لیست نهایی بررسی سوالات برتر

C

سوالات برتر

‫تخص‬ ‫ّستی‬ ًِ‫یگا‬ ‫ًام‬ ِ‫ت‬
‫ّوراّی‬ ٍ ‫ّوکاری‬ ‫از‬ ‫تطکر‬ ‫تا‬ ٍ ‫رساًذًذ‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ِ‫پیطرفت‬ ‫کار‬ ًِ‫رایا‬ ‫هْارت‬ ‫سَاالت‬ ‫طراحی‬ ِ‫ک‬ ‫ػسیسی‬ ‫ّوکاراى‬ ِ‫کلی‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫تا‬
‫هجوَع‬ ‫از‬ ‫رساًذ‬ ‫هی‬ ‫اطالع‬ ِ‫ت‬ ، ‫غرتی‬ ‫آررتایجاى‬ ٍُ‫سرگر‬ ‫تْادر‬ ‫حویذ‬ ‫دکتر‬ ‫جٌاب‬230‫کل‬ ‫ّوکاراى‬ ‫از‬ ‫از‬ ُ‫رسیذ‬ ‫سَال‬ ًَِ‫ًو‬ ‫فایل‬
‫اًتخاب‬ ‫ترتر‬ ‫سَال‬ ‫طراح‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ت‬ ‫زیر‬ ‫ّوکاراى‬ ُ‫ضذ‬ ‫اًجام‬ ‫هؼیار‬ ٍ ‫سٌجص‬ ‫اساس‬ ‫تر‬ ،ِ‫پیطرفت‬ ‫کار‬ ًِ‫رایا‬ ‫هْارت‬ ‫خصَظ‬ ‫در‬ ‫کطَر‬
‫ضذًذ‬.
‫کاهپیَتر‬ ٍُ‫گر‬ ‫ارزیاتی‬ ‫هؼیارّای‬ ‫تا‬ ‫آًْا‬ ‫از‬ ‫ترخی‬ ًِ‫هتاسفا‬ ‫ٍلی‬ ‫تَدًذ‬ ُ‫ًوَد‬ ‫طرح‬ ‫خَتی‬ ‫تسیار‬ ‫سَاالت‬ ‫ّوکاراى‬ ِ‫کلی‬ ‫است‬ ‫رکر‬ ِ‫ت‬ ‫الزم‬
‫آیذ‬ ‫ػول‬ ِ‫ت‬ ‫تقذیر‬ ‫ًیس‬ ‫تسرگَاراى‬ ‫ایي‬ ‫تالش‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫جا‬ ِ‫ک‬ ‫ًذاضت‬ ‫سازگاری‬ ‫اصفْاى‬ ‫استاى‬.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫ضرح‬ ِ‫ت‬ ‫ترتیة‬ ِ‫ت‬ ‫ترتر‬ ‫سَال‬ ‫طراحاى‬ ‫لیست‬:
‫ردیف‬‫خاًَادگی‬ ‫ًام‬ ٍ ‫ًام‬‫استاى‬ِ‫هٌطق‬
1-‫ًسادی‬ ‫هژگاى‬‫اصفْاى‬‫کاضاى‬
2-‫هرادیاى‬ ُ‫طاّر‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬9
3-‫سؼیذ‬ ‫لیال‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬17
4-‫خضری‬ ‫هجیذ‬‫کرهاى‬‫هاّاى‬
5-ُ‫زاد‬ ‫حسیي‬ ‫اػظن‬‫اصفْاى‬‫اتاد‬ ‫ًجف‬
6-‫ًَرٍزی‬ ِ‫سوی‬‫غرتی‬ ‫آررتایجاى‬‫هیاًذٍآب‬
7-‫هْرضادٍرضَی‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬10
8-‫تَسؼیذی‬ ِ‫هحثَت‬‫اصفْاى‬‫اتاد‬ ‫ًجف‬
9-‫کرتاسی‬ ‫هْری‬‫اصفْاى‬‫هْردضت‬
10-‫قاًغ‬ ِ‫هحذث‬‫یسد‬‫یسد‬
11-‫زًجاى‬ ٍُ‫سرگر‬‫زًجاى‬
12-‫تاستاًی‬ ِ‫هرضی‬‫کرهاى‬‫رفسٌجاى‬
13-‫ػثاسیاى‬ ُ‫طاّر‬‫تلَچستاى‬ ٍ ‫سیستاى‬‫زاّذاى‬
14-‫هیرزایی‬ ‫زیٌة‬‫ّوذاى‬‫ّوذاى‬
15-‫ع‬.َ‫پَرهرادج‬‫ّوذاى‬‫ّوذاى‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫برتر‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫مالک‬:
1-‫باشد‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫سربرگ‬ ‫مشخصات‬
2-‫سواالت‬ ‫بودن‬ ‫خوانا‬ ‫و‬ ‫نگارش‬ ‫کیفیت‬
3-‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫درج‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫نمره‬ ‫کل‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نمرات‬ ‫مجموع‬ ‫مطابقت‬
4-‫امتحانی‬ ‫سواالت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫زمان‬ ‫تناسب‬
5-‫سواالت‬ ‫نوشتن‬ ‫در‬ ‫امالیی‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬
6-‫الخط‬ ‫رسم‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫دستوری‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬
7-‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫بارم‬ ‫تناسب‬
8-‫مشکل‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫تنظیم‬ ‫رعایت‬
9-‫روان‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫جمالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نوشتن‬
10-‫کتاب‬ ‫فصول‬ ‫بندی‬ ‫بارم‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫رعایت‬
11-‫ابهام‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫دقیق،گویا‬ ‫عباراتی‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نوشتن‬
12-‫بسنجد‬ ‫تکرار‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫هر‬
13-‫نباشد‬ ‫دیگر‬ ‫سواالت‬ ‫یا‬ ‫سوال‬ ‫ان‬ ‫پاسخ‬ ‫راهنمای‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫متن‬
14-‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫جواب‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫بارم‬ ‫تناسب‬
15-‫انشائی‬ ‫سواالت‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫تعیین‬
16-‫سواالت‬ ‫ظاهری‬ ‫روایی‬ ‫رعایت‬
17-‫سواالت‬ ‫محتوایی‬ ‫روایی‬ ‫رعایت‬
18-‫تحلیل‬ ‫یادگیری،تجزیه‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫رعایت‬ ‫میزان‬–‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬
19-‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫رعایت‬ ‫میزان‬
‫نکته‬:
‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫کار‬ ‫رایانه‬ ‫استاندارد‬ ‫فصل‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫سواالت‬:
http://yon.ir/s5bC
‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫گردآورنده‬:‫عابدینی‬ ‫فاطمه‬-‫جمشیدیان‬ ‫نازنین‬(‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫سرگروه‬)‫بهادر‬ ‫حمید‬(‫غربی‬ ‫آذربایجان‬ ‫سرگروه‬)

