SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Informe d’activitat_2015
Informe d’activitat_2015
Implantació 2015 Acumulat total
Ens usuaris 84 2.214
Usuaris 2.896 24.825
Organismes prestadors de serveis 1 89
Oferta 2015 Acumulat total
Procediments 91 529
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.000
13.000
23.000
33.000
43.000
53.000
63.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2013
any 2014
any 2015
Les 10 trameses més utilitzades 2015
Tramesa d’informació, escrits i documents 109.531
DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 86.919
DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 34.951
BSF - Estrangeria 26.528
GRI - Tramesa d'actes i acords 25.283
SING - Tramesa documentació 24.884
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 15.339
Servei de certificació digital - CATCert 9.980
TES - Comunicacions expedients urbanístics 8.676
Índexs de plusvàlues 6.653
Els 10 ens que més trameses envien 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat 37.401
Departament de Governació i Relacions Institucionals 30.377
Síndic de Greuges 23.118
Consorci Administració Oberta de Catalunya 21.911
Diputació de Girona 10.701
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 9.622
Sindicatura de Comptes 8.916
Departament d'Empresa i Ocupació 8.414
Ajuntament de Barcelona 8.316
Departament d'Interior 6.899
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/EACAT-Tramits
Activitat 2015
Tramitacions 490.177
Informe d’activitat_2015
Oferta 2015 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 1 44
Ens que ofereixen dades (cedents) 1 863
.Ajuntaments que ofereixen PMH 5 837
% població coberta per PMH 88,27
Activitat 2015 Acumulat total
Consultes PCI 19.276.370 64.986.948
Els cessionaris més actius 2015
Generalitat de Catalunya (PICA) 9.266.618
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 2.512.834
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.251.952
Ajuntament de Barcelona 1.855.184
Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 972.949
Ajuntament de Lleida 504.370
Ajuntament de Terrassa 487.455
BASE - Gestió d'Ingressos 237.951
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 184.427
Ajuntament de Badalona 164.372
Serveis més consultats 2015
Títol de família nombrosa 4.214.776
Renda (AEAT) 3.404.156
Prestacions socials públiques (INSS) 2.258.444
Padró municipal d'habitants 2.137.309
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1.734.631
Adreça electrònica viària (DEV) 1.547.556
Deutors de l'IVTM 765.369
Identitat 614.493
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 577.198
Registres Civils 565.987
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta
Implantació 2015 Acumulat total
Ens usuaris 18 502
.Ens usuaris ajuntaments 11 406
Informe d’activitat_2015
% d'ús de cada finalitat de consum 2015 %
Ajuts, subvencions i beques 8.715.663 45,21
Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 4.008.974 20,80
Notificació o comunicació administrativa 3.815.924 19,80
Deutors IVTM 765.369 3,97
Denúncies, inspeccions i sancions 344.203 1,79
Gestió i recaptació en període voluntari 290.929 1,51
Prestacions socials 218.791 1,14
Autoritzacions, permisos i llicències 202.861 1,05
Acreditació sanitària d'assegurats 185.139 0,96
Gestió i recaptació tributària en via executiva 148.524 0,77
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta
Informe d’activitat_2015
Implantació 2015 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19
Oferta 2015 Acumulat total
% població coberta 0 36%
Organismes a comunicar 0 7
Activitat 2015
Comunicacions de canvi de domicili 173.152
Ajuntaments que han comunicat 13
Ens més actius 2015
Ajuntament de Terrassa 95.875
Ajuntament de Lleida 37.338
Ajuntament del Vendrell 11.360
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 5.835
Ajuntament de Roses 5.546
Ajuntament del Prat de Llobregat 5.311
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 3.859
Ajuntament del Masnou 3.445
Ajuntament de Cambrils 2.289
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 1.160
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.067
Ajuntament de Valls 50
Ajuntament de Granollers 17
173.152
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
173.152
5.000
25.000
45.000
65.000
85.000
105.000
125.000
145.000
