Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mô hình công trình được gán thông tin

33.331 Aufrufe

Veröffentlicht am

www.congnghebim.vn

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Cám ơn rất nhiều
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Chân thành cảm ơn Congnghebim.vn đã chia sẻ những tài liệu hữu ích để tham khảo và học hỏi.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Mô hình công trình được gán thông tin

 1. 1. Chl1dng 1 Mo hinh cong trinh du'Qc geln thong tin - / M'e hinh cong trlnh Ou'<;fc gan thong tin (181M) la mQt khuynh hl10ng ma thea d6 p'hu'dng phap thie't ke dl/a tren nhung 55 li~u thu'dng g~p tronQl thl/c te cu~ mQt dl/ an lLr giai da~n xSy dljng ceng trinh den giai cla~n v~n himh ceng trinh. Revit(o; la mQt phan mem co nen tan9 nham VaG ml,Jc tieu nhu' v~y. IMQc tit~u Sau khi ha~m tat chLidng nay, bi;ln se c6 ~he: Hieu dlf<;1c phttdng phap lu~n eua BIM. ......... 1
 2. 2. --- --- --'" Bili: Mo hinhl cong trinh cJ.Lfqc gan thong tin (BIM) --...../ A' . Tong qjuan Bai nay se mQ, ta Mo f1inhl c6ng trinh dliQC g,alil thong tin (HIM'). -- Neu thiet ,ke thea phl1dng phcip 'Mo hinh cong trinh dl1Qc gan thong tin (81M), b~n Sf! c6 -...../ du'Qc nhliTlg bim ve c6 ,chat 'hjQlilg tot hdn, tlhoi' gian tiet kl~m hdn va nang suat lao dl)ng du'Qc nang cao" B1M t<;Jo ra mQt cd hQi cho cae cJnuyen gia trong IInh Vl/c cong nghi~p xay dl/ng nang cao chat Iu'Qng, h<;J gia thanh san pham (1 cac cong dOc;tn: thiet ke, thi cong va v~n ..J h~lnh c6ng trinh. -..../ ..-/ .......... MIllie tieu --/ saUl khf haan tat bai hQc nay, b~n se c6 the: • Hiel!J du'Qc Mo hinh cong trinh cJ"u'QC gao thong tin (81M). Hleu dl1qc tinh lien ket hai chieu. ..-/ ---' -.-/ '--"II! Chlldng 1: Mo hinh cong tdnh dLl(1c gan thong tin --../ 2
 3. 3. ---Khai qUat ve Mo hin" cong trinh du'qc gan thong tin (81M) IMo hinb Gong trinh du'Qc gan thong tin (BIM) dlfa tren phuo'ng phap 11U'~n ve moi lien h~ giU'a Thiet ke va Ho sd thiet ke", 81M cho phep b~m t~o 'l~p val quan Iy cae thong tin lien quan den mQt dl;( an cong trinh. Cac thong tin nay du'Qc Iu'u. ,giG' chil trong mQt mo hinh. Die-u nay dam baD cac moi lien h~~ tlidng thich va ihaim chinh ella cae thong tin. Theo truyen thong, trong ITnh vt/c c6ng nghi~p Kay dlfng cae dlJ' an xay dlfng dlige trinh bay bang nhieu b~n ve thu cong, Nhung thong tin bo sung cho cac bim ve nay dliQc thl/c hi~n boi cac ghi chu va yeu cau k'f'·thu~t. Vai sl/ ra doT eua eeng ngh~ CAD, qua trinh nay da dliQc tI! oQng hoa, Tuy nhien, ~ket qua eua nhQ'ng so' phil.c thu cong, h~ thong do hQa CAD va, h~ thong CAD huang doi tU<jng van nhLf eu: sL/ tu'ong quan gitii5l mQt hinh anh mal1g tinh khlai lOi~:fTi) ve rnQt cong trinh trong tlfo'ng ~ai. S'l/ phat trien theo khuynh huang M6 hinh cong trinh du'<jc gan thong tin (81M) da thay doi moi tlidng quan nay. Phan mem thea khuynh huang BIM se ghi nh~n nhU'nQi thong tin lien quan