Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE

cye castro
cye castroteacher um Buhay na Tubig Elem Sch.
YUNIT I
Aralin 5
Tibay ng Iyong
Kalooban
Aking
Susubukin
Layunin:
Katatagan ng
responsableng
pagdedesisyon
Paksa:
Katatagan ng
Loob
(Fortitude)
Day 1
Balik
Aral
Bilang mag-aaral,
paano nakakaapekto
ang pagiging bukas ng
inyong isipan sa
pagbuo at pagbibigay
ng desisyon o pasya
na makabubuti sa
inyong sarili at
pamilya?
1. Ano ang
karaniwan
ninyong ginagawa
kapag may mga
suliraning
dumarating sa
inyong pamilya?
2. Paano ninyo
nabigyang
solusyon ang mga
suliraning ito?
ALAMIN NATIN
Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga
sitwasyon ng OO o HINDI na susubok
sa kanilang pagpapasya gamit ang
katatagan ng kalooban.
MGA SITWASYON:
____1. Pinaninidigan ko ang aking mga ginawang desisyon
ng buong husay at tapang.
____2. Sa oras na may suliraning kinakaharap, buo ang loob
ko at taimtim na nanalig sa Diyos.
____3. Pinanghihinaan ako ng loob sa mga pagkakataong
nakapagbigay ako ng maling desisyon.
____4. Pinag-aaralan kong mabuti ang bawat bagay at
sitwasyon na nangangailangan ng isang matibay at matatag
na pagpapasya.
____5. Itinutuwid ko ang aking mga nagawang maling
desisyon sapagkat ako ay naniniwala na ang bawat
pagkakamali ay nagbibigay ng mahalagang aral.
1. Alin sa mga
nabanggit ang palagi
mong naisasagawa?
hindi naisasagawa?
2. Bukod sa mga
nabanggit, ano-ano
pa ang mga paraan
upang magkaroon ng
matatag na kalooban
sa pagbuo ng pasya o
desisyon?
DAY 2 ISAGAWA NATIN
Ngayong araw na ito ay inyong
pakikinggan ang isang awitin na may
pamagat na “Pagsubok”. Sariwain ang titik
o liriko ng awitin.
Pangkatang Gawain:
Itanong:
1. Ano ang mensahe ng awiting inyong napakinggan?
2. Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig sa
awitin?
3. Anong linya ng awitin ang pumukaw sa inyong
damdamin? Bakit?
4. Ano-ano ang dapat ninyong taglayin kung may mga
pagsubok man kayong nararanasan?
5. Paano ninyo dapat tingnan ang mga pagsubok na
inyong nararanasan sa buhay?
KRAYTIRYA 3 2 1
Husay sa
Pagganap
Lahat ng kasapi sa
pangkat ay nagpakita
nang mataas na
kahusayan sa pagganap.
1-2 kasapi sa pangkat ay
nagpakita ng
katamtamang husay sa
pagganap.
3-4 na kasapi sa pangkat
ay hindi nagpakita ng
kahusayan sa pagganap.
Angkop/ Tamang
saloobin sa
sitwasyon
Naipakita nang maayos
at may tiwala ang
tamang saloobin sa
sitwasyon.
Naipakita nang maayos
ngunit may
pagaalinlangan ang
tamang saloobin sa
sitwasyon.
Hindi naipakita ang
tamang saloobin sa
sitwasyon.
Partisipasyon ng mga
miyembro ng
pangkat
Lahat ng miyembro ng
pangkat ay nakiisa sa
pangkatang gawain.
2-3 na miyembro ng
pangkat ay hindi nakiisa
sa pangkatang gawain.