165.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
Informe d’activitat_2015
* Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments usuaris 826
Consells comarcals usuaris 40
Diputacions 1
Altres ens usuaris 13
Activitat 2015
Nombre de tràmits fets 41.213
Els organismes més actius 2015
Ajuntament de Molins de Rei 1.146
Ajuntament de Vallirana 1.135
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.099
Consell Comarcal de la Noguera 1.079
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.007
Ajuntament de la Roca del Vallès 824
Ajuntament de Salt 813
Ajuntament de Castellar del Vallès 802
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 763
Ajuntament de Vila-seca 702
Tràmits més utilitzats 2015
Instància genèrica 30.170
Queixes, suggeriments i propostes 5.919
Volant d'empadronament actual 1.203
Ús d'equipaments municipals per a activitats
culturals, esportives o de lleure 1.030
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 606
Volant d'empadronament històric 360
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 324
Volant de convivència actual 274
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 138
Comunicació d'obres excloses de llicència 136
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TRAM
Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_2015
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_2015
Implantació
Ajuntaments 237
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
Entitat municipal descentralitzada 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
299
214
239
254
299
0
50
100
150
200
250
300
350
Any2012 Any2013 Any2014 Any2015
Evolució delsusuaris
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2015
entrades
sortides
Activitat
2015 entrades sortides
Volum registres 329.673 277.056
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES-
Registre-d-entrada-i-sortida
Informe d’activitat_2015
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 546
Activitat Acumulat 2015
Notificacions fetes 313.044
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Els 10 ens que més notifiquen 2015
Generalitat de Catalunya 146.569
Ajuntament de Barcelona 57.928
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 32.153
Síndic de Greuges 4.661
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.359
Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.934
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1.788
Ajuntament de Sant Just Desvern 1.784
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.761
Ajuntament de Masquefa 1.703
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-
ciutadania/e-NOTUM
Informe d’activitat_2015
Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 267
ajuntaments 254
consells comarcals 13
Activitat 2015
Nombres cerques 172.582
Oferta 2015
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 17.464.004
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
Ens amb més visites 2015
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8.929
Ajuntament de Roses 4.838
Ajuntament de Salou 3.920
Ajuntament de Blanes 3.227
Ajuntament de Tossa de Mar 2.438
Ajuntament de Canet de Mar 2.307
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.669
Ajuntament Torroella de Montgrí 1.555
Ajuntament de la Seu d´Urgell 1.428
Ajuntament de Sallent 1.375
Implantació Acumulat
Ens amb el visor publicat 433
Ens que publiquen metadades 129
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic 117
Ens que publiquen informació georeferenciada 124
Activitat 2015
Accesos visor 113.364
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-
ciutadania/Cercador
Informe d’activitat_2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-
AAPP
Implantació 2015 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 1.008 1.530
Oferta 2015 Acumulat total
Plataformes privades connectades 3 19
Activitat 2015
Factures gestionades 1.787.004
Organismes que reben més factures 2015
Institut Català de la Salut 315.883
Generalitat de Catalunya 101.316
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 42.558
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 41.648
Consorci Sanitari Integral 41.151
Diputació de Barcelona 29.743
Consorci Sanitari de Terrassa 26.191
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 24.046
Ajuntament de Barcelona 21.199
Ajuntament de Terrassa 18.490
