Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Rutabtx

631 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Rutabtx

 1. 1. 587$ 0$7(0­7,&$ 3(5 /$ &,87$7 '( 9,& $GUHoDGD DOV DOXPQHV GH EDW[LOOHUDW /D OOLVWD G¶DFWLYLWDWV G¶DTXHVWD UXWD HVWDQ DPELHQWDGHV HQ GLYHUVHV ORFDOLW]DFLRQV GH 9LF HV SRGHQ UHDOLW]DU WRWHV R QRPpV DOJXQHV L HV SRGHQ GXU D WHUPH HQ TXDOVHYRO RUGUH $QLPHXYRV UHVROHX OHV DFWLYLWDWV SURSRVDGHV L GHL[HX HO YRVWUH FRPHQWDUL DO EORF ÌQGH[ G·DFWLYLWDWV $0,16 5(2037( 6,67(0¬7, (/ 5(3$57,'25 (15,37$5 , '(6(15,37$5 )(5 '5((5$ /$ 3$3(5(5$ 02180(176 '¶$/785$ 12 $55,%$5e 0$, $ /¶(67$,Ï 6$1()(6 6(0¬)256 )/8;26 , (175(%$16
 2. 2. $0,16 5(2037( 6,67(0¬7, 6LWXHPQRV D OD [DU[D GH FDUUHUV GHOLPLWDGD SHU O¶$YLQJXGD GHOV 3DwVRV DWDODQV OD DUUHWHUD GH OD *XL[D HO 3DVVHLJ GH OD *HQHUDOLWDW L HO FDUUHU GH 0DQXHO 6HUUD L 0RUHW $TXHVWD [DU[D GH FDUUHUV WDQFD LOOHV GH FDVHV HQ OD GLUHFFLy 1RUG6XG SHU TXDWUH HQ OD GLUHFFLy (VW2HVW RQVLGHUDUHP FRP D SXQW GH SDUWLGD HO SXQW $ VLWXDW D OD FRQIOXqQFLD GHOV GRV SULPHUV FDUUHUV HVPHQWDWV $YLQJXGD GHOV 3DwVRV DWDODQV L DUUHWHUD GH OD *XL[D
 3. 3. L FRP D SXQW G¶DUULEDGD HO SXQW % RQ HV WUREHQ HOV DOWUHV GRV 3DVVHLJ GH OD *HQHUDOLWDW L FDUUHU 0DQXHO 6HUUD L 0RUHW
 4. 4. (V WUDFWD GH GHWHUPLQDU SHU TXDQWV FDPLQV GLIHUHQWV SRGHP DQDU GH $ D % VHQVH UHFXODU pV D GLU DQDQW QRPpV FDS DO 6XG L FDS D O¶(VW DYDOO L D OD GUHWD
 5. 5. 7¶DWUHYHL[HV D IHU XQD HVWLPDFLy QR pV IjFLO
 6. 6. 1 2 ( 6
 7. 7. 3HU IHU XQ UHFRPSWH FRUUHFWH GH OHV SRVVLELOLWDWV KHP GH SURFHGLU VLVWHPjWLFDPHQW RPHQFHP SHU IL[DUQRV HQ DOJXQV DVSHFWHV HOHPHQWDOV 'H TXDQWHV PDQHUHV HV SRW DQDU GHV GH $ DO SXQW 0 'H TXDQWHV PDQHUHV HV SRW DQDU GHV GH $ DO SXQW 1 )L[D¶W TXH D WRWV HOV SXQWV VLWXDWV D O¶$YLQJXGD GHOV 3DwVRV DWDODQV L DO VLWXDWV D OD FDUUHWHUD GH OD *XL[D QRPpV V¶KL SRW DUULEDU SHU XQ VRO FDPt (Q FDQYL SHU DQDU GHV GH $ DO SXQW 3 HV SRGHQ VHJXLU GXHV HVWUDWqJLHV GLIHUHQWV L H[FORHQWV V¶KL SRW DQDU SDVVDQW SHO SXQW 0 R Ep SHO SXQW 1 DOODUJDQW HQ FDGD FDV XQD HWDSD HOV FDPLQV TXH SRUWHQ ILQV D DTXHVWV SXQWV
