Anzeige

Nacionalni park Tara

25. Feb 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Nacionalni park Tara

 1. EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLANINE TARE Jelena Ivković 247-08 Brankica Novitović 257-08
 2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ • NALAZI SE NA SAMOM ZAPADU SRBIJE. na zapadu suva granica sa Republikom Srpskom, počev od Kozjeg rida, do ušća reke Dervente u Drinu severnu stranu obavija Drinska dolina , sa stranama visokim i do 1000 m na jugu Tara se polako spušta ka Mokrogorskoj I Kremanskoj kotlini na istoku njenu granicu predstavlja Solotuška reka I reka Pilica • 183 km². Dolina reke Dervente u donjem delu odvaja Taru i planinu Zvezdu
 3. • PRIPADA DELU STAROVLAŠKIH PLANINA DINARSKOG SISTEMA • PROSEČNA NADMORSKA VISINA JE 1150 m, SA NAJVIŠIM VRHOM KOZJI RID (1591 m) NAJNIŽA KOTA JE JEZERO PERUDAC NA 316 m NADMORSKE VISINE
 4. RELJEF • OSNOVNU KARAKERISTIKU RELJEFA ČINE DVE POVRŠI: VIŠA I NIŽA • VIŠA POVRŠ IMA NADMORSKU VISINU OKO 1200 m, BLAGO NAGNUTA PREMA S I SE • NIŽA ZARAVLJENA POVRŠ IMA VISINU OKO 1000m,ZAUZIMA PROSTRANSTVO UGLAVNOM OKO KALUDJERSKIH BARA • OBE POVRŠI PRESECAJU DOLINE REKA I POTOKA ( BELI RZAV, DERVENTA, RAČA, BRUSNIČKI POTOK, KONJSKA REKA…) • KARAKTERIŠU JE MNOGOBROJNI GEOMORFOLOŠKI OBLICI; PEDINE, VRTAČE, UVALE, KRAŠKA VRELA, VIDIKOVCI, KANJONI, KLISURE…
 5. ZEMLJIŠTE • ZNATNA GEOMORFOLOŠKA RAZNOVRSNOST • UGLAVNOM SASTAVLJENA IZ TERCIJARNIH I DELIMIČNO JURSKIH KREČNJAKA, DOK JE JEDAN BROJ VISOVA I JUŽNIH STRANA OD SERPENTINITA • RAZNOLIKOST GEOLOŠKOG SASTAVA, RELJEFA, DEJSTVO KLIME, VEGETACIJE KAO I ANTROPOGENI FAKTOR USLOVILI SU VELIKU RAZNOVRSNOST U PEDOLOŠKOM SMISLU
 6. • KAMENJARI – U MALIM UVALAMA • KALUVIJUM- KALUVIJALNI NANOSI U PODNOŽJU PLANINA • KREČNJAČKA CRNICA(KALKOMELANOSOL) - NAGOMILANE HUMUSNE MATERIJE U KREČNJAČKIM STENAMA ILI NJIHOVIM PUKOTINAMA. STANIŠTE PANČIDEVE OMORIKE • REDZINA- HUMUSNO-AKUMULACIONI SLOJ 20-30 cm. VEOMA PROPUSTLJIVO • SMEĐE ZEMLJIŠTE(KALKOKABISOL)- TERRA FUSCA, SREDNJE DUBOKO, GLINOVITO ZEMLJIŠTE SA PRIMESAMA SILIKATNOG MATERIJALA, SPOSOBNOST ZADRŽAVANJA VODE • ILIMERIZOVANO ZEMLJIŠTE(LUVISOL)- LESIVIRANA TERRA FUSCA, DVOSLOJNO ZEMLJIŠTE, SILIKATNI MATERIJAL NANET PREKO SMEĐEG ZEMLJIŠTA • NA SERPENTINITIMA DVA TIPA ZEMLJIŠTA; humusno- silikatno eutrično smeđe zemljište
 7. KLIMA • UMERENOKONTINENTALNI KLIMATSKI POJAS. KLIMA MODIFIKOVANA ZBOG UTICAJA PLANINE I VEDEG STEPENA VLAŽNOSTI • IZNAD TARE SE SUKOBLJAVAJU TOPLE VAZDUŠNE STRUJE SA JUGA I HLADNE SA SEVERA • TEMPERATURNA KOLEBANJA VAZDUHA NISU VELIKA januar do -10 °C jul I avgust do 35 ° • 86 maglovitih dana prosečna godišnja suma padavina od 977,3 mm relativna vlažnost vazduha oko 83%
