Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SDP:n seurakuntavaaliohjelma

2.652 Aufrufe

Veröffentlicht am

SDP:n seurakuntavaaliohjelma 2014.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Login to see the comments

SDP:n seurakuntavaaliohjelma

 1. 1. Tule mukaan rakentamaan yhteisvastuun kirkkoa! SDP:n seurakunta- vaaliohjelma 2014
 2. 2. 2 Uskohyväntekemiseeniskulauseen alla evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet ja kirkkovaltuuston jäsenet valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi syksyllä 2014. Kirkon jäsen on 16-vuotiaana äänioikeutettu ja 18-vuotiaana vaalikelpoinen ehdokkaaksi siinä seurakunnassa, jossa hän asuu. Sosialidemokraatit haluavat kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniään mukaan kirkon toimintaan ja vaikuttamaan sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Nyt valittavat luottamushenkilöt ovat maallikkoäänioikeutettuja seuraavissa hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousedustajavaalissa, joten paikallisilla valinnoilla vaikutetaan välillisesti myös koko kirkon linjaan ja uudistumiseen. Sosialidemokraattisetehdokkaattoimivatkirkossasenpuolesta,että - kukaan ei jää yksin - heikoimmista huolehditaan - kaikki ovat kutsuttuja yhdenvertaisina seurakuntalaisina Tule mukaan rakentamaan yhteisvastuun kirkkoa!
 3. 3. ME SOSIALIDEMOKRAATIT AJATTELEMME KIRKON ARVOTEHTÄVÄSTÄ SIVU 4 KIRKON TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTIVALTIOSSA SIVU 5 KIRKON KANSAINVÄLISESTÄ TEHTÄVÄSTÄ SIVU 5 KIRKON KULTTUURITEHTÄVÄSTÄ SIVU 6 SEURAKUNTIEN VIESTINNÄSTÄ SIVU 6 SEURAKUNNAN JA KUNNAN YHTEISTYÖSTÄ SIVU 7 KIRKON KERHOTOIMINNASTA SIVU 7 MAAHANMUUTOSTA SIVU 8 VASTUUSTA LUOMAKUNNASTA SIVU 8 TYÖELÄMÄSTÄ SIVU 9 KIRKON HALLINNOSTA SIVU 10 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 5. 6. 7. 11.
 4. 4. KIRKON ARVOTEHTÄVÄSTÄ 1”SUOMEN EVANKELIS- LUTERILAINEN KIRKKO ON KANSANKIRKKO, JONKA KESKEINEN TEHTÄVÄ ON HENGELLINEN TEHTÄVÄ.” Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kansankirkko, jonka keskeinen tehtävä on hengellinen tehtävä. Siinä työssä jumalanpalvelusten, julistus- ja kasvatustyön rinnalla merkittävä ase- ma on myös kirkollisilla toimituksilla: kasteella ja konfirmaatiolla. Kirkko auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä niissä elämänpiireissä, joissa he luonnostaan ovat. Kirkon oma keskei- nen arvo, jonka se tuo yhä kovenevan kilpailun maailmaan, on armo. Sen vastaanottamisesta nousee sekä toisten että myös itsensä armahtaminen. Yhteiskunnan kannalta ei ole yhdentekevää, millaista pelastusta sen kansalaisille tarjotaan ja millaista he etsivät. Me torjumme uskonnon käyttämisen ihmisten alistamiseen, hallitsemiseen ja taloudelliseen hyväksikäyttöön. Meille kirkko on armon ja sovituksen sekä keskinäisen solidaarisuu- den, suvaitsevuuden ja kunnioituksen edistäjä. 4
 5. 5. 2Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa heikoista huolehtiminen on ensi sijassa julkisen vallan velvollisuus. Kirkon diakonialle on taattava mahdollisuudet huolehtia niistä, joita yhteiskunnan turvaverkot eivät kulloisessakin tilanteessa tavoita. Seurakuntien käytännön apu auttaa monia kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Yksinäisyys ja juurettomuus ovat kipeitä asioita. Surun ja vastoinkäymisten kohdatessa ketään lohdutusta kaipaavaa ei jätetä yksin. 5 KIRKON TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTIVALTIOSSA Jokaisen seurakunnan tulee toteuttaa kansainvälistä tehtäväänsä evankeliumia levittämällä, tasavertaisia mahdollisuuksia edistämällä ja rauhaa rakentamalla. 3 KIRKON KANSAINVÄLISESTÄ TEHTÄVÄSTÄ
 6. 6. KIRKON KULTTUURITEHTÄVÄSTÄ 4Seurakunnat ovat tärkeitä kulttuurivaikuttajia alueellaan. Ilman nii- den panosta suomalainen kulttuurielämä on paljon köyhempi. Val- tiovallan tulee huolehtia siitä, että seurakunnilla on riittävät resurssit lainsäädännön niiltä edellyttämien kulttuuritehtävien hoitamiseen: mm. kulttuurihistorialliset rakennukset, hautaus- ja hautausmaakulttuuri. 6 SEURAKUNTIEN VIESTINNÄSTÄ 5Viestinnän on helpotettava seurakuntalaisten mukaan tuloa, hou- kuteltava ylittämään seurakunnan matala kynnys. Avoin hallinto edellyttää, että seurakuntalaiset saavat tietoa valmistelussa olevista päätöksistä niin aikaisin, että he voivat niihin vaikuttaa. Jokaisen on tunnettava olevansa tervetullut seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Maallikoilla on seurakunnassa tärkeä rooli. Kirkko on lähimmäisen palvelija ja hyvän tekijä. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia.
