Wind power-CYPRUS

G
George KonstantinouTeacher um Primary School
ΣΤ΄ΤΑΞΗ
6TH CLASS
 Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν
τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ
αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί
στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.
 The oldest form of exploitation of the wind were the sails of the first
sailing boats and much later windmills on the land. In Greek is called
Aeoliki because in Greek mythology Aeolus was the god of the wind.
 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που
παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος
ανέμου.
 In general, wind power is called the energy generated
from the operation of the wind.
 Περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές ενέργειας που
δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.
 Is included in the "clean" energy sources because it
doesn’t produce or cause pollution.
 Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική
λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής με την
εγκατάσταση ανεμογεννητριών που μετατρέπουν τον
άνεμο σε αιολική ενέργεια.
 Wind power is now an alternative solution to the
problem of power by installing wind turbines that
convert wind into wind energy.
 Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες.
 The installation of each turbine lasts 1-3 days.
 Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια.
 At the beginning the tower is raised partially on the foundation.
 Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου.
 After the mandrel is raised to the top of the tower.
 Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου
άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος
αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας.
 At the base of the tower is mounted the rotor (horizontal axis, that the blades are
mounted), which constitutes the movable part of the wind turbine.
 Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας
σε ηλεκτρική.
 The shaft includes a mechanical energy conversion system into electricity.
 Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος,
γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις
 Then the rotor is lifted and connected to the shaft. At the end, the engineers
make necessary electrical connections.
 Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
 It is a renewable energy source.
 Επιτρέπει την αποκέντρωση του ενεργειακού
συστήματος.
 Allows the decentralization of the energy system.
 Είναι άφθονες στη φύση και διάσπαρτες
γεωγραφικά δίνοντας τη δυνατότητα
κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 Wind power is abundant in nature and
geographically dispersed. For this reason, we can
produce energy based on the local and regional
level.
 Αποτελούν την καλύτερη, περιβαλλοντική
λύση γιατί δεν εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου.
 This is the best, environmental solution because it does not
produce greenhouse gases.
 Υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα, τα οποία ρυπαίνουν κατά
την εξόρυξη, άντληση, μεταφορά αποθήκευση και καύση
τους.
 It replace fossil fuels, which pollute during mining, pumping,
transporting and storing their combustion.
 Μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία
προκαλείται από την χρήση των συμβατικών πηγών
Ενέργειας.
 Reduced air pollution, caused by the use of conventional
energy sources.
 Οπτική όχληση: προβλήματα από οπτικής απόψεως
δημιουργεί η ενσωμάτωση σ’ ένα περιβάλλον των
βοηθητικών χώρων των αιολικών πάρκων (κολώνες,
μικρές κτηριακές εγκαταστάσεις)
 Visual impact: problems visually created in an environment of
auxiliary areas of wind farms (columns, small premises)
 Τραυματισμός πουλιών από τις ανεμογεννήτριες.
 Birds get injured from wind turbines.
 Επίδραση στο χαρακτήρα και τη λειτουργία της περιοχής
εγκατάστασης.
 Effect on the character and function of the installation area.
 Θόρυβος.
 Noise
 Παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες και στα
Σήματαμετάδοσης των τηλεοράσεων.
 Interference with telecommunications and television signal.
 Μεγάλο κόστος για την κατασκευή του πάρκου.
 High cost to build the park.
Wind power-CYPRUS
 Συνολικά μέχρι το 2013
εγκαταστάθηκαν περίπου 85
ανεμογεννήτριες σε διάφορα μέρη
της Κύπρου συνολικής ισχύος
165MW.
 Since 2013, 85 turbines have been
settled in various parts of the island
with total production of 165MW.
• Το 2015 αναμένεται να αυξήσει τη
συνεισφορά των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή κατά περίπου 4,5%
• 2015 is expected to increase the
contribution of renewable energy in
electricity by 4.5%.
1 von 10