 8. HIDROGRAFIJA • ZBOG PRETEŽNO KREČNJAČKOG SASTAVA SIROMAŠNA POVRŠINSKIM TOKOVIMA • PREDELI SA SERPENTINSKIM PODLOGAMA BOGATIJI IZVORIMA • PODZEMNE VODE U VIDU BISTRIH I HLADNIH IZVORA I VRELA, FORMIRAJUDI BRZE, BISTRE I HLADNE PLANINSKE REKE I POTOKE 3 VRSTE HIDROGRAFSKIH OBJEKATA;  IZVORI I VRELA (PERUDAČKO VRELO, JOKIDA VRELO…)  REKE I PLANINSKI POTOCI  JEZERA (AKUMULACIJE)
 9. BELI RZAV REKA RAČA REKA DERVENTA
 10. • AKUMULACIONA JEZERA PERUĆAC ZAOVINE
 11. JEZERO SPAJIDI
 12. KALUĐERSKE BARE •16 km OD BAJINE BAŠTE, JUGOISTOČNI DEO TARE I NAJPOZNATIJI TURISTIČKI CENTAR (1059m) •NA KREČNJAČKOJ PODLOZI RASTU PRELEPE ŠUME CRNOG, BELOG BORA, JELE, SMRČE.. •HOTELI “OMORIKA”, “BELI BOR”, “JAVOR”
 13. ZAOVINE •NALAZE SE U JUŽNOM DELU PARKA, U CELINI POZNATOJ KAO “RAVNA TARA” •U GEOMORFOLOŠKOM SMISLU PREDSTAVLJA SPONU TARE SA ZLATIBORSKIM MASIVOM I MOKROGORSKOM KOTLINOM •POZNATE SU KAO MESTO GDE JE PRONAĐENA PANČIĆEVA OMORIKA •GEOMORFOLOŠKE ATRAKCIJE:  GRAD, SREDNJEVEKOVNO UTVRĐENJE U DOLINI BELOG RZAVA MESTO CRKVINE I OSTACI CRKVE BAZILIKE IZLETNIĆKI VIDIKOVCI (ZMAJEVAC, BELA VODA I GAVRAN)
 14. CRNI VRH •POKRIVA JUGOZAPADNE PREDELE NACIONALNOG PARKA, I DEO GRANICE IZMEĐU SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE •U MEŠOVITIM ŠUMAMA JELE, SMRČE, BORA, BUKVE, PANČIĆEVE OMORIKE, JASIKE, BREZE SU REZERVATI “CRVENE STENE” “BILO” “LJUTI BREG” SA 24 VRSTA ŽBUNOVA I 33 VRSTA ZELJASTIH BILJAKA •MREŽA ŠUMSKIH PUTEVA POGODUJE PLANINSKIM BICIKLISTIMA
 15. ZVEZDA PLANINA • KRUNA NACIONALNOG PARKA U SEVEROZAPADNOM DELU MASIVA TARE • U ISTOIMENOM REZERVATU I REZERVATIMA “BRUSNICA” “KARAULA ŠTULA”, NALAZE SE JEDNA OD POSLEDNJIH STANIŠTA TERCIJARNIH BILJNIH VRSTA, RETKIH I VREDNIH ŽIVOTINJA I PTICA • TAKOĐE OVDE SE DOLAZI NA VIDIKOVAC SA POGLEDOM NA BOSNU I JEZERO “PERUĆAC”
 16. PERUĆAC •TURISTIČKO NASELJE NA DESNOJ OBALI DRINE, 13 km OD BAJINE BAŠTE •NAJPOZNATIJE JE PO HE, ODNOSNO PO JEZERU KOJE JE NAPRAVLJENO ZARAD OVE HIDROELEKTRANE •U NASELJU POSTOJI NEKOLIKO RESTORANA, KAFIĆA, VILA “PERUĆAC” I RESTORAN “VRELO”
 17. • NACIONALNI PARK JE PROGLAŠEN ISTORIJAT TEK 1981. GODINE NACIONALNOG PARKA • 19 200 ha • NAZIV PLANINE UPUĆUJE NA ILIRSKO PLEME AUTARIJATA • PARK OBILUJE ARHEONOŠKIM NALAZIŠTIMA KOJA DATIRAJU OD NEOLITA DO SREDNJEG POZNOG DOBA • SREDNJEVEKOVNO UTVRĐENJE SOLOTINIK I MANASTIR RAČA ZADUŽBINA KRALJA DRAGUTINA NEMANJIĆA