 7. 7. SEURAKUNNAN JA KUNNAN YHTEISTYÖSTÄ6 Seurakuntien ja kuntien tulee olla ennakkoluulottomasti avoimia yhteistyölle. Olennaista on yhteistyö koulujen kanssa sekä sosiaalitoimessa. 7 KIRKON KERHOTOIMINNASTA 7Kirkon kerho- ja nuorisotoiminta on osa suomalaista kirkollista kulttuuria. Pyhäkoulut, lasten- ja nuorten kerhot ja partiotoiminnan tukeminen ovat arvokas osa kirkon kasvatustyötä. Tämä työ tarvit- see vahvan tuen jatkossakin.
 8. 8. MAAHANMUUTOSTA 8Maahanmuutto on rikkaus. Se lisää yhteiskuntamme monimuotoi- suutta ja uskonnon merkitystä yhteiskunnassa. Seurakuntien tulee olla avoimia maahanmuuttajille. Seurakunnat ovat hyviä yhteisöjä ystävyyssuhteiden rakentamiseen. Maahanmuuttajille on oltava oikeus tutustua suomalaiseen perin- teeseen ja myös suomalaiseen uskonnollisuuteen. Seurakunnilla on erinomaiset mahdollisuudet edistää paikallistasolla uskontojen välistä keskustelua. 8 VASTUUSTA LUOMAKUNNASTA 9Jokaisen seurakunnan tulee hakea kirkon ympäristödiplomia ja pitää sen velvoitteista kiinni. Energian kulutusta on vähennettävä sekä korjauksin että kiinteistökantaa vähentämällä. Uusiutuvan energian käyttö on asetettava ensisijalle.
 9. 9. TYÖELÄMÄSTÄ 10Seurakuntien tulee pyrkiä työl- listämään vaikeasti työllistyviä. Mahdollisuuksia sosiaalisten yritysten käyttöön on hyödyn- nettävä. Seurakuntien tulee kantaa vastuuta nuorisotakuun toteutumisesta. Työnsä vuoksi yrittäjien ja epä- säännöllistä työtä tekevien ei ole aina helppoa olla mukana seurakunnan normaalissa toi- minnassa. Tämä tulee huomioi- da toimintojen suunnittelussa. Seurakunnat ovat monialaisia työpaikkoja ja niissä työn kehittämi- seen ja työilmapiiriin on kiinnitettävä huomiota. Kirkon julkisoikeu- dellinen asema on seurakunnan työntekijöiden kannalta turvaava tekijä. Motivoituneet ja työssä jaksavat työntekijät välittävät kirkon sano- maa ympäröivään yhteiskuntaan. 9 ”TYÖNSÄ VUOKSI YRITTÄJIEN JA EPÄSÄÄNNÖLLISTÄ TYÖTÄ TEKEVIEN EI OLE AINA HELPPOA OLLA MUKANA SEURAKUNNAN NORMAALISSA TOIMINNASSA. TÄMÄ TULEE HUOMIOIDA TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSSA.”
 10. 10. KIRKON HALLINNOSTA 11Nopean muutoksena maailmassa nuorten näkökannat ovat arvok- kaita päätöksenteossa. Niille on annettava tilaa. Seurakuntien hallinnon tulee olla seurakuntalaisten toimin- nan mahdollistaja. Seurakunnan omistajuus kuuluu seurakun- talaisille. Niinpä maallikkojen merkitystä on edelleen edistet- tävä: maallikko kirkko/seurakuntaneuvoston puheenjohtajana ja kirkkoherran valitseminen kansanäänestyksellä on oltava ensisijai- nen käytäntö. Kirkolliskokouksen määräenemmistösäännöksiä on helpotettava. Käynnissä oleva seurakuntien rakenneuudistus toteutuessaan lisää kirkon riippumattomuutta kuntarakenteesta. Se myös antaa seu- rakunnille kirkossakäyntialueina hyvät mahdollisuudet vahvistaa paikallisidentiteettiä ja lähidemokratiaa. SDP - hyvän tekijöiden kansankirkollinen ääni 10 Ulkoasu ja taitto: Anneli Velho 5.5.2014 ”SEURAKUNTIEN HALLINNON TULEE OLLA SEURAKUNTALAISTEN TOIMINNAN MAHDOLLISTAJA. SEURAKUNNAN OMISTAJUUS KUULUU SEURAKUNTALAISILLE.”
 11. 11. 11 SEURAKUNTAVAALIT 2014 TULE MUKAAN RAKENTAMAAN YHTEISVASTUUN KIRKKOA! Vaalien tärkeät päivämäärät 31.5. Kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan 31.5.2014 mennessä. 1.8. Mennessä on pidettävä vaalilautakunnan ensimmäinen kokous. Suositus on, että työ aloitettaisiin kuitenkin jo ennen kesälomakautta. 15.9. Liity kirkkoon 15.9.2014 mennessä, jotta voit asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014 klo 16.00. 9.11. Kun täytät 16 vuotta viimeistään 9.11.2014, sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa. 9.11. Kun täytät 18 vuotta viimeistään 9.11.2014, voit asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Ennakkoäänestys ma–pe 27.–31.10.2014 Vaalipäivä su 9.11.2014
 12. 12. SDP - HYVÄN TEKIJÖIDEN KANSANKIRKOLLINEN ÄÄNI Nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Syntymäaika Puhelin Sähköposti Allekirjoitus Haluan liittyä sosialidemokraatteihin. Lähettäkää minulle lisätietoa toiminnastanne. KYLLÄ KIITOS! Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti Tunnus 5002381 00003 VASTAUSLÄHETYS Seurakuntavaalit 2014 ENNAKKOÄÄNESTYS ma–pe 27.–31.10.2014 VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ su 9.11.2014

×