Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Diari del 28 de maig de 2013

243 Aufrufe

Veröffentlicht am

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Diari del 28 de maig de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorradimartsdE maiGdEL 201328NÚm. 1906RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerIARAKÈ & GingerTheTANKSCONCERTCONCERTENTRADA GRATUÏTADivendres 31 de maig de 201322.30h CENTRE ESPORTIU DENCAMPL’anàlisi sobre l’encaix a Europaestarà enllestida el mes que veGilbert Saboya aprofita la jornada del Cidob i la càtedra de Crèdit Andorrà per anunciar la propera presentació d’unmemoràndum on s’analitza les dues opcions plantejades per la CE per a l’encaix a Europa. //Pàg. 3 // CIDOBDetingut per furt un home en recerca des del febrerLa policia deté un home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra elpatrimoni que estava en recerca des del febrer passat.suCCessOs// Pàg. 6Arxivat el cas contra López i Alay per difamacióEl Tribunal Superior desestima el recurs dels exsocis privats del forn i ratifica ladecisió d’arxivar la querella contra Vicenç Alay i Pere López.justíCIA// Pàg. 6Tret de sortida als Jocs dels PetitsEstats de Luxemburg amb una ceri-mònia amb la música i el ball com agrans protagonistes.Luxemburg alça elteló amb música i balljOCs DeLs petIts estAts// Pàg. 9//GeRRY sCHMIt / tAGeBLAtt
 2. 2. 2 Dimarts, 28 de maig del 2013La Veu deL PobLe, SaPReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGeReNT Thomas KampfraatdIReCToR Marc SegalésméSCoRReCCIÓ M. Àngels SalamaQueTaCIÓ QuimescuerComeRCIaL I admINISTRaCIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.dISTRIbuCIÓ Premsa DistribuciódISSeNy oRIGINaL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005sortejosfarmàcies de guàrdiaandorra la Vella Pas de la casafarmàcia del fenerAv. Bra. Riberaygua, 2Tel.: 861 761farmàcia de les PistesAv. d’Encamp, 9Tel.: 856 580 - 347 958i nfoSorteig de divendres 24 de maigSorteig de dissabte 25 de maigSorteig de diumenge 26 de maigSorteig de dilluns 27 de maigSorteig de dissabte 25 de maigSorteig de dilluns 27 de maigeuromilioNsla PrimitiVaboNolotoloteria NacioNaloNceLA GROSSA de la primitiva2 37 17 22 27 405 0 0 4 3Fracció Sèrie5 52 7 8 6 56 7 32 41 51Núm. clau 0Com. Rei.18 99 24 30 4237 49Com. 1 Rei. 513 20 22 2524 31el tempsSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinomàx. 13ºmín. 6ºmàx. 13ºmín. 4ºmàx. 16ºmín. 4ºAvuiplujadimecres dijousSant Julià de LòriaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dimarts, 28 de maig del 2013notíciesjornada al cidobSaboya anuncia per al juny unanova anàlisi de l’encaix a la UE//diversos experts debaten sobre l’acostament dels petits estats a la Unió EuropeaEl ministre d’Afers Exteriors,Gilbert Saboya, va anunciar ahirque el Govern està treballant perpresentar al juny un nou memo-ràndum sobre l’acostament a laUnió Europea (UE) que inclou-rà una anàlisi sobre les dues op-cions donades per la ComissióEuropea (CE), és a dir, l’acordd’associació i la integració a l’Es-pai Econòmic Europeu (EEE).Saboya, però, va voler deixar clarque l’encaix dins la UE nomésés un pas més a l’hora de donarresposta a les qüestions internesdel país, marcades pel nou marcfiscal i l’obertura econòmica.El ministre també va anun-ciar que en les pròximes setma-nes s’iniciaran negociacions persignar convenis de doble impo-sició amb altres països, a bandadels processos iniciats amb Es-panya i Portugal. Saboya va feraquestes manifestacions ahir aBarcelona, a la Jornada sobre elspetits estats europeus i la UE,organitzada pel Centre de Rela-cions Internacionals i Coopera-ció Internacional (Cidob), ambel suport de la càtedra CrèditAndorrà de mercats, organitza-cions i humanisme de l’IESE.El titular d’Exteriors va inter-venir per explicar que Andorramanté contactes bilaterals ambla resta de petits estats, i romanatenta als processos de Suïssai Liechtenstein, amb els qualstambé es mantenen contactes.També va explicar que en elfutur esperen establir contacteamb Islàndia.Les ponències es van estruc-turar al voltant de dos gransblocs: el marc actual de les re-lacions dels petits estats euro-peus amb la UE, l’EFTA i l’EEEi la nova ronda de negociacions,és a dir, propostes renovadesper a un nou acord entre petitsestats i UE. El primer bloc vacomptar amb la participacióde reconeguts experts com PiaHansson, directora de l’Insti-tut d’Afers Internacionals i delCentre d’Estudis dels Petits Es-tats de la Universitat d’Islàndia;Tom Diderich, responsable decoordinació internacional delDGMARKT de la UE; i Geor-ges Baur, sotssecretari generalde l’EFTA (associació de lliurecomerç que integra Islàndia, Su-ïssa, Noruega i Liechtenstein).Tant els integrants de l’EFTAcom els del comissionat de laUE van subratllar que qualsevolprocés d’acostament a Europacomporta riscos de pèrdua desobirania i d’homogeneïtzació,però que al mateix temps signi-ficaria augmentar en capacitatd’influència dins l’àrea econò-mica europea. En concret, eldebat es va focalitzar en la forta-lesa de la qual gaudeixen els pe-tits països, en l’acceleració perrenegociar els acords de fiscali-tat de l’estalvi i en el posiciona-ment de Noruega pel que fa a lanegativa d’incorporar els petitsestats a l’EEE. “Un petit Estatés feble en una relació, però al-hora poderós”, va assegurar PiaHansson, directora de l’Insti-tut d’Afers Internacionals i delCentre d’Estudis dels Petits Es-tats de la Universitat d’Islàndia.L’acadèmica islandesa va expli-car que aquest poder rau en elfet que els petits països podenfer valer aptituds com la nego-ciació, les línies de comunicació“curtes i informals” i també unagran capacitat d’innovació, decompetitivitat i de flexibilitat,ja que mai “no s’és una amena-ça per a les grans potències”. Enparaules de Hansson, “s’ha depassar de ser un petit Estat a unEstat intel·ligent”.La pèrdua de sobirania i d’in-fluència en els acords amb laUE va ser un altre dels aspectesmés comentats. Georges Baur,sotssecretari general de l’EFTA,va explicar el funcionament del’organisme i va posar els exem-ples del model de Suïssa, basaten acords