Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

प्राकृतिक विपद्‌मा बालसंरक्षण

432 Aufrufe

Veröffentlicht am

प्यारा भाइबहिनीहरू,
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणले अति जोखिममा रहेको छ । देशको अधिकांश भूभाग बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, हिमपहिरो र भूकम्पको जोखिममा रहेको छ भने समयसमयमा हुने महामारी, आगलागी, शीतलहर जस्ता विप्दले पनि कैयौ मानिसले अकालमा नै ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण कैयौँ बालबालिकाले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कैयौँ बालबालिकामा विपद्का कारण मानसिक रूपमा नै आघात पर्न गई दिर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । विपद्कै कारण कतिपय बालबालिकाले आºना अभिभावक, वासस्थान अनि विद्यालय पनि गुमाएका छन् ।
विपद्को समयमा हामीलाई सहयोगको आस देखाएर आपराधिक मानसिकता भएका मानिसहरूले दुव्र्यवहार र शोषण गर्न सक्छन् । हामी जस्तै कैयौँ बालबालिका विपद्कै कारण आघातमा परी मनोसामाजिक समस्यामा पनि पर्न सक्छन् । प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिने भएकाले यसबाट हुने असर कम गर्न हामीले सुरक्षित रहने उपायबारे सधैँ सतर्क रहनुपर्दछ ।
नेपालमा आउन सक्ने मुख्य प्राकृतिक विपद्, यसबाट बालबालिकालाई पर्ने असर र सुरक्षित रहने उपायहरू बारे जानकारी लिने र यस बारेमा हामी जस्तै अन्य बालबालिकालाई पनि जानकारी गराई विपद्को समयमा सुरक्षित रहन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सिविसले यो चित्र कथा तयार गरी प्रकाशन गरेको छ ।

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

प्राकृतिक विपद्‌मा बालसंरक्षण

 1. 1. Kof/f efOalxgLx¿, xfd|f] b]z g]kfn k|fs[lts ljkbsf] b[li6sf]0fn] clt hf]lvddf /x]sf] 5 . b]zsf] clwsf+z e"efu af9L, klx/f], lxdtfn ljikmf]6, lxdklx/f] / e"sDksf] hf]lvddf /x]sf] 5 eg] ;do;dodf x'g] dxfdf/L, cfunfuL, zLtnx/ h:tf ljkbn] klg s}of} dflg;n] csfndf g} Hofg u'dfPsf 5g . o:tf k|fs[lts ljkbsf sf/0f s}of}F afnaflnsfn] klg Hofg u'dfO/x]sf 5g eg] s}of}F afnaflnsfdf ljkbsf sf/0f dfgl;s ¿kdf g} cf3ft kg{ uO{ lb3{sfnLg ¿kdf c;/ ul//x]sf] x'G5 . ljkbs} sf/0f sltko afnaflnsfn] cfºgf cleefjs, jf;:yfg clg ljBfno klg u'dfPsf 5g . ljkbsf] ;dodf xfdLnfO{ ;xof]usf] cf; b]vfP/ cfk/flws dfgl;stf ePsf dflg;x¿n] b'Jo{jxf/ / zf]if0f ug{ ;S5g . xfdL h:t} s}of}F afnaflnsf ljkbs} sf/0f cf3ftdf k/L dgf];fdflhs ;d:ofdf klg kg{ ;S5g . k|fs[lts ljkb /f]Sg g;lsg] ePsfn] o;af6 x'g] c;/ sd ug{ xfdLn] ;'/lIft /xg] pkfoaf/] ;w}F ;ts{ /xg'kb{5 . g]kfndf cfpg ;Sg] d'Vo—d'Vo k|fs[lts ljkb, o;af6 afnaflnsfnfO{ kg]{ c;/ / ;'/lIft /xg] pkfox¿ af/] hfgsf/L lng] / o; af/]df xfdL h:t} cGo afnaflnsfnfO{ klg hfgsf/L u/fO{ ljkbsf] ;dodf ;'/lIft /xg ;xof]u k'uf]; eGg] p2]Zon] l;lj;n] of] lrq syf tof/ u/L k|sfzg u/]sf] 5 . o; lrq syfdf pNn]v ePsf sltko 36gfx¿ tkfO{F xfdLn] klg ef]u]sf x'g ;Sb5f}F / eljiodf klg o:tf ljkbx¿ cfpg ;Sb5g . o:tf] cj:yfdf cfºgf] tyf cfºgf ;fyLx¿sf] ;+/If0f ug'{ xfdL ;a}sf] st{Jo x'g hfG5 . To;}n] of] k'l:tsf tkfOF{n] kl9;s]kl5 c¿ ;fyLx¿nfO{ klg hfgsf/Lsf nflu cWoog ug{ lbg'x'g ;a} efOalxgLx¿nfO{ xfdL cg'/f]w ub{5f}F . ;fy} ljkbsf] ;dodf cfºgf] ;+/If0fsf nflu ;xof]u ldNg] ck]Iff u/]sf 5f}F . ;Nnfxsf/ M ljdnf 1jfnL zflGt clwsf/L s[[i0f k|;fb ;'j]bL ;/f]h s]=;L= o'j/fh l3ld/] n]vg÷cjwf/0ff M w'|a nfld5fg] k|fKtL clwsf/L ;Dkfbg M /d]z s'df/ kf}8]n lrq÷k6syf÷l8hfOg M pQd g]kfn n]cfp6 ;xof]uL M ;f}/e cof{n k|sfzs M l;lj; a'4gu/, sf7df8f}F )!–$&*$%$%,$&*!#*^ www.cwish.org.np k|sfzg ;xof]u M k|sfzg jif{ M ;g @)!% k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f afnaflnsfsf] ;r]tgfsf nflu lrq syf
 2. 2. 2 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 3. 3. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 3
 4. 4. 4 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 5. 5. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 5
 6. 6. 6 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 7. 7. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 7
 8. 8. 8 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 9. 9. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 9
 10. 10. 10 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 11. 11. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 11
 12. 12. 12 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 13. 13. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 13
 14. 14. 14 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 15. 15. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 15
 16. 16. 16 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 17. 17. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 17
 18. 18. 18 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 19. 19. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 19
 20. 20. 20 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 21. 21. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 21
 22. 22. 22 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 23. 23. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 23
 24. 24. 24 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 25. 25. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 25
 26. 26. 26 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 27. 27. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 27
 28. 28. 28 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 29. 29. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 29
 30. 30. 30 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 31. 31. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 31
 32. 32. 32 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 33. 33. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 33
 34. 34. 34 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 35. 35. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 35
 36. 36. 36 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 37. 37. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 37
 38. 38. 38 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f

×