4-5 na miyembro ng
pangkat ay hindi nakiisa
sa pangkatang gawain
KRAYTIRYA 4 3 2 1
Pagkamalikhain Naipakita ang
sumusunod na
tatlong kraytirya:
- orihinalidad
- maka- totohanan
(maka- Pilipino)
- kaaya-aya
Naipakita ang
dalawa sa
sumusunod na
tatlong kraytirya:
- orihinalidad
- maka- totohanan
(maka- Pilipino)
- kaaya-aya
Naipakita ang
isa sa
sumusunod na
tatlong kraytirya:
- orihinalidad
- maka- totohanan
(maka- Pilipino)
- kaaya-aya
Walang
naipakita sa
sumusunod na
tatlong kraytirya:
- orihinalidad
- maka- totohanan
(maka- Pilipino)
- kaaya-aya
Kabuuang Marka
Ng Pangkat
DAY 3
ISAPUSO NATIN
Pangkatang Gawain
1. Pangkatin ang klase sa lima (5).
2. Ang bawat pangkat ay babasahin at uunawaing
mabuti ang kwento na may pamagat na “Isang
Hamon sa Buhay ni Joel”.
Isang Hamon sa Buhay ni Joel
Nabuhay sa isang marangyang pamilya si Joel. Ang kaniyang
mga magulang ay magkasamang naghahanap-buhay sa barko
simula ng siya ay maliit pa lamang. Lahat ng kaniyang gusto ay
nakukuha niya kagaya ng magagarang laruan, mamahaling
damit at bagong sapatos. Nararating din niya ang mga lugar na
nais niyang puntahan. Nakakain niya ang lahat ng masasarap
na pagkaing nais niyang kainin at nagagawa nyang ilibre ang
mga kaibigan niya sa mga bagay na gusto nila. Walang siyang
awa sa paglustay ng perang padala ng kaniyang magulang.
Katwiran niya ay sa padalang pera na lamang niya nahahanap
at nakukuha ang pagkalinga at pagmamahal na kaniyang
hinahanap. Laki sa layaw at sunod sa luho, iyan ang larawang
sasalamin sa batang si Joel.
• Isang araw, habang siya ay kasama ng kaniyang mga
kaibigan na abala sa paglalaro ng computer game sa isang
Internet cafe, isang tawag ang kaniyang natanggap mula
sa kanyang lola Maria.
• “Apo, madali ka munang umuwi sa bahay at may
mahalaga tayong pag-uusapan”, wika ng kaniyang lola.
Agad na sumunod si Joel sa bilin ng kaniyang lola.
• Pagdating sa tahanan ay nagkakagulo ang mga tiyo at tiya
ni Joel. Nag-iiyakan ang mga ito at sa kaniyang pagpasok
sa pintuan ng bahay ay biglang huminto ang lahat. “Ano
po ang nangyayari dito?” “Bakit kayo nag-iiyakan?” ang
tanging tanong ng batang si Joel.
• Lumapit ang lola ni Joel, na tangi niyang
tagapag-alaga. Sinabi nito ang nangyari sa
kaniyang mga magulang. “Joel, huwag kang
mabibigla.” “Sa hindi inaasahang pangyayari
ay lumubog ang barkong pinagtatrabahuhan
ng nanay at tatay mo,” sambit ng kaniyang
lola. Yumakap at humagulgol si Joel dahil hindi
niya matanggap ang sinapit ng kaniyang
magulang.
a. Anong mabigat na pangyayari ang
naganap sa buhay ni Joel?
b. Ano-ano ba ang dapat isinasaalang-alang
sa pagbuo ng isang pasya o desisyon?
c. Sa paanong paraan mo maipakikita ang
pagkakaroon ng matatag na kalooban
kung katulad ni Joel ay may dumating na
dagok sa inyong pamilya?
Gabay na Tanong:
DAY 4
ISABUHAY NATIN
Ipapanood sa mga mag-aaral ang video clip
na hango sa palatuntunang “Kapuso Mo,
Jessica Soho”, na tumatalakay sa katatagan
ng loob ng isang batang pumapasok sa
paaralan gamit ang sariling likhang stroller
upang makatapos ng kaniyang pag-aaral at
matamo ang adhikain sa kaniyang buhay.
Tungkol saan ang video clip na inyong
napanood?
2. Ano ang inyong naramdaman habang
pinapanood ang video clip?
