Kriptografija

Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka
            a                           263


Zaš tita podataka na Internetu
Da bi se pretnje po integritet i tajnost podataka efikasno otklonile, i time
Internet od izuzetno nebezbednog postao prirodan i siguran medij za osetljivu
delatnost poput elektronskog poslovanja, bilo je neophodno razviti
odgovarajuć e sigurnosne protokole. Ti protokoli se izvršavaju na različ itim
nivoima OSI mrež nog modela TCP/IP protokol steka, i mož emo ih podeliti na
aplikativne sigurnosne protokole: SSL, SSH, S/MIME, PGP, i tzv.
protokole za tunelovanje (tunneling) kojima se ostvaruju različ vrste
                                  ite
virtuelnih privatnih mrež a: MPLS, PPTP, L2TP, GRE, IPSEC. Ovi protokoli
se delom zasnivaju na kriptografskim tehnikama zaštite informacija, č   ije
usluge koriste i mehanizmi za pouzdano dokazivanje identiteta – digitalni
potpisi i sertifikati.

Osnove kriptografije
Kriptografija je nauka o tajnom pisanju (zapisivanju), i bavi se metodama
očuvanja tajnosti informacija. Kriptografski algoritam transformiše č    itljiv
tekst P (od plaintext) u neč itljiv tekst C (od ciphertext). Kriptoanaliza je,
obrnuto, nauka o dobijanju č itljivog teksta P (ili ključeva, ...), tako da napad
na privatnost kriptovanih podataka zapravo predstavlja pokušaj kriptoanalize.
Kriptologija je nauka koja obuhvata i kriptografiju i kriptoanalizu.

Osnovni elementi kriptografske metode za zaštitu su:

§  šifrovanje – transformacija č itljivog teksta u neč  itljiv oblik,
§  dešifrovanje – postupak vrać anja šifrovanog teksta u č    itljiv oblik,
§  ključ– poč  etna vrednost algoritma kojim se vrši šifrovanje; mož e biti reč,
  broj ili fraza,
§  plaintext – generalno, informacija koju ž elimo oč   uvati privatnom, i
§  ciphertext – kriptovan tekst, neč itljiv, onaj koji treba dekriptovati

Namena kriptografije je da zaštiti memorisanu informaciju č i u sluč da
                              ak    aju
neko neovlašć en pristupi podacima.

Kriptografski algoritmi predstavljaju matematič funkcije koje se koriste za
                        ke
šifrovanje i/ili dešifrovanje, a mogu biti:

§  Ogranič algoritmi: bezbednost se zasniva na tajnosti algoritma, i
      eni
§  Algoritmi zasnovani na ključ bezbednost se zasniva na ključ
                 u:                 evima, a ne
  na detaljima algoritma koji se mož e publikovati i analizirati (algoritam je
  javno poznat, a ključse č tajnim).
               uva
264                                          Elektronsko poslovanje


Moderna kriptografija koristi algoritme zasnovane na ključ zbog njihovih
                               u,
praktič prednosti u odnosu na ogranič algoritme. Konkretan skup koji
    nih                 ene
se sastoji iz kriptografskih algoritama, protokola koji omoguć uju njihov rad i
svih moguć ih ključ naziva se kriptosistem.
          eva

Kriptografski postupci
Kriptografski algoritmi zasnovani na ključ dele se na simetrič (č
                       u          ne esto se
nazivaju i konvencionalnim) i asimetrič Prvi koriste isti tajni ključ za
                      ne.
enkripciju i dekripciju (shared secret key cryptography), dok se drugi baziraju
na korišć enju različ ključ za enkripciju i dekripciju, od kojih je jedan
           itih   eva
javni i poznat svima, a drugi tajni i poznat samo jednom od uč    esnika u
komunikaciji (public key cryptography).

Simetrič na kriptografija
Kod simetrič kriptografije postupak enkripcije i dekripcije zasniva se na
      ne
dve matematič srodne funkcije:
       ki
         Poš iljalac poruke                         Primalac poruke                enkripcija                 dekripcija
 Originalna                      Zaš tićena                  Originalna
  poruka                        poruka                    poruka
 (clear-text)            k        (cipher-text)      k           (clear-text)
   m                           c                      m
                E(k,m) = c                 D(k,c) = m


                     Slika 99: Simetrič na kriptografija

Enkripciona funkcija E, na osnovu ključ k i ulazne poruke m, kreira zaštić enu
                    a
poruku c. Dekripciona funkcija D, na osnovu istog ključ k i zaštić ene poruke
                            a
c, restaurira originalnu poruku m.

