Projecte Educatiu Centre

CEIP SON CANALS

Codi de centre: 07002968
PROJECTE EDUCATIU
DE CENTRE
Revisat i aprovat el 26/04/2017
1
Codi de centre: 07002968
1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE
NOM: CEIP SON CANALS
DIRECCIÓ: C/. BISBE CABANELLES, 25
TELÈFON I FAX: 971.277.786
ADREÇA ELECTRÒNICA: ceipsoncanals@educaib.eu
POBLACIÓ: PALMA DE MALLORCA
CODI POSTAL: 07005
CODI DEL CENTRE: 07002968
CARÀCTER: PÚBLIC
TITULARITAT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
ETAPES / CICLES: INFANTIL I PRIMÀRIA
2
Codi de centre: 07002968
2.CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I CONTEXT SOCIO-
ECONÒMIC DEL CENTRE
1. La major part de l’alumnat és de parla castellana i el català és
únicament per a ells la llengua que s’utilitza a l’escola. Desconeixen
part de les tradicions, costums i cultura pròpia de les nostres illes.
2. Al llarg dels darrers cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats,
aquest percentatge ha augmentat en els darrers anys.
3. L’alumnat presenta poca motivació, ja que l’ambient sociofamiliar que
els envolta no sempre pot recolzar les actuacions escolars.
4. En els diferents grups classe, es donen diferències significatives quant a
nivell d’aprenentatge, la qual cosa determina la necessitat de fer grups de
reforç i un suport especial també per als alumnes d’incorporació tardana.
5. L’alumnat està molt influenciat pels mass media i a vegades en diverses
situacions mostra agressivitat i manca de creativitat.
6. Un nombre considerable d’alumnes prové d’altres barris, alguns
llunyans, i això dificulta la relació dels alumnes fora de l’escola i la seva
possibilitat d’acudir al centre per realitzar activitats extraescolars.
7. Les famílies dels alumnes se situen en un context socio-econòmic mitjà-
baix. Ho exemplifica el fet que es doni una elevada demanda en l’ajuda per als
llibres, és a dir, en beques, la majoria de les quals són concedides. Cal fer
constar que quasi la totalitat dels alumnes aporten el material per als curs,
malgrat en ocasions les editorials han facilitat llibres per alumnes amb dificultat
econòmica.
3
Codi de centre: 07002968
3.ELS TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE
Confessionalitat.
L'escola es manifesta aconfessional per respondre als principis de
respecte i pluralisme religiós de la societat que ens revolta.
S'ha d'intentar donar a l'alumne les informacions més objectives
possibles a fi de que, juntament amb la família, pugui formar els seus propis
criteris.
Encara que el Centre es manifesti aconfessional s'ha de dir que les
festes populars es celebraran, ja que formen part de la vida quotidiana de la
societat.
El Centre atendrà la demanda d'educació religiosa, per part dels pares
que ho sol·liciten, segons atorga la llei.
Llengua d’aprenentatge.
El Centre utilitza el Català com a primera llengua tal com figura al
Projecte Lingüístic.
Pluralisme i valors democràtics.
Com a escola que som no ens hem de limitar a ensenyar coneixements,
hàbits.... ens hem de preocupar per ensenyar als alumnes una sèrie de valors
per aconseguir una societat més humana i justa.
Sempre es triarà la línia del diàleg i la no-violència per resoldre els
possibles problemes entre els alumnes, pares i mestres.
Es treballaran també altres valors, com el respecte a la natura i al medi
ambient.
La pluralitat ideològica s'ha de viure dins l'escola no només a dins
l'àmbit religiós sinó també polític.
L'escola no ha de excloure ningú per raons de la seva procedència,
edat, religió, ideologia, llengua, cultura, ètnia, ni d’altres trets físics, psíquics o
socials i fer de la diferència un valor enriquidor i no motiu de rebuig.
4
Codi de centre: 07002968
L'escola ha de transmetre els valors d'una societat democràtica
(respecte als demés i a un mateix, la defensa dels drets humans, la valoració
de la llibertat, la solidaritat, la cooperació, la justícia i la pau) i ha de participar
en la millora d'aquesta societat.
La funció prioritària de l'educació escolar és promoure el
desenvolupament i la maduresa personal de tot l'alumnat, per això cal
respondre a la diversitat i al pluralisme.
La millor manera d'atendre la diversitat és l'elaboració d'un Projecte
Curricular que permeti una ensenyança individualitzada i personalitzada.
Coeducació.
Entenem que la coeducació és el procés pel qual s'arriba, a través de
les vivències entre nins i nines, a la plena acceptació de la pròpia sexualitat.
El Centre practica una educació per a la igualtat sense discriminacions
per raó de sexe.
En l'elaboració del material curricular s'ha procurat la supressió
d'estereotips discriminatoris.
Gestió institucional.
La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una
participació real i efectiva de tots els estaments que la componen en la seva
gestió per mitjà dels representants elegits per cada un d'aquests estaments.
Tan important és que el nin estigui integrat a l'escola com a la família.
De fet, el nin ho ha de sentir com una única integració en la realitat social.
L'actitud positiva de diàleg pares-mestres elimina les possibles tensions
que poden resultar perilloses per l'equilibri psicològic del nin.
