SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
20
Codi de centre: 07002968
PLA
D’ATENCI
Ó A LA
DIVERSITA
T
(AJUSTAT AL DECRET 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i
l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris)
20
Codi de centre: 07002968
L’objectiu principal del nostre pla serà atendre a la diversitat dels nostre
alumnat i les seves necessitats educatives; prioritzant els alumnes nouvinguts
i/o amb escolaritat tardana estrangers i procedents de comunitats de l’Estat
Espanyol no catalanoparlants i amb problemàtica social associada; alumnes
que pertanyen a alguna minoria ètnica i cultural en desavantatge social i amb
necessitats de suport; alumnes amb un desfasament curricular de més de
dos cursos per condicions personals derivades de factors socials, culturals i
ètnics i aquells alumnes que presentin risc de marginació, exclusió social o
abandonament escolar.
Un punt important del nostre programa és la necessitat de donar una resposta
individualitzada a cada alumne, tenint en compte que cada un d’ells té unes
característiques específiques.
Som conscients de les dificultats que té dur a terme aquest objectiu donada la
diversitat del nostre centre, però pensam que val la pena fer aquest esforç, ja
que aquesta dinàmica educativa afavorirà, per una banda, el desenvolupament
de noves estratègies i la millora educativa dins l’aula i; per l’altra, un canvi
d’actitud dels professors i alumnes cap a la diversitat cultural que avui dia està
present al nostre centre i a la societat.
1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN
Característiques del nostre Centre que consideram significatives:
NIVELLS QUE S’ IMPARTEIXEN: Un curs per a cada nivell educatiu des de 3
anys d’Educació Infantil a 6è de l’Educació Primària amb excepció de 4 anys
que enguany per primera vegada en hi ha dos pel fet de que el curs passat
tenguerem dos cursos de 3 anys.
20
Codi de centre: 07002968
SERVEIS: Matinet de 7'45 a 9 h, cada matí, que s'encarreguen dos pares de l'
APIMA. Hi ha servei de Menjador a un preu establert de 25€ un bloc de 5
tiquets i 5'5 € el tiquet comprat tot sol i ho du l'empresa COMENSALS amb la
col·laboració de dues mares del Centre que actuen com a monitores.
UBICACIÓ: Barriada de Pere Garau.
HORARI ESCOLAR: De 9 hores a 14hores.
ALUMNAT: Hi ha 263 alumnes matriculats, dels quals 105 corresponen a
l’Educació Infantil i 158 a l’etapa d’Educació Primària. Al llarg dels darrers
cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats: Enguany tenim un 47’5%
d'alumnat de procedència estrangera (veure annex 1).
En els diferents grups de classe es detecten cada cop més diferències quant al
nivell d’aprenentatge, la qual cosa ens obliga a desenvolupar diferents
estratègies per atendre a la diversitat d’aquest alumnat (agrupament flexibles,
adaptacions significatives i no significatives..) adients a aquests alumnes i fa
augmentar el nombre d’alumnes en els diferents programes per atendre la
diversitat: el 17% de l’alumnat d’ Educació Primària està atès dins el programa
de Compensació Educativa; un 25% necessita reforç escolar i un 6’08% forma
part del programa d’integració.
FAMÍLIES: Segons la valoració de les tutores, hi ha un augment de l’alumnat
amb problemàtica sociofamiliar; resaltar que la nouvinguda d'alumnat i el
moviment migratori provoca que hi hagi enyorança cap la seva terra i un
desarrelament important la qual cosa fa que molts encara no tenguin una
estabilitat econòmica. Algunes famílies no tenen cobertes les seves necessitats
d'aliment i vivenda ( viuen en pisos compartits, manca de diners, manca de
feina estable).
Quant a les activitats del centre, la col·laboració dels pares la podríem situar
en un 15% del total dels alumnes del Centre. La participació de les famílies es
dóna amb major facilitat quan es canalitza mitjançant la tutora i en el cursos
més baixos, i no sempre l’ambient sociofamiliar pot respondre a la col·laboració
que seria desitjable.
20
Codi de centre: 07002968
De l’ APIMA destacam una col·laboració ferma amb tota la comunitat educativa.
Durant el present curs s'han encarregat d’organitzar les activitats
extraescolars , que enguany a part de les de l' IME , també munten altres
activitats , a l'espera de la resposta de l'alumnat. Cal dir però que el matinet té
una acceptació bona durant tot el curs (devers 15 alumnes de mitja).
RECURSOS PERSONALS: El total de professors que treballen en el Centre és
de 19 mestre. Gairebé tots els mestres tenen la plaça definitiva en aquests
centre. Tan sols una persona està en comissió de serveis, el Director i dues i
dos mestres interins .La resta és professorat definitiu la qual cosa dóna molta
estabilitat al centre. La mestra de religió és l’única compartida amb un altre
centre.
Enguany, com l’any passat, contam amb una mestra més a mitja jornada per
desenvolupar el programa de lectoscriptura a segon cicle, persona que ve els
dilluns i els dimecres.
També ,cal resaltar, que contam amb una ATE des del principi de curs i que fa
la funció de vigilar i controlar els infants amb NEE d'Educació Infantil, en
concret a l'aula de 4 anys i a 2on de primària ( dos nins amb la síndrome de
Down )
Pel projecte de les Seccions Europees contarem amb un auxiliar de conversa
unes 6 hores a la setmana ( els dilluns i els dimarts ) i per projecte Comenius
també amb una auxiliar amb 12h. al centre practicament a diari.
RECURSOS MATERIALS:
L’escola compta amb una sala on hi ha 9 ordinadors. A més ja tenim un
cablejat de l’edifici i una xarxa mitjançant WIFI. A la secretaria del centre n'hi ha
un i a la direcció un altra. La nostra intenció és muntar una sala que tengui 1
ordinador per cada 2 alumnes com a mínim (uns 14 ó 15 ), per poder dedicar 1
ó 2 hores setmanals per grup. També tenim 3 impressores.
Resaltam de l’ús de les noves tecnologies tenim dos aparells de DVD i un
vídeo, dues pissarres electròniques (les quals estan molt aprofitades gràcies a
20
Codi de centre: 07002968
la preparació en aquesta matèria que varem fer els darrers dos anys ) i dos
canons, cosa que ens obliga al seu ús i a reciclar-nos en les noves
tecnologies. La nostra intenció continua essent l’aprofundiment en aquest món.
També contam, per part de la Consellería, amb les dues pissarres digitals de
5è i 6è ue el curs passat arrivaren al centre.
EDIFICI
El Centre no està adaptat per a persones amb dificultats físiques. Únicament té
una rampa per accedir-hi des de l’exterior. A l’interior tot són barreres
arquitectòniques. Ja a l’interior, la única forma d’accedir d’una planta a una altra
són les escales per això hem reclamat la instal·lació d’un ascensor.
Actualment el Centre té una mancança prou important que des de ja fa anys ,
curs rera curs, s’insisteix : tenir calefacció ja que a l’hivern fa molt de fred i es fa
dificil fer feina amb aquestes condicions.
2. OBJECTIUS
• Atenció a l’alumnat amb NESE per tal que puguin desenvolupar al
màxim les seves capacitats en un entorn el més normalitzat possible.
20
Codi de centre: 07002968
• Aconseguir la inclusió plena de tot l'alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu a la comunitat escolar i el desenvolupament de
les seves potencialitats, dins el Pla d’Atenció a la Diversitat.
• Proporcionar a tots els alumnes el suport educatiu adient segons les
seves característiques i capacitats personals, per aconseguir els objectius
educatius de cicle i etapa, així com l'adquisició de les competències bàsiques.
• Col·laborar amb les tutores per aconseguir una millor i eficient atenció a
la diversitat.
• Realitzar el suport en tots els casos possibles dins l'aula.
• Mantenir un contacte amb els pares i mares per tal d'informar de procés
d'aprenentatge dels seus fills/es i intercanvi d’informació a l’àmbit familiar.
• Realitzar una coordinació eficaç entre els membres de l'equip de Suport
per tal de no duplicar feina i esforços, establir estratègies comunes a seguir i la
línia pedagògica més adient, segons cada cas.
• Coordinar-se amb l’equip docent per tal de confeccionar, desenvolupar,
modificar i avaluar el Pla de Feina de cada alumne NESE.
• Assessorar a l’equip directiu i a l’equip educatiu en relació a models
organitzatius, adaptacions de materials, metodologies i estratègies per
diversificar la proposta educativa.
3. MESURES ORDINÀRIES I ESPECÍFIQUES DE SUPORT
Incloem a continuació les mesures específiques previstes per dur a
terme per part de l’equip de suport, en relació a l’alumnat, per a la consecució
d’aquest objectiu:
20
Codi de centre: 07002968
Educació Infantil: Suport al grup dins l’ aula durant les sessions dels
especialistes, suport del PT, AL, ATE, algunes vegades dins l’aula i d’altres fora
Primer cicle:
En aquest cicle, els infants nouvinguts i aquells que necessiten un reforç
especial són atesos dins i fora de l'aula pels mestres especialistes .
A segon hi ha dues alumnes que assisteixen a la classe de primer per tal
d’assolir la lectura i l’escriptura en llengua catalana, utilitzant el material de
primer.
Està contemplat fer desdoblaments a l’àrea de matemàtiques durant dues
sessions d’aquesta matèria a la setmana, per tal de millorar el càlcul i la
numeració. Aquests desdoblaments es faran amb l’ajuda de la mestra d’AD.
També es feran desdoblaments a llegua catalana de segon i llengua castellana
de primer amb la mestra P.T. .I un dia a la semana, aprofitant l’hora d’educació
física, la mestra de segon ferà un desdoblament amb els alumnes de primer per