Recomendados

لیست نهایی بررسی سوالات برتر von
لیست نهایی بررسی سوالات برترلیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برترcomputerka
351 views2 Folien
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی von
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیtarasad
111 views2 Folien
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت von
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
315 views7 Folien
Jarsazi von
JarsaziJarsazi
JarsaziReza Maleki
136 views5 Folien
Resume von
ResumeResume
ResumeSEYEDALIREZASEYEDFAR
29 views3 Folien
Km in project based com von
Km in project based comKm in project based com
Km in project based comOmid Aminzadeh Gohari
480 views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a لیست نهایی بررسی سوالات برتر

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی von
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
104 views2 Folien
93 8-27 critical apprasial von
93 8-27 critical apprasial93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasialReza Assadi
1.3K views62 Folien
Trahimoarfivateam von
TrahimoarfivateamTrahimoarfivateam
TrahimoarfivateamReza Maleki
70 views6 Folien
How to be a better Developer & Programmer von
How to be a better Developer & ProgrammerHow to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & ProgrammerReza Razavi
189 views35 Folien
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری von
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
439 views23 Folien
Jarsaziamuzesh von
JarsaziamuzeshJarsaziamuzesh
JarsaziamuzeshReza Maleki
124 views3 Folien

Similar a لیست نهایی بررسی سوالات برتر(20)