den cong tr'inh va binh bay du'ai, d~mg hillh ~nh 2D, 3D, bang thong ke hay nhQ'ng dfnh di;lOg thea yeu caUl khac . Dinh nghia Me> hinh cong trinh du'qc gan thong tin (,81M) BIM Iii mot khuynh huang ma phu'dng phap lam vi~e dl/a bren nh[{ng thong tin tin c~y, co lien h~ voi nhau cLsa mot dt,t im tr.lf giai d09n thi cong den giai do9n v~n nimh. Khi U'ng dl,Jng, 81M, cae kien true sli, ky sli, nha thaUi va chu dau tli d~ dang: t:~10 I~p cae thong tin c6 lien h~ voi n.hau giua thiet ke va h6 so thiet ke du'di' di;mg so h6a; SU dl:Jng nhO'ng thong tin nay de tien ItJ'<jng mot each chfnh xac nhG'ng gl se thay, nhU'ng gi se xay ra va chi phi xay dlfng; dong thai' tin tu'ong rcmg bim giao ho so nhanh 'hdn, kinh te hon va giam tae OQilg tieu ct/e den moi tru'ang, '-'" ......., ARCHITECTS CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS "-" 8il/: M6 h/nh cong trinh dt,/9'c gan thong tin • 3
 4. 4. evit va Mo hinh conQ trinh du'Qc gan thong tin (81M) Revit la ph'an mem thea khuynh huang Mo hinh cong trinh dtigc gan thong tin (81M). '--" Theo truyen thong, nhG'ng bzm v€ phac va mQt pham mem CAD trinh bay phan thiet ke hlnh hQc bang nhO'ng kY hi~u da dtigc chuan hoa thea quy tidc. NhU'ng quy tide 'nay Xiuat hi~n trong hi:lng 109t cac m~t bang, m~t dUng, m~t cat. cae quy tiac de mo t3 phai ho~m toan lien -h~ voi nhau. Ph'an mem thea khuynh htiong Mo hinh cong trinh dlige gan thong tin (81M) trinh bay mQt thiet ke duo; d9ng mQt 10i;Jt cck v~t the va thanh phan thong minh, VI dl,J: tliong, eU'a 56 va, cac goe nhin. NhG'ng v~t the va thanh phan nay deu co tham so. Thong tin eua nhG'ng v~t the va thanh phan nay deu dliqe luu giG' trong mQt mo hinh cong trinh duy nhat. B9n co the tric:h xua't khong h~n che so Itfqng goe nhin tlt nhO'ng dO' Ii~u eua mo hinh nay. .-..../ - .......... Tren nen tang la t90 ra mQt h~ thong eho thiet ke eong trinh va san xuat ho sa thiet ke, Revit h5 tr<;1 vi~c thiet ke, ~o I~p ho so thiet k€ va ngay ea nhiing yeu cal] eao h.an eua mQt dl/ an eong trinh. Vi sU'dl:mg c6ng ngh~ thay doi tham 56,. bat ky mQt thay dol n~lO do b~n t;;lO ra se keo thea nhU'ng thay doi acac mol lien ket tliang ling clla toan bQ dif an mQt caeh tt! dQng, bao gam: cac goc nhin mo hinh, cac bzm ve, eae bang thong ke, cae: m~t cat va' cac m~t bang. Thong tin cong trinh du'Qc djnh d~ng thea doi tu'c;1ng sl1 dl:lng -../ Trang mQt phan mem thea khuynh hlidng 81M, cac thong tin ella eong tririlh dliQe lliu giD' trong IlilQt m6hlnh cong trinh duy nhat thay vi ltit! giiJ trang tung ban v€ cia dliqe quy 6!nh, vi dl,!: cac t~p tin bim v€ hay cae ban tinh. Mo hinh !iay hi~n hinh cac thong tin thea d,nh di,mg quen thuQc voi nglioi su dl:Jng de hi~U ehfnh, xem 19i. Mot Val' dien hinh eho nl1iJng djnh d9ng Inay 18 m~t dLtng 2D, hinh imh thl/c 3D. VI dl,J, cae kien true su' khi lam vi~e voi BIM se sU' dVng thong tin co ~n ve tiellJ ,chuan, quy lioe, each bieu hi~n thea yeu