Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sdp ja yrittäjyys

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Karhinen_Reijo_140519
Karhinen_Reijo_140519
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sdp ja yrittäjyys (20)

Weitere von SDP (20)

Anzeige

Sdp ja yrittäjyys

 1. 1. SDP ja yrittäjyys
 2. 2. Yrittämisen monikasvoisuus • Yrittäjyys merkitsee monille tapaa elää yhteiskunnassa, ansaita elantoa, keinoa ilmaista itseään, harjoittaa ammattiaan tai luoda uutta. • Monikasvoinen yrittäjyys edellyttää toimintaympäristöä, jossa erilaiset yrittäjät pystyvät menestymään. 06.11.12 nimi
 3. 3. Yrittämisen monikasvoisuus • Yhteiskunnassa monipuolisen yrittäjyyden tunnistaminen ja erilaisten yrittäjien tukeminen eri keinoin edistää yrityskannan uudistumista, sekä vahvistaa työllisyyden lisääntymistä ja talouskasvua. • Yrittäjille on luotava toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyyteen kuuluvan riskinoton. 06.11.12 nimi
 4. 4. Kannustetaan yrittäjyyteen ja kasvuun • Kehitetään malleja, joilla yhteiskunta voi tukea työllistäviä kasvuyrityksiä. • Tuetaan kasvuyritysten kansainvälistymistä. • Kehitetään innovaatioiden kaupallistamistyötä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ottamalla yritykset mukaan hankkeisiin. • Luodaan edellytyksiä monipuolisen osuuskunta- ja sosiaalisen yrittäjyyden kehittymiselle. 06.11.12 nimi
 5. 5. Kannustetaan yrittäjyyteen ja kasvuun • Elvytetään mestari-kisälliperinne luomalla oppisopimuksesta toimiva väylä nuorten työllistymiseksi yrittäjän rinnalla siten, että se tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. • Edistetään yrittäjyydelle myönteisen kasvuympäristön kehittämistä. • Monipuolistetaan yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla. • Sisällytetään yrittäjyys vahvemmin osaksi opettajankoulutusta, opetussuunnitelmia ja opinto- ohjausta. 06.11.12 nimi
 6. 6. Sosialidemokraatit, työ ja yrittäjyys • Sosiaalidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jonka arvoina ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus. • Tavoitteena on yrittäjyyttä tukeva hyvinvointiyhteiskunta, jota tukee monimuotoinen elinkeinoelämä. • Yrittäjyys merkitsee toimeentuloa, osallisuutta ja mahdollisuutta lisätä omaa, läheisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. 06.11.12 nimi
 7. 7. Vastuullista yrittäjyyttä ja luottamusta • Vastuullisen yrittäjyyden tavoitteena on itsensä Luodaan edellytykset työllistämisen lisäksi reilulle yrittämiselle mahdollisuuksien mukaan -Kehitetään yhteinen sähköinen myös muiden työllistäminen järjestelmä helpottamaan yrittäjien tiedonvaihtoa eri mahdollisimman pitkillä viranomaisten välillä. työsuhteilla. -Säädetään tilintarkastajille • Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu mahdollisuus oma-aloitteiseen raportointiin viranomaisille työntekijöiden hyvinvoinnista ja talousrikosten ehkäisemiseksi. terveydestä huolehtiminen sekä työntekijöiden osaamisen huolellinen hoitaminen. 06.11.12 nimi
 8. 8. Yrittäjyys on työtä • Yrittäjyys on yksi työn tekemisen muoto. SDP:n yrittäjyysteesit on koottu sosiaalidemokraattisen liikkeen yrittäjäverkoston keskusteluissa esitetyistä tavoitteista. • Monipuolisella elinkeino- ja yrittäjäpolitiikalla luodaan talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. • Suomalainen yhteiskunta on käymässä läpi rakennemuutosta, jossa valtaosa uusista työpaikoista syntyy mikroyrityksiin, sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 06.11.12 nimi
 9. 9. Yrittäjät yhteiskunnassa • Tärkeässä osassa hyvinvointi- Julkiset hankinnat yhteiskunnan talouskasvun yrittäjyyttä tukeviksi tuottamisessa ovat yritykset, jotka tarjoavat, luovat ja kehittävät uusia - Vähennetään byrokratiaa tarjouspyyntöjen yhteydessä ja työpaikkoja. edistetään sähköisten • Yritykset ovat yhteiskunnan hankintamenettelyjen käyttöä. keskeisiä voimavaroja paikallisella - Parannetaan pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua ja alueellisella tasolla yhteisöjen tarjouskilpailuihin. hyvinvoinnin kannalta. - Suositaan rehellisiä yrittäjiä • Yrittäjät myös tarjoavat hankinnoissa kiinnittämällä erityisesti huomiota harmaan monenlaisia tuotteita ja palveluita talouden torjuntaan. julkishallinnolle. 06.11.12 nimi
 10. 10. Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien palveluita yrityksen aloitus- ja muutosvaiheiden aikana. • Tavoitteena on yhden luukun periaatteella toimiva viranomaisasioinnin palvelupiste. • Tehostetaan hallintoa ja vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa yhdistämällä eri viranomaisten tietokantoja. • Kehitetään yrittäjien sosiaaliturvaa. 06.11.12 nimi
 11. 11. Tuetaan yrittäjyyttä • Parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia saada tukea sairaan lapsen hoitamiseen. • Kehitetään itsensä työllistäjien ja freelancereiden ansioturvaa. • Edistetään yrittäjien sukupolvenvaihdosten hallittua onnistumista. • Turvataan yrittäjien tarvitseman työvoiman saatavuutta oikeilla koulutus- ja tutkimuspanostuksilla. 06.11.12 nimi
 12. 12. Kiitos

×