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
50.000
100.000
150.000
200.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_2015
95,47
4,53
Distribució per categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT
(rebuigtècnic)
1,08
22,08
45,42
19,58
10,50
1,25 Distribució per import
<0
0-100
100-1000
1000-5000
5000-60000
>60000
Plataformes que trameten més factures 2015
Edicom 388.963
Hub AOC - Bústia emisor 379.609
Plataforma Seres eFactura 228.494
Endesa 222.899
Invinet 182.808
Telefónica Móviles España 64.806
Bústia entrada/Sortida FACE 55.049
Ediversa 39.912
Hub AOC - Bústia EDI 30.162
Banc Sabadell 29.881
Empreses que trameten més factures 2015
Endesa Energia, S.A.U. 217.069
Endesa Energía XXI, S.L.U. 52.135
Gas Natural Comercializadora, S.A. 52.062
Telefonica de España, S.A.U. 49.028
Aigües de Barcelona 27.215
Sorea, S.A.U. 23.234
Johnson & Johnson, S.A. 17.296
Gas Natural Servicios SDG,S.A. 15.469
Telefónica Móviles España, S.A. 14.997
Caixabank, S.A. 14.598
Informe d’activitat_2015
102
329
544
603
654
769
873
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Implantació 2015 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 104 873
Usuaris e-Subhasta 2015
Ajuntament de Barcelona 13
Generalitat de Catalunya 6
Universitats 2
Diputacions 1
Formalització 2.297
Licitació 1.153
Adjudicació 931
Anul·lació 58
Alerta futura 12
Anunci previ 6
4.457
Licitacions
Obert 917
Negociat sense publicitat 152
Negociat amb publicitat 43
Contracte menor 36
Restringit 5
1.153
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-Contractacio
Informe d’activitat_2015
Usuaris més actius 2015
Generalitat de Catalunya 2525
Ajuntament de Badalona 1485
Ajuntament de Girona 1121
Ajuntament de Terrassa 1071
Ajuntament de Reus 924
Ajuntament de Granollers 912
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 890
Ajuntament de Mataró 668
Ajuntament de Mollet del Vallès 633
Ajuntament de Blanes 495
Implantació 2015 Acumulat total
Usuaris 211 599
Activitat 2015
Número de documents 27.643
282
2.285
8.252
18.599
27.643
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Any
2011
Any
2012
Any
2013
Any
2014
Ens amb més pàgines vistes 2015
Generalitat de Catalunya 296.025
Ajuntament de Girona 85.408
Ajuntament de Reus 67.799
Ajuntament de Granollers 65.333
Ajuntament d'Igualada 45.798
Universitat de Lleida 33.844
Ajuntament de Badalona 31.842
Universitat Autònoma de Barcelona 30.091
Ajuntament d'Olot 23.972
Ajuntament de Terrassa 20.417
Ens amb més edictes descarregats 2015
Generalitat de Catalunya 62.406
Ajuntament de Girona 13.351
Universitat de Lleida 8.217
Ajuntament de Reus 8.199
Ajuntament de Granollers 7.824
Ajuntament d'Igualada 7.248
Ajuntament d'Artès 4.683
Ajuntament d'Olot 3.094
Universitat Autònoma de Barcelona 2.960
Ajuntament de Salt 2.492
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TAULER
Informe d’activitat_2015
Implantació 2015 Acumulat total
Ens usuaris 230 603
Usuaris que reben més visites 2015
Ajuntament d'Igualada 31.473
Ajuntament de Sant Just Desvern 27.422
Ajuntament de Salt 25.374
Consorci AOC 20.841
Ajuntament de Llagostera 20.011
Ajuntament del Piera 12.820
Dipsalut 11.516
Ajuntament de Vallirana 11.393
Ajuntament d'Olot 10.921
Ajuntament de Tortosa 9.293
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/SEU-e
Informe d’activitat_2015
Oferta Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 790 Gb
Implantació Acumulat total
iARXIU 107
Activitat iArxiu 2015 Acumulat total
Documents 65.661 356.432
Ingressos 4.802 30.383
Consultes 1.900 4.269
Descàrregues 1.402 6.333
22
29
45
80
107
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2015
Departament d'Economia i Coneixement 2.894
Ajuntament de Manlleu 688
Consell Comarcal del Baix Penedès 518
Generalitat de Catalunya 361
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 150
Ajuntament de Gelida 36
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 19
Ajuntament de Sant Feliu de Codines 16
Ajuntament de Sant Just Desvern 15
Ajuntament de Lleida 14
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-
interna/iArxiu
Informe d’activitat_2015
Implantació DESA'L Acumulat total
62
Acumulat 2015
Activitat DESA'L Document Expedient
Creat 747.553 246.724
Consultat 712 1.886
Descarregat 8.571
Transferència iArxiu completada 71
TOTAL: 756.836 248.681