 18. FLORA NACONALNOG PARKA • OČUVANA OAZA PRIRODE SA 1/3 FLORE SRBIJE. OKO 1100 VRSTA 30 endemičnih taksona i još 21 vrsta koje su zbog svoje retkosti stavljene pod zaštitu • 80% OD SVIH ŠUMSKIH POVRŠINA SU MEŠOVITE ZAJEDNICE SA SMRČOM, JELOM I BUKVOM 40 različitih fitocenoza lišdarskog, lišdarsko-četinarskog i četinarskog tipa
 19. • LIŠDARSKE ŠUMSKE ZAJEDNICE:  reliktne šume crnog jasena i crnog graba (Orno-Ostryetum carpinifoliae) Fraxinus ornus Ostrya caprinifolia
 20. • šume crnog graba i crnog bora (Ostryo-Pinetum nigrae) Pinus nigra • šume cera (Quercetum cerris)
 21. • šume sladuna i cera (Quercetum frainetto-cerris) Quercus frainetto • orahove šume (Querco-Juglandetum) Juglans regia
 22. • Različiti tipovi bukovih šuma (Fagetum submontanum, Fagetum montanum, Aceri-Ostryo-Fagetum Fagus sylvatica
 23. • LIŠDARSKO- ČETINARSKE ŠUME  reliktna šuma bukve, jele i smrče (Piceo-Abieti-Fagetum) Abies alba Picea abies
 24. • NAJVEDU VREDNOST I SPECIFIČNOST IMAJU ŠUME U KOJIMA JE JEDAN OD GRADITELJA PANČIDEVA OMORIKA (Picea omorika) RAZVIJA SE NA EKOLOŠKI VRLO RAZLIČITIM STANIŠTAMA, MEŠAJUDI SE SA POTPUNO RAZLIČITIM VRSTAMA LIŠDARA I ČETINARA INTERESANTNO STANIŠTE NA CRVENOM POTOKU GDE GRADI ZAJEDNICU Alno- Piceetum omorikae SA CRNOM JOHOM Alnus glutinosa
 25. • OD ČISTIH ČETINARSKIH ŠUMA ZASTUPLJENE SU  šume crnog bora na serpentinitima (Erico-Pinetum nigrae serpentiniticum)  šume belog bora na serpentinitima (Erico-Pinetum sylvestris serpentinicum)  mešovite beloborovo-crnoborove šume (Pinetum sylvestris-nigrae serpentinicum) • Čiste zajednice smrče(Piceetum abietis montanum i Piceetum abietis serpentiniticum). •
 26. • OD ZNAČAJNIH RELIKTNIH VRSTA DRVEDA I ŽBUNOVA TU SU JOŠ I: Tisa (Taxus baccata) HILJADU GODIŠNJE DRVO ČIJA POJEDINAČNA I RETKA STABLA DOSTIŽU VISINU I DO 25 METARA
 27. Zelenika (božikovina) zimzeleni žbun ili do 10 m nisko drvo mediteranskog i atlanskog rasprostranjenja. Moguce ga je naci na prelazima izmedu potiske subalpske klime od 850 do 900 m nadmorske visine na severoistocnoj strani masiva Tara. Takode tercijarni relikt zakonom zašticena vrsta. Ilex aquifomium
 28. Cotynus coggigria ruj
 29. Jeremičak- je takođe endemična vrsta, opojnog mirisa, stavljena pod zaštitu države. Moguće ga je pronaći u svim borovim zajednicama, crnog, belog bora i crnjuši. Predstavlja tercijarni relikt. Daphne blagayana
 30. Gentiana lutea Žuta lincura vrlo retka gotovo iscrpljena vrsta na ovom podrucju. Kao omiljeni narodni lek masovno je vaden koren tako da je blizu potpunog išcezavanja zbog cega je stavljen pod strogu žastitu.