5
Codi de centre: 07002968
4.OBJECTIUS EDUCATIUS i VALORS EDUCATIUS PRIORITARIS EN
EL CENTRE.
4.1. Àmbit pedagògic.
4.1.1. Relatius a l'opció metodològica.
- Inserir l'acció educativa en el nostre context sociocultural,
incorporant a les programacions didàctiques objectius relacionat
amb l'entorn proper als alumnes.
- Respectar el principi d’educació personalitzada és a dir, exercir
l'acció educadora tenint en compte les característiques individual
de cada alumne, amb un propòsit específic d'atenció
complementària envers els nins i nines amb necessitats
educatives especials.
- Construir el procés d’ensenyança aprenentatge a partir del
coneixement i de les experiències prèvies de l’alumnat, amb el fi
d’aconseguir nous aprenentatges funcionals i coherents amb les
necessitats derivades del seu procés de maduresa.
- Estimular l’aprenentatge autònom per a l’adquisició d’hàbits i
estratègies que li permetin a l’alumne activitats intel·lectuals,
professionals i d’oci per al seu creixement personal i social.
4.1.2. Relatius als continguts de l'ensenyament.
Conceptes:
- Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials.
- Proporcionar l'adquisició de conceptes a partir del
coneixement de la realitat social i natural: entorn familiar i
físic.
Procediments:
- Capacitar als alumnes en el coneixement i utilització de
tècniques de treball intel·lectual, perquè, de forma
progressiva, puguin aprendre de cada vegada, de manera
més autònoma.
6
Codi de centre: 07002968
Actituds, valors i normes:
L'escola orientarà als alumnes en:
- El respecte pels altres. Es potenciarà l'acceptació de les
diferències personals. (Educació pel respecte i la igualtat de
drets i deures de les persones. Educació per a la democràcia.
Educació intercultural).
- L'esperit crític. Es potenciarà que els nins i nines respectin
els diferents criteris de cada persona.
- L'autoestima. Es potenciarà que els/les alumnes tinguin
cura del seu aspecte físic i valorin positivament les seves
possibilitats. (Educació Sexual).
- La responsabilitat. Es fomentarà que els/les alumnes
assumeixin compromisos vers la feina i vers els seus
companys. Propiciar actituds solidàries i no discriminatòries.
(Educació per a la igualtat d’oportunitats).
- L'autonomia. Es potenciarà que els/les alumnes siguin
independents respecte dels adults i dels seus companys.
- Valoració de la llibertat de les persones, la cooperació, la
justícia i la pau (Educació per a la pau).
- Adquisició de valors de salut individual i col·lectiva i
ambiental derivada del coneixement del propi cos, dels
costums alimentares, de l’exercici físic, de la higiene, i sobre
els recursos naturals i sobre la protecció del medi ambient.
(Educació per a la salut. Educació Ambiental. Educació del
consumidor).
4.1.3. Relatius a altres funcions de l'equip de professors.
- Potenciar el treball en equip del professorat: participació en
la revisió del projectes institucionals del Centre i realització de
programacions didàctiques coordinades.
7
Codi de centre: 07002968
4.2. Àmbit institucional.
4.2.1. De projecció interior.
- Fomentar la participació en la tasca educativa de tots els
estaments (professors, pares i alumnes) mitjançant reunions
periòdiques del Consell Escolar.
- Potenciar les reunions a nivell de claustre, per així aconseguir
la comunicació necessària entre el professorat.
4.2.2. De projecció exterior.
- Dur a terme activitats culturals i educatives en col·laboració
amb institucions sempre que siguin coherents amb el PEC i en
puguin tenir cabuda.
4.2.3. De formació permanent del professorat.
- Potenciar i facilitar les activitats de formació permanent del
professorat, dins el Centre i fora d'ell.
4.3. Àmbit administratiu.
- Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la
comunicació interior i exterior.
4.4. Àmbit humà i de serveis.
- Aconseguir la implantació, el compliment i el respecte del
Reglament Orgànic de Funcionament.
- Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el
professorat que facin possible la satisfacció en el treball i la
implicació de tothom en el desenvolupament del PEC.
8
Codi de centre: 07002968
5.PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL
CENTRE REFERITS A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA,
L’ORIENTACIÓ I L’AVALUACIÓ.
5.1. Intervenció educativa.
En la intervenció educativa s'intentarà aconseguir ordre i disciplina, ja
que són necessàries per la vida i el treball escolar, a partir del respecte mutu,
diàleg, reflexió, col·laboració i solidaritat.
La metodologia tindrà una dimensió globalitzadora que promogui una
forma integradora de percebre, interpretar i relacionar la realitat.
Ens basarem amb els següents principis metodològics:
- Des de la perspectiva epistemològica del coneixement:
* No tots coneixem igual en tot moment.
* Qualsevol coneixement pot ésser interpretat de diferents formes.
- Des de la perspectiva psicològica:
* Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat.- De les seves
característiques evolutives i del seu nivell de maduresa, del seu nivell
de competència cognitiu i dels seus coneixements.
* Assegurar aprenentatges constructius i significatius.- Diagnosticant els
coneixements previs i a partir d’aquí integrar continguts i estratègies per
aprendre coneixements nous.
* Afavorir l’autonomia.- Desenvolupant els mestres un model curricular
que asseguri que els alumnes realitzen un aprenentatge significatiu per
ells mateixos “ aprendre a aprendre”.