Osnovna prednost ovog nač    ina kriptografije u odnosu na asimetrič    nu
kriptografiju jeste ta što je manje računski intenzivna, tako da se već e količine
podataka brž e enkriptuju/dekriptuju. Velika je mana č   injenica da moramo
pronać i bezbedan nač za distribuciju tajnog ključ tj. neophodno je
             in                a,
osigurati bezbedan kanal za razmenu ključ između zainteresovanih strana.
                       eva
Ukoliko bismo već imali tako besprekoran siguran kanal, kriptografija nam ne
bi bila ni potrebna: jednostavno bi poslali same podatke preko takvog kanala.
Takođe, u današnjim intenzivnim razmenama podataka preko Interneta,
izuzetno je nepraktič generisati ogroman broj ključ koji su neophodni za
            no               eva
komunikaciju: kad god komuniciramo sa nekom drugom stranom, moramo
Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka
            a                                          265

imati ključ koji je jedinstven samo za komunikaciju sa dotičnim klijentom /
serverom.

Najpoznatiji simetrič enkripcioni algoritmi:
           ni

§   DES (Data Encryption Standard) – ključje duž ine 56 bita,
§   Triple DES, DESX, GDES, RDES – ključje duž ine 168 bita,
§   (Rivest) RC2, RC4, RC5, RC6 – promenljiva duž ina ključ do 2048 bita,
                                 a
§   IDEA (International Data Encryption Algorithm) – osnovni algoritam za
   PGP (Pretty Good Privacy) – ključje duž ine 128 bita,
§   Blowfish – promenljiva duž ina ključ do 448 bita,
                      a
§   AES (Advanced Encryption Standard) - radi sa blokovima od po 128 bita
   i koristi ključ duž ine 128, 192 i 256 bita.
           eve
§   Rijndael - kriptografski postupak se izvršava nad blokovima od 128, 192
   ili 256 bita, a tolika mož e biti i duž ina ključeva. Tako se mož e definisati
   2128, 2192 ili 2256 ključeva.

Asimetrič na kriptografija
Algoritmi za asimetrič kriptografiju su razvijeni znatno kasnije u odnosu na
            nu
konvencionalnu kriptografiju, a njihov koncept je prvi put prikazan u
radovima Whitfielda Diffieja i Martina Hellmana, 1975. godine (mada postoje
indicije da je britanska tajna služ ba prva došla do moguć nosti ovakve zaštite,
nekoliko godina ranije, ali je postupak smatran vojnom tajnom).
          Poš iljalac poruke                       Primalac poruke                 enkripcija                 dekripcija
  Originalna                       Zaš tićena               Originalna
   poruka                         poruka                 poruka
  (clear-text)            Privatni ključ e  (cipher-text)    Javni ključ d    (clear-text)
    m                            c                   m
                 E(e,m) = c                D(d,c) = m


                    Slika 100: Asimetrič na kriptografija

Proces enkripcije i dekripcije se kod ovih algoritama takođe zasniva na dve
funkcije – imamo enkripcionu funkciju E i dekripcionu funkciju D. One
ponovo manipulišu originalnom porukom m, odnosno zaštić enom porukom c,
ali se ovog puta za enkripciju i dekripciju koriste dva ključ - jedan za
                                 a
enkripciju (ključe), a drugi za dekripciju (ključd). Jedan od ovih ključ se
                                     eva
naziva javni ključ(public key) i poznat je svima, a drugi se zove privatni ključ
(private key), i poznat je samo jednoj strani [slika 100].
266                            Elektronsko poslovanje


Enkripcija podataka asimetričnom kriptografijom se mož e obaviti na dva
načina:

1. enkripcija originalne poruke javnim ključ em - samo vlasnik privatnog
  ključ mož e dekriptovati poruku, ali ne mož e biti siguran ko je poruku
    a
  poslao, jer je javni ključdostupan svima;
2. enkripcija originalne poruke privatnim ključ em - ovog puta je poreklo
  poruke nedvosmisleno, kao i nemoguć nost poricanja vlasnika javnog
  ključ da je poruku poslao, ali je tajnost poruke kompromitovana – svako
    a
  ko ima javni ključ koji odgovara tajnom ključ korišć enom za enkripciju
                         u
  mož e videti poruku. Ova osobina se koristi u mehanizmu digitalnih
  potpisa, za dokazivanje identiteta.