Recomendados

Αιολική ενέργεια von
Αιολική ενέργειαΑιολική ενέργεια
Αιολική ενέργειαΜαριάννα Ιωάννου
502 views6 Folien
Ανεμογεννήτρια von
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαEleni Kabaraki
6.8K views10 Folien
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας von
ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςKaterina Katerina
364 views14 Folien
Ανεμογεννήτρια von
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαEleni Kabaraki
9.5K views10 Folien
Ανεμογεννήτρια von
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαEleni Kabaraki
6K views8 Folien
αιολικη ενεργεια 1 von
αιολικη ενεργεια 1αιολικη ενεργεια 1
αιολικη ενεργεια 1kar_dim
539 views30 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ανεμογεννήτριες von
ΑνεμογεννήτριεςΑνεμογεννήτριες
ΑνεμογεννήτριεςEleni Kabaraki
7K views11 Folien
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ von
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑPELAMAKI
2.4K views28 Folien
Ανεμογεννήτρια von
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαEffie Taralaikou
14.9K views52 Folien
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση von
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση notasiako
3.7K views46 Folien
Ανεμογεννήτρια von
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαEleni Kabaraki
2.7K views15 Folien
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α... von
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...gper2014
103 views23 Folien

Was ist angesagt?(11)

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ von PELAMAKI
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
PELAMAKI2.4K views
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση von notasiako
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας:παρουσίαση
notasiako3.7K views
Ανεμογεννήτρια von Eleni Kabaraki
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
Eleni Kabaraki2.7K views
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α... von gper2014
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...
Άνθρωπος και περιβάλλον-μια αμφίδρομη σχέση σε διαρκή εξέλιξη. Ενέργεια και α...
gper2014103 views
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου von mpavla
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείουερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου
mpavla1.2K views
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα) von 3gymkomo
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
3gymkomo526 views
Αιολική ενέργεια von Eleni Kabaraki
Αιολική ενέργειαΑιολική ενέργεια
Αιολική ενέργεια
Eleni Kabaraki841 views
Τι είναι η αιολική ενέργεια? von Eleni Kabaraki
Τι είναι η αιολική ενέργεια?Τι είναι η αιολική ενέργεια?
Τι είναι η αιολική ενέργεια?
Eleni Kabaraki2.1K views
Ηλιακή ενέργεια (Project) von lykkarea
Ηλιακή ενέργεια (Project)Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)
lykkarea2.5K views

Destacado

ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ von
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑHIOTELIS IOANNIS
211 views18 Folien
θεσσαλονίκη βερολίνο παρουσίαση του Microsoft office power point von
θεσσαλονίκη βερολίνο  παρουσίαση του Microsoft office power pointθεσσαλονίκη βερολίνο  παρουσίαση του Microsoft office power point
θεσσαλονίκη βερολίνο παρουσίαση του Microsoft office power pointFotini
280 views24 Folien
Cytopia.org von
Cytopia.orgCytopia.org
Cytopia.orgcytopia
776 views16 Folien

Destacado(20)

ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ von HIOTELIS IOANNIS
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
HIOTELIS IOANNIS211 views
θεσσαλονίκη βερολίνο παρουσίαση του Microsoft office power point von Fotini
θεσσαλονίκη βερολίνο  παρουσίαση του Microsoft office power pointθεσσαλονίκη βερολίνο  παρουσίαση του Microsoft office power point
θεσσαλονίκη βερολίνο παρουσίαση του Microsoft office power point
Fotini280 views
Cytopia.org von cytopia
Cytopia.orgCytopia.org
Cytopia.org
cytopia776 views
Presentation wordpress | WordPress Greek Community 1st meetup von vfatouros
Presentation wordpress | WordPress Greek Community 1st meetupPresentation wordpress | WordPress Greek Community 1st meetup
Presentation wordpress | WordPress Greek Community 1st meetup
vfatouros749 views
The role of narratives in attracting new business ventures in cities von Giannis Sotiriou
The role of narratives in attracting new business ventures in citiesThe role of narratives in attracting new business ventures in cities
The role of narratives in attracting new business ventures in cities
Giannis Sotiriou415 views
12 Θεοί του Ολύμπου - Γ1 - Μέρος 2ο von Vivi Arv
12 Θεοί του Ολύμπου - Γ1 - Μέρος 2ο12 Θεοί του Ολύμπου - Γ1 - Μέρος 2ο
12 Θεοί του Ολύμπου - Γ1 - Μέρος 2ο
Vivi Arv1.3K views
σκζ β-παρουσίαση μουσική αφήγηση (Music storytelling) von joannapasta
σκζ β-παρουσίαση μουσική αφήγηση (Music storytelling)σκζ β-παρουσίαση μουσική αφήγηση (Music storytelling)
σκζ β-παρουσίαση μουσική αφήγηση (Music storytelling)
joannapasta641 views
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση von Eleni Kabaraki
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίησηΤο Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Eleni Kabaraki2.6K views
ψηφιακή αφήγηση von minasp
ψηφιακή αφήγηση ψηφιακή αφήγηση
ψηφιακή αφήγηση
minasp1.9K views
ελληνική μυθολογία von 1gelkamat
ελληνική μυθολογίαελληνική μυθολογία
ελληνική μυθολογία
1gelkamat1.3K views
Οδηγίες για την εργασία στο Power Point von Marianthi Athanasiadou
Οδηγίες για την εργασία στο Power PointΟδηγίες για την εργασία στο Power Point
Οδηγίες για την εργασία στο Power Point
νίκος εγγονόπουλος von harapap4
νίκος εγγονόπουλοςνίκος εγγονόπουλος
νίκος εγγονόπουλος
harapap4994 views