3. Kung kayo ang batang nasa video clip, ano
ang inyong gagawin sa sitwasyong kaniyang
kinaharap? Bakit?
4. Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa
pagpapasya sa mga sitwasyong katulad nito?
5. Bilang isang mag-aaral, paano mo
maipamamalas ang pagkakaroon ng
katatagan ng kalooban sa mga hinaharap na
sitwasyon sa buhay? sa tahanan? sa
paaralan?
Ipagawa ang graphic organizer.
Panuto: Gamit ang graphic
organizer sa ibaba, punan ang mga
kahon ng mga sitwasyon na
nagpapakita ng katatagan ng loob
ng tauhan sa pinanood na video
clip.
Ipagawa ang graphic organizer.
Panuto: Gamit ang graphic
organizer sa ibaba, punan ang mga
kahon ng mga sitwasyon na
nagpapakita ng katatagan ng loob
ng tauhan sa pinanood na video
clip.
Katatagan
ng loob
DAY 5
SUBUKIN NATIN
Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng
tamang sagot.
1. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng matatag
na kalooban sa pagbuo ng desisyon?
a. Tumigil muna si Lloyd sa pag-aaral sa kadahilanang nawalan ng
trabaho ang kaniyang ama na nagtatrabaho sa Gitnang Silangan.
b. Nagmukmok sa kaniyang silid si Marlon dahil hindi niya
nagawang ipasa ang pagsusulit nila sa pagkaabogasya.
c. Nagpadala sa suhol ang karamihan ng pamilyang naninirahan
sa ilalim ng tulay dala ng kanilang pangangailangan.
d. Patuloy na nananalig si Arthur sa kapangyarihan ng Diyos na
gagaling ang kaniyang ina sa pakikipaglaban sa sakit na cancer.
2. Ang inyong lugar ay nakaranas ng isang malakas na lindol. Marami
ang naapektuhan ng pangyayari kasama na ang inyong pamilya. Alin
sa sumusunod ang dapat mong gawin?
a. Lumapit sa mga kamag-anak at kausaping pansamantala muna
silang kupkupin.
b. Unti-unting isaayos ang tahanan sa pamamagitan ng
pagkukumpuni sa nasirang bahagi nito.
c. Lumapit sa mga pulitiko upang mabigyan ng agarang tulong kagaya
ng pansamantalang tirahan at pagkain.
d. Maghanap ng bagong tirahan na hindi nakararanas nang madalas
na lindol at pabayaran sa mga kamag-anak na nakaaangat sa buhay.
3. Nagkaroon kayo ng pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakato.
Sinabihan ka ng matalik mong kaibigan na kailangan mo siyang
pakopyahin dahil kung hindi ay hindi ka niya kikilalaning kaibigan.
Alin sa sumusunod na sitwasyon ang gagawin mo?
a. Kakausapin ko siya ng mahinahon at sasabihin ko na sumabay
siya sa akin sa pagsuri ng mga nakaraang aralin.
b. Isusumbong ko siya sa aking nanay upang kausapin nito ang
aming guro hinggil sa pangyayari upang maparusahan siya.
c. Hahayaan ko siyang kumopya sa aking sagutang papel lalo na
kung hindi naman ito makikita ng mga mga kama-aral at guro ko.
d. Hahanap na lamang ako ng mga bagong kaibigan na sasamahan
at sasabihin ko ang ugaling ipinakita niya sa akin.
4. Nagsara ang pabrikang pinapasukan ng iyong ama. Hindi naman
makapagtrabaho ang iyong ina dahil kapapanganak lamang niya.
Kinausap ka ng iyong mga magulang na pansamantalang tumigil sa
pagaaral upang patapusin muna ang iyong kuya sa kolehiyo na
magtatapos na sa taong kasalukuyan. Ano ang gagawin mo?
a. Susundin ko ang kagustuhan ng aking nanay at tatay dahil sila naman
ang bumuo ng pagpapasyang huminto muna ako sa aking pag-aaral.
b. Mangungutang muna ako sa aking mga kamag-aral at mangangako na
babayaran ko sila kapag nakaluwag na ang aming pamilya.
c. Kakausapin ko ang aking nanay at tatay na mag-aaral pa rin ako at
hahanap na lamang ako ng mapapasukang trabaho sa araw ng Sabado
at Linggo.
d. Mamamasukan muna ako sa karendiryang malapit sa amin at
gagamitin ko ang aking sweldo na pambili ng mga bagay na gusto ko
upang hindi na humngi sa nanay at tatay ko.