* Potenciar l’activitat.- Facilitant la reflexió a l’hora de la posada en
marxa, possibilitant que els alumnes arribin a fer les activitats que
encara no són capaços de realitzar sols, però si amb l’ajuda adient.
- Des de la perspectiva pedagògica:
* Partir de l’avaluació inicial, específica i global.- Tenint en compte les
seves actituds i aptituds, les seves necessitats i interessos, dels seus
coneixements previs, generals i per àrees.
9
Codi de centre: 07002968
* Analitzar els esquemes previs de coneixements.- Assegurant que
s’han assolit els requisits bàsics per poder seguir un nou aprenentatge,
reforçant els conceptes previs.
* Motivar adequadament.- Creant situacions que connectin els
interessos i les expectatives dels alumnes, partint de la seva pròpia
experiència, propiciant un clima de comunicació, cooperació i harmonia
en les relacions, despertant el gust per aprendre.
* Fomentar la zona de desenvolupament potencial en l’adquisició de
nous coneixements.- Facilitant que l’alumne pugui desenvolupar una
activitat amb l’ajuda mínima necessària, consolidant els enllaços entre
els coneixements adquirits i els nous, estructurant i dosificant els nous
continguts conceptuals de forma apropiada.
- Des de la perspectiva sociològica:
* Partir del diagnòstic inicial de les relacions socials que es donen a
l’aula.- Relacions afectives , efectives ...
* Formar grups per afavorir les relacions humanes.- Facilitant la
comunicació ( diàleg), com a base de la comprensió, propiciant la
interrelació amb els altres grups, repartint competències i
responsabilitats a tots els membres, desenvolupant les capacitats
d’autogestió i cooperació, afavorint l’aprenentatge cooperatiu.
5.2. L’orientació.
Els principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre quan a la
tasca d’orientació de l’alumnat són:
L’orientació dels alumnes juntament amb la tutoria forma part de
la funció docent. Al centre cada grup d’alumnes compta amb un mestre
tutor i exerceix les funcions que figuren en el reglament orgànic de
funcionament.
En les funcions que exerceix el tutor es contempla:
- Orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
10
Codi de centre: 07002968
- Orientar, informar i donar suport a l’alumnat en els
aspectes educatius escolars i personals, per aconseguir una
major motivació i participació en el seu procés
d’aprenentatge i la integració i participació democràtica en
la classe i l’escola. Aquesta orientació comporta la
intervenció amb les famílies per tal d’informar als pares de
tot allò que els concerneixi en relació a les activitats docents
i rendiment acadèmic.
El centre també compta amb el suport de l’equip d’orientació de
la Conselleria, composat per una psicopedagoga i un treballador social.
Aquest equip realitza també tasques d’orientació educatives .
Les seves funcions són:
- Col·laborar en l'elaboració dels P.C.C. d'etapa, especialment en els
aspectes de concreció individualitzada i d'adaptacions curriculars que
necessiten els alumnes amb necessitats educatives especials.
- Assessorar i donar suport en el disseny dels mètodes i processos
d'avaluació.
- Assistir tècnicament als professors perquè duguin a terme les seves
funcions tutorials.
- Assessorar als professors en el tractament flexible i diferenciat de la
diversitat dels alumnes.
- Col·laborar en la prevenció i detecció de dificultats o problemes
educatius.
- Realitzar l'exploració psicològica i pedagògica dels alumnes que
presentin necessitats especials.
- Promoure la cooperació entre la família i els mestres.com a principals
integrants de la Comunitat Educativa.
5.3. L’avaluació
11
Codi de centre: 07002968
L’avaluació és un element fonamental i inseparable de la pràctica
educativa, que permet recollir a cada moment la informació necessària que
facilita la presa de decisions sobre el procés d’aprenentatge, de tal forma que
es pugui ajustar diàriament perquè els alumnes aconsegueixin els objectius
prevists en cada matèria o tema.
L’avaluació ha de ésser un medi que constitueixi un procés continu,
progressiu i sistemàtic, que ha d’atendre també les necessitats educatives
especials. Si mitjançant l’avaluació del procés d’aprenentatge d’un alumne es
detecta que no respon globalment als objectius programats o els supera
àmpliament, el mestre tutor, conjuntament amb l’equip de mestres i el servei
d’orientació educativa i psicopedagògica planifiquen les mesures adequades
de reforç educatiu ordinari o específic, i si n’és els cas l’adaptació curricular
més adient.
L’avaluació es referirà al domini de les capacitats cognitives, motrius,
afectives, socials, d’equilibri personal i de relació, i no tant sols a l’adquisició
de coneixements. Es valorarà el progrés de l’alumne tenint sempre en compte
el seu punt de partida ( atenent les diferències individuals), i la referència
seran els objectius d’àrea previstos en el projecte curricular, així com els
criteris d’avaluació establerts.
Per tenir en compte el progrés de l’alumne partim a l’inici de cada cicle
de la seva situació inicial efectuant les proves inicials especialment en les
àrees instrumentals. Aquestes proves tenen un caràcter de diagnòstic i fan
possible la valoració del coneixements previs, les capacitats i les actituds de
l’alumnat, com objecte per adequar el procés d’ensenyança-aprenentatge a les
seves possibilitats.