Osnovna prednost korišć enja asimetrič kriptografije jeste ta da strane koje
                     ne
nikada do tog momenta nisu komunicirale, niti su pravile bilo kakve
bezbedonosne konstrukcije za zaštić eni prenos podataka mogu bez problema
tajno komunicirati, jer nije potreban siguran kanal za distribuciju ključ eva.
Takođe, potrebno je znatno manje ključ za komunikaciju – tač dva, od
                      eva           no
kojih se jedan slobodno prenosi, a drugi č     uva. М еđutim, enkripcija
korišć enjem asimetrič postupaka je mnogo (praktič oko hiljadu puta, u
            nih               no
zavisnosti od konkretnih algoritama) sporija nego zaštita korišć enjem
konvencionalnog (simetrič  nog) kriptografskog postupka, tako da ih ne treba
koristiti za šifrovanje velikih količ podataka (tzv. bulk-encryption). Najšire
                   ina
korišć eni algoritmi za asimetrič šifrovanje su RSA algoritam (Ron Rivest,
                 no
Adi Shamir i Leonard Adleman, 1978), sa duž inama ključ od 512 do 1024
                               a
bita, i Diffie-Hellman algoritam.

Moderna kriptografija - hibridni pristup
U današnjim modernim enkripcionim sistemima koristić emo i simetrič i  nu
asimetrič kriptografiju za postizanje potrebnog nivoa zaštite informacija –
     nu
najpre ć emo asimetričnom kriptografijom razmeniti tajni ključza ostvarivanje
simetrič kriptografije, koju ć emo kasnije koristiti za prenos velike količ
    ne                                 ine
podataka.

Kriptografski ključ evi
Pored same poruke koju štitimo, moderni kriptografski algoritmi zahtevaju
upotrebu jednog ili više kriptografskih ključ   eva radi zaštite poverljivih
informacija. U osnovi, ti ključ su veoma veliki brojevi, i njihova duž ina se
                evi
meri u bitima. Š to je duž ina ključ već a, zaštić ena informacija je sigurnija.
                  a
Međutim, poređenje velič   ine ključeva kod asimetrič   ne i simetrič  ne
(konvencionalne) kriptografije nije moguć e, jer se zbog specifič     nosti
algoritama slič stepen zaštite postiž e različ
        an               itim duž inama ključeva: ključza
Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka
            a                         267

simetrič kriptografiju duž ine 80 bita ima približ nu jač zaštite kao ključ
    nu                        inu
za asimetrič zaštitu od 1024 bita; trenutno najkorišć enija simetrič zaštita
      nu                           na
od 128 bita odgovara 3000-bitnom javnom ključ koji bi se koristio u
                           u
asimetrič tehnikama, itd.
     nim

Kod asimetrič kriptografske tehnike ključ su matematič povezani. Iako
       ne               evi       ki
je iz javnog ključ veoma teško izrač
          a           unati privatni, uz dovoljno vremena i
procesorske moć i uvek je moguć e izvesti ovaj zaštić eni deo informacije, a
samim tim i razbiti zaštitu. Zbog toga je prilikom projektovanja jač zaštite
                                   ine
neophodno razmotriti kakve napade oč      ekujemo, i koliko vremena je
neophodno da naša zaštita odoleva. Ukoliko uzmemo duž inu ključ koja jea
premala, rizikujemo da informacije budu otkrivene; u obrnutom sluč ć emo
                                    aju
imati izuzetno vremenski zahtevne prorač      une i proizvod (zaštić enu
informaciju) koji je količ inski znatno već i nego originalna informacija. Pošto
se u današnjim hibridnim kriptosistemima asimetrič kriptografija pre svega
                           na
koristi za siguran transfer simetrič sesijskih ključ
                   nih         eva, smatramo da uz
odabir dovoljne duž ine ključ ova karika kriptografskog lanca nije kritič
               a                     na.