5. Ulila na kayong apat na magkakapatid sa magulang at tanging tiyo
at tiya ninyo na lamang ang nangangalaga sa inyo. Napansin mong
hindi mabuti ang pakikitungo nila sa inyo. Wala na kayong ibang
mapupuntahan dahil mas malayo ang lugar ng iba ninyong kamag-
anak. Ano ang gagawin mo?
a. Kakausapin ko ang aking mga kapatid na doon na muna sila sa iba
naming kamag-anak habang ako ay nag-aaral pa.
b. Ipagbibigay alam ko sa kinauukulan ang ginagawa ng aking tiyo at
tiya upang mabigyan sila ng tamang pansin sa kanilang ginagawa.
c. Kakausapin ko ang aking mga kapatid na magtiis na lang muna kami
sa ginagawa ng aming tiyo at tiya dahil wala kaming ibang
pupuntahan.
d. Titigil na lang muna ako sa pag-aaral upang magtrabaho at
mangungupahan ng sariling bahay upang makaiwas sa
pagmamaltratong ginagawa sa amin ng aming tiyo at tiya.
Ang katatagan ng kalooban ang isa sa magagandang ugali na
dapat taglayin ng isang tao. Ang halimbawa nito ay masasalik
sa mga kabataang patuloy na nagsisikap at bumabangon sa
kabila ng mga pagsubok at hirap sa buhay.
Kaakibat nito ang pagkakaroon ng malakas na paniniwala,
pagkakaroon ng prinsipyo at tiwala sa sarili na ating
nakukuha sa bawat desisyon na ating ginagawa.
Nalilinang ang katatagan ng loob sa mga tagumpay sa
pagharap sa pagsubok ng buhay. Subalit ang Diyos pa rin ang
pinakamalakas na sandigan upang maging matatag ang
kalooban sa paglutas ng anumang uri ng suliranin.
Tandaan Natin:
Karagdagang Gawain
Gumawa ng graphic organizer .
”MATATAG AKO” ng mga paraan kung
paano matatamo ang pagiging matatag sa
pagbibigay ng pasya o desisyon.
MATATAG
AKO
1 von 33

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)52.6K views
Pag-aalaga ng HayopPag-aalaga ng Hayop
Pag-aalaga ng Hayop
Airalyn Ramos46.8K views
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
NatashaSofiaDalisay17.1K views
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mavict De Leon364.1K views
Gamit ng pangngalan sa pngungusapGamit ng pangngalan sa pngungusap
Gamit ng pangngalan sa pngungusap
Janette Diego185.7K views
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
JeanneAmper18.5K views
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYFILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
joywapz331.1K views
Epp he aralin 4Epp he aralin 4
Epp he aralin 4
EDITHA HONRADEZ17.9K views
Paglinang ng flexibilityPaglinang ng flexibility
Paglinang ng flexibility
EDITHA HONRADEZ39.4K views
Epp5.ia q2.lmEpp5.ia q2.lm
Epp5.ia q2.lm
Vanessa Dimayuga172.8K views
Pagtukoy ng lokasyon ng pilipinasPagtukoy ng lokasyon ng pilipinas
Pagtukoy ng lokasyon ng pilipinas
Jazzyyy11514K views
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
Jan Lee Nagal135.3K views
PE Quarter 2 Aralin 1 Lakas at Tatag ng KalamnanPE Quarter 2 Aralin 1 Lakas at Tatag ng Kalamnan
PE Quarter 2 Aralin 1 Lakas at Tatag ng Kalamnan
Marie Jaja Tan Roa77.9K views
Ang pilipinas bilang arkipelagoAng pilipinas bilang arkipelago
Ang pilipinas bilang arkipelago
Mailyn Viodor9.8K views

Destacado(6)

Measuring and Cutting tools use in sewing.Measuring and Cutting tools use in sewing.