Per coordinar l’avaluació dels alumnes es realitzen sessions conjuntes
d’avaluació amb els mestres que intervenen en un mateix grup d’alumnes.
Aquestes sessions són molt positives perquè permet fer una avaluació global
de l’alumne tant pel que fa al ritme d’aprenentatge com del desenvolupament
de les seves capacitats.
Els alumnes sabran en tots moments quin és el seu grau de consecució
12
Codi de centre: 07002968
dels seus objectius.
S’informarà als pares dels resultats de l’avaluació continua cada
trimestre i també si es precisa se tindrà una relació diària amb ells mitjançant
l’agenda, la qual s’utilitza durant tot el curs.
6.EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT. OBJECTIUS.
El Pla d’Atenció a la Diversitat( PAD) es pot consultar com document annexat.
7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE
L’estructura organitzativa del centre ve recollida en el Reglament
d’Organització i Funcionament (ROF)
El ROF es desenvolupa en el document annexat
8. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
Desenvolupat en el document annexat: Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
13
Codi de centre: 07002968
9. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS SOCIALS I EDUCATIUS DEL
MUNICIPI I ALTRES INSTITUCIONS
El Centre manté una coordinació i relació amb el següents serveis de
l’Ajuntament:
- Serveis Socials de Llevant Nord. Amb aquest departament es manté la
coordinació necessària, bàsicament a través del treballador Social de l’equip
d’orientació per tal de derivar els casos d’absentisme i/o seguiment de famílies
que presenten algun tipus de problemàtica que afecti el rendiment i progrés
dels seus fills, alumnes nostres.
- Departament de Dinàmica Educativa. Aquest departament bàsicament
ens dóna el seu suport en l’organització d’activitats educatives
complementàries i en el préstec de material pedagògic per a la realització
d’altres.
- Departament de manteniment de centres. A ell es comuniquen tots els
desperfectes (electricitat, llanterner, fusteria,..) per procedir al seu
arranjament.
- IME. Per a l’organització d’activitats extrascolars
- Policia local per coordinar entrades i sortides dels alumnes i demanar
la seva intervenció si es fes necessari.
També es manté coordinació i relació quan es fa necessari amb altres
institucions com:
- Servei de Menors del Consell Insular
- Organitzacions No Governamentals que poden ajudar a la realització
d’activitats complementàries.
14
Codi de centre: 07002968
10. INDICADORS QUE HAN DE PERMETRE FER EL SEGUIMENT I
L’AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
GENERALS INCLOSOS EN EL PROJECTE EDUCATIU, I DELS
PROJECTES I PROGRAMES QUE EL FORMEN.
El seguiment i l’avaluació del compliment dels objectius educatius
generals inclosos en el PEC es durà a terme : per una part fent-ne una revisió
obligatòria com a mínim cada cinc anys, segons fixa el Decret 119/2002, de 27
de setembre (reglament orgànic dels col·legis públics d’educació infantil i
primària). En aquesta revisió se podran fer les modificacions oportunes per
ajustar-lo a la realitat del Centre i caldrà comptar amb la participació de tota la
comunitat educativa.
També d’altra part els objectius generals del PEC estan presents i se
concreten en la programació general anual de cada curs. Per tant aquests
objectius es prioritzen cada any i s’avaluen en l’elaboració de la memòria de
final de curs.
Cal dir que la presència dels objectius generals del PEC en la resta de
projectes institucionals: projecte lingüístic, reglament orgànic de funcionament,
pla d’atenció a la diversitat, projecte curricular, fa que en les revisions que
d’aquests se’n fa, s’avaluïn els objectius i es facin les valoracions i les
propostes de millora per al normal desenvolupament de les activitats
educatives en el Centre.
11. CONDICIONS EN LES QUALS SERAN REPRESENTATS ELS
ALUMNES, AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE.
Els alumnes seran representats pels pares en el Consell Escolar.
