Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

20230105Ha46ax.pptx

 1. HANDELINGEN studie 46 5-1-2023 Verkondiging in Antiochië in Pisidië Handelingen 13:13-52 - II
 2. 13:14-15 In de synagoge op de dag van de sabbatten 13:16-41 Paulus’ verkondiging 13:42-43 Resultaten, overtuiging bij geïnteresseerden 13:44-45 In de synagoge op de komende sabbat 13:46-47 Paulus’ en Barnabas’ getuigenis 13:48-49 Resultaten, verkondiging aan allen
 3. 13:31 getuigenis 13:32-37 beloften vervuld - opstanding 13:38-41 Paulus’ bediening - vergeving van zonden, rechtvaardiging
 4. Hij werd gezien op meerdere dagen door hen die samen met Hem optrokken vanuit Galilea naar Jeruzalem, die nu Zijn getuigen zijn voor het volk. Handelingen 13:31 op meerdere dagen = 40 dagen Ha.1:3
 5. En wíj verkondigen jullie het evangelie, de belofte die tot de vaderen gekomen is, Handelingen 13:32 al Gods beloften zijn ja en amen in Christus Jezus evangelie verkondigen = evangeliseren
 6. dat God deze volledig vervuld heeft aan onze kinderen door Jezus te doen opstaan, zoals ook in de eerste psalm geschreven staat: 'Mijn Zoon bent U, Ík heb U heden voortgebracht.’ Handelingen 13:33 de eerste psalm: Psalm 1 + 2
 7. welgelukkig de Man die niet wandelt 1:1 welgelukkig allen die tot Hem de toevlucht nemen 2:12 de eerste psalm: Psalm 1 + 2
 8. Omdat Hij Hem nu uit de doden heeft doen opstaan, niet meer op het punt staat terug te keren naar verderf, zo heeft Hij uitgesproken: ’Ik zal jullie de betrouwbare goedgunstigheden van David geven.’ Handelingen 13:34 citaat Jesaja 55:3
 9. Daarom zegt Hij ook in een ander gedeelte: 'U zal Uw Goedgunstige niet geven verderf waar te nemen.’ Handelingen 13:35 citaat Psalm 16
 10. Want David inderdaad, zijn eigen generatie onderhorig zijnd in de raad van God, werd ter ruste gelegd en toegevoegd aan zijn vaderen en heeft verderf waargenomen; Handelingen 13:36
 11. Hij echter Die God heeft opgewekt heeft geen verderf waargenomen. Handelingen 13:37
 12. Laat het dan bekend zijn voor jullie, mannen broeders, dat door Deze aan jullie vergeving van zonden aangekondigd wordt Handelingen 13:38 vanaf-laten van zonden Matt.18:23-35 herroeping mogelijk – evangelie van het koninkrijk
 13. en van alles waarvan jullie in de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kunnen worden, wordt eenieder die in Deze gelooft, gerechtvaardigd. Handelingen 13:39 rechtvaardiging in verband met de wet -->
 14. Handelingen rechtvaardiging in verband met de wet vergeven, ijveraars (Ha.21:20) vergeving --> ‘schuld’ Mozes Romeinen rechtvaardiging zonder wet geen ijver nodig --> geen ‘schuld’ Christus
 15. Kijkt dan uit dat niet over jullie komt wat uitgesproken is in de profeten: Handelingen 13:40
 16. 'Neemt waar, verachters, en verbaas je, en verdwijnt! Want een werk werk Ík in jullie dagen – een werk dat jullie in geen geval zouden geloven ingeval iemand het omstandig zou verhalen aan jullie.' ". Handelingen 13:41 citaten uit Jesaja 28:14; Habakuk 1:5
 17. Terwijl zij zich nu naar de uitgang begaven, spraken zij hen aan opdat ook in de tussen-sabbat tot hen deze uitspraken gesproken werden. Handelingen 13:42 uitgang* tussen-sabbat*
 18. dag van de sabbatten = gewone + jaarsabbat op dezelfde dag tussen-sabbat Hand.13:42 komende sabbat = gewone weeksabbat Hand.13:44
 19. Jom Kipoer - dag van bescherming(en) = 10e van 7e maand (Tisjri) = dag van de sabbatten Handelingen 13:14 loofhutten - sukkoth feest van de inzameling = 15e van de 7e maand = tussen-sabbat Handelingen 13:42 weeksabbat = komende sabbat Handelingen 13:44
 20. Toen de synagoge dan uitgegaan was volgden velen van de Joden en van de vererende proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen sprekend, hen overtuigden te blijven in de genade van God Handelingen 13:43
 21. Op de komende sabbat nu, werd bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen. Handelingen 13:44

Hinweis der Redaktion

 1. Galilea: draaien, cirkel, rolling, circuit Jeruzalem
 2. evangelie verkondigen = wel-boodschap gekomen = geworden alle beloften zijn in Hem ja en amen 2 Cor 1:18-23
 3. voedster – voedt-dragen trophophoreo
 4. verdeling door het lot: lottoedeling
 5. verdeling door het lot: lottoedeling
 6. periode van 450 jaar Debora en Barak Samuël = God hoort
 7. Kois = stijf, stug stram Saul = gevraagd Benjamin = zoon van rechterhand
Anzeige