reforçar la lectoescriptura.
Segon cicle:
A tercer i a quart els dimarts coincidint amb l' horari d' Educació Física es
realitza un desdoblament en l' àrea de Matemàtiques, amb la finalitat de
reforçar els coneixements que necessiten més insistència. En aquest
desdoblament se fa la mateixa explicació, tasca,... tant a un grup com a l'altre.
Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge seran atesos pels mestres de
suport i especialistes corresponents dins i fora de l’aula segons les necessitats,
també per aquest tipus d’alumnat hi ha dos dies per setmana que contam amb
una mestra del programa de suport a la lectoescriptura de la Conselleria Els
alumnes nouvinguts són atesos per la professora d’AD fora de l’aula i també es
fan dues sessions de desdoblament de matemàtiques.
Tercer cicle:
20
Codi de centre: 07002968
Els dos cursos del Cicle, tenen els dilluns de 9:50 a 10:40 i la següent sessió
de 9:50 a 10:40 un desdoblament on la meitat dels alumnes es queden amb la
seva tutora treballant les matemàtiques i l’altre meitat dels alumnes fan la
classe d'Educació Física, així es té l' oportunitat de només ser 13 alumnes per
aula i es millora l' aprenentatge del alumnes. Es treballa de manera més
individual i es facilita la resolució de problemes a nivell més individuals .
Habitualment utilitzam aquests desdoblaments per solventar dubtes que hagin
surgit als nins i resol.lució de problemes.
Els suports entren dins l' aula i de manera col·lectiva treballam la mateixa
temàtica , però adaptant la necessitat de cada alumne.
També es fan altres desdoblaments amb la mestra de A.D i una mestra de
Suport que es jubila per Nadal. Fins a Nadal la qual cosa ens permet
incrementar els desdoblaments al tercer cicle i donar suport als diferents
projectes engegats.
4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS
A Educació Infantil. S’ha considerat la conveniència de donar suport a l’aula de
tres anys durant varies sessions, que ho cobrim amb l’equip de suport, sobretot
la tercera sessió coincidint amb l’adquisició d’hàbits de berenar i d'anar al
bany., per donar més suport a aquesta etapa, com per exemple les sessions
específiques de llenguatge oral. Les tutores en aquesta etapa donen suport , a
la seva mateixa aula, a les sessions impartides per als especialistes. A la
classe de 4 anys B hi ha una ATE per estar amb els dos nins de NEE i ajuda a
la tutora i a les altres quan les circunstàncies ho permeten, i en certa manera
20
Codi de centre: 07002968
tambè realitza funcions de suport al cicle(atenció alumnat malalt, canviar
alumnat,...).
A Educació Primària, per organitzar els grups de reforç s’han tingut en compte
els resultats de les avaluacions inicials, que han permès a cada professor/a fer
una relació dels alumnes que, no inclosos en un altre programa de suport (AD,
PT), necessiten un suport en les tècniques instrumentals. Aquests alumnes
presenten unes mancances per poder assolir els objectius fixats, o bé un
desnivell respecte al ritme d’aprenentatge del seu grup classe. D’aquesta
manera s’han fet grups de reforç de cada classe els quals s’han assignat als
mestres que tenen disposició horària, ja que el grup classe seu està atès per un
especialista o mestre d’àrea. Els reforços se faran en les matèries de llengua i
matemàtiques i, sempre que ha estat possible, coincidint amb la sessió de
l’àrea que es vol reforçar. L’assignació dels mateixos figura en l’apartat
Annexos de la Programació. (Annex 5)
Cal dir que enguany continuam amb els desdoblaments que duen a terme el
mestres de PT,AD, AL , els que fan reforç i el d'Educació Física. Per una banda
al primer cicle , l'equip de suport més específics per aquells nins que els costa
arribar als mínims durant 2 hores a la setmana de les matèries instrumentals a
part del treball realitzat amb els nins diagnosticats ; al segon cicle i tercer cicle
són les tutores que fan un desdoblament del seu grup en l'horari d'Educació
Física i amb la mestra de AD durant una sessió setmanal.
A la classe de segon hi ha durant varies sessions l’ATE ja que s’ha prioritzat els
dos nins que tenen sindrome de Down , que al estar en diferents cicles i
havent-hi altres alumnes amb necessitat de ATE, la direcció ha fet una petició
per demanar una altra ATE.
5. PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL
AMB ELS ALUMNES
- Facilitar la seva integració dins el grup classe i dins l’escola.
20
Codi de centre: 07002968
- Informar el grup sobre les normes de la classe i dinàmica del Centre.
- Intervenir amb alumnes amb problemes escolars o d’aprenentatge.
- Afavorir els coneixements, acceptació d´ell mateix i dels altres.
AMB ELS PARES
- Contribuir a establir relacions amb els pares i mares, que facilitin la
connexió entre el Centre i les famílies.
- Implicar els pares en activitats de recolzament a l’aprenentatge i per a
l’orientació dels seus fills.
- Informar els pares dels assumptes relacionats amb l’educació dels seus
fills.
EN RELACIÓ ALS PROFESSORS DEL CICLE
- Coordinació entre professors per elaborar i revisar tasques
pedagògiques.
- Establir pautes d’actuació consensuada.
- Centralitzar la informació del grup d’alumnes.
- Coordinar la programació.
Organització i funcionament del grup-classe.
Coneixement de la situació de cada alumne en el grup.
Es podran elaborar de sociogrames amb la finalitat de conèixer la cohesió del
grup i els tipus de relacions que s’estableixen.
20
Codi de centre: 07002968
És té en compte el nivell de cohesió: els rebutjaments, el líder, formació de
grupets...
Forma grups de treball per activitats concretes.
Es proporcionen mètodes de treball en grup: moderador, torn de paraula,
repartiment de tasques...
S’organitzen debats i assemblees dirigits pels mateixos alumnes, a fi de
desenvolupar la sociabilitat i la integració.
Es fan activitats específiques per integrar tots els alumnes dins el grup-
Es donen responsabilitats als alumnes en torns rotatoris ( encarregats).
Es fomenten actituds positives d’integració i cohesió del grup ( ajudar al
company que no ha acabat, explicar-li el que no entén...)
S’eviten les comparacions entre alumnes.
S’observa i s’avalua la imatge que té cada alumnes de si mateix ( autoestima )
en relació a:
• Ell mateix.
• Els estudis.
• Els companys.
• Els professors.
• Els pares.
• El grup classe.
És té en compte de potenciar davant el grup, la imatge personal d’aquells
alumnes amb un nivell d’autoestima baix.
Normes de convivència
Avaluació de l’aplicació de les normes de convivència i si cal millorar-les.
20
Codi de centre: 07002968
SI ELS ALUMNES ARRIBEN TARD NO COMENÇARAN FINS A LA SEGONA
SESSIÓ A EXCEPCIÓ DELS ALUMNES NEE.
Motivació de l’alumnat a participar en activitats del Centre i de l’entorn ( Festes,
activitats complementàries, sortides..)
Es fan activitats de decoració del Centre o aula.
Es realitzen sortides pedagògiques, cal incidir en l’obligatorietat d’assistència a
les mateixes.
Tenen un tractament curricular les festes i successos més importants ( que
estan contemplats a la programació general anual)
Es fan activitats de respecte al medi ambient.
AFAVORIR ACTIVITATS QUE FOMENTIN EL CONEIXEMENT DE L’ENTORN
PROPER (BARRI).
D’acord amb el pla d’acollida de nous alumnes durant el curs, el tutor mantindrà
una reunió amb aquests pares o tutors.
Informació de les famílies de tots els aspectes que afectin a l’educació dels
seus infants.
Implicació de les famílies en activitats de suport a l’aprenentatge.
6. PLA D’ACOLLIDA
Introducció.
Escola de Son Canals, situada al barri de Pere Garau. És un barri
multiètnic, molt actiu i amb bastants de serveis on conviuen persones
arribades de tots els racons del món.
De cada vegada són més nombrosos els alumnes procedents
20
Codi de centre: 07002968
d’altres països. Pocs anys enrera teníem un 8% i actualment en tenim un
34% (sense comptar amb els alumnes d’Infantil que ja són nascuts aquí,
però de pares estrangers).
Justificació.
L’elaboració d’un pla d’acollida es planteja a partir de l’arribada constant
al nostre centre d’alumnes provinents d’altres regions o països. Molts
d’ells procedeixen d’un sistema educatiu diferent i tots tenen
desconeixement de la llengua catalana o també desconeixement de les
dues llengües.
El Pla neix per donar suport a aquests nins: perquè es sentin acollits i
estimats, per facilitar la seva integració dins la nostra escola i dins la
nostra cultura,... No oblidem que venen amb molts tipus de dols: dol per
la terra, dol per la família, dol pels amics,... Així doncs, és fa
imprescindible un document d'aquestes característiques que ens faciliti
la seva integració el més aviat possible.
Finalitat.
Es pretén amb aquest Pla :
Facilitar un entorn afectiu al nin nouvingut, perquè es senti estimat i
acceptat i, així, es pugui integrar satisfactòriament i el més aviat possible
dins el grup classe i dins el nostre Centre.
Amb aquest objectiu, es donarà a conèixer el Centre a l’alumne/a i a la
família, tant pel que fa als aspectes físics, com als aspectes
d’organització i funcionament.
Conèixer la situació familiar de l'alumne/a serà del tot imprescindible per
poder ajudar-lo a integrarse i superar els seus dols de pèrdua: família,
casa, amics, terra.
20
Codi de centre: 07002968
Accelerar l’aprenentatge del català per poder accedir el més aviat
possible al Currículum Ordinari i poder ser un més de nosaltres,
integrant-se en la nostra cultura: llengua, país, costums i celebracions.
Determinar el seu nivell curricular, les seves necessitats i les seves
mancances.
Actuacions amb la família: Matriculació.
En matricular l’alumne/a al Centre:
• El secretari formalitza la matrícula i recull informació. Demanarà
fotocòpia del passaport dels pares.
• El secretari facilita una primera reunió família-tutor/a.
• Es farà entrega als pares:
1- Una carpeta del Centre que conté: recull de normes, horaris de
visita de pares, calendari escolar...etc d’activitats complementàries i
extraescolars i tramitació de beques i altres serveis complementaris si
escau. Aquesta carpeta serà bilingüe.
2- Una carpeta d’acollida escolar en diferents llengües (castellà, anglès,
francès, alemany, àrab, romanès, búlgar, rus i xinès), elaborada per la
Conselleria.
• En el cas que la família no comprengui la llengua catalana,
s’utilitzarà el castellà. S’encoretjarà els pares a aprendre el català.
Si tampoc entenen el castellà, s’emprarà el Mediador Cultural de
la Conselleria.
Actuacions amb la família: L’entrevista.
• L’Equip Directiu citarà els pares a una entrevista amb el tutor i
l’AD.
• Seguint el model d’entrevista adjunt, se recolliran dades
20
Codi de centre: 07002968
personals, escolars, familiars, aspectes sanitaris, hàbits
d’autonomia, dades lingüístiques, psicomotrius, activitats
habituals a la casa, relacions personals i relacions família-escola
• Se’ls ensenyaran les dependències si ho sol·liciten. També podrà
estar present algun integrant de l’equip de suport .
• En el cas d’Educació Infantil, se’ls entregarà un full recordatori
d’alguns aspectes com: El dia de la fruita, els dies de
psicomotricitat, la conveniència de posar el nom als abrics, així
com una cinta per penjar-los, etc.
Actuacions amb l’alumne/a: Adscripció al curs.
• En principi, l’alumne queda matriculat al nivell que des
d’escolarització se li hagi assignat,
• Es contemplarà la possibilitat d’adaptar el seu horari a les seves
necessitats d’aprenentatge, la qual cosa pot suposar que treballi
en altres grups de referència que no són el seu.
• Aquesta decisió es prendrà amb la valoració que els/les mestres
del grup assignat facin juntament amb l’equip de suport i l’equip
directiu.
• En el cas de l’Educació Infantil, es farà flexible l’horari de l’alumne
durant un període per aconseguir una incorporació agradable.
Actuacions amb l’alumne/a: Avaluació del seu nivell curricular.
• El tutor/a i/o l’equip de suport passarà unes proves inicials per
avaluar el seu nivell a fi de detectar el seu nivell curricular.
• Una vegada analitzada tota la informació obtinguda de l’entrevista
i els resultats d’avaluació obtinguts en les proves inicials (durant
la setmana d’incorporació) es procedirà per part del tutor/a a
l’estudi de la conveniència de fer la derivació a l’Equip de Suport
que, conjuntament amb l’Equip Directiu, determinarà les mesures
a prendre.
20
Codi de centre: 07002968
• En el cas de l’Educació Infantil ho farà el tutor/a amb l’ajuda del
mestre/a de suport.
• Una vegada avaluat el seu nivell curricular, el tutor/a informarà els
pares dels materials didàctics (llibres, quaderns,..) que han
d’aportar, així com el llistat de material fungible.
• S’avaluarà l'infant tenint en compte els seus progressos i
conforme a una adaptació curricular. Durant el període
d’adaptació es podrà deixar la nota en blanc al butlletí, però serà
acompanyat d’un petit informe per informar els pares de
l’adaptació del nin i dels seus progressos.
Actuacions amb l’alumne/a: Atenció a l’alumne/a.
• El/la tutor/a donarà la benvinguda a l’alumne i el presentarà als
seus companys i companyes. També el presentarà als/ a les
mestres que imparteixen classe a aquell grup.
• Se permetrà un familiar pujar a l’aula a l’entrada, sobretot en els
casos d’alumnes dels primers nivells, només els primers dies.
• El/la mestre/a d’anglès mostrarà les dependències del Centre
fent-hi un recorregut. A Educació Infantil ho farà el/la mestre/a de
suport del cicle,
• S’assignarà un alumne-guia (rotatiu i del seu país si pot ser) per
facilitar la integració del nouvingut/da (ajudar-lo en temps de
classe, ajudar-lo en els canvis de classe i desplaçaments a altres
dependències del centre, animar-lo a jugar a l’hora del pati,....)
• Se situarà a l’alumne a prop del mestre/a amb un/a company/a
responsable d’ajudar-lo i el/la tutor/a podrà fer quantes
intervencions oportunes consideri necessàries per assegurar-li
una correcta atenció.
20
Codi de centre: 07002968
7. DETECCIÓ, ORGANITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES NECESSITATS
Quan un tutor/a detecta un infant amb dificultats i/o problemàtica específica i ha
esgotat tots el recursos metodològics al seu abast per donar resposta, ha de
comunicar el cas al mestre de suport de referència que ho durà a la Reunió de
Suport, on es valorarà el cas i es decidirà si es fa demanda o si la intervenció
es farà per part de l’Equip de Suport, a través d' orientacions pel mestre/a,
pares, etc.
Un vegada se determina que s’ha de fer una valoració per part de l’EOEP, el
tutor/a ha d'omplir amb la major informació possible el full de demanda amb
l’ajuda, si cal, del mestre de suport de referència, deixant una còpia a
l'expedient de l'alumne/a. L'original s'entregarà a la Cap d'Estudis que a la
reunió de l'EOEP ho entregarà a l'orientador, quedant arxivada una còpia a la
carpeta de casos.
L’EOEP realitzarà una avaluació psicopedagògica per identificar les necessitats
educatives de l’alumne, per concretar les decisions respecte a la proposta
curricular i tipus d’ajudes que necessitarà i si ho considera, elaborar i aplicar les
adaptacions curriculars significatives, quan es modifiquin substancialment els
criteris d’avaluació del cicle corresponent a la seva edat, o no significatives
quan les modificacions permetin assolir els objectius mínims del cicle.
L’EOEP realitzarà un informe de valoració i informació del cas, tant si l’alumne
és inclòs a qualque programa de suport educatiu com si no ho és, així i tot
l’orientador haurà de fer, conjuntament amb la tutora de l’alumne/a, l’equip de
suport i direcció un informe individual segons model annex 1 d’alumnat inclòs
com de necessitats específiques de suport educatiu (ANESE) i incloure’l dins la
butlleta corresponent d’ANESE.
Les reunions que realitzi l'EOEP amb les famílies sempre es faran amb la
mestra tutora i si cal amb el mestre de suport.
20
Codi de centre: 07002968
Quan les dificultats siguin a nivell de llenguatge i/o de parla, el tutor ho
comunicarà al mestre especialista d’Audició i Llenguatge, que li donarà un full
de demanda i realitzarà una avaluació inicial per determinar el tipus d’actuació:
orientacions pels mestres i/o pares, realitzar una intervenció directa o indirecta,
etc.
Detectar, des de l’avaluació inicial, les possibles diferències entre els alumnes
que afectin tant a aspectes físics, socials i culturals i els psicològics lligats al
processos d’ensenyament- aprenentatge.
Realitzar entrevistes amb els pares o tutors dels alumnes nouvinguts per tal de
conèixer la situació familiar dels alumnes i poder detectar diferències o
mancances de tipus social, cultural o físic.
Organitzar les sessions de suport educatiu per part dels mestres especialistes
de l’equip de suport: PT, AL, AD.
Dedicar sessions de reforç educatiu als alumnes que presenten dificultats
d’aprenentatge en un grup classe i que no responen a les mancances que són
ateses per l’equip de suport.
Organitzar reunions de professors que intervenen en una mateixa aula per tal
d’unificar criteris d’actuació, d’exigència ...
Potenciar l’ús de tècniques de treball i estudi per millorar els aprenentatges i la
capacitat d’atenció i concentració.
8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA
20
Codi de centre: 07002968
Es realitzarà una avaluació contínua, a través de les reunions de l’equip de
cicle i l’equip de suport, així com a les sessions d’avaluació que es realitzen
trimestralment, on s'avaluaran els casos, es resoldran dubtes, s'intercanviarà
informació, es modificaran els suports/horaris segons les necessitats, etc.
A final de curs se redactarà una memòria on es valorarà les actuacions dutes a
terme per l'equip de suport, el seu funcionament, se revisaran i analitzaran els
objectius i se realitzaran propostes de millora.
Indicadors per avaluar el pla d’atenció a la diversitat:
L’avaluació ens ha de donar informació sobre els diferents aspectes que
conformen el pla i ens permetrà modificar diferents aspectes del pla per anar
millorant la nostra funció dins l’escola. D’entre aquests assenyalarem:
- Clima de feina: caldrà aconseguir un ambient de col·laboració entre els
diferents professionals per tal de realitzar les diferents tasques de la
millor manera possible.
- Avaluació de les coordinacions realitzades.
- Avaluació dels programes implementats: Avaluar si són efectius.
- Avaluació dels alumnes amb nese: Ha de ser coherent amb les
possibilitats del nin i basada en els objectius que haurem establert
(conjuntament amb el tutor) a la seva ACI. L’avaluació es farà d’acord a
tres fases: la inicial, la formativa i la sumativa.
- Adequació de les ACI’s als alumnes: Les ACI han de permetre el progrés
de l’alumne. No tan sols avaluarem el progrés de l’alumne, sinó també el
grau d‘ajustament de l’ACI i la coherència i funcionalitat del mateix.
- A les sessions d’avaluació que es realitzen trimestralment.
- Informes de seguiment dels alumnes NESE i dels repetidors.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Helena Quintana
 