15

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(18)

Presentacio reunio families 20 21Presentacio reunio families 20 21
Presentacio reunio families 20 21
zerlaparellada100 views
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
Escola Abel Ferrater193 views
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
zerlaparellada63 views
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013
jvidalialcover917 views
Pla organització de centre curs 21-22Pla organització de centre curs 21-22
Pla organització de centre curs 21-22
Escola Àngel Serafí Casanovas133 views
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
Helena Quintana110 views
Projecte educatiuProjecte educatiu
Projecte educatiu
AmatiTarga152 views
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
zerlaparellada149 views
Projecte educatiu de centre 2019Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019
Escola Àngel Serafí Casanovas486 views
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrels
novesarrels152 views
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parellada
zerlaparellada269 views
PGA - Programació general anualPGA - Programació general anual
PGA - Programació general anual
Escola Abel Ferrater614 views
PEC  2011-2014PEC  2011-2014
PEC 2011-2014
laclosa2K views
Projecte Educatiu de Centre (PEC)Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Escola Abel Ferrater449 views

Similar a Projecte Educatiu Centre(20)

PEC Escola Santa EulàliaPEC Escola Santa Eulàlia
PEC Escola Santa Eulàlia
CarlosLlopis1K views
Pec escola les arrels setembre 2017Pec escola les arrels setembre 2017
Pec escola les arrels setembre 2017
escolalesarrelsmollerussa154 views
PEC_ Escola Les Arrels_Setembre 2017 PEC_ Escola Les Arrels_Setembre 2017
PEC_ Escola Les Arrels_Setembre 2017
escolalesarrelsmollerussa1.7K views
Pec definitiu ce gen 2019Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019
institutpladelbosc pladelbosc590 views
Pec definitiu cePec definitiu ce
Pec definitiu ce
institutpladelbosc pladelbosc64 views
Pla de convivènciaPla de convivència
Pla de convivència
escolametllers194 views
Pla de ConvivènciaPla de Convivència
Pla de Convivència
escolametllers69 views
Projecte educatiu de centre llibret- març2013Projecte educatiu de centre llibret- març2013
Projecte educatiu de centre llibret- març2013
Escola Guerau de Liost2.9K views
Projecte Educatiu de CentreProjecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de Centre
Escola Cervetó1.5K views
Projecte d escola[1]Projecte d escola[1]
Projecte d escola[1]
Alba Bernal356 views
Cc sant francesc de salesCc sant francesc de sales
Cc sant francesc de sales
Esther Sánchez257 views
PecPec
Pec
Universitat de Girona159 views
PecPec
Pec
Universitat de Girona209 views
Pec àngels garrigaPec àngels garriga
Pec àngels garriga
Mi Guel1.4K views
Revisió palic.marc teòric de referenciaRevisió palic.marc teòric de referencia
Revisió palic.marc teòric de referencia
Margalida Gili Alou368 views
Revisió palic.Marc teòric de referenciaRevisió palic.Marc teòric de referencia
Revisió palic.Marc teòric de referencia
Margalida Gili Alou298 views
Pec pel blogPec pel blog
Pec pel blog
2016911.8K views
Projecte de convivènciaProjecte de convivència
Projecte de convivència
rpujol1914 views
PEC Escola La SèquiaPEC Escola La Sèquia
PEC Escola La Sèquia
ticlasequia1.2K views

Más de cpsoncanals(20)

Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20
cpsoncanals221 views
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020
cpsoncanals447 views
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018
cpsoncanals333 views
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18
cpsoncanals441 views
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18
cpsoncanals1.3K views
Steps tassosSteps tassos
Steps tassos
cpsoncanals1K views
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecció
cpsoncanals613 views
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canals
cpsoncanals902 views
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolar
cpsoncanals198 views
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
cpsoncanals1.4K views
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4t
cpsoncanals1.3K views
Black history monthBlack history month
Black history month
cpsoncanals941 views
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014
cpsoncanals972 views

Último(8)

4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 views
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 views
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 views
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 views

Projecte Educatiu Centre

 • 1. Codi de centre: 07002968 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE Revisat i aprovat el 26/04/2017 1
 • 2. Codi de centre: 07002968 1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE NOM: CEIP SON CANALS DIRECCIÓ: C/. BISBE CABANELLES, 25 TELÈFON I FAX: 971.277.786 ADREÇA ELECTRÒNICA: ceipsoncanals@educaib.eu POBLACIÓ: PALMA DE MALLORCA CODI POSTAL: 07005 CODI DEL CENTRE: 07002968 CARÀCTER: PÚBLIC TITULARITAT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA ETAPES / CICLES: INFANTIL I PRIMÀRIA 2
 • 3. Codi de centre: 07002968 2.CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I CONTEXT SOCIO- ECONÒMIC DEL CENTRE 1. La major part de l’alumnat és de parla castellana i el català és únicament per a ells la llengua que s’utilitza a l’escola. Desconeixen part de les tradicions, costums i cultura pròpia de les nostres illes. 2. Al llarg dels darrers cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats, aquest percentatge ha augmentat en els darrers anys. 3. L’alumnat presenta poca motivació, ja que l’ambient sociofamiliar que els envolta no sempre pot recolzar les actuacions escolars. 4. En els diferents grups classe, es donen diferències significatives quant a nivell d’aprenentatge, la qual cosa determina la necessitat de fer grups de reforç i un suport especial també per als alumnes d’incorporació tardana. 5. L’alumnat està molt influenciat pels mass media i a vegades en diverses situacions mostra agressivitat i manca de creativitat. 6. Un nombre considerable d’alumnes prové d’altres barris, alguns llunyans, i això dificulta la relació dels alumnes fora de l’escola i la seva possibilitat d’acudir al centre per realitzar activitats extraescolars. 7. Les famílies dels alumnes se situen en un context socio-econòmic mitjà- baix. Ho exemplifica el fet que es doni una elevada demanda en l’ajuda per als llibres, és a dir, en beques, la majoria de les quals són concedides. Cal fer constar que quasi la totalitat dels alumnes aporten el material per als curs, malgrat en ocasions les editorials han facilitat llibres per alumnes amb dificultat econòmica. 3