Hash funkcije
U hash funkcije spadaju matematič funkcije koje na osnovu ulazne poruke
                   ke
generišu vrednost fiksne duž ine, tzv. hash vrednost, message digest ili
message fingerprint – "otisak prsta" ulazne poruke. Č esto korišć ena tehnika
One-Way-Hash se koristi da se utvrdi da li su podaci izmenjeni. Ova tehnika
koristi OWF (One-Way-Functions), č je rezultat "digest" - obič 128 ili
                     iji            no
160 bita. Praktič je nemoguć e proizvesti dokument koji odgovara digest-u
         no
drugog dokumenta, tako da je ova tehnika provere integriteta podataka veoma
pouzdana (detaljnije u opisu funkcionisanja mehanizma digitalnih potpisa).
Danas se koriste sledeć i hash algoritmi:

§  Message Digest (128-bit digest); MD2, MD4 i MD5,
§  Secure Hash Algorithm (160-bit digest); SHA i SHA-1,
§  Digital Signature Algorithm (DSA).
§  Hash Message Authentication Code (HMAC).
268                                Elektronsko poslovanje


Digitalni potpis
Digitalni potpis (digital signature) predstavlja digitalnu verziju svojeručnog
potpisa – kao što takav potpis jednoznač identifikuje osobu, digitalni potpis
                     no
mož e da identifikuje autora neke poruke, ali i da dokaž e da poruka prilikom
prenosa komunikacionim kanalom nije izmenjena.

Svaki potpis, bio on digitalni ili svojeruč mora da zadovolji pet osnovnih
                      ni,
pravila:

§    mora da pruž i identifikaciju;
§    ne mož e biti manipulisan;
§    ne mož e biti kopiran;
§    mora da bude verodostojan;
§    ne mož e biti opovrgnut.

Ovi uslovi se mogu ispuniti pravilnom upotrebom asimetrič algoritama
                               nih
enkripcije, uz enkripciju poruke privatnim ključ pošiljaoca.
                        em

U najveć em broju sluč   ajeva nije potrebna enkripcija celokupne poruke –
dovoljno je enkriptovati samo digitalni potpis, a poruku ostaviti
nepromenjenu. Naravno, ako je tajnost poruke kritič i ona mož e biti
                              na,
zaštić ena. Za kreiranje digitalnih potpisa koriste se pomenute hash funkcije.


  Originalna                Originalna               Hash
                               Hash
   poruka                  poruka               vrednost
                               funkcija
  (clear-text)               (clear-text)              h                      Digitalno
   Hash                 potpisana
                                         Poređenje
   funkcija                poruka
                      Enkriptovana
                        hash
                       vrednost
    Hash                                     Hash
                         h'
   vrednost                                   vrednost
             Privatni ključ e   (digitalni   Javni ključ d
    h                                      h
                        potpis)
             Slika 101: Mehanizam digitalnog potpisa

Identifikacija pošiljaoca se dokazuje na osnovu same moguć nosti dekripcije
enkriptovane hash vrednosti, javnim ključ za koji se zna da pripada
                       em
pošiljaocu. Prilikom prijema poruke, jednostavnim poređenjem hash vrednosti
na odredišnom rač  unaru, lako se dokazuje da li je poruka bila izmenjena. Na
ovaj nač je ostvarena sigurna identifikacija pošiljaoca, uz oč
      in                              uvanje
integriteta poruke.

Recomendados

Kriptografija Sara Miljkovic von
Kriptografija Sara MiljkovicKriptografija Sara Miljkovic
Kriptografija Sara MiljkovicDejan Pejčić
990 views15 Folien
Kriptografija i zaštita podataka von
Kriptografija i zaštita podatakaKriptografija i zaštita podataka
Kriptografija i zaštita podatakalukicka
1.9K views35 Folien
Istorija kriptografije von
Istorija kriptografijeIstorija kriptografije
Istorija kriptografijeDamjan Pavlica
1.8K views36 Folien
3. Uvod u informatiku - Podatak i informacija. Računarstvo i informatika von
3. Uvod u informatiku - Podatak i informacija. Računarstvo i informatika3. Uvod u informatiku - Podatak i informacija. Računarstvo i informatika
3. Uvod u informatiku - Podatak i informacija. Računarstvo i informatikaZoran Ilić
2.4K views6 Folien
04 procesor-ploca-magistrala-portovi von
04 procesor-ploca-magistrala-portovi04 procesor-ploca-magistrala-portovi
04 procesor-ploca-magistrala-portovidjudjujag
2.9K views19 Folien
Veštačka inteligencija von
Veštačka inteligencijaVeštačka inteligencija
Veštačka inteligencijaNikola Milosevic
6.4K views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Informatika i informacije von
Informatika i informacijeInformatika i informacije
Informatika i informacijeSiniša Ćulafić
873 views17 Folien
Internet servisi von
Internet servisiInternet servisi
Internet servisiMiroslav
3K views24 Folien
Sistemski softver i aplikativni programi von
Sistemski softver i aplikativni programiSistemski softver i aplikativni programi
Sistemski softver i aplikativni programiJasmina Profil
20.2K views42 Folien
Internet von
InternetInternet
Internetvesna.stevanovic
4.4K views30 Folien
Bezbednost na internetu, prezentacija von
Bezbednost na internetu, prezentacijaBezbednost na internetu, prezentacija
Bezbednost na internetu, prezentacijaMr Vladimir Stankovic
32.2K views10 Folien
Struktura racunarskog sistema von
Struktura racunarskog sistemaStruktura racunarskog sistema
Struktura racunarskog sistemaMiroslav Vidović
4.7K views48 Folien