Usuaris més actius. 2015 Document Expedient
Organisme de Gestió Tributària 32.498 19.887
Síndic de Greuges 35.427 11.702
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 24.360 1.152
Sindicatura de Comptes 20.938 4.200
Ajuntament de Barcelona 18.694 4.641
Activitat 2015 Acumulat total
Nombre d'accions 339 1.889
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-
interna/DESA-L
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S-
PERDURA/Que-es
Informe d’activitat_2015
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Validador
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Segell-de-temps
18.663.348 18.478.979
27.672.976
38.362.934
8.649.680
7.770.038
14.847.199
24.850.624
2.000.000
7.000.000
12.000.000
17.000.000
22.000.000
27.000.000
32.000.000
37.000.000
42.000.000
Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2015
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Activitat 2015
Nombre de validacions 38.362.934
Nombre total de segells de temps 24.850.624
Informe d’activitat_2015
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Activitat 2015 Acumulat total
Nombre de signatures 2.044.841 3.297.199
28.929 105.349
268.940
1.252.358
3.297.199
20.000
520.000
1.020.000
1.520.000
2.020.000
2.520.000
3.020.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
G F M A M J J A S O N D
Evolucióde l'activitat
Nombre de signatures
2015
2014
2013
Informe d’activitat_2015
Implantació Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/T-CAT-
administracions
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/Titulars-
idCATActivitat 2015
idCAT 33.497
T-CAT 24.012
Signatura electrònica 27.974
T-CAT 13.474
T-CAT amb càrrec 6.927
T-CAT en Programari 1.228
Certificats de servidor 979
Certificats de segell electrònic 679
Certificats d'entitat 347
Certificats d'aplicació 150
Operador T-CAT 150
Certificats de seu electrònica 72
Certificats de programari 6
24.012
idCAT: els organismes més actius 2015
Departament de Treball 27.876
Ajuntament de Barcelona 783
Consorci Administració Oberta de Catalunya 590
Departament de la Presidència 253
Ajuntament de Rubí 191
Ajuntament de Terrassa 130
BASE - Gestió d'Ingressos 130
CAATEEB* 113
Ajuntament de Sant Celoni 108
Ajuntament de Badalona 107
*Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
T-CAT: els organismes més actius 2015
Administració Promoció i Gestió SA 4.969
Departament de Justícia 3.833
Universitat de Barcelona 1.138
Consell Comarcal del Baix Llobregat 961
Universitat Pompeu Fabra 952
Consorci Administració Oberta de Catalunya 917
Consell Comarcal del Maresme 645
Universitat Politècnica de Catalunya 644
Consell Comarcal del Vallès Occidental 632
Consell Comarcal del Vallès Oriental 598
Informe d’activitat_2015
e-Signatura: els organismes més actius 2015
Generalitat de Catalunya 3.548
Ajuntament de Cubelles 2.159
Ajuntament de Mollet del Vallès 550
Ajuntament de Talarn 540
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 536
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 482
Consell Comarcal del Baix Empordà 451
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 420
Diputació de Girona 373
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 366
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució d'entitatsregistresper any
idCAT
T-CAT
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2015
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-
seguretat/Eina-web-d-e-signatura
Informe d’activitat_2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e-
Valisa/Que-es
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes any 2015
Activitat 2015
Tramitacions 53.159
e-Valisa: els organismes més actius 2015
Departament d'Ensenyament 19.020
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6.416
Departament de Governació i Relacions Institucionals 5.903
Departament de Salut 5.673
Departament d'Economia i Coneixement 4.796
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.850
Departament d'Empresa i Ocupació 2.125
Departament de la Presidència 1.613
Departament d'Interior 1.087
Departament de Justícia 1.024
Informe d’activitat_2015
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia
El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia.
Actualment, 75 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya utilitzen el
servei Hèstia.