multilaterals, i el deLiechtenstein, integrat a l’EEEcom Islàndia i Noruega. Per laseva banda, Diderich va desta-car que el procés de trobar unmarc de relacions dels micro-estats amb la UE “s’està accele-rant”, en part a causa del recentacord de la UE per a la revisióde l’acord de fiscalitat de l’estal-vi i l’avanç cap a l’intercanvi au-tomàtic d’informació. L’expertva assegurar que es tracta d’una“pressió mundial”, no només dela UE, i que “ja s’anirà veientcom va evolucionant”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl ministre d’Exteriors, Gilbert Saboya, va participar en la jornada del Cidob sobre l’acostament delspetits estats a la Unió Europea. // cidobrEcaptació pEr a l’UnicEfDonació de1.188€ de FEDAEl responsable de comunicació deFEDA, David Astrié, va ser ahir l’en-carregat d’entregar el xec per valorde 1.188,34 euros a la presidenta del’Unicef Andorra, Rosa Maria Babot,en concepte de la quantitat recapta-da en la iniciativa Espai Solidari, queFEDA va organitzar durant el pontdel Primer de Maig dins dels actes decelebració del 25è aniversari. Els vi-sitants de l’espai van aportar 594,17euros, una xifra que FEDA va doblaramb la seva aportació.// fEdacrèdit andorràSantolària parlarà demàsobre tabaquismeAmb motiu del Dia mundialsense tabac, que se celebra el31 de maig, la Fundació CrèditAndorrà ha organitzat la confe-rència Tabaquisme: deixa de fu-mar i guanya salut, a càrrec de lapsicòloga clínica Angelina San-tolària, especialista en drogo-dependències i cap de la Unitatde Conductes Addictives del’Hospital Nostra Senyora deMeritxell. La xerrada, ober-ta a tothom, tindrà lloc demàa les set de la tarda, a l’edificiCrèdit Centre. Santolària par-larà de les eines terapèutiquesi els tractaments psicològics,farmacològics o combinats dequè disposem avui en dia perdeixar de fumar.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 4. 4. 4 Dimarts, 28 de maig del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.Publicades les bases del premi Pirene dePeriodisme interpirinenc 2013Quatre voluntaris ofereixen tallers gratu-ïts de reiki, ioga facial, maquillatge i ballsen líniaGovern d’AndorraComú de la MassanaPremi Carles SabaterEN XARXADes de la Plataforma #SiDrets recordemque encara hi sou a temps per a signar elmanifest.Anna Dolsa@AnnaDolsaJa som més de 100 inscrites! Animeu-vosper al dia 9 de juny, ha de ser una festa!!!!Cursa de la Dona@CursaDonaAndDel26demaigfinsal’1dejuny,laplantilladeC+Espanyafaràvaga.DemanemdiscupesperlesposiblesconseqüènciesaSOMTelevisió.Andorra Telecom@AndorraTelecomEl poliesportiu va tornar a ser de 10! Moltesgràcies a tothom qui va venir i es va deixarla veu! vam fallar nosaltres, vosaltres no!Marc Blanch Espinal@Kitus7tAquesta setmana arranca la 1a edicióde l’Andorra Sax Fest 2013. Consulteu elprograma a l’AgendaAD.AgendaAD@AgendaADDel 16 al 19 de juliol de 2013 , Tasta laMuntanya, curs de l’UDL , aquest estiu al’#alturgellTurisme Alt Urgell@alturgellturFEDA fa entrega dels 1.188 euros re-captats a l’espai solidari dins del Repte70.000 d’UNICEFLa Biblioteca organitza una tertúlialiterària al voltant del llibre“El talento deMr. Ripley”Ja tens l’entrada per anar a veure PatxiLeiva a la Valireta el 29 de maig? No t’hopensis més i vine!FEDAComú de Sant Julià de LòriaComú d’EncampLes falles avancen cap a la declaració depatrimoni de la UnescoFÒRUM.adFòrum AdAndoflora esdevé una‘gran festa, ambmolta participació, moments divertits iemotius’http://forum.ad/?p=50056Fòrum Andorra@forum_adEl Govern prorroga l’ENNES i l’amplia a lalluita per prevenir malalties http://dlvr.it/3Qr2Fj #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDL’obertura de l’economia genera moltsdubtes en els immigrants http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraLes vendes, sense remuntar després d’unhivern complicat http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: El documental“Elsprimers 30”ja supera el miler de visitesen línia http://dlvr.it/3Qs6YwRTVA@rtvandorraL’Escanyabocs 2013 es clou amb unmiler de participants http://forum.ad/?p=50070Fòrum Andorra@forum_adLes matrícules amb la lletra L ja són alcarrer www.rtva.adRTVA notíciesEl Lucentum cus a triples el River i s’em-porta la sèrie igualada a Alacant www.bondia.adDiari BondiaEls cònsols entren un recurs al Governperquè l’ITP no estigui subjecte a l’IGIwww.bondia.adDiari BondiaEl Govern afirma que mantindrà el regla-ment sobre els allotjaments rurals www.diariandorra.adDiari ObertAndoflora tanca amb una alta participa-ció www.elperiodicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSRecta final per entregar les vostres ma-quetes! El premi Carles Sabater és obertfins l’1 de juny!TENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.L’executiu està enllestint unnou memoràndum sobrel’acostament d’Andorra a laUnió Europea que inclourà unaanàlisi de la via acord d’asso-ciació i una de la integració al’Espai Econòmic Europeu, lesdues opcions donades des dela Comissió Europea. Sense des-cartar cap de les dues opcions,des del Govern s’aposta més peraquesta darrera opció, malgratla negativa mantinguda fins araper Noruega a incorporar els pe-tits estats a l’EEE. Semblaria queel risc de perdre sobirania seriainferior si s’apostés per aquestasegona via. No obstant, i teninten compte que qualsevol pasendavant en les relacions ambla UE, i més si es busca resoldrede forma definitiva l’encaix delPrincipat, comportarà una pèr-dua de sobirania, cal analitzarmolt bé els avantatges i incon-venients de cada opció, i mirard’evitar que la por deperdre faci que no s’higuanyi tot el que s’hipodria guanyar.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòs
 5. 5. 5Dimarts, 28 de maig del 2013OEstava Jesús clavat a la Creu, tres hores de dolor, queresultaven eternes per al que les sofria, com etern eral’amor per qui les suportava, els éssers humans. Haviadit grans missatges al món. Semblava haver acabat elseu parlar, mes no... encara li quedaven en el Seu Sa-cratíssim Cor sublimes revelacions. Maria havia estatfins aquell moment la fidel Eva, que l’havia acompanyatsempre: a Betlem, a Egipte, a les noves de Canà, tam-bé en el treball de Natzaret, i ara, al Calvari. Era la sevaMare, la seva joia, la seva fortalesa. Però, tot just abansde morir, se li acudí (divina ocurrència) donar-nos-la anosaltres. El regal impressiona: pel donador, Déu; pelreceptor, nosaltres, pobres pecadors; i per la cosa do-nada, Maria. La joia més preciosa és un mineral; la flormés bonica és un vegetal, el regal que Jesús ens fa tévida i un cor; el que més i millor ha estimat a la terra,la seva Mare, que vol dir la Mare de Déu. Quant d’amorsuposa aquest regal! Realment... molt ens estima Jesús. IMaria, acostumada a l’obediència total, novament va dira Jesús “sí”. Sóc l’esclava del Senyor, heus aquí la marede tots els homes. I va dir sí a cada un dels seus fills.Em va dir sí a mi:“Accepto ser la teva mare per sempre.”De mare del primogènit, Jesús, a mare de la humanitat.L’herència rebuda, Maria, enriqueix immensament elmés pobre ésser humà, perquè pot dir amb tota veritat:”Mare meva!” Un gràcies immens deuria escoltar-se alllarg de tot el món, de la part dels seus pobres, misera-bles però agraïts fills.De sobte se sent una petició, una queixa, una súplica:“Tinc set.” El Creador de tots els mons demanava unamica d’aigua, perquè s’estava realment morint de set...Set de l’amor dels éssers humans, el gènere humà; de-sitjava que nosaltres l’estiméssim, que li diguéssim:“Déu meu, t’estimo, gràcies, perdó.” Set que tots els ho-mes i dones del món ens penedim dels nostres pecats iens salvem. Déu té set, que els sedejants trobem l’aiguaviva; que els sedejants trobem la pau, l’amor i la felicitat.I, com molts no li faríem cas, per això Jesús morí de setal cim de la muntanya del Calvari. “Tot el qui cregui enJesús trobarà la pau i la salvació.”La Mare, que durant tot aquest mes de maig ha estatescoltant lloances, càntics i peticions, ens diu, com a lesnoces de Canà: “Feu el que Ell us digui” (manaments,benaurances, sagraments...) i, d’aquesta manera tansenzilla i graciosa, ens introdueix al Sagrat Cor del seuFill, Jesús; perquè l’adorem, el desagreugem, l’esti-mem... una mica més; i una mica més encara, durant totaquest mes de juny, dedicat d’una manera molt espe-cial al seu Sagrat Cor. Sàvia és la devoció popular; maigper Maria, juny a Jesús.Jesús estima molt els nens per la facilitat que tenen perestimar i perdonar.“Deixeu que els nens s’apropin a Mi”,va dir. És fonamental la labor catequètica dels pares.Som els primers educadors; la família és la primera es-cola de la fe. Però també Jesús vol nens de més anys...!,encara que, de ben segur, amb l’ànima de nens. I és queJesús no es pot resistir a la petició d’un infant. Ense-nyem-los alguna pregària, curta en paraules i gran encontingut, tot pregant amb ells: “Sagrat Cor de Maria,sigueu la meva salvació.” “Sagrat Cor de Jesús, en Vóscrec i confio.”A Jesús per Maria, la MareJosep Lluís Marqués Andorra la VellaEl progrés de la humanitat i el del concepte de llibertat estanplenament relacionats. Una millor qualitat de vida i un millornivell d’escolaritat converteixen les persones en més lliures.En anteriors etapes històriques en què l’objectiu principal erasobreviure era molt difícil, quasi impossible, tenir llibertat. Elsegle XXI enceta una nova etapa històrica en la qual hi ha granspossibilitats de ser més lliures, principalment per a la joventut,que disposa de grans oportunitats per estudiar i per situar-sevitalment en el lloc que desitgi. En entorns en els quals pre-domina sobreviure, el no exercici de la llibertat és més senzill,menys traumàtic, sempre existeixen raons que el justifiquen.Quan la responsabilitat és personal, les excuses no serveixen,motiu pel qual es genera la por a la llibertat, una càrrega fei-xuga d’assumir que condueix a situacions mentals que podenconvertir en carn de canó de psiquiatres i psicòlegs una partimportant de la joventut i també conduir al creixent augmentde l’alcoholisme i dels suïcidis en el col·lectiu de la gent gran.Per afrontar millor l’exercici individual de la llibertat es reco-mana participar de forma comunitària en grups d’afinitat detot tipus. En un municipi, en un barri, formar part d’un grupsènior pot ajudar a superar aquesta por, assumint actes lliu-rament acceptats de forma comunitària, amb la qual cosa laresponsabilitat individual queda disminuïda i repartida. És lamillor forma d’afrontar la por a la llibertat.La por a la llibertatJosep Aracil i Xarrié
 6. 6. 6 Dimarts, 28 de maig del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...el dia de Venus (243 dies terrestres) és més llarg que el seu any(224 dies terrestres)?8.000 són els ingressos hospitalaris que la Generalitat deCatalunya preveu estalviar amb la reorganització de la xarxad’hospitals.28 de maig de 1787Mor Leopold Mozart, compositor i violinista ipare de Wolfgang Amadeus.relacions internacionalsLuxemburg mostra l’interès detancar aviat el CDI amb AndorraEl cap de Govern, Antoni Martí,va mantenir ahir una reunió ambel primer ministre de Luxem-burg, Jean-Claude Juncker. Lareunió va tenir com a principalpunt d’interès el procés d’ober-tura de l’economia andorrana i,així, Martí va explicar els aven-ços realitzats en aquest àmbitamb la Llei d’inversió estrange-ra, la reforma fiscal i el procésd’homologació internacional,així com la voluntat del Governd’arribar a convenis per evitar ladoble imposició.En aquest sentit, Juncker vamostrar la predisposició del paísa tancar un acord en un breutermini de temps, donant conti-nuïtat a les negociacions entre elministre d’Afers Exteriors andor-rà, Gilbert Saboya, i el luxembur-guès, Jean Asselborn.Una altra de les qüestions quees van abordar en la reunió va serel mandat de la Unió Europea pernegociar amb els països tercersuna ampliació de la directiva dela fiscalitat de l’estalvi. Juncker vaexplicar a la delegació andorranala voluntat de Luxemburg de ferun pas endavant cap a l’intercanvid’informació automàtica. Els dosgoverns van coincidir en la ne-cessitat de reforçar els mecanis-mes de comunicació bilaterals enaquesta i altres qüestions, segonsva assenyalar l’executiu.El tercer gran eix de la trobadava ser les relacions d’Andorra i laUnió Europea. El cap de Governva expressar la voluntat “inequ-ívoca” d’acostament a Europa,una voluntat que s’hauria de plas-mar amb l’ingrés a l’Espai Eco-nòmic Europeu o amb un acordd’associació.Martí va qualificar posteri-orment la reunió de “molt pro-fitosa”, remarcant el paper des-envolupat per Luxemburg coma membre fundador de la UnióEuropea i, particularment, pelseu primer ministre, Jean-ClaudeJuncker, amb més de vint anysen la primera línia de la políticaeuropea.El cap de Govern va arribar aLuxemburg diumenge, i va apro-fitar la primera jornada per soparamb la delegació andorrana alsJocs dels Petits Estats. Precisa-ment, Martí va assistir a la tardaa la recepció al Palau Ducal deLuxemburg oferta pel gran ducde Luxemburg i, posteriorment,es va traslladar a l’estadi Josy Bar-thel, on va tenir lloc la cerimòniad’inauguració dels Jocs.