Greške analognih i digitalnih instrumenata

OET - vezbe

Greške merenja analognih i digitalnih instrumenata
Analogni instrumenti
Kod analognih instrumenata se tačnost najčešde izražava kao procenat od pune skale prilikom
čitanja vrednosti merenja (relativna greška). Kada je merena vrednost kod analognog
instrumenta blizu cele skale (ili se bar nalazi u drugoj tredini skale), onda merna nesigurnost
koja se računa ima smisla. Što je očitavanje merene vrednosti "dalje" od pune skale, onda je
vede odstupanje od tačne vrednosti. Primer skale analognog voltmetra prikazan je na slici 22.
Ako je, na primer, dat analogni voltmetar koji ima tačnost ±3% u opsegu [0 100] V, tada se na
osnovu ovog podatka, zaključuje da je greška koja se može dobiti merenjem vrednosti u ovom
opsegu jednaka ±3 V. U tom slučaju, za tačnu vrednost koja se meri od 90 V, instrument može
da pokaže neku vrednost u opsegu od 87 V do 93 V, pa je odstupanje od tačne vrednosti tj.
greška jednaka ±3.3%.
Međutim, ako se na ovoj skali meri napon čija je tačna vrednost 10 V, onda instrument može da
pokaže neku vrednost u opsegu od 7 V do 13 V, pa je greška ±30%. Iz ovog razloga je poželjno
da se merenje analognim instrumentima izvrši kada se merena veličina nalazi u poslednjoj
tredini opsega. Odnosno, potrebno je odabrati odgovarajudi opseg kako bi merenje bilo što
tačnije.
Apsolutna greška analognih mernih instrumenata
Apsolutna greška analognih mernih instrumenata računa se prema formuli:
gde je Δk greška usled izrade instrumentaodređena klasom tačnosti instrumenta i Δo greška
usled očitavanja.
Konstanta instrumena definiše se kao: , gde je C konstanta instrumenta (vrednost
najmanjeg intervala na skali), O je opseg mernog instrumenta, a N broj podeljaka. Očitavanje
instrumenta se vrši prema slededoj formuli: , n je očitan broj podeljaka na skali
instrumenta. Za električne merne instrumente proizvoač deklariše tačnost usled izrade kroz
klasu tačnosti – to je najveda dozvoljena greška u procentima (relativna greška) gornje granice
mernog opsega. U nekim knjigama se može nadi da je klasa tačnosti instrumenta relativna
greška u procentima u odnosu ma merenu vrednost. Mi demo koristiti slededi izraz:
odakle je ili
Imax – njveda vrednost skale, IM – merena vrednost (druga definicija klase tačnosti)
Za grešku očitavanja usvajamo polovinu najmanjeg podeljka na skali:
Primer:
O=50 mA = 0.05 A, N=50, n=36.5, K=2.5
( )
Slika 1 Skala analognog instrumenta
Digitalni instrumenti
Korisnički interfejs jednog digitalnog multimetra tj. unimetra (DMM) je prikazan na slici. Ovo je
najčešde korišdeni instrument u laboratorijama za električna merenja. DMM je instrument koji u
sebi sadrži više instrumenata kao što su ommetar, voltmetar, ampermetar i drugi i u najvedem
broju slučajeva prikazuje rezultat merenja na sedmosegmentnom displeju.
Neke opcije koje poseduje DMM su prikazane na slici. DMM može sadržati i neke druge opcije,
kao što su merenje frekvencije AC signala. Takođe, merni opsezi se mogu razlikovati u zavisnosti
koji je instrument odabran. Uobičajene opcije DMM-a su prikazan na slici su:
1. u ovom položaju instrument je isključen (U svim ostalim položajima instrument je uključen i
uobičajeno postoji LED indikator koji signalizira da li je instrument uključen ili isključen. U nekim
slučajevima ovaj indikator označava i stanje baterije.),
2. opcija za voltmetar sa automatskim podešavanjem opsega, LoZ označava manju ulaznu
impedansu,
3. voltmetar za merenje AC napona sa LoZ,
4. voltmetar za merenje AC napona sa filtrom propusnikom niskih frekvencija,
5. opcija za simultano testiranje napona i kratkog spoja,
6. merenje relativno vedih AC napona (reda V),
7. merenje relativno manjih AC napona (reda mV),
8. merenje relativno vedih DC napona (reda V),
9. merenje relativno manjih DC napona (reda mV),
10. merenje temperature,
11. provera kratkog spoja (koristi se u kombinaciji sa sound button - zvučni signal koji odgovara
kratkom spoju),
12. ommetar (merenje otpornosti),
13. merenje kapacitivnosti,
14. diodni test,
15. merenje AC i DC amplituda struje reda A i mA i
16. merenje AC i DC amplituda struje reda µA.
Slika 2 Korisnički interfejs digitalnog multimetra sa označenim opcijama
Greške digitalnih instrumenata
Prilikom određivanja merne nesigurnosti tipa B digitalnih instrumenata treba posebno obratiti
pažnju na sam digitalni displej. Najčeše se navodi da displej ima 3½ cifara (eng. digits).
Celobrojni deo ovog displeja (3) znači da displej na tom broju mesta / cifara može imati bilo
koju vrednost iz opsega [0 9].
Polovina cifre (½) označava da na tom digitalnom displeju postoji i još jedna najznačajnija cifra
koja može imati ili vrednost 0 ili vrednost 1. S toga, ovaj displej je četvorosegmentni. Na primer,
takav instrument može prikazivati vrednosti u opsegu [0 1999]. Nekad se umesto oznake od 3½
cifara koristi i oznaka 2000-count što znači da taj displej može prikazati ukupno 2000 različitih
vrednosti merene veličine.
Ako na primer digitalni instrument ima oznaku 4½ cifara ili 20000-count, to znači da može da
prikaže vrednosti koje se nalaze u opsegu *0 19999+. Rezolucija se takođe može prikazati i kroz
tri četvrtine jedne cifre. To znači da prva i najznačajnija cifra može imati vrednosti 0, 1, 2 ili 3
(ovo je uobičajeno u savremenim digitalnim instrumentima). Tako za instrument sa 4¾ cifara
(40000-count) znači da se mogu prikazati vrednosti na displeju u opsegu *0 39999+, odnosno
može da prikaže 40000 različitih vrednosti.
Treba napomenuti da kod vedine digitalnih instrumenata kada najznačajnija cifra preuzima
vrednost 0, onda se može desiti da se 0 i ne prikaže na displeju (to zavisi od instrumenta koji se
koristi). Dodatno, digitalni instrumenti imaju mogudnost automatske detekcije polariteta,
odnosno kod njih se prikazuju negativne vrednosti analogno pozitivnim: za instrument sa 3½
cifara prikaz može obuhvatiti vrednosti u negativnom *-1999 0] i pozitivnom opsegu [0 1999].
Rezolucija (najmanja promena merene veličine koju instrument prikazuje) instrumenta sa 3½
cifara se izražava kao % što je 0.05%.
Vedina savremenih digitalnih instrumenata ima mogudnost automatskog odabira opsega na
kome semeri. Međutim, neke starije verzije digitalnih instrumenata imaju manuelnu opciju za
odabir opsega. Kod njih se optimalan opseg za očitavanje vrednosti merene veličine određuje
kao kod analognih instrumenata. Za digitalni multimetar (DMM) sa 3½ cifara koji može da meri
napon za sledede opsege napona 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V i 1000 V, potrebno je opseg
instrumenta postaviti na najvedu vrednost opsega (u ovom slučaju 1000 V) i postepeno
smanjivati opseg dok se ne zadovolji uslov da se merena vrednost očitava kada se nalazi u
poslednjoj tredini opsega.
Ako je, na primer, u uputstvu za DMM dat slededi podatak: "Complete accuracy specifications:
±(% of reading + number of LSD)", to znači da je generalna tačnost određena brojem (koji je
izražen u procentima) u odnosu na izmerenu tj. "pročitanu" (eng. read) vrednost koji se sabira
najmanjom značajnom cifrom (LSD od eng. least significant digit). LSD definiše nesigurnost koja
može nastati usled različitih razloga kao što su offest, šum i greške zaokruživanja. Broj LSD može
da varira u zavisnosti od opsega, pa je veoma važno da se posmatra u odnosu na opseg u kome
je merenje izvršeno.