Measuring and Cutting tools use in sewing.
Francis Bernardo Dizon14K views
Sewing Tools PowerpointSewing Tools Powerpoint
Sewing Tools Powerpoint
Nyelia47.4K views
SEWING TOOLSSEWING TOOLS
SEWING TOOLS
Bulacan State University187K views
Sewing tools and equipmentSewing tools and equipment
Sewing tools and equipment
Rhealyn Amante12.6K views
Sewing tools pptSewing tools ppt
Sewing tools ppt
Mavel Solatorio50.2K views

Similar a Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE(20)

Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
NicolePadilla3110 views
Q1 w5 d1 es pQ1 w5 d1 es p
Q1 w5 d1 es p
Rosanne Ibardaloza164 views
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
ronapacibe116 views
Q1 w5 d1 5 es pQ1 w5 d1 5 es p
Q1 w5 d1 5 es p
Rosanne Ibardaloza303 views
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
MaryfelBiascan253 views
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptx
LovelyAnnSalisidLpt448 views
ESP 6 Q1 W5 D1-5.pptxESP 6 Q1 W5 D1-5.pptx
ESP 6 Q1 W5 D1-5.pptx
Sharmain Corpuz732 views
Grade 5 PPT_ESP_Q1_W5.pptxGrade 5 PPT_ESP_Q1_W5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_Q1_W5.pptx
MariaChristinaGerona166 views
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
ivanabando1206 views
Paghubog ng konsensyaPaghubog ng konsensya
Paghubog ng konsensya
arlene palasico7.3K views
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
ArabellaCorpuz165 views
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4
Faith De Leon92.1K views
Modyul 9Modyul 9
Modyul 9
Jared Ram Juezan138K views
Aralin 7Aralin 7
Aralin 7
EDITHA HONRADEZ4.9K views
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdfEdukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
Edukasyon-Sa-Pagpapakatao-Q34-v1.0.pdf
AguilarSarropCiveiru26 views
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano21.1K views
W6-ESP.pptxW6-ESP.pptx
W6-ESP.pptx
ssuser11a49824 views

Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE

 • 1. YUNIT I Aralin 5 Tibay ng Iyong Kalooban Aking Susubukin
 • 3. Day 1 Balik Aral Bilang mag-aaral, paano nakakaapekto ang pagiging bukas ng inyong isipan sa pagbuo at pagbibigay ng desisyon o pasya na makabubuti sa inyong sarili at pamilya?
 • 4. 1. Ano ang karaniwan ninyong ginagawa kapag may mga suliraning dumarating sa inyong pamilya? 2. Paano ninyo nabigyang solusyon ang mga suliraning ito?
 • 5. ALAMIN NATIN Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sitwasyon ng OO o HINDI na susubok sa kanilang pagpapasya gamit ang katatagan ng kalooban.
 • 6. MGA SITWASYON: ____1. Pinaninidigan ko ang aking mga ginawang desisyon ng buong husay at tapang. ____2. Sa oras na may suliraning kinakaharap, buo ang loob ko at taimtim na nanalig sa Diyos. ____3. Pinanghihinaan ako ng loob sa mga pagkakataong nakapagbigay ako ng maling desisyon. ____4. Pinag-aaralan kong mabuti ang bawat bagay at sitwasyon na nangangailangan ng isang matibay at matatag na pagpapasya. ____5. Itinutuwid ko ang aking mga nagawang maling desisyon sapagkat ako ay naniniwala na ang bawat pagkakamali ay nagbibigay ng mahalagang aral.
 • 7. 1. Alin sa mga nabanggit ang palagi mong naisasagawa? hindi naisasagawa? 2. Bukod sa mga nabanggit, ano-ano pa ang mga paraan upang magkaroon ng matatag na kalooban sa pagbuo ng pasya o desisyon?