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraMartí es va reunir a Luxemburg amb el seu homòleg, Jean-ClaudeJuncker. // sFGaactuacions de la policiaDetingut per furt un home enrecerca des del febrer passatLa policia va dur a terme al llargde la setmana passada la detencióde deu persones. Una d’aquestesactuacions va ser l’arrest, dimartspassat, d’un andorrà de 39 anyscom a presumpte autor d’un de-licte contra el patrimoni. De fet,segons va informar la policia,l’home estava en recerca des delpassat 8 de febrer ja que havia es-tat denunciat per la seva germanaper furt en casa habitada en pos-sessió il·legítima de claus, per furtd’ús de vehicles i per la utilitzaciód’una targeta de crèdit en dife-rents ocasions. L’home ja ha estatingressat al Centre Penitenciari.A més, el mateix dimarts elsagents van detenir un residentespanyol de 34 anys com a pre-sumpte autor dels delictes de le-sions, furt i violació de domicili.L’home hauria entrat sense con-sentiment al domicili de la sevaexparella i hauria causat lesionsa un home que es trobava a l’ha-bitatge, i va sostreure també untelèfon mòbil.Dijous van ser arrestats un an-dorrà i una resident brasilera de34 i 24 anys respectivament (unaexparella) com a presumptes au-tors d’un delicte de lesions.I dissabte va ser controlat unportuguès resident de 37 anys,pel presumpte delicte de resis-tència i desobediència als agentsde la policia. Els fets van tenirlloc quan els responsables d’unlocal d’oci, emparant-se en el dretd’admissió i donat el seu estat etí-lic, van convidar l’home a sortir,la qual cosa va fer que es posésagressiu.La resta de detencions van serper delictes contra la seguretatdel trànsit. Així, dimarts va serdetingut un andorrà de 64 anys,per conducció amb una taxad’1,19 g/l i desobediència.Divendres, un resident es-panyol de 25 anys va ser arres-tat amb una taxa d’1,86 g/l. Elsagents també van detenir l’ocu-pant del vehicle, un resident es-panyol de 36 anys, per injúries alsagents. També divendres, un resi-dent portuguès de 30 anys va sercontrolat amb una taxa d’1,99 g/li diumenge, un resident espanyolde 29 anys, amb 1,47 g/l.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorratelecomunicacionsMés abonatsa internetEls abonats a internet debanda ampla van augmentarun 3,9% a l’abril i els que hoestan a través de la fibra òpti-ca ja es van situar en el 83%,segons les dades fetes públi-ques ahir pel departamentd’Estadística.Les xifres també posen enrelleu que els abonaments perservei durant el mes d’abril esvan situar en 47.900 abonatsals serveis de telefonia fixa,63.467 a la telefonia mòbili 26.845 a internet de bandaampla. Aquestes dades supo-sen una variació percentualnegativa de l’1,3% respecte almes d’abril de l’any anterioren telefonia fixa i de l’1,5% entelefonia mòbil.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraturismePlató televisiua EscaldesLa plaça Coprínceps d’Es-caldes-Engordany es va con-vertir ahir, i repetirà avui, enl’escenari del programa dela televisió France 3 Midi enFrance. A través d’aquest ma-gazín matinal, Andorra apro-fita per promocionar l’ofertaturística del Principat en elmercat francès. Es tracta dela primera vegada que aquestexitós espai de la televisiófrancesa es difon des de forade França.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa plaça Coprínceps ahir.// t. m.justíciaArxiven el cas contraLópez i Alay per difamacióEl Tribunal Superior de Jus-tícia ha desestimat el recursd’apel·lació que van interposarles empreses Treballs PúblicsUnitas Armengol & Montanéi Empub per difamació contraels que eren l’any 2011 minis-tres d’Economia i Finances i deMedi Ambient, Agricultura iPatrimoni Natural, Pere Lópezi Vicenç Alay respectivament,per unes manifestacions rela-tives al sobrecost del Centrede Tractament de Residus.D’aquesta manera, es confir-ma l’aute del Tribunal de Cortsque acordava l’arxivament deles actuacions.Els exsocis privats deCTRASA es van querellar con-tra tots dos ministres en enten-dre que havien comès un delic-te de difamació en el transcursd’una roda de premsa, el 17 degener del 2011, en què feienaparèixer aquestes societatscom a principals causants delsobrecost del forn. El parer quevan expressar tots dos ministresés que en cap moment van tenirànim d’ofendre cap persona fí-sica ni jurídica, sinó que nomésvan informar la població sensecap referència directa nominati-va a la societat querellant.Un aute del 20 de novembredel Tribunal de Corts acordaval’arxivament del cas, contra elqual els querellants van presen-tar un recurs d’apel·lació. El Tri-bunal Superior de Justícia enténara, segons un aute del passat24 de maig, que els ministresvan actuar en el marc de l’exer-cici dels seus drets de llibertatd’expressió i d’informació, reco-neguts per la Constitució. “Enefecte, van donar a conèixer a lasocietat andorrana els aspectesmés rellevants de les conclu-sions d’un informe comptablei econòmic sobre l’explicaciódel sobrecost de la construcciódel Centre de Tractament deResidus, qüestió d’interès pú-blic fonamental per al país”,s’afirma a l’aute.El tribunal deixa clar, a més,que “tota altra interpretacióimplicaria una censura inad-missible del debat públic i im-pediria als personatges políticsexplicar la seva gestió amb totala transparència necessària, laqual implica, de tant en tant,una apreciació crítica o nega-tiva dels comportaments deles empreses que col·laborenamb l’Estat o que participen enla vida pública”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 7. 7. 7Dimarts, 28 de maig del 2013