Ako je opseg DMM-a za merenje napona 30 kV i ako se rezultat prikazuje na
četvorosegmentnom displeju sa 3½ cifara, onda nije mogude koristiti prvu najznačajniju cifru
(jer ta cifra može da preuzme samo vrednosti 0 ili 1). U tom slučaju postoji ograničenje na
trosegmentni displej, pa je prikaz oblika 30.0 kV. Ako bi se za prikaz ovog napona koristio displej
sa 4½ cifara, onda bi vrednost bila prikazana kao 30.00 kV. Za instrument sa displejem sa 3½
cifara i opsegom od 10 kV, prikaz de biti četvorosegmenti i na displeju de biti prikazano 10.00
kV. Za instrument sa displejem sa 4½ cifara i opsegom od 10 kV, prikaz de biti četvorosegmenti i
na displeju de biti prikazano 10.000 kV.
Poseban slučaj je prikaz opsega kao što su 2, 20, 200 i 2000 *33+. Ako se na primer za prikaz
napona u opsegu do 20 kV koristi displej sa 3½ cifara onda se umesto maksimalanog prikaza od
20.0 kV (gde se najznačanija cifra ne koristi) može podesiti da maksimalni prikaz bude 19.99 kV
kako bi rezolucija bila veda. Mana prikaza oblika 19.99 kV je što se ne može prikazati vrednost
od 20.00 kV. Kada bi se napon od 20.00 kV doveo na instrument koji meri maksimalno 19.99 kV,
tada bi se na instrumentu pojavilo upozorenje za prekoračenje opsega (eng. overload).
Primer:
Digitalnim voltmetrom sa 3½ cifara meri se napon od 1.6 V. Ako DMM za merenje DC napona
imatačnost definisanu kao ±(0.5% + 3), potrebno je odrediti grešku merenja.
Za tačno očitavanje vrednosti napona sa digitalnog displeja DMM-a, potrebna je informacija o
LSD i potrebno je odabrati najmanji mogudi opseg. Na slici je prikazano merenje napona od 1.6
V za tri opsega: 200 V na levom panelu, 20 V na srednjem panelu i 2 V na desnom panelu.
Najpre se DMM postavi na najvedi opseg (200 V), kako je ranije opisano. Na displeju de se
prikazati
merena vrednost u oznaci 01.4 (slika), pa je merna nesigurnost (prema uputstvu proizvođača)
jednaka 0.008 V - ovu vrednost nije mogude prikazati na ekranu, jer je prikazana samo
prva decimala (01.4). Međutim, ako se uzme u obzir da postoji 3 LSD-a, onda se dolazi do
zaključka da poslednja cifra na displeju može da varira sa ±3 brojanja. U tom slučaju, DMM
može prikazati merenu vrednost sa slededom nesigurnošdu 1.6 ± 0.3 V (ovo je prikaz zaokružen
na jednu decimalu kako pokazuje i DMM jer je greška od 0.008 V tada zanemariva) ili u opsegu
[1.3 1.9] V. Za manji opseg (20 V) izmerena vrednost je 1.58 (slika), a merna nesigurnost
V i procenjena vrednost se nalazi u opsegu [1.1562 1.638] V. Za
najmanji opseg (2 V) izmerena je vrednost (slika) i merna nesigurnost
V, pa se procenjena vrednost merenja nalazi u opsegu [1.1589 1.611] V.
Zaključuje se da na tačnost merenja utiče u velikoj meri opseg na kom se meri zadata vrednost,
odnosno rasipanje rezultata merenja oko tačne vrednosti je manje za odabir najmanjeg
mogudeg opsega.
Primer: Digitalni displej - prikaz vrednosti
Predstavljanje 30 kV na displeju sa 3 ½ cifara je: 30.0 kV:
Ne koristi se prva cifra.
Predstavljanje 10 kV na displeju sa 3 ½ cifara je: 10.00 kV.
Predstavljanje 30 kV na displeju sa 4 ½ cifara je: 30.00 kV.
Predstavljanje 10 kV na displeju sa 4 ½ cifara je: 10.000 kV.
Poseban slučaj je prikaz opsega kao što su 2, 20, 200 i 2000.
Predstavljanje 20 kV na displeju sa 3 ½ cifara može biti 20.0 kV, ali i 19.99 kV. lako povedava
rezoluciju, potreban je OPREZ, jer je sada maksimalna vrednost 19.99 kV, a ne 20 kV.
U vedini slučajeva, za dovođenje 20 kV na opseg koji meri maksimalno 19.99 kV pojavilo bi se
upozorenje za prekoračenje (eng. overload).