 • 9. Ngayong araw na ito ay inyong pakikinggan ang isang awitin na may pamagat na “Pagsubok”. Sariwain ang titik o liriko ng awitin. Pangkatang Gawain:
 • 10. Itanong: 1. Ano ang mensahe ng awiting inyong napakinggan? 2. Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig sa awitin? 3. Anong linya ng awitin ang pumukaw sa inyong damdamin? Bakit? 4. Ano-ano ang dapat ninyong taglayin kung may mga pagsubok man kayong nararanasan? 5. Paano ninyo dapat tingnan ang mga pagsubok na inyong nararanasan sa buhay?
 • 11. KRAYTIRYA 3 2 1 Husay sa Pagganap Lahat ng kasapi sa pangkat ay nagpakita nang mataas na kahusayan sa pagganap. 1-2 kasapi sa pangkat ay nagpakita ng katamtamang husay sa pagganap. 3-4 na kasapi sa pangkat ay hindi nagpakita ng kahusayan sa pagganap. Angkop/ Tamang saloobin sa sitwasyon Naipakita nang maayos at may tiwala ang tamang saloobin sa sitwasyon. Naipakita nang maayos ngunit may pagaalinlangan ang tamang saloobin sa sitwasyon. Hindi naipakita ang tamang saloobin sa sitwasyon. Partisipasyon ng mga miyembro ng pangkat Lahat ng miyembro ng pangkat ay nakiisa sa pangkatang gawain. 2-3 na miyembro ng pangkat ay hindi nakiisa sa pangkatang gawain. 4-5 na miyembro ng pangkat ay hindi nakiisa sa pangkatang gawain
 • 12. KRAYTIRYA 4 3 2 1 Pagkamalikhain Naipakita ang sumusunod na tatlong kraytirya: - orihinalidad - maka- totohanan (maka- Pilipino) - kaaya-aya Naipakita ang dalawa sa sumusunod na tatlong kraytirya: - orihinalidad - maka- totohanan (maka- Pilipino) - kaaya-aya Naipakita ang isa sa sumusunod na tatlong kraytirya: - orihinalidad - maka- totohanan (maka- Pilipino) - kaaya-aya Walang naipakita sa sumusunod na tatlong kraytirya: - orihinalidad - maka- totohanan (maka- Pilipino) - kaaya-aya Kabuuang Marka Ng Pangkat
 • 14. Pangkatang Gawain 1. Pangkatin ang klase sa lima (5). 2. Ang bawat pangkat ay babasahin at uunawaing mabuti ang kwento na may pamagat na “Isang Hamon sa Buhay ni Joel”.
 • 15. Isang Hamon sa Buhay ni Joel Nabuhay sa isang marangyang pamilya si Joel. Ang kaniyang mga magulang ay magkasamang naghahanap-buhay sa barko simula ng siya ay maliit pa lamang. Lahat ng kaniyang gusto ay nakukuha niya kagaya ng magagarang laruan, mamahaling damit at bagong sapatos. Nararating din niya ang mga lugar na nais niyang puntahan. Nakakain niya ang lahat ng masasarap na pagkaing nais niyang kainin at nagagawa nyang ilibre ang mga kaibigan niya sa mga bagay na gusto nila. Walang siyang awa sa paglustay ng perang padala ng kaniyang magulang. Katwiran niya ay sa padalang pera na lamang niya nahahanap at nakukuha ang pagkalinga at pagmamahal na kaniyang hinahanap. Laki sa layaw at sunod sa luho, iyan ang larawang sasalamin sa batang si Joel.
