Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao

D
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: LỊCH SỬ; Khối: C
(Đáp án – Thang điểm có 03 trang)
Câu Đáp án Điểm
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh
thế giới thứ nhất.
- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hoá. Một bộ phận không
nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ
chống thực dân Pháp và tay sai.
0,25
- Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng
đất, bị bần cùng. Mâu thuẫn giữa nông dân với đế quốc Pháp và phong
kiến tay sai ngày càng gay gắt. Nông dân trở thành lực lượng cách
mạng to lớn của dân tộc.
0,50
- Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc
chống thực dân Pháp và tay sai. Đặc biệt là học sinh, sinh viên, trí thức
hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
0,25
- Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị
tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu. Tư
sản phân hoá thành hai bộ phận: tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế
quốc nên câu kết chặt chẽ với chúng; tư sản dân tộc có xu hướng kinh
doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
0,50
1
(2,0 điểm)
- Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, tăng nhanh về số lượng, bị
giới tư sản, nhất là đế quốc thực dân áp bức, bóc lột nặng nề, sớm chịu
ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản nên đã nhanh chóng vươn lên
thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng
cách mạng tiên tiến của thời đại.
0,50
Khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954, Pháp – Mĩ có âm mưu và kế hoạch gì ở
Đông Dương? Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Lao động Việt Nam đề ra phương hướng chiến lược như thế nào?
a) Âm mưu và kế hoạch của Pháp – Mĩ ở Đông Dương
- Âm mưu: Với sự thoả thuận của Mĩ, Nava được Chính phủ Pháp cử
sang Đông Dương và đề ra kế hoạch quân sự nhằm giành một thắng lợi
quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
0,50
- Kế hoạch:
+ Bước thứ nhất, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến
lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, đồng thời ra sức mở rộng
ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh.
0,25
2
(2,0 điểm)
+ Bước thứ hai, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến
công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm
phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh.
0,25
2
Câu Đáp án Điểm
b) Bộ Chính trị đề ra phương hướng chiến lược
- Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan
trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận
sinh lực địch, giải phóng đất đai.
0,50
- Đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta
trên những địa bàn xung yếu, tạo những điều kiện thuận lợi mới để ta
tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của địch.
0,50
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh
đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là gì? Nêu những thắng lợi
trên mặt trận quân sự của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
a) Âm mưu và thủ đoạn
- Âm mưu: “Dùng người Việt đánh người Việt”. 0,50
- Thủ đoạn:
+ Tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, đưa nhiều cố vấn quân
sự vào miền Nam; tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, trang bị
phương tiện chiến tranh hiện đại; sử dụng phổ biến các chiến thuật mới
như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
0,50
+ Dồn dân lập “ấp chiến lược”; mở các cuộc hành quân càn quét nhằm
tiêu diệt lực lượng cách mạng; phong toả biên giới, vùng biển để ngăn
chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
0,50
b) Những thắng lợi trên mặt trận quân sự
- Trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều
cuộc tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bốt của chúng.
0,25
- Đầu năm 1963, quân dân ta giành thắng lợi mở đầu trong trận Ấp Bắc
(Mĩ Tho) đánh bại cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn do cố
vấn Mĩ chỉ huy. Chiến thắng Ấp Bắc dấy lên phong trào “Thi đua Ấp
Bắc, giết giặc lập công”.
0,50
3
(3,0 điểm)
- Trong đông – xuân 1964 – 1965, quân dân ta giành thắng lợi mở màn
ở Bình Giã (Bà Rịa). Tiếp đó, giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định),
Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước), làm phá sản hoàn toàn
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
0,75
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Nêu bản chất của toàn cầu hoá và những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn
cầu hoá. Vì sao toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các
nước đang phát triển?
a) Bản chất của toàn cầu hoá
Là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác
động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia,
các dân tộc trên thế giới.
0,50
b) Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá
- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 0,25
- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia. 0,25
4.a
(3,0 điểm)
- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhất là
các công ti khoa học – kĩ thuật, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh
trên thị trường trong và ngoài nước.
0,50
3
Câu Đáp án Điểm
- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc
tế và khu vực. Các tổ chức này có vai trò ngày càng quan trọng trong
việc giải quyết những vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực.
0,50
c) Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức…
- Toàn cầu hoá tạo ra cơ hội hợp tác, khai thác nguồn vốn, tiếp cận khoa
học – công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, làm chuyển biến cơ cấu
kinh tế, đưa lại sự tăng trưởng cao…
0,50
- Kinh tế phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt; đào sâu sự
phân hoá giàu – nghèo; nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc; độc lập tự
chủ dễ bị xâm phạm…
0,50
Nêu những sự kiện chính trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ
hai để làm rõ quá trình xác lập cục diện hai cực, hai phe – tư bản chủ nghĩa
và xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện đó là gì?
a) Những sự kiện chính trong mười năm đầu…
- Tháng 3 – 1947, thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ
khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề
nghị viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì nhằm biến hai nước này
thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
0,25
- Tháng 6 – 1947, Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” giúp các nước Tây Âu
phục hồi kinh tế sau chiến tranh; mặt khác, qua kế hoạch này Mĩ còn
nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô
và các nước Đông Âu.
0,25
- Tháng 1 – 1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng
tương trợ kinh tế (SEV) để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước
xã hội chủ nghĩa.
0,25
- Tháng 4 – 1949, Mĩ và các nước phương Tây thành lập Tổ chức Hiệp
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là liên minh quân sự lớn nhất của các
nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các
nước xã hội chủ nghĩa.
0,50
- Tháng 5 – 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức
Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị – quân sự mang tính phòng
thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu.
0,50
- Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Tổ chức Hiệp
ước Vácsava đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe – tư bản
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
0,25
b) Nguyên nhân chủ yếu
Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên
Xô – Mĩ:
- Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành
quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.
0,50
4.b
(3,0 điểm)
- Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi
phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới.
0,50
--------Hết--------