 8. 8. 8 Dimarts, 28 de maig del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...l’església més alta del món és la catedral d’Ulm, a Alemanya, ité 161,5 metres d’alçada?Cada 30 segons mor una persona al món com aconseqüència d’una malaltia transmesa pels mosquits.28 de maig de 1912Neix l’escriptor australià Patrick White.exposicióHermínia García, una pinto-ra autodidacta, exposa al Puntd’Informació de la Gent Grand’Andorra la Vella una dotze-na de nous quadres fidels alseu estil: realitzats amb sorra icomplementats amb materialscom petxines i estrelles de mar.García, nascuda a Granada, esva instal·lar quan era una nenaa Catalunya i el 1991 va arribara Andorra, on va començar apintar el 1995. Fons de mar espodrà visitar fins al 5 de juny.Hermínia García presenta la sevanova col·lecció ‘Fons de mar’// T. M.cerTaMenRicardo Carrega i Aida Cas-tejón, del Liceu Comte deFoix, i Marta Armengol, delCol·legi Sant Ermengol, hanguanyat el desè Concurs deguions televisius amb L’or-fenat Gran Carlemany i ambDues vides diferents o dues vi-des iguals, respectivament. Elspremis als guanyadors i alssegons i tercers classificats esvan entregar ahir a La Llacu-na. En el certamen hi han par-ticipat 156 guions.Premis per als millors textos del10è Concurs de guions televisius// T. M.MúsicaNit de cinemaamb l’ONCAL’ONCA i l’orquestra Ca-mera Musicae de Tarragonapresentaran el 14 de juny lacoproducció Una nit de cine,que inclou un repertori dela música clàssica al cinema.El concert l’organitza la Fun-dació ONCA (el Govern i laFundació Crèdit Andorrà).El recital, dirigit per TomàsGrau, serà gratuït i tindràlloc al Prat del Roure a les20.30. El públic reconeixeràentre les peces de grans com-positors, com Strauss, Mo-zart o Brahms, la música depel·lícules tan populars com2001: una odissea de l’espai; Elmag d’Oz; Amadeus; El grandictador o Mort a Venècia.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorrasenTènciesEl Superior confirma els dotzeanys per abusar de la fillastraDotze anys de presó, l’expulsióde 20 anys del país i la prohibiciód’entrar en contacte amb la víc-tima durant un període de deuanys, aquesta és la pena que elTribunal Superior va confirmarahir a un home que havia estatcondemnat per Corts per abús se-xualaunamenorqueerafilladelaseva parella sentimental.El ministeri fiscal havia dema-nat una pena de 14 anys de pre-só i l’expulsió definitiva, a més amés de la prohibició d’entrar encontacte amb la víctima durantun període de dotze anys. La de-fensa, per la seva banda, va posaren relleu les contradiccions en ladeclaració de la menor, així comel fet que ni la mare ni la germa-na donessin crèdit al que deia.En aquest sentit va destacar quela nena tenia un comportamentpromiscu i que podria ser que ha-gués mantingut una relació ambqualsevol altra persona i que nos’hagués atrevit a explicar la veri-tat. Per això volia l’absolució.D’altra banda, el Superior hadesestimat la petició de la defensad’una dona que va ser condemna-da a dos anys de presó condicio-nal qualificada al pagament d’unaindemnització de 154.000 eurosen un període de quatre anys pelfurt de les joies a la casa on tre-ballava fent feines. La defensaal·legava que la dona no podràfer front a aquesta indemnitzaciói que, per tant, era com si se l’es-tés condemnant a presó ferma. Amés, posava en relleu que aquestaquantitat era excessiva tenint encompte que la dona va vendre lesjoies furtades i va obtenir només12.300 euros.A més, el Tribunal Superior haconfirmat la pena de trenta me-sos de presó condicional per a unhome que estava acusat de simu-lar un accident i el robatori d’unvehicle per cobrar l’assegurança.La defensa al·legava que haviaestat l’altre inculpat en el cas quihavia ideat tots els fets i qui se’n vabeneficiar, i per això volia l’abso-lució. De fet, en la vista celebradaen primera instància l’home vamanifestar que no havia tingut resa veure amb els fets delictius.Finalment, el Superior ha de-cidit estimar el recurs interposatper la defensa d’un home al qual livan embargar el compte. D’aques-ta manera, ha determinat revocarl’aute en què s’acordava aquestembargament i aixecar-lo, amb laqual cosa l’home tindrà accés als140.000 euros que hi havia dipo-sitats. La defensa va posar en re-lleuqueelseuclientnohaviaestatinformat de les mesures cautelars.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl Superior va notificar ahir diferents resolucions.// T. M.solidariTaTDiferents tallers de mà devoluntaris a la MassanaUn grup de voluntaris de laMassana posarà a disposició dela gent de tot el país el seu co-neixement. El projecte està im-pulsat pel Comú, que assumeixla coordinació i posa a disposi-ció el local (la Casa Pairal) i leseines que requereix l’activitat.La consellera de l’àrea de Social,Pilar Gabriel, va destacar que sifins ara “teníem totes les neces-sitats cobertes”, avui “la societatnecessita el nostre coneixe-ment” ja que “tothom necessitasolidaritat”.Demomentelprojecteespo-sarà en marxa amb quatre tallersadreçats a jubilats i a personesentractamentdequimioteràpia.En relació amb els darrers, hihaurà un taller de maquillatge.Anirà a càrrec de Linne Jeuland.Es farà els dilluns però es podriaampliar. Així mateix, aquestespersones també disposarand’unes sessions de Reiki. Anirana càrrec de Fernando Herrador.Per als jubilats s’oferirà untaller de ioga facial, que aniràa càrrec de Nani Rodríguez.Finalment hi haurà un tallerde balls en línia a càrrec d’An-tònia Gili.Les activitats són obertesa residents de tot el país i perdifondre-les el Comú n’infor-marà als centres on es troben lespersones a qui van adreçades,com pot ser el Servei Andorràd’Atenció Sanitària. Els interes-sats han de contactar amb la tre-balladora social del Comú.Redacció //La Massana@mes_andorraEls tallers es van presentar ahir al Comú de la Massana.// T. M.
