การทาศัลยกรรมเพื่อใส่ฟันเทียม   การทาศัลยกรรมตกแต่งสันเหงือกให้เหมาะสมแก่การใส่ฟันเทียมเปนสิ่งจาเปน เพื่อให้      ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Poster preprosthetic surgery

1.316 Aufrufe

Veröffentlicht am

จัดทำโดย นักศึกษาทันตแพทย์ รัตติยา หทัยเดชะดุษฎี, นักศึกษาทันตแพทย์ เกศกาญจน์ ภิญโญ
นักศึกษาทันตแพทย์ สุปัญญา นัยวิกุล , นักศึกษาทันตแพทย์ สลิลภร เหล่าชูวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สิริพร ตั้งศรีสกุล

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี

Veröffentlicht in: Bildung, Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Poster preprosthetic surgery

 1. 1. การทาศัลยกรรมเพื่อใส่ฟันเทียม การทาศัลยกรรมตกแต่งสันเหงือกให้เหมาะสมแก่การใส่ฟันเทียมเปนสิ่งจาเปน เพื่อให้ ็ ็ผูปวยสามารถใส่ฟันเทียมได้โดยไม่มีอาการเจ็บ สามารถใช้บดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ้่ การตัดกระดูกงอกบริเวณเพดานปากและขากรรไกรล่างด้านลิน ้ซึ่งสันเหงือกที่ดีไม่ควรมีปมกระด ูกแหลมหรือปุมกระด ูกที่ยื่นออกมาด้านข้าง รวมถึงไม่มี ุ่ ่เนื้อยึดหรือส่วนของกล้ามเนื้อมาเกาะอยูบริเวณขอบของฟันเทียม โดยสิ่งเหล่านี้สามารถ ่ กระด ูกงอก มักเกิดจากกรรมพันธ์ ุ โตช้า อาจเปนก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อนติดกัน ็แก้ไขได้โดยการทาศัลยกรรม มักเกิดบริเวณกลางเพดานปากและด้านลิ้นของขากรรไกรล่าง ข้อบ่งชี้ ๑. มีขนาดใหญ่มากจนพูดไม่ชด ั การตัดเนือยึดริมฝี ปาก ้ ๒. เศษอาหารติดง่ายและทาความสะอาดยาก ๓. กลืนลาบาก ข้อบ่งชี้ ๔. ขัดขวางการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้• เนื้อยึดริมฝปากมีขนาดใหญ่หรือเกาะสูง ขัดขวางต่อการใส่ฟันเทียม ี ๕. เยื่อบ ุเปนแผลง่ายและมักหายยากเนื่องจากมีหลอดเลือดเลี้ยงน้อย ็• เนื้อยึดริมฝปากขัดขวางการเคลื่อนไหวริมฝปากและลิ้น ทาให้พดไม่ชด ี ี ู ั• มีช่องว่างระหว่างฟันหน้า เนื่องจากมีการเกาะสูงของเนื้อยึดริมฝปาก ี วิธีการตัดกระด ูก• เนื้อยึดริมฝปากเกาะสูงมายังสันเหงือกยึด ทาให้เกิดการทาลายอวัยวะปริทนต์ ี ั ๑. ส่วนใหญ่มกฉีดยาชาเฉพาะที่และทาการตัดในคลินิกทันตกรรม ั แต่มีบางกรณีที่ตดภายใต้ยาสลบ ั ๒. ทาการเปดแผ่นเยื่อบ ุ ( ภาพที่ ๗,๘ ) ิ ๓. ทาการตัดกระด ูกโดยใช้หวกรอ หรือสิ่วทางทันตกรรม ั ๔. เย็บปดแผ่นเยือบ ุ ( ภาพที่ ๙ ) ิ ่ ๕. ทันตแพทย์อาจให้ใส่เครื่องมือปดแผล และมาตัดไหมหลังจากเย็บไปประมาณ ๗-๑๐ วัน ิ ๖. แผ่นเยื่อบ ุจะเชื่อมกันภายใน ๗-๑๐ วัน (ภาพที่ ๑๐)และจะค่อยๆหายเปนปกติ ( ภาพที่ ๑๑) ็วิธีการทา ภาพที่ ๗ ภาพที่ ๙ ภาพที่ ๑๐ ฉีดยาชาและใช้กรรไกรหรือมีดตัดบริเวณเนื้อยึด (ดังภาพที่ ๑ และ ๒) จากนันจึงเย็บ ้ ( ดังภาพที่ ๓ ) และใช้ผาก๊อซม้วนเปนแท่งสอดไว้ ๑-๒ ชัวโมง ( ดังภาพที่ ๔ ) ้ ็ ่ ภาพที่ ๘ ภาพที่ ๑๑ ภาพที่ ๑ ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๓ ภาพที่ ๔ หลังทาการรักษา ๑ สัปดาห์ทนตแพทย์จะนัดให้มาตัดไหมและประมาณ ๒ สัปดาห์ ั