Nerecenzirana skripta - priredio S.Ćulafić
Izvor internet i elektronski udžbenik Metode i instrumentacija za električna merenja
(Nadica Miljković)

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Značaj i primena računarske tehnikeZnačaj i primena računarske tehnike
Značaj i primena računarske tehnike
suzanainformatika6.2K views
Hardver PrezentacijaHardver Prezentacija
Hardver Prezentacija
centar-obrazovanja17.6K views
02. OŠTEĆENJE I SMRT ĆELIJE.pptx02. OŠTEĆENJE I SMRT ĆELIJE.pptx
02. OŠTEĆENJE I SMRT ĆELIJE.pptx
PetrovicNenad3217 views
Internet servisiInternet servisi
Internet servisi
Miroslav3K views
02 računarski sistemi02 računarski sistemi
02 računarski sistemi
Cirkovic Igor1.1K views
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
ZijadBegic12.8K views
3  ovisnost o drogama3  ovisnost o drogama
3 ovisnost o drogama
prometna8.2K views
Računarski sistemRačunarski sistem
Računarski sistem
Olga Klisura5.3K views
Model vetrenjaceModel vetrenjace
Model vetrenjace
Ana Todorovic1.1K views
Лупа као оптички инструмент Лупа као оптички инструмент
Лупа као оптички инструмент
OŠ Zmaj Jova Jovanović1.1K views
SamoindukcijaSamoindukcija
Samoindukcija
Marina Dorocki27.3K views
28 cas sastavljanje strujnih kola28 cas sastavljanje strujnih kola
28 cas sastavljanje strujnih kola
zoran miljakovic zoran miljakovic5.9K views
Postanite uspešniji roditeljPostanite uspešniji roditelj
Postanite uspešniji roditelj
Suzana Kulja972 views
Istorijat razvoja računaraIstorijat razvoja računara
Istorijat razvoja računara
Dragan Spiridonov22.8K views

Más de Siniša Ćulafić(20)

Izazov 1 za ocenu 2.pdfIzazov 1 za ocenu 2.pdf
Izazov 1 za ocenu 2.pdf
Siniša Ćulafić5 views
Mikrofiz.pptxMikrofiz.pptx
Mikrofiz.pptx
Siniša Ćulafić248 views
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docxKompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Kompleksni brojevi u Pythonu 1.docx
Siniša Ćulafić29 views
Osnovni nivo.pdfOsnovni nivo.pdf
Osnovni nivo.pdf
Siniša Ćulafić591 views
Mkmagazin 220107142015Mkmagazin 220107142015
Mkmagazin 220107142015
Siniša Ćulafić1.2K views
Odredjivanje ekvivalentne otpornostiOdredjivanje ekvivalentne otpornosti
Odredjivanje ekvivalentne otpornosti
Siniša Ćulafić409 views
OET - priprema za test JSOET - priprema za test JS
OET - priprema za test JS
Siniša Ćulafić355 views
Uopsteni omov zakon - zadaciUopsteni omov zakon - zadaci
Uopsteni omov zakon - zadaci
Siniša Ćulafić641 views
Skripta vezbe  gradivo za 2 testSkripta vezbe  gradivo za 2 test
Skripta vezbe gradivo za 2 test
Siniša Ćulafić113 views
Zadaci za 1 pismeni oetZadaci za 1 pismeni oet
Zadaci za 1 pismeni oet
Siniša Ćulafić345 views
Zadaci za 26 10 2021Zadaci za 26 10 2021
Zadaci za 26 10 2021
Siniša Ćulafić254 views
Domaci zadatak 1Domaci zadatak 1
Domaci zadatak 1
Siniša Ćulafić167 views
Zadaci za 21 10 2021Zadaci za 21 10 2021
Zadaci za 21 10 2021
Siniša Ćulafić144 views
Zadaci za vezbu 18.10.2021.Zadaci za vezbu 18.10.2021.
Zadaci za vezbu 18.10.2021.
Siniša Ćulafić151 views
Priprema za pismeni zadatak iz oet aPriprema za pismeni zadatak iz oet a
Priprema za pismeni zadatak iz oet a
Siniša Ćulafić849 views
E m-1-a4E m-1-a4
E m-1-a4
Siniša Ćulafić24 views
Zadaci 12.10.2021.Zadaci 12.10.2021.
Zadaci 12.10.2021.
