Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Experiència de contratació amb e-NOTUM

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Experiència de contratació amb e-NOTUM (20)

Anzeige

Weitere von Localret (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Experiència de contratació amb e-NOTUM

 1. 1. Experiència de contractació amb notificacions electròniques Barcelona, 2 de desembre de 2009
 2. 2. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Implantar la notificació electrònica en els procediments de contractació del Consorci AOC i CATCert, concretament per notificar fefaentment els següents actes administratius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adjudicacions provisionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adjudicacions definitives </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Promoure que les empreses que concursin acceptin la notificació electrònica , la qual cosa està regulada per decret de la Generalitat. </li></ul></ul>
 3. 3. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Canvis organitzatius </li></ul><ul><ul><li>Adaptar els documents administratius per la notificació electrònica . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adaptar els plecs de clàusules administratives perquè incloguin una clàusula sobre la notificació electrònica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborar un model d’autorització que les empreses hauran d’emplenar amb les persones autoritzades per rebre les notificacions electròniques. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><ul><ul><li>CLÀUSULA <X>. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De conformitat amb l'article 6 del Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat, i la disposició addicional dinovena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic les notificacions al licitador de l'adjudicació provisional i de l'adjudicació definitiva s'efectuaran per mitjans electrònics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part de les empreses comportarà l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans electrònics. Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició de la notificació en el lloc web del Consorci AOC. D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, al transcurs de 10 dies des de que es posi a disposició la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es podrà enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones de l’empresa habilitades a tal efecte, a l'apartat de notificacions del web del Consorci AOC ( www.aoc.cat ). Per a aquest accés caldrà autenticació mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificat digitals reconeguts acceptats pel Consorci AOC (DNI electrònic, idCAT, FNMT, Camerfirma, Firma Profesional, etc.), la relació complerta de certificats reconeguts es pot consultar a la mateixa web del Consorci AOC. Caldrà indicar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, NIF i correu electrònic d’acord amb el model que consta al web del Consorci AOC. (model d’autorització a www.aoc.cat ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La resta de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'empresa a tal efecte. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><ul><ul><li>RELACIÓ DE PERSONES AUTORITZADES PER A REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El/la senyor/a____________________________________________________, en nom propi o com a ________________________________________________ (assenyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,…), DECLARA que, sota la seva responsabilitat, com a licitador en el procediment de contractació núm. ______________,anomenat_______________________________________________________________”, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AUTORITZA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A les següents persones que es relacionen a continuació, amb el seu nom i cognoms, adreça electrònica i NIF, a rebre les notificacions electròniques que li siguin trameses per la unitat de contractació del Consorci AOC i dels seus organismes dependents (CATCert), de conformitat amb allò que estableix l'article 6 del Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat, i la Disposició Addicional Dinovena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nom i Cognoms NIF Adreça electrònica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I per què així consti, signo aquesta autorització. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(lloc, data i signatura) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Canvis organitzatius </li></ul><ul><ul><li>Treballar amb documents electrònics de notificacions d’adjudicació provisional i definitiva. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els documents electrònics de notificacions són elaborats pels tècnics de contractació , que han de realitzar els següents passos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaborar el contingut del document a notificar. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Convertir-lo a format pdf. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crear el camp de signatura. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El cap d’organització i recursos signa electrònicament el document, amb el seu certificat personal CPISR. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Canvis organitzatius </li></ul><ul><ul><li>Notificació electrònica de les resolucions sobre adjudicacions provisionals i definitives. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els tècnics de contractació entren a l’ EACAT amb certificat digital , apartat Aplicacions, i accedeixen a eNOTUM . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A través de les pantalles d’eNOTUM, els tècnics de contractació notifiquen les resolucions corresponents en cada cas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A partir d’aquest punt, comença el compte enrere de 10 dies perquè l’empresa accepti o rebutgi la notificació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els tècnics de contractació reben un informe diari amb els canvis d’estat produïts en les notificacions. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Experiència de contractació amb notificacions electròniques Pantalla eNOTUM mitjançant la qual els tècnics de contractació notifiquen
 9. 9. Experiència de contractació amb notificacions electròniques Pantalla eNOTUM mitjançant la qual es pot consultar l’estat de totes les notificacions practicades.
 10. 10. Experiència de contractació amb notificacions electròniques Informe diari que reben els tècnics de contractació amb els canvis d’estat de les notifiacions
 11. 11. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Canvis organitzatius </li></ul><ul><ul><li>Suport tècnic a les empreses per l’accés a les notificacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per a l’accés a les notificacions, cal que l’empresa tingui un certificat digital personal (que contingui el NIF de la persona notificada) o un certificat digital d’empresa (que contingui el CIF de l’empresa notificada) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En cas que les empreses tinguin problemes tècnics per accedir a les pantalles de notificacions per a ciutadans i empreses, s’ha habilitat un servei de suport tècnic a les empreses per a aquesta finalitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Habitualment, les incidències es produeixen per alguna de les causes següents: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>No compleixen els requisits tècnics mínims a nivell de navegador o Java. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>No tenen instal·lat el programari necessari proveït per l’entitat de certificació. </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Experiència de contractació amb notificacions electròniques L’empresa rep un avís per correu-e (i opcionalment SMS) conforme té una notificació a la seva disposició
 13. 13. Experiència de contractació amb notificacions electròniques L’empresa accedeix a les seves notificacions amb un certificat digital personal o d’empresa
 14. 14. Experiència de contractació amb notificacions electròniques L’empresa ha de decidir si accepta o rebutja la notificació
 15. 15. Experiència de contractació amb notificacions electròniques En cas que accepti la notificació, pot accedir al contingut de la notificació, descarregant el pdf adjunt.
 16. 16. Experiència de contractació amb notificacions electròniques En cas que rebutgi la notificació, ja no podrà accedir al contingut de la notificació.
 17. 17. Experiència de contractació amb notificacions electròniques En ambdós casos (acceptació o rebuig), l’empresa tindrà un justificant en format pdf conforme ha acceptat o rebutjat. Aquest pdf inclou en fitxers adjunts les evidències amb la signatura electrònica, que serien les proves a aportar en processos judicials.
 18. 18. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Canvis organitzatius </li></ul><ul><ul><li>Arxiu i custòdia de les notificacions i evidències </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els tècnics de contractació arxiven les notificacions i les evidències: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En format electrònic : s’arxiven en carpetes de xarxa que permet discriminar per any i número d’expedient. És necessari preservar-los ja que els documents originals són electrònics. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En paper : s’imprimeixen còpies i s’arxiven juntament amb la resta de documents de l’expedient de contractació que estan en paper originàriament. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A partir d’aquest punt, segueix el procediment administratiu habitual per als procediments de contractació. </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Experiència de contractació amb notificacions electròniques <ul><li>Recursos disponibles </li></ul><ul><ul><li>Web Consorci AOC > Serveis > eNOTUM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentació del servei eNOTUM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manuals d’usuari de ciutadà/empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Requisits tècnics per a ciutadans i empreses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manual d’usuari de l’EACAT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Models de clàusules de contractació per a ens locals i ens depenents de la Generalitat. Per als ens locals, es contemplen 2 models diferents: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Amb ordenança d’administració electrònica  No cal recollir el consentiment de l’empresa per ser notificat electrònicament, sempre i quan estigui reglamentat a l’ordenança. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sense ordenança d’administració electrònica  Cal recollir el consentiment de l’empresa per ser notificat electrònicament. </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Més informació: [email_address] http:// www.aoc.cat

×