Was ist angesagt?(20)

Internet servisi von Miroslav
Internet servisiInternet servisi
Internet servisi
Miroslav3K views
Sistemski softver i aplikativni programi von Jasmina Profil
Sistemski softver i aplikativni programiSistemski softver i aplikativni programi
Sistemski softver i aplikativni programi
Jasmina Profil20.2K views
Računarstvo i informatika I razred memorije von bobantos
Računarstvo i informatika I razred memorije Računarstvo i informatika I razred memorije
Računarstvo i informatika I razred memorije
bobantos351 views
Zaštita i sigurnost u elektronskom poslovanju von Maja Todorovic
Zaštita i sigurnost u elektronskom poslovanjuZaštita i sigurnost u elektronskom poslovanju
Zaštita i sigurnost u elektronskom poslovanju
Maja Todorovic3.8K views
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2 von Ivan Rabrenovic
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2
Ivan Rabrenovic3.1K views
Softver i hardver von NatashaBN
Softver i hardverSoftver i hardver
Softver i hardver
NatashaBN5.8K views
Servisi interneta von Nikola015
Servisi internetaServisi interneta
Servisi interneta
Nikola0153.6K views
Hardverske komponente PC racunara von zornik
Hardverske komponente PC racunaraHardverske komponente PC racunara
Hardverske komponente PC racunara
zornik33.1K views
Методи за криптиране и декриптиране на данни von pinf_117075
Методи за криптиране и декриптиране на данниМетоди за криптиране и декриптиране на данни
Методи за криптиране и декриптиране на данни
pinf_1170757.1K views
Internet von bbilja
InternetInternet
Internet
bbilja12.8K views