 • 4. Codi de centre: 07002968 3.ELS TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE Confessionalitat. L'escola es manifesta aconfessional per respondre als principis de respecte i pluralisme religiós de la societat que ens revolta. S'ha d'intentar donar a l'alumne les informacions més objectives possibles a fi de que, juntament amb la família, pugui formar els seus propis criteris. Encara que el Centre es manifesti aconfessional s'ha de dir que les festes populars es celebraran, ja que formen part de la vida quotidiana de la societat. El Centre atendrà la demanda d'educació religiosa, per part dels pares que ho sol·liciten, segons atorga la llei. Llengua d’aprenentatge. El Centre utilitza el Català com a primera llengua tal com figura al Projecte Lingüístic. Pluralisme i valors democràtics. Com a escola que som no ens hem de limitar a ensenyar coneixements, hàbits.... ens hem de preocupar per ensenyar als alumnes una sèrie de valors per aconseguir una societat més humana i justa. Sempre es triarà la línia del diàleg i la no-violència per resoldre els possibles problemes entre els alumnes, pares i mestres. Es treballaran també altres valors, com el respecte a la natura i al medi ambient. La pluralitat ideològica s'ha de viure dins l'escola no només a dins l'àmbit religiós sinó també polític. L'escola no ha de excloure ningú per raons de la seva procedència, edat, religió, ideologia, llengua, cultura, ètnia, ni d’altres trets físics, psíquics o socials i fer de la diferència un valor enriquidor i no motiu de rebuig. 4
 • 5. Codi de centre: 07002968 L'escola ha de transmetre els valors d'una societat democràtica (respecte als demés i a un mateix, la defensa dels drets humans, la valoració de la llibertat, la solidaritat, la cooperació, la justícia i la pau) i ha de participar en la millora d'aquesta societat. La funció prioritària de l'educació escolar és promoure el desenvolupament i la maduresa personal de tot l'alumnat, per això cal respondre a la diversitat i al pluralisme. La millor manera d'atendre la diversitat és l'elaboració d'un Projecte Curricular que permeti una ensenyança individualitzada i personalitzada. Coeducació. Entenem que la coeducació és el procés pel qual s'arriba, a través de les vivències entre nins i nines, a la plena acceptació de la pròpia sexualitat. El Centre practica una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe. En l'elaboració del material curricular s'ha procurat la supressió d'estereotips discriminatoris. Gestió institucional. La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i efectiva de tots els estaments que la componen en la seva gestió per mitjà dels representants elegits per cada un d'aquests estaments. Tan important és que el nin estigui integrat a l'escola com a la família. De fet, el nin ho ha de sentir com una única integració en la realitat social. L'actitud positiva de diàleg pares-mestres elimina les possibles tensions que poden resultar perilloses per l'equilibri psicològic del nin. 5
 • 6. Codi de centre: 07002968 4.OBJECTIUS EDUCATIUS i VALORS EDUCATIUS PRIORITARIS EN EL CENTRE. 4.1. Àmbit pedagògic. 4.1.1. Relatius a l'opció metodològica. - Inserir l'acció educativa en el nostre context sociocultural, incorporant a les programacions didàctiques objectius relacionat amb l'entorn proper als alumnes. - Respectar el principi d’educació personalitzada és a dir, exercir l'acció educadora tenint en compte les característiques individual de cada alumne, amb un propòsit específic d'atenció complementària envers els nins i nines amb necessitats educatives especials. - Construir el procés d’ensenyança aprenentatge a partir del coneixement i de les experiències prèvies de l’alumnat, amb el fi d’aconseguir nous aprenentatges funcionals i coherents amb les necessitats derivades del seu procés de maduresa. - Estimular l’aprenentatge autònom per a l’adquisició d’hàbits i estratègies que li permetin a l’alumne activitats intel·lectuals, professionals i d’oci per al seu creixement personal i social. 4.1.2. Relatius als continguts de l'ensenyament. Conceptes: - Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials. - Proporcionar l'adquisició de conceptes a partir del coneixement de la realitat social i natural: entorn familiar i físic. Procediments: - Capacitar als alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual, perquè, de forma progressiva, puguin aprendre de cada vegada, de manera més autònoma. 6
 • 7. Codi de centre: 07002968 Actituds, valors i normes: L'escola orientarà als alumnes en: - El respecte pels altres. Es potenciarà l'acceptació de les diferències personals. (Educació pel respecte i la igualtat de drets i deures de les persones. Educació per a la democràcia. Educació intercultural). - L'esperit crític. Es potenciarà que els nins i nines respectin els diferents criteris de cada persona. - L'autoestima. Es potenciarà que els/les alumnes tinguin cura del seu aspecte físic i valorin positivament les seves possibilitats. (Educació Sexual). - La responsabilitat. Es fomentarà que els/les alumnes assumeixin compromisos vers la feina i vers els seus companys. Propiciar actituds solidàries i no discriminatòries. (Educació per a la igualtat d’oportunitats). - L'autonomia. Es potenciarà que els/les alumnes siguin independents respecte dels adults i dels seus companys. - Valoració de la llibertat de les persones, la cooperació, la justícia i la pau (Educació per a la pau). - Adquisició de valors de salut individual i col·lectiva i ambiental derivada del coneixement del propi cos, dels costums alimentares, de l’exercici físic, de la higiene, i sobre els recursos naturals i sobre la protecció del medi ambient. (Educació per a la salut. Educació Ambiental. Educació del consumidor). 4.1.3. Relatius a altres funcions de l'equip de professors. - Potenciar el treball en equip del professorat: participació en la revisió del projectes institucionals del Centre i realització de programacions didàctiques coordinades. 7