Font: Consorci AOC
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016gvarona2
 

Was ist angesagt? (20)

Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 

Ähnlich wie Informe d’activitat. Resum2015

Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Ähnlich wie Informe d’activitat. Resum2015 (20)

Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
 
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
 

Mehr von Consorci Administració Oberta de Catalunya

Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Mehr von Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe d’activitat. Resum2015

 • 2. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 84 2.214 Usuaris 2.896 24.825 Organismes prestadors de serveis 1 89 Oferta 2015 Acumulat total Procediments 91 529 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Les 10 trameses més utilitzades 2015 Tramesa d’informació, escrits i documents 109.531 DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 86.919 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 34.951 BSF - Estrangeria 26.528 GRI - Tramesa d'actes i acords 25.283 SING - Tramesa documentació 24.884 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 15.339 Servei de certificació digital - CATCert 9.980 TES - Comunicacions expedients urbanístics 8.676 Índexs de plusvàlues 6.653 Els 10 ens que més trameses envien 2015 Departament de Territori i Sostenibilitat 37.401 Departament de Governació i Relacions Institucionals 30.377 Síndic de Greuges 23.118 Consorci Administració Oberta de Catalunya 21.911 Diputació de Girona 10.701 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 9.622 Sindicatura de Comptes 8.916 Departament d'Empresa i Ocupació 8.414 Ajuntament de Barcelona 8.316 Departament d'Interior 6.899 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Activitat 2015 Tramitacions 490.177
 • 3. Informe d’activitat_2015 Oferta 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Activitat 2015 Acumulat total Consultes PCI 19.276.370 64.986.948 Els cessionaris més actius 2015 Generalitat de Catalunya (PICA) 9.266.618 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 2.512.834 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.251.952 Ajuntament de Barcelona 1.855.184 Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 972.949 Ajuntament de Lleida 504.370 Ajuntament de Terrassa 487.455 BASE - Gestió d'Ingressos 237.951 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 184.427 Ajuntament de Badalona 164.372 Serveis més consultats 2015 Títol de família nombrosa 4.214.776 Renda (AEAT) 3.404.156 Prestacions socials públiques (INSS) 2.258.444 Padró municipal d'habitants 2.137.309 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1.734.631 Adreça electrònica viària (DEV) 1.547.556 Deutors de l'IVTM 765.369 Identitat 614.493 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 577.198 Registres Civils 565.987 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 18 502 .Ens usuaris ajuntaments 11 406
 • 4. Informe d’activitat_2015 % d'ús de cada finalitat de consum 2015 % Ajuts, subvencions i beques 8.715.663 45,21 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 4.008.974 20,80 Notificació o comunicació administrativa 3.815.924 19,80 Deutors IVTM 765.369 3,97 Denúncies, inspeccions i sancions 344.203 1,79 Gestió i recaptació en període voluntari 290.929 1,51 Prestacions socials 218.791 1,14 Autoritzacions, permisos i llicències 202.861 1,05 Acreditació sanitària d'assegurats 185.139 0,96 Gestió i recaptació tributària en via executiva 148.524 0,77 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta
 • 5. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19 Oferta 2015 Acumulat total % població coberta 0 36% Organismes a comunicar 0 7 Activitat 2015 Comunicacions de canvi de domicili 173.152 Ajuntaments que han comunicat 13 Ens més actius 2015 Ajuntament de Terrassa 95.875 Ajuntament de Lleida 37.338 Ajuntament del Vendrell 11.360 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 5.835 Ajuntament de Roses 5.546 Ajuntament del Prat de Llobregat 5.311 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 3.859 Ajuntament del Masnou 3.445 Ajuntament de Cambrils 2.289 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 1.160 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.067 Ajuntament de Valls 50 Ajuntament de Granollers 17 173.152 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
 • 6. Informe d’activitat_2015 * Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 826 Consells comarcals usuaris 40 Diputacions 1 Altres ens usuaris 13 Activitat 2015 Nombre de tràmits fets 41.213 Els organismes més actius 2015 Ajuntament de Molins de Rei 1.146 Ajuntament de Vallirana 1.135 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.099 Consell Comarcal de la Noguera 1.079 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.007 Ajuntament de la Roca del Vallès 824 Ajuntament de Salt 813 Ajuntament de Castellar del Vallès 802 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 763 Ajuntament de Vila-seca 702 Tràmits més utilitzats 2015 Instància genèrica 30.170 Queixes, suggeriments i propostes 5.919 Volant d'empadronament actual 1.203 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 1.030 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 606 Volant d'empadronament històric 360 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 324 Volant de convivència actual 274 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 138 Comunicació d'obres excloses de llicència 136 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAM
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides Activitat 2015 entrades sortides Volum registres 329.673 277.056 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida
 • 9. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 546 Activitat Acumulat 2015 Notificacions fetes 313.044 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els 10 ens que més notifiquen 2015 Generalitat de Catalunya 146.569 Ajuntament de Barcelona 57.928 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 32.153 Síndic de Greuges 4.661 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.359 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.934 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1.788 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.784 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.761 Ajuntament de Masquefa 1.703 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/e-NOTUM
 • 10. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 Activitat 2015 Nombres cerques 172.582 Oferta 2015 Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 17.464.004 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Ens amb més visites 2015 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8.929 Ajuntament de Roses 4.838 Ajuntament de Salou 3.920 Ajuntament de Blanes 3.227 Ajuntament de Tossa de Mar 2.438 Ajuntament de Canet de Mar 2.307 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.669 Ajuntament Torroella de Montgrí 1.555 Ajuntament de la Seu d´Urgell 1.428 Ajuntament de Sallent 1.375 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat 2015 Accesos visor 113.364 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador
 • 11. Informe d’activitat_2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Implantació 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 1.008 1.530 Oferta 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 3 19 Activitat 2015 Factures gestionades 1.787.004 Organismes que reben més factures 2015 Institut Català de la Salut 315.883 Generalitat de Catalunya 101.316 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 42.558 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 41.648 Consorci Sanitari Integral 41.151 Diputació de Barcelona 29.743 Consorci Sanitari de Terrassa 26.191 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 24.046 Ajuntament de Barcelona 21.199 Ajuntament de Terrassa 18.490 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 12. Informe d’activitat_2015 95,47 4,53 Distribució per categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1,08 22,08 45,42 19,58 10,50 1,25 Distribució per import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Plataformes que trameten més factures 2015 Edicom 388.963 Hub AOC - Bústia emisor 379.609 Plataforma Seres eFactura 228.494 Endesa 222.899 Invinet 182.808 Telefónica Móviles España 64.806 Bústia entrada/Sortida FACE 55.049 Ediversa 39.912 Hub AOC - Bústia EDI 30.162 Banc Sabadell 29.881 Empreses que trameten més factures 2015 Endesa Energia, S.A.U. 217.069 Endesa Energía XXI, S.L.U. 52.135 Gas Natural Comercializadora, S.A. 52.062 Telefonica de España, S.A.U. 49.028 Aigües de Barcelona 27.215 Sorea, S.A.U. 23.234 Johnson & Johnson, S.A. 17.296 Gas Natural Servicios SDG,S.A. 15.469 Telefónica Móviles España, S.A. 14.997 Caixabank, S.A. 14.598
 • 13. Informe d’activitat_2015 102 329 544 603 654 769 873 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 104 873 Usuaris e-Subhasta 2015 Ajuntament de Barcelona 13 Generalitat de Catalunya 6 Universitats 2 Diputacions 1 Formalització 2.297 Licitació 1.153 Adjudicació 931 Anul·lació 58 Alerta futura 12 Anunci previ 6 4.457 Licitacions Obert 917 Negociat sense publicitat 152 Negociat amb publicitat 43 Contracte menor 36 Restringit 5 1.153 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio
 • 14. Informe d’activitat_2015 Usuaris més actius 2015 Generalitat de Catalunya 2525 Ajuntament de Badalona 1485 Ajuntament de Girona 1121 Ajuntament de Terrassa 1071 Ajuntament de Reus 924 Ajuntament de Granollers 912 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 890 Ajuntament de Mataró 668 Ajuntament de Mollet del Vallès 633 Ajuntament de Blanes 495 Implantació 2015 Acumulat total Usuaris 211 599 Activitat 2015 Número de documents 27.643 282 2.285 8.252 18.599 27.643 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Ens amb més pàgines vistes 2015 Generalitat de Catalunya 296.025 Ajuntament de Girona 85.408 Ajuntament de Reus 67.799 Ajuntament de Granollers 65.333 Ajuntament d'Igualada 45.798 Universitat de Lleida 33.844 Ajuntament de Badalona 31.842 Universitat Autònoma de Barcelona 30.091 Ajuntament d'Olot 23.972 Ajuntament de Terrassa 20.417 Ens amb més edictes descarregats 2015 Generalitat de Catalunya 62.406 Ajuntament de Girona 13.351 Universitat de Lleida 8.217 Ajuntament de Reus 8.199 Ajuntament de Granollers 7.824 Ajuntament d'Igualada 7.248 Ajuntament d'Artès 4.683 Ajuntament d'Olot 3.094 Universitat Autònoma de Barcelona 2.960 Ajuntament de Salt 2.492 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER
 • 15. Informe d’activitat_2015 Implantació 2015 Acumulat total Ens usuaris 230 603 Usuaris que reben més visites 2015 Ajuntament d'Igualada 31.473 Ajuntament de Sant Just Desvern 27.422 Ajuntament de Salt 25.374 Consorci AOC 20.841 Ajuntament de Llagostera 20.011 Ajuntament del Piera 12.820 Dipsalut 11.516 Ajuntament de Vallirana 11.393 Ajuntament d'Olot 10.921 Ajuntament de Tortosa 9.293 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e
 • 16. Informe d’activitat_2015 Oferta Disponible Capacitat d'emmagatzematge 790 Gb Implantació Acumulat total iARXIU 107 Activitat iArxiu 2015 Acumulat total Documents 65.661 356.432 Ingressos 4.802 30.383 Consultes 1.900 4.269 Descàrregues 1.402 6.333 22 29 45 80 107 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2015 Departament d'Economia i Coneixement 2.894 Ajuntament de Manlleu 688 Consell Comarcal del Baix Penedès 518 Generalitat de Catalunya 361 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 150 Ajuntament de Gelida 36 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 19 Ajuntament de Sant Feliu de Codines 16 Ajuntament de Sant Just Desvern 15 Ajuntament de Lleida 14 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/iArxiu
 • 17. Informe d’activitat_2015 Implantació DESA'L Acumulat total 62 Acumulat 2015 Activitat DESA'L Document Expedient Creat 747.553 246.724 Consultat 712 1.886 Descarregat 8.571 Transferència iArxiu completada 71 TOTAL: 756.836 248.681 Usuaris més actius. 2015 Document Expedient Organisme de Gestió Tributària 32.498 19.887 Síndic de Greuges 35.427 11.702 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 24.360 1.152 Sindicatura de Comptes 20.938 4.200 Ajuntament de Barcelona 18.694 4.641 Activitat 2015 Acumulat total Nombre d'accions 339 1.889 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es
 • 18. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 37.000.000 42.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat 2015 Nombre de validacions 38.362.934 Nombre total de segells de temps 24.850.624
 • 19. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat 2015 Acumulat total Nombre de signatures 2.044.841 3.297.199 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 20.000 520.000 1.020.000 1.520.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat Nombre de signatures 2015 2014 2013
 • 20. Informe d’activitat_2015 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCATActivitat 2015 idCAT 33.497 T-CAT 24.012 Signatura electrònica 27.974 T-CAT 13.474 T-CAT amb càrrec 6.927 T-CAT en Programari 1.228 Certificats de servidor 979 Certificats de segell electrònic 679 Certificats d'entitat 347 Certificats d'aplicació 150 Operador T-CAT 150 Certificats de seu electrònica 72 Certificats de programari 6 24.012 idCAT: els organismes més actius 2015 Departament de Treball 27.876 Ajuntament de Barcelona 783 Consorci Administració Oberta de Catalunya 590 Departament de la Presidència 253 Ajuntament de Rubí 191 Ajuntament de Terrassa 130 BASE - Gestió d'Ingressos 130 CAATEEB* 113 Ajuntament de Sant Celoni 108 Ajuntament de Badalona 107 *Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona T-CAT: els organismes més actius 2015 Administració Promoció i Gestió SA 4.969 Departament de Justícia 3.833 Universitat de Barcelona 1.138 Consell Comarcal del Baix Llobregat 961 Universitat Pompeu Fabra 952 Consorci Administració Oberta de Catalunya 917 Consell Comarcal del Maresme 645 Universitat Politècnica de Catalunya 644 Consell Comarcal del Vallès Occidental 632 Consell Comarcal del Vallès Oriental 598
 • 21. Informe d’activitat_2015 e-Signatura: els organismes més actius 2015 Generalitat de Catalunya 3.548 Ajuntament de Cubelles 2.159 Ajuntament de Mollet del Vallès 550 Ajuntament de Talarn 540 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 536 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 482 Consell Comarcal del Baix Empordà 451 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 420 Diputació de Girona 373 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 366 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i- seguretat/Eina-web-d-e-signatura
 • 22. Informe d’activitat_2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 Activitat 2015 Tramitacions 53.159 e-Valisa: els organismes més actius 2015 Departament d'Ensenyament 19.020 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6.416 Departament de Governació i Relacions Institucionals 5.903 Departament de Salut 5.673 Departament d'Economia i Coneixement 4.796 Departament de Territori i Sostenibilitat 3.850 Departament d'Empresa i Ocupació 2.125 Departament de la Presidència 1.613 Departament d'Interior 1.087 Departament de Justícia 1.024
 • 23. Informe d’activitat_2015 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment, 75 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya utilitzen el servei Hèstia. Font: Consorci AOC
 • 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.