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Helena Quintana
 
Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20zerlaparellada
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaImma Clua
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parelladazerlaparellada
 
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladazerlaparellada
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013jvidalialcover
 
Programacio general anual de zer 2122
Programacio general anual de zer 2122Programacio general anual de zer 2122
Programacio general anual de zer 2122zerlaparellada
 
02 Treball Va de llengua
02 Treball Va de llengua02 Treball Va de llengua
02 Treball Va de llenguaeva
 
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfProjecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfescolafolchitorres
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parelladazerlaparellada
 
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011Institut Torre del Palau
 

Was ist angesagt? (19)

Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
 
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
 
Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
 
Projecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La ParelladaProjecte lingüístic ZER La Parellada
Projecte lingüístic ZER La Parellada
 
Projecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
 
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parelladaPla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
 
Pla organització de centre curs 21-22
Pla organització de centre curs 21-22Pla organització de centre curs 21-22
Pla organització de centre curs 21-22
 
PGA-2021-22-WEB-1.pdf
PGA-2021-22-WEB-1.pdfPGA-2021-22-WEB-1.pdf
PGA-2021-22-WEB-1.pdf
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013
 
Programacio general anual de zer 2122
Programacio general anual de zer 2122Programacio general anual de zer 2122
Programacio general anual de zer 2122
 
Pec modificat 2014
Pec modificat 2014Pec modificat 2014
Pec modificat 2014
 
02 Treball Va de llengua
02 Treball Va de llengua02 Treball Va de llengua
02 Treball Va de llengua
 
Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019
 
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdfProjecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf
 
Pga 21-22
Pga 21-22Pga 21-22
Pga 21-22
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parellada
 
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011
Folleto informativo sobre el instituto Torre del Palau 2011
 
PGA - Programació general anual
PGA - Programació general anualPGA - Programació general anual
PGA - Programació general anual
 

Andere mochten auch

Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecciócpsoncanals
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canalscpsoncanals
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rcpsoncanals
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016cpsoncanals
 
informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015cpsoncanals
 
Comunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio corComunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio corcpsoncanals
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tcpsoncanals
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17cpsoncanals
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanyacpsoncanals
 
Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001cpsoncanals
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history monthcpsoncanals
 
Our english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolOur english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolcpsoncanals
 
CEIP SON CANALS, Palma, Spain
CEIP SON CANALS, Palma, SpainCEIP SON CANALS, Palma, Spain
CEIP SON CANALS, Palma, SpainThinkB4UClick
 
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r PrimàriaSORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primàriacpsoncanals
 
Programación Educación Física.docx.
Programación Educación Física.docx.Programación Educación Física.docx.
Programación Educación Física.docx.IES El Médano
 
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013Presentació reunió pares 3 anys abril 2013
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013cpsoncanals
 
Berenar literari
Berenar literariBerenar literari
Berenar literaricpsoncanals
 
English presentation 1
English presentation 1English presentation 1
English presentation 1cpsoncanals
 
English presentation 2
English presentation 2English presentation 2
English presentation 2cpsoncanals
 

Andere mochten auch (20)

Pla d'autoprotecció
Pla d'autoproteccióPla d'autoprotecció
Pla d'autoprotecció
 
Black friday a son canals
Black friday a son canalsBlack friday a son canals
Black friday a son canals
 
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1rAprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
Aprenentatge cooperatiu a l'aula de 1r
 
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
Aprenentatge de figures planes per grups interactius 2n 2015 2016
 
informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015informació inici curs 2014 2015
informació inici curs 2014 2015
 
Comunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio corComunicat pares decoracio cor
Comunicat pares decoracio cor
 
Treballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4tTreballam el còmic a 4t
Treballam el còmic a 4t
 
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
llibres de text cursos primària i material escolar pel curs 2016/17
 
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-AlemanyaMobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
Mobilitat Erasmus+ Jena-Alemanya
 
Comenius logos
Comenius logosComenius logos
Comenius logos
 
Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001Les nostres pelis preferides 3r0001
Les nostres pelis preferides 3r0001
 
Black history month
Black history monthBlack history month
Black history month
 
Our english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals schoolOur english teachers at son canals school
Our english teachers at son canals school
 
CEIP SON CANALS, Palma, Spain
CEIP SON CANALS, Palma, SpainCEIP SON CANALS, Palma, Spain
CEIP SON CANALS, Palma, Spain
 
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r PrimàriaSORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
SORTIDA GRANJA D'ESPORLES 3r Primària
 
Programación Educación Física.docx.
Programación Educación Física.docx.Programación Educación Física.docx.
Programación Educación Física.docx.
 