การดูแลภายหลังการผ่าตัดสาหรับผูปวยที่ได้รบ ้่ ัแผลจะสามารถหายเองได้ตามปกติ การทาศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก ๑. กัดผ้าให้แน่นในบริเวณที่ทา ๑ ชัวโมง หากยังมีเลือดออกมาอีกให้กดผ้าใหม่ต่ออีก ๒ ่ ั ชัวโมง ่ การตกแต่งกระดูกสันเหงือก ๒. กลืนน้าลายให้แห้ง อย่าบ้วนน้าหรือน้าลายระหว่างที่กดผ้าอยู่ ั ๓. หลังทาการผ่าตัดผูป่วยจะมีความรูสึกชาหรือหนา บริเวณแก้ม ลิ้นและริมฝปาก ต้อง ้ ้ ี การตกแต่งกระด ูกสันเหงือกเปนการทาให้กระด ูกสันเหงือกมีรปร่างเหมาะสมที่จะ ็ ู ระวังไม่กด เกา หรือหยิกบริเวณที่ชา มิฉะนันจะเกิดแผลขึ้นภายหลัง ั ้เปนฐานรองฟันเทียมเพื่อลดความเจ็บปวดต่าง ๆ ในการใส่ฟัน อาจทาทันทีหลังการถอน ็ ๔. ห้ามอมน้าแข็ง บ้วนน้าหรือน้ายาใดๆ ในวันแรก วันต่อไปใช้น้าเกลือ (เกลือแกง ๑ ช้อนชาฟันหรือทาการผ่าตัดแก้ไขภายหลังก็ได้ ผสมน้า ๑ แก้ว) อมและกลัวปากเบาๆ นาน ๑ นาที แล้วบ้วนหลังรับประทานอาหาร ้ ๕. แปรงฟันทาความสะอาดตามปกติ และควรแปรงหลังจากเลือดหย ุดแล้ว แปรงได้จนถึงวิธีการทา บริเวณไหมที่เย็บ ถ้าแปรงแผลแล้วเลือดออกเล็กน้อย เลือดจะหย ุดได้เอง๑. ฉีดยาชาแล้วเปดแผ่นเหงือกออก ิ ๖. รับประทานยาตามแพทย์และเภสัชกรสังให้ครบ ่๒. ใช้คีมขลิบกระด ูกที่ยื่นออกมา แล้วตะไบแต่งกระด ูกให้เรียบ ๗. ห้ามเอานิ้วมือ ไม้จ้ ิมฟัน แคะ เขี่ยบริเวณแผลและห้ามด ูดแผลเล่น๓. ใช้น้าเกลือล้างเศษกระด ูกออกให้หมด ๘. ทางานประจาวันได้ แต่อย่าออกกาลังกายเกินควร๔. นาแผ่นเหงือกกลับคืนที่เดิม โดยเย็บแผ่นเหงือกเข้าหากัน ๙. งดดื่มส ุรา บ ุหรี่ อาหารรสจัด ภายหลังการผ่าตัด ๑๐. ให้กลับมาตัดไหมหลังเย็บ ๗ วันหรือตามที่ทนตแพทย์นดหมาย ั ั ๑๑. หากมีการบวมให้ใช้ผาห่อถ ุงเจลหรือขวดน้าเย็นประคบนอกปากบริเวณที่ผานาน ๒๐ ้ ่ นาที หลังจากวันแรกแล้วให้เปลี่ยนเปนประคบบริเวณเดิมด้วยผ้าช ุบน้าอนหรือกระเปา ็ ุ่ ๋ น้าอนจนกว่าจะรูสึกปกติ ุ่ ้ ๑๒.การใส่เครื่องมือปดแผล ิ ในกรณีที่ตดปุมกระด ูกเพดานบนหรือปุมกระด ูกใต้ล้ น ั ่ ่ ิ ที่มีขนาดใหญ่ใส่เครื่องมือปดแผลเปนเวลา ๒๔-๗๒ ชัวโมง ิ ็ ่ ภาพที่ ๕ แสดงกระด ูกเบ้าฟันที่มีสวนยื่นที่ไม่ตองการ การกรอลดส่วนยื่นทาได้ ่ ้ หลังผ่าตัดเพื่อช่วยห้ามเลือด ปองกันการเกิดก้อนลิ่มเลือดคัง ้ ่ และหลังจากกรอตัดกระด ูกแล้วยังมีความกว้างของสันเหงือกเพียงพอ อยูใต้เยื่อเมือก และใส่ต่ออีกเปนระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน ่ ็ เพื่อปองกันการระคายเคืองบริเวณแผลผ่าตัดที่เกิดในระหว่าง ้ การรับประทานอาหาร หรือทาความสะอาดช่องปาก จัดทาโดย นักศึกษาทันตแพทย์ รัตติยา หทัยเดชะด ุษฎี, นักศึกษาทันตแพทย์ เกศกาญจน์ ภิญโญ นักศึกษาทันตแพทย์ ส ุปัญญา นัยวิก ุล , นักศึกษาทันตแพทย์ สลิลภร เหล่าชูวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรีกษา อาจารย์ทนตแพทย์หญิง สิรพร ตังศรีสก ุล ั ิ ้ ภาพที่ ๖ ซ้าย: แสดงกระด ูกเบ้าฟันที่มีสวนยื่นที่ไม่ตองการ ่ ้ กลาง: แสดงขันตอนการผ่าตัด ขวา: แสดงแผลที่หายดีแล้ว ้ กลมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ุ่ จังหวัดส ุพรรณบ ุรี

×