Mitglieder, denen Ban Bôi thường, giải phóng mặt bằng Q8 folgt