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013Presentació reunió pares 3 anys abril 2013
Presentació reunió pares 3 anys abril 2013
 
Berenar literari
Berenar literariBerenar literari
Berenar literari
 
English presentation 1
English presentation 1English presentation 1
English presentation 1
 
English presentation 2
English presentation 2English presentation 2
English presentation 2
 

Ähnlich wie Pla d'aten a la diversitat

Pla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsPla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsnovesarrels
 
Reunió 2n curs 2016 17 mac
Reunió 2n curs 2016 17 macReunió 2n curs 2016 17 mac
Reunió 2n curs 2016 17 maccinarej
 
2017 18 llibret informatiu
2017 18 llibret informatiu2017 18 llibret informatiu
2017 18 llibret informatiuinstiquercus
 
Presentació inici de curs
Presentació inici de cursPresentació inici de curs
Presentació inici de cursalanxa
 
Projecte de Direcció
Projecte de Direcció Projecte de Direcció
Projecte de Direcció ticlasequia
 
Ceip mestre guillemet (1965 2019)
Ceip mestre guillemet (1965 2019)Ceip mestre guillemet (1965 2019)
Ceip mestre guillemet (1965 2019)Mestre Tomeu
 
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...Institut Torre del Palau
 
Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17cinarej
 
Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17cinarej
 
Ei paula torres pga 2014 2015
Ei paula torres pga 2014 2015Ei paula torres pga 2014 2015
Ei paula torres pga 2014 2015eipaulatorres
 
Document informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleAraceli Luque
 
Document informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatAraceli Luque
 
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020Irisat
 
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015 PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015 eipaulatorres
 

Ähnlich wie Pla d'aten a la diversitat (20)

PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23 PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23
 
PGA 23-24
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
 
Pla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrelsPla d'acollida les arrels
Pla d'acollida les arrels
 
Reunió 2n curs 2016 17 mac
Reunió 2n curs 2016 17 macReunió 2n curs 2016 17 mac
Reunió 2n curs 2016 17 mac
 
2017 18 llibret informatiu
2017 18 llibret informatiu2017 18 llibret informatiu
2017 18 llibret informatiu
 
Presentació inici de curs
Presentació inici de cursPresentació inici de curs
Presentació inici de curs
 
Projecte de Direcció
Projecte de Direcció Projecte de Direcció
Projecte de Direcció
 
Ceip mestre guillemet (1965 2019)
Ceip mestre guillemet (1965 2019)Ceip mestre guillemet (1965 2019)
Ceip mestre guillemet (1965 2019)
 
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
Institut Torre del Palau de Terrassa, Barcelona: característiques del centre ...
 
Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17
 
Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17
 
Ei paula torres pga 2014 2015
Ei paula torres pga 2014 2015Ei paula torres pga 2014 2015
Ei paula torres pga 2014 2015
 
Activitat 0 Revisada 26 3 09
Activitat 0 Revisada 26 3 09Activitat 0 Revisada 26 3 09
Activitat 0 Revisada 26 3 09
 
Document informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El Miracle
 
Document informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisat
 
Reunió famílies 1_eso_2017_2018
Reunió famílies 1_eso_2017_2018Reunió famílies 1_eso_2017_2018
Reunió famílies 1_eso_2017_2018
 
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020
Pla obertura escola21 d'abril29 05 2020
 
Info
InfoInfo
Info
 
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015 PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015
PTIL EI PAULA TORRES CURS 2014-2015
 
PGA 22-23
PGA 22-23PGA 22-23
PGA 22-23
 

Mehr von cpsoncanals

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centrocpsoncanals
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20cpsoncanals
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20cpsoncanals
 
Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020cpsoncanals
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018cpsoncanals
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18cpsoncanals
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)cpsoncanals
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18cpsoncanals
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolarcpsoncanals
 
Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014cpsoncanals
 
1r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/20151r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/2015cpsoncanals
 
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETCP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETcpsoncanals
 
Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13cpsoncanals
 
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013cpsoncanals
 

Mehr von cpsoncanals (17)

Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centroServeis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
Serveis oferts al centre/ Servicios ofrecidos en el centro
 
Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20Horaris grups 2019/20
Horaris grups 2019/20
 
Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20Horari activitats extraescolars 2019/20
Horari activitats extraescolars 2019/20
 
Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020Carta inici curs pares 2019 2020
Carta inici curs pares 2019 2020
 
Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018Eleccions consell escolar 2018
Eleccions consell escolar 2018
 
Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18Circular english day_ 17_18
Circular english day_ 17_18
 
English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)English day parents note 17 18 2 (5)
English day parents note 17 18 2 (5)
 
Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18Reunió delegats 17 18
Reunió delegats 17 18
 
Steps tassos
Steps tassosSteps tassos
Steps tassos
 
Renovació Consell Escolar
Renovació Consell EscolarRenovació Consell Escolar
Renovació Consell Escolar
 
Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014Programa Concert Nadal 2014
Programa Concert Nadal 2014
 
1r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/20151r berenar literari 2014/2015
1r berenar literari 2014/2015
 
Spain
SpainSpain
Spain
 
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NETCP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
CP SON CANALS A GUIDE TO STAY SAFE ON THE NET
 
Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13Revista Escolar Son Canals 2012-13
Revista Escolar Son Canals 2012-13
 
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013Reunió pares 5 anys B_abril 2013
Reunió pares 5 anys B_abril 2013
 