Recomendados

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Hương Lan Hoàng
21.1K views4 Folien
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Hương Lan Hoàng
2K views7 Folien
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013 von
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013dethinet
7.7K views4 Folien
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014 von
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014webdethi
1K views2 Folien
Dap an de thi dai hoc mon su khoi c nam 2013 von
Dap an de thi dai hoc mon su khoi c nam 2013Dap an de thi dai hoc mon su khoi c nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon su khoi c nam 2013Đề thi đại học edu.vn
470 views3 Folien
đườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp von
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápđườNg lối kháng chiến chống thực dân pháp
đườNg lối kháng chiến chống thực dân phápLớp kế toán trưởng
31.8K views42 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Presentation1 von
Presentation1Presentation1
Presentation1HA Phiphi
484 views8 Folien
Dap an de thi thu mon lich su 2013 von
Dap an de thi thu mon lich su 2013Dap an de thi thu mon lich su 2013
Dap an de thi thu mon lich su 2013adminseo
1.2K views7 Folien
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre von
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-treDe thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-treonthitot .com
571 views6 Folien
De thi thu dh 2013 khoi c su von
De thi thu dh 2013 khoi c  suDe thi thu dh 2013 khoi c  su
De thi thu dh 2013 khoi c suadminseo
1.3K views7 Folien
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no... von
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...nataliej4
85 views15 Folien
địNh huong 2 minh von
địNh huong 2 minhđịNh huong 2 minh
địNh huong 2 minhThuthu Cao
857 views13 Folien

Was ist angesagt?(19)

Presentation1 von HA Phiphi
Presentation1Presentation1
Presentation1
HA Phiphi484 views
Dap an de thi thu mon lich su 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon lich su 2013Dap an de thi thu mon lich su 2013
Dap an de thi thu mon lich su 2013
adminseo1.2K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-treDe thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre
onthitot .com571 views
De thi thu dh 2013 khoi c su von adminseo
De thi thu dh 2013 khoi c  suDe thi thu dh 2013 khoi c  su
De thi thu dh 2013 khoi c su
adminseo1.3K views
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no... von nataliej4
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...
nataliej485 views
địNh huong 2 minh von Thuthu Cao
địNh huong 2 minhđịNh huong 2 minh
địNh huong 2 minh
Thuthu Cao857 views
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954) von jangvi
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
Duong loi khang chien chong thuc dan Phap xam luoc (1946 - 1954)
jangvi17.6K views
Đường lối chống thực dân pháp xâm lược von Đào Trần
Đường lối chống thực dân pháp xâm lượcĐường lối chống thực dân pháp xâm lược
Đường lối chống thực dân pháp xâm lược
Đào Trần33K views
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ von onthitot .com
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệđề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
onthitot .com488 views
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI Đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢN... von nataliej4
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI Đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢN...TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI Đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢN...
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI Đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢN...
nataliej4672 views
De thi thu mon su khoi c 2013 von adminseo
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo2.3K views
De thi thu mon su nam 2013 von adminseo
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo1K views
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975) von akirahitachi
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)
akirahitachi51.7K views
Giáo án lịch sử 11 bài 17-19-20-21-22 von Võ Tâm Long
Giáo án lịch sử 11 bài 17-19-20-21-22Giáo án lịch sử 11 bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử 11 bài 17-19-20-21-22
Võ Tâm Long42.1K views
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ... von nataliej4
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
nataliej41K views
Chuong 3 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming von bookbooming
Chuong 3 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookboomingChuong 3 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming
Chuong 3 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming
bookbooming6.5K views
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22 von Võ Tâm Long
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Giáo án lịch sử bài 17-19-20-21-22
Võ Tâm Long2.5K views