eau clla ngan'h thiet ke cang tdnh. iHt;> c6 the xem rnhung thong ~ tin nay du'oi nhiIng dinh d~ng rat quen tht19C voi cae bim ve kien true nhLi: cae m~t bang, cae m~t cat, cae m~t dUng. cae ky su xily dlfng co the xem cae ban v€ cua so do ktuJng. Nhli v~y, giao dien de bieu di~n thong tin ella ky sli xay diffilg, hay ky sli MEPj se kihac voi giao '-..../ di~n bieu di~n thong tin ella kien true sLi. ..,J 4 • Chc.fdng 1: M6 hinh cong trinh cft(dc gan thong tin -/
 5. 5. Quan Iy nhung thay doi voi Mo hinh cong trinh du'qc gan thong tin (iBIM) cae giai phap Mo hinh eong trinh du'<;1e gan thong tin (81M) qulm Iy tat ea nhU'ng thay doi cua mo hinh cong trinh trong suot qua trinh thiet ke, thi c6ng va phan d<;1t v~n hanh. M9t sl/ thay dailO bat cu thanh phan trong trong mo hinh cong trinh se keo thea su' thay doi tu'dng 0'ng (j eac phflll co Iiem quan. MQt ma hinh dllY nhat co the cai thi~n moi lien h~ giU'a cae bim ve va lam giam di nhLi1ng loi khang kha;p trong ho so thiet ke. Nhli v~y, b~n se co nhieu thai gian cho vi$c thiet ke thay vii kiem tra bim ve thiet 'ke met each thu congo Va ket qua du'dng nhien la chat Iu'qng thiet ke se tang 112J chi phi cho vi~c dieu ehinh se gl'am xu6ng. Voi mo hinh cong trinh dliqc gim thong tin (B1M), c6ng vi~c thiel ke, thi cong va v~n himh eong trinh se du'qe tien himh vail it xung d{lt ,hdn, it kho khan hdn so voi cae eong cl,J trong qua khU'. Nim bat va tal sU' dlJngl thong tin Cae giai philp rno hinh cong. trinh dU:Qc gan thong tin (81M) se giup cae ehuyen gia cua cae ehuyen ngimh khac n~m bat va, Iu'U trU' thong tin eho ml,Jc arch tai sU' dl,Jng. Du li$u dtfQc ghi nh~n mQt ran, tlfdng ling vol thai diem g'an nha't, va lu'u tr[( I~i de sU' dl,Jng khi co yeu Call, Vi d~, hay nghi den mQt U'ng, dl,Jng phan mem quan Iv tai ehfnh ca nhan co kha nang ghi nh~n thong tin trong 56 chi phieu moi khi quV vi viet chi phieu va ni;lp tien viw tai kho.:!m. ling du.ng nay se luu trCr' va kiem soat nhung thong tin niw de dung VaG nhieu ml,JC dkh khae nhal!.J, VI dl,J nhlf Ilam thu tl,JC xin hoim thue thu nh~p va I~p bimg ke khai tai SilO rang ella quV vi. Vi:$e I~'p mo hinh thong tin xay d(/ng se tile dQng len du li$u theo each tu'dng tl!. f>ijc d:iem ccia M'o hinh cong trinh du'qc geln thong tin (BIM) Lam vi$£ tineD iloi 5UY mghi ella klien true 5u', ky slf va nha thiet ke trong thiet ke eong trinfl: ~ T~n dl,Jng n'hCr'ng quy trinh lam vi$c mang tinh trl,J'e quan qua nhiIng phan mem co kha nang phall anh du'Qc the gi6':i thl!e. Mo hlnh cong tdrnh du'Qc g~ilO thong tin (B1M) chua dl/l19 nhiIng thong tin cd b~m ella bat ky rnQt dlj. an can p'hail co., VI v~y khi b9n thiet ke, phan mem Revit se tl,J' dQng t90 I~p chinn xae ca,t m~t bang s~an, cae m~t dU'ng, cae m~t d~t, cae goe nhin 3D c[jng nhu' cae 'bang tinh toan, cae bimg thong ke, eac bimg thong ke chi tiet khoi Iu'qng cae v~t tlf. Hleu lbiet saw hdm thiet ke cua rninh qua qtra, trinh