 8. 8. eV D GLU FDGD FDPt TXH SRUWD GH $ D 0 HV SRW DOODUJDU XQD HWDSD L HV FRQYHUWHL[ HQ XQ FDPt TXH SRUWD GH $ D 3 , HO PDWHL[ HV SRW GLU GH FDGD FDPt TXH YD GH $ D 1 7HQLQW HQ FRPSWH DL[z UHFDSLWXOHP 4XDQWV FDPLQV SRUWHQ GH $ D 3 SDVVDQW SHU 0 4XDQWV FDPLQV SRUWHQ GH $ D 3 SDVVDQW SHU 1 4XDQWV FDPLQV SRUWHQ HQ WRWDO GH $ D 3 2EVHUYD TXH DL[z PDWHL[ HV SRW GLU GH TXDOVHYRO DOWUD FUXwOOD ; GH OD [DU[D TXH QR HV WUREL HQ HOV H[WUHPV GHO QRUG L GH O¶RHVW V¶KL SRW DUULEDU SDVVDQW OD FUXwOOD VLWXDGD DO QRUG G¶; R Ep SDVVDQW SHU OD FUXwOOD VLWXDGD D O¶RHVW G¶; 3HU WDQW HO QRPEUH GH FDPLQV TXH YDQ GH $ D ; pV OD VXPD GHO QRPEUH GH FDPLQV TXH SRUWHQ GHV GH $ D OD FUXwOOD VLWXDGD DO QRUG G¶; PpV HO QRPEUH GH FDPLQV TXH SRUWHQ GHV GH $ D OD FUXwOOD VLWXDGD D O¶RHVW G¶; 7HQLQW HQ FRPSWH DTXHVWD REVHUYDFLy HVFULX DO FRVWDW GH FDGD FUXwOOD HO QRPEUH GH FDPLQV D WUDYpV GHOV TXDOV V¶KL SRGULD DUULEDU GHV GH $ (O GDUUHU QRPEUH TXH HVFULJXLV VHUj OD UHVSRVWD D OD SUHJXQWD TXH HW SURSRVjYHP DO SULQFLSL GH O¶DFWLYLWDW (O QRPEUH GH PDQHUHV TXH HV SRW DQDU GH $ D % VHQVH UHFXODU pV 6L W¶KL IL[HV Ep YHXUjV LPPHGLDWDPHQW OD UHODFLy G¶DTXHVW SUREOHPD DPE HO WULDQJOH GH 7DUWDJOLD3DVFDO 4XDQ WLQJXLV EHQ FODUD DTXHVWD UHODFLy HVWDUjV HQ FRQGLFLRQV GH UHVSRQGUH OD SUHJXQWD ILQDO LPDJLQDQW OD FLXWDW GH 9LF PpV FRQFUHWDPHQW HO VHX FDVF DQWLF L O¶HL[DPSOH VLPSOLILFDQWQH OD JHRPHWULD FRP XQD [DU[D GH FDUUHUV TXH WDQFD XQHV FLQTXDQWD LOOHV GH FDVHV HQ GLUHFFLy QRUG VXG L XQHV TXDUDQWD HQ GLUHFFLy HVWRHVW GH TXDQWHV PDQHUHV HV SRW DQDU VHQVH UHFXODU GHV GH O¶H[WUHP PpV QRUGRFFLGHQWDO ILQV DO PpV VXGRULHQWDO G¶DTXHVWD SDUW GH OD FLXWDW 5HVSRQGUH DTXHVWD SUHJXQWD QRPpV DPE O DMXGD GHO WULDQJOH GH 7DUWDJOLD3DVFDO pV XQD PLFD ODERULyV $FDEDUjV DEDQV VL UHFRUGHV TXq VyQ HOV QRPEUHV FRPELQDWRULV L TXq WHQHQ D YHXUH DPE DTXHVW WULDQJOH
 9. 9. (/ 5(3$57,'25 8QD HPSUHVD GH VHUYHLV OORJD HVWXGLDQWV SHU UHSDUWLU SXEOLFLWDW E~VWLD D E~VWLD 7¶KL DSXQWHV L HO SULPHU GLD HW GRQHQ XQD ERVVD RQ KL FDEHQ ILQV D IXOOHWRQV G¶XQD ERWLJD GH GLVIUHVVHV L XQD DOWUD ERVVD RQ KL FDEHQ ILQV D LPSUHVRV LQIRUPDWLXV VREUH OD LQDXJXUDFLy G¶XQ UHVWDXUDQW QRX 8Q HVWXGL TXH KD IHW O¶HPSUHVD GH VHUYHLV GLX TXH TXDQ XQD SHUVRQD WURED PpV G¶XQ SDSHU SXEOLFLWDUL D OD E~VWLD KL SDUD PHQV DWHQFLy TXH VL QRPpV Q¶KL WURED XQ 3HU DL[z HW GLXHQ TXH QRPpV SRWV SRVDU XQ IXOOHWy R XQ LPSUqV D FDGD E~VWLD TXH WURELV 'LXHQ TXH HW SDJDUDQ FqQWLPV SHU FDGD IXOOHWy TXH UHSDUWHL[LV L FqQWLPV SHU FDGD LPSUqV G¶LQDXJXUDFLy /¶HPSUHVD GH SXEOLFLWDW SHU QR WHQLU SUREOHPHV DPE HOV VHXV FOLHQWV QR SHUPHW TXH OD GLIHUqQFLD HQWUH HO QRPEUH GH IXOOHWRQV L HO QRPEUH G¶LPSUHVRV TXH V¶HPSRUWD FDGD UHSDUWLGRU VXSHUL OHV YLQWLFLQF XQLWDWV /D ]RQD TXH W¶KDQ DVVLJQDW HV OLPLWD DOV HGLILFLV GH OD 3ODoD GHOV 0jUWLUV VL HW PRXV GH OD WHYD ]RQD QR HW SDJXHQ