Kriptografija

 • 1. Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka a 263 Zaš tita podataka na Internetu Da bi se pretnje po integritet i tajnost podataka efikasno otklonile, i time Internet od izuzetno nebezbednog postao prirodan i siguran medij za osetljivu delatnost poput elektronskog poslovanja, bilo je neophodno razviti odgovarajuć e sigurnosne protokole. Ti protokoli se izvršavaju na različ itim nivoima OSI mrež nog modela TCP/IP protokol steka, i mož emo ih podeliti na aplikativne sigurnosne protokole: SSL, SSH, S/MIME, PGP, i tzv. protokole za tunelovanje (tunneling) kojima se ostvaruju različ vrste ite virtuelnih privatnih mrež a: MPLS, PPTP, L2TP, GRE, IPSEC. Ovi protokoli se delom zasnivaju na kriptografskim tehnikama zaštite informacija, č ije usluge koriste i mehanizmi za pouzdano dokazivanje identiteta – digitalni potpisi i sertifikati. Osnove kriptografije Kriptografija je nauka o tajnom pisanju (zapisivanju), i bavi se metodama očuvanja tajnosti informacija. Kriptografski algoritam transformiše č itljiv tekst P (od plaintext) u neč itljiv tekst C (od ciphertext). Kriptoanaliza je, obrnuto, nauka o dobijanju č itljivog teksta P (ili ključeva, ...), tako da napad na privatnost kriptovanih podataka zapravo predstavlja pokušaj kriptoanalize. Kriptologija je nauka koja obuhvata i kriptografiju i kriptoanalizu. Osnovni elementi kriptografske metode za zaštitu su: § šifrovanje – transformacija č itljivog teksta u neč itljiv oblik, § dešifrovanje – postupak vrać anja šifrovanog teksta u č itljiv oblik, § ključ– poč etna vrednost algoritma kojim se vrši šifrovanje; mož e biti reč, broj ili fraza, § plaintext – generalno, informacija koju ž elimo oč uvati privatnom, i § ciphertext – kriptovan tekst, neč itljiv, onaj koji treba dekriptovati Namena kriptografije je da zaštiti memorisanu informaciju č i u sluč da ak aju neko neovlašć en pristupi podacima. Kriptografski algoritmi predstavljaju matematič funkcije koje se koriste za ke šifrovanje i/ili dešifrovanje, a mogu biti: § Ogranič algoritmi: bezbednost se zasniva na tajnosti algoritma, i eni § Algoritmi zasnovani na ključ bezbednost se zasniva na ključ u: evima, a ne na detaljima algoritma koji se mož e publikovati i analizirati (algoritam je javno poznat, a ključse č tajnim). uva
 • 2. 264 Elektronsko poslovanje Moderna kriptografija koristi algoritme zasnovane na ključ zbog njihovih u, praktič prednosti u odnosu na ogranič algoritme. Konkretan skup koji nih ene se sastoji iz kriptografskih algoritama, protokola koji omoguć uju njihov rad i svih moguć ih ključ naziva se kriptosistem. eva Kriptografski postupci Kriptografski algoritmi zasnovani na ključ dele se na simetrič (č u ne esto se nazivaju i konvencionalnim) i asimetrič Prvi koriste isti tajni ključ za ne. enkripciju i dekripciju (shared secret key cryptography), dok se drugi baziraju na korišć enju različ ključ za enkripciju i dekripciju, od kojih je jedan itih eva javni i poznat svima, a drugi tajni i poznat samo jednom od uč esnika u komunikaciji (public key cryptography). Simetrič na kriptografija Kod simetrič kriptografije postupak enkripcije i dekripcije zasniva se na ne dve matematič srodne funkcije: ki Poš iljalac poruke Primalac poruke enkripcija dekripcija Originalna Zaš tićena Originalna poruka poruka poruka (clear-text) k (cipher-text) k (clear-text) m c m E(k,m) = c D(k,c) = m Slika 99: Simetrič na kriptografija Enkripciona funkcija E, na osnovu ključ k i ulazne poruke m, kreira zaštić enu a poruku c. Dekripciona funkcija D, na osnovu istog ključ k i zaštić ene poruke a c, restaurira originalnu poruku m. Osnovna prednost ovog nač ina kriptografije u odnosu na asimetrič nu kriptografiju jeste ta što je manje računski intenzivna, tako da se već e količine podataka brž e enkriptuju/dekriptuju. Velika je mana č injenica da moramo pronać i bezbedan nač za distribuciju tajnog ključ tj. neophodno je in a, osigurati bezbedan kanal za razmenu ključ između zainteresovanih strana. eva Ukoliko bismo već imali tako besprekoran siguran kanal, kriptografija nam ne bi bila ni potrebna: jednostavno bi poslali same podatke preko takvog kanala. Takođe, u današnjim intenzivnim razmenama podataka preko Interneta, izuzetno je nepraktič generisati ogroman broj ključ koji su neophodni za no eva komunikaciju: kad god komuniciramo sa nekom drugom stranom, moramo