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی von danesh_fd
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
danesh_fd104 views
93 8-27 critical apprasial von Reza Assadi
93 8-27 critical apprasial93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasial
Reza Assadi1.3K views
How to be a better Developer & Programmer von Reza Razavi
How to be a better Developer & ProgrammerHow to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & Programmer
Reza Razavi189 views
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers von YaBeSH KelassUp
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
YaBeSH KelassUp1.2K views
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian von A Zn Network
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
A Zn Network124 views
Why our papers publish in low impact journals 1 von Abbas Keshtkar
Why our papers publish in low impact journals 1Why our papers publish in low impact journals 1
Why our papers publish in low impact journals 1
Abbas Keshtkar145 views
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop von Esmail MohammadiPanah
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshopکارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
کارگاه پیشرفته طراحی واسط و تجربه کاربری UX/UI Design Pro Workshop
2- Agile BABOK - Ali Razi von Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 views
Rezome.Ali.Bagheri von Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 views
Final 970704-toc - selected topics in finance (2) von Zahra Sarfarazi
Final 970704-toc - selected topics in finance  (2)Final 970704-toc - selected topics in finance  (2)
Final 970704-toc - selected topics in finance (2)
Zahra Sarfarazi246 views
اعتبار سنجی ایده von Araz Ostadi
اعتبار سنجی ایدهاعتبار سنجی ایده
اعتبار سنجی ایده
Araz Ostadi451 views