 10. 10. RPSWD TXDQWHV E~VWLHV KL KD D OD ]RQD L HVWXGLD TXDQWV SDSHUV GH FDGD WLSXV W¶KDV G¶HQGXU DO UHSDUWLPHQW SHU REWHQLU XQ EHQHILFL Pj[LP
 11. 11. (1 5 , '(6(1 5 ,0$7*( '( /$ 5,37$ '( /$ $7('5$/
 12. 12. / HQFULSWDFLy pV HO SURFpV SHU WRUQDU LOÂOHJLEOH LQIRUPDFLy FRQVLGHUD LPSRUWDQW /D LQIRUPDFLy XQD YHJDGD [LIUDGD QRPpV HV SRW OOHJLU DSOLFDQW XQD FODX 3HU HQFULSWDU LQIRUPDFLy V XWLOLW]HQ FRPSOH[HV IyUPXOHV PDWHPjWLTXHV L SHU GHVHQFULSWDU V KD G XWLOLW]DU XQD FODX FRP D SDUjPHWUH SHU D DTXHVWHV IyUPXOHV (O WH[W TXH HVWj HQFULSWDW R [LIUDW V DQRPHQD FULSWRJUDPD 0pV DYDOO KL WUREDUjV XQ WH[W TXH KD HVWDW HQFULSWDW WX O¶KDXUjV GH GHV[LIUDU SHU IHUKR FDOGUj TXH HVEULQLV OD FODX 1R W¶DPRwQLV HW GRQHP XQHV TXDQWHV SLVWHV /¶HQFULSWDGRU KD GLYLGLW OHV OOHWUHV GH O¶DEHFHGDUL HQ WUHV EORFV L HOV KD DVVLJQDW HOV Q~PHURV G¶RUGUH TXH FRQVWHQ HQ OHV WDXOHV DGMXQWHV - %/2 /HV OOHWUHV TXDGUDGHV - %/2 /HV OOHWUHV VXEUDWOODGHV - %/2 /HV OOHWUHV VROHV %/2 %/2 %/2 /HV OOHWUHV IRVTXHV /HV OOHWUHV VXEUDWOODGHV /HV OOHWUHV VROHV OOHWUD 1~PHUR G¶RUGUH OOHWUD 1~PHUR G¶RUGUH OOHWUD 1~PHUR G¶RUGUH $ , 5 % - 6 . 7 d / 8 ' 0 9 ( 1 : ) 2 ; * 3 + 4 = /HV OOHWUHV GHO %/2 KDQ HVWDW HQFULSWDGHV PLWMDQoDQW XQD IyUPXOD SROLQzPLFD GH JUDX QR PpV JUDQ TXH 'LJXHPOL [ [ [ [ 6DEHP TXH HO YDORU TXH OL FRUUHVSRQ D OD $ pV HO GH pV HO GH d pV HO GH ' pV L HO G¶) pV '¶DTXHVWD PDQHUD WHQLQW HQ FRPSWH TXH OOHWUHV GLIHUHQWV VH VHSDUHQ SHO VtPERO
 13. 13. L SDUDXOHV GLIHUHQWV SHO VtPERO
 14. 14. O¶H[SUHVVLy µ$'$ )$'$¶ V¶HVFULXULD DL[t
 15. 15. 7URED OD FODX G¶HQFULSWDFLy GH OHV OOHWUHV GHO %/2 %/2 /HV OOHWUHV IRVTXHV OOHWUD 1~PHUR G¶RUGUH ODX $ % d ' ( ) * + /HV OOHWUHV GHO %/2 V¶KDQ HQFULSWDW PLWMDQoDQW OD IXQFLy GREOH L QR V¶HVFULXHQ DPE QHJUHWD VLQy VXEUDWOODGHV %/2 /HV OOHWUHV VXEUDWOODGHV OOHWUD 1~PHUR G¶RUGUH ODX , - . / 0 1 2 3 4 /HV OOHWUHV GHO %/2 V¶KDQ HQFULSWDW PLWMDQoDQW OD IXQFLy LGHQWLWDW OD FODX FRLQFLGHL[ DPE HO Q~PHUR G¶RUGUH
 16. 16. 5,372*5$0$
 17. 17. )(5 '5((5$ 3DVVDU SHO FDPS GHO 9LF pV XQD GUHFHUD SHU DQDU GH SODoD D O¶HVWDFLy $QRPHQHP D D OD GLVWjQFLD HQWUH OD SODoD PDMRU L HO FDPS GH IXWERO GHO 9LF L E D OD GLVWjQFLD HQWUH OD SODoD PDMRU L O¶HVWDFLy GH WUHQ RP TXH HO FDPS GH IXWERO pV PpV OOXQ GH SODoD TXH QR SDV O¶HVWDFLy D ! E 6L PXOWLSOLFR OHV GXHV EDQGHV GH OD GHVLJXDOWDW SHO PDWHL[ YDORU SRVLWLX OD GHVLJXDOWDW HV FRQVHUYD DL[t TXH PXOWLSOLFR SHU E L REWLQF DE ! E 3XF UHVWDU XQD PDWHL[D TXDQWLWDW GH WRWV GRV PHPEUHV GH OD GHVLJXDOWDW VHQVH WUHQFDUOD UHVWR D L DFRQVHJXHL[R DE D ! E D ([WUHF D IDFWRU FRP~ HQ HO SULPHU PHPEUH GH OD GHVLJXDOWDW L GHVFRPSRVR HO VHJRQ PHPEUH FRP D VXPD SHU GLIHUqQFLD L DUULER D DTXHVWD H[SUHVVLy D ED
 18. 18. ! ED
 19. 19. ED
 20. 20. 6LPSOLILFR SHU E±D
 21. 21. L REWLQF D !ED pV D GLU TXH VL KH G¶DQDU GH SODoD D O¶HVWDFLy HP VXUW PpV D FRPSWH TXH SULPHU IDFL XQ YLDWJH ILQV DO FDPS GH IXWERO 4Xq WH¶Q VHPEOD
 22. 22. /$ 3$3(5(5$ 6HJXU TXH YROWDQW SHU 9LF KDXUjV YLVW SDSHUHUHV FRP DTXHVWD 3RGHP GLU TXH HO VHX GLSzVLW Wp IRUPD FLOtQGULFD (W SURSRVHP G¶H[SUHVVDU DOJHEUDLFDPHQW HOV SXQWV GHO SOD TXH IRUPHQ OD VXSHUItFLH GHO GLSzVLW GH OD SDSHUHUD $ FRQWLQXDFLy HW JXLHP XQD PLFD 3UHQ XQ VLVWHPD GH UHIHUqQFLD L VLWXD¶O RQ HW VLJXL PpV ~WLO SRWVHU DPE O¶RULJHQ GH FRRUGHQDGHV DO FHQWUH GHO FHUFOH TXH IRUPD OD EDVH GH OD SDSHUHUD
 23. 23. $UD FDGD SXQW GH O¶HVSDL HV SRW UHSUHVHQWDU PLWMDQoDQW WUHV FRRUGHQDGHV [ ]
 24. 24. RPHQoD SHU OD EDVH +DXUjV GH SUHQGUH PLGHV GHO GLjPHWUH GHO FHUFOH GHVHVWLPD OD YRUD
 25. 25. RQVHOO IHV XQHV TXDQWHV PHVXUHV L SUHQ FRP D YDORU HVWLPDW OD PLWMDQD DULWPqWLFD GH WRWHV HOOHV
 26. 26. 'HWHUPLQD OHV FDUDFWHUtVWLTXHV TXH GHILQHL[HQ HOV SXQWV GH OD EDVH GH OD SDSHUHUD D
 27. 27. (V WUDFWD GHOV SXQWV G¶XQ FHUFOH DO SOD KRULW]RQWDO WRWV WHQHQ OD WHUFHUD FRRUGHQDGD LJXDO D ]HUR E
 28. 28. 7RWV HOV VHXV SXQWV HV WUREHQ D XQD GLVWjQFLD LQIHULRU D U GH O¶RULJHQ HVVHQW U OD PLGD GHO UDGL GH OD SDSHUHUD 7UDGXHL[ HOV DSDUWDWV D
 29. 29. L E
 30. 30. D OOHQJXDWJH DOJHEUDLF L REWLQGUjV XQ VLVWHPD DPE XQD HTXDFLy L XQD LQHTXDFLy $UD PLUD¶W OD VXSHUItFLH ODWHUDO 7RWV HOV SXQWV GH OD SDUHW GH OD SDSHUHUD HV WUREHQ D XQD GLVWjQFLD U GH O¶HL[ = (VFULX O¶HTXDFLy TXH UHVXOWD G¶LPSRVDU DTXHVWD FRQGLFLy /¶HTXDFLy DQWHULRU FDUDFWHULW]D WRWV HOV SXQWV G¶XQ FLOLQGUH LQILQLW PHVXUD O¶DOoDGD GH OD SDSHUHUD L DFRWD HO FLOLQGUH DQWHULRU pV D GLU HVEULQD TXLQHV ] VyQ YjOLGHV (Q UHVXP HVFULX WRWHV OHV HTXDFLRQV L LQHTXDFLRQV TXH FDUDFWHULW]HQ HO GLSzVLW GH OD SDSHUHUD RP HV WUDGXLULHQ OHV H[SUHVVLRQV DQWHULRUV VL VLWXpVVLP HOV HL[RV GH FRRUGHQDGHV GH PDQHUD TXH O¶HL[ 2= VHJXHL[L OD JHQHUDWULX GHO FLOLQGUH O¶HL[ 2 VHJXHL[L HO GLjPHWUH GH OD EDVH
 31. 31. 02180(176 '¶$/785$ 'H OD PDWHL[D PDQHUD TXH DTXHVW VHUHQR VH OHV KD HQJLQDW SHU HQFHQGUH HO IDQDO WX WH OHV KDXUjV G¶HPSHVFDU SHU PHVXUDU O¶DOoDGD GH GRV SXQWV HPEOHPjWLFV GH OD FLXWDW $L[z VL VHQVH MXJDUWH OD LQWHJULWDW ItVLFD DL[t TXH UHV GH IHU FDVWHOOV KXPDQV $7,9,7$7 352326$'$ 7URED OHV DOWXUHV GH OD [HPHQHLD GHO 6XFUH L GHO PRQXPHQW D 9HUGDJXHU ;HPHQHLD GHO 6XFUH 9HUGDJXHU 0RQXPHQW D 9HUGDJXHU 9HUGDJXHU
 32. 32. ,1',$,216 $
 33. 33. 7UREDU O¶DOWXUD GH OD [HPHQHLD GHO 6XFUH $PE XQD FDL[D GH FDUWUy XQ FDUWDEy XQD FLQWD PqWULFD XQ SDUHOO GH SHVRV L OHV PDWHPjWLTXHV KR SRGUjV IHU ROÂORFD OD FDL[D D WHUUD D FHUWD GLVWjQFLD GHO SHX GH OD [HPHQHLD L HO FDUWDEy GDPXQW OD FDL[D FRP V¶LQGLFD $,;$ $JXDQWD¶O DPE HOV SHVRV SHUTXq HV PDQWLQJXL YHUWLFDO $MXSWH GH PDQHUD TXH O¶DOoDGD GHOV WHXV XOOV FRLQFLGHL[L DPE HO SXQW RQ HV WUREHQ HO YqUWH[ GHO FDUWDEy L OD YRUD GH OD FDL[D $FRVWD R VHSDUD OD FDL[D D OD [HPHQHLD ILQV TXH OD YLVXDO TXH UHFRUUH OD KLSRWHQXVD GHO FDUWDEy WUREL OD SXQWD GH OD [HPHQHLD 0HVXUD OD GLVWjQFLD HQWUH HO SHX GH OD [HPHQHLD L HO SHX GH OD FDL[D
 34. 34. (O JUjILF VHJHQW UHSUHVHQWD OD VLWXDFLy GHVFULWD DQWHULRUPHQW REVHUYD TXH KL KD GRV WULDQJOH TXH HV WUREHQ HQ SRVLFLy GH 7DOHV $SOLFD OD VHPEODQoD GH WULDQJOHV L DFRQVHJXLUjV O¶REMHFWLX %
 35. 35. 7UREDU O¶DOWXUD GHO PRQXPHQW D 9HUGDJXHU 8WLOLW]D XQ PLUDOO FLQWD PqWULFD L OHV PDWHPjWLTXHV ROÂORFD HO PLUDOO D WHUUD HQWUH WX L HO PRQXPHQW DFRVWD¶W R DOOXQD¶W GHO PLUDOO GH PDQHUD TXH GHV GH OD WHYD SRVLFLy YHJLV OD LPDWJH GH O¶H[WUHP VXSHULRU GHO PRQXPHQW UHIOHFWLGD HQ HO PLUDOO
 36. 36. /D OOHL G¶6QHOO GH O¶zSWLFD JHRPqWULFD GLX TXH HOV DQJOHV LQFLGHQW L UHIOHFWLW HQ XQ PLUDOO SOD IRUPHQ HO PDWHL[ DQJOH DPE OD YHUWLFDO 3HU H[HPSOH 3UHQ PHVXUHV DSOLFD VHPEODQFHV L WUREDUjV OD PLGD TXH EXVTXHV
 37. 37. 12 $55,%$5e 0$, $ /¶(67$,Ï 1R HV SRW DQDU GH SODoD D O¶HVWDFLy 3HU DQDU GH OD 3ODoD D O¶HVWDFLy SULPHU KDV GH SDVVDU SHO SXQW PLJ HQWUH WRWV GRV OORFV L SHU WDQW KDV GH FREULU XQD GLVWjQFLD SRVLWLYD GLJXHPOL G 8Q FRS KDV VXSHUDW OD SULPHUD HWDSD SHU DQDU D O¶HVWDFLy KDV GH SDVVDU SHO SXQW PLJ HQWUH HO OORF RQ HW WUREHV L O¶HVWDFLy L SHU WDQW KDV GH FREULU XQD GLVWjQFLD SRVLWLYD GLJXHPOL G $TXHVW SURFpV HV UHSHWHL[ LQILQLWDPHQW SHU DQDU GH SODoD D O¶HVWDFLy KDV GH VXPDU LQILQLWV YDORUV SRVLWLXV RP V¶DUULED D O¶HVWDFLy
 38. 38. 6$1()(6 6L KL SDUHV DWHQFLy TXDQ SDVVHJLV SHU 9LF VHJXU TXH SRGUjV ORFDOLW]DU GLYHUVRV IULVRV R VDQHIHV MD TXH VyQ PROW XWLOLW]DWV HQ GHFRUDFLy L DUTXLWHFWXUD (OV IULVRV QR VyQ DOWUD FRVD TXH GLEXL[RV RUQDPHQWDOV FRQVLVWHQWV HQ OD UHSHWLFLy G¶XQ PDWHL[ PRWLX EjVLF GH FDUjFWHU JHRPqWULF R DUWtVWLF DO OODUJ G¶XQD GLUHFFLy 3RGHP FRQVLGHUDU HOV IULVRV G¶XQD OODUJDGD LQILQLWD 6L D XQ IULV DPE DTXHVWHV FDUDFWHUtVWLTXHV OL DSOLTXHP DOJXQ PRYLPHQW GHO SOD FRP DUD XQ JLU R XQD VLPHWULD pV SRVVLEOH TXH QR QRWHP FDS GLIHUqQFLD HQ HO QRX IULV REWLQJXW DOHVKRUHV HV GLX TXH HO IULV pV LQYDULDQW SHU DTXHVW PRYLPHQW (Q SULQFLSL SRGHP FRQWHPSODU WUHV PRYLPHQWV VLPHWULD UHVSHFWH D XQ HL[ YHUWLFDO VLPHWULD UHVSHFWH D XQ HL[ KRULW]RQWDO • JLU GH ž • • /HV YDULDFLRQV SRVVLEOHV TXH HV SRGHQ GRQDU VyQ OLPLWDGHV QRPpV KL KD VHW WLSXV GLIHUHQWV GH SDWURQV SHU D GLVVHQDU VDQHIHV 3RGHP FODVVLILFDU OHV VDQHIHV WDO FRP V¶LQGLFD DO TXDGUH VHJHQW e6 ,19$5,$17 3(5 81$ e6 ,19$5,$17 7e 81$ 6,0(75,$ 7,386 '( 7e 81$ 6,0(75,$ 6,0(75,$ 3(5 81 *,5 '¶(,; )5,6 '¶(,; 9(57,$/ +25,7=217$/ '¶25'5( +25,7=217$/ 6(*8,'$ '¶81 //,6$0(17 ) 12 12 12 12 ) 12 6, 12 12 ) 12 12 6, 12 ) 12 12 12 6, ) 6, 12 12 12 ) 6, 6, 6, 12 ) 6, 12 6, 12
 39. 39. $ FRQWLQXDFLy SRWV YHXUH XQ H[HPSOH GH FDGD WLSXV GH VDQHID
 40. 40. /RFDOLW]D VDQHIHV HQ HGLILFLV EDUDQHV WHUUHV GH 9LF IHVQH XQD IRWR L FODVVLILFDOHV $TXt HQ SRWV YHXUH DOJXQV H[HPSOHV FODVVLILFD¶OV
 41. 41. 'HWDOO G¶XQD EDUDQD ODXVWUH GH OD FDWHGUDO 5HL[DW HQ XQD ILQHVWUD 'HWDOO RUQDPHQWDO FDPSDQD FDWHGUDO 3ODIy DQWLFV SDWURQV GH 9LF 3ODoD 0DMRU
 42. 42. 6(0¬)256 )/8;26 , (175(%$16 (Q DTXHVW HVWXGL FRQVLGHUDUHP HO IOX[ GH YLDQDQWV TXH SXMDQW OD 5RQGD GH )UDQFHVF DPSURGRQ GHV GH OD 3ODoD GHO 0LOÂOHQDUL SHU OD YRUHUD GH OD EDQGD GUHWD KDQ GH WUDYHVVDU HO FDUUHU GHO 3DUH ROO L HO FDUUHU GH 0DQOOHX $QRPHQDUHP DTXHVW IOX[ pV D GLU UHSUHVHQWD HO QRPEUH GH SHUVRQHV TXH SDVVD GXUDQW XQD XQLWDW GH WHPSV SHU XQ SXQW TXDOVHYRO G¶DTXHVW UHFRUUHJXW HQWUDUHP OD QRVWUD DWHQFLy HQ HOV GRV VHPjIRUV TXH FRQWUROHQ HO SDV GH YLDQDQWV HQ DTXHVWV FUXwOOHV (QFDUD TXH DL[z QR VLJXL GHO WRW FHUW HQV LPDJLQDUHP TXH IXQFLRQHQ SHUPDQHQWPHQW HQ FLFOHV LQYDULDEOHV DPE LQWHUYDOV GH ³YHUG´ L ³YHUPHOO´ GH GXUDGD FRQVWDQW RPHQFHP SHO GHO FDUUHU GHO 3DUH ROO $QRPHQDUHP W HO WHPSV TXH DTXHVW VHPjIRU HV PDQWp HQ O¶HVWDW ³YHUPHOO´ SURKLELQW HO SDV GH YLDQDQWV
 43. 43. L W¶ HO WHPSV TXH HV PDQWp HQ ³YHUG´ SHUPHWHQWOR
 44. 44. (O QRPEUH 7 W W¶ pV HO SHUtRGH GHO VHPjIRU OD GXUDGD G¶XQ FLFOH VHQFHU 3UHQHQW O¶RULJHQ GH WHPSV HQ HO PRPHQW TXH HO VHPjIRU SDVVD D O¶HVWDW ³YHUPHOO´ UHVXOWD TXH QR HV SRW WUDYHVVDU GXUDQW O¶LQWHUYDO W
 45. 45. GH GXUDGD W PHQWUH TXH Vt HV SRW WUDYHVVDU GXUDQW O¶LQWHUYDO W 7
 46. 46. GH GXUDGD W¶ 7 ± W RPHQoD SHU DQDU D FURQRPHWUDU HO VHPjIRU SHU GHWHUPLQDU HOV YDORUV GH W L W¶ 6L HVWjV WHFQROzJLFDPHQW EHQ SURYHwW FDOFXODGRUD SRUWjWLO L3DG
 47. 47. SUHQ GLYHUVHV PHVXUHV GH FDGD LQWHUYDO L FDOFXOD¶Q OD GXUDGD PLWMDQD RP TXH VXSRVHP TXH HO IOX[ pV FRQVWDQW HVWHP SDUODQW GHO IOX[ PLWMj HQ LQWHUYDOV GH WHPSV PROW PpV OODUJV SHUz PRRRROW PpV OODUJV TXH HO FLFOH GHO VHPjIRU
 48. 48. HO QRPEUH GH SHUVRQHV TXH DUULEHQ DO VHPjIRU HQ XQ FHUW LQWHUYDO GH WHPSV pV SURSRUFLRQDO D OD GXUDGD W GH O¶LQWHUYDO Q Â W 6HJRQV DL[z L WHQLQW HQ FRPSWH TXH HO YDORU GH HQV pV HQFDUD GHVFRQHJXW L SHU WDQW O KDXUHP GH GHL[DU LQGLFDW HQ OHV H[SUHVVLRQV
 49. 49. TXLQ pV HO QRPEUH Q GH SHUVRQHV DUULEHQ DO VHPjIRU GXUDQW O¶HVWRQD TXH DTXHVW HVWj YHUPHOO L SHU WDQW V¶KDQ G¶HVSHUDU SRF R PROW SHU WUDYHVVDU , HO QRPEUH Q GH SHUVRQHV DUULEHQ DO VHPjIRU GXUDQW O¶HVWRQD TXH DTXHVW HVWj YHUG L QR V¶KDQ G¶HVSHUDU JHQV 4XLQ pV HO QRPEUH 1 GH SHUVRQHV TXH DUULEHQ DO VHPjIRU GXUDQW XQ FLFOH VHQFHU /D SUREDELOLWDW TXH XQD SHUVRQD HQ DUULEDU DO VHPjIRU V¶KDJL G¶HVSHUDU SHU WUDYHVVDU pV LJXDO D OD IUDFFLy TXH UHSUHVHQWHQ OHV SHUVRQHV TXH V¶KDQ G¶HVSHUDU UHVSHFWH DO WRWDO GH SHUVRQHV TXH DUULEHQ DO VHPjIRU R VLJXL HO TXRFLHQW G¶DTXHVW GRV YDORUV 3HU IHU HO FjOFXO Q¶KL KD SURX DPE FRQVLGHUDU XQ FLFOH VHQFHU MD TXH VL FRQVLGHUpVVLP N FLFOHV HOV GRV YDORUV DQWHULRUV HV PXOWLSOLFDULHQ WRWV GRV SHU N L HO VHX TXRFLHQW GRQDULD HO PDWHL[ 8Q PRPHQW GH UHIOH[Ly HW IDUj YHXUH TXH HQ FRQGLFLRQV GH IOX[ FRQVWDQW WDO FRP VXSRVHP QRVDOWUHV DTXHVW UHVXOWDW pV LQGHSHQGHQW GH L HV SRW GHWHUPLQDU QRPpV FRQHL[HQW HOV YDORUV GH W L W¶ 4XLQD pV GRQFV OD SUREDELOLWDW TXH XQD SHUVRQD TXDOVHYRO V¶KDJL G¶HVSHUDU SHU WUDYHVVDU HQ DUULEDU DO VHPjIRU 4XLQD pV OD SUREDELOLWDW TXH QR V¶KDJL G¶HVSHUDU
 50. 50. JHQV 4XLQD UHODFLy KL KD HQWUH DTXHVWV GRV HVGHYHQLPHQW L HQWUH HOV YDORUV GH OHV VHYHV UHVSHFWLYHV SUREDELOLWDWV
 51. 51. (Q DTXHVWD PDWHL[ OtQLD TXLQD pV OD SUREDELOLWDW G¶KDYHUVH G¶HVSHUDU DOPHQV FLQF VHJRQV R VLJXL DUULEDU DO VHPjIRU DOPHQV FLQF VHJRQV DEDQV TXH HV SRVL YHUG
 52. 52. , OD SUREDELOLWDW G¶KDYHUVH G¶HVSHUDU FRP D Pj[LP GHX VHJRQV DOFXOD DUD DTXHVWHV PDWHL[HV SUREDELOLWDWV SHU DO VHPjIRU GH OD FUXwOOD DPE HO FDUUHU GH 0DQOOHX FRPSWH KDV GH FRPHQoDU SHU FyUUHU D FURQRPHWUDUOR
 53. 53. 3HQVD XQ PRPHQW REVHUYD L H[SOLFD TXH HO SULQFLSDO HIHFWH GHO FLFOH GHO VHPjIRU GH OD FUXwOOD GHO FDUUHU GHO 3DUH ROO pV LQWURGXLU ³RQDGHV´ HQ HO IOX[ GH YLDQDQWV HO TXDO PDOJUDW TXH O¶KHP VXSRVDW FRQVWDQW D O¶HQWUDGD GHO VHPjIRU D OD VRUWLGD MD QR KR VHUj 6L DTXHVW IOX[ GH VRUWLGD DUULEpV VHQVH FDQYLV D O¶HQWUDGD GHO VHPjIRU GHO FDUUHU GH 0DQOOHX QR HV SRGULHQ IHU OHV VXSRVLFLRQV TXH KHP IHW PpV DPXQW L HOV FjOFXOV GH SUREDELOLWDWV TXH KHP IHW SHU DTXHVW VHJRQ VHPjIRU QR VHULHQ YjOLGV $IRUWXQDGDPHQW OHV SHUVRQHV TXH IRUPHQ DTXHVW IOX[ HV GHVSODFHQ D YHORFLWDWV SURX GLIHUHQWV OHV XQHV GH OHV DOWUHV HO WUDP GH FDUUHU HQWUH HOV GRV VHPjIRUV pV SURX OODUJ L KL KD SURX ERWLJXHV L GHVSDW[RV RQ HQWUHWHQLUVH FRP SHUTXq SXJXHP FUHXUH TXH OHV ³RQDGHV´ JHQHUDGHV SHO SULPHU VHPjIRU V¶HVERUUHQ FRPSOHWDPHQW SHO FDPt L D O¶HQWUDGD GHO VHJRQ VHPjIRU HV WRUQHQ D FRPSOLU UDRQDEOHPHQW OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV TXH KHP VXSRVDW SHU DO SULPHU 'RQDUHP GRQFV SHU ERQHV OHV SUREDELOLWDWV TXH KHP FDOFXODW 'HVLJQDUHP SHU ( ( ( L ( UHVSHFWLYDPHQW HOV HVGHYHQLPHQWV ³KDYHUVH G HVSHUDU SHU WUDYHVVDU HO VHPjIRU GHO FDUUHU GHO 3DUH ROO´ ³QR KDYHUVH G HVSHUDU SHU WUDYHVVDU HO VHPjIRU GHO FDUUHU GHO 3DUH ROO´ ³KDYHUVH G HVSHUDU SHU WUDYHVVDU HO VHPjIRU GHO FDUUHU GH 0DQOOHX´ L ³QR KDYHUVH G HVSHUDU SHU WUDYHVVDU HO VHPjIRU GHO FDUUHU GH 0DQOOHX´ 7HQLQW HQ FRPSWH OD VXSRVDGD LQGHSHQGqQFLD TXH KHP DUJXPHQWDW HQ HO SDUjJUDI DQWHULRU L DPE O DMXGD G XQ GLDJUDPD G DUEUH FDOFXOD OHV SUREDELOLWDWV GHOV HVGHYHQLPHQWV VHJHQWV ( ∩ ( ( ∩ ( ( ∩ ( L ( ∩ ( 3HU DFDEDU MD TXH VHPSUH DQHP WRWV DPE SUHVVHV TXLQD pV OD SUREDELOLWDW TXH HQ SXMDU OD 5RQGD GH )UDQFHVF DPSURGRQ SHU OD YRUHUD GH OD GUHWD YHQLQW GHV GH OD 3ODoD GHO 0LOÂOHQDUL QR HQV KDJXHP G HVSHUDU SHU WUDYHVVDU FDS GHOV GRV VHPjIRUV TXH KHP HVWXGLDW

×