 • 16. • Isang araw, habang siya ay kasama ng kaniyang mga kaibigan na abala sa paglalaro ng computer game sa isang Internet cafe, isang tawag ang kaniyang natanggap mula sa kanyang lola Maria. • “Apo, madali ka munang umuwi sa bahay at may mahalaga tayong pag-uusapan”, wika ng kaniyang lola. Agad na sumunod si Joel sa bilin ng kaniyang lola. • Pagdating sa tahanan ay nagkakagulo ang mga tiyo at tiya ni Joel. Nag-iiyakan ang mga ito at sa kaniyang pagpasok sa pintuan ng bahay ay biglang huminto ang lahat. “Ano po ang nangyayari dito?” “Bakit kayo nag-iiyakan?” ang tanging tanong ng batang si Joel.
 • 17. • Lumapit ang lola ni Joel, na tangi niyang tagapag-alaga. Sinabi nito ang nangyari sa kaniyang mga magulang. “Joel, huwag kang mabibigla.” “Sa hindi inaasahang pangyayari ay lumubog ang barkong pinagtatrabahuhan ng nanay at tatay mo,” sambit ng kaniyang lola. Yumakap at humagulgol si Joel dahil hindi niya matanggap ang sinapit ng kaniyang magulang.
 • 18. a. Anong mabigat na pangyayari ang naganap sa buhay ni Joel? b. Ano-ano ba ang dapat isinasaalang-alang sa pagbuo ng isang pasya o desisyon? c. Sa paanong paraan mo maipakikita ang pagkakaroon ng matatag na kalooban kung katulad ni Joel ay may dumating na dagok sa inyong pamilya? Gabay na Tanong:
 • 20. Ipapanood sa mga mag-aaral ang video clip na hango sa palatuntunang “Kapuso Mo, Jessica Soho”, na tumatalakay sa katatagan ng loob ng isang batang pumapasok sa paaralan gamit ang sariling likhang stroller upang makatapos ng kaniyang pag-aaral at matamo ang adhikain sa kaniyang buhay.
 • 21. Tungkol saan ang video clip na inyong napanood? 2. Ano ang inyong naramdaman habang pinapanood ang video clip? 3. Kung kayo ang batang nasa video clip, ano ang inyong gagawin sa sitwasyong kaniyang kinaharap? Bakit? 4. Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagpapasya sa mga sitwasyong katulad nito? 5. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang pagkakaroon ng katatagan ng kalooban sa mga hinaharap na sitwasyon sa buhay? sa tahanan? sa paaralan?
 • 22. Ipagawa ang graphic organizer. Panuto: Gamit ang graphic organizer sa ibaba, punan ang mga kahon ng mga sitwasyon na nagpapakita ng katatagan ng loob ng tauhan sa pinanood na video clip.
 • 23. Ipagawa ang graphic organizer. Panuto: Gamit ang graphic organizer sa ibaba, punan ang mga kahon ng mga sitwasyon na nagpapakita ng katatagan ng loob ng tauhan sa pinanood na video clip.
 • 26. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng matatag na kalooban sa pagbuo ng desisyon? a. Tumigil muna si Lloyd sa pag-aaral sa kadahilanang nawalan ng trabaho ang kaniyang ama na nagtatrabaho sa Gitnang Silangan. b. Nagmukmok sa kaniyang silid si Marlon dahil hindi niya nagawang ipasa ang pagsusulit nila sa pagkaabogasya. c. Nagpadala sa suhol ang karamihan ng pamilyang naninirahan sa ilalim ng tulay dala ng kanilang pangangailangan. d. Patuloy na nananalig si Arthur sa kapangyarihan ng Diyos na gagaling ang kaniyang ina sa pakikipaglaban sa sakit na cancer.
 • 27. 2. Ang inyong lugar ay nakaranas ng isang malakas na lindol. Marami ang naapektuhan ng pangyayari kasama na ang inyong pamilya. Alin sa sumusunod ang dapat mong gawin? a. Lumapit sa mga kamag-anak at kausaping pansamantala muna silang kupkupin. b. Unti-unting isaayos ang tahanan sa pamamagitan ng pagkukumpuni sa nasirang bahagi nito. c. Lumapit sa mga pulitiko upang mabigyan ng agarang tulong kagaya ng pansamantalang tirahan at pagkain. d. Maghanap ng bagong tirahan na hindi nakararanas nang madalas na lindol at pabayaran sa mga kamag-anak na nakaaangat sa buhay.