Siniša Ćulafić139 views

Último

IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 views14 Folien

Último(20)

ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 views
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptx
AleksandarSpasic55 views
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 views
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptx
AleksandarSpasic59 views
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić8 views
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic510 views
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptx
AleksandarSpasic58 views
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptx
AleksandarSpasic57 views
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptx
AleksandarSpasic58 views
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 views
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 views

Greške analognih i digitalnih instrumenata

 • 1. Greške merenja analognih i digitalnih instrumenata Analogni instrumenti Kod analognih instrumenata se tačnost najčešde izražava kao procenat od pune skale prilikom čitanja vrednosti merenja (relativna greška). Kada je merena vrednost kod analognog instrumenta blizu cele skale (ili se bar nalazi u drugoj tredini skale), onda merna nesigurnost koja se računa ima smisla. Što je očitavanje merene vrednosti "dalje" od pune skale, onda je vede odstupanje od tačne vrednosti. Primer skale analognog voltmetra prikazan je na slici 22. Ako je, na primer, dat analogni voltmetar koji ima tačnost ±3% u opsegu [0 100] V, tada se na osnovu ovog podatka, zaključuje da je greška koja se može dobiti merenjem vrednosti u ovom opsegu jednaka ±3 V. U tom slučaju, za tačnu vrednost koja se meri od 90 V, instrument može da pokaže neku vrednost u opsegu od 87 V do 93 V, pa je odstupanje od tačne vrednosti tj. greška jednaka ±3.3%. Međutim, ako se na ovoj skali meri napon čija je tačna vrednost 10 V, onda instrument može da pokaže neku vrednost u opsegu od 7 V do 13 V, pa je greška ±30%. Iz ovog razloga je poželjno da se merenje analognim instrumentima izvrši kada se merena veličina nalazi u poslednjoj tredini opsega. Odnosno, potrebno je odabrati odgovarajudi opseg kako bi merenje bilo što tačnije. Apsolutna greška analognih mernih instrumenata Apsolutna greška analognih mernih instrumenata računa se prema formuli: gde je Δk greška usled izrade instrumentaodređena klasom tačnosti instrumenta i Δo greška usled očitavanja. Konstanta instrumena definiše se kao: , gde je C konstanta instrumenta (vrednost najmanjeg intervala na skali), O je opseg mernog instrumenta, a N broj podeljaka. Očitavanje instrumenta se vrši prema slededoj formuli: , n je očitan broj podeljaka na skali instrumenta. Za električne merne instrumente proizvoač deklariše tačnost usled izrade kroz klasu tačnosti – to je najveda dozvoljena greška u procentima (relativna greška) gornje granice mernog opsega. U nekim knjigama se može nadi da je klasa tačnosti instrumenta relativna greška u procentima u odnosu ma merenu vrednost. Mi demo koristiti slededi izraz: odakle je ili
 • 2. Imax – njveda vrednost skale, IM – merena vrednost (druga definicija klase tačnosti) Za grešku očitavanja usvajamo polovinu najmanjeg podeljka na skali: Primer: O=50 mA = 0.05 A, N=50, n=36.5, K=2.5 ( ) Slika 1 Skala analognog instrumenta
 • 3. Digitalni instrumenti Korisnički interfejs jednog digitalnog multimetra tj. unimetra (DMM) je prikazan na slici. Ovo je najčešde korišdeni instrument u laboratorijama za električna merenja. DMM je instrument koji u sebi sadrži više instrumenata kao što su ommetar, voltmetar, ampermetar i drugi i u najvedem broju slučajeva prikazuje rezultat merenja na sedmosegmentnom displeju. Neke opcije koje poseduje DMM su prikazane na slici. DMM može sadržati i neke druge opcije, kao što su merenje frekvencije AC signala. Takođe, merni opsezi se mogu razlikovati u zavisnosti koji je instrument odabran. Uobičajene opcije DMM-a su prikazan na slici su: 1. u ovom položaju instrument je isključen (U svim ostalim položajima instrument je uključen i uobičajeno postoji LED indikator koji signalizira da li je instrument uključen ili isključen. U nekim slučajevima ovaj indikator označava i stanje baterije.), 2. opcija za voltmetar sa automatskim podešavanjem opsega, LoZ označava manju ulaznu impedansu, 3. voltmetar za merenje AC napona sa LoZ, 4. voltmetar za merenje AC napona sa filtrom propusnikom niskih frekvencija, 5. opcija za simultano testiranje napona i kratkog spoja, 6. merenje relativno vedih AC napona (reda V), 7. merenje relativno manjih AC napona (reda mV), 8. merenje relativno vedih DC napona (reda V), 9. merenje relativno manjih DC napona (reda mV), 10. merenje temperature, 11. provera kratkog spoja (koristi se u kombinaciji sa sound button - zvučni signal koji odgovara kratkom spoju), 12. ommetar (merenje otpornosti), 13. merenje kapacitivnosti, 14. diodni test, 15. merenje AC i DC amplituda struje reda A i mA i 16. merenje AC i DC amplituda struje reda µA.