 • 3. Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka a 265 imati ključ koji je jedinstven samo za komunikaciju sa dotičnim klijentom / serverom. Najpoznatiji simetrič enkripcioni algoritmi: ni § DES (Data Encryption Standard) – ključje duž ine 56 bita, § Triple DES, DESX, GDES, RDES – ključje duž ine 168 bita, § (Rivest) RC2, RC4, RC5, RC6 – promenljiva duž ina ključ do 2048 bita, a § IDEA (International Data Encryption Algorithm) – osnovni algoritam za PGP (Pretty Good Privacy) – ključje duž ine 128 bita, § Blowfish – promenljiva duž ina ključ do 448 bita, a § AES (Advanced Encryption Standard) - radi sa blokovima od po 128 bita i koristi ključ duž ine 128, 192 i 256 bita. eve § Rijndael - kriptografski postupak se izvršava nad blokovima od 128, 192 ili 256 bita, a tolika mož e biti i duž ina ključeva. Tako se mož e definisati 2128, 2192 ili 2256 ključeva. Asimetrič na kriptografija Algoritmi za asimetrič kriptografiju su razvijeni znatno kasnije u odnosu na nu konvencionalnu kriptografiju, a njihov koncept je prvi put prikazan u radovima Whitfielda Diffieja i Martina Hellmana, 1975. godine (mada postoje indicije da je britanska tajna služ ba prva došla do moguć nosti ovakve zaštite, nekoliko godina ranije, ali je postupak smatran vojnom tajnom). Poš iljalac poruke Primalac poruke enkripcija dekripcija Originalna Zaš tićena Originalna poruka poruka poruka (clear-text) Privatni ključ e (cipher-text) Javni ključ d (clear-text) m c m E(e,m) = c D(d,c) = m Slika 100: Asimetrič na kriptografija Proces enkripcije i dekripcije se kod ovih algoritama takođe zasniva na dve funkcije – imamo enkripcionu funkciju E i dekripcionu funkciju D. One ponovo manipulišu originalnom porukom m, odnosno zaštić enom porukom c, ali se ovog puta za enkripciju i dekripciju koriste dva ključ - jedan za a enkripciju (ključe), a drugi za dekripciju (ključd). Jedan od ovih ključ se eva naziva javni ključ(public key) i poznat je svima, a drugi se zove privatni ključ (private key), i poznat je samo jednoj strani [slika 100].
 • 4. 266 Elektronsko poslovanje Enkripcija podataka asimetričnom kriptografijom se mož e obaviti na dva načina: 1. enkripcija originalne poruke javnim ključ em - samo vlasnik privatnog ključ mož e dekriptovati poruku, ali ne mož e biti siguran ko je poruku a poslao, jer je javni ključdostupan svima; 2. enkripcija originalne poruke privatnim ključ em - ovog puta je poreklo poruke nedvosmisleno, kao i nemoguć nost poricanja vlasnika javnog ključ da je poruku poslao, ali je tajnost poruke kompromitovana – svako a ko ima javni ključ koji odgovara tajnom ključ korišć enom za enkripciju u mož e videti poruku. Ova osobina se koristi u mehanizmu digitalnih potpisa, za dokazivanje identiteta. Osnovna prednost korišć enja asimetrič kriptografije jeste ta da strane koje ne nikada do tog momenta nisu komunicirale, niti su pravile bilo kakve bezbedonosne konstrukcije za zaštić eni prenos podataka mogu bez problema tajno komunicirati, jer nije potreban siguran kanal za distribuciju ključ eva. Takođe, potrebno je znatno manje ključ za komunikaciju – tač dva, od eva no kojih se jedan slobodno prenosi, a drugi č uva. М еđutim, enkripcija korišć enjem asimetrič postupaka je mnogo (praktič oko hiljadu puta, u nih no zavisnosti od konkretnih algoritama) sporija nego zaštita korišć enjem konvencionalnog (simetrič nog) kriptografskog postupka, tako da ih ne treba koristiti za šifrovanje velikih količ podataka (tzv. bulk-encryption). Najšire ina korišć eni algoritmi za asimetrič šifrovanje su RSA algoritam (Ron Rivest, no Adi Shamir i Leonard Adleman, 1978), sa duž inama ključ od 512 do 1024 a bita, i Diffie-Hellman algoritam. Moderna kriptografija - hibridni pristup U današnjim modernim enkripcionim sistemima koristić emo i simetrič i nu asimetrič kriptografiju za postizanje potrebnog nivoa zaštite informacija – nu najpre ć emo asimetričnom kriptografijom razmeniti tajni ključza ostvarivanje simetrič kriptografije, koju ć emo kasnije koristiti za prenos velike količ ne ine podataka. Kriptografski ključ evi Pored same poruke koju štitimo, moderni kriptografski algoritmi zahtevaju upotrebu jednog ili više kriptografskih ključ eva radi zaštite poverljivih informacija. U osnovi, ti ključ su veoma veliki brojevi, i njihova duž ina se evi meri u bitima. Š to je duž ina ključ već a, zaštić ena informacija je sigurnija. a Međutim, poređenje velič ine ključeva kod asimetrič ne i simetrič ne (konvencionalne) kriptografije nije moguć e, jer se zbog specifič nosti algoritama slič stepen zaštite postiž e različ an itim duž inama ključeva: ključza
