. Câu 26: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là A. 3/16. B. 1/8. C. 1/16. D. 1/4. Câu 27: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm cái, còn trứng màu sáng luôn nở tằm đực? A. XA Xa x Xa Y B. XA Xa x XA Y C. XA XA x Xa Y D. Xa Xa x XA Y
 • 3. Câu 28 : Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này A. AB ab 8,5%  ; Ab aB 41,5%  B. AB ab 41,5%  ;Ab aB 8,5%  C. AB ab 33%  ; Ab aB 17%  D. AB ab 17%  ; Ab aB 33%  Câu 29: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là: A. AA = aa = 1 1 2 2 n        ; Aa = 1 2 n       . B. AA = aa = 2 1 1 2       ; Aa = 2 1 2       . C. AA = Aa = 1 2 n       ; aa = 2 1 1 2       . D. AA = Aa = 1 1 2 n       ; aa = 1 2 n       . Câu 30: Một quần thể có tỉ lệ của 3 loại kiểu gen tương ứng là AA: Aa: aa = 1: 6: 9. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu? A. A = 0,25; a = 0,75 B. A = 0,75; a = 0,25 C. A = 0,4375; a = 0,5625 D.A=0,5625;a=0,4375 Câu 31: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là: A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1 B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1 Câu 32: Một quần thể cân bằng Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tương đối của alen A = 0,3; a = 0,7. Số lượng cá thể có kiểu gen Aa là: A. 63 cá thể. B. 126 cá thể. C. 147 cá thể. D. 90 cá thể. Câu 33: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra? A. Ung thư máu. B. Đao. C. Claiphentơ. D. Hồng cầu lưỡi liềm. Câu 34: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen như thế nào về tính trạng này? A. P: Aa x Aa B. P: Aa x AA C. P: AA x AA D. P: XA Xa x XA Y Câu 35: Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn, nếu sinh con trai, khả năng mắc bệnh này bao nhiêu so với tổng số con? A. 12,5%. B. 25%. C. 50%. D. 75%. Câu 36: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là A. thoái hóa giống. B. ưu thế lai. C. bất thụ. D. siêu trội. Câu 37: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp A. nhân bản vô tính. B. dung hợp tế bào trần. C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật. D. nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh. Câu 38 : Khi nói về vai trò của thể truyền plasmic trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận. B. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. C. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được. D. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận. Câu 39: Cơ quan tương đồng là những cơ quan A.có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự. B.cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau. C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
 • 4. D.có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. Câu 40: Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là: A. chọn lọc nhân tạo. B. chọn lọc tự nhiên. C. biến dị cá thể. D. biến dị xác định. Câu 41: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng A. cách li tập tính B. cách li sinh thái C. cách li sinh sản D. cách li địa lí. Câu 42: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Cách li địa lí. D. Đột biến. Câu 43: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là A. hình thành các tế bào sơ khai. B. hình thành chất hữu cơ phức tạp. C. hình thành sinh vật đa bào. D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay. Câu 44: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 4 loài A; B; C; D lần lượt là: 10 - 38,50 C ; 10,6 - 320 C ; 5 - 440 C; 8 - 320 C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất là: A. C và B B. C và A C. B và A D. C và D Câu 45: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể thường gặp khi A. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. B. điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường, khô có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. C. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. D. điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. Câu 46: Quá trình hình thành một ao cá tự nhiên từ một hố bom là diễn thế A.nguyên sinh. B.thứ sinh C.liên tục D.phân huỷ. Câu 47: Trong cấu trúc hệ sinh thái, thực vật thuộc nhóm: A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ. C. sinh vật phân giải. D. sinh vật bậc cao. Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon đi từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động của nhóm A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ bậc 1. C. sinh vật phân giải. D. sinh vật tiêu thụ bậc 2. Câu 49: Cho các hoạt động của con người sau đây: (1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh. (2) Bảo tồn đa dạng sinh học. (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp. (4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản. Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động A. (2) và (3). B. (1) và (2). C. (1) và (3). D. (3) và (4). Câu 50: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 lá A. châu chấu và sâu B. rắn hổ mang và chim chích C. rắn hổ mang D. chim chích và ếch xanh
 • 5. ĐÁP ÁN 1 C 11 D 21 B 31 A 41 A 2 C 12 C 22 D 32 B 42 C 3 A 13 A 23 D 33 D 43 A 4 A 14 A 24 D 34 A 44 A 5 A 15 B 25 C 35 B 45 A 6 D 16 C 26 B 36 B 46 A 7 C 17 B 27 D 37 C 47 A 8 B 18 C 28 B 38 B 48 A 9 C 19 C 29 A 39 B 49 B 10 A 20 D 30 A 40 A 50 D