 • 4. Slika 2 Korisnički interfejs digitalnog multimetra sa označenim opcijama Greške digitalnih instrumenata Prilikom određivanja merne nesigurnosti tipa B digitalnih instrumenata treba posebno obratiti pažnju na sam digitalni displej. Najčeše se navodi da displej ima 3½ cifara (eng. digits). Celobrojni deo ovog displeja (3) znači da displej na tom broju mesta / cifara može imati bilo koju vrednost iz opsega [0 9]. Polovina cifre (½) označava da na tom digitalnom displeju postoji i još jedna najznačajnija cifra koja može imati ili vrednost 0 ili vrednost 1. S toga, ovaj displej je četvorosegmentni. Na primer, takav instrument može prikazivati vrednosti u opsegu [0 1999]. Nekad se umesto oznake od 3½ cifara koristi i oznaka 2000-count što znači da taj displej može prikazati ukupno 2000 različitih vrednosti merene veličine.
 • 5. Ako na primer digitalni instrument ima oznaku 4½ cifara ili 20000-count, to znači da može da prikaže vrednosti koje se nalaze u opsegu *0 19999+. Rezolucija se takođe može prikazati i kroz tri četvrtine jedne cifre. To znači da prva i najznačajnija cifra može imati vrednosti 0, 1, 2 ili 3 (ovo je uobičajeno u savremenim digitalnim instrumentima). Tako za instrument sa 4¾ cifara (40000-count) znači da se mogu prikazati vrednosti na displeju u opsegu *0 39999+, odnosno može da prikaže 40000 različitih vrednosti. Treba napomenuti da kod vedine digitalnih instrumenata kada najznačajnija cifra preuzima vrednost 0, onda se može desiti da se 0 i ne prikaže na displeju (to zavisi od instrumenta koji se koristi). Dodatno, digitalni instrumenti imaju mogudnost automatske detekcije polariteta, odnosno kod njih se prikazuju negativne vrednosti analogno pozitivnim: za instrument sa 3½ cifara prikaz može obuhvatiti vrednosti u negativnom *-1999 0] i pozitivnom opsegu [0 1999]. Rezolucija (najmanja promena merene veličine koju instrument prikazuje) instrumenta sa 3½ cifara se izražava kao % što je 0.05%. Vedina savremenih digitalnih instrumenata ima mogudnost automatskog odabira opsega na kome semeri. Međutim, neke starije verzije digitalnih instrumenata imaju manuelnu opciju za odabir opsega. Kod njih se optimalan opseg za očitavanje vrednosti merene veličine određuje kao kod analognih instrumenata. Za digitalni multimetar (DMM) sa 3½ cifara koji može da meri napon za sledede opsege napona 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V i 1000 V, potrebno je opseg instrumenta postaviti na najvedu vrednost opsega (u ovom slučaju 1000 V) i postepeno smanjivati opseg dok se ne zadovolji uslov da se merena vrednost očitava kada se nalazi u poslednjoj tredini opsega. Ako je, na primer, u uputstvu za DMM dat slededi podatak: "Complete accuracy specifications: ±(% of reading + number of LSD)", to znači da je generalna tačnost određena brojem (koji je izražen u procentima) u odnosu na izmerenu tj. "pročitanu" (eng. read) vrednost koji se sabira najmanjom značajnom cifrom (LSD od eng. least significant digit). LSD definiše nesigurnost koja može nastati usled različitih razloga kao što su offest, šum i greške zaokruživanja. Broj LSD može da varira u zavisnosti od opsega, pa je veoma važno da se posmatra u odnosu na opseg u kome je merenje izvršeno. Ako je opseg DMM-a za merenje napona 30 kV i ako se rezultat prikazuje na četvorosegmentnom displeju sa 3½ cifara, onda nije mogude koristiti prvu najznačajniju cifru (jer ta cifra može da preuzme samo vrednosti 0 ili 1). U tom