 • 5. Zaš tita računarskih mrež i sigurnost podataka a 267 simetrič kriptografiju duž ine 80 bita ima približ nu jač zaštite kao ključ nu inu za asimetrič zaštitu od 1024 bita; trenutno najkorišć enija simetrič zaštita nu na od 128 bita odgovara 3000-bitnom javnom ključ koji bi se koristio u u asimetrič tehnikama, itd. nim Kod asimetrič kriptografske tehnike ključ su matematič povezani. Iako ne evi ki je iz javnog ključ veoma teško izrač a unati privatni, uz dovoljno vremena i procesorske moć i uvek je moguć e izvesti ovaj zaštić eni deo informacije, a samim tim i razbiti zaštitu. Zbog toga je prilikom projektovanja jač zaštite ine neophodno razmotriti kakve napade oč ekujemo, i koliko vremena je neophodno da naša zaštita odoleva. Ukoliko uzmemo duž inu ključ koja jea premala, rizikujemo da informacije budu otkrivene; u obrnutom sluč ć emo aju imati izuzetno vremenski zahtevne prorač une i proizvod (zaštić enu informaciju) koji je količ inski znatno već i nego originalna informacija. Pošto se u današnjim hibridnim kriptosistemima asimetrič kriptografija pre svega na koristi za siguran transfer simetrič sesijskih ključ nih eva, smatramo da uz odabir dovoljne duž ine ključ ova karika kriptografskog lanca nije kritič a na. Hash funkcije U hash funkcije spadaju matematič funkcije koje na osnovu ulazne poruke ke generišu vrednost fiksne duž ine, tzv. hash vrednost, message digest ili message fingerprint – "otisak prsta" ulazne poruke. Č esto korišć ena tehnika One-Way-Hash se koristi da se utvrdi da li su podaci izmenjeni. Ova tehnika koristi OWF (One-Way-Functions), č je rezultat "digest" - obič 128 ili iji no 160 bita. Praktič je nemoguć e proizvesti dokument koji odgovara digest-u no drugog dokumenta, tako da je ova tehnika provere integriteta podataka veoma pouzdana (detaljnije u opisu funkcionisanja mehanizma digitalnih potpisa). Danas se koriste sledeć i hash algoritmi: § Message Digest (128-bit digest); MD2, MD4 i MD5, § Secure Hash Algorithm (160-bit digest); SHA i SHA-1, § Digital Signature Algorithm (DSA). § Hash Message Authentication Code (HMAC).
 • 6. 268 Elektronsko poslovanje Digitalni potpis Digitalni potpis (digital signature) predstavlja digitalnu verziju svojeručnog potpisa – kao što takav potpis jednoznač identifikuje osobu, digitalni potpis no mož e da identifikuje autora neke poruke, ali i da dokaž e da poruka prilikom prenosa komunikacionim kanalom nije izmenjena. Svaki potpis, bio on digitalni ili svojeruč mora da zadovolji pet osnovnih ni, pravila: § mora da pruž i identifikaciju; § ne mož e biti manipulisan; § ne mož e biti kopiran; § mora da bude verodostojan; § ne mož e biti opovrgnut. Ovi uslovi se mogu ispuniti pravilnom upotrebom asimetrič algoritama nih enkripcije, uz enkripciju poruke privatnim ključ pošiljaoca. em U najveć em broju sluč ajeva nije potrebna enkripcija celokupne poruke – dovoljno je enkriptovati samo digitalni potpis, a poruku ostaviti nepromenjenu. Naravno, ako je tajnost poruke kritič i ona mož e biti na, zaštić ena. Za kreiranje digitalnih potpisa koriste se pomenute hash funkcije. Originalna Originalna Hash Hash poruka poruka vrednost funkcija (clear-text) (clear-text) h Digitalno Hash potpisana Poređenje funkcija poruka Enkriptovana hash vrednost Hash Hash h' vrednost vrednost Privatni ključ e (digitalni Javni ključ d h h potpis) Slika 101: Mehanizam digitalnog potpisa Identifikacija pošiljaoca se dokazuje na osnovu same moguć nosti dekripcije enkriptovane hash vrednosti, javnim ključ za koji se zna da pripada em pošiljaocu. Prilikom prijema poruke, jednostavnim poređenjem hash vrednosti na odredišnom rač unaru, lako se dokazuje da li je poruka bila izmenjena. Na ovaj nač je ostvarena sigurna identifikacija pošiljaoca, uz oč in uvanje integriteta poruke.