hlnh dung va phan tfch (qua tr1nh lil'm vi~c). Nam bat tnJOc nhCr'n91 suy nghi V€ <:ong vj~c s€ lam, dieu nay ho trq tot hon eho vi~e thiet kef 'ti;lO I~p h5 sd thiet ke va thi cong oong trinh: Nang cao y tlidng so phac de nhanh chong hieu bie't sau hon thiet ke trong tien trinh 'cong vj~c. TIr<;1 giup thiet ke nhung (6ng trinh thong minh hon, phat trien ben viIng hdn thong qua y,j~c phan tfch v~t li~u, kh6i liQ'ng, vi trf m~t troi, tae dQng nhi$t cua moi tru'ong. Trao doi thong tin voi cae d5i tac de phan tfeh tieu hao nang Ilfl;mg va dl/ doan tot hdn sl/ v~n Ihanh ella eong trinh. Cun9 cap nhung dO' H~u co bim aua 81M de sLr' dl,lng trong vi$c phat hi$n nhU'ng xung kha,c (giG'a eac b9 man trorng dlj an), phan tich ket eau va san xuat v~t tu'. Tr<;1 ,giup thiet ke nhiIng cong trin'h thong minh han, phat trien ben viIng han thong qua vi~c pMn tich v~t li~u, ikhoi, Iu'Qng, vi tri m~t troj, tae dQng nhi$t ella moi tru'ong. Trao doi thong tin vO'i cac doi tac de phan tleh tieu hao nang 1111<;1n9 va dl/ doan tot hdn sl/ v~n hanfil ctia cOng. trinh. Sal:' Mo hinh c6ng trinh O/fr;tc gan thong tin • 5
 6. 6. --- cai thi~n doanh nghi~p ella bC;ln thong qua vi~ khit nang phoi hQp tot ho'n, dl/ an c6 chat II1<;1ng cao han ~ Quyet djnh nhanh han/ thai IlfQng hoim th}mh san pham it ho'n, Gi'am thieu toi da nhQ'ng 'Ioi khong khop val nhQ'ng vi~c phai lam n'hieu ran bang cach qlJlim Iy toan di~n cac tha,y doi cua thong so, -../ Chiem du'Q'c u'u the trongl qmh tranh vi khac hang ngay dmg hili long hon/ l<;1i nhu~n ngiw d:lrlg cao ho'n voi nhImg ho so' thiet ke chat ILfgng ho'n. -...;' -...../ '--' ......... '-" .....J '--" ....J --../ 6 • Chl/ong 1: Mo hinh cong trinh dt/{fc gan thong tin ~ -../
 7. 7. Vi dl ve rna hinh c,ong trinh 'du'«;Ic g~an thong tin (IBI'M) Trang qua trililh tlniet k€ IffiQt 06ng trinh, neu xay ra mQt thay doi nao do VEl dieu kj~n ella tai tq;mg, b~n phil; thay doi tham so ella h~· thong ket cau. Stf thay dOf nay bao gam vi~c gia tang ehieu tao eua dam hay thay doi tiet di~n m~t cat dam. MQt 51! thay doi tiel di~n se keo thea 51! thay doi cae thong sO hinh hQe ella (iet di,~n thal1h dam trong goe nhin 3D. SI! thay doi nay cOng du'Qc phim imh trong: m~t bang va m~t cat. Do do, M6 hinh eong trinh dLfqc gan thon.g tin (81M) darn biw ket qua 06 tinh Wang tae giU'a vi~c thiet ke va .sl,t hien thi' deminh h9~1. Khai quat tinh lien ket hai chieu [)~e brl1ng chG yew cva Revit la 51! Ii€m ket hai chietLI, dam baa ch.o vie.c nhG'ng thay doi ella bat kY phan nao- tmng mqt thiet ke deu dl1<;1e phtm ·anh ngay r~p tut trong tat cal nhQ'ng phan GO lien keto Dinh nghia tin1h lien Iket hai ebieu nnn Ih~n ket hai ,c:hieu 1i3 khii nang cGa M6 ihinh cong trin.h du'qc gan thong tin (BIMI,) dl1<;1C bieu hi~n qua v1e.c nhG'ng 'bhay dol eua tae lien ket du'<;i'C thlfe hi~n tliOng bat eu goe nhin nao se d~.n toi vi~c thay doi nqi dung the hi~n a tat ca cac goc nhin