Similar a Wind power-CYPRUS

Aιολική ενέργεια (Project) von
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)lykkarea
1.4K views6 Folien
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptx von
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptxΒ2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptxΚατσαρά Χαριτωμένη
141 views16 Folien
αιολική ενέργεια von
αιολική ενέργειααιολική ενέργεια
αιολική ενέργειαkoletsi
857 views11 Folien
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας von
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςVarvara1957
697 views23 Folien
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίαση von
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίασηΟ άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίαση
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίασηnotasiako
1.2K views46 Folien
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειας von
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςΑνανεωσιμες πηγες ενεργειας
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςKaterina Katerina
3K views14 Folien

Similar a Wind power-CYPRUS(20)

Aιολική ενέργεια (Project) von lykkarea
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)
lykkarea1.4K views
αιολική ενέργεια von koletsi
αιολική ενέργειααιολική ενέργεια
αιολική ενέργεια
koletsi857 views
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας von Varvara1957
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Varvara1957697 views
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίαση von notasiako
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίασηΟ άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίαση
Ο άνεμος ως πηγή ενέργειας: παρουσίαση
notasiako1.2K views
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειας von Katerina Katerina
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςΑνανεωσιμες πηγες ενεργειας
Ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική von Eleni Kabaraki
Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικήΜετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
Eleni Kabaraki10.6K views
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό von polyzois
Eνέργεια Aπορρίμματα NερόEνέργεια Aπορρίμματα Nερό
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό
polyzois132 views
Αιολική Ενέργεια von lagosilias
Αιολική ΕνέργειαΑιολική Ενέργεια
Αιολική Ενέργεια
lagosilias1.2K views
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ von alexkonta
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
alexkonta408 views
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας von ifh
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειαςοι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
ifh1.1K views
Ananeosimes piges energeias von 4Gym Glyfadas
Ananeosimes piges energeiasAnaneosimes piges energeias
Ananeosimes piges energeias
4Gym Glyfadas234 views
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας von Efrosini Baliami
ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
Efrosini Baliami444 views
Hliakh energeia von aalexopoul
Hliakh energeiaHliakh energeia
Hliakh energeia
aalexopoul390 views

Más de George Konstantinou

καταλογος μελών συνδέσμου γονέων von
καταλογος μελών συνδέσμου γονέων καταλογος μελών συνδέσμου γονέων
καταλογος μελών συνδέσμου γονέων George Konstantinou
366 views1 Folie
μαθητική αυτοδιοίκηση von
μαθητική αυτοδιοίκησημαθητική αυτοδιοίκηση
μαθητική αυτοδιοίκησηGeorge Konstantinou
399 views1 Folie
αριθμός μαθητών κατά τμήμα von
αριθμός μαθητών κατά τμήμααριθμός μαθητών κατά τμήμα
αριθμός μαθητών κατά τμήμαGeorge Konstantinou
365 views1 Folie
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ von
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ George Konstantinou
430 views1 Folie
Water consumption von
Water consumptionWater consumption
Water consumptionGeorge Konstantinou
714 views10 Folien
κωδικας14 15 von
κωδικας14 15κωδικας14 15
κωδικας14 15George Konstantinou
361 views2 Folien