 9. 9. 9Dimarts, 28 de maig del 2013ESPORTSJOCS DELS PETITS ESTATS DE LUXEMBURGLa música en directe i els ballscentren la cerimònia inauguralLa flama olímpica ja lluu al pe-beter. Els Jocs dels Petits Estatsde Luxemburg es van inauguraramb una cerimònia a l’estadi JosyBarthel, en què van participar elsesportistes i en què no van faltarla música, el ball i les sorpresesper ser innovadors.La cerimònia d’inauguraciócomençava amb la desfilada deles delegacions i els banderersde cadascuna al capdavant, ambXavi Folguera portant la banderaandorrana. A mesura que ana-ven passejant-se per la pista del’estadi, atletes i tècnics anavenomplint les graderies. El tret desortida de l’espectacle el van do-nar tres músics fent sonar cornsalpins, als quals va seguir l’entra-da de més músics. Els parlamentsvan fer acte de presència, ambJacques Rogge, president del Co-mitè Olímpic Internacional, en-capçalant-los, acompanyat delsseushomòlegsdelscomitèseuro-peu i luxemburguès, que recorda-ven quins són els valors olímpics.A partir d’aquí la música i elsballs van agafar el relleu. Men-trestant, avions d’època sobre-volaven l’estadi. El gran duc deLuxemburg, Enric I, va declararoficialment els Jocs inaugurats.Els espectadors van dirigir altrecop la mirada cap al cel, perquèdes d’allí es van precipitar dosparacaigudistes, que portaven labandera olímpica. Un cop van to-car terra la van cedir a membresde les forces armades luxembur-gueses, que es van encarregard’hissar-la.Els representants dels atletes,entrenadors i jutges van realitzarl’habitual i simbòlic juramentdel joc net, comprometent-se arespectar les regles durant l’es-deveniment. El terreny de joc del’estadi es va omplir de ballarins,que, acompanyats de música endirecte, van restar-hi fins a l’en-trada d’un ou gegant que s’anavail·luminant, i que en arribar alcentre del camp es va trencar ide dins en van sortir dues nenesi una ballarina, que van fer queel pebeter s’encengués i la flamasorgís. Per endavant queden cincdies de competició.OPCIONS DE MEDALLALa competició s’inicia avui ambun programa farcit i amb diver-ses opcions de medalla per a ladelegació andorrana. En atle-tisme Toni Bernadó i MarcosSanza prenen part en els 5.000metres, Mikel de Sa Gomes iEstefania Sebastián en els 100,Carlos Gómez en els 800 i Mi-quel Vílchez en salt de perxa. Ennatació, al matí es disputen lessèries i a la tarda les finals. En els200 esquena participen ClàudiaPalau, Pol Arias, Pablo Feo i Mò-nica Ramírez; en els 100 lliures,Feo i Ramírez, i en els 200 estils,Palau. En judo competeixen DaniGarcía en la categoria -73 quilosi Laura Sallés en -63 kg. DavidAlbós disputarà la contrarellotge,Joan Tomàs el trap i Chloé Bal-tenneck el concurs múltiple degimnàstica artística.Els equips també comencena disputar els primers partits. Envòlei platja, Xavi Folguera i Genida Silva s’enfronten amb Xipre,mentre que Laura García i LauraGonzález, amb Luxemburg. Laselecció de bàsquet juga amb elsamfitrions.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEls balls van formar part de l’espectacle de la inauguració.// GERRY SCHMIT / TAGEBLATTVELAEls germans Ramon i Lescanopugen al podi al Comte de GodóDoble podi per als regatistes an-dorrans en la 40a edició del Tro-feu Comte de Godó, que està or-ganitzat pel Reial Club Nàutic deBarcelona.Les condicions de fort ventvan fer que només es poguessindisputar cinc de les regates pro-gramades. En ORC3, categoriaen què competien quatre vai-xells, el Fanytas, de què formavenpart de la tripulació Oscar, Davidi Marc Ramon, es va imposar entotes les proves i va finalitzar ambquatre punts. La segona plaça vaser per a l’Amarena III amb 9 i latercera, per a l’Springbok III amb11.“Elnivellhaestataltperòhemsabut navegar amb calma i sabentque si ho fèiem com sabíem po-díem estar al davant, encara queguanyar-la no se’ns havia passatpel cap”, indicava el Marc.Lescano, amb el Saiola X, vaser tercer en ORC 2, amb un totalde 12 punts. En cada una de lesregates van ser segons en tempsreal, però pel ràting van acabarmés retardats. Va guanyar el XS-pain amb 4 i segon va ser l’Airlan-Aermec amb 10.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraTRIATLÓTorreño es classifica en la143a posició a BanyolesAlfonso Torreño va prendrepart en el Triatló internacionalB de Banyoles, que també eraCampionat de Catalunya demitjana distància. El represen-tant del Club Triatló Anyós-Park va acabar en la 143a po-sició de la classificació general.La competició la van dispu-tar mig miler de participants.Els triatletes havien d’afrontarun recorregut de 2.200 metresde natació, 80 quilòmetres deciclisme i 20 km de cursa a peu.Torreño va signar un temps de4.22 hores, i es va classificar enla 143a posició de la general ien la 23a de la categoria V1M.Xavier Torrades va ser el gua-nyador, mentre que en catego-ria femenina es va imposar Ju-dith Corachán.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLEls jugadors demanensolucions a la directivaEl 15 de juny és la data límit queposen els jugadors de futbol del’FC Andorra perquè se soluci-oni la seva problemàtica i se’lspresenti un projecte de futurdes del club. En cas contrari, co-mençaran a escoltar ofertes.A la seu del club els entrena-dors i la plantilla al complet vanmostrar la imatge d’unitat ques’ha vist al camp durant tota latemporada, llegint un comuni-cat amb tres punts a destacar.Primer de tot van deixar clarel compromís de tots, que hapermès assolir l’objectiu de latemporada, la permanència a laPrimera Catalana. I no només alterreny de joc, sinó també fora,que s’ha traduït assumint lesdespeses de compra de pilotes,tractaments mèdics i fins i totàpats en els desplaçaments. Undels fets que més lamenten és lafalta de respecte que s’ha tingutamb Javi Subiza, que va haverde marxar del Principat. “Se l’haenganyat, mentit, explotat i, fi-nalment,sel’haexpulsatdelpaíscom un miserable delinqüent isense haver rebut la compensa-ciódelsdosúltimsmesos”,llegiael capità, Marc Pujol.Davant de la manca de con-sideració que valoren que hatingut la junta amb l’equip defutbol, sense que cap dels seusmembres s’hagi posat en con-tacte amb els components dela plantilla, i davant “el buit depoder aparent en el club”, escomprometen a no escoltar capoferta per canviar d’aires fins al15 de juny, “tot esperant unaresposta que confirmi la viabi-litat del projecte”. Si no es pro-dueix, “cada membre d’aquestgrup es reserva el dret de pren-dre decisions individuals”.També expressen el greugecomparatiu respecte al futbolsala, ja que s’ha liquidat el deuteque existia amb la seva plantillai en canvi no s’ha solucionat elque hi ha amb el futbol, que sónles compensacions econòmi-ques corresponents als mesosd’abril, maig i juny. Hi ha con-tractes per escrit, però la majo-ria són verbals.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraJugadors i cos tècnic esperen una solució positiva al cas.// T. M.
