Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Infographics Course at DPU 2015

3.728 Aufrufe

Veröffentlicht am

บรรยายอบรมบุคคลากรภายใน DPU เรื่องการออกแบบ Infographics

Veröffentlicht in: Daten & Analysen

Infographics Course at DPU 2015

 1. 1. INFOGRAPHIC COURSEFaculty of Information Technology อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
 2. 2. หลักการออกแบบ Infographics
 3. 3. หลักการออกแบบ Infographics
 4. 4. องค์ประกอบของ Infographics การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล การออกแบบกราฟิก การจัดทาธีมกราฟิกของข้อมูล การนาเสนอ การออกแบบ Infographics คือการนา ข้อมูล ตัวอักษร หรือตัวเลขที่เข้าใจยาก มาเรียบเรียงและนาเสนอในรูปแบบกราฟิกที่ เข้าใจง่าย
 5. 5. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล เว็บไซต์ http://www.cleothailand.com ข้อมูลการเข้าใช้งานเป็นตัวเลขสถิติ และ %
 6. 6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล เว็บไซต์ http://www.cleothailand.com ข้อมูลการเข้าใช้งานเป็น ตัวเลขสถิติ และ % และอยู่ในแบบตาราง และ กราฟของ Excel ง่ายๆ
 7. 7. ตัวอย่างการออกแบบ Infographics เว็บไซต์ http://www.cleothailand.com
 8. 8. ตัวอย่างการออกแบบ Infographics เว็บไซต์ http://www.cleothailand.com
 9. 9. ตัวอย่างการออกแบบ Infographics เว็บไซต์ http://www.cleothailand.com การออกแบบตามตัวอย่างข้างต้นคือการนาเสนอข้อมูลจากตารางสถิติที่ วิเคราะห์มาแล้วมานาเสนอ ผ่านกราฟิก โดยมี แนวคิดการออกแบบมาจาก ผู้ออกแบบที่ ยึดตามหลักของ Retro Styles
 10. 10. อธิบายวิธีกระบวนการทางาน  บางครั้งข้อมูลมักยาก  เงื่อนไขมากมาย  สิทธิประโยชน์คืออะไร  อย่ายืดเยื้อในข้อมูลมาก  ใช้เป็น Bullets ภาพประกอบจาก: http://infographicthailand.com/
 11. 11. สร้างความตระหนัก  กระตุ้นให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อธิบายด้วยข้อเท็จจริง ภาพประกอบจาก: http://infographicthailand.com/
 12. 12. 10 เคล็ดลับในการทา Infographic ให้โดนใจ 1. กาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการกาหนดใจความสาคัญในการนาเสนอ 4. เนื้อหาที่นาเสนอบนอินโฟกราฟิกต้องมีความทันสมัยตรงประเด็น,สั้นและกระชับ 5. มีการสารวจ และตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการนาเสนอ 6. นาเสนอหัวเรื่องที่ดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม 7. ออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความโดดเด่นสะดุดตา 8. มีการบอกต่อและแชร์อินโฟกราฟิกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆ 9. ระบุและอ้างอิงถึงแหลงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 10. มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความสาคัญ ของเนื้อหาที่นาเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น Ref: http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/

×