Enigmes MAIG
Enigmes MAIGEnigmes MAIG
Enigmes MAIG
 

Pla d'aten a la diversitat

 • 1. 20 Codi de centre: 07002968 PLA D’ATENCI Ó A LA DIVERSITA T (AJUSTAT AL DECRET 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris)
 • 2. 20 Codi de centre: 07002968 L’objectiu principal del nostre pla serà atendre a la diversitat dels nostre alumnat i les seves necessitats educatives; prioritzant els alumnes nouvinguts i/o amb escolaritat tardana estrangers i procedents de comunitats de l’Estat Espanyol no catalanoparlants i amb problemàtica social associada; alumnes que pertanyen a alguna minoria ètnica i cultural en desavantatge social i amb necessitats de suport; alumnes amb un desfasament curricular de més de dos cursos per condicions personals derivades de factors socials, culturals i ètnics i aquells alumnes que presentin risc de marginació, exclusió social o abandonament escolar. Un punt important del nostre programa és la necessitat de donar una resposta individualitzada a cada alumne, tenint en compte que cada un d’ells té unes característiques específiques. Som conscients de les dificultats que té dur a terme aquest objectiu donada la diversitat del nostre centre, però pensam que val la pena fer aquest esforç, ja que aquesta dinàmica educativa afavorirà, per una banda, el desenvolupament de noves estratègies i la millora educativa dins l’aula i; per l’altra, un canvi d’actitud dels professors i alumnes cap a la diversitat cultural que avui dia està present al nostre centre i a la societat. 1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN Característiques del nostre Centre que consideram significatives: NIVELLS QUE S’ IMPARTEIXEN: Un curs per a cada nivell educatiu des de 3 anys d’Educació Infantil a 6è de l’Educació Primària amb excepció de 4 anys que enguany per primera vegada en hi ha dos pel fet de que el curs passat tenguerem dos cursos de 3 anys.
 • 3. 20 Codi de centre: 07002968 SERVEIS: Matinet de 7'45 a 9 h, cada matí, que s'encarreguen dos pares de l' APIMA. Hi ha servei de Menjador a un preu establert de 25€ un bloc de 5 tiquets i 5'5 € el tiquet comprat tot sol i ho du l'empresa COMENSALS amb la col·laboració de dues mares del Centre que actuen com a monitores. UBICACIÓ: Barriada de Pere Garau. HORARI ESCOLAR: De 9 hores a 14hores. ALUMNAT: Hi ha 263 alumnes matriculats, dels quals 105 corresponen a l’Educació Infantil i 158 a l’etapa d’Educació Primària. Al llarg dels darrers cursos s’ha acollit alumnat d’altres nacionalitats: Enguany tenim un 47’5% d'alumnat de procedència estrangera (veure annex 1). En els diferents grups de classe es detecten cada cop més diferències quant al nivell d’aprenentatge, la qual cosa ens obliga a desenvolupar diferents estratègies per atendre a la diversitat d’aquest alumnat (agrupament flexibles, adaptacions significatives i no significatives..) adients a aquests alumnes i fa augmentar el nombre d’alumnes en els diferents programes per atendre la diversitat: el 17% de l’alumnat d’ Educació Primària està atès dins el programa de Compensació Educativa; un 25% necessita reforç escolar i un 6’08% forma part del programa d’integració. FAMÍLIES: Segons la valoració de les tutores, hi ha un augment de l’alumnat amb problemàtica sociofamiliar; resaltar que la nouvinguda d'alumnat i el moviment migratori provoca que hi hagi enyorança cap la seva terra i un desarrelament important la qual cosa fa que molts encara no tenguin una estabilitat econòmica. Algunes famílies no tenen cobertes les seves necessitats d'aliment i vivenda ( viuen en pisos compartits, manca de diners, manca de feina estable). Quant a les activitats del centre, la col·laboració dels pares la podríem situar en un 15% del total dels alumnes del Centre. La participació de les famílies es dóna amb major facilitat quan es canalitza mitjançant la tutora i en el cursos més baixos, i no sempre l’ambient sociofamiliar pot respondre a la col·laboració que seria desitjable.
 • 4. 20 Codi de centre: 07002968 De l’ APIMA destacam una col·laboració ferma amb tota la comunitat educativa. Durant el present curs s'han encarregat d’organitzar les activitats extraescolars , que enguany a part de les de l' IME , també munten altres activitats , a l'espera de la resposta de l'alumnat. Cal dir però que el matinet té una acceptació bona durant tot el curs (devers 15 alumnes de mitja). RECURSOS PERSONALS: El total de professors que treballen en el Centre és de 19 mestre. Gairebé tots els mestres tenen la plaça definitiva en aquests centre. Tan sols una persona està en comissió de serveis, el Director i dues i dos mestres interins .La resta és professorat definitiu la qual cosa dóna molta estabilitat al centre. La mestra de religió és l’única compartida amb un altre centre. Enguany, com l’any passat, contam amb una mestra més a mitja jornada per desenvolupar el programa de lectoscriptura a segon cicle, persona que ve els dilluns i els dimecres. També ,cal resaltar, que contam amb una ATE des del principi de curs i que fa la funció de vigilar i controlar els infants amb NEE d'Educació Infantil, en concret a l'aula de 4 anys i a 2on de primària ( dos nins amb la síndrome de Down ) Pel projecte de les Seccions Europees contarem amb un auxiliar de conversa unes 6 hores a la setmana ( els dilluns i els dimarts ) i per projecte Comenius també amb una auxiliar amb 12h. al centre practicament a diari. RECURSOS MATERIALS: L’escola compta amb una sala on hi ha 9 ordinadors. A més ja tenim un cablejat de l’edifici i una xarxa mitjançant WIFI. A la secretaria del centre n'hi ha un i a la direcció un altra. La nostra intenció és muntar una sala que tengui 1 ordinador per cada 2 alumnes com a mínim (uns 14 ó 15 ), per poder dedicar 1 ó 2 hores setmanals per grup. També tenim 3 impressores. Resaltam de l’ús de les noves tecnologies tenim dos aparells de DVD i un vídeo, dues pissarres electròniques (les quals estan molt aprofitades gràcies a
 • 5. 20 Codi de centre: 07002968 la preparació en aquesta matèria que varem fer els darrers dos anys ) i dos canons, cosa que ens obliga al seu ús i a reciclar-nos en les noves tecnologies. La nostra intenció continua essent l’aprofundiment en aquest món. També contam, per part de la Consellería, amb les dues pissarres digitals de 5è i 6è ue el curs passat arrivaren al centre. EDIFICI El Centre no està adaptat per a persones amb dificultats físiques. Únicament té una rampa per accedir-hi des de l’exterior. A l’interior tot són barreres arquitectòniques. Ja a l’interior, la única forma d’accedir d’una planta a una altra són les escales per això hem reclamat la instal·lació d’un ascensor. Actualment el Centre té una mancança prou important que des de ja fa anys , curs rera curs, s’insisteix : tenir calefacció ja que a l’hivern fa molt de fred i es fa dificil fer feina amb aquestes condicions. 2. OBJECTIUS • Atenció a l’alumnat amb NESE per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats en un entorn el més normalitzat possible.
 • 6. 20 Codi de centre: 07002968 • Aconseguir la inclusió plena de tot l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la comunitat escolar i el desenvolupament de les seves potencialitats, dins el Pla d’Atenció a la Diversitat. • Proporcionar a tots els alumnes el suport educatiu adient segons les seves característiques i capacitats personals, per aconseguir els objectius educatius de cicle i etapa, així com l'adquisició de les competències bàsiques. • Col·laborar amb les tutores per aconseguir una millor i eficient atenció a la diversitat. • Realitzar el suport en tots els casos possibles dins l'aula. • Mantenir un contacte amb els pares i mares per tal d'informar de procés d'aprenentatge dels seus fills/es i intercanvi d’informació a l’àmbit familiar. • Realitzar una coordinació eficaç entre els membres de l'equip de Suport per tal de no duplicar feina i esforços, establir estratègies comunes a seguir i la línia pedagògica més adient, segons cada cas. • Coordinar-se amb l’equip docent per tal de confeccionar, desenvolupar, modificar i avaluar el Pla de Feina de cada alumne NESE. • Assessorar a l’equip directiu i a l’equip educatiu en relació a models organitzatius, adaptacions de materials, metodologies i estratègies per diversificar la proposta educativa. 3. MESURES ORDINÀRIES I ESPECÍFIQUES DE SUPORT Incloem a continuació les mesures específiques previstes per dur a terme per part de l’equip de suport, en relació a l’alumnat, per a la consecució d’aquest objectiu:
 • 7. 20 Codi de centre: 07002968 Educació Infantil: Suport al grup dins l’ aula durant les sessions dels especialistes, suport del PT, AL, ATE, algunes vegades dins l’aula i d’altres fora Primer cicle: En aquest cicle, els infants nouvinguts i aquells que necessiten un reforç especial són atesos dins i fora de l'aula pels mestres especialistes . A segon hi ha dues alumnes que assisteixen a la classe de primer per tal d’assolir la lectura i l’escriptura en llengua catalana, utilitzant el material de primer. Està contemplat fer desdoblaments a l’àrea de matemàtiques durant dues sessions d’aquesta matèria a la setmana, per tal de millorar el càlcul i la numeració. Aquests desdoblaments es faran amb l’ajuda de la mestra d’AD. També es feran desdoblaments a llegua catalana de segon i llengua castellana de primer amb la mestra P.T. .I un dia a la semana, aprofitant l’hora d’educació física, la mestra de segon ferà un desdoblament amb els alumnes de primer per reforçar la lectoescriptura. Segon cicle: A tercer i a quart els dimarts coincidint amb l' horari d' Educació Física es realitza un desdoblament en l' àrea de Matemàtiques, amb la finalitat de reforçar els coneixements que necessiten més insistència. En aquest desdoblament se fa la mateixa explicació, tasca,... tant a un grup com a l'altre. Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge seran atesos pels mestres de suport i especialistes corresponents dins i fora de l’aula segons les necessitats, també per aquest tipus d’alumnat hi ha dos dies per setmana que contam amb una mestra del programa de suport a la lectoescriptura de la Conselleria Els alumnes nouvinguts són atesos per la professora d’AD fora de l’aula i també es fan dues sessions de desdoblament de matemàtiques. Tercer cicle:
 • 8. 20 Codi de centre: 07002968 Els dos cursos del Cicle, tenen els dilluns de 9:50 a 10:40 i la següent sessió de 9:50 a 10:40 un desdoblament on la meitat dels alumnes es queden amb la seva tutora treballant les matemàtiques i l’altre meitat dels alumnes fan la classe d'Educació Física, així es té l' oportunitat de només ser 13 alumnes per aula i es millora l' aprenentatge del alumnes. Es treballa de manera més individual i es facilita la resolució de problemes a nivell més individuals . Habitualment utilitzam aquests desdoblaments per solventar dubtes que hagin surgit als nins i resol.lució de problemes. Els suports entren dins l' aula i de manera col·lectiva treballam la mateixa temàtica , però adaptant la necessitat de cada alumne. També es fan altres desdoblaments amb la mestra de A.D i una mestra de Suport que es jubila per Nadal. Fins a Nadal la qual cosa ens permet incrementar els desdoblaments al tercer cicle i donar suport als diferents projectes engegats. 4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS A Educació Infantil. S’ha considerat la conveniència de donar suport a l’aula de tres anys durant varies sessions, que ho cobrim amb l’equip de suport, sobretot la tercera sessió coincidint amb l’adquisició d’hàbits de berenar i d'anar al bany., per donar més suport a aquesta etapa, com per exemple les sessions específiques de llenguatge oral. Les tutores en aquesta etapa donen suport , a la seva mateixa aula, a les sessions impartides per als especialistes. A la classe de 4 anys B hi ha una ATE per estar amb els dos nins de NEE i ajuda a la tutora i a les altres quan les circunstàncies ho permeten, i en certa manera
 • 9. 20 Codi de centre: 07002968 tambè realitza funcions de suport al cicle(atenció alumnat malalt, canviar alumnat,...). A Educació Primària, per organitzar els grups de reforç s’han tingut en compte els resultats de les avaluacions inicials, que han permès a cada professor/a fer una relació dels alumnes que, no inclosos en un altre programa de suport (AD, PT), necessiten un suport en les tècniques instrumentals. Aquests alumnes presenten unes mancances per poder assolir els objectius fixats, o bé un desnivell respecte al ritme d’aprenentatge del seu grup classe. D’aquesta manera s’han fet grups de reforç de cada classe els quals s’han assignat als mestres que tenen disposició horària, ja que el grup classe seu està atès per un especialista o mestre d’àrea. Els reforços se faran en les matèries de llengua i matemàtiques i, sempre que ha estat possible, coincidint amb la sessió de l’àrea que es vol reforçar. L’assignació dels mateixos figura en l’apartat Annexos de la Programació. (Annex 5) Cal dir que enguany continuam amb els desdoblaments que duen a terme el mestres de PT,AD, AL , els que fan reforç i el d'Educació Física. Per una banda al primer cicle , l'equip de suport més específics per aquells nins que els costa arribar als mínims durant 2 hores a la setmana de les matèries instrumentals a part del treball realitzat amb els nins diagnosticats ; al segon cicle i tercer cicle són les tutores que fan un desdoblament del seu grup en l'horari d'Educació Física i amb la mestra de AD durant una sessió setmanal. A la classe de segon hi ha durant varies sessions l’ATE ja que s’ha prioritzat els dos nins que tenen sindrome de Down , que al estar en diferents cicles i havent-hi altres alumnes amb necessitat de ATE, la direcció ha fet una petició per demanar una altra ATE. 5. PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL AMB ELS ALUMNES - Facilitar la seva integració dins el grup classe i dins l’escola.
 • 10. 20 Codi de centre: 07002968 - Informar el grup sobre les normes de la classe i dinàmica del Centre. - Intervenir amb alumnes amb problemes escolars o d’aprenentatge. - Afavorir els coneixements, acceptació d´ell mateix i dels altres. AMB ELS PARES - Contribuir a establir relacions amb els pares i mares, que facilitin la connexió entre el Centre i les famílies. - Implicar els pares en activitats de recolzament a l’aprenentatge i per a l’orientació dels seus fills. - Informar els pares dels assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills. EN RELACIÓ ALS PROFESSORS DEL CICLE - Coordinació entre professors per elaborar i revisar tasques pedagògiques. - Establir pautes d’actuació consensuada. - Centralitzar la informació del grup d’alumnes. - Coordinar la programació. Organització i funcionament del grup-classe. Coneixement de la situació de cada alumne en el grup. Es podran elaborar de sociogrames amb la finalitat de conèixer la cohesió del grup i els tipus de relacions que s’estableixen.
 • 11. 20 Codi de centre: 07002968 És té en compte el nivell de cohesió: els rebutjaments, el líder, formació de grupets... Forma grups de treball per activitats concretes. Es proporcionen mètodes de treball en grup: moderador, torn de paraula, repartiment de tasques... S’organitzen debats i assemblees dirigits pels mateixos alumnes, a fi de desenvolupar la sociabilitat i la integració. Es fan activitats específiques per integrar tots els alumnes dins el grup- Es donen responsabilitats als alumnes en torns rotatoris ( encarregats). Es fomenten actituds positives d’integració i cohesió del grup ( ajudar al company que no ha acabat, explicar-li el que no entén...) S’eviten les comparacions entre alumnes. S’observa i s’avalua la imatge que té cada alumnes de si mateix ( autoestima ) en relació a: • Ell mateix. • Els estudis. • Els companys. • Els professors. • Els pares. • El grup classe. És té en compte de potenciar davant el grup, la imatge personal d’aquells alumnes amb un nivell d’autoestima baix. Normes de convivència Avaluació de l’aplicació de les normes de convivència i si cal millorar-les.
 • 12. 20 Codi de centre: 07002968 SI ELS ALUMNES ARRIBEN TARD NO COMENÇARAN FINS A LA SEGONA SESSIÓ A EXCEPCIÓ DELS ALUMNES NEE. Motivació de l’alumnat a participar en activitats del Centre i de l’entorn ( Festes, activitats complementàries, sortides..) Es fan activitats de decoració del Centre o aula. Es realitzen sortides pedagògiques, cal incidir en l’obligatorietat d’assistència a les mateixes. Tenen un tractament curricular les festes i successos més importants ( que estan contemplats a la programació general anual) Es fan activitats de respecte al medi ambient. AFAVORIR ACTIVITATS QUE FOMENTIN EL CONEIXEMENT DE L’ENTORN PROPER (BARRI). D’acord amb el pla d’acollida de nous alumnes durant el curs, el tutor mantindrà una reunió amb aquests pares o tutors. Informació de les famílies de tots els aspectes que afectin a l’educació dels seus infants. Implicació de les famílies en activitats de suport a l’aprenentatge. 6. PLA D’ACOLLIDA Introducció. Escola de Son Canals, situada al barri de Pere Garau. És un barri multiètnic, molt actiu i amb bastants de serveis on conviuen persones arribades de tots els racons del món. De cada vegada són més nombrosos els alumnes procedents
 • 13. 20 Codi de centre: 07002968 d’altres països. Pocs anys enrera teníem un 8% i actualment en tenim un 34% (sense comptar amb els alumnes d’Infantil que ja són nascuts aquí, però de pares estrangers). Justificació. L’elaboració d’un pla d’acollida es planteja a partir de l’arribada constant al nostre centre d’alumnes provinents d’altres regions o països. Molts d’ells procedeixen d’un sistema educatiu diferent i tots tenen desconeixement de la llengua catalana o també desconeixement de les dues llengües. El Pla neix per donar suport a aquests nins: perquè es sentin acollits i estimats, per facilitar la seva integració dins la nostra escola i dins la nostra cultura,... No oblidem que venen amb molts tipus de dols: dol per la terra, dol per la família, dol pels amics,... Així doncs, és fa imprescindible un document d'aquestes característiques que ens faciliti la seva integració el més aviat possible. Finalitat. Es pretén amb aquest Pla : Facilitar un entorn afectiu al nin nouvingut, perquè es senti estimat i acceptat i, així, es pugui integrar satisfactòriament i el més aviat possible dins el grup classe i dins el nostre Centre. Amb aquest objectiu, es donarà a conèixer el Centre a l’alumne/a i a la família, tant pel que fa als aspectes físics, com als aspectes d’organització i funcionament. Conèixer la situació familiar de l'alumne/a serà del tot imprescindible per poder ajudar-lo a integrarse i superar els seus dols de pèrdua: família, casa, amics, terra.