 10. 10. 10 Dimarts, 28 de maig del 2013
 11. 11. 11Dimarts, 28 de maig del 2013CLASSIFICATSES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PIS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR,SOLEJAT, AMB VISTES, AL CENTRED’ORDINO. PREU: 375 EUROSARINSAL PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ., ZONA HOTEL ST.GOTHARD. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adLA MASSANA (57 m2) - REF. 1141 habitació, 1 bany, 40 m2de jardí, gres,armaris encastats, saló menjador ambcuina americana, molt lluminós.350 € + 50 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany, cuina equipada, safareig,parquet, terrassa de 6 m2, vistes agradables,molt assolellat, pàrquing i traster.450 €IMMOBLESPARTICULAR LLOGA PIS.ESTUDI MOBLAT, CÈN-TRIC, A ANDORRA LA VE-LLA (TERRA VELLA). Preu:375 € mensuals. Tel. 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340OPORTUNITAT!! Casad’obra vista, antiguitat: 7 anys,a 10 min de Platja d’Aro, 10min del Golf PGA, 30 minde Girona i 50 min de Barce-lona amb, 1.200 m2de jardí,reg automàtic amb piscinad’aigua salada i garatge per ados cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESANDORRA (110 m2) - REF. 1203 habitacions (una suite), 2 banys, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.900 €Busquempisos delloguer atotes lesparròquiesTenimclientsesperantper llogar elvostre pis!Classificats,breus perparaulesA partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínimad’una setmanaRequisits:- Permís de residència i treball.- Imprescindible bon nivell de català,castellà, francès i anglès.- Experiència mínima de 6 mesos.- Persona dinàmica i comunicativa.- Capacitat de treball en equip.- Domini del paquet Office.Oferim:- Incorporació immediata.- Formar part d’un grup d’empresessòlidesi en expansió.- Avantatges del Grup Cisa.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departamentde RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.como bé al fax 73 73 79.RECEPCIONISTA (Ref. Recepció)ANYÓSPARKNecessita incorporarImprescindible experiència, idiomes i nacionalitat andorranao permís de residència i treball.CAMBRERS/ES (Ref. Cambrer)Requisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina demínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en elsector de la restauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA (Ref. Cap cuina)Requisits:- Imprescindible tenir permís deresidència i treball.- Experiència demostrable.- Capacitat de treball en equip.Oferim:- Incorporació immediata.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CUINER O AJUDANT DE CUINA AVANÇAT PER LA TEMPORADA D’ESTIU(Ref. Ajudant cuina)ES LLOGAPIS A SANTJULIÀ DELÒRIA3 habitacions,1 bany,cuina equipa-da, menjador.Calefaccióde gasoil.Totalmentexterior.Preu: 450 €Tel. 324 112Per ampliació del nostredepartament de Consultoria esnecessita un tècnic superior enPrevenció de Riscos Laborals.Incorporació immediata.Imprescindible nacionalitatandorrana o permís deresidència i treball.Interessats/ades, envieu CV al’adreça electrònica vipsa@vipsa.ad
 12. 12. 12 Dimarts, 28 de maig del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dimarts, 28 de maig del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsVENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: BARBETAP _ _ _ _ _ _ _7 7 6 3 3 2 4 26 8 74 6 59 1 8 64 5 69 1 7 27 9 3 15 2 11 3 43 5 26 74 3 28 4 12 74 2 19 5 77 5 46 2 55 8 3931628547468375921257491836124587369685943172793216485542869713819732654376154298238514967146739258795862413827146539453298176619357842371925684984671325562483791
 14. 14. 14 Dimarts, 28 de maig del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRCARTELLERASCARY MOVIE 5Dan i Jody comencen a detectaruna activitat estranya a casa des-prés d’acollir les filles del germà deDan, que han passat tres anys solesal bosc.18.15EL GRAN GATSBY (3D)Un aspirant a escriptor deixa el mitjàoest i arriba a Nova York la primavera de1922, una època de relaxament moral,jazz i reis del contraban, i en què la borsapuja com l’escuma.21.45. V.O.S.E.: 19.00LA ESTRELLAEstrella és alegre, positiva i massa gene-rosa amb els que l’envolten. Té cura detots menys d’ella. Però aviat descobriràque també té dret a ser feliç.20.10, 22.15FAST & FURIOUS 6Des que el grup va destruir l’imperi d’unmafiós i es va apropiar cent milions dedòlars, s’han dispersat i són pròfugs dela justícia. Hobbs li demana a Diu que re-uneixi el seu equip i l’ajudi a atrapar unabanda de conductors mercenaris.18.30, 19.30, 21.30, 22.15LA GRAN BODAUna família ha de sobreviure al casa-ment del seu fill adoptiu. Un matrimonidivorciat, la mare biològica d’estrictescreences religioses... complicaran les co-ses més i més.18.00, 19.45OBJETIVO: LA CASA BLANCADesprés d’un accident, un agent secretnord-americà que només aconsegueixsalvar la vida del president decideix dei-xar la feina. Però haurà de tornar a l’ac-ció quan un comando coreà amenaça laCasa Blanca.22.10
 15. 15. 15Dimarts, 28 de maig del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Encenem la barbacoa. Mentre esperem que s’escalfi, fem la picada d’all i julivert, amb una micade sal i amb oli abundant. Ho piquem ben picat i amb un pinzell pintem les galtes i els boletsamb aquesta salsa. Quan la barbacoa és calenta, fem coure les galtes i els bolets. El blat demoro, si és precuit, només caldrà passar-lo un moment pel foc perquè s’escalfi i es dauri.Les galtes de porc són una font de proteïna interessant, contenen poc greix i resulten interes-sants per a la salut de les nostres articulacions!GALTES DE PORC A LA BRASA, AMB XAMPINYONS I PANOTXES· 2 galtes de porc per persona(millor si són desossades)· xampinyons o qualsevol altre bolet· panotxa de blat de moro perpersona (precuit si volem)· all i julivertINGREDIENTS:TVAVUI US RECOMANEM...22.35 El taquillazo: El escritorUn escriptor accepta a contracor l’encàr-rec d’acabar les