Similar a Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao

Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010 von
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2010Trungtâmluyệnthi Qsc
514 views4 Folien
Da suc ct_dh_k10 von
Da suc ct_dh_k10Da suc ct_dh_k10
Da suc ct_dh_k10ntquangbs
316 views3 Folien
6 de da-mh_lich_su_k15 von
6 de da-mh_lich_su_k156 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k15traitimbenphai
270 views4 Folien
6 de da-mh_lich_su_k15 von
6 de da-mh_lich_su_k156 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k15Nguyen Van Tai
88 views4 Folien
De thi su minh hoa von
De thi su minh hoaDe thi su minh hoa
De thi su minh hoaLinh Nguyễn
193 views4 Folien
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2009 von
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon su khoi c - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon su khoi c - nam 2009Trungtâmluyệnthi Qsc
274 views4 Folien

Similar a Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao(20)

Da suc ct_dh_k10 von ntquangbs
Da suc ct_dh_k10Da suc ct_dh_k10
Da suc ct_dh_k10
ntquangbs316 views
Desu1 von Duy Duy
Desu1Desu1
Desu1
Duy Duy485 views
Huong dan-giai-mon-su-thpt-2012[giasuductri.edu.vn] von Gia sư Đức Trí
Huong dan-giai-mon-su-thpt-2012[giasuductri.edu.vn]Huong dan-giai-mon-su-thpt-2012[giasuductri.edu.vn]
Huong dan-giai-mon-su-thpt-2012[giasuductri.edu.vn]
Gia sư Đức Trí1.1K views
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10 von ppossry
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10Hdc ctsu gdthpt_tn_k10
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10
ppossry174 views
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10 von ntquangbs
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10Hdc ctsu gdthpt_tn_k10
Hdc ctsu gdthpt_tn_k10
ntquangbs506 views
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2) von Lê Xuân
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Lê Xuân2.3K views
Đường lối kháng chiến toàn quốc von Lâm Sơn
Đường lối kháng chiến toàn quốcĐường lối kháng chiến toàn quốc
Đường lối kháng chiến toàn quốc
Lâm Sơn1.8K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
dethinet10.5K views
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von Linh Nguyễn
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Linh Nguyễn843 views
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von ThyTrn607023
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG.docxĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
ThyTrn60702344 views
Chuong trinh GTLSD (khong chuyen) Chương 2.pdf von TranLy59
Chuong trinh GTLSD (khong chuyen) Chương 2.pdfChuong trinh GTLSD (khong chuyen) Chương 2.pdf
Chuong trinh GTLSD (khong chuyen) Chương 2.pdf
TranLy59172 views

Más de dethinet

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013 von
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013dethinet
11.9K views38 Folien
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013 von
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013dethinet
19.9K views38 Folien
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013 von
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013dethinet
2.8K views32 Folien
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013 von
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013dethinet
1.9K views32 Folien
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013 von
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013dethinet
22.7K views32 Folien
De thi dai học mon van khoi d nam 2013 von
De thi dai học mon van khoi d nam 2013De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013dethinet
5.4K views1 Folie

Más de dethinet(20)

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
dethinet11.9K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
dethinet19.9K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
dethinet2.8K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
dethinet1.9K views
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013 von dethinet
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
dethinet22.7K views
De thi dai học mon van khoi d nam 2013 von dethinet
De thi dai học mon van khoi d nam 2013De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013
dethinet5.4K views
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
dethinet6K views
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
dethinet6.4K views
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet17K views
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
dethinet10.6K views
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao von dethinet
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet19.8K views
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao von dethinet
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet17.1K views
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao von dethinet
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet44.8K views
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao von dethinet
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet8.6K views
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao von dethinet
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet21.7K views
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1 von dethinet
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
dethinet5.6K views
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
dethinet1.5K views
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013 von dethinet
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
dethinet35.2K views
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013 von dethinet
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
dethinet8.3K views
De thi va dap an mon toan khoi b 2013 von dethinet
De thi va dap an mon toan khoi b 2013De thi va dap an mon toan khoi b 2013
De thi va dap an mon toan khoi b 2013
dethinet13.6K views

Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao

 • 1. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ; Khối: C (Đáp án – Thang điểm có 03 trang) Câu Đáp án Điểm I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hoá. Một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và tay sai. 0,25 - Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng. Mâu thuẫn giữa nông dân với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai ngày càng gay gắt. Nông dân trở thành lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc. 0,50 - Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống thực dân Pháp và tay sai. Đặc biệt là học sinh, sinh viên, trí thức hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. 0,25 - Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu. Tư sản phân hoá thành hai bộ phận: tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với chúng; tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ. 0,50 1 (2,0 điểm) - Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, tăng nhanh về số lượng, bị giới tư sản, nhất là đế quốc thực dân áp bức, bóc lột nặng nề, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản nên đã nhanh chóng vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại. 0,50 Khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954, Pháp – Mĩ có âm mưu và kế hoạch gì ở Đông Dương? Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra phương hướng chiến lược như thế nào? a) Âm mưu và kế hoạch của Pháp – Mĩ ở Đông Dương - Âm mưu: Với sự thoả thuận của Mĩ, Nava được Chính phủ Pháp cử sang Đông Dương và đề ra kế hoạch quân sự nhằm giành một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. 0,50 - Kế hoạch: + Bước thứ nhất, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh. 0,25 2 (2,0 điểm) + Bước thứ hai, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh. 0,25
 • 2. 2 Câu Đáp án Điểm b) Bộ Chính trị đề ra phương hướng chiến lược - Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai. 0,50 - Đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu, tạo những điều kiện thuận lợi mới để ta tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của địch. 0,50 Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là gì? Nêu những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. a) Âm mưu và thủ đoạn - Âm mưu: “Dùng người Việt đánh người Việt”. 0,50 - Thủ đoạn: + Tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, đưa nhiều cố vấn quân sự vào miền Nam; tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại; sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”. 0,50 + Dồn dân lập “ấp chiến lược”; mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng; phong toả biên giới, vùng biển để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. 0,50 b) Những thắng lợi trên mặt trận quân sự - Trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bốt của chúng. 0,25 - Đầu năm 1963, quân dân ta giành thắng lợi mở đầu trong trận Ấp Bắc (Mĩ Tho) đánh bại cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy. Chiến thắng Ấp Bắc dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 0,50 3 (3,0 điểm) - Trong đông – xuân 1964 – 1965, quân dân ta giành thắng lợi mở màn ở Bình Giã (Bà Rịa). Tiếp đó, giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước), làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 0,75 II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Nêu bản chất của toàn cầu hoá và những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá. Vì sao toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? a) Bản chất của toàn cầu hoá Là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. 0,50 b) Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá - Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 0,25 - Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia. 0,25 4.a (3,0 điểm) - Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhất là các công ti khoa học – kĩ thuật, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 0,50
 • 3. 3 Câu Đáp án Điểm - Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. Các tổ chức này có vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực. 0,50 c) Toàn cầu hoá vừa là thời cơ, vừa là thách thức… - Toàn cầu hoá tạo ra cơ hội hợp tác, khai thác nguồn vốn, tiếp cận khoa học – công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, làm chuyển biến cơ cấu kinh tế, đưa lại sự tăng trưởng cao… 0,50 - Kinh tế phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt; đào sâu sự phân hoá giàu – nghèo; nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc; độc lập tự chủ dễ bị xâm phạm… 0,50 Nêu những sự kiện chính trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai để làm rõ quá trình xác lập cục diện hai cực, hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện đó là gì? a) Những sự kiện chính trong mười năm đầu… - Tháng 3 – 1947, thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì nhằm biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 0,25 - Tháng 6 – 1947, Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh; mặt khác, qua kế hoạch này Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 0,25 - Tháng 1 – 1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 0,25 - Tháng 4 – 1949, Mĩ và các nước phương Tây thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 0,50 - Tháng 5 – 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị – quân sự mang tính phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 0,50 - Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 0,25 b) Nguyên nhân chủ yếu Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô – Mĩ: - Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. 0,50 4.b (3,0 điểm) - Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. 0,50 --------Hết--------