 • 14. 20 Codi de centre: 07002968 Accelerar l’aprenentatge del català per poder accedir el més aviat possible al Currículum Ordinari i poder ser un més de nosaltres, integrant-se en la nostra cultura: llengua, país, costums i celebracions. Determinar el seu nivell curricular, les seves necessitats i les seves mancances. Actuacions amb la família: Matriculació. En matricular l’alumne/a al Centre: • El secretari formalitza la matrícula i recull informació. Demanarà fotocòpia del passaport dels pares. • El secretari facilita una primera reunió família-tutor/a. • Es farà entrega als pares: 1- Una carpeta del Centre que conté: recull de normes, horaris de visita de pares, calendari escolar...etc d’activitats complementàries i extraescolars i tramitació de beques i altres serveis complementaris si escau. Aquesta carpeta serà bilingüe. 2- Una carpeta d’acollida escolar en diferents llengües (castellà, anglès, francès, alemany, àrab, romanès, búlgar, rus i xinès), elaborada per la Conselleria. • En el cas que la família no comprengui la llengua catalana, s’utilitzarà el castellà. S’encoretjarà els pares a aprendre el català. Si tampoc entenen el castellà, s’emprarà el Mediador Cultural de la Conselleria. Actuacions amb la família: L’entrevista. • L’Equip Directiu citarà els pares a una entrevista amb el tutor i l’AD. • Seguint el model d’entrevista adjunt, se recolliran dades
 • 15. 20 Codi de centre: 07002968 personals, escolars, familiars, aspectes sanitaris, hàbits d’autonomia, dades lingüístiques, psicomotrius, activitats habituals a la casa, relacions personals i relacions família-escola • Se’ls ensenyaran les dependències si ho sol·liciten. També podrà estar present algun integrant de l’equip de suport . • En el cas d’Educació Infantil, se’ls entregarà un full recordatori d’alguns aspectes com: El dia de la fruita, els dies de psicomotricitat, la conveniència de posar el nom als abrics, així com una cinta per penjar-los, etc. Actuacions amb l’alumne/a: Adscripció al curs. • En principi, l’alumne queda matriculat al nivell que des d’escolarització se li hagi assignat, • Es contemplarà la possibilitat d’adaptar el seu horari a les seves necessitats d’aprenentatge, la qual cosa pot suposar que treballi en altres grups de referència que no són el seu. • Aquesta decisió es prendrà amb la valoració que els/les mestres del grup assignat facin juntament amb l’equip de suport i l’equip directiu. • En el cas de l’Educació Infantil, es farà flexible l’horari de l’alumne durant un període per aconseguir una incorporació agradable. Actuacions amb l’alumne/a: Avaluació del seu nivell curricular. • El tutor/a i/o l’equip de suport passarà unes proves inicials per avaluar el seu nivell a fi de detectar el seu nivell curricular. • Una vegada analitzada tota la informació obtinguda de l’entrevista i els resultats d’avaluació obtinguts en les proves inicials (durant la setmana d’incorporació) es procedirà per part del tutor/a a l’estudi de la conveniència de fer la derivació a l’Equip de Suport que, conjuntament amb l’Equip Directiu, determinarà les mesures a prendre.
 • 16. 20 Codi de centre: 07002968 • En el cas de l’Educació Infantil ho farà el tutor/a amb l’ajuda del mestre/a de suport. • Una vegada avaluat el seu nivell curricular, el tutor/a informarà els pares dels materials didàctics (llibres, quaderns,..) que han d’aportar, així com el llistat de material fungible. • S’avaluarà l'infant tenint en compte els seus progressos i conforme a una adaptació curricular. Durant el període d’adaptació es podrà deixar la nota en blanc al butlletí, però serà acompanyat d’un petit informe per informar els pares de l’adaptació del nin i dels seus progressos. Actuacions amb l’alumne/a: Atenció a l’alumne/a. • El/la tutor/a donarà la benvinguda a l’alumne i el presentarà als seus companys i companyes. També el presentarà als/ a les mestres que imparteixen classe a aquell grup. • Se permetrà un familiar pujar a l’aula a l’entrada, sobretot en els casos d’alumnes dels primers nivells, només els primers dies. • El/la mestre/a d’anglès mostrarà les dependències del Centre fent-hi un recorregut. A Educació Infantil ho farà el/la mestre/a de suport del cicle, • S’assignarà un alumne-guia (rotatiu i del seu país si pot ser) per facilitar la integració del nouvingut/da (ajudar-lo en temps de classe, ajudar-lo en els canvis de classe i desplaçaments a altres dependències del centre, animar-lo a jugar a l’hora del pati,....) • Se situarà a l’alumne a prop del mestre/a amb un/a company/a responsable d’ajudar-lo i el/la tutor/a podrà fer quantes intervencions oportunes consideri necessàries per assegurar-li una correcta atenció.
 • 17. 20 Codi de centre: 07002968 7. DETECCIÓ, ORGANITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES NECESSITATS Quan un tutor/a detecta un infant amb dificultats i/o problemàtica específica i ha esgotat tots el recursos metodològics al seu abast per donar resposta, ha de comunicar el cas al mestre de suport de referència que ho durà a la Reunió de Suport, on es valorarà el cas i es decidirà si es fa demanda o si la intervenció es farà per part de l’Equip de Suport, a través d' orientacions pel mestre/a, pares, etc. Un vegada se determina que s’ha de fer una valoració per part de l’EOEP, el tutor/a ha d'omplir amb la major informació possible el full de demanda amb l’ajuda, si cal, del mestre de suport de referència, deixant una còpia a l'expedient de l'alumne/a. L'original s'entregarà a la Cap d'Estudis que a la reunió de l'EOEP ho entregarà a l'orientador, quedant arxivada una còpia a la carpeta de casos. L’EOEP realitzarà una avaluació psicopedagògica per identificar les necessitats educatives de l’alumne, per concretar les decisions respecte a la proposta curricular i tipus d’ajudes que necessitarà i si ho considera, elaborar i aplicar les adaptacions curriculars significatives, quan es modifiquin substancialment els criteris d’avaluació del cicle corresponent a la seva edat, o no significatives quan les modificacions permetin assolir els objectius mínims del cicle. L’EOEP realitzarà un informe de valoració i informació del cas, tant si l’alumne és inclòs a qualque programa de suport educatiu com si no ho és, així i tot l’orientador haurà de fer, conjuntament amb la tutora de l’alumne/a, l’equip de suport i direcció un informe individual segons model annex 1 d’alumnat inclòs com de necessitats específiques de suport educatiu (ANESE) i incloure’l dins la butlleta corresponent d’ANESE. Les reunions que realitzi l'EOEP amb les famílies sempre es faran amb la mestra tutora i si cal amb el mestre de suport.
 • 18. 20 Codi de centre: 07002968 Quan les dificultats siguin a nivell de llenguatge i/o de parla, el tutor ho comunicarà al mestre especialista d’Audició i Llenguatge, que li donarà un full de demanda i realitzarà una avaluació inicial per determinar el tipus d’actuació: orientacions pels mestres i/o pares, realitzar una intervenció directa o indirecta, etc. Detectar, des de l’avaluació inicial, les possibles diferències entre els alumnes que afectin tant a aspectes físics, socials i culturals i els psicològics lligats al processos d’ensenyament- aprenentatge. Realitzar entrevistes amb els pares o tutors dels alumnes nouvinguts per tal de conèixer la situació familiar dels alumnes i poder detectar diferències o mancances de tipus social, cultural o físic. Organitzar les sessions de suport educatiu per part dels mestres especialistes de l’equip de suport: PT, AL, AD. Dedicar sessions de reforç educatiu als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge en un grup classe i que no responen a les mancances que són ateses per l’equip de suport. Organitzar reunions de professors que intervenen en una mateixa aula per tal d’unificar criteris d’actuació, d’exigència ... Potenciar l’ús de tècniques de treball i estudi per millorar els aprenentatges i la capacitat d’atenció i concentració. 8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA
 • 19. 20 Codi de centre: 07002968 Es realitzarà una avaluació contínua, a través de les reunions de l’equip de cicle i l’equip de suport, així com a les sessions d’avaluació que es realitzen trimestralment, on s'avaluaran els casos, es resoldran dubtes, s'intercanviarà informació, es modificaran els suports/horaris segons les necessitats, etc. A final de curs se redactarà una memòria on es valorarà les actuacions dutes a terme per l'equip de suport, el seu funcionament, se revisaran i analitzaran els objectius i se realitzaran propostes de millora. Indicadors per avaluar el pla d’atenció a la diversitat: L’avaluació ens ha de donar informació sobre els diferents aspectes que conformen el pla i ens permetrà modificar diferents aspectes del pla per anar millorant la nostra funció dins l’escola. D’entre aquests assenyalarem: - Clima de feina: caldrà aconseguir un ambient de col·laboració entre els diferents professionals per tal de realitzar les diferents tasques de la millor manera possible. - Avaluació de les coordinacions realitzades. - Avaluació dels programes implementats: Avaluar si són efectius. - Avaluació dels alumnes amb nese: Ha de ser coherent amb les possibilitats del nin i basada en els objectius que haurem establert (conjuntament amb el tutor) a la seva ACI. L’avaluació es farà d’acord a tres fases: la inicial, la formativa i la sumativa. - Adequació de les ACI’s als alumnes: Les ACI han de permetre el progrés de l’alumne. No tan sols avaluarem el progrés de l’alumne, sinó també el grau d‘ajustament de l’ACI i la coherència i funcionalitat del mateix. - A les sessions d’avaluació que es realitzen trimestralment. - Informes de seguiment dels alumnes NESE i dels repetidors.