Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας
Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107
Σχολικό Έτος: 2022 - 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται
αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια
αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για
δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση
και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων.
Σχολική διαρροή - φοίτηση
(Αξιολόγηση: 10)
Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν
συνεπής και συστηματική.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την
επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
(Αξιολόγηση: 10)
Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των
μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί
προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών.
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι
δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς
συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου.
Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της
σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και
αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει
τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία.
Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία
με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
(Αξιολόγηση: 10)
Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές
δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει
σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε
επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το
σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους
εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον
εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών
Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων.
Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των
παραγόντων της σχολικής μονάδας
Σημεία προς βελτίωση
Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο.
Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου.
Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από
εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια
προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ).
Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών
δράσεων.

Recomendados

Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf von
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf2lykkomo
4.1K views5 Folien
σχεδιο δρασησ von
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
10.8K views24 Folien
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ von
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
3.1K views25 Folien
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... von
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...filippos_chatziandreas
624 views10 Folien
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf von
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfΠαιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfgnikou
37 views1 Folie

Más contenido relacionado

Similar a Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

Aειφόρο σχολείο von
Aειφόρο σχολείοAειφόρο σχολείο
Aειφόρο σχολείοKoukkou Giota
337 views21 Folien
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf von
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
443 views8 Folien
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf von
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
376 views8 Folien
Axiologisi von
AxiologisiAxiologisi
AxiologisiΣπύρος Κόλλιας
139 views3 Folien
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ von
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
344 views23 Folien
Report1 von
Report1Report1
Report1gvlachos
2.3K views6 Folien

Similar a Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf(20)

Aειφόρο σχολείο von Koukkou Giota
Aειφόρο σχολείοAειφόρο σχολείο
Aειφόρο σχολείο
Koukkou Giota337 views
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf von Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx443 views
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf von Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx376 views
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ von gkantidou
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
gkantidou344 views
Report1 von gvlachos
Report1Report1
Report1
gvlachos2.3K views
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... von filippos_chatziandreas
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Report von gvlachos
ReportReport
Report
gvlachos222 views
Συνεργάτης Τάξης von psalexpolis
Συνεργάτης ΤάξηςΣυνεργάτης Τάξης
Συνεργάτης Τάξης
psalexpolis164 views
Report von gvlachos
ReportReport
Report
gvlachos151 views
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013 von pantazi
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-20133 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
pantazi1.5K views
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους von mary pap
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςΕνέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
mary pap1.3K views
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας von effangelop
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
effangelop2.7K views
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 von mary pap
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
mary pap1.3K views
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013 von pantazi
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-20135 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
pantazi1.4K views
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας... von Nikolaos Bakopoulos
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Nikolaos Bakopoulos1.1K views
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 von filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
Axiologisi i von iodinou
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
iodinou1.1K views
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών von Niki Lambropoulos PhD
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Más de Despoina Alx

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf von
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfDespoina Alx
257 views20 Folien
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx von
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxDespoina Alx
97 views10 Folien
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf von
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfDespoina Alx
102 views1 Folie
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... von
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Despoina Alx
101 views12 Folien
Παρουσίαση_Erasmus.pptx von
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxDespoina Alx
315 views11 Folien
άρθρα εφημερίδας von
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδαςDespoina Alx
58 views4 Folien

Más de Despoina Alx(20)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf von Despoina Alx
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
Despoina Alx257 views
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx von Despoina Alx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Despoina Alx97 views
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf von Despoina Alx
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Despoina Alx102 views
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... von Despoina Alx
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Despoina Alx101 views
Παρουσίαση_Erasmus.pptx von Despoina Alx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptx
Despoina Alx315 views
άρθρα εφημερίδας von Despoina Alx
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδας
Despoina Alx58 views
αφίσα για τη σχολική βία von Despoina Alx
αφίσα για τη σχολική βίααφίσα για τη σχολική βία
αφίσα για τη σχολική βία
Despoina Alx64 views
1 ιστορία, 4 ματιές von Despoina Alx
1 ιστορία, 4 ματιές1 ιστορία, 4 ματιές
1 ιστορία, 4 ματιές
Despoina Alx47 views
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη von Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx573 views
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη von Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx148 views
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη von Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx111 views
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ von Despoina Alx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
Despoina Alx643 views
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ von Despoina Alx
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Despoina Alx797 views
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014 von Despoina Alx
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Despoina Alx520 views
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014 von Despoina Alx
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
Despoina Alx1.9K views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ von Despoina Alx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
Despoina Alx6.4K views

Último

Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
47 views19 Folien
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
699 views7 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
11 views18 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 Folien
Τεστ στην Πληροφορική von
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
186 views2 Folien
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
89 views3 Folien

Último(20)

Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

  • 1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107 Σχολικό Έτος: 2022 - 2023 Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023 Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων. Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 10) Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν συνεπής και συστηματική. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
  • 2. συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 10) Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών. Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 10) Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου. Διοικητική λειτουργία Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 10) Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία. Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
  • 3. (Αξιολόγηση: 10) Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Θετικά σημεία Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων. Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας Σημεία προς βελτίωση Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο. Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
  • 4. Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες. Διοικητική λειτουργία Θετικά σημεία Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου. Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Θετικά σημεία Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ). Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων.