Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
การทาศัลยกรรมเพื่อใส่ฟันเทียม   การทาศัลยกรรมตกแต่งสันเหงือกให้เหมาะสมแก่การใส่ฟันเทียมเปนสิ่งจาเปน เพื่อให้      ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Poster preprosthetic surgery

1.351 Aufrufe

Veröffentlicht am

จัดทำโดย นักศึกษาทันตแพทย์ รัตติยา หทัยเดชะดุษฎี, นักศึกษาทันตแพทย์ เกศกาญจน์ ภิญโญ
นักศึกษาทันตแพทย์ สุปัญญา นัยวิกุล , นักศึกษาทันตแพทย์ สลิลภร เหล่าชูวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สิริพร ตั้งศรีสกุล

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี

Veröffentlicht in: Bildung, Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Poster preprosthetic surgery

 1. 1. การทาศัลยกรรมเพื่อใส่ฟันเทียม การทาศัลยกรรมตกแต่งสันเหงือกให้เหมาะสมแก่การใส่ฟันเทียมเปนสิ่งจาเปน เพื่อให้ ็ ็ผูปวยสามารถใส่ฟันเทียมได้โดยไม่มีอาการเจ็บ สามารถใช้บดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ้่ การตัดกระดูกงอกบริเวณเพดานปากและขากรรไกรล่างด้านลิน ้ซึ่งสันเหงือกที่ดีไม่ควรมีปมกระด ูกแหลมหรือปุมกระด ูกที่ยื่นออกมาด้านข้าง รวมถึงไม่มี ุ่ ่เนื้อยึดหรือส่วนของกล้ามเนื้อมาเกาะอยูบริเวณขอบของฟันเทียม โดยสิ่งเหล่านี้สามารถ ่ กระด ูกงอก มักเกิดจากกรรมพันธ์ ุ โตช้า อาจเปนก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อนติดกัน ็แก้ไขได้โดยการทาศัลยกรรม มักเกิดบริเวณกลางเพดานปากและด้านลิ้นของขากรรไกรล่าง ข้อบ่งชี้ ๑. มีขนาดใหญ่มากจนพูดไม่ชด ั การตัดเนือยึดริมฝี ปาก ้ ๒. เศษอาหารติดง่ายและทาความสะอาดยาก ๓. กลืนลาบาก ข้อบ่งชี้ ๔. ขัดขวางการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้• เนื้อยึดริมฝปากมีขนาดใหญ่หรือเกาะสูง ขัดขวางต่อการใส่ฟันเทียม ี ๕. เยื่อบ ุเปนแผลง่ายและมักหายยากเนื่องจากมีหลอดเลือดเลี้ยงน้อย ็• เนื้อยึดริมฝปากขัดขวางการเคลื่อนไหวริมฝปากและลิ้น ทาให้พดไม่ชด ี ี ู ั• มีช่องว่างระหว่างฟันหน้า เนื่องจากมีการเกาะสูงของเนื้อยึดริมฝปาก ี วิธีการตัดกระด ูก• เนื้อยึดริมฝปากเกาะสูงมายังสันเหงือกยึด ทาให้เกิดการทาลายอวัยวะปริทนต์ ี ั ๑. ส่วนใหญ่มกฉีดยาชาเฉพาะที่และทาการตัดในคลินิกทันตกรรม ั แต่มีบางกรณีที่ตดภายใต้ยาสลบ ั ๒. ทาการเปดแผ่นเยื่อบ ุ ( ภาพที่ ๗,๘ ) ิ ๓. ทาการตัดกระด ูกโดยใช้หวกรอ หรือสิ่วทางทันตกรรม ั ๔. เย็บปดแผ่นเยือบ ุ ( ภาพที่ ๙ ) ิ ่ ๕. ทันตแพทย์อาจให้ใส่เครื่องมือปดแผล และมาตัดไหมหลังจากเย็บไปประมาณ ๗-๑๐ วัน ิ ๖. แผ่นเยื่อบ ุจะเชื่อมกันภายใน ๗-๑๐ วัน (ภาพที่ ๑๐)และจะค่อยๆหายเปนปกติ ( ภาพที่ ๑๑) ็วิธีการทา ภาพที่ ๗ ภาพที่ ๙ ภาพที่ ๑๐ ฉีดยาชาและใช้กรรไกรหรือมีดตัดบริเวณเนื้อยึด (ดังภาพที่ ๑ และ ๒) จากนันจึงเย็บ ้ ( ดังภาพที่ ๓ ) และใช้ผาก๊อซม้วนเปนแท่งสอดไว้ ๑-๒ ชัวโมง ( ดังภาพที่ ๔ ) ้ ็ ่ ภาพที่ ๘ ภาพที่ ๑๑ ภาพที่ ๑ ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๓ ภาพที่ ๔ หลังทาการรักษา ๑ สัปดาห์ทนตแพทย์จะนัดให้มาตัดไหมและประมาณ ๒ สัปดาห์ ั การดูแลภายหลังการผ่าตัดสาหรับผูปวยที่ได้รบ ้่ ัแผลจะสามารถหายเองได้ตามปกติ การทาศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก ๑. กัดผ้าให้แน่นในบริเวณที่ทา ๑ ชัวโมง หากยังมีเลือดออกมาอีกให้กดผ้าใหม่ต่ออีก ๒ ่ ั ชัวโมง ่ การตกแต่งกระดูกสันเหงือก ๒. กลืนน้าลายให้แห้ง อย่าบ้วนน้าหรือน้าลายระหว่างที่กดผ้าอยู่ ั ๓. หลังทาการผ่าตัดผูป่วยจะมีความรูสึกชาหรือหนา บริเวณแก้ม ลิ้นและริมฝปาก ต้อง ้ ้ ี การตกแต่งกระด ูกสันเหงือกเปนการทาให้กระด ูกสันเหงือกมีรปร่างเหมาะสมที่จะ ็ ู ระวังไม่กด เกา หรือหยิกบริเวณที่ชา มิฉะนันจะเกิดแผลขึ้นภายหลัง ั ้เปนฐานรองฟันเทียมเพื่อลดความเจ็บปวดต่าง ๆ ในการใส่ฟัน อาจทาทันทีหลังการถอน ็ ๔. ห้ามอมน้าแข็ง บ้วนน้าหรือน้ายาใดๆ ในวันแรก วันต่อไปใช้น้าเกลือ (เกลือแกง ๑ ช้อนชาฟันหรือทาการผ่าตัดแก้ไขภายหลังก็ได้ ผสมน้า ๑ แก้ว) อมและกลัวปากเบาๆ นาน ๑ นาที แล้วบ้วนหลังรับประทานอาหาร ้ ๕. แปรงฟันทาความสะอาดตามปกติ และควรแปรงหลังจากเลือดหย ุดแล้ว แปรงได้จนถึงวิธีการทา บริเวณไหมที่เย็บ ถ้าแปรงแผลแล้วเลือดออกเล็กน้อย เลือดจะหย ุดได้เอง๑. ฉีดยาชาแล้วเปดแผ่นเหงือกออก ิ ๖. รับประทานยาตามแพทย์และเภสัชกรสังให้ครบ ่๒. ใช้คีมขลิบกระด ูกที่ยื่นออกมา แล้วตะไบแต่งกระด ูกให้เรียบ ๗. ห้ามเอานิ้วมือ ไม้จ้ ิมฟัน แคะ เขี่ยบริเวณแผลและห้ามด ูดแผลเล่น๓. ใช้น้าเกลือล้างเศษกระด ูกออกให้หมด ๘. ทางานประจาวันได้ แต่อย่าออกกาลังกายเกินควร๔. นาแผ่นเหงือกกลับคืนที่เดิม โดยเย็บแผ่นเหงือกเข้าหากัน ๙. งดดื่มส ุรา บ ุหรี่ อาหารรสจัด ภายหลังการผ่าตัด ๑๐. ให้กลับมาตัดไหมหลังเย็บ ๗ วันหรือตามที่ทนตแพทย์นดหมาย ั ั ๑๑. หากมีการบวมให้ใช้ผาห่อถ ุงเจลหรือขวดน้าเย็นประคบนอกปากบริเวณที่ผานาน ๒๐ ้ ่ นาที หลังจากวันแรกแล้วให้เปลี่ยนเปนประคบบริเวณเดิมด้วยผ้าช ุบน้าอนหรือกระเปา ็ ุ่ ๋ น้าอนจนกว่าจะรูสึกปกติ ุ่ ้ ๑๒.การใส่เครื่องมือปดแผล ิ ในกรณีที่ตดปุมกระด ูกเพดานบนหรือปุมกระด ูกใต้ล้ น ั ่ ่ ิ ที่มีขนาดใหญ่ใส่เครื่องมือปดแผลเปนเวลา ๒๔-๗๒ ชัวโมง ิ ็ ่ ภาพที่ ๕ แสดงกระด ูกเบ้าฟันที่มีสวนยื่นที่ไม่ตองการ การกรอลดส่วนยื่นทาได้ ่ ้ หลังผ่าตัดเพื่อช่วยห้ามเลือด ปองกันการเกิดก้อนลิ่มเลือดคัง ้ ่ และหลังจากกรอตัดกระด ูกแล้วยังมีความกว้างของสันเหงือกเพียงพอ อยูใต้เยื่อเมือก และใส่ต่ออีกเปนระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน ่ ็ เพื่อปองกันการระคายเคืองบริเวณแผลผ่าตัดที่เกิดในระหว่าง ้ การรับประทานอาหาร หรือทาความสะอาดช่องปาก จัดทาโดย นักศึกษาทันตแพทย์ รัตติยา หทัยเดชะด ุษฎี, นักศึกษาทันตแพทย์ เกศกาญจน์ ภิญโญ นักศึกษาทันตแพทย์ ส ุปัญญา นัยวิก ุล , นักศึกษาทันตแพทย์ สลิลภร เหล่าชูวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์ทนตแพทย์หญิง สิรพร ตังศรีสก ุล ั ิ ้ ภาพที่ ๖ ซ้าย: แสดงกระด ูกเบ้าฟันที่มีสวนยื่นที่ไม่ตองการ ่ ้ กลาง: แสดงขันตอนการผ่าตัด ขวา: แสดงแผลที่หายดีแล้ว ้ กลมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ุ่ จังหวัดส ุพรรณบ ุรี

×