 • 8. Codi de centre: 07002968 4.2. Àmbit institucional. 4.2.1. De projecció interior. - Fomentar la participació en la tasca educativa de tots els estaments (professors, pares i alumnes) mitjançant reunions periòdiques del Consell Escolar. - Potenciar les reunions a nivell de claustre, per així aconseguir la comunicació necessària entre el professorat. 4.2.2. De projecció exterior. - Dur a terme activitats culturals i educatives en col·laboració amb institucions sempre que siguin coherents amb el PEC i en puguin tenir cabuda. 4.2.3. De formació permanent del professorat. - Potenciar i facilitar les activitats de formació permanent del professorat, dins el Centre i fora d'ell. 4.3. Àmbit administratiu. - Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interior i exterior. 4.4. Àmbit humà i de serveis. - Aconseguir la implantació, el compliment i el respecte del Reglament Orgànic de Funcionament. - Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de tothom en el desenvolupament del PEC. 8
 • 9. Codi de centre: 07002968 5.PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA, L’ORIENTACIÓ I L’AVALUACIÓ. 5.1. Intervenció educativa. En la intervenció educativa s'intentarà aconseguir ordre i disciplina, ja que són necessàries per la vida i el treball escolar, a partir del respecte mutu, diàleg, reflexió, col·laboració i solidaritat. La metodologia tindrà una dimensió globalitzadora que promogui una forma integradora de percebre, interpretar i relacionar la realitat. Ens basarem amb els següents principis metodològics: - Des de la perspectiva epistemològica del coneixement: * No tots coneixem igual en tot moment. * Qualsevol coneixement pot ésser interpretat de diferents formes. - Des de la perspectiva psicològica: * Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat.- De les seves característiques evolutives i del seu nivell de maduresa, del seu nivell de competència cognitiu i dels seus coneixements. * Assegurar aprenentatges constructius i significatius.- Diagnosticant els coneixements previs i a partir d’aquí integrar continguts i estratègies per aprendre coneixements nous. * Afavorir l’autonomia.- Desenvolupant els mestres un model curricular que asseguri que els alumnes realitzen un aprenentatge significatiu per ells mateixos “ aprendre a aprendre”. * Potenciar l’activitat.- Facilitant la reflexió a l’hora de la posada en marxa, possibilitant que els alumnes arribin a fer les activitats que encara no són capaços de realitzar sols, però si amb l’ajuda adient. - Des de la perspectiva pedagògica: * Partir de l’avaluació inicial, específica i global.- Tenint en compte les seves actituds i aptituds, les seves necessitats i interessos, dels seus coneixements previs, generals i per àrees. 9
 • 10. Codi de centre: 07002968 * Analitzar els esquemes previs de coneixements.- Assegurant que s’han assolit els requisits bàsics per poder seguir un nou aprenentatge, reforçant els conceptes previs. * Motivar adequadament.- Creant situacions que connectin els interessos i les expectatives dels alumnes, partint de la seva pròpia experiència, propiciant un clima de comunicació, cooperació i harmonia en les relacions, despertant el gust per aprendre. * Fomentar la zona de desenvolupament potencial en l’adquisició de nous coneixements.- Facilitant que l’alumne pugui desenvolupar una activitat amb l’ajuda mínima necessària, consolidant els enllaços entre els coneixements adquirits i els nous, estructurant i dosificant els nous continguts conceptuals de forma apropiada. - Des de la perspectiva sociològica: * Partir del diagnòstic inicial de les relacions socials que es donen a l’aula.- Relacions afectives , efectives ... * Formar grups per afavorir les relacions humanes.- Facilitant la comunicació ( diàleg), com a base de la comprensió, propiciant la interrelació amb els altres grups, repartint competències i responsabilitats a tots els membres, desenvolupant les capacitats d’autogestió i cooperació, afavorint l’aprenentatge cooperatiu. 5.2. L’orientació. Els principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre quan a la tasca d’orientació de l’alumnat són: L’orientació dels alumnes juntament amb la tutoria forma part de la funció docent. Al centre cada grup d’alumnes compta amb un mestre tutor i exerceix les funcions que figuren en el reglament orgànic de funcionament. En les funcions que exerceix el tutor es contempla: - Orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. 10
 • 11. Codi de centre: 07002968 - Orientar, informar i donar suport a l’alumnat en els aspectes educatius escolars i personals, per aconseguir una major motivació i participació en el seu procés d’aprenentatge i la integració i participació democràtica en la classe i l’escola. Aquesta orientació comporta la intervenció amb les famílies per tal d’informar als pares de tot allò que els concerneixi en relació a les activitats docents i rendiment acadèmic. El centre també compta amb el suport de l’equip d’orientació de la Conselleria, composat per una psicopedagoga i un treballador social. Aquest equip realitza també tasques d’orientació educatives . Les seves funcions són: - Col·laborar en l'elaboració dels P.C.C. d'etapa, especialment en els aspectes de concreció individualitzada i d'adaptacions curriculars que necessiten els alumnes amb necessitats educatives especials. - Assessorar i donar suport en el disseny dels mètodes i processos d'avaluació. - Assistir tècnicament als professors perquè duguin a terme les seves funcions tutorials. - Assessorar als professors en el tractament flexible i diferenciat de la diversitat dels alumnes. - Col·laborar en la prevenció i detecció de dificultats o problemes educatius. - Realitzar l'exploració psicològica i pedagògica dels alumnes que presentin necessitats especials. - Promoure la cooperació entre la família i els mestres.com a principals integrants de la Comunitat Educativa. 5.3. L’avaluació 11