con I~i. Tinh chat nay dw'Q'c ap dl:mg mQt cach tl/ dQng cho bat ky thanh phan nao, goe nhin nilO va ghi chu nim. Vi dl,l: mQt thay doi ve kich thl10c eGa mQt bvrc tuong se du'Qc phan anh tr:ongl tat ca cae thanh pnan ikhac nhl1 c&a so, cU'a ai, '-" tran va acam di~n, Ii:! nhiJng thanh phan co. Hen quan den tu'ong va, ch1iU anh hu'ang bOi sl! thay doi 'kich thu'oc tl1ong~ Nh(i(ng thanh phan nay cung bi anh huang nihQ'ng quy l1crc lien ket voi bJong ail dtu'Q'e t~Q ~~p tn10c do. Revit dam ib2lQ cae m~t cat <;:on9 trinh va, cae m?t dting l!Jon du'Qc ~p n'h~t mQt cadh chinh x,k de phu hQp vo,j nhau. ,...,. ,.....·..-.;,o-x..... '3IItjIIII~.~~,.,...A.Ot· ~-~·I'...bl'tW-- ..• ~l~.·jl· ~I$·.V <! NhU'ng mal quan h' eua tham ,sO Thu~t ngCi' tham so muon n6i den moi lien he. giQ'a cae tMnh phan tliOng mQt mo hinh eong trinh. NhU'ng mol lien h~ nay elilo phep phan mem lien ket va quim 1'1 n'hO'ng thay doi xa,y Ira trong me hinh c6ng trinh. NhGrlg mOi lien h~ nay dl1qc t~o I~p mot cach tl! dQng do phan mem hay do chfnh b~n. Trang toan hQc va cd (he ho~t oQng ella CAD, nhUn9' con 56 hay tfnh chat quyet dinh m6i lien. h~ nay auqc 99i 18 tham so. Do do, sl/ v~n hanh eGa phan l11em dLfc;1e 9Qi Iii v~n himh thea tham so, ChInn nhG:'ng m6i lien h~ v~n himhl theo tham so se ~a nen moilien kel can ban va nhUing, l<;;1i kh 'khi3c tileo phl10ng phap llu~n Mo hinh c6ng trlnh dlf<;1C gan thOh,g tin (81M). -" sai: M6 hinh c6ng trinh dt4/c gan thong tin • 7
 8. 8. --- -...J Vi dl:' de mirih hQa tinh lien ket hai chie Thay doi hu'ang nhln ella ky hi~u du'ang d3t se lam cho nQi dung the hi~n cua m~t '-J' cat thay dol. Chi can ve mQt buc tl1ang tren m~t bang, buc tl1ang nay se xuat hi~n trong cae gac -...J nhin khac, bao gam ca bang thong ke chi tiet clla v~t li~u tu'ang. Thay doi IOi;ii dam hay thie't bi di~n trong bang thong ke se dan toi sl/ thay doi nQi dung trinh bay clla thong tin hlnh hQC va. thong tin phi hinh hQc. "--'" vi dl:l de minh hQa moi quan h~ tham so San du'<?,c lien ket voi cac tu'ong bao quanh, Khi mQt btic tuang di chuyef'il, san phai -....,./ ~p nh~t tl}i dQnQl de van dam [baD dl1<?,C su' Hen ket voi cac tl10ng chungl quanh. MQt I09t cac etta so dLt9'c lap cach deU' nhau dQc theo tu'ang" Khi, chieu dili cua buc tliang thay doi, cac eva so se dl19'e ta.i bo trf de dam baa chung v;tm each deu nhau -...,../ klhi lap tren wong. MQt moi quan h~ da du'9'e thiet I~p giua CQt va h~ thong ong dieu hoa kh6ng khf (HVAC) nham dap U'ng quy dinh ho~c yeu cau thiet ke', Klni cQt dlf9'e di chuyen di, he thong 6nQl nay eunQl se di ehuyen cung voi cQt do. .......", '-" "'--'­• Chu'dng 1: Mo hinh cong trlnh dlJ't;fc gan thong tin8
 9. 9. Tom tat chu'dng Trang chutIng naYI cae b.;ln da h9C ve Mo hirnh ceng t~ililh dlf1c:: gan thong tin (81M) va Ir1hfrng 1<;11 ich cua no. Dong! tho~: Hil~u, du'(;1c phl!J'dng phap '1t!J~n cua Me hinh ceng tfinh dlf<;1C gao thOng tin (131M).

×