 31. LEKOVITE BILJKE NA TARI Allium ursinum ČISTI ŽELUDAC, CREVA I KRV. ESENCIJA POBOLJŠAVA PAMĆENJE, KOD NESANICE I SRČANIH SMETNJI. VINO DOBRO ZA STARIJE LJUDE
 32. Solidago virga-aurea ZA CREVNA OBOLJENJA I YA OBOLJENJA BUBREGA. DOBRA KOD STRESA I DUŠEVNOG NEMIRA
 33. Oxalis acetosella SMETNJE USLED ŽELUDAČNE KISELINE. POREMEĆAJI KOD VARENJA. KOD ŽUTICE, UPALE BUBREGA, OSIPA NA KOŽI, ALI I KOD UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH TUMORA
 34. DELUJE UMIRUJUĆE, ANTISEPTIČKI. ZA BOLESTI JETRE I BUBREGA. LEČI GOVORNE SMETNJE, NEMIRAN SAN, NAPADE, HISTERIJE, MESEČARENJE. ZA LEČENJE RANA, KRASTI, OSIPA U OBLIKU ULJA. GREJE I REGENERIŠE KOŽU Hypericum perforatum
 35. REDUŠA-DO KRAJA SMRČAK- U RANO MAJA, PO IVICAMA PPOLEČE U PTROREĐENIM ŠUMA ŠUMAMA VRGANJ-U LETO I LISIČARKA KOJA RASTE U JESEN PO GRUPAMA PO TRAVI, LIŠĆARSKIM I MAHOM PO BOROVIM I ĆETINARSKIM ČETINARSKIM ŠUMAMA
 36. FAUNA NACIONALNOG PARKA • U SLOŽENIM ZAJEDNICAMA FAUNA NACIONALNOG PARKA JE VEOMA BOGATA SA 56 VRSTA SISARA I 153 VRSTA PTICA • U NE TAKO DAVNOJ PROSLOSTI ČOVEK JE SVOJEM DELOVANJEM BITNO IZMENIO KRAKTER NJIHOVIH ZAJEDNICA, ŠTO JE UTICALA NA SMANJENJE BROJNOSTI, ILI ČAK POTPUNO IŠČEZAVANJE POJEDINIH VRSTA DIVLJAČI • ZBOG TOGA SU NEKE VRSTE POSEBNO ZAŠTIĆENE KAO ŠTO SU
 37. • LOVNE VRSTE:
 38. Suri orao koji je mestimicno ili sasvim istrebljen ,i ovde ga ima u manjem broju nego ranije Sivi soko se u našoj zemlji gnezdi na vrlo malo mesta. Na Tari je takode proreden. Pojedini primerci zastupljeni su na Sokolini u kanjonu Race
 39. Veliki tetreb koji je prakticno potpuno potisnut sa Tare gde je u prošlom veku živeo u velikom broju. Šumska šljuka nekad na ovim prostorima doletala na Taru na tresetište Crveni potok kod Mitrovca gde je i sada prisutna
 40. • Tara, boginja među planinama, jedan je od najlepših nacionalnih parkova u Evropi. • Stara legenda kaže da je zbog neponovljive lepote bog Tar izabrao planinu Taru da na njoj provede svoj božanski život, po kome planina i dobi ime. • Iako je nacionalni park tek od 1981. godine, na sreću, urbanizcija je zaobišla ovu zelenu lepoticu. Treba doći i uveriti se u jedinstvene priroden lepote ove planine.
 41. HVALA NA PAŽNJI!!!
Anzeige