 • 12. Codi de centre: 07002968 L’avaluació és un element fonamental i inseparable de la pràctica educativa, que permet recollir a cada moment la informació necessària que facilita la presa de decisions sobre el procés d’aprenentatge, de tal forma que es pugui ajustar diàriament perquè els alumnes aconsegueixin els objectius prevists en cada matèria o tema. L’avaluació ha de ésser un medi que constitueixi un procés continu, progressiu i sistemàtic, que ha d’atendre també les necessitats educatives especials. Si mitjançant l’avaluació del procés d’aprenentatge d’un alumne es detecta que no respon globalment als objectius programats o els supera àmpliament, el mestre tutor, conjuntament amb l’equip de mestres i el servei d’orientació educativa i psicopedagògica planifiquen les mesures adequades de reforç educatiu ordinari o específic, i si n’és els cas l’adaptació curricular més adient. L’avaluació es referirà al domini de les capacitats cognitives, motrius, afectives, socials, d’equilibri personal i de relació, i no tant sols a l’adquisició de coneixements. Es valorarà el progrés de l’alumne tenint sempre en compte el seu punt de partida ( atenent les diferències individuals), i la referència seran els objectius d’àrea previstos en el projecte curricular, així com els criteris d’avaluació establerts. Per tenir en compte el progrés de l’alumne partim a l’inici de cada cicle de la seva situació inicial efectuant les proves inicials especialment en les àrees instrumentals. Aquestes proves tenen un caràcter de diagnòstic i fan possible la valoració del coneixements previs, les capacitats i les actituds de l’alumnat, com objecte per adequar el procés d’ensenyança-aprenentatge a les seves possibilitats. Per coordinar l’avaluació dels alumnes es realitzen sessions conjuntes d’avaluació amb els mestres que intervenen en un mateix grup d’alumnes. Aquestes sessions són molt positives perquè permet fer una avaluació global de l’alumne tant pel que fa al ritme d’aprenentatge com del desenvolupament de les seves capacitats. Els alumnes sabran en tots moments quin és el seu grau de consecució 12
 • 13. Codi de centre: 07002968 dels seus objectius. S’informarà als pares dels resultats de l’avaluació continua cada trimestre i també si es precisa se tindrà una relació diària amb ells mitjançant l’agenda, la qual s’utilitza durant tot el curs. 6.EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT. OBJECTIUS. El Pla d’Atenció a la Diversitat( PAD) es pot consultar com document annexat. 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE L’estructura organitzativa del centre ve recollida en el Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) El ROF es desenvolupa en el document annexat 8. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE Desenvolupat en el document annexat: Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 13
 • 14. Codi de centre: 07002968 9. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS SOCIALS I EDUCATIUS DEL MUNICIPI I ALTRES INSTITUCIONS El Centre manté una coordinació i relació amb el següents serveis de l’Ajuntament: - Serveis Socials de Llevant Nord. Amb aquest departament es manté la coordinació necessària, bàsicament a través del treballador Social de l’equip d’orientació per tal de derivar els casos d’absentisme i/o seguiment de famílies que presenten algun tipus de problemàtica que afecti el rendiment i progrés dels seus fills, alumnes nostres. - Departament de Dinàmica Educativa. Aquest departament bàsicament ens dóna el seu suport en l’organització d’activitats educatives complementàries i en el préstec de material pedagògic per a la realització d’altres. - Departament de manteniment de centres. A ell es comuniquen tots els desperfectes (electricitat, llanterner, fusteria,..) per procedir al seu arranjament. - IME. Per a l’organització d’activitats extrascolars - Policia local per coordinar entrades i sortides dels alumnes i demanar la seva intervenció si es fes necessari. També es manté coordinació i relació quan es fa necessari amb altres institucions com: - Servei de Menors del Consell Insular - Organitzacions No Governamentals que poden ajudar a la realització d’activitats complementàries. 14
 • 15. Codi de centre: 07002968 10. INDICADORS QUE HAN DE PERMETRE FER EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS INCLOSOS EN EL PROJECTE EDUCATIU, I DELS PROJECTES I PROGRAMES QUE EL FORMEN. El seguiment i l’avaluació del compliment dels objectius educatius generals inclosos en el PEC es durà a terme : per una part fent-ne una revisió obligatòria com a mínim cada cinc anys, segons fixa el Decret 119/2002, de 27 de setembre (reglament orgànic dels col·legis públics d’educació infantil i primària). En aquesta revisió se podran fer les modificacions oportunes per ajustar-lo a la realitat del Centre i caldrà comptar amb la participació de tota la comunitat educativa. També d’altra part els objectius generals del PEC estan presents i se concreten en la programació general anual de cada curs. Per tant aquests objectius es prioritzen cada any i s’avaluen en l’elaboració de la memòria de final de curs. Cal dir que la presència dels objectius generals del PEC en la resta de projectes institucionals: projecte lingüístic, reglament orgànic de funcionament, pla d’atenció a la diversitat, projecte curricular, fa que en les revisions que d’aquests se’n fa, s’avaluïn els objectius i es facin les valoracions i les propostes de millora per al normal desenvolupament de les activitats educatives en el Centre. 11. CONDICIONS EN LES QUALS SERAN REPRESENTATS ELS ALUMNES, AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE. Els alumnes seran representats pels pares en el Consell Escolar. 15