 • 28. 3. Nagkaroon kayo ng pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakato. Sinabihan ka ng matalik mong kaibigan na kailangan mo siyang pakopyahin dahil kung hindi ay hindi ka niya kikilalaning kaibigan. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang gagawin mo? a. Kakausapin ko siya ng mahinahon at sasabihin ko na sumabay siya sa akin sa pagsuri ng mga nakaraang aralin. b. Isusumbong ko siya sa aking nanay upang kausapin nito ang aming guro hinggil sa pangyayari upang maparusahan siya. c. Hahayaan ko siyang kumopya sa aking sagutang papel lalo na kung hindi naman ito makikita ng mga mga kama-aral at guro ko. d. Hahanap na lamang ako ng mga bagong kaibigan na sasamahan at sasabihin ko ang ugaling ipinakita niya sa akin.
 • 29. 4. Nagsara ang pabrikang pinapasukan ng iyong ama. Hindi naman makapagtrabaho ang iyong ina dahil kapapanganak lamang niya. Kinausap ka ng iyong mga magulang na pansamantalang tumigil sa pagaaral upang patapusin muna ang iyong kuya sa kolehiyo na magtatapos na sa taong kasalukuyan. Ano ang gagawin mo? a. Susundin ko ang kagustuhan ng aking nanay at tatay dahil sila naman ang bumuo ng pagpapasyang huminto muna ako sa aking pag-aaral. b. Mangungutang muna ako sa aking mga kamag-aral at mangangako na babayaran ko sila kapag nakaluwag na ang aming pamilya. c. Kakausapin ko ang aking nanay at tatay na mag-aaral pa rin ako at hahanap na lamang ako ng mapapasukang trabaho sa araw ng Sabado at Linggo. d. Mamamasukan muna ako sa karendiryang malapit sa amin at gagamitin ko ang aking sweldo na pambili ng mga bagay na gusto ko upang hindi na humngi sa nanay at tatay ko.
 • 30. 5. Ulila na kayong apat na magkakapatid sa magulang at tanging tiyo at tiya ninyo na lamang ang nangangalaga sa inyo. Napansin mong hindi mabuti ang pakikitungo nila sa inyo. Wala na kayong ibang mapupuntahan dahil mas malayo ang lugar ng iba ninyong kamag- anak. Ano ang gagawin mo? a. Kakausapin ko ang aking mga kapatid na doon na muna sila sa iba naming kamag-anak habang ako ay nag-aaral pa. b. Ipagbibigay alam ko sa kinauukulan ang ginagawa ng aking tiyo at tiya upang mabigyan sila ng tamang pansin sa kanilang ginagawa. c. Kakausapin ko ang aking mga kapatid na magtiis na lang muna kami sa ginagawa ng aming tiyo at tiya dahil wala kaming ibang pupuntahan. d. Titigil na lang muna ako sa pag-aaral upang magtrabaho at mangungupahan ng sariling bahay upang makaiwas sa pagmamaltratong ginagawa sa amin ng aming tiyo at tiya.
 • 31. Ang katatagan ng kalooban ang isa sa magagandang ugali na dapat taglayin ng isang tao. Ang halimbawa nito ay masasalik sa mga kabataang patuloy na nagsisikap at bumabangon sa kabila ng mga pagsubok at hirap sa buhay. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng malakas na paniniwala, pagkakaroon ng prinsipyo at tiwala sa sarili na ating nakukuha sa bawat desisyon na ating ginagawa. Nalilinang ang katatagan ng loob sa mga tagumpay sa pagharap sa pagsubok ng buhay. Subalit ang Diyos pa rin ang pinakamalakas na sandigan upang maging matatag ang kalooban sa paglutas ng anumang uri ng suliranin. Tandaan Natin:
 • 32. Karagdagang Gawain Gumawa ng graphic organizer . ”MATATAG AKO” ng mga paraan kung paano matatamo ang pagiging matatag sa pagbibigay ng pasya o desisyon.