memòries de l’impopularantic primer ministre britànic Adam Lang.20.50 Film: Le tombeauUna arqueòloga troba les possiblesrestes de Jesucrist. El Vaticà ho farà totper evitar una commoció religiosa.20.45 Téléfilm: I love PérigordComèdia sobre les peripècies d’un anglèsque viatja al Périgord francès per passarun cap de setmana amb la seva xicota.22.00 Cine: ElsueñodelmonolocoUn guionista s’enamora de lagermana del cineasta per al qualtreballa.22.30 Gran cinema: Encara sé quèvau fer l’estiu passatJulie viatja a una illa paradisíaca,lloc on el malson es repeteix.23.05 Film: Save the last dance 2La continuació d’Espera a l’últim ball estàambientada a Nova York. Una ballarinas’enfronta a un dilema i ha de triar un camí.20.40 Bàsquet. Lliga Endesa:3r partit quarts play-offFC Barcelona Regal - Uxue BilbaoBasket.23.10 Cine: Benaurats els assedegatsBasada en el best-seller d’Anne Holt, unadetectiu investiga un cas de violació rela-cionat amb uns crims en sèrie.22.30 Castle: WatershedUna entrevista amb l’agència fede-ral fa replantejar-se a Beckett la sevafeina i la relació que té amb Castle.ÀRIES21MARÇ - 20ABRILTAURE21ABRIL - 21MAIGBESSONS22MAIG - 21JUNYCRANC22JUNY - 23JULIOLLLEÓ24JULIOL - 23AGOSTVERGE24AGOST - 23SETEMBREBALANÇA24SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24OCTUBRE - 22NOVEMBRESAGITARI23NOVEMBRE - 21DESEMBRECAPRICORN22DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21GENER - 19FEBRERPEIXOS20FEBRER - 20MARÇControla les teves reac-cions i tracta de no irritar el teuentorn amb actituds feridores.Certes mancances detemps passats sortiran a la llumavui. Afronta-les.Tancar-se en l’autosu-ficiència i l’egoisme és la millormanera d’aïllar-se. Evita-ho.La teva imaginació potfer miracles. Si adoptes un enfo-cament positiu tot t’anirà bé.Contínues discussionsi malentesos en l’entorn laboral.Excel·lent en l’àrea emocional.Els esdeveniments so-cials t’han pres temps de des-cans. Tens el ritme alterat.Les preocupacions i elsproblemes referents a la saluttendiran a desaparèixer.Has arribat al límit de lesteves forces i et sents incapaç deseguir endavant. Descansa.Incorporaràs al teumón gent que et donarà suport iet pot impulsar laboralment.No tinguis por de posartot el teu esforç en un projecte,encara que l’èxit no sigui segur.Desig de seduir i seratractiu. Prendràs la iniciativaper relacionar-te socialment.Mai no és tard per ferde la teva vida el que sempre hasvolgut. Pren les regnes del futur.
 16. 16. El fotorEportEr¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adFrançois MolinéGilbert SaboyaL’FC Andorra ha tardat més de tres set-manes a suspendre de sou i feina el finsara director gerent, amb qui encara noha pogut contactar.El Govern tindrà enllestida l’anàlisi deles dues opcions donades per la Co-missió Europea per a l’acostament aEuropa el mes vinent.EnviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDimartsNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad28 de maigdel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclatALIMENTACIÓ EXÒTICAProductes d’arreu del món: asiàtics i llatinsAmb nosaltres trobareu els elements perpoder cuinar plats diferents!Es fan encàrrecs - Servei a domiciliAv. Doctor Mitjavila, 32, Andorra la VellaTel. 81 81 31 - 36 28 73 - tresorsdelmon@gmail.com386567Canvio casc moto trail amb 2 mesosd?us negre mate per casc custom324669Canvio 4 llantes d mercedes serie 1648 pul√ßades i 4 pneumatics d’ivern235/65x17 no mes amb fet 5.000 con-tacte angel677313Canvio peugeot 206 cc per vw golf 5+ diners657465Canvio 4 llantas bmw en 17 pulgadasen buen estado328821Canvio Por vales de comida, coleccio-nes de libros, de musica, dvd en colec-cion o variados. No encuentro trabajohace tiempo y estoy bastante necesi-tado.322416Canvio mitsubishi montero llarg del2007.amb 80 mil kilometres.una solama.rodes noves.itv fins 05/14.sempregaratge.canvio per turisme.353333Canvio o venc TZR 250341955Canvio maquina de gimnas , equipadaamb tots exercicis del cos. Cames, es-palla, braos, tronc, maquina com nova.capacitat fins a 50 kg de pes.635908Canvio audi a4 tdi quattro familiar math40 160 000 qm334433Canvio Mitsubishi Pajero curt ANDB,en bon estat. 651275324669Canvio 4 llantes d mercedes ML 270serie 164 8 pul√ßades i 4 pneumaticsd’ivern 235/65x17 no mes amb fet5.000 contacte angel671487Canvio psp en perfecto estado ninten-do dsi ps2 con un mando una memoricart i juegos ak 47 de balines i tamienbmx interesados llamar al 671486348475Canvio furgoneta full epique idealpara viajar,es lo que estas buscandoxenon,cuero misco,techo solar.Porcoche familial.630454Canvio jeep cherokee sport 2500 TDmat e 147,000 km amb un cop devant icostat deret per 800‚Ǩ671486Canvio ps2 con 2 mandos memori i ju-egos tamien DSI con 2 juegos i tamienPSP pirateada i en perfecto estado323846Canvio autocaravana Diesel PeugeotJ5 Pilot ‘’capuchina’’ de 4 places. mat.C5...,70.000 km i molt bon estat, percamper di√®sel del mateix valor.340962Canvio quad blater 2t an202339619Canvio 4 llantes aleaci√≥ 15 ipneum√†tic de neu per seat ibiza, 5forats, originals322244Canvio peixera amb llum integrat de60 ample per 40 amb varies decoraci-ons i algun peix.346562Canvio Yamaha Majestic 400matr√≠cula G 6 20000 km376690Canvio dipsit de gas-oil de 2.000 L deplstic.332659Canvio sofa 2 plaza relax y extensiblepiel genuina marron chocolate menosde un ao..usado poco solo una persona.336589Canvio permuta pis a la provincia deBarcelona x un Andorra .4 habitaciones.salo menjador .salober 1bany 1 aseo.terraza .traster .centre poble tots elsserveis al costar385396Canvio Opel Astra familiar 1.9 H1...,100mil Km per Golf V, Audi A3 o similar336589Canvio pis a la provincia de Barcelo-Ctra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilCasament?Bateig?Comunió?RecordaAv. Fiter i Rossell,n. 6, 2n 2a,Escaldes-Engordany.Tel.: 861 887Sembla que la capital incorpora nou mobiliari urbà.// R. I.

×