لیست نهایی بررسی سوالات برتر

  • 1. ‫تخص‬ ‫ّستی‬ ًِ‫یگا‬ ‫ًام‬ ِ‫ت‬ ‫ّوراّی‬ ٍ ‫ّوکاری‬ ‫از‬ ‫تطکر‬ ‫تا‬ ٍ ‫رساًذًذ‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ِ‫پیطرفت‬ ‫کار‬ ًِ‫رایا‬ ‫هْارت‬ ‫سَاالت‬ ‫طراحی‬ ِ‫ک‬ ‫ػسیسی‬ ‫ّوکاراى‬ ِ‫کلی‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫تا‬ ‫هجوَع‬ ‫از‬ ‫رساًذ‬ ‫هی‬ ‫اطالع‬ ِ‫ت‬ ، ‫غرتی‬ ‫آررتایجاى‬ ٍُ‫سرگر‬ ‫تْادر‬ ‫حویذ‬ ‫دکتر‬ ‫جٌاب‬230‫کل‬ ‫ّوکاراى‬ ‫از‬ ‫از‬ ُ‫رسیذ‬ ‫سَال‬ ًَِ‫ًو‬ ‫فایل‬ ‫اًتخاب‬ ‫ترتر‬ ‫سَال‬ ‫طراح‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ت‬ ‫زیر‬ ‫ّوکاراى‬ ُ‫ضذ‬ ‫اًجام‬ ‫هؼیار‬ ٍ ‫سٌجص‬ ‫اساس‬ ‫تر‬ ،ِ‫پیطرفت‬ ‫کار‬ ًِ‫رایا‬ ‫هْارت‬ ‫خصَظ‬ ‫در‬ ‫کطَر‬ ‫ضذًذ‬. ‫کاهپیَتر‬ ٍُ‫گر‬ ‫ارزیاتی‬ ‫هؼیارّای‬ ‫تا‬ ‫آًْا‬ ‫از‬ ‫ترخی‬ ًِ‫هتاسفا‬ ‫ٍلی‬ ‫تَدًذ‬ ُ‫ًوَد‬ ‫طرح‬ ‫خَتی‬ ‫تسیار‬ ‫سَاالت‬ ‫ّوکاراى‬ ِ‫کلی‬ ‫است‬ ‫رکر‬ ِ‫ت‬ ‫الزم‬ ‫آیذ‬ ‫ػول‬ ِ‫ت‬ ‫تقذیر‬ ‫ًیس‬ ‫تسرگَاراى‬ ‫ایي‬ ‫تالش‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫جا‬ ِ‫ک‬ ‫ًذاضت‬ ‫سازگاری‬ ‫اصفْاى‬ ‫استاى‬. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫ضرح‬ ِ‫ت‬ ‫ترتیة‬ ِ‫ت‬ ‫ترتر‬ ‫سَال‬ ‫طراحاى‬ ‫لیست‬: ‫ردیف‬‫خاًَادگی‬ ‫ًام‬ ٍ ‫ًام‬‫استاى‬ِ‫هٌطق‬ 1-‫ًسادی‬ ‫هژگاى‬‫اصفْاى‬‫کاضاى‬ 2-‫هرادیاى‬ ُ‫طاّر‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬9 3-‫سؼیذ‬ ‫لیال‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬17 4-‫خضری‬ ‫هجیذ‬‫کرهاى‬‫هاّاى‬ 5-ُ‫زاد‬ ‫حسیي‬ ‫اػظن‬‫اصفْاى‬‫اتاد‬ ‫ًجف‬ 6-‫ًَرٍزی‬ ِ‫سوی‬‫غرتی‬ ‫آررتایجاى‬‫هیاًذٍآب‬ 7-‫هْرضادٍرضَی‬‫تْراى‬ِ‫هٌطق‬10 8-‫تَسؼیذی‬ ِ‫هحثَت‬‫اصفْاى‬‫اتاد‬ ‫ًجف‬ 9-‫کرتاسی‬ ‫هْری‬‫اصفْاى‬‫هْردضت‬ 10-‫قاًغ‬ ِ‫هحذث‬‫یسد‬‫یسد‬ 11-‫زًجاى‬ ٍُ‫سرگر‬‫زًجاى‬ 12-‫تاستاًی‬ ِ‫هرضی‬‫کرهاى‬‫رفسٌجاى‬ 13-‫ػثاسیاى‬ ُ‫طاّر‬‫تلَچستاى‬ ٍ ‫سیستاى‬‫زاّذاى‬ 14-‫هیرزایی‬ ‫زیٌة‬‫ّوذاى‬‫ّوذاى‬ 15-‫ع‬.َ‫پَرهرادج‬‫ّوذاى‬‫ّوذاى‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫برتر‬ ‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫مالک‬: 1-‫باشد‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫سربرگ‬ ‫مشخصات‬ 2-‫سواالت‬ ‫بودن‬ ‫خوانا‬ ‫و‬ ‫نگارش‬ ‫کیفیت‬ 3-‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫درج‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫نمره‬ ‫کل‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نمرات‬ ‫مجموع‬ ‫مطابقت‬ 4-‫امتحانی‬ ‫سواالت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫زمان‬ ‫تناسب‬ 5-‫سواالت‬ ‫نوشتن‬ ‫در‬ ‫امالیی‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ 6-‫الخط‬ ‫رسم‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫دستوری‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ 7-‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫بارم‬ ‫تناسب‬
  • 2. 8-‫مشکل‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫تنظیم‬ ‫رعایت‬ 9-‫روان‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫جمالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نوشتن‬ 10-‫کتاب‬ ‫فصول‬ ‫بندی‬ ‫بارم‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫رعایت‬ 11-‫ابهام‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫دقیق،گویا‬ ‫عباراتی‬ ‫با‬ ‫سواالت‬ ‫نوشتن‬ 12-‫بسنجد‬ ‫تکرار‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ 13-‫نباشد‬ ‫دیگر‬ ‫سواالت‬ ‫یا‬ ‫سوال‬ ‫ان‬ ‫پاسخ‬ ‫راهنمای‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫متن‬ 14-‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫جواب‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫بارم‬ ‫تناسب‬ 15-‫انشائی‬ ‫سواالت‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫تعیین‬ 16-‫سواالت‬ ‫ظاهری‬ ‫روایی‬ ‫رعایت‬ 17-‫سواالت‬ ‫محتوایی‬ ‫روایی‬ ‫رعایت‬ 18-‫تحلیل‬ ‫یادگیری،تجزیه‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫رعایت‬ ‫میزان‬–‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ 19-‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫رعایت‬ ‫میزان‬ ‫نکته‬: ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫کار‬ ‫رایانه‬ ‫استاندارد‬ ‫فصل‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫سواالت‬: http://yon.ir/s5bC ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫گردآورنده‬:‫عابدینی‬ ‫فاطمه‬-‫جمشیدیان‬ ‫نازنین‬(‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫سرگروه‬)‫بهادر‬ ‫حمید‬(‫غربی‬ ‫آذربایجان‬ ‫سرگروه‬)