Más de George Konstantinou(20)

καταλογος μελών συνδέσμου γονέων von George Konstantinou
καταλογος μελών συνδέσμου γονέων καταλογος μελών συνδέσμου γονέων
καταλογος μελών συνδέσμου γονέων
αριθμός προσφύγων & αλλοδαπών von George Konstantinou
αριθμός προσφύγων & αλλοδαπώναριθμός προσφύγων & αλλοδαπών
αριθμός προσφύγων & αλλοδαπών
αριθμός οικογενειών κατά τμήμα von George Konstantinou
αριθμός οικογενειών κατά τμήμααριθμός οικογενειών κατά τμήμα
αριθμός οικογενειών κατά τμήμα

Último

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 Folien
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.3K views15 Folien
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. von
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 views7 Folien
Zoologiko_Nov_2023.pptx von
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 views5 Folien
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 views22 Folien

Último(20)

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

Wind power-CYPRUS

 • 2.  Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.  The oldest form of exploitation of the wind were the sails of the first sailing boats and much later windmills on the land. In Greek is called Aeoliki because in Greek mythology Aeolus was the god of the wind.
 • 3.  Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου.  In general, wind power is called the energy generated from the operation of the wind.  Περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.  Is included in the "clean" energy sources because it doesn’t produce or cause pollution.  Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών που μετατρέπουν τον άνεμο σε αιολική ενέργεια.  Wind power is now an alternative solution to the problem of power by installing wind turbines that convert wind into wind energy.
 • 4.  Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες.  The installation of each turbine lasts 1-3 days.  Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια.  At the beginning the tower is raised partially on the foundation.  Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου.  After the mandrel is raised to the top of the tower.  Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας.  At the base of the tower is mounted the rotor (horizontal axis, that the blades are mounted), which constitutes the movable part of the wind turbine.  Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.  The shaft includes a mechanical energy conversion system into electricity.  Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις  Then the rotor is lifted and connected to the shaft. At the end, the engineers make necessary electrical connections.
 • 5.  Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  It is a renewable energy source.  Επιτρέπει την αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος.  Allows the decentralization of the energy system.  Είναι άφθονες στη φύση και διάσπαρτες γεωγραφικά δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  Wind power is abundant in nature and geographically dispersed. For this reason, we can produce energy based on the local and regional level.
 • 6.  Αποτελούν την καλύτερη, περιβαλλοντική λύση γιατί δεν εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου.  This is the best, environmental solution because it does not produce greenhouse gases.  Υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα, τα οποία ρυπαίνουν κατά την εξόρυξη, άντληση, μεταφορά αποθήκευση και καύση τους.  It replace fossil fuels, which pollute during mining, pumping, transporting and storing their combustion.  Μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία προκαλείται από την χρήση των συμβατικών πηγών Ενέργειας.  Reduced air pollution, caused by the use of conventional energy sources.
 • 7.  Οπτική όχληση: προβλήματα από οπτικής απόψεως δημιουργεί η ενσωμάτωση σ’ ένα περιβάλλον των βοηθητικών χώρων των αιολικών πάρκων (κολώνες, μικρές κτηριακές εγκαταστάσεις)  Visual impact: problems visually created in an environment of auxiliary areas of wind farms (columns, small premises)  Τραυματισμός πουλιών από τις ανεμογεννήτριες.  Birds get injured from wind turbines.  Επίδραση στο χαρακτήρα και τη λειτουργία της περιοχής εγκατάστασης.  Effect on the character and function of the installation area.  Θόρυβος.  Noise
 • 8.  Παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες και στα Σήματαμετάδοσης των τηλεοράσεων.  Interference with telecommunications and television signal.  Μεγάλο κόστος για την κατασκευή του πάρκου.  High cost to build the park.
 • 10.  Συνολικά μέχρι το 2013 εγκαταστάθηκαν περίπου 85 ανεμογεννήτριες σε διάφορα μέρη της Κύπρου συνολικής ισχύος 165MW.  Since 2013, 85 turbines have been settled in various parts of the island with total production of 165MW. • Το 2015 αναμένεται να αυξήσει τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή κατά περίπου 4,5% • 2015 is expected to increase the contribution of renewable energy in electricity by 4.5%.