Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jornada de Govern Obert - Jan Reñé

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Jornada de Govern Obert - Jan Reñé (20)

Weitere von Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Jornada de Govern Obert - Jan Reñé

 1. 1. #BeWaterMyGov Codis de conducta i plans d’integritat Jornada de Govern Obert per electes i tècnics locals 10 d’octubre, Barcelona
 2. 2. Grup de treball per a l’elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals Model de codi a disposició de tots els ens locals de Catalunya Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 3. 3. Estat d’aprovació del Codi de conducta - Avanços limitats, i un nivell de compliment baix per part d’ajuntaments i consells comarcals - Estancament en l’aprovació durant el 2018 (Síndic de Greuges. Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Juliol 2019) Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 4. 4. Contingut del model de Codi de conducta - Àmbit subjectiu: electes, titulars d’òrgans superiors i directius, i membres d’òrgans de govern i càrrecs directius d’ens del sector públic local. - Principis ètics i de bon govern - Compromisos en relació als conflictes d’interessos, als grups d’interès, i amb la ciutadania. - Mecanisme de control intern - Règim sancionador Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 5. 5. Guia d’aplicació del Codi de conducta - Delimita el concepte d’alts càrrecs - Recomanacions sobre el mecanisme de control intern: - Síndic/a de Greuges municipal - Comissió de seguiment del Codi de conducta - Recomanacions sobre la recepció de regals, invitacions a àpats i/o esdeveniments, viatges, reunions amb grups d’interès... - Definició de conceptes relacionats amb els valors ètics i la integritat - Model d’acord de Ple per a l’aprovació del Codi de conducta Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 6. 6. Avantatges i mancances del model actual Avantatges: - Decàleg de principis ètics i normes de conducta - Model llest per aprovar - Orientacions sobre com actuar en rebre regals, invitacions, enfront dels grups d’interès... Mancances: - Debat sobre la naturalesa jurídica del Codi de conducta - Falta de concreció en el mecanisme de control intern - No inclou el personal al servei de l’administració local Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
 7. 7. “Compliance” Públic Conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les organitzacions per identificar i classificar els riscs operatius i legals a que s’enfronten, i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests. (World Compliance Association) Pla d’Integritat Èmfasis en: - La ètica i la integritat públiques - Introduir la cultura de la integritat i la probitat a l’administració local, més enllà del mer compliment normatiu - Formació i sensibilització dels servidors públics - Participació dels servidors públics en la seva configuració Plans d’Integritat locals
 8. 8. Doble vessant preventiva i contingent Gestió preventiva Mecanismes per limitar l’aparició de situacions de risc Gestió contingent Mecanismes per donar resposta a situacions de corrupció que s’han materialitzat Es parteix de l’assumpció que el risc 0 no existeix Plans d’Integritat locals
 9. 9. Elements essencials d’un Pla d’Integritat Formació i sensibilització A qui s’adreça: - Càrrecs electes - Càrrecs de comandament (amb funcions directives) - Personal al servei de l’administració local Orientada a que els servidors públics: - Coneguin els principis ètics i normes de conducta - Puguin participar en la seva definició - Els “interioritzin” Plans d’Integritat locals
 10. 10. Codi Ètic Adreçat a tots els servidors públics locals: - Càrrecs electes - Personal al servei de l’administració local En la seva elaboració s’hauria de comptar amb la participació de tots els servidors públics. Mapa de riscos Anàlisis dels riscs inherents a les funcions pròpies de cada àrea, unitat administrativa, o fins i tot lloc de treball. Definició de mesures preventives i contingents per fer front als riscs detectats. Plans d’Integritat locals
 11. 11. Mecanisme de control Òrgan independent que exerceixi funcions com: - Rebre i tramitar denúncies - Estudiar vulneracions dels principis ètics - Resoldre consultes que se li plantegin - Avaluar el compliment del Pla d’Integritat Es pot constituir una comissió col·legiada integrada per perfils polítics i/o tècnics, es pot nomenar el Síndic de Greuges, es pot crear la figura del “Compliance Officer”... Canal de denúncies Bústia anònima que compleixi amb els requisits de la recent Directiva sobre alertadors de corrupció. Plans d’Integritat locals
 12. 12. Àrees amb més risc - Contractació pública - Recursos humans - Urbanisme - Càrrecs electes Plans d’Integritat locals
 13. 13. Projecte per a l’elaboració de plans d’integritat (ACM): - Guia per a la implantació de Plans d’integritat als ens locals - Guia d’autoavaluació per a municipis petits Plans d’Integritat locals
 14. 14. Col·labora: Xarxa de Governs Transparents #BeWaterMyGov Gràcies! Jan Reñé @janrede

×