slučaju postoji ograničenje na trosegmentni displej, pa je prikaz oblika 30.0 kV. Ako bi se za prikaz ovog napona koristio displej sa 4½ cifara, onda bi vrednost bila prikazana kao 30.00 kV. Za instrument sa displejem sa 3½ cifara i opsegom od 10 kV, prikaz de biti četvorosegmenti i na displeju de biti prikazano 10.00 kV. Za instrument sa displejem sa 4½ cifara i opsegom od 10 kV, prikaz de biti četvorosegmenti i na displeju de biti prikazano 10.000 kV. Poseban slučaj je prikaz opsega kao što su 2, 20, 200 i 2000 *33+. Ako se na primer za prikaz napona u opsegu do 20 kV koristi displej sa 3½ cifara onda se umesto maksimalanog prikaza od 20.0 kV (gde se najznačanija cifra ne koristi) može podesiti da maksimalni prikaz bude 19.99 kV
 • 6. kako bi rezolucija bila veda. Mana prikaza oblika 19.99 kV je što se ne može prikazati vrednost od 20.00 kV. Kada bi se napon od 20.00 kV doveo na instrument koji meri maksimalno 19.99 kV, tada bi se na instrumentu pojavilo upozorenje za prekoračenje opsega (eng. overload). Primer: Digitalnim voltmetrom sa 3½ cifara meri se napon od 1.6 V. Ako DMM za merenje DC napona imatačnost definisanu kao ±(0.5% + 3), potrebno je odrediti grešku merenja. Za tačno očitavanje vrednosti napona sa digitalnog displeja DMM-a, potrebna je informacija o LSD i potrebno je odabrati najmanji mogudi opseg. Na slici je prikazano merenje napona od 1.6 V za tri opsega: 200 V na levom panelu, 20 V na srednjem panelu i 2 V na desnom panelu. Najpre se DMM postavi na najvedi opseg (200 V), kako je ranije opisano. Na displeju de se prikazati merena vrednost u oznaci 01.4 (slika), pa je merna nesigurnost (prema uputstvu proizvođača) jednaka 0.008 V - ovu vrednost nije mogude prikazati na ekranu, jer je prikazana samo prva decimala (01.4). Međutim, ako se uzme u obzir da postoji 3 LSD-a, onda se dolazi do zaključka da poslednja cifra na displeju može da varira sa ±3 brojanja. U tom slučaju, DMM može prikazati merenu vrednost sa slededom nesigurnošdu 1.6 ± 0.3 V (ovo je prikaz zaokružen na jednu decimalu kako pokazuje i DMM jer je greška od 0.008 V tada zanemariva) ili u opsegu [1.3 1.9] V. Za manji opseg (20 V) izmerena vrednost je 1.58 (slika), a merna nesigurnost V i procenjena vrednost se nalazi u opsegu [1.1562 1.638] V. Za najmanji opseg (2 V) izmerena je vrednost (slika) i merna nesigurnost V, pa se procenjena vrednost merenja nalazi u opsegu [1.1589 1.611] V. Zaključuje se da na tačnost merenja utiče u velikoj meri opseg na kom se meri zadata vrednost, odnosno rasipanje rezultata merenja oko tačne vrednosti je manje za odabir najmanjeg mogudeg opsega. Primer: Digitalni displej - prikaz vrednosti Predstavljanje 30 kV na displeju sa 3 ½ cifara je: 30.0 kV: Ne koristi se prva cifra.
 • 7. Predstavljanje 10 kV na displeju sa 3 ½ cifara je: 10.00 kV. Predstavljanje 30 kV na displeju sa 4 ½ cifara je: 30.00 kV. Predstavljanje 10 kV na displeju sa 4 ½ cifara je: 10.000 kV. Poseban slučaj je prikaz opsega kao što su 2, 20, 200 i 2000. Predstavljanje 20 kV na displeju sa 3 ½ cifara može biti 20.0 kV, ali i 19.99 kV. lako povedava rezoluciju, potreban je OPREZ, jer je sada maksimalna vrednost 19.99 kV, a ne 20 kV. U vedini slučajeva, za dovođenje 20 kV na opseg koji meri maksimalno 19.99 kV pojavilo bi se upozorenje za prekoračenje (eng. overload). Nerecenzirana skripta - priredio S.Ćulafić Izvor internet i elektronski udžbenik Metode i instrumentacija za električna merenja (Nadica Miljković)